ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2008) 420 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Καταπολέµηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες: ανανεωµένη δέσµευση {SEC(2008) 2172} EL EL

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις κοινές αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες διέπονται από την κοινή, θεµελιώδη παραδοχή ότι όλα τα άτοµα έχουν ίση αξία και ότι πρέπει να έχουν ισότιµη πρόσβαση στις ευκαιρίες της ζωής. Οι πρακτικές διακρίσεων υπονοµεύουν τις κοινές αυτές αξίες. Η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της ισότητας των ατόµων συνιστά µακρά παράδοση. Η συνθήκη του Άµστερνταµ θέσπισε νέες εξουσίες για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Οι διακρίσεις στην απασχόληση και τα επαγγελµατικά θέµατα για όλους τους ανωτέρω λόγους έχουν απαγορευθεί. Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καλύπτει ευρύ φάσµα τοµέων πέραν της απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σήµερα ένα από τα πιο προηγµένα νοµικά πλαίσια στον κόσµο για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Παρά το γεγονός όµως ότι έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος, πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αισθάνονται ότι οι πρακτικές διακρίσεων είναι ακόµη ευρύτατα διαδεδοµένες: σε ποσοστό 15% αναφέρουν ότι είχαν σχετική προσωπική εµπειρία το περασµένο έτος, ενώ σε ποσοστό 29% αναφέρουν ότι υπήρξαν µάρτυρες διακρίσεων 1. Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα: ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» 2, η οποία συνοδεύεται από την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή ανανεώνει τη δέσµευσή της να εξασφαλίσει ότι σε όλους δίδονται ίσες ευκαιρίες για πραγµάτωση του δυναµικού που διαθέτουν. Αξιοποιώντας την επιτυχή εφαρµογή της στρατηγικής πλαισίου του 2005 για την απαγόρευση των διακρίσεων 3 και το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους 2007, καθώς και τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την εντατικοποίηση της καταπολέµησης των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από πρόταση νέας οδηγίας για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού και θρησκείας ή πεποιθήσεων εκτός του τοµέα της απασχόλησης. Αυτή η πρόταση ορόσηµο ανοίγει το δρόµο για την ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου που διέπει τη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά των διακρίσεων κάθε µορφής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ. Η βελτίωση της νοµοθετικής προστασίας κατά των διακρίσεων πρέπει να συνοδεύεται από ενεργό στρατηγική για την εξάλειψη των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες. Για το λόγο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει επίσης ενέργειες που θα δώσουν νέα ώθηση στο διάλογο Ειδική έρευνα του ευρωβαροµέτρου 296 (2008). COM(2008) 412 τελικό. COM(2005) 224 τελικό. EL 2 EL

4 σχετικά µε την πολιτική για την καταπολέµηση των διακρίσεων και οι οποίες θα κάνουν πιο αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων µέσων, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ροµ, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων προβληµάτων διακρίσεων που αντιµετωπίζουν. 2. ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Οι διακρίσεις δεν είναι δυνατό να καταπολεµηθούν µόνο µε νοµοθετικά µέσα. Πρωτίστως και κυρίως, είναι απαραίτητη η αλλαγή των νοοτροπιών και των συµπεριφορών. Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ένα αποτελεσµατικό και καταλλήλως εφαρµοζόµενο νοµικό πλαίσιο που καθιστά τις διακρίσεις παράνοµες και εξασφαλίζει στα θύµατα των διακρίσεων αποτελεσµατική έννοµη προστασία συνιστά προϋπόθεση για την επίτευξη πραγµατικής αλλαγής. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να εξασφαλίσει την τήρηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η υποβολή νέων νοµοθετικών προτάσεων µε στόχο την επέκταση της έννοµης προστασίας έναντι των διακρίσεων κάθε µορφής σε όλους τους τοµείς του βίου. 2.1 Εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις οδηγίες 4 για να υλοποιήσουν το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο επιτρέπει την ανάληψη δράσης µε σκοπό να καταστούν παράνοµες και να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Οι εν λόγω οδηγίες απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, αναπηρίας και θρησκείας ή πεποιθήσεων στην απασχόληση, το επάγγελµα και την επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ η προστασία από τις διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής και φύλου δεν περιορίζεται στον τοµέα της απασχόλησης, αλλά συµπεριλαµβάνει την κοινωνική προστασία και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Η Επιτροπή δραστηριοποιείται έντονα προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή των οδηγιών. Η γενική εικόνα είναι θετική. Οι εθνικές διατάξεις που µεταφέρουν τις οδηγίες είχαν απτά αποτελέσµατα όσον αφορά την καταπολέµηση των διακρίσεων. Αρκετά κράτη µέλη έχουν ήδη προχωρήσει πέραν των απαιτήσεων του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά την παροχή προστασίας από τις διακρίσεις. Το και το η Επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής και των διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή δεν έµεινε ικανοποιηµένη από την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών µελών, κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει. Αυτό συνέβη για τα µισά περίπου κράτη µέλη. Τα προβλήµατα έχουν κατά κύριο λόγο σχέση µε τη µη κάλυψη όλων των ατόµων και των τοµέων που καλύπτουν οι οδηγίες, µε ορισµούς των διακρίσεων οι οποίοι διαφέρουν από τους αντίστοιχους ορισµούς των οδηγιών και µε ανακολουθίες των διατάξεων που προβλέπουν την παροχή αρωγής στα θύµατα διακρίσεων. Η Επιτροπή επί του παρόντος Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της , σ. 22), οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της , σ. 16) και οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της , σ. 37). COM(2006) 643 τελικό. COM(2008) 225 τελικό EL 3 EL

5 ελέγχει επίσης εάν τα κράτη µέλη έχουν συµµορφωθεί µε την υποχρέωσή τους να µεταφέρουν την οδηγία του 2004 για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Το 2010 θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας αυτής και, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας, ενδέχεται, εάν κριθεί σκόπιµο, να προτείνει τροποποιήσεις. Ωστόσο, η ορθή µεταφορά των ευρωπαϊκών κανόνων στο εθνικό δίκαιο είναι µόνον ένα µέρος του εγχειρήµατος. Τα κράτη µέλη είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλίσουν ότι τα συστήµατα έννοµης προστασίας των θυµάτων διακρίσεων και οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που αναπτύσσουν είναι πράγµατι αποτελεσµατικά 7. Τα άτοµα είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και να έχουν τη δυνατότητα να τα ασκήσουν. Οι εθνικοί φορείς για την ισότητα, οι οποίες συστάθηκαν δυνάµει των οδηγιών για να προωθήσουν την ίση µεταχείριση και την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ή φύλου, προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στα θύµατα διακρίσεων παρέχοντάς τους ενηµέρωση και προωθώντας τις καταγγελίες τους. Οι αρχές αυτές µπορούν να καθοδηγήσουν τους παρόχους υπηρεσιών και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και να ενθαρρύνουν τη διαµεσολάβηση και την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ως αποτέλεσµα, οι καταγγελίες συχνά είναι δυνατό να επιλύονται χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Μέσω του προγράµµατος Progress 8, η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των φορέων για την ισότητα καθώς και την ενίσχυσή τους µέσω του δικτύου Equinet 9. Η Επιτροπή διοργανώνει επίσης τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ των φορέων για την ισότητα όσον αφορά τις πρόσφατες νοµικές εξελίξεις και τα κοινά προβλήµατα στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εξετάζει την αποτελεσµατικότητα των εθνικών κυρώσεων και τις χρονικές προθεσµίες για προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια. Πρόκειται για δύο στοιχεία που έχουν θεµελιώδη σηµασία για την καταπολέµηση των συµπεριφορών διάκρισης και για την παροχή στα θύµατα αποτελεσµατικών µέσων έννοµης προστασίας. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης µε τους εν λόγω φορείς προκειµένου να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας περί ίσων αποδοχών όσον αφορά τη γεφύρωση των συνεχιζόµενων διαφορών στις αποδοχές µεταξύ των φύλων. 2.2 Περαιτέρω ανάπτυξη του νοµικού πλαισίου Παρά τα ανωτέρω επιτεύγµατα, παραµένει γεγονός ότι το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριµένα, παρά το ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν προβεί σε ενέργειες για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, αναπηρίας και θρησκείας ή πεποιθήσεων εκτός του τοµέα της απασχόλησης, δεν υπάρχει ένα ενιαίο ελάχιστο επίπεδο προστασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτοµα που υπήρξαν θύµατα των διακρίσεων αυτών. Παρ όλα αυτά, είναι σαφές ότι οι διακρίσεις για τους ανωτέρω λόγους είναι απαράδεκτες τόσο στον τοµέα της απασχόλησης όσο και σε άλλους τοµείς. Τα θέµατα που άπτονται της Έρευνα του ευρωβαροµέτρου έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό µόνον 33% γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους, σε περίπτωση που είναι θύµατα διακρίσεων Απόφαση αριθ. 1672/2006/EΚ της 24ης Οκτωβρίου 2006, ΕΕ L 315 της , σ. 1. Ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων για την ισότητα (European Network of Equality Bodies) EL 4 EL

6 προστασίας από διακρίσεις δεν είναι δυνατό να ιεραρχηθούν. Αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή, στο πλαίσιο του νοµοθετικού της προγράµµατος καθώς και του προγράµµατος εργασίας της για το 2008, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει νέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου, βάσει των αποτελεσµάτων εκτεταµένων δηµόσιων διαβουλεύσεων. Η δέσµευση αυτή ανταποκρίνεται επίσης στο αίτηµα που διατύπωσε το Συµβούλιο προς την Επιτροπή προκειµένου αυτή να εξετάσει οιαδήποτε κενά που ενδεχοµένως υπάρχουν στο υφιστάµενο κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων, καθώς και στο αίτηµα που διατύπωσε επανειληµµένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επέκταση του πλαισίου αυτού. Η πρόταση οδηγίας, η οποία συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση, ανοίγει το δρόµο για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου σχετικά µε την καταπολέµηση των διακρίσεων. Η οδηγία θα εξασφαλίσει ότι σε όλα τα 27 κράτη µέλη θα απαγορεύονται οι διακρίσεις κάθε µορφής, συµπεριλαµβανοµένης της παρενόχλησης, λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, αναπηρίας και θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθώς και ότι τα θύµατα θα απολαύουν αποτελεσµατικής έννοµης προστασίας. Με την έκδοση της οδηγίας θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε όλους τους λόγους διακρίσεων και θα σηµάνει το τέλος όλων των αντιλήψεων περί ιεράρχησης της προστασίας. Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου απαιτείται λύση που να έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής, αλλά παράλληλα να είναι ρεαλιστική και να λαµβάνει δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών τοµέων. Οι εθνικές παραδόσεις και προσεγγίσεις σε τοµείς όπως η υγειονοµική περίθαλψη, η κοινωνική προστασία και η εκπαίδευση, τείνουν να παρουσιάζουν µεγαλύτερες διαφορές απ ό,τι σε τοµείς που σχετίζονται µε την απασχόληση. Οι τοµείς αυτοί χαρακτηρίζονται από θεµιτές κοινωνικές επιλογές σε τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η πολυµορφία των ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι ένα από τα πλεονεκτήµατα της Ευρώπης και πρέπει να γίνεται σεβαστή σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Οι αποφάσεις για ζητήµατα, όπως η οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, η αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης, η υιοθεσία, τα αναπαραγωγικά δικαιώµατα και άλλα παρόµοια ζητήµατα, είναι καλύτερο να λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο οδηγίας δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να τροποποιήσουν την ισχύουσα νοµοθεσία τους και τις υφιστάµενες πρακτικές τους σε σχέση µε τα ζητήµατα αυτά. Ούτε έχει επίδραση στους εθνικούς κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών οργανισµών ή τη σχέση τους µε το κράτος. Κατ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη µέλη θα εξακολουθήσουν, για παράδειγµα, να είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά θέµατα, όπως η επιλεκτική εισαγωγή στα σχολεία, η αναγνώριση των γάµων µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου και η φύση της σχέσης της οργανωµένης θρησκείας µε το κράτος. Μεταξύ των διαφόρων λόγων διακρίσεων υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και για κάθε έναν από αυτούς απαιτείται ειδικά σχεδιασµένη λύση. Αυτό δεν σηµαίνει ιεράρχηση των διαφόρων λόγων διακρίσεων, αλλά παροχή της πλέον κατάλληλης µορφής προστασίας για κάθε έναν από αυτούς. Όσον αφορά την ηλικία, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαφορετική µεταχείριση ενός ατόµου απλώς και µόνο λόγω της ηλικίας του είναι δυνατό να δικαιολογείται για λόγους γενικού δηµόσιου συµφέροντος. Παραδείγµατα προς τούτο συνιστούν οι απαιτήσεις αναφορικά µε το ελάχιστο όριο ηλικίας για την πρόσβαση στην εκπαίδευση ή σε ορισµένα EL 5 EL

7 αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και οι µειωµένες τιµές που ισχύουν για ορισµένες ηλικιακές οµάδες όταν χρησιµοποιούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς ή επισκέπτονται µουσεία. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες χρησιµοποιούν την ηλικία ως αναλογιστικό παράγοντα για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των πελατών τους δεν συνιστούν απαραίτητα πρακτικές διακρίσεων, παρά το γεγονός ότι ο παράγοντας αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον κατά περίπτωση και όταν βασίζεται σε αντικειµενικά αποδεικτικά στοιχεία. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά και την αναπηρία. Η Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει διάλογο µε τους παρόχους χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και µε άλλους ενδιαφεροµένους, µε στόχο την ανταλλαγή και την προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών. Η αναπηρία απαιτεί επίσης συγκεκριµένη και ειδικά σχεδιασµένη λύση. Πολλά κράτη µέλη έχουν ήδη θεσπίσει νοµοθεσία για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία, αλλά οι νοµοθετικοί αυτοί κανόνες διαφέρουν σηµαντικά ως προς την εξασφαλιζόµενη προστασία και τους καλυπτόµενους τοµείς. Πέραν τούτου, η υιοθέτηση της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, την οποία συνυπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, απαιτεί τη θέσπιση κοινών προτύπων για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των δικαιωµάτων που παρέχει. Η πραγµατική ισότητα για τα άτοµα µε αναπηρία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνον µέσω της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η επίτευξη της ισότητας αυτής εξαρτάται αντιθέτως από την πραγµατοποίηση θετικών ενεργειών, συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης των αναγκών των ατόµων µε αναπηρία. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θεωρούν ολοένα και περισσότερο µη αποδεκτή την έλλειψη προσβασιµότητας. Η παροχή στα άτοµα µε αναπηρία δυνατοτήτων για ενεργό συµβολή αποφέρει πραγµατικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Τα µέτρα που λαµβάνονται για την κάλυψη των αναγκών των ατόµων αυτών πρέπει, όπως συνέβη στην περίπτωση της οδηγίας του 2000 για τον τοµέα της απασχόλησης, να είναι εύλογα - ανάλογα προς τις ανάγκες των πελατών ή χρηστών και προς τις δαπάνες του οικείου φορέα ή επιχείρησης. Τα κράτη µέλη θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση στα άτοµα µε αναπηρία, τόσο στις συνήθεις όσο και σε ειδικές εγκαταστάσεις. Το πεδίο εφαρµογής της µελλοντικής οδηγίας θα καλύπτει πολύ διαφορετικές καταστάσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη µέλη. Για παράδειγµα, οι κανόνες που φαίνονται ουδέτεροι, αλλά θα µπορούσαν στην πράξη να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις για µια οµάδα, είναι δυνατόν να επιτρέπονται εάν είναι εύλογοι και επιδιώκουν έναν θεµιτό στόχο. Κατά την παρακολούθηση της εφαρµογής της οδηγίας, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της δυνατότητας αυτής. Το σχέδιο οδηγίας αφορά την παροχή όλων των αγαθών και υπηρεσιών. Θα ήταν δυσανάλογο να ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο σχέδιο οδηγίας για τα άτοµα που ενεργούν αµιγώς ως ιδιώτες. Για το λόγο αυτό, η πρόταση αξιοποιεί τις πρακτικές ορισµένων κρατών µελών και περιλαµβάνει διατάξεις που περιορίζουν την εφαρµογή της στην εµπορική παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Οι ιδιώτες καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας µόνο στο βαθµό που εκτελούν εµπορική δραστηριότητα. Όσον αφορά τις κύριες έννοιες και µηχανισµούς, η προτεινόµενη οδηγία υιοθετεί το ίδιο επιτυχηµένο µοντέλο που χρησιµοποιείται στις υφιστάµενες οδηγίες. Κατά συνέπεια, λαµβάνει υπόψη την υφιστάµενη νοµοθεσία όσον αφορά τους ορισµούς της άµεσης και έµµεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και των εντολών για εφαρµογή διακρίσεων. Οι διατάξεις σχετικά µε το ρόλο των φορέων για την ισότητα και την υποχρέωση των κρατών µελών να παρέχουν κατάλληλη έννοµη προστασία έναντι των διακρίσεων στα εθνικά EL 6 EL

8 δικαστήρια είναι οι ίδιες µε αυτές της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς των κρατών µελών είναι λοιπόν ήδη εξοικειωµένοι µε τις έννοιες και τους µηχανισµούς αυτούς, γεγονός που αναµένεται να καταστήσει ευκολότερη τη µεταφορά και την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού µέσου. Παράλληλα, επειδή η προτεινόµενη προσέγγιση συµπληρώνει τις ισχύουσες οδηγίες, αποφεύγει να ανοίξει νέες συζητήσεις και να δηµιουργήσει αβεβαιότητα όσον αφορά το υπάρχον κεκτηµένο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση συνιστά ένα ισόρροπο και ρεαλιστικό τρόπο για τη µελλοντική ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέµησης των διακρίσεων και καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουν στη σχετική συζήτηση δίνοντας στο θέµα αυτό προτεραιότητα. 3. ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Για την καταπολέµηση των διακρίσεων όλων των µορφών και την παροχή ίσων ευκαιριών απαιτείται τόσο µια στέρεη νοµοθετική βάση όσο και διάφορα µέσα άσκησης πολιτικής. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ευαισθητοποίηση, η ενσωµάτωση της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων σε όλες τις πολιτικές, η συλλογή δεδοµένων και η θετική δράση. Στην απόφαση που εξέδωσε το Συµβούλιο σε συνέχεια του ευρωπαϊκού έτους 2007 υπογραµµίστηκε η σηµασία της πλήρους εξέτασης και περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των µέσων άσκησης πολιτικής. 3.1 Ενισχυµένα µέσα άσκησης πολιτικής Ενσωµάτωση της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων Για τη µείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων που υφίστανται όλες οι οµάδες πρέπει να εφαρµόζονται αρχές που ενσωµατώνουν τη διάσταση της καταπολέµησης των διακρίσεων για όλους τους λόγους που περιλαµβάνονται στο άρθρο 13 ΕΚ. ύο από τους λόγους αυτούς αποτελούν ήδη αντικείµενο συγκεκριµένων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες συγκροτούν ένα καλά σχεδιασµένο σύνολο ενεργειών ενσωµάτωσης της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων. Πρώτον, η στρατηγική της ΕΕ για τα άτοµα µε αναπηρία βασίζεται στο σχέδιο δράσης για τα άτοµα µε αναπηρία , και πιο συγκεκριµένα στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης Η εφαρµογή από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία θα παράσχει τη βάση για στενότερη συνεργασία στον τοµέα αυτό. εύτερον, ο χάρτης πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών παρέχει το πλαίσιο δράσης στον τοµέα της ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων στις προτεινόµενες ενέργειες. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τα επιτεύγµατα αυτά προάγοντας τη συστηµατική ενσωµάτωση της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων και της παροχής ίσων ευκαιριών για όλους τους λόγους που προβλέπει το άρθρο 13 σε όλες τις πολιτικές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των υφιστάµενων µηχανισµών συντονισµού στους τοµείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Από τη µεριά της, η Επιτροπή θα εντείνει την εξέταση των επιπτώσεων των νέων προτάσεών της από την άποψη της καταπολέµησης των διακρίσεων και της παροχής ίσων ευκαιριών και θα ενθαρρύνει τις µη κυβερνητικές COM(2007) 738 τελικό. COM(2006) 92 τελικό. EL 7 EL

9 οργανώσεις που έχουν εµπειρία σε συγκεκριµένες πτυχές της καταπολέµησης των διακρίσεων να συµµετάσχουν στις διαβουλεύσεις. Καλεί τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν τα διάφορα µέσα για την ενσωµάτωση της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων και τις ορθές πρακτικές και τις µεθοδολογίες που είναι ήδη διαθέσιµες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 12. Ο σχεδιαζόµενος οδηγός για δηµόσιες συµβάσεις µε κοινωνική υπευθυνότητα θα καλύπτει τα θέµατα που άπτονται της παροχής ίσων ευκαιριών και της καταπολέµησης των διακρίσεων, καθώς και τις απαιτήσεις προσβασιµότητας, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στα κράτη µέλη σχετικά µε τον τρόπο ενίσχυσης της καταπολέµησης των διακρίσεων και της παροχής ίσων ευκαιριών µέσω της πολιτικής και των πρακτικών στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να προωθεί τις αξίες της µη διακριτικής µεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών σε άλλες πολιτικές, όπως αυτές που αφορούν τα δικαιώµατα του παιδιού 13 και τη διεύρυνση, καθώς και γενικότερα στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνάπτονται σε πολυµερές επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα δικαιώµατα των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες σε χώρες µη µέλη της ΕΕ. Μέτρηση των διακρίσεων και αξιολόγηση της προόδου Τα ακριβή στοιχεία είναι απολύτως αναγκαία για την αξιολόγηση της κλίµακας και της φύσης των διακρίσεων που υφίστανται τα άτοµα, καθώς και για το σχεδιασµό, την προσαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών. Υπάρχει αξιοσηµείωτη ζήτηση για στοιχεία αναφορικά µε όλους τους λόγους διακρίσεων. Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των διαθέσιµων στοιχείων ανά λόγο διάκρισης και ανά κράτος µέλος είναι σηµαντικές 14, γεγονός που καθιστά τη συγκρισιµότητα των στοιχείων δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Οι νοµοθετικές πράξεις σχετικά µε τον ιδιωτικό βίο και την προστασία των δεδοµένων θέσπισαν κριτήρια για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων 15. Σε γενικές γραµµές, οι ευρωπαίοι πολίτες είναι πρόθυµοι να παράσχουν ανώνυµα πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο απογραφών µε στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων 16. Η Επιτροπή διερευνά τις δυνατότητες: (i) τακτικής συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κλίµακα και τις επιπτώσεις των διακρίσεων, σε συνεργασία µε τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών, στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος, ιδιαίτερα των διακρίσεων λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας/πεποιθήσεων και γενετήσιου προσανατολισµού, στις περιπτώσεις όπου εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, και ii) κατάρτισης µιας ευρωπαϊκής ενότητας έρευνας για τις διακρίσεις. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά µε το δίκτυο Equinet «Non-discrimination mainstreaming: instruments, case studies and the way forwards», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απρίλιος 2007 Ανακοίνωση σχετικά µε µια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώµατα του παιδιού [COM(2006) 367 τελικό]. Βλ. «Conceptual Framework Study Report», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος 2008: Βλ. «Measuring discrimination: Data collection and EU equality law», European network of legal experts in the non-discrimination field, Φεβρουάριος 2007: Το 75% των Ευρωπαίων αναφέρει τη φυλετική του καταγωγή, το 74% τη θρησκεία και το 65% το γενετήσιο προσανατολισµό: βλ. Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο 263, Ιανουάριος EL 8 EL

10 προκειµένου να αναπτύξει σύστηµα συγκέντρωσης πληροφοριών για τις καταγγελίες που επεξεργάζονται οι εθνικοί φορείς για την ισότητα. Θετική δράση Η ίση µεταχείριση είναι δυνατό να είναι αποτέλεσµα της τυπικής ισότητας (ισότητας στα χαρτιά), αλλά δεν επαρκεί για την επίτευξη ισότητας στην πράξη. Το νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέµηση των διακρίσεων δεν εµποδίζει κανένα κράτος µέλος να διατηρήσει ή να υιοθετήσει συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη ή την αντιστάθµιση των δυσµενών διακρίσεων για λόγους για τους οποίους προβλέπεται η παροχή προστασίας. Ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η θετική δράση για την αντιστάθµιση της έλλειψης ουσιαστικής ισότητας στις κοινωνίες αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο 17. Ορισµένα κράτη µέλη 18 έχουν εισαγάγει διατάξεις που καθιστούν καθήκον των δηµόσιων αρχών να προάγουν την αρχή της ισότητας ως κύριο στόχο των δραστηριοτήτων τους. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει το µόνιµο διάλογο µε τα κράτη µέλη προκειµένου να ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάληψη θετικής δράσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την υγειονοµική περίθαλψη. Ευαισθητοποίηση και δραστηριότητες κατάρτισης Η παροχή ενηµέρωσης σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγµατική αξιοποίησή της από τα ενδεχόµενα θύµατα διακρίσεων καθώς και για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των παρόχων υπηρεσιών και των διοικητικών φορέων σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η νοµοθεσία περί απαγόρευσης των διακρίσεων εξακολουθεί να µην είναι ευρύτερα διαδεδοµένη 19. Οι µεγαλύτερες και δυσκολότερες- αλλαγές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη περαιτέρω προόδου συνίστανται στην εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων κάθε µορφής. Η ενηµερωτική εκστρατεία της ΕΕ µε τίτλο «Για την πολυµορφία Κατά των διακρίσεων» θα συνεχισθεί σε στενή συνεργασία µε τις εθνικές οµάδες εργασίας, φέρνοντας σε επαφή τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, διοικητικούς υπαλλήλους, κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφεροµένους. Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης περαιτέρω υποστήριξη στις δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εστιάζοντας στους κύριους ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων για την ισότητα, των δικαστών, των νοµικών, των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων. Προώθηση των οφελών από την πολυµορφία στο χώρο εργασίας Αναγνωρίζοντας ότι η νοµοθεσία είναι πιο αποτελεσµατική όταν συµβαδίζει µε προοδευτικές και καινοτόµους στρατηγικές που εφαρµόζουν οι εργοδότες για τη διοίκηση ενός ολοένα και πιο πολύµορφου εργατικού δυναµικού, η Επιτροπή 20 και τα κράτη µέλη 21 υποστηρίζουν την «Beyond Formal Equality: Positive Action under Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οκτώβριος 2007: Ηνωµένο Βασίλειο και Φινλανδία. Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο 263 / TNS Opinion and Social «The Business Case for Diversity Good practices in the workplace», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005: Γαλλία, Βέλγιο (Περιφέρεια Βρυξελλών) και Γερµανία. EL 9 EL

11 ανάπτυξη της διοίκησης της πολυµορφίας, τόσο στις µεγαλύτερες εταιρείες όσο και στις ΜΜΕ 22. Το Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν περαιτέρω την πολυµορφία του εργατικού δυναµικού και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κατάλληλων επιχειρηµατικών µέσων, µεταξύ άλλων των εθελοντικών χαρτών 23. Ανταποκρινόµενη στην προτροπή αυτή, η Επιτροπή, µε την υποστήριξη των οργανώσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών, θα ενθαρρύνει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ. Προωθεί επίσης τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, των εµπορικών σχολών και των πανεπιστηµίων σχετικά µε τις δυνατότητες στενότερης συνεργασίας στους τοµείς της έρευνας και της κατάρτισης για θέµατα που έχουν σχέση µε την πολυµορφία. Πέραν τούτου, θα προωθήσει την πολυµορφία και τη βελτιωµένη διοίκηση της πολυµορφίας στις δηµόσιες υπηρεσίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο Ανάπτυξη του διαλόγου για την καταπολέµηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες Το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους 2007 άνοιξε νέους δρόµους για την καταπολέµηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, µέσω της συµµετοχής όλων των παραγόντων σε διάλογο µε θέµα τις διακρίσεις κάθε µορφής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη και η κοινωνία των πολιτών αναγνώρισαν την αξία της διεξαγωγής του διαλόγου αυτού σε πιο τακτική βάση. Τέτοιου είδους ανταλλαγές απόψεων θα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων κορυφής µε θέµα την ισότητα, κατά τις οποίες θα έρχονται σε επαφή οι ενδιαφερόµενοι φορείς στο ανώτατο επίπεδο, µε σκοπό να εξετάσουν την κατάσταση και να δώσουν περαιτέρω ώθηση και καθοδήγηση. Η Επιτροπή έχει συγκροτήσει µια οµάδα κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων για την καταπολέµηση των διακρίσεων 25 µε στόχο την εξέταση των επιπτώσεων των µέτρων που λαµβάνονται για το θέµα αυτό σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, την επιβεβαίωση των ορθών πρακτικών µέσω της αλληλοδιδαχής οµολόγων, και τον καθορισµό κριτηρίων για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών κατά των διακρίσεων. Για παράδειγµα, η Επιτροπή σκοπεύει να συνεργαστεί µε την εν λόγω οµάδα για την παρακολούθηση της εφαρµογής των συµπερασµάτων της συγκριτικής µελέτης για την οµοφοβία και τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισµού στην ΕΕ, την οποία συνέταξε ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οµάδα θα πραγµατοποιεί τακτικές συναντήσεις µε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και του δικτύου Equinet. Η Κοινότητα θα µπορούσε να αξιοποιήσει το πρόγραµµα Progress για τον εντοπισµό καινοτόµων πρακτικών µέσω της διαδικασίας αυτής. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών στο πλαίσιο των συνόδων κορυφής για την ισότητα. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιµοποιήσει αυτούς τους νέους µηχανισµούς διακυβέρνησης για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των πολλαπλών διακρίσεων αξιοποιώντας πρακτικές που έχουν καθιερώσει ορισµένα κράτη µέλη για την εφαρµογή ενιαίας νοµικής διαδικασίας για τα θύµατα των διακρίσεων αυτών όσον αφορά την υποβολή καταγγελιών και την επεξεργασία «Diversity at work: 8 steps for small and medium-sized businesses», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007: Ψήφισµα 2007/C 308/01 του Συµβουλίου της 5ης εκεµβρίου Για παράδειγµα, µέσω της έναρξης διερευνητικής µελέτης σχετικά µε τις πρακτικές των εργοδοτών του δηµόσιου τοµέα όσον αφορά την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προώθηση της πολυµορφίας. C(2008)3261. EL 10 EL

12 των στοιχείων που αποδεικνύουν την ύπαρξη διάκρισης για περισσότερους από έναν λόγους ως επιβαρυντικούς παράγοντες. Η Επιτροπή θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις περιπτώσεις πολλαπλών διακρίσεων µέσω της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων και της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε µικρά δίκτυα µη κυβερνητικών οργανώσεων που εκπροσωπούν διατοµεακές οµάδες. 3.3 Εφαρµογή καλύτερων µέσων για την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης των Ροµ Η ενίσχυση του αγώνα κατά των διακρίσεων µέσω της χρησιµοποίησης νοµοθετικών µέσων και µέσων άσκησης πολιτικής θα αποφέρει οφέλη σε όλες τις πιθανές οµάδες ενδιαφεροµένων. Εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι απαραίτητο να βρεθούν λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ειδικές οµάδες. Η περίπτωση των Ροµ προκαλεί επί του παρόντος ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς χαρακτηρίζεται από σταθερές ατοµικές και θεσµικές πρακτικές διακρίσεων και από εκτεταµένο κοινωνικό αποκλεισµό. Η περιθωριοποίηση εκατοµµυρίων ατόµων είναι απαράδεκτη κυρίως από την άποψη της ισότητας και της αποτελεσµατικής άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. εν είναι δυνατό να δικαιολογηθεί επίσης από την άποψη της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, η εκτεταµένη ανεργία και φτώχεια που χαρακτηρίζουν µια τόσο µεγάλη οµάδα ατόµων συνιστά απώλεια από οικονοµική άποψη. Η αντιµετώπιση αυτού του επείγοντος προβλήµατος αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών. Η Επιτροπή έχει επανειληµµένως καταδικάσει όλες τις αρνητικές εκδηλώσεις κατά των Ροµ ως ειδική µορφή ρατσισµού που δεν είναι σύµφωνη µε τις αρχές της ΕΕ. Η εφαρµογή στα κράτη µέλη της νοµοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων συνιστά βασικό σηµείο έναρξης της προσπάθειας για ένταξη των Ροµ. Η Επιτροπή θα εξακολουθεί να παρακολουθεί µε προσοχή τον τοµέα αυτό και θα εντείνει τη συνεργασία της µε τους εθνικούς φορείς για την ισότητα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν περιπτώσεις διακρίσεων κατά των Ροµ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ενίσχυση των ικανοτήτων των µελών της κοινωνίας των πολιτών Ροµ, καθώς και την προώθηση της συµµετοχής τους σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης και εφαρµογής πολιτικής. Η κατάσταση των Ροµ έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο τον εκέµβριο του 2007 ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει τις υφιστάµενες πολιτικές και µέσα και να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο. Το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι η ανταπόκριση στο αίτηµα αυτό. Επισηµαίνει ότι υπάρχει ισχυρό πλαίσιο διαθέσιµων µέσων για το συντονισµό στο νοµοθετικό τοµέα, τον οικονοµικό τοµέα και στις πολιτικές και ότι τα µέσα αυτά χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο, αλλά ότι είναι δυνατό να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους. Ο επιτόπιος αντίκτυπος των µέσων αυτών εξαρτάται, ωστόσο, από το βαθµό δέσµευσης των κρατών µελών και την ικανότητα όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων να τα αξιοποιήσουν πλήρως. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2008 ζήτησε από το Συµβούλιο να ασχοληθεί µε το θέµα αυτό ως θέµα επείγουσας προτεραιότητας. Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή προσδοκώντας σαφή δέσµευση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο τέλος της γαλλικής προεδρίας. Προκειµένου να υποστηρίξει και να προωθήσει την ανάληψη κοινής δέσµευσης από τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών, η Επιτροπή θα διοργανώσει, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισµικού διαλόγου, σύνοδο κορυφής της ΕΕ για τους Ροµ τον Σεπτέµβριο του 2008 µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων. EL 11 EL

13 Τα συµπεράσµατα της συνόδου κορυφής θα διαβιβαστούν από τη γαλλική προεδρία στο Συµβούλιο Υπουργών πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου 2008 προς εξέταση. Επιπροσθέτως, αξιοποιώντας την εκτεταµένη έρευνα που έχει ήδη διενεργηθεί, η Επιτροπή θα αναλάβει να µελετήσει ενδελεχώς τις υφιστάµενες πολιτικές και θεσµικούς µηχανισµούς, καθώς και τη σύνδεσή τους µε τα προγράµµατα και τα σχέδια που στοχεύουν στους Ροµ, επιδιώκοντας να εντοπίσει τις επιτυχείς µεταβιβάσιµες πρακτικές, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη χρήση των κοινοτικών και εθνικών µέσων. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή έχει αναλάβει ισχυρή δέσµευση για την καταπολέµηση των διακρίσεων κάθε µορφής σύµφωνα µε το άρθρο 13 ΕΚ και θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη µεταφορά των υφιστάµενων οδηγιών. Για να ολοκληρωθεί το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ στον τοµέα αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση οδηγίας για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού και θρησκείας ή πεποιθήσεων πέραν του τοµέα της απασχόλησης. Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να συζητήσουν ταχύτατα την πρόταση αυτή ως θέµα προτεραιότητας. Η αποτελεσµατική νοµική προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να συµβαδίζει µε την ενεργό προώθηση της καταπολέµησης των διακρίσεων και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών. Η Επιτροπή έχει δεσµευτεί για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά κύριους τοµείς, όπως η ευαισθητοποίηση, η ενσωµάτωση της διάστασης της καταπολέµησης των διακρίσεων, η θετική δράση και η συλλογή στοιχείων. Η ενδυνάµωση της διακυβέρνησης των πολιτικών για την καταπολέµηση των διακρίσεων αναµένεται να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την αλληλοδιδαχή οµολόγων και τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, όπως για παράδειγµα την αντιµετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, θα παρακολουθεί την εφαρµογή των πρωτοβουλιών που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Θα αξιολογήσει επίσης την πρόοδο και τον αντίκτυπο συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. EL 12 EL

Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων

Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2008 SEC(2008) 2181 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή της αρχής της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9948/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 393 GENDER 26 ANTIDISCRIM 39 FREMP 107 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

: Trier (Germany) : The fight against discrimination Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

: Trier (Germany) : The fight against discrimination Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 26 και 27/11/2007 Τίτλος Σεµιναρίου : The fight against discrimination Συµµετοχή : Ισιδώρα Παπαφράγκου Πρόεδρος Εφετών. Σχόλια Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9481/17 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 413 ANTIDISCRIM 27 JAI 520 MI 437 FREMP 66 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Θεµελιώδη δικαιώµατα και καταπολέµηση των διακρίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Ιστορικό Οι αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2008 COM(2008) 426 τελικό 2008/0140 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/2324(INI) 8.5.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.12.2013 2013/2008(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 2.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011 (09.03) (OR. en) 7370/11 SOC 205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/11 SOC 184 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2008 COM(2008) 2157 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) 8407/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 1 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Ε.Ε. Ελλάδα 30 27.4 25 24.2 20 17.7 15 10 8.3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2012 (24.05) (OR. en) 8724/12 Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2012 (24.05) (OR. en) 8724/12 Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2012 (24.05) (OR. en) 8724/12 Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) SOC 278 JAI 252 MI 246 FREMP 59 ΕΚΘΕΣΗ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του ΣχΝ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Ίση µεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού *

Ίση µεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού * P6_TA(2009)0211 Ίση µεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07 Απριλίου 2017 Αρ. Πρωτ.: οικ /499

Αθήνα, 07 Απριλίου 2017 Αρ. Πρωτ.: οικ /499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα