1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ Το ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δεδομένων: 1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων Πρόκειται για μια σειρά δηλώσεων ή περιγραφικών δεικτών που προσδιορίζουν ακριβώς τι αναμένεται να μπορεί να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας. Δηλαδή, περιγράφονται αναλυτικά οι επικοινωνιακές λειτουργίες που αναμένεται να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας σε κάθε ένα από τα επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως αυτά ορίζονται από την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να θεωρηθεί επαρκής χρήστης αυτού του επιπέδου. Όπως γίνεται σαφές τόσο από το εισαγωγικό κείμενο του ΕΠΣ-ΞΓ, όσο και από τις επιμέρους πληροφορίες της πρώτης αυτής κατηγορίας δεδομένων, οι περιγραφικοί δείκτες (στο εξής περιγραφητές) είναι δύο ειδών: Α) η πρώτη κατηγορία περιέχει γενική περιγραφή του γλωσσικού προφίλ του μαθητή ανά επίπεδο, και Β) η δεύτερη περιέχει περιγραφητές επικοινωνιακής επάρκειας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας στις επιμέρους επικοινωνιακές δραστηριότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, γραπτής και προφορικής διαμεσολάβησης. Επίσης, όπως γίνεται σαφές από το εισαγωγικό κείμενο του ΕΠΣ-ΞΓ, οι ανά επίπεδο περιγραφητές έχουν αντιστοιχιστεί με τους περιγραφητές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (στο εξής ΚΕΠΑ). 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών Με τη δεύτερη κατηγορία δεδομένων προσδιορίζεται με ακρίβεια με ποια γλωσσικά μέσα αναμένεται ο μαθητής της ξένης γλώσσας να μπορεί ανά επίπεδο γλωσσομάθειας να αρθρώνει τις επικοινωνιακές λειτουργίες. Έτσι, γίνεται σαφές πως με τον όρο γλωσσική ύλη αναφερόμαστε στο είδος και το εύρος των γλωσσικών μέσων, δηλαδή των λειτουργικών και δομικών στοιχείων, που αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγει και να χρησιμοποιεί ο μαθητής κατάλληλα, προκειμένου να μεταφέρει με επιτυχία κοινωνικά προσδιορισμένα νοήματα σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, σε διαφορετικά στάδια εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Ως γλωσσικά δεδομένα εννοούνται τα γλωσσικά μέσα εν χρήσει, δηλ. οι δομές της γλώσσας στα περιβάλλοντα λειτουργίας τους. 1.1 Κατάρτιση της γλωσσικής ύλης Η κατάρτιση της γλωσσικής ύλης του ΕΠΣ-ΞΓ δεν έγινε βάσει αυθαίρετων επιλογών σχετικά με διάταξη των γλωσσικών δεδομένων από το «εύκολο» στο πιο «δύσκολο», όπως συχνά γίνεται σε προγράμματα γλωσσικής ύλης. Έγινε με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιγράφεται στην συνέχεια. Στην πρώτη φάση εκπόνησης του ΕΠΣ-ΞΓ καταρτίστηκαν δύο αρχεία που περιλάμβαναν: (α) τη γενική, κοινή για τις γλώσσες του προγράμματος περιγραφή της γλωσσικής ύλης για τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως αυτή προέκυψε από σύνθεση ενός αρχικού συνόλου διαβαθμισμένων περιγραφών γλωσσικών δεδομένων από τις διαφορετικές γλώσσες και από ποικίλες πηγές, και (β) αποτύπωση της ύλης κάθε ξένης γλώσσας χωριστά, όπως καλύπτεται από τα εν χρήσει διδακτικά εγχειρίδια, οργανωμένη κατά σχολικές τάξεις και αντιστοιχισμένη σε επίπεδα γλωσσομάθειας Στη δεύτερη φάση εκπόνησης του ΕΠΣ-ΞΓ, στόχος υπήρξε η στάθμιση των περιγραφών των δύο αρχείων και, μέσω αυτής, ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθοδολογίας για την

2 ανάπτυξη σαφώς ορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων αναφοράς για τη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών. Οι περιγραφές των δύο αρχείων ελέγχθηκαν και αντιπαραβλήθηκαν μεταξύ τους καθώς και με αντίστοιχες περιγραφές από επιπλέον πηγές και, τελικά, διαμορφώθηκαν αναλυτικές γλωσσικές περιγραφές, χαρακτηριστικές κάθε επιπέδου γλωσσομάθειας, περιγραφές δηλαδή οι οποίες προσδιορίζουν λεπτομερώς τη γνώση που αποκτάται σε κάθε γλώσσα σε κάθε επίπεδο και τη διακρίνουν από εκείνη των υπόλοιπων επιπέδων. Ο στόχος αυτός υπαγορεύεται από την ίδια τη φιλοσοφία του ΕΠΣ-ΞΓ ως προγράμματος που διαμορφώνεται από γλωσσικά δεδομένα (data-driven curriculum) και δεν στηρίζεται αποκλειστικά, όπως τα περισσότερα προγράμματα σπουδών, σε περιγραφές ειδικών της γλώσσας οι οποίες συνήθως δεν ελέγχονται μεταξύ τους ούτε, πολύ περισσότερο, τεκμηριώνονται με εμπειρικά δεδομένα (δεδομένα δηλ. που έχουν παραχθεί από ομιλητές/μαθητές της γλώσσας). 2.1 Μεθοδολογία στάθμισης της γλωσσικής ύλης Η συνεισφορά της μεθοδολογίας αξιολόγησης των γλωσσικών δεδομένων του προγράμματος και του τελικού προϊόντος (δηλ. των κριτηρίων αναφοράς που παρουσιάζονται λεπτομερώς και ειδικά για την Αγγλική) στη σύγχρονη βιβλιογραφία αφορά όχι μόνο στην ποικιλία των δεδομένων τα οποία αντιπαραβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν προκειμένου να ενσωματωθούν σε λεπτομερείς, ακριβείς περιγραφές, αλλά και στην υιοθέτηση μιας κοινής μεταγλώσσας για την περιγραφή των γλωσσικών στοιχείων σε διάφορες γλώσσες. Τα κριτήρια αναφοράς που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση του ΕΠΣ-ΞΓ, τεκμηριώνουν τους περιγραφητές επικοινωνιακής επάρκειας σε μία γλώσσα και είναι συγκρίσιμα με αντίστοιχα στοιχεία για τις υπόλοιπες γλώσσες του προγράμματος. Τέτοιου είδους γλωσσικές περιγραφές μπορούν να υποστηρίξουν διαγλωσσικές μελέτες σχετικά με τη μάθηση της ξένης γλώσσας και συνδέσεις της γνώσης σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες σε ένα πραγματικά πολύγλωσσο πρόγραμμα σπουδών. Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη στάθμιση της γλωσσικής ύλης και τον προσδιορισμό κριτηρίων αναφοράς για τη μάθηση και την αξιολόγηση της ξένης γλώσσας αναπτύχθηκε μια πολύγλωσση βάση δεδομένων, όπου καταχωρίζονται περιγραφές των δομικών και λειτουργικών στοιχείων κάθε γλώσσας με παραδείγματα χρήσης, τα οποία αναπαριστούν, κατά προσέγγιση, τις γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες του μαθητή στις πέντε ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά), σε πέντε από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1) 1. Η διαδικασία αυτή τεκμηρίωσης της επικοινωνιακής επάρκειας σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Με εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογικών πρακτικών από αυτές βάσει των οποίων αναπτύχθηκαν οι κοινοί, λειτουργικοί περιγραφικοί δείκτες του Προγράμματος και η ενιαία περιγραφή της ύλης κατά επίπεδο -πρακτικών αναλυτικών αντί συνθετικών- η ενημέρωση της εν λόγω βάσης απαίτησε την επιστροφή στα δεδομένα κάθε γλώσσας χωριστά και εξαντλητικά, την εξαγωγή περιγραφών γλωσσικών ικανοτήτων από τις σχετικές πηγές και την αντιστοίχισή τους μεταξύ των διαφόρων γλωσσών και των επιπέδων, προκειμένου να είναι δυνατή η οργάνωση, ο έλεγχος και η αντιπαραβολή τους βάσει κοινής μεταγλώσσας. Από τα δεδομένα αυτά προέκυψαν οι σταθμισμένες περιγραφές γλωσσικής ύλης της Αγγλικής και παράλληλα αξιολογήθηκαν οι περιγραφικοί δείκτες της πρώτης φάσης της εκπόνηση του προγράμματος (δηλ. της πρώτης του έκδοσης). 1 Το επίπεδο Γ2 δεν αντιπροσωπεύεται αυτή τη στιγμή στη βάση δεδομένων του ΕΠΣ-ΞΓ.

3 Σημειώνεται ότι η μεταγλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων σκόπιμα δεν υιοθετεί ορισμένο θεωρητικό πλαίσιο, προκειμένου να είναι εύκολη και σαφής η μεταφορά της στη σχολική πράξη. Επιπλέον, αποφεύχθηκαν περιγραφές που στηρίζονται σε αυστηρά δομιστικές προσεγγίσεις της γλώσσας, οι οποίες συχνά συνδέονται με μονογλωσσικές ιδεολογίες που θέλουν κάθε γλώσσα 'απομονωμένη' από τις υπόλοιπες και τις περιγραφές των δομικών της στοιχείων διαχωρισμένες από αντίστοιχες των άλλων γλωσσών. 1.3 Η δομή και λειτουργία της βάσης δεδομένων Η βάση δομείται σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα. Ειδικά, περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: i. τους κοινούς περιγραφητές του ΕΠΣ-ΞΓ, που ορίζουν με τρόπο γενικό και ενιαίο για όλες τις γλώσσες τι αναμένεται να είναι σε θέση να κάνει ο μαθητής με την ξένη γλώσσα σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας ii. τις επικοινωναικές λειτουργίες (επικοινωνιακούς στόχους) που ο μαθητής αναμένεται να είναι σε θέση να επιτελεί/πραγματώνει χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας iii. τα γραμματικά μέσα (γραμματικές δομές) της ξένης γλώσσας που ο μαθητής αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοεί, να επιλέγει και να χρησιμοποιεί με επιτυχία σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας iv. τα λεξικά μέσα (λεξικές μονάδες) της ξένης γλώσσας που ο μαθητής αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοεί, να επιλέγει και να χρησιμοποιεί με επιτυχία σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας v. τους τύπους κειμένων που ο μαθητής αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοεί και να παράγει στην ξένη γλώσσα, σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να επικοινωνεί επιτυχώς σε ποικίλες περιστάσεις. Με εξαίρεση τους περιγραφητές, καθένας από τους παραπάνω τύπους δεδομένων αντιστοιχεί σε ορισμένο τύπο γλωσσικής ικανότητας (τη λειτουργική, τη γραμματική, τη λεξική ικανότητα και την ικανότητα συνεχούς λόγου), όπως αναφέρεται στο ΚΕΠΑ. Η ικανότητα συνεχούς λόγου (discourse competence), ειδικά, προσδιορίζεται ως πραγματολογική ικανότητα που σχετίζεται τα κείμενα με τα οποία πραγματοποιείται κάθε φορά η επικοινωνία. Να σημειωθεί ότι οι τύποι των κειμένων περιγράφονται βάσει των κοινωνικοπολιτισμικών περιβαλλόντων (συμφραζομένων) στα οποία λειτουργούν, τα οποία επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τα γλωσσικά κειμενικά χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με την προτεραιότητα που η θεωρία γλώσσας που υιοθετεί το ΕΠΣ-ΞΓ αποδίδει στην έννοια του κειμένου ως υλικής πραγμάτωσης του λόγου. Η ικανότητα συνεχούς λόγου σχετίζεται επιπλέον με ειδικότερα γλωσσικά χαρακτηριστικά όπως η οργάνωση του λόγου (ακολουθία παλαιάς και νέας πληροφορίας, θέμα και ρήμα), η συνοχή και η συνεκτικότητα του κειμένου, το ύφος (style) και το καταστασιακό ιδίωμα (register) 2 του κειμένου, κ.ά. Παρόλα αυτά, αυτού του είδους η πληροφορία δεν αναπαρίσταται συστηματικά αυτή τη στιγμή στη βάση, καθώς αφορά σε μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας του Προγράμματος. Για την ενημέρωση της βάσης και τη συγκέντρωση ικανού όγκου γλωσσικών δεδομένων για έλεγχο αξιοποιήθηκε ποικιλία σχετικών πηγών: (α) τα λεγόμενα βιβλία Προφίλ κάθε γλώσσας, (β) τα διδακτικά εγχειρίδια των κρατικών εκδόσεων που χρησιμοποιούνται στη σχολική τάξη, (γ) τα στοιχεία προδιαγραφών και οι αναλυτικές περιγραφές των δοκιμασιών 2 Ο όρος 'register' έχει μεταφραστεί στην ελληνική έκδοση του ΚΕΠΑ ως "επίπεδο ύφους". Εδώ προτιμάται ο ορθότερος όρος 'καταστασιακό ιδίωμα'.

4 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (στο εξής ΚΠΓ), (δ) το σώμα κειμένων Αγγλικής του ΚΠΓ, γλωσσικός πόρος που περιέχει γραπτά κείμενα που έχουν παραχθεί από υποψηφίους στις εξετάσεις του ΚΠΓ για την Αγγλική, στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1-Γ1. Οι περιγραφές γλωσσικών στοιχείων (μαζί με παραδείγματα χρήσης) που εξάγονται από τις πηγές αυτές και καταχωρίζονται σε καθέναν από τους τύπους δεδομένων της βάσης περιγράφονται με ένα κοινό σύνολο μεταδεδομένων: i. τη γλώσσα με την οποία σχετίζονται (με εξαίρεση τους περιγραφητές, που είναι κοινοί για όλες τις γλώσσες) ii. το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο αφορούν iii. iv. το είδος λόγου στο οποίο αφορούν (γραπτό ή προφορικό λόγο) την επικοινωνιακή δραστηριότητα με την οποία σχετίζονται (κατανόηση, παραγωγή και διάδραση, διαμεσολάβηση) v. την πηγή από την οποία έχουν εξαχθεί vi. τη σχολική τάξη στην οποία αφορούν (μόνο για δεδομένα που έχουν εξαχθεί από σχολικά εγχειρίδια). Ως προς την αναπαράσταση των γλωσσικών δεδομένων σε κάθε τύπο, εκτός των περιγραφητών, η βασική δυσκολία που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, προτού η βάση ενημερωθεί, σχετίζεται με την υιοθέτηση κοινού μοντέλου περιγραφής των γλωσσικών στοιχείων στις διαφορετικές γλώσσες του Προγράμματος. Δεδομένης της ποικιλίας πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν δεδομένα και των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων ή προσεγγίσεων οργάνωσης της γλωσσικής γνώσης που υιοθετεί κάθε πηγή, σημαντικό μέρος του έργου είχε να κάνει με την αντιστοίχιση (alignment) περιγραφών που προέρχονται από διαφορετικά θεωρητικά πρότυπα. Από αυτή την αντιστοίχιση προέκυψε μια κοινή μεταγλώσσα περιγραφής αλλά και κοινό αναπαραστατικό μοντέλο για την οργάνωση των στοιχείων σε όλες τις γλώσσες. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι γλωσσικές ικανότητες αναπαριστώνται βάσει γλωσσικών τύπων (linguistic types), γενερικών δηλαδή περιγραφών λειτουργικών και δομικών γλωσσικών στοιχείων τα οποία πραγματώνονται σε ειδικά περιβάλλοντα χρήσης στις διάφορες γλώσσες. Οι τύποι αυτοί οργανώνονται ιεραρχικά, με τους πιο ειδικούς (συγκεκριμένους) να "κληρονομούν" από τους πιο γενικούς (αφηρημένους). Η έννοια της κληρονομικότητας αντιστοιχεί σε βασική οντολογική σχέση σύμφωνα με την οποία ένας τύπος β, που κληρονομεί από τύπο α, θεωρείται ότι έχει τις ίδιες και επιπλέον ειδικότερες ιδιότητες σε σχέση με τον τύπο α. Τα στοιχεία που κληρονομούνται από τους γενικούς στους ειδικούς γλωσσικούς τύπους αφορούν χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη λειτουργία ή τη χρήση τους σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Ειδικά, οι επικοινωνιακές λειτουργίες ή επικοινωνιακοί στόχοι περιγράφονται σε όλες τις γλώσσες με ένα κοινό σύνολο γενικών τύπων ή Επικοινωνιακών Πράξεων (Communication Acts) και μια σειρά ειδικούς τύπους, ή αλλιώς Μακρο- και Μικρο-λειτουργίες. Από την ιεραρχική οργάνωση των τύπων των γλωσσικών λειτουργιών προκύπτει για όλες τις γλώσσες μια κοινή οντολογία, τμήμα της οποίας παρουσιάζεται στην Εικ. 1, με παραδείγματα χρήσης από τα Αγγλικά. Στο απόσπασμα αυτό της οντολογίας, που εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 της τελικής έκδοσης του ΕΠΣ, η Μακρο-λειτουργία "Διατυπώνω ευχή" αλλά και οι επιμέρους Μικρο-λειτουργίες "Διατυπώνω ευχή για αποχωρισμό", "Διατυπώνω ευχή για επιτυχία", "Διατυπώνω ευχή σε γενέθλια", "Διατυπώνω ευχή σε κοινές γιορτές και εορτασμούς" κληρονομούν από την Επικοινωνιακή Πράξη "Επικοινωνώ με κοινωνιογλωσσικές συμβάσεις". Η ιεραρχική δομή τους απεικονίζεται με διαδοχικές εσοχές στο κείμενο, από τα αριστερά προς δεξιά. Τα διαφορετικά επίπεδα της ταξονομίας απεικονίζονται και με διαφορετική σήμανση (παύλες και γραμμές με βέλη).

5 Εικ. 1 Απόσπασμα της οντολογίας γλωσσικών λειτουργιών: Επικοινωνιακή Πράξη, Μακρο-λειτουργίες, Μικρολειτουργίες (Αγγλικά, Επίπεδο Β2) Σε οποιοδήποτε επίπεδο της ταξονομίας γλωσσικών λειτουργιών, οι τύποι (είτε Μικρο- είτε Μακρο-λειτουργίες) οι οποίοι αφορούν σε διαφορετικές οπτικές του ίδιου επικοινωνιακού γεγονότος, με εστίαση σε διαφορετικό κάθε φορά μετέχοντα στο γεγονός, παρουσιάζονται, όπως φαίνεται στην Εικ. 2 (απόσπασμα από το Παράρτημα για τα Αγγλικά για το πρωτοτυπικό γεγονός της "παροχής πληροφορίας"), στο ίδιο οντολογικό επίπεδο, η μία απέναντι από την άλλη. Η απεικόνιση αυτή παριστά, με τρόπο εύληπτο, την ειδική σημασιολογική (εννοιολογική) συνάφεια "αδελφών" κόμβων της οντολογίας (π.χ. των "Δίνω πληροφορίες για αντικείμενο" και "Ζητώ πληροφορίες για αντικείμενο"), ακριβώς όπως έχει αναπαρασταθεί και στη βάση. Εικ. 2 Απόσπασμα της οντολογίας γλωσσικών λειτουργιών: Μικρο-λειτουργίες που αφορούν στο ίδιο πρωτοτυπικό γεγονός (παροχή πληροφορίας) (Αγγλικά, Επίπεδο Α1) Σημειώνεται ότι η αναπαράσταση της γλωσσικής ικανότητας του μαθητή της ξένης γλώσσας βάσει ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ τύπων γλωσσικών στοιχείων είναι κατάλληλη για την περιγραφή της ανάπτυξης (και του εμπλουτισμού) της γλωσσικής γνώσης κατά επίπεδα γλωσσομάθειας. Κάθε τύπος συσχετίζεται με ορισμένο επίπεδο, γλώσσα, επικοινωνιακή δραστηριότητα και είδος λόγου. Οι ειδικοί γλωσσικοί τύποι συσχετίζονται γενικά με χαμηλότερα επίπεδα ενώ οι πιο γενικοί με υψηλότερα. Για παράδειγμα, οι γλωσσικές πραγματώσεις (βλ. παραδείγματα χρήσης) της Μικρο-λειτουργίας "Διατυπώνω ευχή για επιτυχία" αναμένεται να έχουν αναπτυχθεί πλήρως σε μαθησιακό στάδιο (επίπεδο) που προηγείται του σταδίου ανάπτυξης των πραγματώσεων της Μακρο-λειτουργίας "Διατυπώνω ευχή". Οι περιπτώσεις όπου ένας πιο γενικός τύπος φαίνεται να "μαθαίνεται" πριν από κάποιον ειδικό, αφού ελέγχθηκαν αντιπαραβολικά σε όλες τις γλώσσες, είτε αναγνωρίστηκαν ως ασυνέπειες στις περιγραφές των διαφόρων πηγών είτε (κάποιες)

6 ενσωματώθηκαν ως ειδικές περιπτώσεις στο μοντέλο οργάνωσης της ύλης/γνώσης της βάσης. Η οντολογική αναπαράσταση της γλωσσικής γνώσης επιτρέπει τους απαραίτητους ελέγχους συνέπειας που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των στοιχείων που καταχωρίζονται στη βάση του ΕΠΣ-ΞΓ και, συνακόλουθα, την αξιοπιστία των κριτηρίων αναφοράς τα οποία προκύπτουν και παρουσιάζονται στην τελική έκδοση του Προγράμματος. Η γραμματική ικανότητα που χαρακτηρίζει τα επίπεδα μάθησης, σε κάθε γλώσσα, αναπαρίσταται επίσης με ιεραρχικές (οντολογικές) δομές οι οποίες περιλαμβάνουν γενικούς και ειδικούς τύπους γραμματικών μέσων. Ορισμένοι τύποι και οι αντίστοιχες δομές αντιπροσωπεύονται σε όλες τις γλώσσες ενώ άλλοι αφορούν αποκλειστικά σε ορισμένη(-ες) γλώσσα(-ες). Οι γραμματικοί τύποι ορίζονται βάσει των κατηγοριών μερών του λόγου (ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα, κ.λπ.), βασικών φραστικών κατηγοριών (ονοματική φράση, επιθετική φράση, ρηματική φράση, κ.λπ.) και τυπικών δομών (patterns) που σχετίζονται με τα παραπάνω. Στο αναπαραστατικό μοντέλο της βάσης, ένας ειδικός γραμματικός τύπος μπορεί να κληρονομεί από περισσότερους από έναν γενικούς τύπους. Οι γενικοί γραμματικοί τύποι αναμένεται να έχουν αναπτυχθεί πλήρως σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ οι ειδικότεροι σε χαμηλότερα. Εικ. 3 Απόσπασμα της οντολογίας γραμματικών τύπων σχετικών με τη μορφή και τη σημασία-χρήση του επιθέτου (Αγγλικά, Επίπεδο Α1)

7 Αντίστοιχα, η λεξική γνώση σε κάθε επίπεδο περιγράφεται ομοιότροπα σε όλες τις γλώσσες βάσει γενικών και ειδικότερων σημασιολογικών (θεματικών) πεδίων. Από τα γενικά και ειδικά πεδία, που αποτελούν γενικεύσεις του σχετικού λεξιλογίου, κληρονομούν, όπως φαίνεται στην Εικ. 4, είτε μεμονωμένες λεξικές μονάδες είτε λεξικοί τύποι που περιλαμβάνουν λεξικές μονάδες διαφορετικών μερών του λόγου (δηλώνονται μέσα σε αγκύλες). Οι λεξικές μονάδες που περιλαμβάνονται σε κάθε λεξικό τύπο έχουν κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά (ανακαλούν δηλ. μια κοινή και συνεκτική σημασία) και λειτουργούν σε παρόμοια γλωσσικά περιβάλλοντα. Εικ. 4 Απόσπασμα της λεξικής οντολογίας για το γενικό θεματικό πεδίο "Στοιχεία ταυτότητας" (Αγγλικά, Επίπεδο Α1)

8 Τέλος, οι τύποι κειμένων με τους οποίους ο μαθητής αναμένεται να είναι σε θέση να επικοινωνεί οργανώνονται ιεραρχικά σε δομές όπως αυτή της Εικ. 5. Οι παράμετροι του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο θεωρείται ότι ένα κείμενο λειτουργεί προσδιορίζονται σε ειδικότερους τύπους που κληρονομούν από τους γενικούς. Να σημειωθεί ότι οι κειμενικοί τύποι, όπως και οι γλωσσικές λειτουργίες, συνήθως συσχετίζονται με ορισμένη επικοινωνιακή δραστηριότητα (κατανόηση, παραγωγή, διαμεσολάβηση) και είδος λόγου (προφορικό, γραπτό), αντίθετα με τους γραμματικούς και λεξικούς τύπους οι οποίοι συνήθως δεν φέρουν ορισμένες τιμές για τα μεταδεδομένα αυτά. Εικ. 5 Απόσπασμα της οντολογίας κειμενικών τύπων (Αγγλικά, Επίπεδο Α2) Προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης του κοινού μοντέλου της βάσης με αφετηρία την, καθόλου απλή, αντιστοίχιση των δεδομένων από διαφορετικές πηγές, αξιοποιήθηκαν αρχικά τα βιβλία Προφίλ των γλωσσών, από τα οποία προέκυψε μια οντολογία γλωσσικών τύπων, κοινή για όλες τις γλώσσες. Κατόπιν η οντολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για την οργάνωση των δεδομένων των σχολικών εγχειριδίων. Κατά περιπτώσεις, τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε προκειμένου να καλύψει ένα τόσο ετερογενές σώμα δεδομένων όσο αυτό των βιβλίων των σχολικών εκδόσεων, γραμμένων από διαφορετικούς συγγραφείς, οι οποίοι ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης της ξένης γλώσσας. Τελικά, οι αναθεωρημένοι γενικοί και ειδικοί τύποι δομικών και λειτουργικών μέσων από τα βιβλία Προφίλ και τα σχολικά εγχειρίδια αντιστοιχίστηκαν με τους τύπους που προέκυψαν από τις προδιαγραφές (την τυπολογία) δοκιμασιών του ΚΠΓ και οριστικοποιήθηκαν οι μεταξύ τους (οντολογικές) σχέσεις. Η βάση γλωσσικών δεδομένων του ΕΠΣ-ΞΓ σχεδιάστηκε ως απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη συγκρίσιμων περιγραφών γλωσσικών ικανοτήτων, κατά επίπεδα γλωσσομάθειας. Τα δεδομένα αυτά, οργανωμένα βάσει κοινού μοντέλου αναπαράστασης και συσχετισμένα με ένα κοινό σύνολο μεταδεδομένων στις γλώσσες του Προγράμματος, επιτρέπουν την

9 τεκμηρίωση των περιγραφικών δεικτών του ΕΠΣ-ΞΓ με λεπτομέρεια και ακρίβεια, ενώ μπορούν επιπλέον να υποστηρίξουν συγκρίσεις και συνδέσεις της γνώσης των επιμέρους γλωσσών. Για παράδειγμα, το σύνολο των γλωσσικών λειτουργιών που χαρακτηρίζει ορισμένο επίπεδο στα Αγγλικά μπορεί εύκολα να αντιπαραβληθεί με το αντίστοιχο σύνολο, στο ίδιο επίπεδο, σε άλλη γλώσσα. Τέτοιου είδους διαγλωσσικές συγκρίσεις καταδεικνύουν τις ομοιότητες και διαφορές των γλωσσών ως προς τις προδιαγραφές διδασκαλίας και μάθησης ενώ κατά το τελικό στάδιο εκπόνησης του ΕΠΣ-ΞΓ υπήρξαν εξαιρετικά χρήσιμες για την αξιολόγηση των περιγραφικών δεικτών, ως προς τον βαθμό στον οποίο πράγματι περιγράφουν τη διαβάθμιση της επικοινωνιακής επάρκειας αντικειμενικά και με ενιαίο τρόπο σε όλες τις γλώσσες. Σημειωτέον ότι η τεκμηρίωση και, βάσει αυτής, η αξιολόγηση των λειτουργικών περιγραφικών δεικτών γλωσσομάθειας είναι κεντρικής σημασίας όχι μόνο για Προγράμματα Σπουδών, όπως το ΕΠΣ-ΞΓ, αλλά και για το ίδιο το ΚΕΠΑ. Στο μέτρο της γνώσης μας, η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια να αναπτυχθούν σαφείς και αναλυτικές περιγραφές των γλωσσικών ικανοτήτων, συγκρίσιμες σε διάφορες γλώσσες, βάσει ικανού όγκου δεδομένων συσχετισμένων με επίπεδα γλωσσομάθειας. Η μεθοδολογία αλλά και τα ίδια τα δεδομένα του ΕΠΣ-ΞΓ μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για αξιολόγηση και εξειδίκευση των περιγραφικών δεικτών του ΚΕΠΑ. Πέραν της ανάπτυξης σταθμισμένων περιγραφών (ειδικά για την Αγγλική) που τεκμηριώνουν τους περιγραφητές επικοινωνιακής επάρκειας προσδιορίζοντας με τρόπο αναλυτικό τις αναμενόμενες ικανότητες του μαθητή κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, η βάση γλωσσικών δεδομένων του ΕΠΣ-ΞΓ αποτελεί εξίσου σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση των περιγραφικών δεικτών στην εκπαιδευτική πράξη και τη σύνδεσή τους με τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία κάθε γλώσσας χωριστά αλλά και μεταξύ των γλωσσών. Για παράδειγμα, μεμονωμένοι περιγραφικοί δείκτες ή και σύνολα σχετικών μεταξύ τους δεικτών είναι δυνατό να συνδεθούν με συγκεκριμένες λειτουργίες, σύνολα γραμματικών και λεξικών μέσων και ορισμένους κειμενικούς τύπους (με αφετηρία τις κοινές τιμές ορισμένων μεταδεδομένων τους). Τέτοιου είδους συνδέσεις, οι οποίες καθιστούν τους περιγραφικούς δείκτες πιο σαφείς και συγκεκριμένους, συμπληρώνοντας την πληροφορία του τι αναμένεται να είναι σε θέση ο μαθητής να κάνει σε ορισμένο επίπεδο με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το τι είδους γλώσσα θα χρησιμοποιήσει, μπορούν να ενσωματωθούν με τρόπο άμεσο και σαφή στη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση της ξένης γλώσσας, αντικειμενικοποιώντας τη γλωσσική διαίσθηση του δασκάλου και συμπληρώνοντας τις προδιαγραφές του εκάστοτε εγχειριδίου. Μπορούν, για παράδειγμα, να αποτελέσουν βάση για ανάπτυξη νέων μαθησιακών δραστηριοτήτων, αλλά και ενοτήτων ύλης ή μαθησιακών-διδακτικών ενοτήτων με συγκεκριμένη στόχευση. Επιπλέον, η οντολογική οργάνωση των γλωσσικών τύπων υποστηρίζει τις απαραίτητες γενικεύσεις των επιμέρους συνδέσεων μεταξύ τύπων δεδομένων της βάσης. Για παράδειγμα, ορισμένα λεξικά και γραμματικά μέσα μπορούν να συνδεθούν με Μικρο- ή Μακρο-Λειτουργίες τις οποίες πραγματώνουν οι Επικοινωνιακές Πράξεις από τις οποίες κληρονομούν οι Μικροκαι οι Μακρο-λειτουργίες λειτουργούν ως γενικεύσεις βάσει των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν διδακτικές-μαθησιακές ακολουθίες που θα περιλαμβάνουν ενότητες ύλης με όλα τα παραπάνω στοιχεία. Για τους παραπάνω σκοπούς, η επιστημονική ομάδα του ΕΠΣ- ΞΓ έχει την πρόθεση στο άμεσο μέλλον να διαθέσει και στον εκπαιδευτικό μια εκδοχή της βάσης, προκειμένου αυτός να μπορεί να αναζητά ηλεκτρονικά τα γλωσσικά δεδομένα που τον ενδιαφέρουν αλλά και να δημιουργεί προγράμματα ύλης (syllabi), ενότητες ύλης και ακολουθίες ενοτήτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τάξης του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ.

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 1 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 7 Μαΐου 2017

Εκδήλωση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 7 Μαΐου 2017 Εκδήλωση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 7 Μαΐου 2017 Εισήγηση της Β. Δενδρινού, Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Κατανόηση γραπτού λόγου Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει την ικανότητα να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε γλώσσας σε κάθε εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε γλώσσας σε κάθε εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λαμία, 07-05-2014 ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Αρχικές αναζητήσεις στη γλωσσική διδασκαλία Σύνδεση της ανάγνωσης με θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 0 10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 18.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010 2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δίνεται στους υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας 12 Στην εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #2: Κειμενοκεντρική Προσέγγιση Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

HY-402 ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

HY-402 ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ HY-402 ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ (Α.Μ.: 1022) ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ.: 1069) ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά της Γλώσσας, Ορολογία, Κλάδοι της Γλωσσολογίας Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνδεσμος: Προδιαγραφές όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. Προλογικό σημείωμα 1. Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά 1.1 Γενικός σκοπός και η φύση της εξέτασης 1.2 Η «ύλη» των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Πέμπτη, 05 Μάιος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 07 Μάιος :49

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Πέμπτη, 05 Μάιος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 07 Μάιος :49 Στη μάχη 21.659 υποψήφιοι Οδηγός εξετάσεων σε έξι ξένες γλώσσες Έθνος Το προσεχές Σαββατοκύριακο, 7-8 Μαΐου, διεξάγονται οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε πέντε επίπεδα έξι

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Προφίλ του Σχολείου Αριθμός Μαθητών: 397 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 68 Αριθμός Τμημάτων: 20 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας: 1. Αστικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Θεωρητικό Μέρος: Παραγωγή γραπτού

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Εγγραµµατισµός στο Α.Π: Λειτουργικός, Κριτικός &Επιστηµονικός Κειµενοκεντρικής Προσέγγισης. Αρχή Επιστήµης Ονοµάτων Επίσκεψις (Αντισθένης)

Σχολικός Εγγραµµατισµός στο Α.Π: Λειτουργικός, Κριτικός &Επιστηµονικός Κειµενοκεντρικής Προσέγγισης. Αρχή Επιστήµης Ονοµάτων Επίσκεψις (Αντισθένης) Σχολικός Εγγραµµατισµός στο Α.Π: Λειτουργικός, Κριτικός &Επιστηµονικός Κειµενοκεντρικής Προσέγγισης Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αρχή Επιστήµης Ονοµάτων Επίσκεψις (Αντισθένης) Α. Η Γενεαλογία των όρων Αναλφάβητος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστή προσωπικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο Μαρία Παπαδοπούλου ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η διδακτέα ύλη αντιμετωπίζεται με «ακαδημαϊκό» τρόπο. Θεωρητική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Νίκος Ναγόπουλος Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας χρησιμοποιούνται ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι που έχουν τις δικές τους τεχνικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη ΜΕΡΟΣ Β Βιογραφικά Είδη 157 158 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του Κ.Ε.Ε. που παρέχουν υλικό υποστηρικτικό της αξιολόγησης των µαθητών στα αντίστοιχα µαθήµατα. Τηρεί τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α και Β τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ Α Β Γ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α και Β τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ Α Β Γ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α και Β τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ Α Β Γ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος 27/09/2016 Γενικές επισημάνσεις (1) Οι εκπαιδευτικοί: Στηριζόμενοι/ες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Πηλείδου, Δρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής.

Κωνσταντίνα Πηλείδου, Δρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής. Αναπτύσσοντας, κινητοποιώντας και βελτιώνοντας δεξιότητες: η εφαρμογή μαθησιακού προγράμματος σε ομάδα τμήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής. Κωνσταντίνα Πηλείδου, Δρ Φιλοσοφίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Web site: www.pekade.gr e-mail: info@pekade.gr Αρ. Πρωτ.: 01 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017 Προς: τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Σχολιασμού. Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός. Σχολιασμού. Διπλωματικής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Οδηγός Σχολιασμού Διπλωματικής Εργασίας (βιβλιογραφική σύνθεση) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Αξιολόγηση

Περιγραφική Αξιολόγηση Περιγραφική Αξιολόγηση Κυρατσώ Τσιόπα Σχ. σύµβουλος ΕΑΕ Λάρισα, 25 Νοεµβρίου 2016 Π.Δ 8/1995 Αξιολόγηση Μαθητών Περιγραφική αξιολόγηση Μέθοδος που δεν χρησιµοποιεί βαθµολογικούς ή εγγράµµατους χαρακτηρισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Επαρχιακά Συνέδρια Δ/ντών-ντριών & Δ/νόντων-νουσών Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013 Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, ΕΔΕ Διδασκαλία της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα