ΘΕΜΑ:Παρέχονται διευκρινίσεις επί του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.α') "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ:Παρέχονται διευκρινίσεις επί του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.α') "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις"."

Transcript

1 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2002 Αρ. Πρωτ.: /857/Β0010 ΘΕΜΑ:Παρέχονται διευκρινίσεις επί του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.α') "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις". ΣΧΕΤ.: Το αριθ /70/0010Β/ έγγραφό μας. Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού, με το οποίο σας κοινοποιήθηκε ο Νόμος 2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 285/ τ.α', σας παρέχουμε ορισμένες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του, επισημαίνοντας ότι από την έναρξη ισχύος του στις : 1. Διευρύνεται η επιτροπή καθορισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης. 2. Ορίζονται για πρώτη φορά προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 3. Ορίζονται οι προδιαγραφές για την σύνταξη των διαγραμμάτων, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να γίνει χάραξη αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 4. Θεσμοθετείται η δυνατότητα επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε περιπτώσεις εσφαλμένου καθορισμου. 5. Ρυθμίζεται ο τρόπος καθορισμού της παραλίας, αφού ληφθούν υπόψη η εγκεκριμένη γραμμή δόμησης και το ρυμοτομικό σχέδιο. 6. Θεσμοθετείται η υποχρεωτική χάραξη αιγιαλού, παραλίας πριν από την έγκριση ή επέκταση του σχεδίου πόλης ή από εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. 7. Ρυθμίζονται θέματα τεχνικών έργων που έχουν γίνει στον αιγιαλό μετά την λήξη σύμβασης που έχει συναφθεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή τους Ο.Τ.Α. με τρίτους ή τη λήξη της παραχώρησης του Δημοσίου. 8. Καταργούνται οι προσχώσεις, σε περίπτωση δε παράνομων προσχώσεων δεν επιτρέπεται η αναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας και οι δημιουργηθείσες νέες εκτάσεις θεωρούνται αιγιαλός. 9. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ιδιώτες, Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οργανισμούς κοινής ωφελείας και Ν.Π.Δ.Δ. Ορίζονται οι δραστηριότητες που θα πρέπει να ασκούνται στον παραχωρούμενο χώρο του αιγιαλού, καθώς και ο τρόπος καθορισμού ανταλλάγματος σε ιδιωτικούς φορείς διαχείρησης που κάνουν χρήση του αιγιαλού. 10. Θεσπίζεται η διαδικασία παραχώρησης για εκτέλεση έργων επί του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, θαλασσίου χώρου ή του πυθμένα αυτού και επιπλέον από τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής έργων επί του αιγιαλού, που δεν προέβλεπε το μέχρι σήμερα υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (πλωτές εξέδρες, υποθαλάσσιοι αγωγοί κλπ.). 11. Ρυθμίζονται θέματα, τα οποία αφορούν τον καθορισμό των ορίων και των χρήσεων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα, καθώς και το καθεστώς των χερσαίων χώρων ζώνης λιμένα και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι παραχωρήσεις των χώρων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αυτή. Παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα. 12. Ρυθμίζεται η τύχη των πάσης φύσεως κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα. Παρέχεται όμως η δυνατότητα νομιμοποίησης σε συσυκεκριμένα

2 έργα της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Νόμου υπό προϋποθέσεις. 13. Θεσπίζεται ότι τα μέτρα προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας ισχύουν και για τη θάλασσα, τον πυθμένα αυτής, τη μεγάλη λίμνη και τον πλεύσιμο ποταμό, αντί του άρθρου 682 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που προβλέπει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. 14. Ρυθμίζονται θέματα επίσπευσης καθορισμού του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/95 τ. Α'). Σκοπός του παραπάνω ψηφισθέντος Νόμου είναι η λύση των προβλημάτων, που αναδείχθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς και αυτών που οφείλονταν σε συναρμοδιότητες και αλληλοεπικαλύψεις του αντικειμένου μεταξύ υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζεται τυχαία το ζήτημα. Τέλος, επειδή από το νόμο προβλέπεται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που τις προβλέπουν, εστάλη έγγραφο προς τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή που θα συσταθεί για την επεξεργασία των θεμάτων που θίγονται στο νόμο, ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι προαναφερόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ειδικώτερα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 'Αρθρο 1 Ορισμοί Δίδεται ο ορισμός του αιγιαλού όπως αυτός είναι διατυπωμένος με τον Α.Ν. 2344/40 και ισχύει από το Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, ως ζώνη που δημιουργείται από τη φύση. Δίδονται επίσης οι ορισμοί της παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων των παρόχθιων περιοχών τους, αντίστοιχων με τα προβλήματα της παράκτιας ζώνης. Δίδονται τέλος οι ορισμοί του λιμένα των λιμενικών έργων και του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. 'Αρθρο 2 Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιμότητα αυτών Ορίζεται ο χαρακτήρας του αιγιαλού-παραλίας και όχθης-παρόχθιας ζώνης ως πραγμάτων κοινοχρήστων (Δημόσια κτήση). Καθορίζεται η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών, καθώς και ο κύριος προορισμός τους. Επίσης ορίζεται ο χαρακτήρας του παλαιού αιγιαλού-παλαιάς όχθης ως πραγμάτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (Ιδιωτική κτήση), καθώς και οι εξυπηρετήσεις πέραν του κυρίου προορισμού τους. 'Αρθρο 3 Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας Διευρύνεται η επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας με τη συμμετοχή σ' αυτή του Διευθυντή της αρμόδιας για θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομού και του Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δε ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να συστήσει και δεύτερη επιτροπή. 'Αρθρο 4

3 Προδιαγραφές και διαγράμματα Προδιαγράφεται και τυποποιείται η εργασία σύνταξης του διαγράμματος. 'Ετσι γίνεται δυνατή: α) Η σύνταξη καλής ποιότητας διαγραμμάτων, με ενιαίο τρόπο. β) Η συσχέτιση μεταξύ αυτών. γ) Η ένταξή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο και δ) Η εύκολη, γρήγορη, ολιγοδάπανη και επιστημονικά άρτια υλοποίηση των οριογραμμών στο έδαφος. Ακόμη οι προδιαγραφές του κτηματολογικού - υψομετρικού διαγράμματος που θεσμοθετείται, το καθιστούν κατάλληλο για να γίνει δυνατό να συντελείται άμεσα η απαλλοτρίωση των ιδιωτικών κτημάτων που έχουν περιληφθεί στη ζώνη παραλίας και είναι απαραίτητη (υλοποίηση απαλλοτριωτικής διαδικασίας) για να ισχύσει αυτή. Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές των διαγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θα καθοριστούν με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. 'Αρθρο 5 Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού Ορίζεται η διαδικασία καθορισμού οριγογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού και θεσμοθετούνται σύντομες προθεσμίες για την ολοκλήρωσή της, ενώ μέχρι σήμερα χρειάζονταν 2 ή και περισσότερα χρόνια. Επίσης εξασφαλίζεται η δημοσιότητα του καθορισμένου αιγιαλού και της παραλίας με τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης ανάρτησης της έκθεσης και του διαγράμματος στο αρμόδιο Κοινοτικό ή Δημοτικό Κατάστημα για τρεις τουλάχιστον μήνες. Λαμβάνεται δε μέριμνα να μη συμπεριληφθούν στην χαρασσόμενη το πρώτον ζώνη του αιγιαλού κτίσματα που είχαν ανεγερθεί σε ιδιωτικό χώρο και εκτός χειμερίου κύματος αν στο μεταξύ (μέχρι τη χάραξη) έχει χωρίσει διάβρωση της έμπροσθεν αυτών ακτής. Τα κτίσματα αυτά θα μπορούν να απαλλοτριωθούν μετά τη χάραξη του αιγιαλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου αυτού που αφορά τη δημιουργία παραλίας (Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 1052/1970). Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα επανακαθορισμού σε περιπτώσεις εσφαλμένου καθορισμού των οριογραμμών του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 'Αρθρο 6 Στοιχεία για τον καθορισμό του παλαιού αιγιαλού Ορίζονται τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή καθορισμού του αιγιαλού - παραλίας, προκειμένου να τα παραθέσει στην έκθεσή της και να καθορίσει παλαιό αιγιαλό. Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία είναι οι αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών, το αμμώδες, ελώδες και βαλτώδες των συνεχομένων εκτάσεων του αιγιαλού, γεωλογικές μελέτες κ.λ.π. 'Αρθρο 7 Δημιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισμοί Ρυθμίζονται θέματα παραλίας, η οποία χαράσσεται στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα του αιγιαλού. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που επικυρώνει την έκθεση και το διάγραμμα του αιγιαλού και παραλίας, από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ αποτελεί και απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης των τυχόν εμπράγματων δικαιωμάτων ιδιωτών που εμπίπτουν στη ζώνη παραλίας και για την οποία εφαρμόζονται περαιτέρω οι κείμενες διατάξεις περί απαλλοτριώσεων λόγω ρυμοτομίας από το οικείο πολεοδομικό γραφείο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι κύριοι των κτημάτων που θίγονται από τη ζώνη παραλίας οφείλουν επί διετία να απέχουν από πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας των κτημάτων που καταλαμβάνονται από αυτή και η οποία αύξηση δεν αποζημιώνεται. Επίσης, με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 γίνεται τομή στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της παραλίας. Ειδικότερα με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι η οριογραμμή παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη γραμμή δόμησης όπου υπάρχει σχέδιο πόλεως ή αυτή που έχει διαμορφωθεί

4 πραγματικά όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Ακόμη εξαιρεί από τη ζώνη της παραλίας τα διατηρητέα κτίσματα ή κατασκευές. 'Οπου εχει καθορισθεί ζώνη παραλίας με το καθεστώς του Α.Ν.2344/40 (ΦΕΚ 154/40 τ.α'), αντίθετα από τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα επανακαθορισμού, εφόσον δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση. Τέλος, σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους η άδεια και ο έλεγχος πάσης φύσεως εργασίας (τεχνικά έργα κ.λ.π.) εντός της καθορισμένης ζώνης αιγιαλού και παραλίας γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου, εφόσον πρόκειται για περιοχές της αρμοδιότητάς τους. 'Αρθρο 8 Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού - παραλίας Θεσμοθετείται η υποχρεωτική χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας πριν από την έγκριση ή επέκταση σχεδίου πόλης ή από εκποίηση ή παραχώρηση δημοσίου κτήματος ή από την εκτέλεση λιμενικών, βιομηχανικών, τουριστικών και συγκοινωνιακών έργων ή από την έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες, εφόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε ακίνητα που απέχουν μέχρι εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή. Ορίζεται προθεσμία για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού, σε περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικής άδειας που αφορά τουριστικά έργα ή εγκαταστάσεις. 'Αρθρο 9 Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας Μνημονεύονται ενδεικτικά τα στοιχεία που μπορεί να λάβει η Επιτροπή υπόψη της για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και ανατίθεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η αρμοδιότητα για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις προδιαγραφές και τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού. 'Αρθρο 10 Απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων Αναγγελία δικαιωμάτων Επιδιώκεται να είναι οριστικός ο καθορισμός του αιγιαλού, να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων, γι' αυτό τέθηκε διαδικασία απαλλοτρίωσης με αποζημίωση τμημάτων ιδιωτικών κτημάτων τα οποία περιελήφθησαν στη ζώνη του αιγιαλού. Προβλέπεται εξάμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως καθορισμού του αιγιαλού, για την αναγγελία αξιώσεων ενώπιον του Υπ. Οικονομικών των κυρίων των κτημάτων αυτών. 'Αρθρο 11 'Εργα και εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον αιγιαλό και την παραλία Ρυθμίζονται θέματα τεχνικών έργων που έχουν γίνει στον αιγιαλό και την παραλία στα πλαίσια σύμβασης τρίτων με το Δημόσιο, Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό (ΕΟΤ), Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή κατ' εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων. Κρίθηκε σκόπιμο οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού να καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 'Αρθρο 12 Προστατευτικά έργα - Προσχώσεις Ρυθμίζονται θέματα προστασίας της ακτής καθώς και των ιδιωτικών κτημάτων από τη διάβρωση και καθορίζονται οι λεπτομέρειες κατασκευής των σχετικών τεχνικών έργων. Τούτο θεωρήθηκε αναγκαίο και για το γενικότερο συμφέρον αλλά κυρίως για την προστασία των παρακειμένων του αιγιαλού κτημάτων, τα οποία θα καθίσταντο αιγιαλός με τη διάβρωση και

5 θα εξαφανιζόταν και ο ήδη υπάρχων αιγιαλός. Ειδική μέριμνα ελήφθη για την κατασκευή προστατευτικών έργων σε παραδοσιακούς οικισμούς. Επίσης ρυθμίστηκε η μη αναχάραξη των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας σε περιπτώσεις προσχώσεων που γίνονται χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής. Οι εκτάσεις που δημιουργούνται θεωρούνται αιγιαλός. Τούτο κρίθηκε απαραίτητο γιατί ιδιώτες κυρίως προέβαιναν σε αυθαίρετη πρόσχωση θαλασσίου χώρου είτε για να αυξάνουν την απόσταση των ακινήτων τους από τη νέα γραμμή αιγιαλού και να επιτυγχάνουν την απαραίτητη απόσταση από αυτή για έκδοση οικοδομικών αδειών, είτε για να εξαγοράζουν τις εκτάσεις αυτές αφού καταγράφονταν ως δημόσια κτήματα ανήκοντα στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και να τα προσμετρούν στα κτήματά τους. 'Αρθρο 13 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την παράχωρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Ορίσθηκε ότι η παραχώρηση σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων ή κοινής ωφελείας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) γίνεται απευθείας και με ή χωρίς αντάλλαγμα. Επίσης ορίσθηκε, προς αποφυγή αδιαχωρήτου και καταστρατήγησης του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού, η απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους τα υπό μίσθωση τμήματα του αιγιαλού, ενώ καθορίζεται και ο τρόπος υπολοισμού του ανταλλάγματος το οποίο θα καταβάλλεται από τις όμορες με τον αιγιαλό ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τέλος, προβλέπεται ότι το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού παραχωρείται σε δήμους και κοινότητες κατόπιν εκδόσεως κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Άρθρο 14 Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων Τίθενται λεπτομερείς κανόνες για τη χρησιμοποίηση του αιγιαλού, της παραλίας, θαλασσίου χώρου ή πυθμένα αυτού για την εκτέλεση έργων, προς εξυπηρέτηση εμπορικών, βιομηχανικών, λιμενικών ή άλλης φύσεως σκοπών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Θεσπίζεται η διαδικασία παραχώρησης για την εκτέλεση των πιο πάνω έργων. Η καινοτομία του άρθρου αυτού είναι ότι για πρώτη φορά προβλέπεται η παραχώρηση (αμιγώς) θαλασσίου χώρου και πυθμένα θαλάσσης για εκτέλεση έργων, ενώ τίθεται και προθεσμία (τρίμηνη), εντός της οποίας οι προβλεπόμενες από το άρθρο τούτο Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους για θέματα αρμοδιότητάς τους, ως προς την εκτέλεση του εκάστοτε αιτούμενου έργου. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν κείμενες διατάξεις και για έργα που μέχρι σήμερα το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν προέβλεπε (πλωτές εξέδρες για εποχιακή χρήση και για σκοπούς πολιτιστικούς, έργα για σκοπούς ερευνητικούς, εξυπηρέτησης, υδατοκαλλιεργειών, προσαμμωτικά έργα ή έργα ανάπλασης από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή από ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες στον έμπροσθεν αυτών χώρο κ.λ.π.). Επίσης ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής ανταλλάγματος για τη χρησιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων από τρίτους (παράλληλη χρήση) καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη απόδοσής του. Τέλος ορίζεται ότι υπεύθυνος για την κατασκευή των έργων είναι ο επιβλέπων Μηχανικός. 'Αρθρο 15 Γενικές ρυμίσεις για τις παραχωρήσεις Ρυθμίζονται γενικά θέματα που αφορούν στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, με όρους και περιορισμούς που μπορούν να τίθενται, ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης, απαγόρευση ολικής ή μερικής μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης από τον παραχωρησιούχο σε τρίτους χωρίς την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, αλλά και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος είναι ΟΤΑ. Προβλέπονται επίσης διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης.

6 'Αρθρο 16 Παραχώρηση νησίδων του δημοσίου και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων Ρυθμίζονται θέματα παραχώρησης της χρήσης αβαθών θαλασσίων εκτάσεων και νησίδων που ανήκουν στο Δημόσιο. 'Αρθρο 17 Αιγιαλός σε περιοχής εθνικής άμυνας και ασφάλειας Με το άρθρο αυτό αναστέλλεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού και της παραλίας στις παραλιακές περιοχές που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. Επίσης αναστέλλεται με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας οι Διοικητικός καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στις περιοχές αυτές. 'Αρθρο 18 Ζώνη Λιμένα Δίδεται ο ορισμός της ζώνης Λιμένα. Δίδονται επίσης οι λόγοι που θα πρέπει να συντρέχουν για την δημιουργία της, καθώς επίσης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την εκτέλεση των απαραιτήτων τεχνικών έργων, εντός της ζώνης αυτής. Άρθρο 19 Χερσαία ζώνη Λιμένα Δίδεται ο ορισμός της χερσαίας ζώνης λιμένα και ρυθμίζονται τα θέματα καθορισμού της και προστασίας της. Άρθρο 20 Θαλλάσια ζώνη Λιμένα Δίδεται ο ορισμός της θαλάσσιας ζώνης λιμένα και ρυθμίζονται θέματα καθορισμού αυτής. Άρθρο 21 Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον καθορισμό της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα. Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα τοπογραφικά διαγράμματα. Για μεν την χερσαία ζώνη λιμένα ορίζεται ότι η αποτύπωσή της γίνεται σε αντίγραφο διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού, ενημερωμένου βυθομετρικά για την θαλάσσια έκταση. Το διάγραμμα που αφορά στη θαλάσσια έκταση μπορεί να είναι και μικρότερης κλίμακας. Για να ολοκληρωθεί η χάραξη της χερσαίας ζώνης λιμένα τίθεται προθεσμία τριών (3) μηνών στους εμπλεκόμενους φορείς για την έκφραση των απόψεών τους. 'Αρθρο 22 Καθεστώς χερσαίων χώρων ζώνης Λιμένα Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το καθεστώς των χώρων που περιλαμβάνονται στη χερσαία ζώνη λιμένα και συγκεκριμένα οι χώροι και όλα τα κτήματα εν γένει που κατά τον καθορισμό περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα, των οποίων η κυριότητα παραμένει στο Δημόσιο, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους για καθαρά λιμενικούς σκοπούς ανήκει στον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιωτικών κτημάτων, που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα, γίνεται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα

7 και σε περίπτωση που αυτός δεν έχει χρήματα για την αποζημίωση των δικαιούχων, η απαλλοτρίωση γίνεται από το Δημόσιο. Εάν κατά τον καθορισμό της ζώνης λιμένα ή την επέκταση του περιληφθούν σε αυτήν ακίνητα τα οποία έχουν παραχωρηθεί νόμιμα, δεν θίγονται οι παραχωρήσεις αυτές, εφόσον βέβαια εξυπηρετούν λιμενικούς σκοπούς, υποκαθίσταται μόνο ο φορέας διαχείρισης που στις περιπτώσεις αυτές θα είναι πλέον ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Όλες οι υπόλοιπες παραχωρήσεις που δεν εξυπηρετούν λιμενικούς σκοπούς συνεχίζονται με φορέα διαχείρισης το Δημόσιο, εφόσον στην περιοχή δεν πρόκειται να εκτελεστούν λιμενικά έργα ή δεν παραβλάπτεται η εξυπηρέτηση του λιμένα. Ο Υπουργός Οικονομικών και ο καθ'ύλην αρμόδιος Υπουργός αποφασίζουν εάν θα συνεχιστούν οι μισθώσεις αυτές ή θα λυθούν. 'Αρθρο 23 Καθεστώς γηπέδων που σχηματίζονται από προσχώσεις στη ζώνη λιμένα. Ρυθμίζει το καθεστώς των γηπέδων που σχηματίζονται από φυσικές ή τεχνητές προσχώσεις στη ζώνη του λιμένα ή στα πλαίσια έργων, τα οποία εκτελούνται με δαπάνες των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Τα γήπεδα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και εφόσον συμπεριληφθούν στη ζώνη λιμένα χρησιμεύουν για λιμενικούς σκοπούς και γενικά για δημόσιες ανάγκες. 'Αρθρο 24 Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα Ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι παραχωρήσεις των χώρων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη του λιμένα, ακόμη τις παραχωρήσεις στις περιπτώσεις λιμένων Εθνικής ή μείζονος σημασίας ή σε λιμένες που οι μελέτες τους επιβλέπονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και συνοδεύονται από έργα, καθώς και στις περιπτώσεις παραχώρησης σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ρυθμίζει τον τρόπο παραχωρήσεων της απλής χρήσης των χώρων της ζώνης του λιμένα που δεν συνοδεύονται από έργα προσωρινής ή μόνιμης φύσης, καθώς και τον τρόπο παραχώρησης σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να χρησιμοποιεί τους χώρους της ζώνης του λιμένα για δημόσιες ανάγκες (ανέγερση Τελωνείων, Λιμεναρχείων κ.λ.π.). Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να ασκεί διαχειριστικές πράξεις στους χώρους της ζώνης του λιμένα, που δεν είναι άμεσα αναγκαίοι για την λειτουργία του, δηλαδή να τους εκμισθώνει κατά τις διατάξεις περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων, καθώς και στα εντός του λιμένα νομήματα θαλάσσης και παραλίας, όπως λουτρά, ιχθυοτροφεία κ.λ.π. 'Αρθρο 25 Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα Παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα για την μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή. Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων των προγραμματικών συμβάσεων, καθώς επίσης και τι περιλαμβάνουν. Άρθρο 26 Καθεστώς Δωδεκανήσου Ο παρών νόμος έχει εφαρμογή και στα νησιά του νομού Δωδεκανήσου, εφαρμοζομένων παραλλήλως και των διατάξεων του Κ.Δ.132/1929 περί Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 8 του Ν.510/1947 (ΦΕΚ 298 Α'). Όσον αφορά τα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου που υπάρχει κτηματολόγιο στο διάγραμμα του άρθρου 4 που υποβάλλεται για τον καθορισμό, αποτυπώνονται οι κτηματολογικές μερίδες

8 και βεβαιώνεται από το Αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο η ορθότητα των αποτυπωμένων κτηματολογικών μερίδων. Άρθρο 27 Προστασία αιγιαλού, παραλίας και άλλων χώρων Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι και στους χώρους της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την προστασία των Δημοσίων Κτημάτων. Ρυθμίζεται το θέμα της τύχης των πάσης φύσεως κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία. Ακόμη, ρυθμίζεται ο τρόπος κατεδάφισης των πιο πάνω κτισμάτων. Επίσης ρυθμίζεται η τύχη των κατασκευών που έχουν γίνει χωρίς άδεια μέσα στη θάλασσα, καθώς και ο τρόπος απομάκρυνσής τους. Με το άρθρο αυτό ακόμη ορίζεται ότι έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και έχουν γίνει μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου μέσα στον αιγιαλό, την παραλία ή την θάλασσα χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον είναι έργα τα οποία προβλέπει ή προέβλεπε η κείμενη νομοθεσία. Στη συνέχεια ορίζεται ο τρόπος νομιμοποίησής τους, καθώς και ο τρόπος νομιμοποίησης αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Άρθρο 28 Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η διαδικασία καθορισμού των χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα. Άρθρο 29 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις Με το άρθρο αυτό κατοχυρώνεται ο αιγιαλός, η παραλία, η ζώνη λιμένα, η θάλασσα, ο πυθμένας αυτής, η μεγάλη λίμνη, ο πλεύσιμος ποταμός, η όχθη και η παρόχθια ζώνη αυτών. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε ότι απαιτείται άδεια από το καθ'ύλην αρμόδιο Όργανο για κάθε επέμβαση στους χώρους αυτούς. Τίθενται δε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών της νομοθετικής αυτής επιταγής. Άρθρο 30 Εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών. Προβλέπεται ρητά η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), του Υ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρθρο 31 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Ορίζεται για πρώτη φορά η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού για τον καθορισμό, προστασία, διοίκηση και διαχείριση των χώρων του αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού και για τις όχθες, παρόχθιες ζώνες και παλαιές όχθες μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών καθώς και για τις διώρυγες διαύλου και τεχνικά λιμάνια που δημιουργούνται από φυσικά ή τεχνικά αίτια και είναι πλεύσιμα με τις αναφερόμενες σε αυτό παρεκκλίσεις. Άρθρο 32 Μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας, καθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε

9 περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση. Κατ' ουσία μεταβατικού χαρακτήρα, ρυθμίζονται θέματα επίσπευσης καθορισμού του αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού καθώς και όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών, σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2308/1995. Ειδικότερα λαμβάνεται μέριμνα να αποφευχθούν εμπόδια στην πρόοδο των εργασιών του Εθνικού Κτηματολογίου, υποχρεώνοντας την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. να παραγάγει κτηματογραφικά - υψομετρικά διαγράμματα της παράκτιας ζώνης κλίμακας 1:1000 (κοινής αποδοχής) για χρήση τόσο της ιδίας όσο και της επιτροπής αιγιαλού, έτσι ώστε και οι διαδικασίες να επιταχυνθούν και οι συγκρούσεις (αλληλοαναιρέσεις) να αποφευχθούν. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα και για τις κτηματογραφήσεις που ήδη έχουν γίνει από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Επιδιώκεται ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Δημοσίου με την πρόοδο των κτηματογραφήσεων για την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, ώστε να δηλωθούν έγκαιρα τα δημόσια ακίνητα αλλά και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν ενστάσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 'Αρθρο 33 Τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ακινήτων Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι αιτήσεις των ιδιοκτητών υποβάλλονται στο φορέα του έργο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 2 μηνών από την έκδοση της απόφασης περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης. Στο διάστημα των δύο αυτών μηνών ο φορέας του έργου τις συγκεντρώνει και τις παραπέμπει μετά τη λήξη της προθεσμίας προς εξέταση από την επιτροπή της παρ. 3 του εν λόγω άρθρου. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του έργου της υποβάλει στην Αρχή που κήρυξε την απαλ/ση την έκθεσή της μαζί με τις αιτήσεις των ιδιωτών και εκείνη, τα διαβιβάζει στο Εφετείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, προκειμένου να κριθεί το βάσιμο ή μη των ισχυρισμών των αιτούντων σχετικά με την μη εφαρμογή του τεκμηρίου της ωφέλειας. Εάν με τη δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί κριθεί ότι πράγματι δεν ισχύει το τεκμήριο της ωφέλειας ακολουθεί: α) διόρθωση του πίνακα αναλογισμού υποχρεώσεων και επιβαρύνσεων κτηματολογικών στοιχείων κήρυξης της απαλ/σης και β) νέα εκκαθάριση της αποζημίωσης η οποία όμως δεν επηρεάζει τις συνέπειες της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2882/2001. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για εκείνους που δεν κλητεύτηκαν ούτε έλαβαν μέρος στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης πλην όμως η ανατρεπτική προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης στην περίπτωση αυτή είναι 5 έτη από τη συντέλεση της απαλ/σης και εάν αποδεδειγμένα έχουν λάβει γνώση της συντέλεσης, η ανατρεπτική προθεσμία περιορίζεται σε 6 μήνες από τότε που έλαβαν γνώση. Η ισχύς του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου νόμου αρχίζει μετά την πάροδο 1 μηνός από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από και εφαρμόζεται και για τις απαλλοτριώσεις που δεν έχουν μέχρι την έναρξη της ισχύος του συντελεσθεί, παρατεινομένης, σε περίπτωση που έχει παρέλθει κατά την ημερομηνία αυτή η δίμηνη προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 33 του παρόντος, για δύο ακόμη μήνες μέχρι Άρθρο 34 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 1. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των αν. 376/1936 (ΦΕΚ 546 Α'), τα άρθρα 24 έως και 32 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), καθώς και όλες οι διατάξεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση της Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. 2. Ορίζεται ότι εκκρεμείς υποθέσεις καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να διέπονται από αυτό και δεν καταλαμβάνονται από τον παρόντα νόμο. Οι υποθέσεις αυτές θα περαιωθούν με τις προγενέστερες του παρόντος νόμου διατάξεις. Επιπρόσθετα σας διευκρινίζουμε ότι εκκρεμείς υποθέσεις θεωρούνται αυτές για τις οποίες έχει ήδη συγκληθεί η Επιτροπή καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.

10 3. Καταργούνται οι υφιστάμενες μέχρι σήμερα διατάξεις του α.ν. 2344/1940, το άρθρο 60 του διατάγματος της από 11/ και η υπ' αριθμ /1555/0010/ΠΟΛ 1147/ εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1882/1990. Διατηρούνται σε ισχύ: α) τα άρθρα 3 και 14 του ν. 2730/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. β) ο ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') εκτός της παραγράφου 21 του άρθρου 6 που καταργείται και γ) κάθε ειδική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας, θάλασσας, λιμένων και αλιείας. Άρθρα 35 και 36 Τα άρθρα 35 και 36 δεν αφορούν θέματα αιγιαλού και παραλίας αλλά αποτελούν τροπολογίες άλλων νόμων. Άρθρο 37 Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία είναι στις Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις επί του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.α') "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις επί του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.α') Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. Αρ. Πρωτ.: 1008244/857/Β0010/11.3.2002 Παρέχονται διευκρινίσεις επί του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τ.α') "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις". Αθήνα, 11 Μαρτ ίου 2002 Αρ. Πρωτ.: 1008244/857/Β0010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Η ανάγκη ρυθμίσεων για τον αιγιαλό και την παραλία... 3 2. Επισκόπηση του ν. 2971/2001... 6 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ».

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 18/5/2017 : ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο «αιγιαλός»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ν.2971/2001

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ν.2971/2001 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ν.2971/2001 Αιγιαλός: Η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. ΑΡΙΘ.: 2971/01 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 285Α Μέγεθος κειμένου: 467 KB Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ Α 285) : Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 66101 ΤΗΛ.2104111120-2104174370-6944714211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΝΙΚΗΤΑ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 E-MAIL:g.avraam@hotmail.com ΕΙΣΗΓΗΣΗ του

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001. Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003)

Νόµος 2971/2001. Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003) Νόµος 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003) 1. 1. "Αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣχΝ Κοινόχρηστος χαρακτήρας αιγιαλού - παραλίας Διαδικασία χάραξης αιγιαλού Σύνθεση Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 15-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6 / 02/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π. ΔΟΥΚΑ (Ιούλιος 2006) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π. ΔΟΥΚΑ (Ιούλιος 2006) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π. ΔΟΥΚΑ (Ιούλιος 2006) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Γ.Λ.Κ. Το Σχέδιο Νόμου που εκσυγχρονίζει, βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φιορεντίνος Ανδρέας ΜΕΛΟΣ Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες.

ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φιορεντίνος Ανδρέας ΜΕΛΟΣ Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡ0Ρ-ΕΗ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 50/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4941 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 441 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Μεσάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΟ-ΛΗ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΟ-ΛΗ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/04/2013 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 4 Ο : Περί της αιτήσεως του κου Ζορμπά Απόστολου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Θέμα 4 Ο : Περί της αιτήσεως του κου Ζορμπά Απόστολου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 164/2014 Ημέρ. Απόφασης : 11/12/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αριθµός Απόφασης : 84/2015 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1231/05.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη:

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: Εφόσον η οριογραμμή του αιγιαλού έχει καθορισθεί με διοικητική πράξη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 στον διοικητικό καθορισμό του αιγιαλού: η θεσμοθέτηση «ακτολογίου»;

Η επιρροή του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 στον διοικητικό καθορισμό του αιγιαλού: η θεσμοθέτηση «ακτολογίου»; Η επιρροή του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 στον διοικητικό καθορισμό του αιγιαλού: η θεσμοθέτηση «ακτολογίου»; The influence of law no 4281/2014, art. 11 on the littoral administrative determination procedure:

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. επί της. Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Εισήγηση για απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. επί της. Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Εισήγηση για απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου»

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Διεύθυνση Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας 115 23 Πληροφορίες Α.Καρτάλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-9-2011 Αριθμ.πρωτ.803 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Μη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν.4014/2011 στις προσημειώσεις υποθήκης Σας κοινοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΡ0Ρ-3ΛΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 8/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΡ0Ρ-3ΛΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 8/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 8/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ.

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. Εγκύκλιος 216/2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1219 16 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 134 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5232/61838 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Λουτράκι», του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόμου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2857 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 220 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ, 05.10.2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Α.Π.: οικ. 5529 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. Ταχ. Δ/νση: ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 01 Ταχ. Κώδικας: 85100 ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες: ΠΕΡΝΑΡΗΣ Γ. Τηλέφωνο: 2241364670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 95/2014 Ημέρ. Απόφασης : 17/6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου 10/2013 Αριθμός Μητρώου Σωματείων 29713

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου 10/2013 Αριθμός Μητρώου Σωματείων 29713 Απόψεις του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το σχέδιο νόμου "Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 703 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4805 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 435 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

ΣΧΕΔΙΟ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 36/2011 Ημέρ. Απόφασης : 8/4/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: Δ10Β 3918/ΕΞ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛ: 1163 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τ.α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/08/2017 Αρ.Πρωτ.: OIK /25316

Αθήνα, 18/08/2017 Αρ.Πρωτ.: OIK /25316 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56 ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25 Πληροφορίες: Μ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 ΠΟΛ: /11/2009. ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Πληροφορίες: Κ. Απέργης Τηλέφωνο : FAX:

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 ΠΟΛ: /11/2009. ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Πληροφορίες: Κ. Απέργης Τηλέφωνο : FAX: 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας: 104 37 Αθήνα Αθήνα, 30 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός Απόφασης 16

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός Απόφασης 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΠ 101700/9-05-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η παραχώρηση χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-5-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2051 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 198 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης μέρους του χάρτη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 49/2011 Ημέρ. Απόφασης : 8/4/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη: 28-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Aρίθμ. Πρωτ. 65267/2403 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2917 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα