ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου(σελ.84-86) 4. Διαφορά παραγγελίας-πρακτορείας(σελ και ) 5. Επιχείρηση πλειστηρίασης(σελ ) 6. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις εμπορικού αντιπροσώπου(σελ ) 7. Παράγωγα εξ υποκειμένου εμπορικές πράξεις(σελ.170) 8. Τεκμήριο της εμπορικότητας(σελ ) 9. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας(σελ ) 10. Απώλεια και απόκτηση εμπορικής ιδιότητας(σελ ) 11. Ασυμβίβαστα(σελ ) 12. Προσωπική κατάσταση εμπόρου(σελ.191) 13. Εσωτερικές και εξωτερικές διατυπώσεις τήρησης των εμπορικών βιβλίων(σελ ) 14. Αποδεικτική δύναμη εμπορικών βιβλίων(σελ.228) 15. Ανακοίνωση και εμφάνιση εμπορικών βιβλίων(σελ ) 16. Εμπορική επωνυμία(σελ ) 17. Διακριτικός τίτλος(σελ.241) 18. Σήμα, προϋποθέσεις και απώλειά του(σελ και ) 19. Ευρεσιτεχνία, αρνητικά-θετικά και απώλειά της(σελ και 260) 20. Αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση(σελ ) -1 -

2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ομόρρυθμη είναι η εταιρία που αποτελείται από δύο ή περισσότερους εταίρους, ανήκει στην κατηγορία των προσωπικών εμπορικών εταιριών, διαθέτει νομική προσωπικότητα και τα μέλη της ευθύνονται για τα εμπορικά χρέη απεριόριστα και εις ολόκληρον, όχι μόνο για τα εταιρικά τους μερίδια. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Σύμβαση δύο ή περισσοτέρων φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό εμπορικό σκοπό. 2. Στην ομόρρυθμη εταιρία μπορούν να συμμετέχουν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. 3. Η σύμβαση πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως είτε με συμβολαιογραφικό είτε με ιδιωτικό έγγραφο (το έγγραφο αυτό καλείται καταστατικό). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΩΔΗ 1. Τα πλήρη ονόματα των εταίρων 2. Η επιδίωξη κοινού εμπορικού σκοπού 3. Η επωνυμία 4. Η υποχρέωση καταβολής εισφορών 5. Η έδρα της εταιρίας 6. Η διάρκεια της εταιρίας 7. Τα όργανα της εταιρίας ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΗ -2 -

3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1. Αντίγραφο του καταστατικού παραδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας τη εταιρίας. 2. Αντίγραφο του καταστατικού παραδίδεται με ειδική σφραγίδα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της εταιρίας. 3. Τέλος το αντίγραφο αυτό προσκομίζεται στο Ταμείο Νομικών. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Α. Δικαιώματα: λήψης αποφάσεων,ψήφου,ελέγχουπληροφόρησης,λογοδοσίας,απολήψεων,κερδών,εκκαθάρισης Προϊόντος. Β. Υποχρεώσεις: εισφοράς,πίστεως,διοικητικής φύσεως. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α. Λύση:επέρχεται με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει αυτή εφόσον πρόκειται για ορισμένης διάρκειας εταιρία. Λύση επιφέρει ακόμη και η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχει αυτή συσταθεί, καθώς επίσης και η ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Β. Εκκαθάριση:μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της μέχρι περάτωσή της. Σκοπός της είναι η ικανοποίηση όλων των εταιρικών δανειστών, η εξόφληση όλων των χρεών και η απόδοση των εισφορών. Οι διαχειριστές εταίροι δεν έχουν καμία εξουσία. -3 -

4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανώνυμη εταιρία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρία που έχει νομική προσωπικότητα. Αποτελεί ένωση προσώπων και αποσκοπεί σε προαγωγή ενός κερδοσκοπικού σκοπού. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Σύναψη καταστατικού-εταιρική επωνυμία 2. Σκοπός της ΑΕ 3. Έδρα της ΑΕ 4. Διάρκεια της ΑΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το πρώτο στάδιο δημοσιότητας η καταχώρισή της στο Μητρώο ΑΕ που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας που έχει έδρα η εταιρία. Το δεύτερο στάδιό της είναι η δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Τεύχος των ΑΕ και των ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: 1. Τροποποίηση του καταστατικού 2. Συγκρότηση των άλλων εταιρικών οργάνων 3. Έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας 4. Διάθεση των ετήσιων κερδών 5. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση, διάλυση της εταιρίας. 6. Διορισμός εκκαθαριστών 7. Χορήγηση αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4 -

5 (ΣΕΛ ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι η μεικτή, κεφαλαιουχική, εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα. Το κεφάλαιό της είναι διαιρεμένο σε ίσα τμήματα, τα εταιρικά κεφάλαια που δεν μπορούν να παρασταθούν σε μετοχές. Για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της, όχι οι εταίροι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ 1.Νομική ικανότητα, η συμμετοχή στην ΕΠΕ αποτελεί εμπορική πράξη οπότε ο εταίρος της ΕΠΕ πρέπει να έχει ικανότητα για εμπορική πράξη. 2.Ιδιότητα ιδρυτών, ιδρυτής της ΕΠΕ μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακόμη και δικαστής αρκεί να μην είναι διαχειριστής και το όνομά του να μην αναγράφεται στην επωνυμία. 3.Αριθμός εταίρων, για την έγκυρη σύσταση της ΕΠΕ πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Στη δημοσιότητα έχουμε σημαντικές αλλαγές σε ορισμένα αρχεία και πράξεις της ΕΠΕ, εισάγεται σύστημα δημοσιότητας αντίστοιχο με αυτό των Α.Ε. 1. Διατηρείται η υποχρέωση κατάθεσης αντιγράφου του εταιρικού στη γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. 2. Εισάγεται ο θεσμός του Μητρώου ΕΠΕ 3. Τέλος διατηρείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος των ΑΕ και των ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ορισμένων πράξεων και στοιχείων της ΕΠΕ. -5 -

6 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει την εξουσία να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων είναι τα εξής: 1.Τροποποιήσεις του καταστατικού. 2.Διορισμός, ανάκληση και απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη. 3.Εκλογή των ελεγκτών. 4.Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και διάθεση των κερδών. 5.Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης που έχει η εταιρία εναντίον τους. 6.Παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση, διάλυση, διορισμός ή ανάκληση εκκαθαριστών. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Α. Δικαιώματα: ψήφου, ελέγχου και παροχής πληροφοριών, έγερσης αγωγής κατά των διαχειριστών, προσβολής των αποφάσεων της συνέλευσης και σύγκλησης τακτικής συνέλευσης των εταίρων. Επίσης έχουν και περιουσιακά δικαιώματα όπως δικαίωμα στα κέρδη και στο προϊόν της εκκαθάρισης. Β. Υποχρεώσεις: καταβολή της εισφοράς, συμπληρωματικές εισφορές, δανειοδότηση, παροχή εργασίας, ανάληψη εταιρικών μεριδίων και απαγόρευση του ανταγωνισμού. Γ. Ευθύνες: για την ακυρότητα της εταιρίας ευθύνονται εις ολόκληρο, για την αφερεγγυότητα ευθύνεται στους δανειστές ο κάτοχος των εταιρικών μεριδίων και τέλος δεν αποκτούν ευθύνη για εμπορική ιδιότητα. Ο εταίρος ευθύνεται και απέναντι στην εταιρία για τη μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση των εταιρικών του υποχρεώσεων. -6 -

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕ Κεφάλαιο είναι το ελάχιστο όριο της αξίας των αγαθών που πρέπει να τεθούν και να παραμείνουν στην εταιρία για την πραγμάτωση του εταιρικού της σκοπού. Το κεφάλαιο της ΕΠΕ αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για τους δανειστές, δηλαδή κριτήριο για ύπαρξη ή όχι κερδών, ετήσιοι λογαριασμοί. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ A. Λύση Πάροδος του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειας της εταιρίας. Απόφαση της συνέλευσης για πρόωρη λύση. Κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Λύση με δικαστική απόφαση, σπουδαίος λόγος με έγερση αγωγής. B. Εκκαθάριση Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο εκτός κήρυξης σε πτώχευση ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, μέχρι περάτωσης της εταιρίας. Εξουσίες εκκαθαριστών αναλαμβάνουν οι διαχειριστές εκπροσωπώντας την εταιρία συλλογικά. Είναι υποχρεωμένοι κατά την έναρξη της εκκαθάρισης να καταρτίσουν απογραφή και ισολογισμό, που τον δημοσιεύουν στο ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρία, τους εταίρους και τους τρίτους για παραβάσεις του νόμου, του εταιρικού και για πταίσματα οπότε αποζημιώνουν τους δανειστές. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό. Τέλος διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στην εταιρία. -7 -

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας επιχείρησης, δηλ. μιας οργανωμένης οικονομικά δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ: 7635 KOKKINAKH ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΜ:7050

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ..

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. Στην Αθήνα σήµερα στις, στο γραφείο µου που βρίσκεται στην οδό, σ' εµένα τ Συµβολαιογράφο.. µε έδρα τ παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε»

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: «Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» σπουδαστής Χαρίτος Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτηριάδου Δομνίκη Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΖΕΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Φοιτητής Κορώνας Κ. Απόστολος Καθηγητής Νεγκάκης Ι. Χρήστος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 4ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ- ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σπουδαστής: Κυριακίδης Κυριάκος Εισηγητής: Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Οκτώβριος 2013 Εισαγωγή Τα νομικά βιβλία μας λένε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Διάγραμμα ρυθμίσεων Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις... 1 Κεφάλαιο Β - Ίδρυση της εταιρίας... 4 Κεφάλαιο Γ - Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας... 6 Κεφάλαιο Δ - Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε. ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Α.Ε... 5 2.1 Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ:: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑ ΜΕ ΒΙΙΒΛΙΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΙΑΣ -- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση Εισηγητής: Ασκεπίδης Θωμάς Α.Μ. 252/07 Επιβλέπουσα: κα. Λέφα Σταυρούλα Νοέμβριος 2013 Ευχαριστίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα εταιρική μορφή: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (άρθρα 43-120 Ν 4072/2012)

Μια νέα εταιρική μορφή: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (άρθρα 43-120 Ν 4072/2012) ΑΡΘΡΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μια νέα εταιρική μορφή: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (άρθρα 43-120 Ν 4072/2012) Αθανάσιος Δράγιος, Συμβολαιογράφος Αθηνών, Μέλος του ΔΣ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Θ.Ε. ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΟ 10) ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Με το Ν. 959/1979 θεσπίστηκε μία νέα μορφή εταιρίας στο ελληνικό δίκαιο, η «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Στόχος της η διευκόλυνση της εφοπλιστικής επιχείρησης Έχει ρυθμιστεί βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης 2013 Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13/11/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος..4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενη από µετατροπή της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης

προερχόµενη από µετατροπή της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 13.674.- Σύσταση &Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.) µε την επωνυµία: «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» προερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ---------------------------------- Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α ------------------

Διαβάστε περισσότερα