Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο. και εκπαιδευτική πολιτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο. και εκπαιδευτική πολιτική"

Transcript

1 KEΦAΛAIO 6 Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο και εκπαιδευτική πολιτική ANN PHOENIX ƒπ ÃOª 1. Εισαγωγή Κρίση; Ποια κρίση; Η διαπλοκή δημοφιλών/ηγεμονικών προτ πων ανδρισμο και η εκπαίδευση για αγ ρια ηλικίας σε σχολεία του Λονδίνου Το ακαδημαϊκ έργο ως αντίθεση του δημοφιλο ς/ηγεμονικο ανδρισμο Η φυλετικοποίηση του δημοφιλο ς/ηγεμονικο ανδρισμο Οι δάσκαλοι ως ενισχυτές των διαπλοκών φ λου και ράτσας και ως αναπαραγωγοί του ρατσισμο Η εκπαιδευτική πολιτική και τα μεταβαλλ μενα πρ τυπα ρατσισμο 142 Βιβλιογραφία 144 «Ο ορισμ ς των αναγκών των παιδιών στην πολιτική διαμεσολαβείται πάντα απ ενήλικες, πιο συγκεκριμένα απ επαγγελματίες «εμπειρογνώμονες». Ζητείται απ γονείς ή άλλους ενήλικες να μιλήσουν για λογαριασμ των παιδιών» (Saraga, 1998, σ. 139). 128 Το θέμα των αντρών και της σχετικής έννοιας του «ανδρισμο» έχει ξεκινήσει μ λις πρ σφατα να απασχολεί την πολιτική και τις πολιτικές. Κατά πολλο ς τρ πους δεν πρ κειται βεβαίως για κάτι το καινο ργιο απλώς οι άντρες και ο ανδρισμ ς έχουν μ λις πρ σφατα αρχίσει να απασχολο ν τους πολιτικο ς, σους διαμορφώνουν τις πολιτικές, τους διαχειριστές της κοινωνικής πολιτικής και λο

2 KATAΣKEYAZONTAΣ TAYTOTHTEΣ ΦYΛOY KAI PATΣAΣ και περισσ τερο τους επαγγελματίες. Μερικές φορές ως κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσοχής ή να αντιμετωπιστεί ως πρ βλημα, ως κάτι που πρέπει να αλλάξει, να τ χει υπεράσπισης ή απλώς να αναφερθεί και να συζητηθεί (Hearn, 1998, σ. 37). 1. ÈÛ ÁˆÁ Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής πολιτικής ασχολείται με μακροκοινωνικές αναλ σεις των προνοιακών διευθετήσεων. Tο κεφάλαιο προσεγγίζει ένα πιο μικροκοινωνικ ζήτημα: τη «χαμηλή απ δοση» των αγοριών στην εκπαίδευση. Σε μικροκοινωνικ επίπεδο είναι γενικά πιο ε κολο να δει κανείς πως οι ορισμοί της πολιτικής χι απλώς συγκροτο ν συγκεκριμένους τρ πους καταν ησης των κοινωνικών προβλημάτων αλλά και τις σχετικές τοποθετήσεις των υποκειμένων καθώς και τις λ σεις. Έτσι, συχνά αυτές οι πολιτικές ισχυρίζονται τι απευθ νονται στις ανάγκες συγκεκριμένων υποκειμένων, ενώ λαμβάνουν ελάχιστα υπ ψιν την κατασκευή του εαυτο και της κοινωνικής θέσης απ πλευράς αυτών των υποκειμένων. Αυτ γίνεται ίσως ιδιαίτερα φανερ ταν πρ κειται για παιδιά και νέους, μιας και οι «ανάγκες» τους συχνά διατυπώνονται έχοντας ελάχιστη αναφορά στις απ ψεις τους (Alderson, 1993 Saraga, 1998 Woodhead, 1997). Οι υπάρχουσες πολιτικές για παιδιά αντικατοπτρίζουν έτσι τις κατασκευές λ γου για τα παιδιά και την παιδική ηλικία τη στιγμή της θέσπισης ν μων ή, πιο τοπικά, της επιν ησης των πρακτικών. Εκδηλώνεται σήμερα ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών κλάδων για τη μελέτη και την εννοιολ γηση των παιδιών ως δρώντα υποκείμενα και χι ως παθητικά αντικείμενα κοινωνικοποίησης (π.χ. Brannen και O Brien, 1995 Mayall, 1999 James και Prout, 1997). Στην κοινωνική πολιτική ένα μέρος αυτο του ενδιαφέροντος έχει ενισχυθεί απ την ενασχ ληση με την πιθαν τητα εν ς νέου τρ που σκέψης, ο οποίος εκφράστηκε απ το Ν μο για τα παιδιά του 1989 και τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιο (βλ. Κεφάλαιο 7 αυτο του βιβλίου). Παρά το αυξαν μενο ενδιαφέρον για τα παιδιά ως δρώντα υποκείμενα, μεγάλο μέρος της μελέτης της παιδικής ηλικίας και της παιδικής ανάπτυξης αντιμετωπίζει ακ μη τα παιδιά ως εν γένει μη διαφοροποιημένα. Ωστ σο, έχει καταστεί φανερ, τουλάχιστον απ τη δεκαετία του 1930, πως οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη διαφοροποίηση ράτσας, φ λου και κοινωνικής τάξης παράγουν συγκεκριμένες εμπειρίες παιδικής ηλικίας για παιδιά που τοποθετο νται διαφορετικά στο κοινωνικ πλαίσιο (βλ., για παράδειγμα, Clark και Clark 1939, 1947). Πρ σφατες μελέτες έχουν αποδείξει πως κάποια παιδιά κατασκευάζονται και αντιμετωπίζονται ως ενήλικες, ανάλογα με τη ράτσα, το φ λο και την κοινωνική τάξη (Gillborn, 1995 Ogilvy et al., 1990, 1992 Sonuga-Barke et al., 1993 Walkerdine, 1997 Walkerdine και Lucey, 129 9

3 ANN PHOENIX ). Επομένως, μία καταν ηση της δυνατ τητας δράσης των παιδιών και των νέων πρέπει να λαμβάνει υπ ψιν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά τους. Έτσι, ενώ το φ λο και η ράτσα απουσιάζουν απ πολλές πολιτικές δηλώσεις γ ρω απ νέους και παιδιά, και οι δ ο παράμετροι έχουν κεντρική σημασία στην κατασκευή των παιδιών ως υποκείμενα κοινωνικής πολιτικής. Το πεδίο της εκπαιδευτικής απ δοσης των αγοριών αποσαφηνίζει ταυτ χρονα και τις δυο, μιας και τα πρ τυπα ανδρισμο περνο ν πάντα απ το πρίσμα της ράτσας και εκφράζονται μέσα απ μία κοινωνική θέση (Back, 1996 Edley και Wetherell, 1995 Westwood, 1990) καθώς και μέσα απ προσωπικές αφηγήσεις. Αυτ το κεφάλαιο επιθυμεί να αγγίξει μερικές απ τις αντιφάσεις που προκ πτουν απ την παράληψη διατ πωσης των απ ψεων των παιδιών και των νέων στην εκπαιδευτική πολιτική. Απ τη μία πλευρά, οι προσεγγίσεις που έχουν αγνοήσει τις παραμέτρους του φ λου, του χρώματος και της τάξης έχουν έμμεσα κατασκευάσει το «κανονικ» παιδί ως ένα λευκ αγ ρι που ανήκει στη μεσαία τάξη (Walkerdine, 1988). Απ την άλλη, οι προσπάθειες επίλυσης κατασκευασμένων προβλημάτων, πως η «χαμηλή εκπαιδευτική απ δοση» των αγοριών, αναγκαστικά επικεντρώνονται ρητά στα αγ ρια. Ενώ κάποιες απ αυτές τις προσπάθειες πράγματι υπολογίζουν τη διάσταση του φ λου των αγοριών και θεωρο ν το φ λο σχεσιακ (π.χ. Connell, 1996 Epstein et al., 1998 Mac και Ghail, 1994 Salisbury και Jackson, 1996), λίγοι τους αντιμετωπίζουν ως σκεπτ μενα υποκείμενα που συμβάλλουν στη διαμ ρφωση της ίδιας τους της θέσης. Αυτ το κεφάλαιο υποστηρίζει πως οι προσεγγίσεις που αγνοο ν τις αναφερ μενες παραμέτρους και παραβλέπουν την ικαν τητα δράσης των παιδιών και των νέων αναπαράγουν στατικές και ουσιοκρατικές έννοιες των παιδιών, της ράτσας, της ιθαγένειας και του φ λου οι οποίες οδηγο ν σε αποσπασματικές αλλαγές. Για παράδειγμα, κάποια σχολεία και εκπαιδευτικές αρχές έχουν περάσει απ την ενασχ ληση με τη «χαμηλή εκπαιδευτική απ δοση» των κοριτσιών σε σχέση με τα αγ ρια, στη μελέτη της «χαμηλής εκπαιδευτικής απ δοσης» των αγοριών σε σχέση με τα κορίτσια χωρίς να αναρωτηθο ν εμφανώς αν οι ίδιες οι συγκρίσεις πρέπει να διερευνηθο ν. Επιπλέον, τέτοιου είδους προσεγγίσεις θεωρο ν δεδομένο πως οι παράμετροι της ράτσας και της ιθαγένειας είναι σημαντικές μ νο για εθνικές μειον τητες. Το πρώτο μέρος αυτο του κεφαλαίου προσφέρει μία σ ντομη μελέτη των σ γχρονων ανησυχιών για τη «χαμηλή εκπαιδευτική απ δοση» των αγοριών. Ύστερα, παραθέτει μαρτυρίες αγοριών για να δείξει τη σημασία της καταν ησης της «επένδυσης» των ίδιων των αγοριών σε ταυτ τητες ράτσας και ανδρισμο, καθώς και τις δυσκολίες που αυτ μπορεί να προκαλέσει σε κάποιους στη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορο με απλώς να ελπίσουμε πως αυτές οι δυσκολίες θα εξαφανιστο ν εισάγοντας αλλαγές στη δομή ή την κατανομή της εκπαίδευσης, καθώς αποτελο ν έναν πολ διαδεδομένο τρ πο με τον οποίο τα ίδια τα αγ ρια κατασκευάζουν πρ τυπα ανδρισμο με κριτήριο τη ράτσα.

4 KATAΣKEYAZONTAΣ TAYTOTHTEΣ ΦYΛOY KAI PATΣAΣ 2. Ú ÛË; ÔÈ ÎÚ ÛË; H μέλετη των αγοριών και των προτ πων ανδρισμο δεν είναι κάτι το καινο ργιο. Μάλιστα, το 1978 οι McRobbie και Gaber (αναδημοσιευμένο στο McRobbie, 1991) υποστήριξαν πως οι νεαρές γυναίκες γενικά αδικο νται σε μελέτες που ισχυρίζονται πως αφορο ν τους νέους, αλλά έτσι, στην πραγματικ τητα, αφορο ν τους νέους άντρες. Τα καινο ργια στοιχεία για τους νέους άντρες εκλαμβάνονταν ως ισχ οντα για λους τους νέους, ενώ έμμεσα αφορο σαν το θέμα του ανδρισμο. Οι McRobbie (1991) και Griffin (1991) πραγματοποίησαν μελέτες ορ σημο για τις νέες γυναίκες, σχεδιασμένες να προσφέρουν μία συγκριτική καταν ηση των κοριτσιών σε σχέση με τη μελέτη του Willis (1977) για τα λευκά αγ ρια της μεσαίας τάξης στο πέρασμά τους απ το σχολείο στην επαγγελματική ζωή. Πρ σφατα, ωστ σο, έχει σημειωθεί μία εμφανής κοινωνική αλλαγή μία αλλαγή στις απ ψεις που διατυπώνονται γ ρω απ τα αγ ρια και τα πρ τυπα ανδρισμο. Πριν μία δεκαετία θεωρο νταν δεδομένο πως, αν και υπήρχαν συγκεκριμένες ομάδες αγοριών και νεαρών αντρών που χαρακτηρίζονταν ως προβληματικές (τα αγ ρια της εργατικής τάξης και/ή τα μα ρα αγ ρια, για παράδειγμα), δεν επρ κειτο για ένα γενικ πρ βλημα ο τε για ένα πρ βλημα με τα πρ τυπα ανδρισμο. Σήμερα, δ σκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει τα άρθρα στις εφημερίδες, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις μελέτες, τις κυβερνητικές δηλώσεις και τις απ ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με προβλήματα με αγ ρια. Αυτά, ως επί το πλείστον, έχουν να κάνουν με τη βία, την εγκληματικ τητα, την αβεβαι τητα για τις σχέσεις και την ταυτ τητα, τη σεξουαλικ τητα, την εργασία και τις αυτοκτονίες. Σε πολλές χώρες έχουν εκφραστεί ανησυχίες για τα νο μερα που δείχνουν πως οι γυναίκες σημειώνουν περισσ τερες επιτυχίες απ,τι τα αγ ρια (μεταξ αυτών σε χώρες πως: η Αυστραλία, κάποιες χώρες της Καραϊβικής, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Σκανδιναβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες). Πριν δ ο δεκαετίες θα ήταν πιο πιθαν να εκφράζονται σε αυτές τις χώρες ανησυχίες για την επίδοση των κοριτσιών, ιδιαίτερα απ τις φεμινίστριες εκπαιδευτικο ς (Epstein et al., 1998). Κάποιες απ τις προτειν μενες αιτίες αυτής της αλλαγής είναι οι εξής: Oι βιολογικές διαφορές ως αποτέλεσμα της εξελικτικής ψυχολογίας (Kenrick και Trost, 1993 Plomin, 1994) οι επιτυχίες κοριτσιών και γυναικών στην εκπαίδευση και την εργασία οι οποίες λειτο ργησαν εις βάρος των αγοριών (Weiner et al., 1997) ο φεμινισμ ς που έχει έμμεσα οδηγήσει στην καταπίεση της φυσικής τάσης των αγοριών προς την ορμητικ τητα και άλλες παρ μοιες τάσεις στα σχολεία. Σ μφωνα με αυτ το επιχείρημα, στα πλαίσια των μεταβαλλ μενων οικονομικών συνθηκών, που τα αγ ρια δεν μπορο ν πλέον να ελπίζουν σε κάποια «παραδοσιακά αντρική δουλειά» στην οποία να μπορο ν να αποδείξουν τον 131

5 ANN PHOENIX ανδρισμ τους, είναι σημαντικ να αρθεί αυτ ς ο περιορισμ ς (Kryger, 1998) η απουσία ενήλικων αντρικών προτ πων στις σχολικές αίθουσες (Pollack, 1998) τα προγράμματα διδασκαλίας τα οποία βασισμένα στην εργασία που γίνεται στην τάξη και ευνοεί τον τρ πο δουλειάς που προτιμο ν τα κορίτσια (Phillips, 1993) τα υψηλ τερα ποσοστά χαμηλής αυτοπεποίθησης ανάμεσα στα αγ ρια σε σχέση με τα κορίτσια (Katz και Buchanan, 1999) η συμπεριφορά των αγοριών είναι απλώς προβληματική και πρέπει να αλλάξει (Jackson, 1998 Salmon, 1998) οι έμφυλες πρακτικές πρέπει να διερευνηθο ν ως σχεσιακές, αντιφατικές και πολλαπλές, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις εκπαιδευτικές πρακτικές κατά τρ πο παραγωγικ για λους τους μαθητές. Σήμερα στερο μαστε αλλά και χρειαζ μαστε περίπλοκες κατανοήσεις του τι σημαίνει να «φέρεται κανείς σαν αγ ρι» σε συγκεκριμένα πλαίσια (Connell, 1996 Davies, 1997). Υπάρχει πλέον σημαντική βιβλιογραφία που αναφέρει πως τα κοινωνικά προβλήματα κατασκευάζονται κοινωνικώς και δεν οφείλονται σε κάποια φυσική αιτιολογία (π.χ. Seidman και Rappaport, 1986) το κοινωνικ πρ βλημα της «χαμηλής απ δοσης» των αγοριών δεν αποτελεί εξαίρεση. Κάποιες φεμινίστριες εκπαιδευτικοί έχουν εκδηλώσει πράγματι ενδιαφέρον για την κοινωνική κατασκευή αυτο του ζητήματος, υποδεικν οντας κάποια κρίσιμα ζητήματα που προκ πτουν απ αυτή τη συζήτηση. Έτσι, ο κατεπιλογήν ορισμ ς των εκπαιδευτικών στατιστικών που χρησιμοποιο νται στις συγκρίσεις η παράβλεψη του γεγον τος τι τα αγ ρια της εργατικής τάξης και τα μα ρα αγ ρια έχουν πάντα παρουσιάσει μια άσχημη απ δοση ενώ τα πιο ευνοημένα αγ ρια έχουν παρουσιάσει κατεξοχήν μεγαλ τερη πρ οδο η απ δοση ρομαντικής χροιάς στην παιδική ηλικία των αγοριών η έμμεση απ δοση ευθυνών σε κορίτσια, γυναίκες εκπαιδευτικο ς και φεμινίστριες και η παράβλεψη του γεγον τος τι τα μισά κορίτσια σε λη τη Μεγάλη Βρετανία δεν επιτυγχάνουν υψηλές βαθμολογίες στις εισαγωγικές πανεπιστημιακές εξετάσεις λοι αυτοί οι παράγοντες έχουν αναφερθεί ως δυσκολίες στην κοινωνική κατασκευή της χαμηλής απ δοσης των αγοριών (Epstein et al., 1998 Reed, 1999 Skelton, 1998 Yates, 1997). Σε αυτ το πλαίσιο είναι ωφέλιμο να θυμ μαστε πως παραδοσιακά έχει θεωρηθεί τι τα αγ ρια έχουν καλ τερη εκπαιδευτική απ δοση απ,τι τα κορίτσια και πως οι ενδείξεις που αμφισβητο ν αυτή την άποψη ε κολα παραβλέπονται ή κατασκευάζονται ως στοιχεία που «αποδεικν ουν» την απουσία έμφυτης ευφυ ας στα κορίτσια (Walkerdine, 1997): 132 Στην πραγματεία Κάποιες σκέψεις γ ρω απ την εκπαίδευση (Some Thoughts Concerning Education) που έγραψε το 1693 ο John Locke αναφερ ταν επίσης στη χαμηλή απ δοση των αγοριών. Προβληματιζ ταν εξαιτίας της αποτυχίας των

6 KATAΣKEYAZONTAΣ TAYTOTHTEΣ ΦYΛOY KAI PATΣAΣ νέων να μάθουν λατινικά, παρά το τι δαπανο σαν πολλά χρ νια μελετώντας τη γλώσσα. Ο Locke απέδιδε την αποτυχία στην, πολ συνηθισμένη εκείνη την εποχή, πρακτική της διδασκαλίας των λατινικών μέσω καν νων γραμματικής. Αντίθετα, γράφει, τα μικρά κορίτσια μάθαιναν γαλλικά γρήγορα και σωστά απλώς «φλυαρώντας» με τις γκουβερνάντες τους. Ο Locke δεν ανέφερε την επιτυχία των κοριτσιών στα γαλλικά με σκοπ να υπογραμμίσει την εξυπνάδα τους, αλλά για να δείξει π σο ε κολο ήταν να μάθει κανείς ξένες γλώσσες με τη μέθοδο της συζήτησης, τη μέθοδο που ήθελε να προωθήσει (ενάντια στην τ τε κοινή γνώμη) για να διδάξει λατινικά στα αγ ρια (Cohen, 1998, σ. 21). Δ ο ζητήματα προκ πτουν απ αυτές τις σχεσιακές κατασκευές αναφορικά με τα αγ ρια και τα κορίτσια. Πρώτον, πως και στη διατ πωση του Locke, πολλοί καταλογίζουν το φταίξιμο για τη «χαμηλή εκπαιδευτική απ δοση» στις μεθ δους διδασκαλίας. Δε τερον, η υπ ρρητη υπ θεση της παρξης μιας έμφυλης διανοητικής ιεραρχίας στην οποία τα αγ ρια θα έπρεπε απ τη φ ση τους να έχουν καλή απ δοση επηρεάζει ακ μα τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά με τα αγ ρια και τα κορίτσια. Το έργο της Valerie Walkerdine (1988) για τα παιδιά που μαθαίνουν μαθηματικά υποδεικν ει πως πολλοί δάσκαλοι απέδοσαν τη μεγαλ τερη απ δοση των κοριτσιών στο τι απλώς δο λεψαν σκληρά. Ακ μη και ταν τα αγ ρια δεν τα πήγαιναν τ σο καλά, κατασκευάζονταν ως φυσικά ταλέντα. Η Walkerdine υποστηρίζει πως στη νοοτροπία των δασκάλων το φυσιολογικ παιδί είναι υπ ρρητα ένα αγ ρι, ενεργητικ και επαναστατικ δεν κάθεται φρ νιμα να μάθει, ωστ σο δεν είναι αρκετά ταλαντο χο για να το καταφέρει με κάποιον άλλο τρ πο. Στο επίπεδο, επομένως, των πρακτικών και της εκπαιδευτικής πολιτικής στις τάξεις η «παιδαγωγική με επίκεντρο το παιδί» ισοδυναμο σε στην πράξη με «παιδαγωγική με επίκεντρο το αγ ρι». Η Michele Cohen (1998) ονομάζει αυτ το φαιν μενο «μία συνήθεια υγιο ς τεμπελιάς», η οποία μάλιστα εκτιμάται απ κάποιους δασκάλους. Αυτή η έμμεση απ δοση φ λου στην παιδική ηλικία έχει κεντρική σημασία στην καταν ηση του φ λου και της υψηλής απ δοσης, καθώς και στην επανεξέταση των παλιών βεβαιοτήτων που συνέχισαν, για αιώνες, να υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές. Είναι επίσης σημαντικ να λάβουμε υπ ψιν τις έμφυλες θέσεις υποκειμένου οι οποίες απασχολο ν αγ ρια και κορίτσια, καθώς και τις σχέσεις εξουσίας που συνδέονται με αυτές, για να κατανοήσουμε την κατασκευή των διαφορών φ λου και την «επένδυση» των αγοριών σε συγκεκριμένα πρ τυπα ανδρισμο. Η Carmen Luke (1996) υποστηρίζει πως οι νεαρές γυναίκες και οι νεαροί άντρες «διαμορφώνονται παιδαγωγικά», μαθαίνοντας συνεχώς πώς να «κάνουν/δημιουργο ν τον (έμφυλο) εαυτ τους» στην καθημερινή ζωή. Στο κείμενο που ακολουθεί χρησιμοποιο με τις αφηγήσεις των αγοριών γ ρω απ τον ανδρισμ για να αναλ σουμε πώς τους τοποθετο ν οι έμφυλες θέσεις υποκειμένου που καταλαμβάνουν σε σχέση με τα εκπαιδευτικά επιτε γματα, καθώς και τις διαφορές ανάμεσα στα αγ ρια ταν συμπεριφέρο- 133

7 ANN PHOENIX νται σ μφωνα με τα αντρικά πρ τυπα. Αυτές οι διαφορές αφήνουν πιθανώς περιθώρια για παρέμβαση και αλλαγή στην κοινωνική πολιτική και τις πρακτικές. 3. È appleïôî ËÌÔÊÈÏÒÓ/ËÁÂÌÔÓÈÎÒÓ appleúôù appleˆó Ó ÚÈÛÌÔ Î È Ë ÂÎapple  ÛË ÁÈ ÁfiÚÈ ËÏÈÎ ÛÂ Û ÔÏ ÙÔ ÔÓ ÓÔ Σε αυτ το τμήμα χρησιμοποιο με προεισαγωγικά στοιχεία τα οποία προέρχονται απ ποιοτικές αναλ σεις συνεντε ξεων εβδομήντα οχτώ αγοριών σε δώδεκα σχολεία του Λονδίνου, ηλικίας απ 11 ως 14 ετών, απ διαφορετικές εθνικ τητες και κοινωνικές τάξεις. Οι συνεντε ξεις αποτελο ν μέρος μιας έρευνας σχετικής με τις αφηγηματικές κατασκευές των αντρικών ταυτοτήτων ανάμεσα στα αγ ρια ΔÔ Î ËÌ Îfi ÚÁÔ ˆ ÓÙ ıâûë ÙÔ ËÌÔÊÈÏÔ /ËÁÂÌÔÓÈÎÔ Ó ÚÈÛÌÔ O Connell (1987, 1995) αντιλαμβάνεται τον ανδρισμ ως ένα ενεργ πρ γραμμα που παράγεται τ σο απ την προσωπική σταδιοδρομία σο και απ τους απαραίτητους κοινωνικο ς π ρους. Είναι σχεσιακ ς, υπ διπλήν έννοια, καθώς κατασκευάζεται τ σο σε σχέση με τους άλλους άντρες σο και σε σχέση με τις γυναίκες, και οι σχέσεις εξουσίας αποτελο ν αναπ σπαστο κομμάτι αυτής της κατασκευής. Ο-η Connell εντοπίζει πέντε τ πους ανδρισμο ηγεμονικ ς: αποτελεί το πρ τυπο ανδρισμο που επιβάλλεται στους άλλους ή θεωρείται ιδανικ ς περιθωριακ ς: που οι άντρες δεν πληρο ν το ηγεμονικ ιδεώδες, αλλά δεν καταδιώκονται ο τε αμφισβητο νται συνεργ ς: που οι άντρες δεν μπορο ν να φτάσουν το ηγεμονικ ιδεώδες, αλλά δεν το αμφισβητο ν, και υποταγμένος (δηλαδή οι ομοφυλ φιλοι άντρες) Σ μφωνα με τον Connell, λοι οι άντρες επωφελο νται απ τον ηγεμονικ ανδρισμ, παρά το γεγον ς τι λίγοι μπορο ν να θεωρηθο ν παραδείγματά του. Αυτ συμβαίνει επειδή η κοινωνία είναι έτσι οργανωμένη ώστε οι άντρες Αριθμ ς υποτροφίας L του Οικονομικο και Κοινωνικο Ερευνητικο Συμβουλίου (Economic and Social Research Council, ESRC). Η μελέτη έγινε μαζί με τους Stephen Frosh και Rob Pattman (οι οποίοι διεξήγαν λες τις συνεντε ξεις) και αποτελεί μέρος του προγράμματος του ESRC για την παιδική ηλικία, για ηλικίες απ 5 ως 16 ετών. Αποτελείται απ ομαδικές συνεντε ξεις και δ ο ατομικές συνεντε ξεις με κάθε αγ ρι.

8 KATAΣKEYAZONTAΣ TAYTOTHTEΣ ΦYΛOY KAI PATΣAΣ να κερδίζουν την «πατριαρχική μερίδα». Γι αυτ ν το λ γο, πολλοί άντρες φιλοδοξο ν να φτάσουν το ηγεμονικ ιδεώδες και είναι κάτι σημαντικ για τις φαντασιακές ζωές πολλών, αν και συχνά γίνεται εσκεμμένα αντικείμενο παρωδίας, κριτικής ή υπον μευσης. Αν και η διατ πωση του Connell αποτέλεσε μεγάλη βοήθεια για σους μελετάνε τα πρ τυπα ανδρισμο, η έννοια του ηγεμονικο ανδρισμο έχει πρ σφατα δεχτεί κριτική. Στην πράξη είναι υπερβολικά α ριστο να εφαρμοστεί ε κολα, ιδίως εφ σον δεν ενσαρκώνεται απ πολλο ς άντρες (ή κανέναν) (Donaldson, 1993). Αυτ οφείλεται εν μέρει στη σημερινή ποικιλία ηγεμονικών προτ πων (για παράδειγμα, τ σο οι «λεφτάδες» σο και οι «νέοι» άντρες μπορο ν να είναι ηγεμονικοί: βλέπε Cornwall και Lindisfarne 1994). Παρά τα προβλήματα αυτά, η έννοια του «ηγεμονικο» ανδρισμο είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε πώς τα αγ ρια συμφώνησαν στα χαρακτηριστικά που θεωρείται πως διαμορφώνουν τον ιδανικ ανδρισμ στη μελέτη που παρουσιάζεται σε αυτ το κεφάλαιο. Ο ρος «δημοφιλής/ηγεμονικ ς» εκφράζει την κοινή αποδοχή του τι θεωρο ν τα αγ ρια ηγεμονικ ανδρισμ (δηλαδή ποιες μορφές έχουν πολιτισμική επιρροή), αφήνοντας ταυτ χρονα ανοιχτ το ενδεχ μενο της πολλαπλ τητας και της αντίστασης των αγοριών στην ενσωμάτωση σε αυτή την κατηγορία. λα τα αγ ρια που απάντησαν στα πλαίσια αυτής της μελέτης έδωσαν αφηγήσεις που ορίζουν τα χαρακτηριστικά των δημοφιλών/ηγεμονικών προτ πων ανδρισμο. Στοιχεία αυτών των κατασκευών συνιστο ν το να είναι κανείς: διαφορετικ ς απ τα κορίτσια (που γενικά κατασκευάζονται υπ ουσιοκρατικο ς ρους ως το αντίθετο των αγοριών) καλ ς στα αθλήματα, ιδίως στο ποδ σφαιρο «σκληρ ς» ελκυστικ ς, «κουλ» και χι επικεντρωμένος στα μαθήματα: Q: Τι είδους πράγματα κάνουν κάποιον δημοφιλή στο σχολείο σου; Luke: Εεε... για τα αγ ρια ή για τα κορίτσια ή γενικά; [Q: Βασικά και τα δ ο], εεε... σ αυτο ς που είναι σαν... πιο σκληροί, ή... αυτοί που νομίζουν τα κορίτσια ή τα αγ ρια τι είναι πολ μορφοι και τέτοια πράγματα εεε... πως αν είναι κάποιος πολ καλ ς στο ποδ σφαιρο, τ τε ο κ σμος νομίζει τι είσαι πολ καλ ς ποδοσφαιριστής και τ τε μάλλον εεε... ναι, αυτά τα πράγματα αρέσουν στον κ σμο... το να είσαι ο καλ τερος άνθρωπος,ο καλ τερος στους καβγάδες ή στους αγώνες, τέτοια πράγματα [έμφαση του συγγραφέα] Q: Δηλαδή τα πάντα έχουν να κάνουν με τα αθλήματα, έτσι; Το π σο καλ ς αθλητής είσαι και π σο σκληρ ς είσαι; Luke: Ναι, τέτοια πράγματα. (Λευκ αγ ρι 14 ετών) Anil: Απλώς παίζουμε λοι μαζί μπάσκετ... και οι περισσ τεροι απ αυτο ς που βρίσκονται στην κορυφή παίζουν ποδ σφαιρο... και... οι τελευταίοι απλώς κάθονται [γέλιο] κάθονται στην τάξη και κάνουν τα μαθήματά τους... και παίζουν χαρτιά ή κάτι τέτοιο. (Ασιατικ αγ ρι 14 ετών) 135

9 ANN PHOENIX Q: Μιλώντας για τη δημοτικ τητα, αναρωτι μουν πώς περιγράφεις τα αγ ρια που είναι δημοφιλή: είναι καλοί σε συγκεκριμένα πράγματα ή είναι εξωστρεφείς; Thomas: Εεε [διστακτικά]... κάποιοι είναι δημοφιλείς, κάποιοι σαν εμένα δεν έχουν στην πραγματικ τητα εχθρο ς γιατί μένουν απ έξω ποτε υπάρχει καβγάς, δεν παίρνουν μέρος αλλά, αν πρέπει να το κάνουν, απλώς λένε τι δεν θέλουν. Άλλοι είναι καλοί στο ποδ σφαιρο και καλοί στα αθλήματα, κάποιοι κι λα είναι έξυπνοι και κάποιοι ξέρουν πώς να αντιμιλάνε, γι αυτ αντιμιλάνε πάντα στο δάσκαλο και προσπαθο ν να φαίνονται «κουλ», αυτ κάνουν συνήθως οι δημοφιλείς. Κάποιοι είναι δημοφιλείς απλώς επειδή είναι έξυπνοι και δεν είναι ντροπαλοί [έμφαση του συγγραφέα] (Λευκ αγ ρι 12 ετών) Μεγάλο μέρος των αφηγήσεων των αγοριών υποδεικν ει πως το να είναι κανείς «έξυπνος» είναι αντίθετο με το να είναι δημοφιλής. Αυτ συμφωνεί με την τυποποίηση του Mac an Ghaill των «Ακαδημαϊκά Επιτυχημένων», οι οποίοι θεωρο νταν θηλυπρεπείς απ αγ ρια και δασκάλους. Q: Κάποια αγ ρια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή; Πώς γίνονται δημοφιλή; Nathan: Ναι, κάποιοι είναι δημοφιλείς, πραγματικά δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει ένα αγ ρι που είναι δημοφιλής και είναι καλ ς στο ποδ σφαιρο. Q: Υπάρχουν άλλα πράγματα που κάνουν δημοφιλή τα αγ ρια; Nathan: χι, μάλλον χι, ταν είναι καλοί σε κάτι. Q: Κι αν είσαι καλ ς στα μαθήματα, γίνεσαι δημοφιλής; Nathan: Μπα, χι, δεν νομίζω. Σαν τα αθλητικά, αν είσαι καλ ς στα αθλητικά τ τε γίνεσαι δημοφιλής. (Λευκ αγ ρι 12 ετών). 136 Τα περισσ τερα αγ ρια δεν θεώρησαν πως έχουν τα χαρακτηριστικά του δημοφιλο ς/ηγεμονικο ανδρισμο. Η έννοια της Judith Butler του φ λου ως κάτι το συμπεριφορικ είναι πολ χρήσιμη εδώ. Η Butler (1990, 1995) υποστηρίζει πως οι έμφυλες ταυτ τητες δημιουργο νται εν μέρει μέσα απ την έμφυλη «απ δοση/συμπεριφορά» (μαζί με την κατάπνιξη πιθανοτήτων που δεν εκτελο νται). Τα αγ ρια που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα διαφοροποιο νταν σ μφωνα με το αν ανταποκρίνονταν σε κάποια απ τα χαρακτηριστικά που συνδέονταν με τα δημοφιλή/ηγεμονικά πρ τυπα ανδρισμο. Ανεξάρτητα απ το αν θα μαζαν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα αγ ρια σ γκριναν τον εαυτ τους με το «ηγεμονικ ιδεώδες» και δικαιολογο σαν ποικιλοτρ πως τη «μη-ηγεμονική» κατάστασή τους. Ωστ σο, αν και κάποια αγ ρια μπορο σαν να δουν πως άλλοι «υποκρίνονταν/συμπεριφέρονταν σ μφωνα με» (performed) το δημοφιλή/ηγεμονικ ανδρισμ, αυτ δεν τους επέτρεπε να αναγνωρίσουν τον απατηλ χαρακτήρα του ίδιου του ηγεμονικο ανδρισμο (με τη διαφορά, για παράδειγμα, των νεαρών

10 KATAΣKEYAZONTAΣ TAYTOTHTEΣ ΦYΛOY KAI PATΣAΣ γυναικών που περιέγραψε η Ussher, 1997). Αντίθετα, συνέχισαν να υποθέτουν πως υπήρχε ένας «πραγματικ ς» ηγεμονικ ς ανδρισμ ς, αλλά πως βρισκ ταν έξω απ τις δυνατ τητες των περισσ τερων αγοριών. Η περιφρ νηση προς τα αγ ρια που θεωρο σαν πως «υποκρίνονταν» τους επέτρεπε να συνεχίσουν να «αγωνίζονται για τη θέση» (Edley και Wetherell, 1997) σον αφορά τα ηγεμονικά πρ τυπα ανδρισμο και ταυτ χρονα να περιφρονο ν τις βλέψεις των άλλων αγοριών ως προς την ηγεμονία. Πολ λίγα αγ ρια θεώρησαν τους εαυτο ς τους, ή θεωρήθηκαν απ άλλους, ως δημοφιλείς και εμφανώς καλοί μαθητές. Οι αφηγήσεις δείχνουν ξεκάθαρα πως η ίδια η κατασκευή των δημοφιλών/ ηγεμονικών προτ πων ανδρισμο τοποθετο σε τα αγ ρια σε αντιφατική θέση σον αφορά τη σχολική εργασία, και πως αυτές οι τοποθετήσεις δεν μπορο σαν να αλλάξουν με την απλή εισαγωγή αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική. Χρειαζ ταν και μία προσέγγιση της υποκειμενικής τοποθέτησης των αγοριών σε σχέση με τον ανδρισμ Ê ÏÂÙÈÎÔappleÔ ËÛË ÙÔ ËÌÔÊÈÏÔ /ËÁÂÌÔÓÈÎÔ Ó ÚÈÛÌÔ Oι μελέτες που έχουν επικεντρωθεί στους νέους άντρες των πολυεθνικών κοινωνιών φανερώνουν ξεκάθαρα πως τα πρ τυπα ανδρισμο προσεγγίζονται μέσα απ το πρίσμα της ράτσας. Κάποιες έρευνες που έγιναν με νέους ανθρώπους στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, υποδεικν ουν πως οι νέοι μα ροι άντρες που κατάγονται απ την Kαραϊβική θεωρο νται κατά κάποιους τρ πους «υπερ-αρρενωποί». Κατασκευάζονται ως υποκείμενα που κατέχουν κάποια χαρακτηριστικά πολ αρρενωπά: τη σκληρ τητα και το αυθεντικά αντρικ στυλ στην ομιλία και το ντ σιμο. Παραδ ξως, ενώ εμπνέουν φ βο και υπ κεινται σε διακρίσεις γι αυτο ς ακριβώς τους λ γους, αποτελο ν ταυτ χρονα αντικείμενα σεβασμο και θαυμασμο και αποκτο ν εξουσία μέσα απ την υιοθέτηση χαρακτηριστικών τα οποία αντίκεινται στην καλή σχολική απ δοση (Mac an Ghaill, 1988 Back, 1996). Στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι Majors και Billson (1992) αναφέρονται σε αυτήν τη στάση ως «αδιάφορη π ζα» μία επιθετική βεβαίωση ανδρισμο απ πλευράς των μα ρων των ΗΠΑ που προσφέρει έλεγχο, εσωτερική δ ναμη, σταθερ τητα και αυτοπεποίθηση μπροστά σε δυσμενείς κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Η «αδιάφορη π ζα» παρουσιάζει πολλά απ τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τον δημοφιλή/ ηγεμονικ ανδρισμ και αποτελεί αντικείμενο θαυμασμο απ λευκο ς και μα ρους άντρες. Ωστ σο, έχει ένα κ στος για τα μα ρα αγ ρια και τους μα ρους νέους που δεν μπορο ν να την αντιμετωπίσουν ως έναν απλ ρ λο, και φοβο νται πως ίσως οι υπ λοιποι θεωρήσουν πως στην πραγματικ τητα δεν την κατέχουν. Το κ στος αυτ περιλαμβάνει την κατάπνιξη της επιθυμίας για μάθηση και της έκφρασης των συναισθημάτων. 137

11 ANN PHOENIX Ο Tony Sewell (1997) ανακάλυψε πως πολλά απ τα μα ρα παιδιά 15 ετών που μελετο σε θεωρο νταν απ τους άλλους, και θεωρο σαν τους εαυτο ς τους, ως ανώτερους απ τους λευκο ς και ασιάτες μαθητές σον αφορά τη σεξουαλική ελκυστικ τητά τους, το στυλ, τη δημιουργικ τητα και τη «σκληρ τητά» τους. Επρ κειτο, ωστ σο, για μια αντιφατική αντίληψη. Tα μα ρα αγ ρια είναι Άγγελοι και Διάολοι στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας (και των ΗΠΑ). Είναι ήρωες μιας μ δας της αστικής κουλτο ρας που κυριαρχεί στα περισσ τερα αστικά μας κέντρα. Απ την άλλη τιμωρο νται δυσανάλογα στα σχολεία μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες... Η εμπειρία το να είναι τα αγαπημένα παιδιά της δημοφιλο ς νεανικής υποκουλτο ρας και μαζί οι αμαρτωλοί των τάξεων έχει οδηγήσει στη διαμ ρφωση διάφορων συμπεριφορών. Πώς αντιδρο ν συγκεκριμένα οι μα ροι που κατάγονται απ την Kαραϊβική σε ένα σχολείο που τους θεωρεί ταυτ χρονα σεξουαλικά ελκυστικο ς και σεξουαλικά επικίνδυνους; Αυτές οι αντιδράσεις είναι που ονομάζω πρ τυπα ανδρισμο. Έχουν να κάνουν με το πώς τα αγ ρια αντιλαμβάνονται τους εαυτο ς τους ως αρσενικά και πώς τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι (Sewell, 1997, σ. ix). Οι αφηγήσεις των αγοριών που συμμετείχαν στη μελέτη του Sewell υποδείκνυαν πως τα πρ τυπα ανδρισμο φυλετικοποιο νταν κατά δ ο τρ πους: μέσα απ τη διαφοροποιημένη μεταχείριση απ, για παράδειγμα, τους δασκάλους και εξαιτίας της αντίληψης τι τα λευκά, τα μα ρα και τα ασιατικά αγ ρια τοποθετο νται διαφορετικά με το κριτήριο του «ηγεμονικο» ανδρισμο. Στη μελέτη που αναφέρουμε εδώ, τα λευκά, τα μα ρα και ιδίως τα ασιατικά αγ ρια προσδίδουν τα χαρακτηριστικά του δημοφιλο ς/ηγεμονικο ανδρισμο στα μα ρα αγ ρια. Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι αξιοσημείωτο χι μ νο για το χαρακτηρισμ των μα ρων αγοριών ως δημοφιλή αλλά και για τον διαφοροποιημένο χαρακτηρισμ των ασιατικών αγοριών ως μη δημοφιλή ένας χαρακτηρισμ ς τον οποίο τα αγ ρια ανέφεραν συχνά τ σο στη μελέτη μου μαζί με τους Frosh και Patman σο και στη μελέτη του Sewell (1997). 138 Des: Δεν ξέρω, νομίζω τι τα μα ρα αγ ρια είναι πιο δημοφιλή. Q: Είναι; Des: Χμμμ... Q: Και γιατί; Des: Δεν ξέρω, απλώς... τα μα ρα αγ ρια φαίνεται να κάνουν φίλους πιο γρήγορα... και είναι πιο δημοφιλή υποθέτω. Q: Ναι... αποκτο ν φίλους πιο γρήγορα, ναι. Des: Μμ... [ ] Q: Αλλά αναρωτι μουνα, επειδή είπες τι τα μα ρα αγ ρια είναι συνήθως πιο δημοφιλή και σκεφτ μουνα αν ήταν έτσι και με τα ασιατικά αγ ρια... Στην τάξη σου πώς είναι τα ασιατικά αγ ρια είναι δημοφιλή στην τάξη σου;

12 KATAΣKEYAZONTAΣ TAYTOTHTEΣ ΦYΛOY KAI PATΣAΣ Des: Μπα, δεν νομίζω. Jason: χι Q: Δεν είναι, χι. Des: χι. Q:... Γιατί έτσι; Des:... Δεν ξέρω [αναστεναγμ ς]... τα μα ρα αγ ρια, εεε, τα ασιατικά αγ ρια απλώς κυκλοφορο ν με... με ποιους θέλουν... αλλά δεν, δεν διαλέγουνε, περιμένουν να πάνε σε εκείνους... έχουν μ νο λίγους φίλους... Q: Έχουν λίγους μ νο φίλους, ε; [...] Q: Οπ τε συνήθως τριγυρνάς είναι πιο συνηθισμένο να τριγυρνάς με μα ρα αγ ρια παρά με ασιατικά αγ ρια, έτσι; Graham:... ναι. Q: Για... γιατί νομίζεις τι γίνεται αυτ ; Graham:... Μάλλον επειδή, ξέρεις... μερικές φορές νομίζεις δεν... δεν είσαι, δεν είσαι πολ δημοφιλής και... γνωρίζεις κάποιον που είναι δημοφιλής και πας και προσπαθείς να κάνεις παρέα μαζί του; (Ομαδική συνέντευξη με τέσσερα αγ ρια απ το γδοο έτος [ετών 12 και 13]). Οι εκπαιδευτικές πολιτικές, επομένως, που στοχε ουν στον επηρεασμ της εκπαιδευτικής απ δοσης των αγοριών δεν πρέπει να απευθ νονται μ νο στο πώς τα αγ ρια κατασκευάζουν τους εαυτο ς τους σε σχέση με τα δημοφιλή/ηγεμονικά πρ τυπα ανδρισμο, αλλά και πώς αυτ περνάει μέσα απ το πρίσμα της ράτσας, ώστε πολλά αγ ρια απ λες τις εθν τητες να επιθυμο ν τα χαρακτηριστικά της «αδιάφορης π ζας», ένα εκ των οποίων είναι και η αντίθεση στη σχολική επιμέλεια. 4. OÈ ÛÎ ÏÔÈ ˆ ÂÓÈÛ Ù ÙˆÓ È appleïôîòó Ê ÏÔ Î È Ú ÙÛ Î È ˆ Ó apple Ú ÁˆÁÔ ÙÔ Ú ÙÛÈÛÌÔ H φυλετικοποίηση των προτ πων ανδρισμο εξαπλώθηκε στις αντιδράσεις των δασκάλων απέναντι στα αγ ρια. Οι φυλετικές διακρίσεις καθηγητών προς τους μα ρους μαθητές, και ιδιαίτερα τα αγ ρια, έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες (για παράδειγμα Connolly, 1995 Mac an Ghaill, 1988 Sewell, 1997 Wright, 1992). Σε αυτήν τη μελέτη, ωστ σο, διαφαίνεται μεγάλη πίκρα προς τους δάσκαλους για τις διακρίσεις τους ενάντια στα αγ ρια γενικ τερα και σε σχολεία με πολλές εθνικ τητες τα μα ρα αγ ρια συγκεκριμένα. Στην περίπτωση κάποιων αγοριών, αυτή η αίσθηση αδικίας ενίσχυσε την αντίθεση προς τους δάσκαλους και την αφοσίωσή τους στα μαθήματα. Δεν είναι, βέβαια, ε κολο να ξεδιαλ νουμε αφηγήσεις για αδικίες. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε γραπτά σχετικά με το ρατσισμ και τη φυλε- 139

13 ANN PHOENIX τικοποίηση τι πολλοί λευκοί άνθρωποι οι οποίοι υιοθετο ν και εκφράζουν ρατσιστική νοοτροπία δικαιολογο νται λέγοντας πως έχουν τ χει άδικης συμπεριφοράς απ ή εξαιτίας μα ρων ανθρώπων, οι οποίοι υποστηρίζουν είναι οι πραγματικά προκατειλημμένοι (π.χ. van Dijk, 1993 Cohen, 1997 Hewitt, 1996). Έχει επίσης αποδειχθεί μέσα απ μελέτες π σο ε κολο είναι για δασκάλους και αγ ρια να πειστο ν πως τα κορίτσια λαμβάνουν ένα δυσανάλογο μερίδιο της προσοχής, ταν οι δάσκαλοι δίνουν την ίδια προσοχή σε αγ ρια και κορίτσια (π.χ. Spender, 1983 Stanworth, 1983). Ίσως πάλι οι σημερινές συζητήσεις για «κρίση» στην απ δοση των αγοριών να οδηγεί κάποιους καλοπροαίρετους δασκάλους να φέρονται πιο αυστηρά στα αγ ρια απ,τι θα έκαναν κανονικά. Αυτά τα ζητήματα αποτελο ν αναπ σπαστο κομμάτι των αντιλήψεων γ ρω απ τα αγ ρια και την εκπαίδευση, καθώς αφηγήσεις πως αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια παράγουν ένα ήθος το οποίο θεωρεί δεδομένο πως η ισ τητα φ λων δεν ενθαρρ νεται στις μεικτές τάξεις, και πως ιδιαίτερο φταίξιμο έχουν οι γυναίκες δάσκαλοι. Αυτοί καθ αυτοί οι λ γοι έχουν συνέπειες που απαιτο ν προσοχή και ανάλυση. Το τι αυτοί οι λ γοι έχουν μεγαλ τερη εμβέλεια απ,τι τα αγ ρια που τους παράγουν αποδεικν εται απ το γεγον ς τι, σε κάποιες μεικτές ομαδικές συνεντε ξεις, τα κορίτσια επίσης υποστηρίζουν πως τα αγ ρια δέχονται άδικη μεταχείριση σε σχέση με τα κορίτσια, ιδίως στην περίπτωση των μα ρων αγοριών. Η ομαδική συνέντευξη που παρατίθεται στη συνέχεια έγινε με παιδιά 13 ετών, μαθητές εν ς μεικτο ιδιωτικο σχολείου. Στην ομάδα υπήρχαν δ ο λευκά κορίτσια, ένα μα ρο κορίτσι, ένα ασιατικ αγ ρι, ένα μα ρο αγ ρι και δ ο λευκά αγ ρια. 2 Μα ρο κορίτσι:... Πολλοί είναι και συχνά σεξιστές [Q: σεξιστές, ε;]... Δίνουν στα αγ ρια πιο αυστηρές τιμωρίες. πως ταν τους βάζουν να δουλε ουν τα Σάββατα... Με τα κορίτσια θα ήταν απλώς «μην το ξανακάνεις» Q: Σοβαρά, ε; Συμβαίνει αυτ, ε; Αγ ρι: Ναι. Είναι πως στα μαθηματικά. Μπαίνει, ας πο με, ένα αγ ρι αργά και, εεε, η δασκάλα λεει, ας πο με, έλα να με δεις μετά το μάθημα και πέντε λεπτά αργ τερα μπορεί να μπει ένα κορίτσι, ας πο με, ακ μα πιο αργά και δεν την προσέχει καν. Λευκ κορίτσι: χι, μως τα κορίτσια συνήθως ζητάνε συγνώμη και νομίζω τι τα κορίτσια συνήθως είναι πιο ευγενικά απ,τι τα αγ ρια. Λευκ κορίτσι 2: Τα κορίτσια είναι συνήθως πιο ευγενικά. Νομίζω τι σε αυτ το σχολείο... Μα ρο κορίτσι[;]: Και μετά ένας δάσκαλος, δεν θα πω ποιος, φωνάζει λα τα αγ ρια με το επίθετο και λα τα κορίτσια με το μικρ νομα. Q: Τι νομίζεις γι αυτ ; Ευχαριστώ την Aisha Phoenix για τη μεταγραφή αυτο του αποσπάσματος.

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 KEΦAΛAIO 2 ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 Oπ M ƒπ πoà B ø πo OÀ ÂÚ ÏË Ë Hπαρο σα μελέτη έχει ως στ χο τη διερε νηση των τρ πων με τους οποίους τα παιδιά προσχολικής και σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ο εαυτός μας Τι μπορούμε να κάνουμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας Πως αντιδρούμε σε καταστάσεις ή περιβάλλοντα Είδη / Τύποι «Εαυτού»

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 9 ο ΓΕΛ Πατρών ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ: Tom&Jerry Υπεύθυνοι καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού»

«Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού» «Ομαδικά Παιχνίδια Βασικός Παράγοντας Ανάπτυξης Συνεργασίας και έκφρασης του παιδιού» 1 2 Ορίζουμε το παιχνίδι σαν μια μορφή προετοιμασίας για την ενήλικο ζωή - σαν μια εκπαιδευμένη δραστηριότητα - σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑ: 28-53 ΦΥΛΟ AΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6 26 ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΙ/ΑΕΙ 10 Δευτεροβάθμια 16 Δημοτικό 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αστική υποβαθμισμένη 2 Αστική αναβαθμισμένη 18 Ημιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ. Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Παλαμάς 18/03/2012

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ. Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Παλαμάς 18/03/2012 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Παλαμάς 18/03/2012 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Γεννιόμαστε ή γινόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού.

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Από την ανάλυση του περιεχομένου αυτής της Ενότητας (η οποία παρουσιάζεται αυτούσια μετά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης Οργάνωση και Διοίκηση της τάξης - Θεόδωρος Ηλία 1 Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης 1. Η έννοια της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 2. Σπουδαιότητα της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 3. Τρία μοντέλα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Διαταραχές Συμπεριφοράς Ο όρος σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα