ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. )"

Transcript

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. )

2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα αυτός ο τύπος εταιρίας εμφανίστηκε το 1955 και θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3190/55. Ειδικότερα η Ε.Π.Ε έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι εταίροι έχουν ευθύνη μέχρι του ποσού εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Συνεπώς αυτοί που έχουν απαίτηση έναντι της εταιρίας δεν μπορούν να στραφούν εναντίον των εταίρων για την είσπραξη των χρημάτων τους. Συνδυάζει την ευελιξία των προσωπικών εταιριών με την σταθερότητα του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών. Δηλαδή από την μια υπάρχει περιορισμένη ευθύνη (κεφαλαιουχικό στοιχείο) και από την άλλη για την λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία τόσο σε αριθμό εταίρων (προσωπικό στοιχείο) όσο και σε επίπεδο εταιρικού κεφαλαίου (κεφαλαιουχικό στοιχείο)

4 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το κεφάλαιο της εταιρίας με βάση τον Νόμο 4156/2013 καθορίζεται από τους ίδιους τους εταίρους. Ουσιαστικά πλέον δεν έχουμε ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για την σύσταση της ΕΠΕ. Η σύσταση της Ε.Π.Ε απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη. (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 3190/55) το καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές οι οποίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα δικαιοπραξίας και τον δικηγόρο, ο οποίος παρίσταται υποχρεωτικά ενώπιον συμβολαιογράφου.

5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Το Καταστατικό της ΕΠΕ περιλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες όπως και οι προηγούμενες μορφές εταιριών που εξετάσαμε. Ωστόσο ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες διαφοροποιούνται ως αποτέλεσμα των ειδικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης μορφής εταιρικής οργάνωσης. Ειδικότερα στο καταστατικό αναφέρονται:

6 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στο καταστατικό αναφέρονται: Όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ιθαγένεια των εταίρων. Εταιρική επωνυμία, η οποία μπορεί να αποτελείται, είτε από ονόματα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της εταιρίας, είτε συνδυασμός των δύο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τις λέξεις «εταιρία περιορισμένης ευθύνης». Η έδρα της εταιρίας θα πρέπει να ορίζεται σε δήμο της ελληνικής επικράτειας με την οδό και συγκεκριμένο αριθμό, έτσι ώστε να προσδιορίζεται η αρμόδια φορολογική αρχή που υπάγεται η Ε.Π.Ε. Θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της ΕΠΕ.

7 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Βεβαίωση των ιδρυτών για ολοσχερή καταβολή του κεφαλαίου Το αντικείμενο και το είδος των εισφορών, την αποτίμηση αυτών και το όνομα του εταίρου που τις εισφέρει καθώς και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος. Οι εισφορές σε είδος αποτιμούνται από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν 2190/20 και υφίσταται η υποχρέωση η έκθεση αποτίμησης να αναφέρεται στο καταστατικό. Την διάρκεια της εταιρίας. Την μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Καθορισμός διαχειριστικής περιόδου (έναρξη λήξη) και προσδιορισμός του χρόνου σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

8 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Την διαδικασία καθορισμού διαχειριστών με συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη εκπροσώπησης της εταιρίας. Επίσης σε ειδικό άρθρο του καταστατικού θα πρέπει να καθορίζονται οι αρμοδιότητες των διαχειριστών. Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της συνέλευσης των εταίρων. Καθορισμός και αρμοδιότητες Ελεγκτών Πρόβλεψη για συμπληρωματικές εισφορές Ορισμός εκκαθαριστών για την λύση της εταιρίας και τον τρόπο διανομής της περιουσίας.

9 ΣΥΣΤΑΣΗ Μετά την σύνταξη του καταστατικού και την υπογραφή του από όλους τους εταίρους ακολουθεί η διαδικασία δημοσίευσης του. Καταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανέρχεται στο 1% του ύψους του εταιρικού κεφαλαίου.

10 ΣΥΣΤΑΣΗ Το θεωρημένο καταστατικό προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο της έδρας της εταιρίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και στην συνέχεια η κατοχύρωση της χρήσης της εταιρικής επωνυμίας καθώς και του διακριτικού τίτλου. Ακολουθεί η δημοσίευση του καταστατικού με την υποβολή αυτού στο οικείο Πρωτοδικείο για καταχώρηση στο βιβλία εταιριών. Στην συνέχεια η εταιρία λαμβάνει αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου. Στη συνέχεια η περίληψη του Καταστατικού δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

11 ΣΥΣΤΑΣΗ Το κεφάλαιο το οποίο αποφάσισαν να εισφέρουν οι εταίροι θα πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατά την σύσταση δεν επιτρέπεται η τμηματική καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Το ελάχιστο κεφάλαιο κατά την σύσταση ορίζεται από τους ίδιους τους εταίρους και το μισό του κεφαλαίου αυτού θα πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε ίσα τμήματα, τα οποία ονομάζονται εταιρικά μερίδια. Η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 30 η από ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού του ποσού.

12 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Χρηματικές εισφορές Εισφορές σε είδος (ακίνητα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, πρώτες ύλες, εμπορεύματα καθώς και τίτλοι όπως μετοχές, ομολογίες, γραμμάτια εισπρακτέα), εφόσον όμως το αντικείμενο εισφοράς αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο υπό σύσταση νομικό πρόσωπο και μπορεί να απεικονισθεί στον Ισολογισμό.

13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Στις ΕΠΕ δεν αποτελεί αντικείμενο εισφοράς το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου καθώς και η εισφορά εργασίας. Η αποτίμηση των εισφορών γίνεται από την επιτροπή

14 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα εταιρικά μερίδια δεν αποτελούν εμπράγματο τίτλο ο οποίος μπορεί να αποτελέσει προϊόν συναλλαγής. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει στον κάτοχο της μια ψήφο στην γενική συνέλευση των εταίρων. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ένας εταίρος, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

15 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται ελεύθερα, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ρήτρα στο καταστατικό. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και με εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων. Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια

16 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε εταιρικό μερίδιο χαρακτηρίζεται από την ονομαστική, την λογιστική ή εσωτερική και την εύλογη αξία του. Αυτές προσδιορίζονται: Ονομαστική Αξία Μεριδίου = (Εταιρικό Κεφάλαιο / Αριθμός Μεριδίων) Λογιστική Αξία Μεριδίου = (Συνολικό Κεφάλαιο /Αριθμός Μεριδίων) Εύλογη Αξία Μεριδίων = (Εύλογη Αξία Εταιρίας / Αριθμός Μεριδίων)

17 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα όργανα διοίκησης της Ε.Π.Ε είναι η Συνέλευση των Εταίρων και οι Διαχειριστές. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για: Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

18 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των αποτελεσμάτων. Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή εναντίον των εταίρων, για αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας. Για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση αυτής, για λύση και για διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με την νομοθεσία.

19 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

20 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης σε ένα ή περισσότερα άτομα, τα οποία δεν είναι κατ ανάγκη εταίροι, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. Ο ορισμός διαχειριστή μπορεί να γίνει και με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Ο Διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί για δικό του λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτου, ούτε να είναι εταίρος σε ανταγωνιστική ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή ΕΠΕ, χωρίς την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων.

21 ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΑΣ Στην ΚΖΧ ΕΠΕ με κεφάλαιο (3.000 μερίδια /τιμή μεριδίου 30 ) συμμετέχουν οι Α, Β, Γ με ποσοστά 40%, 40% και 20% αντίστοιχα. Η Γενική συνέλευση αποφασίζει την κάλυψη ζημιών προηγούμενης χρήσης ύψους με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς από τους εταίρους με βάση τα ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. 1. Να γίνουν οι εγγραφές που αφορούν την κάλυψη της ζημιάς. 2. Υποθέτουμε ότι ο Γ δεν καταβάλλει τελικά την συμπληρωματική εισφορά που του αναλογεί και οι άλλοι δύο εταίροι αποφασίζουν την εκποίηση της μερίδας του η οποία και πραγματοποιείται στην τιμή των με αγοραστή τον Δ. Εάν τα έξοδα εκποίησης ανέρχονται σε 500 να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές.

22 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Λογαριασμός κάλυψης συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Αιτ.: Κάλυψη συμπληρωματικής εισφοράς 2 Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Λογαριασμός κάλυψης συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Αιτ.: Απαίτηση καταβολής κεφαλαίου συμπληρ. Εισφοράς 3 Ταμείο Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Α Εταίρος Β Αιτ.: Καταβολή εισφοράς από τους Α και Β

23 ΛΥΣΗ 4 Χρεώστες - διάφοροι Εταίρος Γ Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Γ Αιτ.: Διαγραφή εταίρου Γ 5 Ταμείο Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εταίρος Δ Αιτ.: Εκποίηση μερίδας του Γ στον Δ. 6 Χρεώστες Διάφοροι 500 Εταίρος Γ 500 Ταμείο 500 Αιτ.: Καταβολή εξόδων εκποίησης

24 ΛΥΣΗ 7 Κεφάλαιο Εταίρος Γ Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Γ Χρεώστες Διάφοροι Εταίρος Γ Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εταίρος Γ Αιτ.: Συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων Γ 8 Λογαριασμός κάλυψης Κεφαλαίου Εταίρος Δ Λογ/μός κάλυψης Κεφ. Συμπληρ. Εισφοράς Εταίρος Δ Κεφάλαιο Εταίρος Δ Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Δ Αιτ.: Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου (Δ) και κεφαλαίου συμπληρ εισφοράς

25 ΛΥΣΗ 9 Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρ. Εισφοράς Εταίρος Δ Λογαριασμός κάλυψης Κεφαλαίου Εταίρος Δ Λογ/μός κάλυψης Κεφ. Συμπληρ. Εισφοράς Εταίρος Δ Αιτ.: Απάιτηση καταβολής κεφαλαίου (Δ) και κεφαλαίου συμπληρ εισφοράς 10 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εταίρος Δ Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρ. Εισφοράς Εταίρος Δ Αιτ.: Συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων Δ 11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εταίρος Δ Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εταίρος Γ Αιτ.: Μεταφορά

26 ΛΥΣΗ 12 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εταίρος Γ Ταμείο Εξόφληση υποχρεώσεων προς Γ 13 Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Δ Ζημιές προηγούμενης χρήσης Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Δ Αιτ.: Εξάληψη ζημιάς προηγ χρήσεων.

27 ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΑΣ Οι Α,Β,Γ συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΒ ΕΠΕ το οποίο ανέρχεται σε με ποσοστά 60% 20% και 20% αντιστοίχως. Ηεταιρία έχει συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις ύψους και η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε την κάλυψη ζημιάς ύψους Ωστόσο ο εταίρος Γ δεν κατέβαλλε το μερίδιο που αναλογεί στην δική του συμπληρωματική εισφορά. Μετά από την λήξη της σχετικής προθεσμίας η μερίδα του Γ πωλήθηκε στον Δ αντί , ενώ τα έξοδα ρευστοποίησης της μερίδας ανέρχονται σε 200. Να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές.

28 ΛΥΣΗ Ποσοστά συμμετοχής των ΑΒΓ στο κεφάλαιο: Α Β Γ Συμπληρωματική εισφορά ανά εταίρο: Α Β Γ

29 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Λογ/μος κάλυψης συμπληρωματικής εισφοράς 4000 Εταίρος Α Εταίρος Β 800 Εταίρος Γ 800 Κεφ. συμπληρωματικής εισφοράς 4000 Εταίρος Α Εταίρος Β 800 Εταίρος Γ 800 Αιτ.: Κάλυψη συμπληρωματικής εισφοράς 2 Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς 4000 Εταίρος Α Εταίρος Β 800 Εταίρος Γ 800 Λογ/μος κάλυψης συμπληρωματικής εισφοράς 4000 Εταίρος Α Εταίρος Β 800 Εταίρος Γ 800 Αιτ.: Απαίτηση καταβολής συμπληρωματικής εισφοράς

30 ΛΥΣΗ 3 Ταμείο 3200 Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς 3200 Εταίρος Α Εταίρος Β 800 Αιτ.: Καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς από τους Α και Β Εφόσον Ο Γ δεν καταβάλλει την συμπληρωματική εισφορά του και αποφασίζεται η εκποίηση της μερίδας του ακολουθούν οι εξής εγγραφές:

31 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Λοιποί Χρεώστες 800 Εταίρος Γ 800 Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς 800 Εταίρος Γ 800 Αιτ.: Απόφαση συνέλευσης για εκποίηση μερίδα του Γ 2 Ταμείο Λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις Εταίρος Δ Αιτ.: Ρευστοποίηση μερίδα Γ στον Δ 3 Λοιποί Χρεώστες 200 Εταίρος Γ 200 Ταμείο 200 Αιτ.: Καταλογισμός εξόδων ρευστοποίησης μερίδας Γ

32 ΛΥΣΗ 4 Εταιρικό Κεφάλαιο Εταίρος Γ Συμπληρωματική εισφορά 800 Συμπληρωματική εισφορά - Εταίρος Γ 800 Λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις Εταίρος Γ Χρεώστες Εταίρος Γ Αιτ.: Μείωση εταιρικού κεφαλαίου με εκποίηση της μερίδα του εταίρου Γ 5 Λογαριασμός κάλυψης εταιρικού κεφαλαίου Εταίρος Δ Λογ/μός κάλυψης κεφ. συμπληρ. εισφοράς 800 Εταίρος Δ 800 Εταιρικό Κεφάλαιο Εταίρος Δ Συμπληρωματική εισφορά 800 Εταίρος Δ 800 Αιτ.:Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου από Δ

33 ΛΥΣΗ 6 Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς 800 Εταίρος Δ 800 Λογαριασμός κάλυψης εταιρικού κεφαλαίου Εταίρος Δ Λογ/μός κάλυψης κεφ. συμπληρ. εισφοράς 800 Εταίρος Δ 800 Αιτ.: Απαίτηση εταιρίας από Δ 7 Λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις Εταίρος Δ Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Οφειλόμενο Κεφάλαιο συμπληρωματικής εισφοράς 800 Εταίρος Δ 800 Αιτ.: Καταβολή κεφαλαίου και συμπληρωματικής εισφοράς

34 ΛΥΣΗ 8 Λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις Εταίρος Δ Λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις Εταίρος Γ Αιτ.: Υπεραξία μερίδας εταίρου Γ καταβλητέας από τον Δ 9 Λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις Εταίρος Γ Ταμείο Αιτ.: Καταβολή στον Γ 10 Συμπληρωματική εισφορά Εταίρος Α Εταίρος Β 800 Εταίρος Δ 800 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων Αιτ.: Απόσβεση ζημιάς

35 ΑΥΞΗΣΗ Ε.Κ. ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Στην ΚΧ ΕΠΕ με εταιρικό κεφάλαιο διαιρούμενο σε μερίδια ο εταίρος Α κατέχει το 70% αυτών και ο εταίρος Β το 30%. Τα αποθεματικά ανέρχονται σε Αποφασίζεται η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μεριδίων και τιμή διάθεσης του κάθε μεριδίου 30. Τα μερίδια αγοράζονται από τον Δ στην ονομαστική τους αξία. Να καθοριστεί το δικαίωμα εγγραφής και να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές στις εξής περιπτώσεις: 1. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται από τον Δ στους Α και Β. 2. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται από τον Δ στην εταιρία.

36 ΛΥΣΗ Προκειμένου να προσδιοριστεί το δικαίωμα εγγραφής απαιτείται η εύρεση της λογιστικής αξίας του μεριδίου πριν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου. Αξία μεριδίου (πριν την αύξηση)= ( )/2.000 =50 Αξία μεριδίου (μετά την αύξηση) = ( )/3.500 = 41,4 Συνεπώς η διαφορά ανά μερίδιο είναι: 50-41,4=8,6 Εταίρος Α : 1.400*8,6 = Εταίρος Β: 600*8,6= Σύνολο

37 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Λογαριασμός Κάλυψης Εταιρικού Κεφαλαίου Εταίρος Δ Εταιρικό Κεφάλαιο Εταίρος Δ Αιτ.: Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου από Δ 2 Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Λογαριασμός Κάλυψης Εταιρικού Κεφαλαίου Εταίρος Δ Αιτ.: Απαίτηση εταιρίας από Δ 3 Ταμείο Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Αιτ.: Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου από Δ

38 ΛΥΣΗ Στην περίπτωση όμως όπου ο Δ καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής στην εταιρία ο προσδιορισμός του γίνεται ως ακολούθως: μερίδα *8,6 =30.100

39 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Λογαριασμός Κάλυψης Εταιρικού Κεφαλαίου Εταίρος Δ Εταιρικό Κεφάλαιο Εταίρος Δ Διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο Αιτ.: Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου από Δ 2 Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Λογαριασμός Κάλυψης Εταιρικού Κεφαλαίου Εταίρος Δ Αιτ.: Απαίτηση εταιρίας από Δ 3 Ταμείο Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Δ Αιτ. Καταβολή οφειλόμενου κεφαλαίου από Δ

40 ΑΥΞΗΣΗ Ε.Κ. ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Στην «Δ ΕΠΕ» συμμετέχουν οι Α, Β, Γ με ποσοστά 60%, 20%, 20% αντιστοίχως. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου κατά με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές

41 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Εταιρικό κεφάλαιο Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο Αιτ.: Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 2 Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Αιτ.: Απαίτηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου 3 Ειδικό Αποθεματικό Ειδικό αποθεματικό για αύξηση ΕΚ Οφειλόμενο Κεφάλαιο Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Αιτ.: Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου

42 ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ Ε.Κ. Στην «Δ ΕΠΕ» συμμετέχουν οι Α, Β, Γ με ποσοστά 60%, 20%, 20% αντιστοίχως, ενώ το κεφάλαιο ανέρχεται σε Η εταιρία παρουσίασε ζημιά και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ισόποσα την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου για κάλυψη της ζημιάς. Να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές.

43 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί εταίρων Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Ζημία χρήσης Αιτ. Επιμερισμός ζημιάς χρήσης. 2 Εταιρικό Κεφάλαιο Αξία μεριδίων προς απόδοση Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Αιτ. Μείωση εταιρικού κεφαλαίου 3 Αξία μεριδίων προς απόδοση Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί εταίρων Εταίρος Α Εταίρος Β Εταίρος Γ Αιτ.: Μεταφορά του Α στο Β

44 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Στην «Δ ΕΠΕ» συμμετέχουν οι Α, Β, Γ, Δ με ποσοστά 25% έκαστος, ενώ το κεφάλαιο ανέρχεται σε Τα αποθεματικά της εταιρίας ανέρχονται σε Ο εταίρος Β αποχωρεί λαμβάνοντας από την εταιρία το ποσό των για την εταιρική του μερίδα. Να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές.

45 ΛΥΣΗ Ο Εταίρος Β συμμετέχει με ποσοστό 25% = Από τα αποθεματικά του αναλογεί ποσό Μετά την απόφαση για αποχώρηση του εταίρου οι εγγραφές έχουν ως εξής:

46 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Εταιρικό Κεφάλαιο Ειδικά αποθεματικά Αξία μεριδίων προς απόδοση Διαφορές από μείωση εταιρικού κεφαλαίου Αιτ.: Μείωση εταιρικού κεφαλαίου λόγω αποχώρησης Β 2 Αξία μεριδίων προς απόδοση Ταμείο Αιτ.: Απόδοση των σχετικών ποσών στον Β

47 ΛΥΣΗ Εάν υποθέσουμε ότι το δικαστήριο ορίζει ως ποσό καταβολής στον Β το ποσό των Στην περίπτωση αυτή οι εγγραφές έχουν ως εξής:

48 ΛΥΣΗ Λογαριασμοί - Αιτιολογία Χ Π 1 Εταιρικό Κεφάλαιο Ειδικά αποθεματικά Ζημιά από μείωση εταιρικού κεφαλαίου Αξία μεριδίων προς απόδοση Αιτ.: Μείωση εταιρικού κεφαλαίου λόγω αποχώρησης Β 2 Αξία μεριδίων προς απόδοση Ταμείο Αιτ.: Απόδοση των σχετικών ποσών στον Β

49 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η Ε.Π.Ε με εταιρικό κεφάλαιο έχει τέσσερις εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν με 25% ο καθένας. Στο τέλος της χρήσης 2016 η εταιρία είχε κέρδη προ φόρων ενώ διαθέτει τακτικό αποθεματικό Ο φορολογικός έλεγχος δεν αναγνώρισε έξοδα ύψους Η Γενική συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ότι θα κρατείται για τακτικό αποθεματικό το 5% των κερδών προς διάθεση και τα υπόλοιπα θα διανεμηθούν στους εταίρους. Να προσδιορισθεί το ποσό το οποίο θα διανεμηθεί στους εταίρους. (Φόρος εισοδήματος 29%)

50 ΛΥΣΗ Αρχικά θα πρέπει να βρούμε το φορολογητέο εισόδημα: = Φόρος Εισοδήματος: *0,29=7.540 Κέρδη προς Διάθεση = Κέρδη Χρήσης φόρος εισοδήματος = = Τακτικό Αποθεματικό: *0,05 = 823 Διανεμόμενα Κέρδη : =

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα αυτός ο τύπος εταιρίας εμφανίστηκε το 1955 και θεσμοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί την κύρια μορφή κεφαλαιουχικής επιχείρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά τις Α.Ε σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εταιρικής οργάνωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Ε.)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Ε.) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Ε.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αμιγούς προσωπικής εταιρίας Οι εταίροι μιας ομόρρυθμης εταιρίας φέρουν απεριόριστη ευθύνη (Άρθρο 22, Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η σύσταση της μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερα πρόσωπα από τα οποία τουλάχιστον ένας είναι ομόρρυθμος εταίρος, δηλαδή ευθύνεται απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι φορείς της δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η εταιρική ιδιότητα είναι ενσωματωμένη σε μετοχές, οι οποίες μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε μια ομόρρυθμη εταιρία σημασία έχει η προσωπικότητα του εταίρου και όχι το κεφάλαιο Η μεταβολή αυτού (αύξηση ή μείωση) δεν προβλέπεται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4541/2018 εκτεταμένες τροποποιήσεις Ν. 3190/1955

Ν. 4541/2018 εκτεταμένες τροποποιήσεις Ν. 3190/1955 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕ Ν. 4541/2018 εκτεταμένες τροποποιήσεις Ν. 3190/1955 Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων Απλοποιείται η διαδικασία ανάκλησης διαχειριστή Προβλέπεται η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βασικά χαρακτηριστικά Η σύσταση της μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερα πρόσωπα από τα οποία τουλάχιστον ένας είναι ομόρρυθμός εταίρος, δηλαδή ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ανώνυμη εταιρεία Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (1)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (1) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (1) Εισαγωγή Αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα αμιγούς προσωπικής εταιρίας Η ιδιότητα αύτη απορρέει από το γεγονός ότι οι εταίροι μιας ομόρρυθμης εταιρίας φέρουν απεριόριστη ευθύνη (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Βασικά χαρακτηριστικά Κεφαλαιουχική Εταιρία (ανήκει στην κατηγορία της Α.Ε. & της Ε.Π.Ε.) Δεν έχει Υποχρεωτικό Κεφάλαιο Διάκριση κεφαλαίου εισφορών Τρία είδη εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε. [Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α' 91)]. Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Οι Ανδρέου, Δημητρίου και Ιωάννου ιδρύουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 30/10/2008. Το κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της μηχάνημα αξίας κτήσης Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. Να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές.

Άσκηση. Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της μηχάνημα αξίας κτήσης Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. Να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές. Ασκήσεις Α.Ε. Άσκηση Ανώνυμη εταιρία έχει στην κατοχή της μηχάνημα αξίας κτήσης 10.000. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. Να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές. Μία από τις διαφορές που υπάρχει ανάμεσα στις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Εταιρειών» (Γ εξάµηνο)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Εταιρειών» (Γ εξάµηνο) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Εταιρειών» (Γ εξάµηνο) ιδάσκων µαθήµατος: ρ. Παζάρσκης Μιχαήλ Ε ίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Οκτώβριος 2018

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη εταιρεία Ομόρρυθμος εταιρία Είναι ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων με σκοπό την από κοινού εμπορία με εμπορική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά,

Διαβάστε περισσότερα

κοινές εισφορές σε χρήμα (ολοσχερής τμηματική καταβολή) είδος (κυριότητα χρήση)

κοινές εισφορές σε χρήμα (ολοσχερής τμηματική καταβολή) είδος (κυριότητα χρήση) Χαρακτηριστικά ΑΕ κεφαλαιουχικός τύπος (κεφάλαιο), περιορισμένη ευθύνη των μετόχων στο ποσό της εισφοράς τους, δεν υφίσταται προσωπική ευθύνη για υποχρεώσεις της εταιρείας, εταιρική ιδιότητα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικονομίας Αριθμ /

Υπ. Οικονομίας Αριθμ / Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 107766 /12.10.2018 Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 107766 / 12.10.2018 Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2 Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη 2 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Συνήθεις τρόποι: Νέα εισφορά εταίρων Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή αδιανέμητων κερδών προηγουμένων χρήσεων Κεφαλαιοποίηση περιουσιακών προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΕΣ Το πρώτο θέμα που απασχολεί κάθε επιχειρηματία πριν ιδρύσει μία εταιρία είναι η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου. Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ. Διορισμός διαχειριστών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ. Διορισμός διαχειριστών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ Διορισμός διαχειριστών Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3190/55, μπορεί να ανατεθεί με διάταξη του καταστατικού ή με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων η

Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων η Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων η αποτίμηση τους γίνεται στην Παρούσα Αξία κατά την ημέρα της εισφοράς. Η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: 19676728000 ΑΦΜ: 999858489 Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 22/02/2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.)

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ε.Ε. Διακρίσεις Ε.Ε Σύσταση της Ε.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ε.Ε. Η λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία 01 MEDICINA LTD εισέρχεται στην εταιρία με ποσοστό στο κεφάλαιό της 95% ως ετερόρρυθμος εταίρος.

Η εταιρία 01 MEDICINA LTD εισέρχεται στην εταιρία με ποσοστό στο κεφάλαιό της 95% ως ετερόρρυθμος εταίρος. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ) ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 999977595 ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 043831506000 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων Εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης). Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Αστικοί Συνεταιρισμοί Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΚΕ

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΚΕ Μετοχικό κεφάλαιο ΙΚΕ ο κεφάλαιο της ικε καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην ικε με: 1. Κεφαλαιακές Εισφορές ΙΚΕ. Οι «κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «ΤΖΑΝΑΣ Κ.-ΚΟΚΟΥΒΑΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ» ΑΦΜ Στη Λάρισα σήμερα την 12 Μαρτίου 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «ΤΖΑΝΑΣ Κ.-ΚΟΚΟΥΒΑΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ» ΑΦΜ Στη Λάρισα σήμερα την 12 Μαρτίου 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «ΤΖΑΝΑΣ Κ.-ΚΟΚΟΥΒΑΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ» ΑΦΜ 999152419 Στη Λάρισα σήμερα την 12 Μαρτίου 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων : 1.ΤΖΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ, με Α.Τ ΑΒ842877 κάτοικος Οιχαλίας Τρικάλων,και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Στα Σπάτα σήμερα την 22 Φεβρουαρίου 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων

Στα Σπάτα σήμερα την 22 Φεβρουαρίου 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο. Ε.» ΣΕ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ «ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Νέα εγκύκλιος σχετικά με το Πρότυπο Καταστατικό για τις ΕΠΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Νέα εγκύκλιος σχετικά με το Πρότυπο Καταστατικό για τις ΕΠΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Νέα εγκύκλιος σχετικά με το Πρότυπο Καταστατικό για τις ΕΠΕ Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 107766-12/10/2018 εγκύκλιος του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για Ε.Π.Ε. Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1

Γενικά για Ε.Π.Ε. Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1 Γενικά για Ε.Π.Ε Ενώ οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) νομοθετήθηκαν στη χώρα μας πολύ νωρίς και οι ανώνυμες εταιρείες έκαναν την τους εμφάνιση τους με τον Ν. 2190/20, οι Εταιρείες Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου Ο.Ε

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου Ο.Ε Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου Ο.Ε Α. Αύξηση κεφαλαίου Μπορεί να γίνει μόνο μετά από τροποποίηση του καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας, και με όλους τους όρους δημοσίευσης, όπως και κατά τη σύσταση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...ΣΕΛΙΔΑ 3 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ...ΣΕΛΙΔΑ 4 ΙΙΙ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη σήμερα με το παρόν συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Ήδη σήμερα με το παρόν συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Κ.ΣΙΟΡΜΠΑΣ-Ε.ΚΟΝΤΣΙΩΤΟΥ- ΣΙΟΡΜΠΑ Ο.Ε.» ΑΦΜ 999529288 αριθμ. ΓΕΜΗ 124481240000 και κωδικοποίηση αυτού. Σήμερα στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά στον 33.04

Μεταφορά στον 33.04 Άσκηση 1 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Εταίροι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Εταίρος Ανδρέου 45.000,00 33.03.01 Εταίρος Γεωργίου 45.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.06 Εταιρικό κεφάλαιο 40.06.01 Οφειλόμενο εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

IKE ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

IKE ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ IKE ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ίδρυση: Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΖΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ 800523009 ΑΡ. ΓΕΜΗ 127249004000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 21

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Εταιρειών» (Γ εξάµηνο)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Εταιρειών» (Γ εξάµηνο) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Εταιρειών» (Γ εξάµηνο) ιδάσκων µαθήµατος: ρ. Παζάρσκης Μιχαήλ Ε ίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Οκτώβριος 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ (Εταιρικό Κεφάλαιο 6.000 Ευρώ) Στην Αθήνα σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων δια του παρόντος: α) ο Λεωνίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4 01. ΤΜΉΜΑ ΠΡΩΤΟ 1 1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΡΘΡΑ 1-3) 2 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4 02. ΤΜΉΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 5 2.1. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΡΘΡΑ 4 11) 6 2.2. Η ΙΔΡΥΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Προϋποθέσεις Ίδρυσης Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Γενικά Πρόκειται για μια εταιρεία που στην ουσία αποτελεί μετεξέλιξη της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης αφού έχει πολύ προσιτά χαρακτηριστικά και ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΔΡΥΣΗ & ΤΡΙΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΟΡΟΖΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Επιτυχή χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το θεσμό της Ι.Κ.Ε., με βάση τη διείσδυση που έχει στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 39% εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Συνεταιριστικό κεφάλαιο Μερίδα Α 600 Μερίδα Β 600 Μερίδα Γ 600. Δικαιώματα εγγραφής 400 Α 20 Β 20 Γ 20

Άσκηση Συνεταιριστικό κεφάλαιο Μερίδα Α 600 Μερίδα Β 600 Μερίδα Γ 600. Δικαιώματα εγγραφής 400 Α 20 Β 20 Γ 20 Άσκηση 1 Ιδρύεται συνεταιρισμός, του οποίου η αξία της συνεταιρικής μερίδας ανέρχεται σε 600. και το δικαίωμα εγγραφής σε 20. Εγγράφονται 20 συνεταίροι για μια συνεταιρική μερίδα ο καθένας και το 1/3 καταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ONTOTHTA Ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ - ΕΔΡΑ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ Στο Ναύπλιο σήμερα 11/05/2016 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ: 7635 KOKKINAKH ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΜ:7050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ETEΡΟΡΡΥΘΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ETEΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ETEΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Καλαμάτα σήμερα στις 20 Απριλίου έτους 2017, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. Στην Ιεράπετρα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου του έτους 2016 μεταξύ αφενός του Νεκτάριου Λιανάκη του Μιχαήλ και της Ιφιγένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποιά από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της εταιρείας είναι:...

Σκοπός της εταιρείας είναι:... Άρθρο ΤΡΙΤΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε. (Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (227 Α') και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (86 Α')). Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Φορολογικά Ασφαλιστικά Διαδικασίες Έναρξης Εισηγητής: Φωτιάδης Παναγιώτης Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Ενότητα: Φορολογικά Ασφαλιστικά Διαδικασίες Έναρξης Εισηγητής: Φωτιάδης Παναγιώτης Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Skywalker Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Ενότητα: Φορολογικά Ασφαλιστικά Διαδικασίες Έναρξης Εισηγητής: Φωτιάδης Παναγιώτης Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα