ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΣ:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΣ: 2015 Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια «ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» για τις ανάγκες κίνησης και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Προμήθεια λιπαντικών & πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α 23%. Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή - για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Οι προμηθευτές θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. «Όρος απαράβατος» Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις : α) Της Υ. Α /93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε Κ Π Ο Τ Α). β) Το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α) γ) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». δ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ε) Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ Α 64/ ) προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005 στ)τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18) 2

3 Άρθρο 3 ο : Τεύχη μελέτης 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 3. Γενικής συγγραφή υποχρεώσεων 4. Ενδεικτική προμέτρηση 5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 6. Τιμολόγιο Προσφοράς Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις με Κ.Α: , , στον προϋπολογισμό του 2015 με τίτλο: «προμήθεια ελαιολιπαντικών για κίνηση και την συντήρηση των μεταφορικών μέσων». Χαλκίδα: Αυγουστός 2015 \ Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Χ. Ιωάννης Κοραής ΔΕ5/Β Φίλιππος Κλάγκος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β 3

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής Τηλ. ( ) Fax. ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ για τις ανάγκες κίνησης και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις : α) Της Υ. Α /93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε Κ Π Ο Τ Α). β) Το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α) γ) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». δ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ε) Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ Α 64/ ) προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005 στ)τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18) 4

5 Άρθρο 3 ο - Τεχνικές προδιαγραφές Α. Γενικές προδιαγραφές Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα της μελέτης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία. Οι συσκευασίες θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο. Συνέχεια τεχνικών προδιαγραφών: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λιπαντικών κινητήρων, με τις πιο διαφορετικές προδιαγραφές. Για να επιλέξετε το καταλληλότερο λιπαντικό για τον κινητήρα σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του οχήματος σας, πρέπει να εξετάσετε εάν αυτό πληροί: 1. τη συνιστώμενη ρευστότητα κατά SAE 2. το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, όπως αυτό καθορίζεται από: α)τις συνιστώμενες διεθνείς γενικές προδιαγραφές (ACEA, API κτλ) β)τις απαιτούμενες εγκρίσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή Σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών προδιαγραφών των λιπαντικών κινητήρων. = ΒΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ + ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ MC ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΜΕΝΑ PLANTO ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Πρόσθετα υψηλών πιέσεων (ΕΡ) Απορρυπαντικά Διασκορπιστές Αντιδιαβρωτικά Αντιοξειδωτικά Αντιαφριστικά Βελτιωτές Δείκτου Ιξώδους ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE (Society of Automotive Engineers) Η ρευστότητα ενός λιπαντικού κινητήρων περιγράφεται με την ταξινόμηση κατά SAE. Έτσι ο πρώτος αριθμός ενός λιπαντικού κινητήρων με SAE 0W-30 για παράδειγμα, περιγράφει το πόσο λεπτόρρευστο είναι το λιπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο μικρότερος είναι ο 5

6 αριθμός, τόσο ευκολότερα μπορεί αυτό το λιπαντικό να ρέει με κρύο καιρό και κατ επέκταση, τόσο γρηγορότερα θα φθάσει σε όλα τα σημεία λίπανση της μηχανής κατά την εκκίνησης. Ο δεύτερος αριθμός δίνει μια ένδειξη για τη ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Α. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε με βάση χαμηλές (αρνητικές) θερμοκρασίες, xαρακτηριστικό W = winter: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W Β. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε για υψηλές θερμοκρασίες (στους 100 C): 20, 30, 40, 50 ΜΟΝΟΤΥΠΑ: 10W, 20 (20W20), 30, 40, 50 ΠΟΛΥΤΥΠΑ: 0W40, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 15W50, 20W50 κλπ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ API (American Petroleum Institute) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Προδιαγραφές ΑΡΙ Οι προδιαγραφές ΑΡΙ μας πληροφορούν για τις αμερικάνικες απαιτήσεις και κριτήρια ποιότητας, που πληροί ένα λιπαντικό κινητήρων. Οι ισχύουσες προδιαγραφές ΑΡΙ μετά και την τελευταία έκδοση του 11/2006 είναι : Βενζινοκινητήρες : SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM Πετρελαιοκινητήρες : CF, CF2, CF-4, CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4 Οι ανώτερες τρέχουσες προδιαγραφές ΑΡΙ είναι : SM (2004) για βενζινοκινητήρες CJ-4 (2006) για πετρελαιοκινητήρες επαγγελματικών οχημάτων Οι κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων δεν κατατάσσονται από τις προδιαγραφές ΑΡΙ. ACEA (Association des Constructeurs Europens de l Automodile) Προδιαγραφές ACEA Οι προδιαγραφές ACEA (που από το 1996 αντικατέστησαν τις προδιαγραφές CCMC) χρησιμοποιούν ένα κωδικό που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Τα γράμματα προσδιορίζουν το είδος του κινητήρα, ενώ οι αριθμοί την εφαρμογή και το επίπεδο ποιότητας του λιπαντικού. Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση (που ισχύει από την 28/3/2007) οι ευρωπαικές προδιαγραφές ACEA 2007 περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες λιπαντικών κινητήρων, που η καθεμία έχει 4 διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων : A / B για κινητήρες βενζίνης (Α) και ελαφριάς χρήσης πετρελαιοκινητήρες (Β) σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά (van και transpoter). Οι δύο αυτές κατηγορίες συνδυάστηκαν σε μια, ήδη από το Επίπεδα ποιότητας:α1/β1, Α3/Β3, Α3/Β4, Α5/Β5. C για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων. Επίπεδα ποιότητας:c1, C2, C3, C4. Ε για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης σε επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, χωματουργικά και αγροτικά μηχανήματα). Επίπεδα ποιότητας: Ε2, Ε4, Ε6, Ε7. Λιπαντικά Επιβατικών Βενζίνης & Πετρελαίου Α1/Β1 Λεπτόρρευστα λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων (>2,5%) για κινητήρες βενζίνης και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες Υψηλής Θερμοκρασίας-Υψηλής Διάτμησης (HTHS) 2,6-3,5 mpa.s. 6

7 Προτιμώμενες κατηγορίες ιξώδους SAE είναι XW-30 και XW-20. Α2/Β2 Οι δύο αυτές προδιαγραφές δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατάταξη ACEA. Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε παλιά αυτοκίνητα. Α3/Β3 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών σε όλες τις εποχές και σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Α3/Β4 Όπως η Α3/Β3, αλλά επίσης κατάλληλη και για πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού (TDI). A5/B5 Λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και βαν σχεδιασμένους για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών με ιξώδες HTHS 2,9-3,5 mpa.s. Σ ένα δοκιμαστικό κινητήρα θα πρέπει να αποδειχθεί μια μείωση της κατανάλωσης καυσίμου >2,5% σε σύγκριση με ένα λάδι αναφοράς 15W-40. Λιπαντικά Επιβατικών Συμβατά με Καταλύτες C1Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2,9mPa.s., με τα χαμηλότερα SAPS (θειική τέφρα<0,5%, φώσφορο, θείο) και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίλτρα σωματιδίων (DPF) και τριοδικό καταλύτη (TWC). C2Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2.9mPa.s. και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με φίλτρα σωματιδίων και τριοδικό καταλύτη. C3Λιπαντικά με HTHS>3.5mPa.s., για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με DPF και TWC. Αυξάνουν τη ζωή των φίλτρων σωματιδίων και του τριοδικού καταλύτη. C4Λιπαντικά με πολύ χαμηλά SAPS(θειική τέφρα <0,5%, φώσφορο, θείο) και με HTHS>3.5mPa.s. Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίτρα σωματιδίων (DPF και τριοδικό καταλύτη (TWC). Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Φορτηγών κλπ. Ε1 Παλιά, χαμηλή προδιαγραφή. Δεν ισχύει πια, έχει καταργηθεί. E2 Λιπαντικά γενικής χρήσης για πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών και χωματουργικών μηχανημάτων, με ή χωρίς τούρμπο, μέσης έως βαριάς χρήσης, με κανονικά διαστήματα αλλαγής. Ε3 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006. E4 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων σε μερικούς κινητήρες EGR επανακυκλοφορίας καυσαερίων και για κάποιους κινητήρες εφοδιασμένους μα συστήματα SCR μετατροπής των οξειδίων του αζώτου (Nox). E5 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006. Ε6 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3, και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλα για όλους τους κινητήρες EGR με ή χωρίς μοριακά φίλτρα και για κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Nox. Η προδιαγραφή Ε6 συστήνεται ειδικά για κινητήρες με φίλτρα σωματιδίων και είναι σχεδιασμένη για χρήση σε συνδυασμό με καύσιμα χωρίς θειάφι (max. 50 ppm). E7 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων, για τους περισσότερους κινητήρες EGR και όλους τους κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Nox. 7

8 MERCEDES-BENZ Προδιαγραφή Πεδίο Εφαρμογής MB Πολύτυπα λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων. ΜΒ Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων (SHPD) για υπερτροφοδοτούμενα φορτηγά. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικών ως 45,000 km. ΜΒ Όπως η 228,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων με φίλτρα σωματιδίων. ΜΒ Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων (UHPD) για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού για την ελαφρά κατηγορία ως 45,000km και για την βαριά κατηγορία (φορτηγά, λεωφορεία) 100,000km έως και 160,000km με ειδικά φίλτρα. ΜΒ Όπως η ΜΒ228,5 αλλά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 φορτηγών και λεωφορείων με τεχνολογία Bluetec φίλτρων σωματιδίων. ΜΒ Λιπαντικά για επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με κανονικά διαστήματα αλλαγής. ΜΒ Λιπαντικά κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου για επιβατικά αυτοκίνητα με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού (20,000 km). ΜΒ Όπως η 229,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωματιδίων. ΜΒ Λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων με ακόμη μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής (30,000km), οικονομία καυσίμων και λιγότερους ρύπους. ΜΒ Όπως η 229,5 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φιλτρο σωματιδίων. MIL-L (U.S. Military Specifications) Προδιαγραφές Αμερικανικού Στρατού MIL-L2104 E/F MIL-L E ΓΡΑΣΑ ΓΡΑΣΟ= ΒΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ + ΣΑΠΩΝΑΣ+ΠΡΟΣΘΕΤΑ Αριθμός συνοχής ρευστότητα NLGI 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Κατάταξη: DIN π.χ KP2 K-30 ΛΑΔΙ: Ορυκτό Συνθετικό ΣΑΠΩΝΕΣ: Λιθίου, Ασβεστίου, Νατρίου, σύμπλοκα αυτών, συνθετικοί, σιλικόνης κλπ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ: Όπως και στα λιπαντικά κινητήρων καθώς επίσης και Διθειούχο Μολυβδένιο (MoS2), γραφίτης κλπ. 8

9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Βαθμός Ιξώδους: ISO Κατάταξη: Κατά DIN ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: DIN part 2 HLP ενισχυμένα: DIN part 2 HVLP ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ API GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 MIL-L-2105 MIL-L-2105D MIL-L-PRF-2105E Θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/ ) Σύμφωνα με ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι: Από απόψεως επιπέδου ποιότητας,τα λιπαντικά της παρούσας να ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές καθώς και στις εκάστοτε νεώτερες που αποτελούν εξελίξεις προγενέστερων. API ACEA SC,SD,SE,SF - SG,SH,SJ,SL A1,A2,A3 CC - CD,CF,CE B1,B2,B3,B4 CF-4,CG-4,CH-4,C I-4 E1,E2,E3,E4,E5 Ταξινόμηση λιπαντικών κατά SAE (1)(2) ,6 <9,3 2,6 SAE Νο Δυναμικό Ιξώδους (4),cP σε ,3 <12,5 2,9 Βαθμός Ιξώδους (3),cP σε θερμοκρασία (JC) Κινηματικό ιξώδες (5) ,5 <16,3 2,9(0W-40, Ιξώδους θερμοκρασία (JC) οριακής άντλησης (cst) στους 100 JC Μέγιστο Μέγιστο 5W-40,10W- 40) ,5 <16,3 3,7(15W- 40,20W-40, Ελαχ. 25W-40, 40) Μεγ ,3 <21,9 3,7 60 DW 6250 στους στους -40 3, W στους ,9 στους -35 <26,1 3,8 3, W 7000 στους στους -30 4, W 7000 στους στους -25 5, W 9500 στους στους -20 5, W στους στους -15 9,3 - - (1) 1cP=1mPa.s, 1cSt=1mm 2/s (2) Όλες οι τιμές είναι κρίσιμες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο ASTM D-3244 (3) ASTM D (4) ASTM D (5) ASTM D -445 (6) ASTM D-4683,CEC L -36-A-90( ASTM D-4741),ή ASTM D-5481 Ιξώδες υψηλού ρυθμού διάτμησης (6) cp στους 150 JC Ελαχ. Λεπτομερή φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες 9

10 SAE No OW 5W 10W 15W 20W 25W Σημείο ροής JC μεγ. Σημείο αναφλέξεως JC ελαχ. Δείκτης Ιξώδους ελαχ. Ιξώδους CP (α) Α, Β1 Α2,Α3,Β2 2,9-3,5 Ε1,Ε2,Ε3,Ε4 Ελαχ 3,5 >> >> Α στους 150 JC και 10 6 S -1 SAE A1/B1 Λοιπές ποιότητες XW-20 Να παραμένει στο βαθμο XW-30 8,6 cst 9 cst XW-40 12,0 cst 12 cst XW cst X: 5,10,15,20,25 10 W -X Όλα τα άλλα Α1,Β Α2,Β2,Β Α3,Β3,Ε1,Ε2,Ε3,Ε Τύπος ελάσxομερούς Α Για ACEA A,B RE1 RE2-99 R3 RE4 Σκληρότητα DIDC,βαθμοί -1/+5-5/+8-25/+1-5/+5 Αντοχή σε τάση % - 40/+10-15/+18-45/+10-20/+10 Επιμήκυνση σε θραύση % -50/+10-35/+10-20/+10-50/+10 Μεταβολή όγκου % -1/+5-7/+5-1/+30-5/+5 Β Για ACEA Ε RE1 RE2-99 R3 RE4 Σκληρότητα DIDC,βαθμοί -1/+5-5/+8-25/+1-5/+5 Αντοχή σε τάση % - 50/+10-15/+18-45/+10-20/+10 Επιμήκυνση σε θραύση % -60/+10-35/+10-20/+10-50/+10 10

11 Μεταβολή όγκου % -1/+5-7/+5-1/+30-5/+5 Θειική τέφρα ACEA A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 E Θειική Τέφρα % mm Επιπλέον τα λιπαντικά θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Τα λιπαντικά κινητήρων,πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων θα ΚΙΝΗΤΗΡΑ είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τους κατασκευαστές και θα πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία γίνεται ενδεικτική αναφοράς ακολούθως : Πετρελαιοκινητήρες : -SAE 15W-40(ACEA :E2, API :CG-4,CF-4, CF, MB:228.1) - SAE 15W-40(ACEA :E7,E5,E3,API: CI-4,CH-4,CG-4, CF-4 MB :228.3) Βενζινοκινητήρες : - SAE 15W-40(ACEA :A3/B3, API:SL/CF, MB:229.1 VW502.00/505.00) - SAE 15W-40(ACEA : A3/B3-A3/B4, API:SL/CF, MB:229.3 VW502.00/505.00) 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ Τα λιπαντικά μειωτήρων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τους κατασκευαστές και θα πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία γίνεται ενδεικτική αναφοράς ακολούθως : - SAE 75W-90 (API GL 3/4/5 +MT-L, MIL L2105 B/C/D,MIL- PRF-210E,ZF.TE-ML 01,02,05,0,78,08 A) - SAE 80W-90 ( API GL-4) - ATF( GM6137-M, MB 236.8) - LS90 (API GL-5, MIL-L-210D,ZF.TE-ML05/C12C/16E) 3 ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - SAE 10W-30(API GL4,ISO VG 32/46,ZF. TE-ML 05F,NH 410B) Τα υγρα υδραυλικών συστημάτων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τους κατασκευαστές και θα πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία γίνεται ενδεικτική αναφοράς ακολούθως : - HLP46( DIN HLP,CETOP RP91H HM, DAVID BROWN, DENISONHFO,C/NC/NNATI MILACRON, VICERS) - HLP 68 (DIN HLP, CETOP RP91H HM, DAVID BROWN 11

12 Β. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ειδικά χαρακτηριστικά λιπαντικών & προσθέτων. Τα υπό προμήθεια λιπαντικά & πρόσθετα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατωτέρω αναγραφόμενες προδιαγραφές του πίνακα. [Σημ.: Η αναφορά του πίνακα «ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» έχει ως σκοπό να γίνει κατανοητός ο τύπος και η ποιότητα των ζητούμενων λιπαντικών & προσθέτων]. Πιο αναλυτικά: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SAE 15W/40 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 5W/30 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SAE 20W/ Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40 ACEA A3/B3/E7 API SL/CI-4 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 SAE 5W/30 ACEA A3/B4 MB VW / SAE 20W/50 ACEA Α3/Β3/Ε7 API SL/CI4 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 API TC JACO FC «Χρωματιστό» MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Συσκευασία δοχείο του 1lit NMMA TC-W3 «Χρωματιστό» Συσκευασία δοχείο των 20lit 12

13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) 6. 4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ 10W/40 10W/40 API SJ JACO MA 7. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W80 8. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 9. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 Συσκευασία δοχείο του 1lit SAE 75W80 API GL 4 ZF TE ML02D ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 API GL-5 SAE J 2360 (MIL-L-PRF- 2105E) ZF TE-ML 02B,05B,07A, 12B,16F,17B MB MAN 3343 SL MT-1 Scania STO:1 SAE 80W90 API GL 5 MIL-L-2105 D MB ZF TE-ML:05/A,07/A,012A, 16C/D,17B ZF TE ML02D MB ZF TE-ML 02B,05B,07A, 12B,16F,17B MB ZF TE-ML:05/A,07/A,012A, 16C/D,17B 10. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 30 SAE 30 CAT TO-4 ALLICON C-4 CAT TO-4 13

14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) 11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W 12. ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ- ΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ «Κόκκινο» 13. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 SAE 10W CAT TO-4 ALLISON C-4 GM DEXRON III ALLISON C-4 FORD MERCON MB ISO 68 DIN part 2 HLP DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR ISO 46 DIN part 2 HLP DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR CAT TO-4 MB ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ DOT4 SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4 Συσκευασία δοχείο των 250ml 16. ADBLUE ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ πριν από τον καταλύτη SCR Συμμόρφωση στους κινητήρες Euro4- Euro5. Διάλυμα καθαρής ουρίας 32,5% με νερό DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC Συσκευασία δοχείο των 14

15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) 10 lit 17. ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ NLGI 2 DIN K2C-30 σε kg 18. ΓΡΑΣΟ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ NLGI 00 DIN KP00K-30 Συσκευασία δοχείο των 16Kg 19. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «Συμπυκνωμένο» «Συμπυκνωμένο» ASTM D 3306 AFNOR NFR BS6580 MB σε Kg MB ΦΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΑΣΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ELONA SYN SAE 10W/40 ACEA E6,API CF /CE/CD M/B , MAN M 3477/M 3275,VOLVO VDS 4 M TU TYPE D-9 10W/30 Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μας. Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και είναι ετήσιος. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει µονοµερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της επαύξησης του προϋπολογισμού στα όρια που ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές σχετικές διατάξεις περί προμηθειών στους ΟΤΑ, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. 15

16 Γ. Στοιχεία τεχνικής προσφοράς Με την προσφορά των διαγωνιζόμενων να προσκομιστούν υποχρεωτικά «Όρος απαράβατος» τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά. 1. Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001/2000,14001/2007 και OHSAS 18001/2007 του παραγωγού τα οποία θα κατατεθούν με την προσφορά 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους, τα οποία θα κατατεθούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία. 6. Ο χρόνος παράδοσης: Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία. 7. Ο τόπος παράδοσης: Αποθήκες Δήμου Χαλκιδέων Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα. 8. Ο χρόνος εγγύησης-διατήρησης: Τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον κατασκευαστή. 9. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά : Δείκτης αντοχής λιπαντικών (150C ),Δείκτης ιξώδους,σημείο αντάφλεξης Σημείο ροής Σημείο θόλωσης,αντοχή στην οξείδωση, ΤΑΝ,Οξύτητα,ΤΒΝ- Αλκαλικότητα,Τέφροι καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα και οχήματος ή ώρες λειτουργίας ). 10. Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων ( approval ) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα εφ όσον υπάρχουν. Όρος επιθυμητός 11. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας. 12. Πελατολόγιο και κατάλογο όλων των σχετικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν με συνολική έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου σε περίπτωση που ζητηθεί από το Δήμο κάποιο προϊόν. Όρος επιθυμητός 13. Διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου με θέματα: (λίπανση κινητήρων, προδιαγραφές λαδιών, πρόσθετα λαδιών, δείκτης ιξώδους, αντιστοιχίες προδιαγραφών, καμένα λάδια, μέτρα ασφαλείας σε όσους έρχονται σε επαφή με τα λιπαντικά ή πρόσθετα κ.τ.λ) Όρος επιθυμητός. 14. Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το «Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών & πρόσθετων» της μελέτης 16

17 Σημ.: [Όπου γίνεται αναφορά «όρος απαράβατος» θα πρέπει να γίνεται συμμόρφωση με τα ζητούμενα της διακήρυξης και της μελέτης, διαφορετικά επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς. Όπου γίνεται αναφορά «όρος επιθυμητός» είναι προαιρετικό.] [Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των ανωτέρω, να κρίνει τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας ως ουσιώδεις ή επουσιώδεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ να προχωρήσει στην απόρριψη ή μη της Τεχνικής Προσφοράς]. Γ.1 Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών & πρόσθετων Θα συνοδεύει τη Τεχνική προσφορά συμπληρωμένο για όλα τα είδη λιπαντικών και πρόσθετων. Όρος απαράβατος Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40 SAE 15W/40 ACEA A3/B3/E7 API SL/CI-4 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ [Μάρκα ονομασία - προδιαγραφές προσφερόμενου Λιπαντικού - Πρόσθετου κ.τ.λ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 5W/30 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50 SAE 5W/30 ACEA A3/B4 MB VW / SAE 20W/50 ACEA Α3/Β3/Ε7 API SL/CI4 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ API TC JACO FC «χρωματιστό» Συσκευασία δοχείο του 1lit 5. 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ NMMA TC-W3 «χρωματιστό» 17

18 Συσκευασία δοχείο των 20lit 6. 4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ 10W/40 7. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W80 8. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 10W/40 API SJ JACO MA (Συσκευασία δοχείο του 1lit) SAE 75W80 API GL 4 ZF TE ML02D ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 API GL-5 SAE J 2360 (MIL-L-PRF- 2105E) ZF TE-ML 02B,05B,07A, 12B,16F,17B MB MAN 3343 SL MT-1 Scania STO:1 9. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 SAE 80W90 API GL 5 MIL-L-2105 D MB ZF TE-ML:05/A,07/A,012A, 16C/D,17B 10. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W SAE 30 CAT TO-4 ALLICON C-4 SAE 10W CAT TO-4 ALLISON C GM DEXRON III 18

19 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ- ΤΙΜΟΝΙΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ «Κόκκινο» ALLISON C-4 FORD MERCON MB ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 ISO 68 DIN part 2 HLP DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 ISO 46 DIN part 2 HLP DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ DOT4 SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4 Συσκευασία δοχείο των 250ml 16. ADBLUE ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ πριν από τον καταλύτη SCR Συμμόρφωση στους κινητήρες Euro4- Euro5. Διάλυμα καθαρής ουρίας 32,5% με νερό DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC Συσκευασία δοχείο των 10 lit 17. ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ NLGI 2 DIN K2C-30 19

20 18. ΓΡΑΣΟ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 19. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «Συμπυκνωμένο» σε kg NLGI 00 DIN KP00K-30 Συσκευασία δοχείο των 16Kg «Συμπυκνωμένο» ASTM D 3306 AFNOR NFR BS6580 MB ΦΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΑΣΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ σε Kg ELONA SYN SAE 10W/40 ACEA E6,API CF /CE/CD M/B , MAN M 3477/M 3275,VOLVO VDS 4 M TU TYPE D-9 10W/30 Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ- 1. Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των ειδών τα προμήθειας. «Όρος απαράβατος» 2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα όρους και τα τεχνικές προδιαγραφές τα διακήρυξης. «Όρος απαράβατος» 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001/2000,14001/2007 και OHSAS 18001/2007 του παραγωγού τα οποία θα κατατεθούν με την προσφορά «Όρος απαράβατος» 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 20

21 διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους, τα οποία θα κατατεθούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. «Όρος απαράβατος» 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία. «Όρος απαράβατος» 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία. «Όρος απαράβατος» 7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αποθήκες Δήμου Χαλκιδέων Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδας «Όρος απαράβατος» 8. Χρόνος εγγύησης διατήρησης [τουλάχιστον ένα (1) έτος] από τον κατασκευαστή «Όρος απαράβατος» 9. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά : Δείκτης αντοχής λιπαντικών (150C ),Δείκτης ιξώδους,σημείο αντάφλεξης Σημείο ροής Σημείο θόλωσης,αντοχή στην οξείδωση, ΤΑΝ,Οξύτητα,ΤΒΝ- Αλκαλικότητα,Τέφροι καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα και οχήματος ή ώρες λειτουργίας ) «Όρος απαράβατος» 10. Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων ( approval ) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα εφ όσον υπάρχουν. «Όρος επιθυμητός» 11. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας. «Όρος απαράβατος» 12. Πελατολόγιο και κατάλογο όλων των σχετικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν, με συνολική έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου σε περίπτωση που ζητηθεί από το 21

22 Δήμο κάποιο προϊόν. «Όρος επιθυμητός» 13. Διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου με θέματα: (λίπανση κινητήρων, προδιαγραφές λαδιών, πρόσθετα λαδιών, δείκτης ιξώδους, αντιστοιχίες προδιαγραφών, καμένα λάδια, μέτρα ασφαλείας σε όσους έρχονται σε επαφή με τα λιπαντικά ή πρόσθετα κ.τ.λ) «Όρος επιθυμητός» 14. Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το «Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών & πρόσθετων» της μελέτης. «Όρος απαράβατος» Χαλκίδα: /. / 2015 Ο προσφέρον Σφραγίδα-Υπογραφή Χαλκίδα: Αυγουστός 2015 Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Χ. Ιωάννης Κοραής ΔΕ5/Β Φίλιππος Κλάγκος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β 22

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 34100 Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΚΙΔΑ 18 /11/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.85217

ΧΑΛΚΙΔΑ 18 /11/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.85217 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Αγ.Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: 2221079604-22281 ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 2/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης : 61/2015 Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 62/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π. ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π....Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26/5/15 Αρ. πρωτ.13263 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 55 / 8-2-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πρωτογενών λιπαντικών σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ήµου ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 21.541 + ΦΠΑ 23% Παπάγου, 3/07/2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Μελέτης: 1/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση-µελέτη 2. Ενδεικτικό τιµολόγιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 23/10/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 28364 ΤΜΗΜΑ Η/Μ «ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ.Ε.Υ.Α. ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Μαυροµιχάλη 25 Ταχ.Κώδικας : 68300 ιδ/χο Πληροφορίες : Γουρίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2553024915 Fax :2553024961 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 340.000,00 (μαζί με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ R01-00-0 SYN-360 V NEW Longlife PLUS Synthetic R01-00-1 SYN-360 M NEW Longlife R01-00-2 SYN-360 LL Longlife Synthetic Low SAPS R01-01-4 SYN-360 R01-01-1 SYN-360 R01-01-0 CLASSIC NEW additives SAE 5W30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 21-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 65255/ΓΠ15568 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Λιπαντικά, ποσό 10.947,00 ευρώ

1. Λιπαντικά, ποσό 10.947,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 20/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10575 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ

TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος - Περιγραφή Κωδικός Συσκ/σία Τεμ / Κούτα Συνθετικά Λιπαντικά CHEMPIOIL Ultra LRX SAE 5W-30 API SN/CF, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51; BMW LL-04, GM dexos2 Συνθετικό λιπαντικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 19.678,50 ευρώ Φ.Π.Α. 23% 4.526,06 ευρώ πρόκειται να προµηθευτεί η.ε.υ.α.ν. καύσιµα (βενζίνης αµόλυβδης, βενζίνης super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιμα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων

Καύσιμα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Καύσιμα 1 2 3 4 Πετρέλαιο κίνησης DIESEL σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 2012 ΣΕΛ. 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΕΛ. 3-4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΛ. 5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπ. : 121.380,40 (με Φ.Π.Α. 23 %) και έως εξαντλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Fluid technology solutions

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Fluid technology solutions ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Fluid technology solutions Ο ρόλος και οι στόχοι της εταιρίας μας συνοψίζονται στην πρόταση: Fluid Technology Solutions. Αυτή η τοποθέτηση ενσωματώνει όλες τις αξίες και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014

Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014 Κ. Μ. : Π134/2014 ΠΡΟΫΠ. : 11.661,63 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-ΜΕΓ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329

Διαβάστε περισσότερα

: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. Χρήση : 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ. α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) CPV ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 09134220-5 1 Πετρέλαιο κίνησης 09135100-5

: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. Χρήση : 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ. α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) CPV ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 09134220-5 1 Πετρέλαιο κίνησης 09135100-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια:22/10/2015 Αριθμ. Πρωτ: 21345 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Δ/νση : Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Fa x : 27440-62170 για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης θέρμανσης έτους έτους 2014. 2009. Αρ. Μελέτης: /2008 12 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2009. 2013. Αρ. Μελέτης: /2008 3 / 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2009. 2013. Αρ. Μελέτης: /2008 3 / 2013 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ------------------------ Δ/νση : Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως F a x : 27440-62170 για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2009. 2013. Αρ. Μελέτης: /2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Για την προμήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΑ2 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΑ2 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 ΧΡΗΣΗ : 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 ΧΡΗΣΗ : 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2015 ΜΕΛΕΤ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 233.500,00 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ DIESEL

MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ DIESEL MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 Το MOTOR OIL SM 5W-40 είναι ένα ανώτερης ποιότητας πλήρως συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες επιβατηγών οχημάτων στηριγμένο στην τελευταία τεχνολογία πρόσθετων. Το

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. μελ.: 4 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. μελ.: 4 / 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 435.420,00 (µε Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ, 14 /10/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 28/2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΜΑ Α 3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΜΑ Α 3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα 08-05-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075 Εληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα