Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες"

Transcript

1 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Η εκτίµηση του κινδύνου σε κάθε είδους ή µεγέθους επιχείρηση µπορεί να γίνει ακολουθώντας τα πιο κάτω πέντε απλά βήµατα : Βήµα 1 : Προσδιορισµός των πηγών του επαγγελµατικού κινδύνου Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις µεγάλες οµάδες : 1η οµάδα : Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήµατος περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί τραυµατισµός ή βλάβη στους εργαζόµενους, ως συνέπεια της έκθεσης στην επικίνδυνη κατάσταση. Η φύση της επικίνδυνης κατάστασης, καθορίζει την αιτία και το είδος του τραυµατισµού ή της βλάβης, που µπορεί να είναι µηχανική, ηλεκτρική, χηµική, θερµική κλπ. Οι κίνδυνοι της οµάδας αυτής είναι δυνατόν να οφείλονται σε : Κτιριακές δοµές. Κίνδυνοι για τους χρήστες από ελλείψεις στις κτιριακές δοµές, όπως : ύψος χώρου εργασίας (< 2,70 m) εµβαδόν χώρου εργασίας όγκος χώρου εργασίας φωτισµός (φυσικός, τεχνητός και κινδύνου) δάπεδα (ολισθηρά, ανώµαλα) τοίχοι (ελεύθεροι ή µε ράφια, µηχανήµατα κλπ.) πατάρια (υποστύλωση) ψευδοροφές (προορισµός χρήσης, υποστύλωση, φορτία) έξοδοι (σε ικανοποιητικό αριθµό σε σχέση µε τα άτοµα) πόρτες (σε ικανοποιητικό αριθµό σε σχέση µε τα άτοµα) υπόγεια (µέγεθος, ανανέωση αέρα) διάδροµοι (εµπόδια, κατάλληλος φωτισµός) σήµανση ασφαλείας στους χώρους εργασίας Μηχανές. Κίνδυνοι για τους χρήστες από ελλείψεις στην ασφάλεια των µηχανών και των εγκαταστάσεων, όπως : προφυλακτήρες στα όργανα εκκίνησης των µηχανών προφυλακτήρες στον µηχανισµό µετάδοσης της κίνησης προφυλακτήρες στην επιφάνεια εργασίας των µηχανών προφυλακτήρες στα όργανα χειρισµού των µηχανών σήµα ασφάλειας CE (Οδηγία 89/392 ΕΕ, εναρµόνιση µε το Π.. 377/93 και τροποποίηση µε το Π.. 18/96) µέτρα ασφαλείας κατά την χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων µέτρα ασφαλείας κατά την χρήση οχηµάτων µεταφοράς υλικών µέτρα ασφαλείας κατά την χρήση ανελκυστήρων ατόµων ή φορτίων µέτρα ασφαλείας κατά την χρήση συσκευών υπό πίεση ή κυκλωµάτων µέτρα ασφαλείας κατά την πρόσβαση σε κλιµακοστάσια, φρεάτια, δεξαµενές, σιλό κλπ.

2 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κίνδυνοι που προέρχονται από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως : ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων ακαταλληλότητα χρήσης ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες έλλειψη µέτρων ασφαλείας κατά την χρήση των εγκαταστάσεων έλλειψη µέτρων ασφαλείας κατά τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων Επικίνδυνες ουσίες. Κίνδυνοι από την έλλειψη µέτρων ασφαλείας, κατά τη χρήση και µετακίνηση επικινδύνων ουσιών, όπως : εύφλεκτες ουσίες διαβρωτικές ουσίες καυστικές ουσίες ερεθιστικές ουσίες οξειδωτικές ουσίες τοξικές ουσίες εκρηκτικές ουσίες Πυρκαγιές εκρήξεις. Κίνδυνοι από πυρκαγιές εκρήξεις, που προέρχονται από : παρουσία και χρήση εύφλεκτων υλικών παρουσία και χρήση ακατάλληλων ερµαρίων (κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, στήριξη, αερισµός κλπ.) για εναπόθεση εύφλεκτων και εκρήξιµων υλικών αποθήκευση εύφλεκτων και εκρήξιµων υλικών σε ακατάλληλους χώρους (κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, αερισµός, θερµοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία κλπ.) έλλειψη κατάλληλων συστηµάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.έλλειψη κατάλληλης σηµατοδότησης Κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζοµένων που προέρχονται από ελλείψεις στην ενηµέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση από την επιχείρηση 2η οµάδα : Οι κίνδυνοι για την υγεία είναι αυτοί που περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στην βιολογική ισορροπία των εργαζοµένων (ασθένεια), ως συνέπεια της συµµετοχής τους σε παραγωγικές διαδικασίες που επιτρέπουν την έκθεση σε φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται σε : χηµικούς παράγοντες, όπως : σωµατιδιακοί ρύποι ή αερολύµατα σκόνες / ίνες καπνοί νέφη ( οµίχλες ) αερόµορφοι ρύποι αέρια ατµοί φυσικούς παράγοντες, όπως : θόρυβος

3 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 3 δονήσεις I κραδασµοί χαµηλές I υψηλές θερµοκρασίες υγρασία ακτινοβολίες φωτισµός αερισµός βιολογικούς παράγοντες, όπως : βακτηρίδια µύκητες ιοί ρικέτσια πρωτόζωα µετάζωα, κλπ. 3η οµάδα : εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια.αυτοί οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται από την αλληλοεπίδραση της σχέσης εργαζοµένου και οργάνωσης εργασίας στην οποία είναι ενταγµένος. Οι αιτίες αυτών των κινδύνων εντοπίζονται στην ίδια τη δοµή της παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρµογή του ανθρώπου στις απαιτήσεις της εργασίας. Ο σχεδιασµός των επεµβάσεων για την πρόληψη ή/και την προστασία των εργαζοµένων από αυτούς τους κινδύνους, πρέπει να στοχεύει σε µια δυναµική ισορροπία µεταξύ του ανθρώπου και του εργασιακού περιβάλλοντος, µε βασική συντεταγµένη την προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, προσαρµογή που προϋποθέτει την γνώση των φυσιολογικών αλλά και παθολογικών µηχανισµών του ανθρωπίνου σώµατος. Οι αιτίες αυτής της οµάδας κινδύνων προέρχονται κύρια από : οργάνωση της εργασίας, όπως : φθοροποιός εργασία (ωράριο εργασίας, βάρδιες, νυκτερινή εργασία κλπ.) εργασιακές σχέσεις (µερική απασχόληση, κατ' αποκοπή αµοιβή, κατ' οίκον εργασία, φυλετικός καταµερισµός της εργασίας κλπ.) παρουσία κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων έλλειψη προγραµµάτων επέµβασης για την προστασία και πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου χειρωνακτική διακίνηση φορτίων εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης χωροταξική διάταξη των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας ψυχολογικούς παράγοντες, όπως : ρυθµοί παραγωγής, διαλείµµατα, επαναληπτικότητα, µονοτονία, έλεγχος, ένταση κλπ. σχέσεις µεταξύ συναδέλφων και µεταξύ εργαζοµένων και προϊστάµενων σύγχυση ή σύγκρουση ρόλων παρουσία βλαπτικών παραγόντων όπως θορύβου, κακού φωτισµού και δύσκολων θερµικών συνθηκών ακατάλληλη διάταξη των χώρων και έντονα χρωµατικά ερεθίσµατα (χρώµα των τοίχων και των αντικειµένων) παρουσία κινδύνων και έλλειψη προγραµµάτων επέµβασης για την προστασία και πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου

4 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 4 εργονοµικούς παράγοντες, όπως : ακατάλληλος εξοπλισµός εργασίας προβληµατική διάταξη της παραγωγικής διαδικασίας έλλειψη ενηµέρωσης των εργαζοµένων σχετικά µε την χρήση των διακινούµενων πληροφοριών (εξερχόµενων, εισερχοµένων) ιεραρχική επικοινωνία δια µέσου «κοινοποιήσεων» έλλειψη συλλογικής (οµαδικής) εργασίας σύγχυση στις οδηγίες που αφορούν στην εκτέλεση καθήκοντος ελλείψεις στην ενηµέρωση και πληροφόρηση των εργαζοµένων, για τις διαδικασίες παραγωγής και τον προγραµµατισµό της παραγωγής µη συµµετοχή των εργαζοµένων στις αποφάσεις που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία και τον προγραµµατισµό της παραγωγής ακατάλληλος σχεδιασµός θέσεων εργασίας υπερβολικές απαιτήσεις της εργασίας (µνήµης, προσοχής κλπ.) αντίξοες συνθήκες εργασίας, όπως : εργασίες µε ζώα εργασίες σε υποβαρικό ή υπερβαρικό περιβάλλον (πιλότοι και πληρώµατα αεροπλάνων, δύτες κλπ.) εργασίες σε αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες.εργασίες µε ακατάλληλο εξοπλισµό ακατάλληλα ατοµικά µέσα προστασίας ελλείψεις στην ενηµέρωση και πληροφόρηση των εργαζοµένων για τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία τους βίαιη επανένταξη στην εργασία των παθόντων εν υπηρεσία ένταξη σε ακατάλληλες εργασίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες Βήµα 2 : Προσδιορισµός των εργαζοµένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου Στο σηµείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο προσωπικό που µπορεί να είναι πιο ευπαθές, όπως : προσωπικό µε ειδικές ανάγκες νέοι και ηλικιωµένοι εργαζόµενοι έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόµενες.ανειδίκευτο ή άπειρο προσωπικό εργαζόµενοι µε προϋπάρχοντα προβλήµατα υγείας εργαζόµενοι που παίρνουν φάρµακα τα οποία µπορεί να αυξήσουν την ευπάθειά τους σε βλάβες επισκέπτες εργάτες που δουλεύουν µόνοι τους.εξωτερικά συνεργεία άτοµα που εργάζονται σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόµενους χώρους Βήµα 3 : Αξιολόγηση ή υπολογισµός του κινδύνου Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει µια σωστή αξιολόγηση των κινδύνων που έχουν αναλυτικότατα προσδιοριστεί στο πρώτο βήµα της µελέτης και ταυτόχρονα να αποφασιστεί εάν οι ήδη υπάρχουσες προφυλάξεις είναι επαρκείς ή θα πρέπει να γίνουν περισσότερες

5 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 5 ενέργειες. 'Έτσι πρέπει να µελετηθεί το πόσο είναι πιθανό κάθε προσδιορισθείσα πηγή κινδύνου να προκαλέσει µια βλάβη, καθώς και την αναµενόµενη σοβαρότητα ή έκταση της βλάβης αυτής. Στην φάση αυτή είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν διάφορες µετρήσεις χηµικών, φυσικών ή βιολογικών παραγόντων. Από τα στοιχεία που περιγράφονται στα προηγούµενα, τις δραστηριότητες του προσωπικού και τις µετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο συντάσσεται πίνακας µε τα στοιχεία του τεχνολογικού συστήµατος και των δραστηριοτήτων του προσωπικού των οποίων θα υπολογισθεί η επικινδυνότητα αφού εκτιµηθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτά. Την ποσοτικοποίηση του κινδύνου εκφράζει ο βαθµός επικινδυνότητας Ο βαθµός αυτός προκύπτει από το γινόµενο τριών δεικτών που εκφράζουν, αντίστοιχα, την πιθανότητα να συµβεί ένα ατύχηµα, τη συχνότητα της έκθεσης του εργαζόµενου στον κίνδυνο και τη σοβαρότητα του ατυχήµατος. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. είκτης πιθανότητας Πιθανότητα ανεπιθύµητου γεγονότος 10 Αναπόφευκτο 9 Σχεδόν σίγουρο 8 Πολύ πιθανό 7 Πιθανό 6 Πιθανότητα ελαφρώς µεγαλύτερη του 50% 5 Πιθανότητα 50% 4 Πιθανότητα ελαφρώς µικρότερη του 50% 3 Σχεδόν απίθανο 2 Πολύ απίθανο 1 Στην πραγµατικότητα αδύνατο είκτης συχνότητας Συχνότητα έκθεσης

6 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 6 10 Μόνιµη παρουσία συµβάντος (συνεχής) 9 Το συµβάν εµφανίζεται ανά 30 δευτερόλεπτα 8 Το συµβάν εµφανίζεται ανά λεπτό 7 Το συµβάν εµφανίζεται κάθε 30 λεπτά 6 Το συµβάν εµφανίζεται κάθε 1 ώρα 5 Το συµβάν εµφανίζεται σε κάθε βάρδια 4 Το συµβάν εµφανίζεται µια φορά την εβδοµάδα 3 Το συµβάν εµφανίζεται µια φορά το µήνα 2 Το συµβάν εµφανίζεται µια φορά το χρόνο Το συµβάν εµφανίζεται µια φορά στα πέντε 1 χρόνια 0 Ποτέ

7 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 7 είκτης σοβαρότητας αποτελέσµατος Σοβαρότητα συµβάντος 10 Θάνατος 9 Μόνιµη ολική ανικανότητα 8 Μόνιµη σοβαρή ανικανότητα 7 Μόνιµη ελαφρά ανικανότητα Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδοµάδες και επιστροφή µε προβλήµατα υγείας Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδοµάδες και επιστροφή µε πλήρη ανάρρωση Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις ηµέρες και λιγότερο από τρεις εβδοµάδες και επιστροφή µε προβλήµατα υγείας 3 Απουσία από την εργασία για λιγότερες από τρεις εβδοµάδες και επιστροφή µε πλήρη ανάρρωση 2 1 Ελαφρύς τραυµατισµός χωρίς απώλεια ηµερών εργασίας και πλήρης ανάρρωση Καµιά ανθρώπινη βλάβη

8 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 8 Τιµή της επικινδυνότητας R Βαθµός αµεσότητας λήψης µέτρων Άµεση λήψη µέτρων Λήψη µέτρων σε διάστηµα επτά ηµερών Λήψη µέτρων σε διάστηµα ενός µηνός Λήψη µέτρων σε διάστηµα ενός έτους < 200 εν είναι αναγκαία η άµεση λήψη µέτρων αλλά να γίνεται παρακολούθηση του συµβάντος Βήµα 4. Λήψη µέτρων - Προτάσεις Στο στάδιο αυτό πρέπει να εξετάζεται να αποφασίζεται ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη ή την πρόληψη ή την µείωση των κινδύνων µε στόχο πάντα να εξασφαλίζεται στους εργαζόµενους η προστασία που απαιτείται τουλάχιστον από την νοµοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Για την εξέταση και την απόφαση για το ποια µέτρα θα ληφθούν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω θεµελιώδεις γενικές αρχές για την πρόληψη των κινδύνων κατά σειρά προτεραιότητας: 1. Nα αποφεύγονται οι κίνδυνοι. 2. Nα αντικαθίσταται το επικίνδυνο από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο. 3. Nα καταπολεµούνται οι κίνδυνοι στην πηγή τους. 4. Πρώτα να λαµβάνονται µέτρα οµαδικής προστασίας και µετά µέτρα ατοµικής προστασίας. 5. Nα προσαρµόζεται η εργασία στον άνθρωπο. 6. Nα επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση του επιπέδου προστασίας. Επισηµαίνεται ότι όταν πρόκειται να ληφθούν µέτρα πρόληψης, αυτά θα πρέπει να βελτιώνουν το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται στους εργαζόµενους όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία. Είναι αναγκαίο να ιεραρχούνται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εξάλειψη ή την πρόληψη των κινδύνων. Η ιεράρχηση αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σοβαρότητα του κινδύνου, τις πιθανές συνέπειες ενός ατυχήµατος, τον αριθµό των πληττοµένων ατόµων και τον αναγκαίο χρόνο για την λήψη µέτρων πρόληψης. Ορισµένα προβλήµατα δεν µπορούν να λυθούν άµεσα. Είναι πιθανόν ένα πρόγραµµα ιεράρχησης να πρέπει να συµπεριλάβει µέτρα που µπορούν να ληφθούν βραχυπρόθεσµα ως µέρος ενός σταδιακού προγράµµατος για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων µακροπρόθεσµα.

9 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 9 Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι, εφόσον είναι δυνατόν, αποφάσεις τέτοιου είδους να λαµβάνονται κατά τη φάση σχεδιασµού ή απόκτησης νέων διεργασιών, εγκαταστάσεων, προϊόντων και διαδικασιών. Ασφαλώς έχει πάντοτε µεγάλη σηµασία οι προφυλάξεις να εφαρµόζονται και να διατηρούνται σωστά µε επιθεωρήσεις, ελέγχους ή άλλες διοικητικές διαδικασίες. Βήµα 5. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων. Επανεξέταση και αναθεώρηση Ύστερα από την εκτίµηση κινδύνων πρέπει να εξασφαλίζεται ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η παρακολούθηση των µέτρων προστασίας και πρόληψης έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσµατικότητα αυτών των µέτρων και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των κινδύνων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να χρησιµοποιούνται για την επανεξέταση και αναθεώρηση της εκτίµησης κινδύνων. Η εκτίµηση κινδύνων δεν πρέπει να είναι µια δραστηριότητα που γίνεται µια για πάντα. Η εκτίµηση πρέπει να επανεξετάζεται και να αναθεωρείται, ανάλογα µε τις ανάγκες, για µια σειρά λόγους όπως οι εξής: Η εκτίµηση µπορεί να οδηγεί σε αλλαγές της διαδικασίας εργασίας, όπως υποκατάσταση ενός χηµικού παράγοντα από έναν λιγότερο εύφλεκτο, η χρήση διαφορετικών εργαλειοµηχανών. Η εφαρµογή αυτών των αλλαγών πρέπει να έχει υποβληθεί σε εκτίµηση πριν από την πραγµατοποίηση των αλλαγών. Πάντως, αφού εισαχθούν οι αλλαγές θα πρέπει να εκτιµηθούν οι νέες συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να επανεξεταστούν οι συνέπειες των αλλαγών στην πράξη. Τα µέτρα προφύλαξης που εισάγονται για την µείωση των κινδύνων µπορεί να επηρεάζουν τη διαδικασία εργασίας. Για παράδειγµα η εισαγωγή ενός συστήµατος "άδειας εργασίας" για την εκτέλεση εργασιών σε "θερµό περιβάλλον" θα απαιτεί την αποµάκρυνση εύφλεκτων υλικών, ή η αλλαγή των οδων πρόσβασης για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά τις µεταφορές µπορεί να έχει επιπτώσεις στη θέση αποθήκευσης των υλικών. Η εκτίµηση µπορεί να µην ισχύει πλέον επειδή τα στοιχεία ή οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται δεν είναι πλέον έγκυρες Η εκτίµηση µπορεί να βελτιωθεί α µέτρα πρόληψης και προστασίας που είναι σε ισχύ είναι ανεπαρκή ή δεν είναι πλέον κατάλληλα Η διερεύνηση ατυχηµάτων που οδήγησαν σε τραυµατισµό ή ασθένεια µπορεί να αποκαλύψει την ανάγκη αλλαγών έτσι ώστε να προληφθούν παρόµοια ατυχήµατα. Η διερεύνηση παρ' ολίγον απωλειών µπορεί επίσης να αποφέρει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους και να συµβάλει στον προσδιορισµό µέτρων αναγκαίων για τη µείωση των κινδύνων.

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ. P. K. Marhavilas

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ. P. K. Marhavilas ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ P. K. Marhavilas 1. Ανάλυση και Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου 1.1 Βασικές ενέργειες Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου είναι µια συλλογική και δυναµική διαδικασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Δημητρέλος Χρήστος Α.Μ. 2005010033 Ευσταθίου Δημήτριος Α.Μ. 2005010060 Πανταζής Ραφαήλ Διογένης Α.Μ. 2005010034 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Βασικές έννοιες «Εργατικό ατύχηµα»: βίαιο συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια τραυµατισµού του σώµατος, βλάβη της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΛ ΒΙΒΛΙΥ: Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΒΙΜΗΧΙ υγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση πασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright IDEC Ε..Ε., 2000 Ηρώων ολυτεχνείου 96 185 36 ειραιάς

Διαβάστε περισσότερα