ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης (2012/2288(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγήτρια: Corina Creţu PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...11 PE v /15 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης (2012/2288(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως το άρθρο 21 παράγραφος 2 που καθορίζει τις αρχές και τους στόχους της ΕΕ στον τομέα των διεθνών σχέσεων, καθώς και το άρθρο 208 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τα άρθρα 16, 18 και 87 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ: «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη» 1, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην ανάπτυξη (41/128), έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών η οποία καθόρισε το πλαίσιο των Στόχων της Χιλιετίας, έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (η «συμφωνία Κοτονού»), έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, SEC(2011)1469 και SEC(2011)1470), έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χάρτη για την αναπτυξιακή συνεργασία προς στήριξη της τοπικής διακυβέρνησης που εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης» στις 16 Νοεμβρίου 2008, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τον «Αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ» 2, 1 ΕΕ C 46 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0320. PR\ doc 3/15 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες» (COM(2011)0638), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (COM(2012)0492), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (doc /12), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης» (COM(2013)0280), έχοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις βάσει της Σύμπραξης του Μπουσάν του 2011 για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, έχοντας υπόψη τη γραπτή του δήλωση της 12ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την «εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου», έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη» (SWD(2012)0457), έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Εμπειρία και ενέργειες των βασικών ευρωπαϊκών συντελεστών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης» του Νοεμβρίου , έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων της πρωτοβουλίας για την έναρξη ενός διαρθρωμένου διαλόγου που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του , έχοντας υπόψη τη «Δήλωση της Λισαβόνας για τη βελτίωση και την ενίσχυση της καθολικής παιδείας στην Ευρώπη έως το 2015» 3, έχοντας υπόψη τη διαβούλευση με θέμα «Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή συνεργασία» 4 και τη διαβούλευση με θέμα «Τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη», (σσ ). 4 PE v /15 PR\ doc

5 έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των ομοτίμων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας/Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΕΑΒ/ΟΟΣΑ) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση του έτους 2012, έχοντας υπόψη τη «Θεματική συνολική αξιολόγηση της στήριξης της Επιτροπής σε διαδικασίες αποκέντρωσης» 1 του Φεβρουαρίου 2012, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2013), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θεσπίζει ως πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ τον περιορισμό και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στην «ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη παραμένει το βασικό κατευθυντήριο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει μια ισχυρή πολιτική δέσμευση ως προς την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία και η πολυμορφία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ανεξάρτητων συντελεστών ανάπτυξης και ως ανθρωπιστικών συντελεστών έχει αναγνωριστεί Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική συμμετοχή αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις τοπικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια που διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης διασφαλίζοντας ευρεία και δημοκρατική συμμετοχή στα αναπτυξιακά προγράμματα των χωρών Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει τον εποπτικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες αποτελούν βασικούς συντελεστές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση των ΟΟΣΑ/ΕΑΒ σημειώνεται ότι «Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να συμπεριλάβουν περισσότερους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε έναν στρατηγικό διαρθρωμένο διάλογο και ότι πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα της δημιουργίας υποδομών για την κοινωνία των πολιτών στις τρίτες χώρες για τον σκοπό αυτόν πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά μέσα» 1 PR\ doc 5/15 PE v01-00

6 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις «Τοπικές αρχές για την ανάπτυξη» επισημαίνεται η σύνδεση μεταξύ τοπικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, αποκέντρωσης και εδαφικής ανάπτυξης H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «εδαφική ανάπτυξη» νοείται η συνεργασία μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η οποία έχει ως στόχο να επενδύσει στα τοπικά εδαφικά αγαθά (ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι) για να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ισχυρών, διαφανών τοπικών αρχών που μεριμνούν για την κάλυψη των αναγκών και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τοπικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς συνιστούν ζητήματα νευραλγικής σημασίας για την ειρηνευτική διαδικασία Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές από τα νέα κράτη μέλη πρέπει να ανταλλάσσουν γνώσεις με τα παλαιότερα κράτη μέλη για τις πρακτικές της αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα σε σχέση με την τεχνογνωσία Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές 1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας πιο φιλόδοξης εταιρικής σχέσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, εκκινώντας από μια αναπτυξιακή προσέγγιση που θα έχει ως επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και από μια σαφή δέσμευση για τη ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας και λογοδοσίας 2. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία υπεύθυνων και συνεκτικών δεσμών μεταξύ των κυβερνήσεων, των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών, δεσμών χωρίς αποκλεισμούς, που θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ΕΕ προκειμένου να αναπτύξει βιώσιμες εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες 3. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές και να την αναγάγουν σε προτεραιότητα της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη και αφορούν το αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται σε σχέση με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος σε εθνικό επίπεδο και αφορά τόσο πολιτικές και ρυθμιστικές διατάξεις όσο και τις πολυεπίπεδες συνομιλίες που πραγματοποιούνται μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων 4. ενθαρρύνει την ΕΕ να προωθήσει θεσμοθετημένους μηχανισμούς προκειμένου να αναπτυχθεί ένας πολυεπίπεδος διάλογος μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως π.χ. μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων εταίρων, σχετικά με προγράμματα δράσης που αφορούν την αξιοπρεπή PE v /15 PR\ doc

7 εργασία, και προκειμένου να επιτευχθεί μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 5. επικροτεί το φόρουμ για την αναπτυξιακή πολιτική που έχει στόχο να δημιουργήσει ένα πεδίο διαλόγου για πολιτικά ζητήματα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές και υποστηρίζει τη συνέχισή του Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής 6. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαθέσουν επαρκείς πόρους κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού προκειμένου να επιτρέψουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις τοπικές αρχές των χωρών εταίρων να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες τους και να αναλύσουν την πρόοδο σε σχέση με τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο 7. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν μια «εταιρική σχέση για λογοδοσία» προκειμένου να αναπτυχθεί μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία θα βασίζεται στη διαφάνεια σε σχέση με τις επίσημες και ανεπίσημες ροές βοήθειας, καθώς επίσης και μια συμμετοχική προσέγγιση απέναντι στην ανάπτυξη και τη λογοδοσία για τα αποτελέσματα των εκάστοτε πολιτικών 8. υπενθυμίζει ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να είναι υπόλογοι για τις αναπτυξιακές τους προσπάθειες και για τα αποτελέσματα που δημιουργούν και πρέπει να προωθούν τη μεταξύ τους λογοδοσία 9. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της αρχής της εναρμόνισης και του δικαιώματος της πρωτοβουλίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η απλούστευση και η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών των χρηματοδοτών πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 10. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να καταρτίσει χάρτες πορείας για τη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο να χαραχθεί μια συνολική στρατηγική για την ενσωμάτωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις μορφές της ευρωπαϊκής συνεργασίας καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίον οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαδικασία και να μεριμνήσει ώστε η συμμετοχή τους να είναι έγκαιρη και να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το στάδιο της κατάρτισης και ώστε να καθοριστούν από κοινού οι προτεραιότητες 11. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σε καίριο στοιχείο των μελλοντικών χαρτών πορείας 12. υπενθυμίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης μεταξύ των τοπικών αρχών των ευρωπαϊκών χωρών και των αντίστοιχων αρχών των χωρών εταίρων για την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης PR\ doc 7/15 PE v01-00

8 Αποκέντρωση και τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη 13. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν έναν πιο φιλόδοξο πολιτικό διάλογο τόσο με τις χώρες εταίρους όσο και στο εσωτερικό των χωρών αυτών προκειμένου να προωθήσουν μια τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποκέντρωση, και να δώσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού, στην ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να επηρεάζουν και να παρακολουθούν τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες που προωθούν την αποκέντρωση 14. υπενθυμίζει ότι μια αποτελεσματική διαδικασία αποκέντρωσης προϋποθέτει την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα, όπως π.χ. τη μεταβίβαση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και πόρων, καθώς επίσης και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στον συμμετοχικό σχεδιασμό και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την αποκέντρωση και την τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και να τις αναγάγει σε διατομεακή προτεραιότητα όλων των γεωγραφικών προγραμμάτων 15. τονίζει ότι η βιώσιμη τοπική προσέγγιση στην ανάπτυξη πρέπει να βασιστεί σε μια υπεύθυνη, διαφανή και λειτουργική διαδικασία αποκέντρωσης συνιστά στην ΕΕ να αναδείξει τόσο την τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη όσο και την αποκέντρωση σε σημαντικούς παράγοντες εξάλειψης της φτώχειας στα μελλοντικά αναπτυξιακά προγράμματα που θα διαδεχθούν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) 16. υπενθυμίζει ότι η τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής και του πολιτικού συντονισμού στο υποεθνικό επίπεδο καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει πιλοτικές πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη της τοπικής προσέγγισης για την ανάπτυξη μέσω γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων 17. υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία της αποκεντρωμένης συνεργασίας για την προώθηση τόσο της τοπικής προσέγγισης για την ανάπτυξη όσο και της αποκέντρωσης τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές τοπικές αρχές είναι οι πλέον κατάλληλες για να συνεργαστούν με τις ομόλογες αρχές του εξωτερικού στη διαδικασία της αποκέντρωσης, και κυρίως της δημοσιονομικής αποκέντρωσης 18. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν αφενός η τεχνογνωσία των υπαλλήλων της ΕΕ, κυρίως σε επίπεδο αντιπροσωπειών, σε θέματα αποκέντρωσης και αφετέρου ο ρόλος των τοπικών αρχών στην αναπτυξιακή διαδικασία Ευάλωτα κράτη 19. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες εταίρους, στο πλαίσιο της Νέας Συμφωνίας για τα ευάλωτα κράτη, καταρτίζοντας, ως μέρος ευρύτερων αναπτυξιακών στρατηγικών, εθνικές στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και ειδικά προγράμματα που θα έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της μακροχρόνιας ευάλωτης κατάστασής τους PE v /15 PR\ doc

9 20. υπενθυμίζει ότι η ανθεκτικότητα πρέπει επίσης να αποτελέσει καίριο ζήτημα της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών υπενθυμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν οι τοπικές αρχές στα ευάλωτα κράτη και να υπάρχει στενή συνεργασία με τις αρχές αυτές τόσο κατά τη διάρκεια καταστάσεων κρίσης όσο και μετά από αυτές 21. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να περιορίσει τη χρηματοδοτική στήριξη στην παροχή υπηρεσιών μόνο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και στα ευάλωτα κράτη υπενθυμίζει ότι η καίρια προστιθέμενη αξία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι η ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και να δίνουν καινοτόμες λύσεις για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης 22. υπενθυμίζει τη γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου σχετικά με την «εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου» ζητεί την κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης που θα εστιάζει κυρίως σε μια κριτική ανάλυση της αναπτυξιακής πολιτικής και, ειδικότερα, της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 23. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης αυξάνοντας τους οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν στην εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού Έγγραφα προγραμματισμού και μέσα παροχής βοήθειας 24. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να καθιερώσει σε επίπεδο κρατών μια συστηματική ανάλυση στον τομέα της οικονομίας 25. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ θεματικών και γεωγραφικών προγραμμάτων και μέσων υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές αρχές πρέπει να θεωρούνται κομβικός εταίρος σε ό,τι αφορά κυρίως την υλοποίηση του προγράμματος καθολικών δημόσιων αγαθών 26. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη στήριξη που παρέχει στην αποκεντρωμένη συνεργασία και στις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών αρχών της ΕΕ και των αντίστοιχων αρχών των χωρών εταίρων οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά μέσα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των τοπικών αρχών σε κομβικούς τομείς που συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας 27. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πιο στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις και με δίκτυα τοπικών αρχών 28. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει ένα μείγμα χρηματοδοτικών μέσων που θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει PR\ doc 9/15 PE v01-00

10 αυτά τα μέσα με τη βοήθεια ενός ανοικτού διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών 29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και αφορά τον συνδυασμό μέσων στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ για τον συνδυασμό μέσων στην εξωτερική συνεργασία ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και να δημιουργήσει μηχανισμούς παρακολούθησης χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο συνδυασμός μέσων συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας 30. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες αποκέντρωσης κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των συμβάσεων χρηστής διακυβέρνησης και ανάπτυξης, των συμβάσεων τομεακών μεταρρυθμίσεων και των συμβάσεων για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού 31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PE v /15 PR\ doc

11 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» και τον Μάιο του 2013 την ανακοίνωση σχετικά με την «Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης» οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τη συνεργασία της ΕΕ με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής Μετά τη διάσκεψη του Μπουσάν η διεθνής κοινότητα προέβαλε σθεναρά το αίτημα για τη μετεξέλιξη τού μέχρι τότε περιορισμένου θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας σε ένα ευρύτερο θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές ζητούν συστηματική δράση ώστε να τεθεί στο επίκεντρο της ανάπτυξης μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλιστεί η «δημοκρατική συμμετοχή» στην αναπτυξιακή πολιτική. Με την αρχή της δημοκρατικής συμμετοχής οι πολίτες τοποθετούνται στο επίκεντρο της ανάπτυξης και οι κυβερνήσεις αφήνουν χώρο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δραστηριοποιηθούν και να ασκούν έλεγχο επί της κυβέρνησης για την πολιτική που ακολουθείται. Η δημοκρατική συμμετοχή προωθεί επίσης τον ενεργό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στο πλαίσιο των διαδικασιών χάραξης και υλοποίησης πολιτικών. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ΕΕ οφείλει να στηρίξει ολοένα και περισσότερο τη δημιουργία υπεύθυνων, διαφανών και συνεκτικών σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς οι οποίες θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να παραχθούν αναπτυξιακά αποτελέσματα με μεγαλύτερη διατηρησιμότητα. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση «εταιρικών σχέσεων για λογοδοσία» σε κρατικό επίπεδο μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κοινοβουλίων και ελεγκτικών συνεδρίων. PR\ doc 11/15 PE v01-00

12 Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της οικοδόμησης πιο δημοκρατικών κοινωνιών πρέπει η ΕΕ να ενισχύσει την πολιτική της δέσμευση ως προς τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, την ανάπτυξη των υποδομών τους και την ενσωμάτωση των ζητημάτων αυτών στις πολιτικές και τον προγραμματισμό της. Η προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος πρέπει να αναδειχθεί σε θέμα προτεραιότητας στη θέση που θα λάβει η ΕΕ για τα αναπτυξιακά προγράμματα μετά το 2015, ενώ οι υπάλληλοι των αντιπροσωπειών της ΕΕ πρέπει να λάβουν την ανάλογη κατάρτιση. Η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει έναν μηχανισμό παρακολούθησης της διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, εστιάζοντας κυρίως στις πολιτικές και ρυθμιστικές διατάξεις και στις συνομιλίες μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι έχει επίσης καίρια σημασία να περιφρουρηθεί το δικαίωμα της πρωτοβουλίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ως ανεξάρτητων συντελεστών, και να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος της πρωτοβουλίας και της αρχής της εναρμόνισης. Η ΕΕ πρέπει να αναδείξει την πολυμορφία της κοινωνίας των πολιτών σε καίριο παράγοντα για να οικοδομηθούν δημοκρατικές κοινωνίες και να διασφαλιστεί η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή των περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων. Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για κατάρτιση χαρτών πορείας επί της συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες πρέπει να συμμετάσχουν έγκαιρα και ουσιαστικά στο στάδιο της κατάρτισης και στον καθορισμό των ζητημάτων προτεραιότητας. Οι χάρτες πορείας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση συνέχειας και συνέργειας μεταξύ των διαφόρων τομέων που καλύπτονται από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και συνιστούν ένα μέσο συντονισμού με τα κράτη μέλη και άλλους διεθνείς χρηματοδότες. Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να αναδειχθεί σε πρωταρχικό στοιχείο των μελλοντικών χαρτών πορείας. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση τόσο της δημιουργίας υποδομών για τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο εσωτερικό των ευάλωτων κρατών, όσο και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας των χωρών αυτών με την ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους Η εισηγήτρια δηλώνει βαθύτατα προβληματισμένη με την πρόταση της Επιτροπής να περιορίσει τη χρηματοδοτική στήριξη των υπηρεσιών που παρέχουν οι οργανώσεις της PE v /15 PR\ doc

13 κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα ευάλωτα κράτη Τοπική δημοκρατική διακυβέρνηση, αποκέντρωση και εδαφική ανάπτυξη Η τοπική δημοκρατική διακυβέρνηση, η αποκέντρωση και η εδαφική ανάπτυξη συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες των αναπτυξιακών προγραμμάτων, όμως τόσο ο ορισμός όσο και η υλοποίησή τους είναι ακόμη εν εξελίξει. Πρόκειται στην πραγματικότητα για το αποτέλεσμα διαφορετικών εμπειριών που προέρχονται από συγκεκριμένα πολιτικά, πολιτιστικά και ιστορικά περιβάλλοντα. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η υποστήριξη της τοπικής διακυβέρνησης, της αποκέντρωσης και της εδαφικής ανάπτυξης πρέπει να πλαισιωθεί από έναν πιο φιλόδοξο πολιτικό διάλογο με τις χώρες εταίρους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να αναλύσουν την «πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αποκέντρωση» και να ενισχύσουν τις ικανότητες των τοπικών συντελεστών προκειμένου να επηρεάζουν και να παρακολουθούν τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες της αποκέντρωσης. Η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο έχει καίρια σημασία στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης καθώς διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της βοήθειας και ενισχύει την τοπική δημοκρατία. Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης Το 2012 οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν το έγγραφο εργασίας σχετικά με την «Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης» στο οποίο παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο τα πιο σημαντικά θέματα και προκλήσεις του σημαντικού αυτού τομέα. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι στη γραπτή δήλωσή του σχετικά με την «εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης που κατά κύριο λόγο θα εστιάζει στην κριτική ανάλυση της αναπτυξιακής πολιτικής και, ειδικότερα, της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. Οι οικονομικοί πόροι PR\ doc 13/15 PE v01-00

14 που διατίθενται για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών για την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης. Έγγραφα προγραμματισμού και μέσα παροχής βοήθειας Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση σχετικά με τα μέσα χρηματοδότησης των εξωτερικών δράσεων είναι σε εξέλιξη, η παρούσα έκθεση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να απευθυνθούν συστάσεις στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ σχετικά με την προσεχή περίοδο προγραμματισμού. Η εισηγήτρια τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των θεματικών και των γεωγραφικών προγραμμάτων προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμια κενά χρηματοδότησης στις χώρες στις οποίες η Επιτροπή θα σταματήσει τη διμερή βοήθεια. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ενός πιο αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των θεματικών και των περιφερειακών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση ενός μείγματος χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές. Επίσης τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να καθοριστούν μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συμμετάσχουν και αυτές στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για τον συνδυασμό μέσων η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της δημοκρατικής συμμετοχής σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο και να συνεισφέρει πρωτίστως στην εξάλειψη της φτώχειας. Οι συμβάσεις χρηστής διακυβέρνησης και ανάπτυξης, οι συμβάσεις τομεακών μεταρρυθμίσεων και οι συμβάσεις δημιουργίας κρατικού μηχανισμού πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις για την αποκέντρωση στις χώρες, ώστε να υποστηριχθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο το δυναμικό και οι ανάγκες των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους. PE v /15 PR\ doc

15 Η εισηγήτρια ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών αρχών των ευρωπαϊκών κρατών και των αντίστοιχων αρχών των κρατών εταίρων οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε σχέση με τη δημιουργία υποδομών και τη μείωση της φτώχειας. Η εισηγήτρια ενθαρρύνει επίσης την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στις τοπικές αρχές των νέων κρατών μελών με τις τοπικές αρχές των παλαιότερων κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις πρακτικές αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα που αφορά την τεχνογνωσία. PR\ doc 15/15 PE v01-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2013 2013/2186(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 11.5.2015 2015/2004(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2015/2004(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0000/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0000/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 1.10.2014 0000/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με the EU and the global development framework after 2015 (0000/0000(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής Η Ατζέντα 2030 Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) & 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. fr) 13056/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 29.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής Επιτροπή Ανάπτυξης Συντάκτης γνωμοδότησης: Christian

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2209(INI) 4.1.2005 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0852/2016 29.6.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2036(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2036(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.4.2012 2012/2036(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 67η Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2817(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2817(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2014/2817(INI) 9.9.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PUBLIC 12722/16 LIMITE ECOFIN 857 ENV 623 CLIMA 128 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2303(INI) 17.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για παροχή τεχνικής συνδρομής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2067(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2016/2052(INI) 14.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Εισηγητής: Urmas Paet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/2040(INI) 20.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (2017/2040(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 16.12.2014 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2246(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2246(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2246(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πολιτική συνοχής και την αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2014/2246 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/2228(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα