Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ"

Transcript

1 Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας γερμανικής Ε.Π.Ε, μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο πλήρως ικανό για δικαιοπραξία. Ο διαχειριστής, δεν πρέπει απαραίτητα να είναι ταυτόχρονα και εταίρος. Διαχειριστής μπορεί να είναι και αλλοδαπός. Δεν απαιτείται να έχει κατοικία στη Γερμανία, πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος στη Γερμανία, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διαχειριστής δεν μπορεί να γίνει όποιος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Σε εταιρίες που ασκούν δραστηριότητες που χρειάζεται αδειοδότηση (π.χ. με σκοπό την μεταφορά προσώπων) μπορεί να απαιτεί ο νόμος να διαθέτει ο διαχειριστής κάποια ειδικά επαγγελματικά προσόντα. Στις βιοτεχνίες πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που προβλέπει η νομοθεσία περί βιοτεχνιών ή ο ίδιος ο διαχειριστής ή κάποιος προϊστάμενος/επιστάτης, τον οποίο έχει προσλάβει η εταιρεία. Πώς διορίζεται ο διαχειριστής σε μία γερμανική Ε.Π.Ε Ο διαχειριστής σε μια γερμανική Ε.Π.Ε, διορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων. Ο διορισμός του, καθώς και κάθε αλλαγή στο πρόσωπο του διαχειριστή πρέπει να δημοσιεύεται στο εμπορικό μητρώο. Ο διορισμός μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Σύμβαση εργασίας Η σχέση του διαχειριστή με την εταιρεία είναι διπλή. Ο διαχειριστής προσλαμβάνεται αφενός από την εταιρεία με σύμβαση εργασίας, προκειμένου να εργαστεί ως υπάλληλος σε αυτή, ενώ από την άλλη του ανατίθεται η διαχειριστική εξουσία με διορισμό από τη συνέλευση των εταίρων. Εδώ πρέπει σημειωθεί, ότι ενώ ο διορισμός του ως διαχειριστή μπορεί να ανακληθεί /τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τη συνέλευση των εταίρων, στη σύμβαση εργασίας πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνηθείσες ή εκ του εργατικού νόμου θεσπισμένες προθεσμίες καταγγελίας. Έως τότε συνεχίζει να ισχύει η σύμβαση εργασίας, με αποτέλεσμα να πρέπει η εταιρεία να συνεχίζει να πληρώνει τον μισθό του διαχειριστή και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης.

2 Εκπροσώπηση της εταιρείας Η γερμανική Ε.Π.Ε. εκπροσωπείται προς τα έξω από τον διαχειριστή της. Χωρίς διαχειριστή, η ΕΠΕ είναι ανίκανη για δράση προς παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων. Η εξουσία εκπροσώπησης, δεν μπορεί περιοριστεί απέναντι σε τρίτα πρόσωπα. Εάν ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, δεσμεύει την γερμανική Ε.Π.Ε. Στην εσωτερική της σχέση με τον διαχειριστή, η εταιρεία μπορεί να περιορίσει την εξουσία του με αποτέλεσμα αυτός, σε περίπτωση υπέρβασης της εξουσίας εκπροσώπησης, να οφείλει αποζημίωση στην εταιρεία. Η διαχείριση της γερμανικής Ε.Π.Ε Η εξουσία διαχείρισης του διαχειριστή μίας γερμανικής ΕΠΕ, συμπεριλαμβάνει όλες τις πραγματικές και νομικές ενέργειες της καθημερινής διαχείρισης, οι οποίες περιγράφονται στο σκοπό της εταιρείας. Ευρύτερες πράξεις διαχείρισης, όπως δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης, διανομή κερδών, διορισμός, ανάκληση και απόλυση διαχειριστή ανάγονται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Το καταστατικό της εταιρείας, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες του διαχειριστή ή να απαιτεί προηγούμενη έγκριση της συνέλευσης των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων γενικότερα, έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές στον διαχειριστή. Υποχρέωση πίστης απέναντι στη εταιρεία Την βασική εφαρμογή αυτού του γενικού κανόνα δικαίου, αποτελεί η απαγόρευση της εκμετάλλευσης της ιδιότητας του διαχειριστή για προσωπικό όφελος και εις βάρος της εταιρείας (π.χ. Πλουτισμός ή παράβαση της απαγόρευσης ανταγωνισμού). Σύγκλιση συνελεύσεων των εταίρων Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται (εκτός από ειδικές περιπτώσεις) από τον διαχειριστή της εταιρείας. Εάν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό, ο διαχειριστής αποστέλλει σε όλους τους εταίρους πρόσκληση με συστημένη επιστολή μία εβδομάδα πριν από τη σύγκλιση της συνέλευσης. Σε αυτή την πρόσκληση, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης καθώς και η ημερησία διάταξη. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση άμεσης παροχής πληροφοριών προς κάθε εταίρο. Εάν του ζητηθεί από κάποιον εταίρο, πρέπει να του παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα και τα βιβλία της εταιρείας προκειμένου να λάβει γνώση. Ευθύνη του διαχειριστή Γερμανικής Ε.Π.Ε Σχετικά με την ευθύνη του διαχειριστή γερμανικής Ε.Π.Ε, πρέπει να διακριθούν δύο περιπτώσεις: η ευθύνη του διαχειριστή στην εσωτερική σχέση (δηλαδή έναντι των εταίρων) και στην εξωτερική σχέση (δηλαδή έναντι τρίτων).

3 Ευθύνη του διαχειριστή Γερμανικής Ε.Π.Ε έναντι της εταιρίας Σύμφωνα με την 43 I του Γερμανικού Κώδικα περί Ε.Π.Ε, ο διαχειριστής πρέπει στις υποθέσεις της Ε.Π.Ε να τηρεί την επιμέλεια που θα κατέβαλλε στις προσωπικές του υποθέσεις. Εάν δεν τηρήσει αυτήν την αρχή, ενδέχεται να προκύψουν απαιτήσεις αποζημίωσης. Σε περίπτωση που ενεργεί με εντολή των εταίρων, η ευθύνη του δεν αποκλείεται αυτομάτως. Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλα τα οικονομικά στοιχεία και τα σημαντικά περιστατικά. Εάν δίνει εντολές σε άλλους, φέρει την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Επίσης πρέπει να επιβλέπει το λογιστήριο. Ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, ο κάθε διαχειριστής φέρει τη συνολική ευθύνη. Εκτός της ως άνω συνολικής ευθύνης υπάρχουν μεταξύ άλλων και οι εξής ειδικότερες ευθύνες: σε περίπτωση που διανέμονται χρήματα από το κατατεθειμένο κεφάλαιο που πρέπει να υπάρχει για την διατήρηση του εταιρικού κεφαλαίου σε περίπτωση που χαθεί το 50 % του εταιρικού κεφαλαίου και δεν συγκληθεί συνέλευση των εταίρων σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις της λογιστικής των εταιριών (Γερμανικής νομοθεσίας) Ευθύνη του διαχειριστή Γερμανικής Ε.Π.Ε έναντι τρίτων Σχετικά με την ευθύνη έναντι τρίτων ισχύει ο κανόνας, ότι για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται η Ε.Π.Ε. με την εταιρική της περιουσία. Ο διαχειριστής ευθύνεται ατομικά μόνο κατ' εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση κάποιας παράβασης των καθηκόντων του. Ατομική ευθύνη του διαχειριστή κατά την εκπροσώπηση της εταιρείας Κατά την εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να προκύψει ατομική ευθύνη του διαχειριστή, εάν δεν καταστήσει ξεκάθαρο ότι ενεργεί ως διαχειριστής της εταιρείας και ο αντισυμβαλλόμενος ως εκ τούτου θεωρεί ότι συνάπτει σύμβαση με τον ίδιο. Επίσης, υπάρχει ευθύνη στην περίπτωση που είναι ξεκάθαρο ότι ενεργεί ως διαχειριστής, αλλά δεσμεύεται να αναλάβει την ευθύνη για τις απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου. Ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις ενός εργοδότη. Εντός του πλαισίου αυτού, πρέπει να υποβάλει τις μηνιαίες δηλώσεις για τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος. Επίσης, πρέπει να παρακρατεί τον φόρο εισοδήματος για λογαριασμό των εργαζομένων και να τον αποδίδει στην εφορία. Το ίδιο ισχύει και για το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που, από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, δεν εκτελέσει τα καθήκοντα του, ευθύνεται για τα ποσά αυτά με την προσωπική του περιουσία και επιπλέον προβλέπονται ποινικές ευθύνες. Ο διαχειριστής ευθύνεται και για την ορθή τήρηση των βιβλίων και τον ισολογισμό (μεταξύ άλλων η εταιρική χρήση και η έκθεση δραστηριοτήτων). Σε σχετική παράβαση καθήκοντος προκύπτει εκτός από την ευθύνη έναντι της εταιρείας και ευθύνη έναντι των δανειστών της εταιρείας, εφόσον η παράβαση τελέστηκε με πρόθεση και αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που η παράβαση του καθήκοντος οδηγήσει σε καθυστερημένη η ελλιπή πληρωμή φόρων, ο διαχειριστής ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία.

4 Ευθύνη για υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης Ο διαχειριστής πρέπει να μεριμνήσει για τις υποχρεώσεις της γερμανικής Ε.Π.Ε απέναντι στους φορείς. Οφείλει να εκδώσει ΑΜ της εταιρείας στον ΟΑΕΔ προκειμένου να μπορεί να απασχολεί αλλοδαπούς εργαζόμενους και να δηλώνει τους εργαζόμενους στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, πρέπει να δηλώσει τους εργαζόμενους στο ταμείο ασφαλίσεως ασθένειας. Τα ποσά για τα ταμεία ασφαλίσεως ασθένειας, ασφαλίσεως συντάξεως και ΟΑΕΔ πρέπει να αποδίδονται στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Ο διαχειριστής ευθύνεται, αστικά και ποινικά, για τυχόν ποσά τις κοινωνικής ασφάλισης που έχει παρακρατήσει αλλά δεν έχουν αποδοθεί στον φορέα. Σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό, πρέπει αυτό να δηλωθεί στον φορέα ασφάλισης ατυχημάτων της οικείας επαγγελματικής ένωσης, να βεβαιωθούν οι αμοιβές και να πληρωθούν οι συνδρομές. Επίσης, ο διαχειριστής λόγω της υποχρέωσης αρωγής του εργοδότη πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, ειδάλλως διακινδυνεύει την επιβολή προστίμου. Ευθύνη στην πτώχευση της εταιρείας Εάν η εταιρεία βρεθεί σε παύση πληρωμών, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αίτηση για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη της παύσης πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου πίστωσης και υπερχρέωσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν προβεί στην κατάθεση της αίτησης, διώκεται και ποινικά. Εάν ο διαχειριστής προβεί σε πληρωμές μετά την παύση πληρωμών, ευθύνεται προσωπικά έναντι της εταιρίας, εκτός εάν αυτές γίνονται σύμφωνα με την επιμέλεια που θα κατέβαλλε για τις προσωπικές του υποθέσεις. Οι δανειστές δεν έχουν απ' ευθείας απαίτηση κατά του διαχειριστή. Εάν συνάψει συμβάσεις μετά την παύση πληρωμών, οι οποίες προβλέπουν την παροχή υπηρεσιών πριν την πληρωμή, ευθύνεται ο ίδιος απέναντί στους τρίτους. Ευθύνη έναντι των δανειστών σε περίπτωση αλλαγής εταίρων Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε αλλαγή εταίρων στο Εμπορικό Μητρώο καταθέτοντας ενημερωμένη κατάσταση των εταίρων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ζημιά στους δανειστές επειδή δεν γνώριζαν την αλλαγή του εταίρου, ευθύνεται ο διαχειριστής με την προσωπική του περιουσία. Ευθύνη σε περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής οικονομικών καταστάσεων Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να υποβάλει το αργότερο 12 μήνες μετά την πάροδο της επόμενης χρήσης τις οικονομικές καταστάσεις στο ηλεκτρονικό ΦΕΚ (elektronischer Bundesanzeiger). Εάν δεν προβεί στην έγκαιρη υποβολή, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους τουλάχιστον Ευθύνη σε περιπτώσεις παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού Εάν η εταιρία προβεί σε ενέργειες που παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού ευθύνεται εκτός της εταιρείας και ο διαχειριστής ατομικά.

5 Ευθύνη σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεών του ως θεματοφύλακα Ο διαχειριστής τελεί και ως θεματοφύλακας αντικειμένων που βρίσκονται στην κατοχή, όχι όμως και στην κυριότητα, της εταιρείας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του αυτής, εάν παραβιάσει την ξένη κυριότητα π.χ. δια της μεταβίβασης των αντικειμένων, ευθύνεται ατομικά. Προκειμένου να περιοριστεί το ρίσκο που προκύπτει από τις ευθύνες του διαχειριστή μιας γερμανικής Ε.Π.Ε., συστήνουμε να συναφθεί ασφάλεια ευθύνης διαχειριστή (directors and officers liability insurance).

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα