ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία, διαδικασία εξέτασης, προϋποθέσεις αναγνώρισης, ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και απέλαση. ικαιώµατα Υποχρεώσεις. Οικογενειακή επανένωση προσφύγων. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1.- Τη Σύµβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε µε το Ν /1959 (ΦΕΚ 201 τ. Α ). 2.-Το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, που κυρώθηκε µε τον Α.Ν. 389/1968 (ΦΕΚ 125 τ. Α ). 3.-Τη Σύµβαση του 1954 για το καθεστώς των Ανιθαγενών, που κυρώθηκε µε το Ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 τ. Α ). 4.- Τη Σύµβαση του 1989 για τα ικαιώµατα του Παιδιού, που κυρώθηκε µε το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192 τ. Α ). 5.- Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών. 6.- Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και τον Κανονισµό (ΕΚ) 1560/2003 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεµβρίου 2003, για τα µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 7.- Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2000, για τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ουβλίνου και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 407/2002 του Συµβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει ορισµένους κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 σχετικά για τη θέσπιση του «Εurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ουβλίνου. 8.- Την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας, σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων και µέτρα για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών

2 - 2 - µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της φιλοξενίας αυτών των ατόµων. 9.- Την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη Την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης Την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους Την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1-δ του Ν.3386/2005, (ΦΕΚ 212 τ. Α ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α - 34), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν.1440/1984 (Α - 70), 7 του ν.1775/1988 (Α - 101), 31 του ν.2076/1992 (Α - 130), 19 του ν.2367/1995 (Α - 261), 22 του ν.2789/2000 (Α - 21) και 48 του ν.3427/2005 (Α - 312). 15- Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν. 1975/1991 (184 τ. Α ) όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 τ. Α ) Τις διατάξεις του Π..189/1998 (ΦΕΚ 140 τ.α) «Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελµατική αποκατάσταση των αναγνωρισµένων από την πολιτεία προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαµενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς» Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 τ. Α) «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Τις διατάξεις του Π../2007 (ΦΕΚ ) «Υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία και οικογενειακή επανένωση προσφύγων». α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η συµµόρφωση µε την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (L31/ ), την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου για θέσπιση

3 - 3 - ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (L 304/ ), την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/ ) και µε τα άρθρα 9 έως 12 της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης (L 251/ ). ΑΡΘΡΟ 2 (Άρθρο 2 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) (Άρθρο 2 Οδηγίας 2004/83/ΕΚ) (Άρθρο 2 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ) Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος : α) «ιεθνής προστασία» είναι το καθεστώς στο οποίο τελούν ο πρόσφυγας και ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας. β)«σύµβαση της Γενεύης», είναι η Σύµβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε µε το Ν..3989/1959 (Α - 201), και το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο κυρώθηκε µε τον Α.Ν.389/1968 (Α - 125). γ) «Αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας ή εντός αυτής, ότι ζητά προστασία στη χώρα µας ή τη µη απέλασή του σε χώρα όπου φοβάται ότι θα διωχθεί λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων ή ζητά να του χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας. «Αιτών» επίσης θεωρείται κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που προωθείται στην Ελλάδα, κατ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 343/2003 του Συµβουλίου της Μετά την τελεσίδικη κρίση του αιτήµατός τους, τα ως άνω πρόσωπα δεν θεωρούνται ως αιτούντες ιεθνή προστασία. δ) «Αίτηση διεθνούς προστασίας» ή «αίτηση» είναι το αίτηµα που απευθύνει στις ελληνικές αρχές υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής για να του παρασχεθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας. Όλες οι αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας εξετάζονται κατ αρχήν µε βάση τα κριτήρια του ορισµού του πρόσφυγα σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης και εφόσον αυτά δεν πληρούνται, τότε εξετάζονται µε βάση τα

4 - 4 - κριτήρια του καθεστώτος της επικουρικής προστασίας, εκτός εάν ο αιτών ρητά αιτείται καθεστώς επικουρικής προστασίας. ε) «Πρόσφυγας» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 1 Α της Σύµβασης της Γενεύης του στ) «Πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά για αυτόν υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι εάν επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, ιδίως σε περίπτωση θανατικής ποινής, βασανιστηρίων ή άλλης απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, ή εξαιτίας αδιάκριτης ή γενικευµένης βίας, ή του οποίου η επιστροφή δεν είναι εφικτή για αντικειµενικούς λόγους που δεν ελέγχει ή εξαιτίας των οποίων δεν επιθυµεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας. ζ) «Μέλη της οικογένειας» αιτούντος διεθνή προστασία υπό την προϋπόθεση ότι η οικογένεια υπήρχε πριν την είσοδό τους στη χώρα µας, θεωρούνται : i. Ο σύζυγος του αιτούντος ή ο χωρίς δεσµά γάµου σύντροφος, εφόσον µε τον σύντροφο αυτό έχει αποκτήσει τέκνο, το οποίο έχει αναγνωρίσει. Η αναγνώριση πρέπει να αποδεικνύεται µε δηµόσιο έγγραφο. ii. Τα ανήλικα και άγαµα τέκνα των προαναφερόµενων, ανεξαρτήτως εάν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάµου ή είναι υιοθετηµένα. iii. Οι γονείς και τα ενήλικα τέκνα του αιτούντος, που είναι οικονοµικώς εξαρτώµενα από αυτόν, πάσχουν από πνευµατική ή σωµατική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση. η) «Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ηλικίας κάτω των 18 ετών, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύµφωνα µε το νόµο ή το έθιµο, για όσο χρόνο δεν έχει τεθεί υπό την ουσιαστική φροντίδα ενός τέτοιου προσώπου, ή ο ανήλικος που αφέθηκε ασυνόδευτος µετά την είσοδό του στην Ελλάδα. θ) «Εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον κατά τόπον αρµόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων, ή όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. ι) «Κράτηση» είναι ο περιορισµός σε ειδικό χώρο, µε αποτέλεσµα τη στέρηση της ελευθερίας κυκλοφορίας αυτού.

5 - 5 - ια) «Κέντρο Φιλοξενίας» είναι κάθε χώρος ο οποίος χρησιµοποιείται για την οµαδική φιλοξενία των αιτούντων. ιβ) «Αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας» είναι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας που είναι υπεύθυνες για να κινήσουν τη διαδικασία και να εξετάσουν το αίτηµα παροχής διεθνούς προστασίας, ήτοι: Τα Τµήµατα Ασύλου των ιευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τµήµατα Ασφαλείας των Κρατικών Αερολιµένων και οι Υποδιευθύνσεις και τα Τµήµατα Ασφαλείας των Αστυνοµικών ιευθύνσεων. Οι Υπηρεσίες αυτές διεξάγουν τις συνεντεύξεις µε τους αιτούντες, αναφέρουν στην Κεντρική Αρχή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και φέρουν την ευθύνη για την καταγραφή των αιτούντων και την έκδοση των εγγράφων τους. ιγ) Κεντρική αρχή είναι η ιεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. ιδ) «Αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας» είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που µεριµνούν για την εφαρµογή πλήρους δέσµης µέτρων σχετικών µε την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων. ιε) «Συνθήκες υποδοχής» είναι η πλήρης δέσµη µέτρων που εφαρµόζεται προς όφελος των αιτούντων κατά το παρόν διάταγµα. ιστ) «Υλικές συνθήκες υποδοχής» είναι οι συνθήκες υποδοχής που περιλαµβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισµού σε είδος ή υπό µορφή οικονοµικού βοηθήµατος ή δελτίων, καθώς και ένα βοήθηµα για τα καθηµερινά έξοδα. ιζ) «Χώρα καταγωγής» του αιτούντα είναι η χώρα της ιθαγένειας ή, για τους ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του. ιη) «Άδεια διαµονής» είναι κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις Ελληνικές Αρχές, σύµφωνα µε τον τύπο που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία και η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή τη διαµονή του στην Ελληνική επικράτεια. ιθ) «Αποφαινόµενη αρχή» είναι ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης που αποφασίζει επί των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 28 και 39 αποφαινόµενη αρχή είναι ο Προϊστάµενος Κλάδου Ασφαλείας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.

6 - 6 - κ) «Τελεσίδικη απόφαση» είναι η απόφαση που ορίζει εάν υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αναγνωρίζεται ή όχι ως πρόσφυγας ή ως πρόσωπο που δικαιούται ή µη επικουρικής προστασίας και η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση ένδικου µέσου που προβλέπεται από το παρόν. κα) «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι αίτηση για διεθνή προστασία που υποβάλλεται µετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση της αποφαινόµενης αρχής ή της Επιτροπής προσφυγών. Άρθρο 3 (Άρθρο 3 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) (Άρθρο 3 Οδηγίας 2004/83/ΕΚ) (Άρθρο 3 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ) Πεδίο εφαρµογής 1. Το παρόν προεδρικό διάταγµα εφαρµόζεται σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων, ή στις ζώνες διέλευσης, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους, εφόσον καλύπτονται από την αίτηση αυτή. 2. Το παρόν προεδρικό διάταγµα δεν εφαρµόζεται : α. Επί αιτήσεων διπλωµατικού ή εδαφικού ασύλου που υποβάλλονται στις Ελληνικές διπλωµατικές αρχές στο εξωτερικό. β. Σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του π.δ. 80/2006 «Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (Α - 82). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Άρθρο 4 (Άρθρο 5 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Ενηµέρωση 1. Οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, ενηµερώνουν τους αιτούντες άµεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ηµερών χορηγώντας σε αυτούς ενηµερωτικό έντυπο στις γλώσσες που κατανοούν, στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής των δεδοµένων τους στην Εθνική Μονάδα Eurodac, η διαδικασία προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους οι προθεσµίες και τα αποτελέσµατα αυτής, η

7 - 7 - διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών µε άλλα κράτη µέλη, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης, τα δικαιώµατα, τα οφέλη και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι συνέπειες της µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις αυτές. 2. Στο ενηµερωτικό έντυπο αναφέρεται επίσης η λειτουργία της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και οι οργανώσεις που παρέχουν νοµική υποστήριξη, καθώς και ενηµέρωση για τις υπάρχουσες συνθήκες υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένης της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 3. Εάν ο αιτών δεν κατανοεί τις γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί το προαναφερόµενο ενηµερωτικό έντυπο ή εάν είναι αναλφάβητος, ενηµερώνεται προφορικά µε τη συνδροµή διερµηνέα και συντάσσεται σχετική έκθεση που τηρείται στο φάκελο του αιτούντα. Άρθρο 5 (Άρθρο 11 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) Υποχρεώσεις των αιτούντων διεθνή προστασία. 1. Οι αιτούντες υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές στο µέτρο που η υποχρέωση αυτή είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Ειδικότερα σε κάθε περίπτωση : α. Αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές ή παρουσιάζονται ενώπιόν τους αυτοπροσώπως χωρίς καθυστέρηση ή σε καθορισµένο χρόνο. Επίδοση αίτησης ή οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικού για διεθνή προστασία, προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης, επανεξέταση αίτησης, ανανέωση αδείας διαµονής, οικογενειακή συνένωση, αίτηση θεραπείας, καθώς και χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου, µε δικαστικό επιµελητή ή τηλεοµοιοτυπία δεν είναι επιτρεπτή. β. Παραδίδουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και τα οποία σχετίζονται µε την εξέταση της αίτησης, όπως τα διαβατήριά τους. γ. Ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης για τον παρόντα τόπο διαµονής ή τη διεύθυνσή τους ή για την αλλαγή του εν λόγω τόπου διαµονής ή της διεύθυνσής τους το συντοµότερο δυνατόν, όταν διαµένουν εκτός Κέντρου φιλοξενίας. δ. Συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια κάθε νόµιµης έρευνας σχετικά µε την αίτησή τους. ε. έχονται σωµατική έρευνα και έρευνα των αντικειµένων τους. στ. Φωτογραφίζονται. ζ. ακτυλοσκοπούνται, εφόσον είναι άνω των 14 ετών. 2. Για τις υποχρεώσεις αυτές ενηµερώνονται ειδικά οι αιτούντες και συντάσσεται προς τούτο σχετική έκθεση.

8 - 8 - Άρθρο 6 (Άρθρο 6 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Επίσηµα έγγραφα. 1. Στον αιτούντα διεθνή προστασία, ο οποίος συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 και στο άρθρο 8, αµέσως µετά το αποτέλεσµα της δακτυλοσκόπησης, η αρµόδια αρχή χορηγεί έγγραφο µε το οποίο πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτούντα διεθνή προστασία και ότι του επιτρέπεται να παραµείνει στην Ελληνική επικράτεια για όσο διάστηµα εξετάζεται η αίτησή του. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται εάν ο κάτοχος δικαιούται να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλη την ελληνική επικράτεια ή σε τµήµα της. Το έγγραφο φέρει τη φωτογραφία του αιτούντος και είναι εξάµηνης διάρκειας, ενώ η ισχύς του ανανεώνεται επί εξάµηνο έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης. 2. εν χορηγείται το προαναφερόµενο έγγραφο, όταν ο αιτών κρατείται ή όσο διαρκεί η εξέταση αίτησης που έχει υποβληθεί στα σύνορα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..61/1999 (Α - 63). 3. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι, οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία του αιτούντος σε άλλο κράτος, η Κεντρική αρχή χορηγεί σ αυτόν ταξιδιωτικό έγγραφο, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης. Άρθρο 7 (Άρθρο 7 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) ιαµονή και ελευθερία κυκλοφορίας 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι αιτούντες µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια, ή στην περιοχή που τους ορίζει η Κεντρική Αρχή, και να επιλέγουν τον τόπο διαµονής τους. Η οριζόµενη περιοχή δεν θίγει την ιδιωτική ζωή και επιτρέπει σ αυτόν άσκηση όλων των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως τις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης διαµονής τους. εν απαιτείται προηγούµενη έγκριση για την αλλαγή του τόπου διαµονής. 2. Σε αιτούντα ο οποίος δε διαθέτει στέγη ή επαρκείς πόρους για να καλύψει τις ανάγκες στέγασής του, παρέχεται στέγη σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3, ύστερα από αίτησή του, που υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης. 3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γνωστοποιεί στην Κεντρική Αρχή τα διαθέσιµα Κέντρα Φιλοξενίας, καθώς και τους λοιπούς χώρους οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για τη στέγαση των αιτούντων. Η

9 - 9 - κατανοµή κάθε αιτούντος στα κέντρα και τους χώρους αυτούς γίνεται από την Κεντρική Αρχή, αφού ληφθούν υπόψη η διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων, η λειτουργία φορέων κοινωνικών παροχών, η διαφύλαξη αρµονικών σχέσεων µεταξύ των αιτούντων και η δυνατότητα µετακίνησης των αιτούντων στον οριζόµενο τόπο διαµονής. 4. Η ίδρυση, διοικητική υπαγωγή, στελέχωση και λειτουργία νέων κέντρων φιλοξενίας, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ Α -184),όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α -283). 5. Η Κεντρική Αρχή σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζει για τη διαµονή των αιτούντων σε συγκεκριµένο τόπο, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή δηµόσιας τάξης ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσµατική διεκπεραίωση της αίτησής τους. 6. Η Κεντρική Αρχή δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις άδεια προσωρινής αποµάκρυνσης από τον τόπο διαµονής ή την περιοχή κυκλοφορίας του αιτούντος. Τυχόν απορριπτική απόφαση αιτιολογείται επαρκώς. εν απαιτείται άδεια όταν είναι αναγκαία η παρουσία του αιτούντος ενώπιον δηµόσιων αρχών ή δικαστηρίων. Άρθρο 8 (Άρθρο 9 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Ιατρικές εξετάσεις Εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο, οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας καθώς και οι αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας ζητούν την υποβολή των αιτούντων σε ιατρική εξέταση, η οποία διενεργείται δωρεάν από δηµόσιο φορέα υγείας, προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχουν από ασθένεια που εγκλείει κίνδυνο επιδηµίας κατά τα οριζόµενα στις οικείες πράξεις της Παγκόσµιας Οργανισµού Υγείας ή άλλες λοιµώδεις νόσους ή µεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες, εφόσον αποτελούν αντικείµενο διατάξεων προστασίας εφαρµοστέων στους Έλληνες πολίτες. Άρθρο 9 (Άρθρο 10 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Εκπαίδευση των ανηλίκων 1. Τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων και οι ανήλικοι αιτούντες έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα υπό προϋποθέσεις όµοιες µε αυτές που

10 ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, εφόσον δεν εκκρεµεί εκτελεστό µέτρο αποµάκρυνσης κατά των ιδίων ή των γονέων τους. 2. Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του ανηλίκου ή των γονέων του. Το διάστηµα αυτό µπορεί να φθάνει το έτος όταν παρέχεται ειδική γλωσσική εκπαίδευση προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον ανήλικο, είναι αδύνατη η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι δυνατόν να λαµβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο µέτρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 3. Η πρόσβαση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο λόγω της ενηλικίωσης του ανήλικου. Άρθρο 10 (Άρθρο 11 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) Απασχόληση 1. Οι αιτούντες µπορούν να έχουν άµεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 2. Σε περίπτωση έναρξης της εργασίας ενώ διαµένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας, οι αιτούντες οφείλουν να ανακοινώσουν το γεγονός αυτό στον ιευθυντή του Κέντρου. 3. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης τυχόν προσφυγής του αιτούντος και έως ότου επιδοθεί απορριπτική επ αυτής απόφαση. Άρθρο 11 (Άρθρο 12 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) Επαγγελµατική Κατάρτιση Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης που υλοποιούν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Έλληνες πολίτες. Άρθρο 12 (Άρθρο 13 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) Υλικές συνθήκες υποδοχής και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

11 Οι αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας µεριµνούν ώστε να εξασφαλιστούν υλικές συνθήκες υποδοχής στους αιτούντες διεθνή προστασία. Οι συνθήκες αυτές παρέχουν στους αιτούντες επίπεδο διαβίωσης που διασφαλίζει την υγεία, την κάλυψη βιοτικών αναγκών και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. Το προαναφερόµενο επίπεδο διαβίωσης εξασφαλίζεται και στην ειδική περίπτωση των ατόµων µε αναπηρίες καθώς και στην περίπτωση των ατόµων που τελούν υπό κράτηση. 2. Σε περιπτώσεις ατόµων µε αναπηρία 67% και άνω, που βεβαιώνεται µε γνωµάτευση της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί επίδοµα αναπηρίας για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η εξέταση της αίτησης, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαµονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου διαµονής του αιτούντος. 3. Η παροχή του συνόλου ή µέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Την προϋπόθεση αυτή ελέγχουν οι αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας Εάν διαπιστωθεί ότι ο αιτών διέθετε τους επαρκείς κατά τα ανωτέρω πόρους, οι παραπάνω αρχές µπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των παροχών που καταβλήθηκαν. 4. Οι αιτούντες καλύπτουν ανάλογα µε τους πόρους που διαθέτουν, ολικά ή µερικά το κόστος των υλικών συνθηκών υποδοχής και της ιατροφαρµακευτικής τους περίθαλψης. 5. Ως προς τα κριτήρια της διάθεσης επαρκών πόρων εκ µέρους του αιτούντος, τον τρόπο απόδειξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, καθώς και το ύψος του βοηθήµατος για τα καθηµερινά έξοδα που προβλέπεται στο άρθρο 2 περ. ιστ εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από το ν.δ.57/73 (ΦΕΚ Α - 149) και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες αποφάσεις. Άρθρο 13 (Άρθρο 14 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) Λεπτοµέρειες για τις συνθήκες υποδοχής 1. Σε κάθε Κέντρο Φιλοξενίας εφαρµόζεται ο Κανονισµός λειτουργίας αυτού. 2. Η στέγαση σε Κέντρα Φιλοξενίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, µετά την παρέλευση του οποίου παρέχεται κάθε διευκόλυνση στους αιτούντες προκειµένου να εξασφαλίσουν κατάλληλο ιδιωτικό χώρο στέγασης.

12 Στα Κέντρα Φιλοξενίας λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι οικογένειες να στεγάζονται στον ίδιο χώρο. Επίσης λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων ή οι ανήλικοι αιτούντες να διαµένουν µε τους γονείς τους ή µε τον ενήλικο συγγενή που έχει την επιµέλειά τους ή µε τον υπεύθυνο για τη φροντίδα τους µε γνώµονα το σεβασµό στις ιδιαιτερότητες και στόχο την αρµονική συνύπαρξη τους. 4. Η στέγαση στα Κέντρα Φιλοξενίας εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής καθώς και πρόσβαση στις βασικές υγειονοµικές και ιατρικές υπηρεσίες. 5. Οι αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας και οι υπεύθυνοι της διαχείρισης των Κέντρων Φιλοξενίας εγγυώνται ότι σ αυτά προστατεύεται το δικαίωµα της οικογενειακής ζωής και της προσωπικής ασφάλειας. ιασφαλίζουν επίσης τη δυνατότητα των αιτούντων να επικοινωνούν µε συγγενείς, νοµικούς συµβούλους, µη κυβερνητικές οργανώσεις και αντιπροσώπους της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. 6. Το προσωπικό που εργάζεται στα Κέντρα Φιλοξενίας διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση µέσω σεµιναρίων που οργανώνονται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλους εξειδικευµένους φορείς. Το προσωπικό υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια για προσωπικά δεδοµένα των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στα Κέντρα Φιλοξενίας ή επ ευκαιρία αυτών. 7. Για τη συνδροµή των αιτούντων οι νοµικοί σύµβουλοι ή οι δικηγόροι τους και οι αντιπρόσωποι της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα Κέντρα Φιλοξενίας και στους άλλους χώρους στέγασης αυτών. Περιορισµοί στην πρόσβαση αυτή µπορούν να επιβάλλονται µόνο για λόγους που σχετίζονται µε την ασφάλεια των Κέντρων Φιλοξενίας, των χώρων στέγασης και των ίδιων των αιτούντων. 8. Οι αιτούντες των οποίων το αίτηµα απορρίπτεται οριστικά ή στους οποίους επιδίδεται απόφαση απέλασης υποχρεούνται να αναχωρήσουν από το Κέντρο Φιλοξενίας, εντός χρονικού διαστήµατος το οποίο δε µπορεί να υπερβαίνει τις 30 ηµέρες. 9. Κατ εξαίρεση, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να διαφοροποιούν τις υλικές συνθήκες υποδοχής, για εύλογο χρόνο, ο οποίος είναι όσο το δυνατόν συντοµότερος, εφόσον υπάρχει αντικειµενική αδυναµία σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Η διαφοροποίηση αυτή καλύπτει σε κάθε περίπτωση τις βασικές ανάγκες του αιτούντος.

13 Άρθρο 14 (Άρθρο 15 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 1. Στους αιτούντες παρέχεται η απαραίτητη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη που περιλαµβάνει: α) Εργαστηριακές και ιατρικές εξετάσεις σε δηµόσια νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας, β) Χορήγηση φαρµακευτικών προϊόντων ύστερα από συνταγή ιατρού και γ) Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε δηµόσια νοσοκοµεία. 2. Στους αιτούντες µε ειδικές ανάγκες, όπως θύµατα βασανιστηρίων και ανηλίκους παρέχεται εξειδικευµένη ιατρική φροντίδα. Άρθρο 15 (Άρθρο 16 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) Περιορισµός ή ανάκληση των συνθηκών υποδοχής 1. Η Κεντρική Αρχή σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας, περιορίζει ή ανακαλεί τις συνθήκες υποδοχής του άρθρου 7, όταν ο αιτών : α. Εγκαταλείπει τον τόπο διαµονής που του έχει καθορίσει η Κεντρική Αρχή χωρίς να την ενηµερώσει ή χωρίς άδεια, όπου αυτό απαιτείται. β. ε συµµορφώνεται προς την υποχρέωση δήλωσης στοιχείων ή δεν ανταποκρίνεται σε αίτηση παροχής πληροφοριών ή δεν προσέρχεται στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης σε προσωπική συνέντευξη εντός της προθεσµίας που του ορίζεται, ή γ. Έχει υποβάλει ήδη αίτηση διεθνούς προστασίας στη χώρα µας, ή δ. Έχει αποκρύψει τους οικονοµικούς του πόρους, και επωφελείται κατά τρόπο αθέµιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής. 2. Σε περίπτωση εξαφάνισης του αιτούντος, ο οποίος εντοπίζεται ή προσέρχεται αυτοβούλως στην αρµόδια αρχή, εκδίδεται δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση της Κεντρικής Αρχής, σχετικά µε την ανανέωση της παροχής µερικών ή του συνόλου των συνθηκών υποδοχής, λαµβάνοντας υπόψη τους λόγους της εξαφάνισης. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα. 3. Η Κεντρική Αρχή µπορεί να αρνηθεί την παροχή συνθηκών υποδοχής, σε περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν αποδείξει ότι η αίτηση υπεβλήθη, αµέσως µόλις τούτο καταστεί πρακτικά δυνατό, µετά την είσοδό του στη χώρα.

14 Σε περίπτωση που ο αιτών διαµένει σε Κέντρο Φιλοξενίας και υποπίπτει σε σοβαρή παράβαση του κανονισµού λειτουργίας του, ενηµερώνεται εγγράφως από το ιευθυντή του Κέντρου για τις συνέπειες της πράξης του και ιδίως για τυχόν αποβολή του από το Κέντρο, όταν τούτο προβλέπεται από τον οικείο κανονισµό. 5. Κατά της απόφασης αποβολής από το Κέντρο Φιλοξενίας ο αιτών δύναται, εντός 5 ηµερών από την επίδοση της απόφασης, να προσφύγει ενώπιον του ιευθυντή της ιεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός 5 ηµερών από την άσκησή της και επιδίδεται στον προσφεύγοντα. 6. Ο ιευθυντής του Κέντρου ζητά τη συνδροµή των Αστυνοµικών αρχών, όταν ο αιτών στον οποίο κοινοποιήθηκε η οριστική απόφαση αποβολής, αρνείται να συµµορφωθεί. 7. Οι αποφάσεις των προηγούµενων παραγράφων για τον περιορισµό, την ανάκληση ή την άρνηση των συνθηκών υποδοχής και ιδίως όσες αφορούν τα πρόσωπα του άρθρου 17, αιτιολογούνται ειδικώς. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε επείγουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Άρθρο 16 (Άρθρα 22, 23 και 24 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Προσωπικό, πόροι, συνεργασία, συντονισµός και σύστηµα ελέγχου 1. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : α. Εξασφαλίζει το ανθρώπινο δυναµικό στις περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στα ζητήµατα της φιλοξενίας των αιτούντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. β. Μεριµνά ώστε το προαναφερόµενο ανθρώπινο δυναµικό να λαµβάνει απαραιτήτως τη βασική κατάρτιση, αναφορικά µε τις ανάγκες των αιτούντων (ανδρών και γυναικών). γ. ιαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής. δ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης για την υλοποίηση των συνθηκών υποδοχής.

15 Οι αρµόδιες αρχές, επανεξετάζουν, σε ετήσια βάση και ανάλογα µε τις αρµοδιότητές τους, την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, συντάσσοντας προς τούτο, σχετικές εκθέσεις. 3. Η Κεντρική Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. και την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες σχετικά µε τον αριθµό των προσώπων στα οποία παρέχονται συνθήκες υποδοχής, κατά χώρα καταγωγής, φύλο και ηλικία και γενικά για τα συναφή στατιστικά στοιχεία, καθώς και για τα πλήρη στοιχεία που αφορούν τον τύπο, την ονοµασία και τη µορφή των εγγράφων του άρθρου 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Άρθρο 17 (Άρθρο 17 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Γενικά Οι αρµόδιες αρχές και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης φροντίζουν, ύστερα από ατοµική εκτίµηση, για την ειδική µεταχείριση των αιτούντων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, όπως των ανήλικων, και ιδίως των ασυνόδευτων, των ανάπηρων, των ηλικιωµένων, των εγκύων, των µονογονεϊκών οικογενειών µε ανήλικα παιδιά και των θυµάτων βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας. Άρθρο 18 (Άρθρο 18 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Ανήλικοι 1. Το απώτερο συµφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των αρµόδιων αρχών κατά την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τους ανήλικους αιτούντες. 2. Οι αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας, εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε µονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε ανήλικους που είναι θύµατα κάθε µορφής κακοποίησης, αµέλειας, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή ενόπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζουν την παροχή σ αυτούς της κατάλληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευµένης θεραπείας, εφόσον τούτο απαιτείται.

16 Άρθρο 19 (Άρθρο 19 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ) Ασυνόδευτοι ανήλικοι 1. Οι αρµόδιες αρχές, όταν υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, λαµβάνουν αµέσως τα παρακάτω µέτρα : α. Μεριµνούν για την ενηµέρωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει του κατά τόπον αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το διορισµό επιτρόπου του ανηλίκου. β. ιασφαλίζουν ότι οι ανάγκες στέγασης του παιδιού ικανοποιούνται µε τη φιλοξενία του σε ενήλικους συγγενείς, σε ανάδοχο οικογένεια, σε Κέντρα Φιλοξενίας µε ειδική υποδοµή για ανηλίκους ή σε άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους και ότι η στέγαση του παιδιού το προστατεύει από τον κίνδυνο της εµπορίας ή εκµετάλλευσης. γ. Ενεργούν για την από κοινού στέγαση και συµβίωση των αδερφών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, την ωριµότητά και γενικά το συµφέρον κάθε ανηλίκου. δ. Προσπαθούν να εντοπίσουν, το συντοµότερο δυνατόν, τα µέλη της οικογένειάς του. ε. Οι αλλαγές διαµονής ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. στ. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαµένουν στη χώρα καταγωγής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µη διακυβεύεται η ασφάλειά τους. 2. Το προσωπικό που χειρίζεται υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να διαθέτει ή να λαµβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες των ανηλίκων. Το προσωπικό αυτό έχει καθήκον εχεµύθειας για τα προσωπικά δεδοµένα των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ ευκαιρία αυτών. Άρθρο 20 (Άρθρο 20 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) Θύµατα βασανιστηρίων και βίας

17 Οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν την παραποµπή των θυµάτων βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας σε εξειδικευµένη κρατική µονάδα, για την πιστοποίηση και την απαραίτητη υποστήριξη και θεραπεία των τραυµάτων που προκάλεσαν οι προαναφερόµενες πράξεις. 2. Η εν λόγω παραποµπή είναι σκόπιµο να προηγείται της συνέντευξης που εντάσσεται στη διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος για διεθνή προστασία. Άρθρο 21 (Άρθρο 8 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) ιατήρηση οικογενειακής ενότητας Οι αρµόδιες αρχές κατά την παρεχόµενη στον αιτούντα στέγαση και κατά την κράτησή του λαµβάνουν, στο µέτρο του δυνατού, τα κατάλληλα µέτρα για τη διατήρηση της ενότητας της οικογένειας του, που βρίσκεται στη χώρα, εφόσον συναινεί προς τούτο και ο ίδιος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 22 (Άρθρο 21 Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου) ικαίωµα άσκησης προσφυγής 1. Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης που περιορίζει ή ανακαλεί τις συνθήκες υποδοχής σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1, 2 και 3, ενώπιον του Προϊσταµένου του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας εντός πέντε (5) ηµερών από την επίδοση της απόφασης. 2. Η ως άνω προσφυγή κατατίθεται αυτοπροσώπως στις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Κεντρικής Αρχής. 3. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανωτέρω προσφυγής, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15 του ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α -274). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 23 (Άρθρο 4 Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου)

18 Αξιολόγηση των γεγονότων και των περιστάσεων 1. Οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης ενηµερώνουν τον αιτούντα για την υποχρέωσή του να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκµηρίωση της αίτησής του. Αποτελεί καθήκον των ανωτέρω αρχών να αξιολογούν, σε συνεργασία µε τον αιτούντα, τα συναφή στοιχεία της αίτησής του. 2. Τα στοιχεία αυτά συνίστανται σε δηλώσεις του αιτούντα και σε όλα τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την ηλικία του, το προσωπικό του ιστορικό και το ιστορικό των συγγενών του, την ταυτότητα, την ιθαγένεια, τη χώρα και τον τόπο προηγούµενης διαµονής του, προηγούµενες συναφείς αιτήσεις, το δροµολόγιο που ακολούθησε, το δελτίο ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα καθώς και τους λόγους για τους οποίους ζητά διεθνή προστασία. 3. Η αξιολόγηση της αίτησης διεθνούς προστασίας γίνεται σε ατοµική βάση και περιλαµβάνει συνεκτίµηση: α) Των συναφών στοιχείων που σχετίζονται µε τη χώρα καταγωγής, κατά τον χρόνο λήψης απόφασης, συµπεριλαµβανοµένων των νόµων και των κανονισµών στη χώρα αυτή και του τρόπου εφαρµογής τους. β) Των συναφών δηλώσεων και εγγράφων που υπέβαλε ο αιτών. γ) Της ατοµικής κατάστασης και των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως το προσωπικό ιστορικό, το φύλο και την ηλικία, ούτως ώστε να εκτιµηθεί εάν, οι πράξεις στις οποίες έχει ήδη ή θα µπορούσε να εκτεθεί ή οι πράξεις στις οποίες τα µέλη της οικογένειάς του και του στενού περιβάλλοντός του έχουν ήδη ή θα µπορούσαν να εκτεθούν, ισοδυναµούν µε δίωξη ή σοβαρή βλάβη. δ) Του εάν οι δραστηριότητες του αιτούντος από τότε που εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του ανελήφθησαν µε αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εκτιµηθεί εάν ο ενδιαφερόµενος θα εκτεθεί, συνεπεία των δραστηριοτήτων αυτών, σε δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε περίπτωση επιστροφής του στην εν λόγω χώρα. ε) Του εάν θα ήταν εύλογο να αναµένεται ότι ο αιτών θα θέσει εαυτόν υπό την προστασία άλλης χώρας την ιθαγένεια της οποίας θα µπορούσε να διεκδικήσει. 4. Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη ή άµεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης, αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι είναι βάσιµος ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, εκτός εάν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω δίωξη ή σοβαρή βλάβη δεν θα επαναληφθεί. 5. Οσάκις ορισµένες πτυχές των δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκµηριώνονται µε έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, οι πτυχές αυτές δεν χρειάζονται επιβεβαίωση, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) Έχει καταβάλει πραγµατική προσπάθεια να τεκµηριώσει την αίτησή του.

19 β) Έχει υποβάλει όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία διαθέτει και έχει δώσει ικανοποιητική εξήγηση για την τυχόν έλλειψη άλλων ουσιαστικών στοιχείων. γ) Οι δηλώσεις του θεωρούνται συνεκτικές, λεπτοµερείς και δεν έρχονται σε αντίθεση µε διαθέσιµα ειδικά και γενικά στοιχεία που αφορούν την περίπτωσή του. δ) Αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το νωρίτερο δυνατόν, εκτός εάν αποδείξει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος που τον εµπόδισε να το πράξει. ε) Η γενική αξιοπιστία του αιτούντος είναι αποδεδειγµένη. Σε κάθε περίπτωση η αµφιβολία ενεργεί υπέρ του αιτούντος. ΑΡΘΡΟ 24 (Άρθρο 5 Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου) Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας οι οποίες ανακύπτουν επιτόπου 1. Ο βάσιµος φόβος δίωξης ή ο πραγµατικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης µπορεί να στηρίζεται σε: α) Γεγονότα τα οποία επήλθαν µετά την αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα καταγωγής του. β) ραστηριότητες στις οποίες ο αιτών επιδόθηκε µετά την αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής, ιδίως εάν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθήσεων ή προσανατολισµών τις οποίες ο αιτών είχε ήδη στη χώρα καταγωγής του. 2.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύµβασης της Γενεύης, δεν αναγνωρίζεται καθεστώς διεθνούς προστασίας στον αιτούντα που υποβάλλει µεταγενέστερη αίτηση, εάν ο κίνδυνος δίωξης βασίζεται σε περιστάσεις που ο αιτών προκάλεσε εσκεµµένως µετά την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής του. ΑΡΘΡΟ 25 (Άρθρα 6,7 Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου) Κριτήρια χορήγησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης Στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης συµπεριλαµβάνονται: α) Το κράτος, β) οµάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή ουσιώδες µέρος του εδάφους του, γ) µη κρατικοί φορείς, εάν µπορεί να καταδειχθεί ότι οι φορείς που αναφέρονται υπό στοιχεία α) και β), συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών

20 οργανισµών, δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµούν να παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στη επόµενη παράγραφο. 2. Φορείς προστασίας Προστασία µπορεί να παρέχεται από: α) Το κράτος, ή β) οµάδες ή οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων διεθνών οργανισµών, που ελέγχουν το κράτος ή ουσιώδες µέρος του εδάφους του. Προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι ανωτέρω φορείς λαµβάνουν εύλογα µέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, µε τη λειτουργία µεταξύ άλλων αποτελεσµατικού νοµικού συστήµατος για τον εντοπισµό, την ποινική δίωξη και τον κολασµό των πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη και ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή. Όταν αξιολογείται εάν διεθνής οργανισµός ελέγχει ένα κράτος ή ουσιώδες µέρος του εδάφους του και παρέχει προστασία όπως περιγράφεται ανωτέρω, λαµβάνονται υπόψη τυχόν κατευθυντήριες γραµµές που παρέχονται σε οικείες πράξεις του Συµβουλίου της Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 26 (Άρθρο 8 Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου) Εγχώρια προστασία 1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η αποφαινόµενη αρχή µπορεί να αποφασίζει ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας, εάν σε τµήµα της χώρας καταγωγής δεν υφίσταται βάσιµος φόβος δίωξης ή πραγµατικός κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής βλάβης, είναι δε ευλόγως αναµενόµενο ο αιτών να παραµείνει στο τµήµα αυτό της χώρας. 2. Εξετάζοντας εάν η κατάσταση σε τµήµα της χώρας καταγωγής αντιστοιχεί µε την περιγραφόµενη στην παράγραφο 1, η αποφαινόµενη αρχή, κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης επί της αιτήσεως, λαµβάνει υπόψη τις γενικές περιστάσεις που επικρατούν στο εν λόγω τµήµα της χώρας και τις προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος. ΑΡΘΡΟ 27 (Άρθρο 22 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) Πληροφορίες σχετικά µε ατοµικές περιπτώσεις Για το σκοπό της εξέτασης ατοµικών περιπτώσεων οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης, οφείλουν: α) Να µην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αφορούν ατοµικές αιτήσεις ή το γεγονός ότι έχει υποβληθεί αίτηση στους φερόµενους ως διώκτες του αιτούντα.

21 β) Να µην ζητούν πληροφορίες από τους φερόµενους ως διώκτες του αιτούντα κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσµα να αποκαλυφθεί άµεσα ή έµµεσα το γεγονός ότι έχει υποβάλει αίτηση και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητά του και των εξαρτώµενων από αυτόν προσώπων ή την ελευθερία και την ασφάλεια των µελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής. ΑΡΘΡΟ 28 (Άρθρο 25 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου Απαράδεκτες αιτήσεις διεθνούς προστασίας Η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη όταν: α) Έχει χορηγηθεί στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. β) Του έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας ή απολαµβάνει άλλης επαρκούς προστασίας, επωφελούµενος µεταξύ άλλων, από την αρχή της µη επαναπροώθησης από χώρα που δεν είναι κράτος µέλος και θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του παρόντος ή ως πρώτη χώρα ασύλου, σύµφωνα µε το άρθρο 40. γ) Άλλο κράτος µέλος έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασής της κατ εφαρµογή του Κανονισµού (Ε.Κ) 343/2003, του Συµβουλίου. δ) Έχει επιτραπεί στον αιτούντα να παραµείνει στη χώρα για κάποιο άλλο λόγο συνεπεία του οποίου έχει λάβει καθεστώς ισοδύναµο προς τα δικαιώµατα και τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας. ε) Έχει επιτραπεί στον αιτούντα να παραµείνει στη χώρα για άλλους λόγους που εµποδίζουν την επαναπροώθησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισµού καθεστώτος δυνάµει του στοιχείου δ). στ) Ο αιτών υπέβαλε όµοια αίτηση µετά από τελεσίδικη απόφαση, της αποφαινόµενης αρχής ή της επιτροπής προσφυγών. ζ) Πρόσωπο εξαρτώµενο από τον αιτούντα υποβάλλει αίτηση, αφού το πρόσωπο αυτό έχει συναινέσει, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του παρόντος, να συµπεριληφθεί η περίπτωσή του ως τµήµα αίτησης υποβαλλόµενης για λογαριασµό του και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του προσώπου αυτού τα οποία να δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης.

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 29 (Άρθρο 6 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) Πρόσβαση στη διαδικασία Κάθε αλλοδαπός, υπήκοος τρίτης χώρας, έχει δικαίωµα σε διεθνή προστασία. Οι αρµόδιες αρχές υποβολής και εξέτασης, µεριµνούν ώστε κάθε ενήλικας να έχει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιον των ως άνω αρχών. Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση εξ ονόµατος των εξαρτώµενων από αυτόν προσώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξαρτώµενοι ενήλικες πρέπει να συναινούν εγγράφως στην κατάθεση της αίτησης εξ ονόµατός τους ή, εάν αυτό δεν ισχύει, να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτησή τους. Ο ανήλικος, ασυνόδευτος ή µη, άνω των 14 ετών µπορεί να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση εάν οι ως άνω αρµόδιες αρχές θεωρούν ότι έχει την ωριµότητα να αντιληφθεί τη σηµασία της πράξης του. Ο ασυνόδευτος ανήλικος, άνω των 14 ετών που δεν πληροί το προαναφερόµενο κριτήριο της ωριµότητας, υποβάλει αίτηση δια αντιπροσώπου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του παρόντος. Οι αρχές στις οποίες είναι πιθανόν να απευθύνονται οι αιτούντες, λαµβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόµενους για τον τρόπο και τον αρµόδιο φορέα υποβολής της αίτησής τους. Επίσης λαµβάνουν οδηγίες για τη διαβίβαση του προφορικού ή έγγραφου αιτήµατος, στην αρµόδια αρχή υποβολής και εξέτασης. ΑΡΘΡΟ 30 (Άρθρο 18 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) Κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία 1. Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας από τις αρχές της χώρα µας, πριν συλληφθεί και πριν την έναρξη εφαρµογής της διαδικασίας απέλασης δεν κρατείται για µόνον το λόγο ότι υπέβαλε την αίτηση αυτή, ακόµα και εάν βρίσκεται παράνοµα στη χώρα. 2. Όποιος συλλαµβάνεται και κρατείται εκκρεµούσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απέλασης κατά τα οριζόµενα στο µεταναστευτικό νόµο 3386/2005 παραµένει κρατούµενος και η αίτησή του εξετάζεται µε απόλυτη προτεραιότητα. 3. -Με απόφαση του οικείου Αστυνοµικού ιευθυντή και προκειµένου περί Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης από τον

23 αρµόδιο για θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικό ιευθυντή ή ανώτερο αξιωµατικό, που ορίζεται από τον οικείο Γενικό Αστυνοµικό ιευθυντή, και προκειµένου οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης, προσδιορίσουν τις συνθήκες εισόδου, τα πραγµατικά στοιχεία προέλευσης και ταυτότητας των µαζικά λάθρα εισερχόµενων αιτούντων και το πιθανολογούµενο καθεστώς τους και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 2 της Σύµβασης της Γενεύης και το άρθρο 7 παρ. 5 του παρόντος, περιορίζουν αυτούς σε κατάλληλο χώρο και για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την περαίωση της ως άνω διαδικασίας. Το χρονικό αυτό διάστηµα σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες. Οι ως άνω και κατ εφαρµογή των διατάξεων ως προς τις διαδικασίες της ιοικητικής κράτησης, έχουν τις εγγυήσεις που προβλέπει ο Ν. 3386/05, διαδικασία που εξασφαλίζει όλα τα δικαιώµατά τους για δικαστική και διοικητική προσφυγή. 4-Στις περιπτώσεις που κατά τα ανωτέρω υφίσταται κράτηση ή περιορισµός των αιτούντων, οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης, µε την επιφύλαξη των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου που διέπουν την κράτηση και τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 15 του παρόντος, εφαρµόζουν τα ακόλουθα: -Οι άγαµες γυναίκες να κρατούνται χωριστά από τους άντρες. -Αποφεύγεται η κράτηση των ανήλικων, ειδικότερα των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και των ασυνόδευτων ανηλίκων. -Αποφεύγεται η κράτηση εγκύων σε προχωρηµένη εγκυµοσύνη και συνιστάται να µην κρατούνται οι έγκυες και οι λεχώνες, -Παρέχεται στους κρατούµενους η προσήκουσα ιατρική φροντίδα - ιασφαλίζεται το δικαίωµα για νοµική εκπροσώπηση των κρατούµενων αιτούντων. -Παρέχονται στους κρατούµενους υπηρεσίες διερµηνείας και ενηµερώνονται για τους λόγους και τη διάρκεια της κράτησης. 5.- Τα παραπάνω ισχύουν και για τους αιτούντες των οποίων η αίτηση κρίνεται αβάσιµη ή απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 31 (Άρθρο 7 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) ικαίωµα παραµονής αιτούντων - Εξαιρέσεις Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραµένουν στη χώρα µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης και την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και δεν αποµακρύνονται µε οιονδήποτε τρόπο. Εξαίρεση προβλέπεται: α) Στις περιπτώσεις όπου οι αρχές συλλαµβάνουν ή εκδίδουν, ανάλογα µε την περίπτωση, τον ενδιαφερόµενο είτε σε άλλο κράτος µέλος εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δυνάµει του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης, είτε σε τρίτη ασφαλή για τον αιτούντα χώρα ή σε διεθνή ποινικά δικαστήρια,

24 Αυτή η σύλληψη ή η έκδοση δεν πρέπει να οδηγεί σε επαναπροώθηση του ενδιαφερόµενου, που είναι αντίθετη µε το άρθρο 33 παρ. 1 της Σύµβασης της Γενεύης. Κανένας δεν εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησης, εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος. β) Στις περιπτώσεις αποδοχής ανάληψης ή εκ νέου ανάληψης της ευθύνης εξέτασης αίτησης ασύλου, στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (Ε.Κ) 343/2003, του Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 32 (Άρθρο 8 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης 1.- Οι αιτήσεις δεν απορρίπτονται για µόνο το λόγο ότι δεν υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατό. 2.- Οι αποφάσεις της αποφαινόµενης αρχής, λαµβάνονται µετά από δέουσα εξέταση και κατόπιν προτάσεως της Κεντρικής αρχής. Για το σκοπό αυτό: α) Οι αιτήσεις εξετάζονται και οι αποφάσεις λαµβάνονται σε ατοµική βάση, αντικειµενικά και αµερόληπτα. β) Λαµβάνονται συγκεκριµένες και ακριβείς πληροφορίες κυρίως από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από διάφορες πηγές όπως, η Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, ως προς τη γενική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των αιτούντων και όπου χρειάζεται, στις χώρες µέσω των οποίων διέρχονται. Οι προαναφερόµενες πληροφορίες αξιολογούνται από την Κεντρική αρχή και διανέµονται στους υπεύθυνους για την εξέταση των αιτήσεων και στην αποφαινόµενη αρχή. γ) Το προσωπικό που εξετάζει τις αιτήσεις και εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων, έχει τις γνώσεις και την κατάρτιση, όσον αφορά τη νοµοθεσία περί διεθνούς προστασίας. Για το σκοπό αυτό η Κεντρική αρχή οργανώνει σεµινάρια κατάρτισης αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή/και µε µη Κυβερνητικές Οργανώσεις και διανέµει στους ασχολουµένους µε την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων επ αυτών, τις διαθέσιµες από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες οδηγίες και εγκυκλίους σε θέµατα προσφυγικού δικαίου. Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων, καθώς και η αποφαινόµενη αρχή λαµβάνουν υπόψη το Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για τα κριτήρια και τις διαδικασίες καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα. 3.- Τα µέλη της Επιτροπής προσφυγών έχουν πρόσβαση στις γενικές πληροφορίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 (β) και είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

25 ΑΡΘΡΟ 33 (Άρθρο 9 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) Προϋποθέσεις για τη λήψη απόφασης από την αποφαινόµενη αρχή Αιτιολόγηση - επίδοση αποφάσεων 1.- Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων επιδίδονται στον ενδιαφερόµενο και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό έγγραφο επίδοσης το οποίο υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο, το διερµηνέα και τον υπάλληλο που επιδίδει την απόφαση. Οι επιδόσεις κοινοποιήσεις, διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας «περί επιδόσεων». Το περιεχόµενο της απόφασης ανακοινώνεται προφορικά στον αιτούντα σε γλώσσα που κατανοεί και περί της ανακοινώσεως αυτής γίνεται µνεία στο αποδεικτικό επιδόσεως. 2.- Στην απορριπτική απόφαση, αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης και γίνεται µνεία για την προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, καθώς και τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής. Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης επί απαραδέκτου αιτήσεως, ως ορίζεται στο άρθρο 28 εδάφιο γ, η απόφαση αυτή συνοδεύεται από στοιχεία σχετικά µε την προθεσµία εκτέλεσης της µεταφοράς του αιτούντα στην επικράτεια του αρµόδιου για την εξέταση της αίτησης κράτους µέλους, εάν αυτή θα γίνει εθελοντικά, ελεγχόµενα ή υπό συνοδεία και να περιλαµβάνει, εφόσον είναι απαραίτητο, πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο όπου πρέπει να παρουσιαστεί ο αιτών, κατά την εκεί άφιξή του. υνάµει της απόφασης αυτής ο αιτών εφοδιάζεται µε άδεια ελεύθερης διέλευσης (Laissez Passer) σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 3.- Όταν έχει υποβληθεί αίτηση εξ ονόµατος των εξαρτώµενων από τον αιτούντα µελών, που επικαλούνται τους ίδιους λόγους, η αποφαινόµενη αρχή εκδίδει µια απόφαση που αφορά όλα τα εξαρτώµενα µέλη. ΑΡΘΡΟ 34 (Άρθρο 10 Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου) Εγγυήσεις για τους αιτούντες διεθνή προστασία 1.- Στους αιτούντες παρέχονται οι ακόλουθες εγγυήσεις: α. Ενηµερώνονται ενυπόγραφα σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος. Οι πληροφορίες τους δίδονται εγκαίρως, ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώµατα που εγγυάται το παρόν και να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τους. β. Παρέχονται υπηρεσίες διερµηνέα, για να εκθέσουν την περίπτωσή τους στις αρµόδιες αρχές υποβολής και εξέτασης και για τη διεξαγωγή της συνέντευξης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Οι υπηρεσίες αυτές αµείβονται από το ηµόσιο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σχέδιο Νόμου Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Δ. 114/10, ΦΕΚ Α 195/22.11.2010: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29 ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114/2010

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114/2010 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114/2010 Τελευταία ενηµέρωση :20/6/2013 (ΦΕΚ Α-195/22.11.2010) Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν.1975/1991 (Α 184), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.2452/1996 (Α 283).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν.1975/1991 (Α 184), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.2452/1996 (Α 283). ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 96/2008 - ΦΕΚ 152/Α'/30.7.2008 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινοβουλευτική Συνέλευση Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών 1 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ανησυχεί για τον αυξανόμενο αριθμό των παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών

Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών ΠΔ 80/2006 - ΦΕΚ 82/Α'/14.4.2006 Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς συμπλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013

L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 L 180/96 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4221, 20/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4221, 20/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 13.12.2005, σ. 13. εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 304, 30.9.2004, σ. 12. εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/83/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 106(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου,

Αριθμός 106(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1150 Ν. 106(Ι)/2016 Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της πράξης αυτής είναι η αντίκρουση των ενδίκων µέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 180/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 REX

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004L0081 EL 06.08.2004 000.002 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227/2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παροχής, που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. : 17242.07/2.2 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου Έλενα Μάρκου Tηλέφωνο: 210 72 89 807 210 72 89 609 Φαξ: 210 72 92 129 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αρχηγείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017 Ν. 22(I)/2017 22(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' ^ Φ.Π. Adi9u6c 3337/2005 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Δεκεμβρίου 2004, με την εξής σύνθεση: Α. Τσαμττάση, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα σε αναττλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 105(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

Αριθμός 105(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1121 Ν. 105(Ι)/2016 Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ---------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14848/02 GA/as DG H I EL

14848/02 GA/as DG H I EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 εκεµβρίου 2002 (OR. de) 14848/02 MIGR 130 COMIX 682 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Νόμος 2101/1992. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α 192)

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Νόμος 2101/1992. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α 192) Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Νόμος 2101/1992. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α 192) [ ] Άρθρο 37 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε: α)

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 7 Μαρτίου 2002 PE 302.296/116-224 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 116-224 Σχέδιο έκθεσης (PE 302.296) Jorge

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝO: www. aitima. gr

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝO: www. aitima. gr «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝO: 2109241677 www. aitima. gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γ Τμήμα Εφαρμογής των Δικαιωμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ν.Σ.(m) Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Μ Ε Λ Η Δ. Κυριλλόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6(Ι)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Προσφύγων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 143 20060713 Τέθηκε σε ισχύ: 13.07.2006 Ημ.Υπογραφής: 12.07.2006 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15-9-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 313 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 6.2.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 146 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union 1 Συμμετοχή Η συμμετοχή είναι δικαίωμα σου! Τα παιδιά, οι νέοι όπως και οι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα της παροχής συμβουλών και το δικαίωμα του να εισακούονται σε διαδικασίες που τους αφορούν. Πρώτα όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0163/2013 2009/0165(COD) 10.06.2013 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα