ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης (2012/2288(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγήτρια: Corina Creţu PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...11 PE v /15 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης (2012/2288(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως το άρθρο 21 παράγραφος 2 που καθορίζει τις αρχές και τους στόχους της ΕΕ στον τομέα των διεθνών σχέσεων, καθώς και το άρθρο 208 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τα άρθρα 16, 18 και 87 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ: «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη» 1, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην ανάπτυξη (41/128), έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών η οποία καθόρισε το πλαίσιο των Στόχων της Χιλιετίας, έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (η «συμφωνία Κοτονού»), έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, SEC(2011)1469 και SEC(2011)1470), έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χάρτη για την αναπτυξιακή συνεργασία προς στήριξη της τοπικής διακυβέρνησης που εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης» στις 16 Νοεμβρίου 2008, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τον «Αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ» 2, 1 ΕΕ C 46 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0320. PR\ doc 3/15 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες» (COM(2011)0638), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (COM(2012)0492), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (doc /12), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης» (COM(2013)0280), έχοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις βάσει της Σύμπραξης του Μπουσάν του 2011 για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, έχοντας υπόψη τη γραπτή του δήλωση της 12ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την «εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου», έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη» (SWD(2012)0457), έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Εμπειρία και ενέργειες των βασικών ευρωπαϊκών συντελεστών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης» του Νοεμβρίου , έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων της πρωτοβουλίας για την έναρξη ενός διαρθρωμένου διαλόγου που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του , έχοντας υπόψη τη «Δήλωση της Λισαβόνας για τη βελτίωση και την ενίσχυση της καθολικής παιδείας στην Ευρώπη έως το 2015» 3, έχοντας υπόψη τη διαβούλευση με θέμα «Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή συνεργασία» 4 και τη διαβούλευση με θέμα «Τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη», 1 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/d/d4/final_report_dear_study.pdf. 2 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/e/ea/final_concluding_paper.pdf. 3 (σσ ). 4 PE v /15 PR\ doc

5 έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των ομοτίμων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας/Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΕΑΒ/ΟΟΣΑ) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση του έτους 2012, έχοντας υπόψη τη «Θεματική συνολική αξιολόγηση της στήριξης της Επιτροπής σε διαδικασίες αποκέντρωσης» 1 του Φεβρουαρίου 2012, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2013), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θεσπίζει ως πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ τον περιορισμό και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στην «ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη παραμένει το βασικό κατευθυντήριο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει μια ισχυρή πολιτική δέσμευση ως προς την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία και η πολυμορφία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ανεξάρτητων συντελεστών ανάπτυξης και ως ανθρωπιστικών συντελεστών έχει αναγνωριστεί Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική συμμετοχή αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις τοπικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια που διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης διασφαλίζοντας ευρεία και δημοκρατική συμμετοχή στα αναπτυξιακά προγράμματα των χωρών Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει τον εποπτικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες αποτελούν βασικούς συντελεστές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση των ΟΟΣΑ/ΕΑΒ σημειώνεται ότι «Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να συμπεριλάβουν περισσότερους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε έναν στρατηγικό διαρθρωμένο διάλογο και ότι πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα της δημιουργίας υποδομών για την κοινωνία των πολιτών στις τρίτες χώρες για τον σκοπό αυτόν πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά μέσα» 1 PR\ doc 5/15 PE v01-00

6 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις «Τοπικές αρχές για την ανάπτυξη» επισημαίνεται η σύνδεση μεταξύ τοπικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, αποκέντρωσης και εδαφικής ανάπτυξης H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «εδαφική ανάπτυξη» νοείται η συνεργασία μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η οποία έχει ως στόχο να επενδύσει στα τοπικά εδαφικά αγαθά (ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι) για να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ισχυρών, διαφανών τοπικών αρχών που μεριμνούν για την κάλυψη των αναγκών και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τοπικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς συνιστούν ζητήματα νευραλγικής σημασίας για την ειρηνευτική διαδικασία Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές από τα νέα κράτη μέλη πρέπει να ανταλλάσσουν γνώσεις με τα παλαιότερα κράτη μέλη για τις πρακτικές της αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα σε σχέση με την τεχνογνωσία Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές 1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας πιο φιλόδοξης εταιρικής σχέσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, εκκινώντας από μια αναπτυξιακή προσέγγιση που θα έχει ως επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και από μια σαφή δέσμευση για τη ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας και λογοδοσίας 2. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία υπεύθυνων και συνεκτικών δεσμών μεταξύ των κυβερνήσεων, των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών, δεσμών χωρίς αποκλεισμούς, που θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ΕΕ προκειμένου να αναπτύξει βιώσιμες εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες 3. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές και να την αναγάγουν σε προτεραιότητα της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη και αφορούν το αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται σε σχέση με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος σε εθνικό επίπεδο και αφορά τόσο πολιτικές και ρυθμιστικές διατάξεις όσο και τις πολυεπίπεδες συνομιλίες που πραγματοποιούνται μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων 4. ενθαρρύνει την ΕΕ να προωθήσει θεσμοθετημένους μηχανισμούς προκειμένου να αναπτυχθεί ένας πολυεπίπεδος διάλογος μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως π.χ. μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων εταίρων, σχετικά με προγράμματα δράσης που αφορούν την αξιοπρεπή PE v /15 PR\ doc

7 εργασία, και προκειμένου να επιτευχθεί μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 5. επικροτεί το φόρουμ για την αναπτυξιακή πολιτική που έχει στόχο να δημιουργήσει ένα πεδίο διαλόγου για πολιτικά ζητήματα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές και υποστηρίζει τη συνέχισή του Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής 6. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαθέσουν επαρκείς πόρους κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού προκειμένου να επιτρέψουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις τοπικές αρχές των χωρών εταίρων να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες τους και να αναλύσουν την πρόοδο σε σχέση με τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο 7. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν μια «εταιρική σχέση για λογοδοσία» προκειμένου να αναπτυχθεί μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία θα βασίζεται στη διαφάνεια σε σχέση με τις επίσημες και ανεπίσημες ροές βοήθειας, καθώς επίσης και μια συμμετοχική προσέγγιση απέναντι στην ανάπτυξη και τη λογοδοσία για τα αποτελέσματα των εκάστοτε πολιτικών 8. υπενθυμίζει ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να είναι υπόλογοι για τις αναπτυξιακές τους προσπάθειες και για τα αποτελέσματα που δημιουργούν και πρέπει να προωθούν τη μεταξύ τους λογοδοσία 9. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της αρχής της εναρμόνισης και του δικαιώματος της πρωτοβουλίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η απλούστευση και η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών των χρηματοδοτών πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 10. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να καταρτίσει χάρτες πορείας για τη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο να χαραχθεί μια συνολική στρατηγική για την ενσωμάτωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις μορφές της ευρωπαϊκής συνεργασίας καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίον οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαδικασία και να μεριμνήσει ώστε η συμμετοχή τους να είναι έγκαιρη και να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το στάδιο της κατάρτισης και ώστε να καθοριστούν από κοινού οι προτεραιότητες 11. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σε καίριο στοιχείο των μελλοντικών χαρτών πορείας 12. υπενθυμίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης μεταξύ των τοπικών αρχών των ευρωπαϊκών χωρών και των αντίστοιχων αρχών των χωρών εταίρων για την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης PR\ doc 7/15 PE v01-00

8 Αποκέντρωση και τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη 13. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν έναν πιο φιλόδοξο πολιτικό διάλογο τόσο με τις χώρες εταίρους όσο και στο εσωτερικό των χωρών αυτών προκειμένου να προωθήσουν μια τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποκέντρωση, και να δώσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού, στην ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να επηρεάζουν και να παρακολουθούν τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες που προωθούν την αποκέντρωση 14. υπενθυμίζει ότι μια αποτελεσματική διαδικασία αποκέντρωσης προϋποθέτει την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα, όπως π.χ. τη μεταβίβαση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και πόρων, καθώς επίσης και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στον συμμετοχικό σχεδιασμό και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την αποκέντρωση και την τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και να τις αναγάγει σε διατομεακή προτεραιότητα όλων των γεωγραφικών προγραμμάτων 15. τονίζει ότι η βιώσιμη τοπική προσέγγιση στην ανάπτυξη πρέπει να βασιστεί σε μια υπεύθυνη, διαφανή και λειτουργική διαδικασία αποκέντρωσης συνιστά στην ΕΕ να αναδείξει τόσο την τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη όσο και την αποκέντρωση σε σημαντικούς παράγοντες εξάλειψης της φτώχειας στα μελλοντικά αναπτυξιακά προγράμματα που θα διαδεχθούν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) 16. υπενθυμίζει ότι η τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής και του πολιτικού συντονισμού στο υποεθνικό επίπεδο καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει πιλοτικές πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη της τοπικής προσέγγισης για την ανάπτυξη μέσω γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων 17. υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία της αποκεντρωμένης συνεργασίας για την προώθηση τόσο της τοπικής προσέγγισης για την ανάπτυξη όσο και της αποκέντρωσης τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές τοπικές αρχές είναι οι πλέον κατάλληλες για να συνεργαστούν με τις ομόλογες αρχές του εξωτερικού στη διαδικασία της αποκέντρωσης, και κυρίως της δημοσιονομικής αποκέντρωσης 18. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν αφενός η τεχνογνωσία των υπαλλήλων της ΕΕ, κυρίως σε επίπεδο αντιπροσωπειών, σε θέματα αποκέντρωσης και αφετέρου ο ρόλος των τοπικών αρχών στην αναπτυξιακή διαδικασία Ευάλωτα κράτη 19. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες εταίρους, στο πλαίσιο της Νέας Συμφωνίας για τα ευάλωτα κράτη, καταρτίζοντας, ως μέρος ευρύτερων αναπτυξιακών στρατηγικών, εθνικές στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και ειδικά προγράμματα που θα έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της μακροχρόνιας ευάλωτης κατάστασής τους PE v /15 PR\ doc

9 20. υπενθυμίζει ότι η ανθεκτικότητα πρέπει επίσης να αποτελέσει καίριο ζήτημα της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών υπενθυμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν οι τοπικές αρχές στα ευάλωτα κράτη και να υπάρχει στενή συνεργασία με τις αρχές αυτές τόσο κατά τη διάρκεια καταστάσεων κρίσης όσο και μετά από αυτές 21. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να περιορίσει τη χρηματοδοτική στήριξη στην παροχή υπηρεσιών μόνο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και στα ευάλωτα κράτη υπενθυμίζει ότι η καίρια προστιθέμενη αξία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι η ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και να δίνουν καινοτόμες λύσεις για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης 22. υπενθυμίζει τη γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου σχετικά με την «εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου» ζητεί την κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης που θα εστιάζει κυρίως σε μια κριτική ανάλυση της αναπτυξιακής πολιτικής και, ειδικότερα, της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 23. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης αυξάνοντας τους οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν στην εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού Έγγραφα προγραμματισμού και μέσα παροχής βοήθειας 24. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να καθιερώσει σε επίπεδο κρατών μια συστηματική ανάλυση στον τομέα της οικονομίας 25. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ θεματικών και γεωγραφικών προγραμμάτων και μέσων υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές αρχές πρέπει να θεωρούνται κομβικός εταίρος σε ό,τι αφορά κυρίως την υλοποίηση του προγράμματος καθολικών δημόσιων αγαθών 26. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη στήριξη που παρέχει στην αποκεντρωμένη συνεργασία και στις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών αρχών της ΕΕ και των αντίστοιχων αρχών των χωρών εταίρων οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά μέσα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των τοπικών αρχών σε κομβικούς τομείς που συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας 27. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πιο στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις και με δίκτυα τοπικών αρχών 28. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει ένα μείγμα χρηματοδοτικών μέσων που θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει PR\ doc 9/15 PE v01-00

10 αυτά τα μέσα με τη βοήθεια ενός ανοικτού διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών 29. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και αφορά τον συνδυασμό μέσων στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ για τον συνδυασμό μέσων στην εξωτερική συνεργασία ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και να δημιουργήσει μηχανισμούς παρακολούθησης χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο συνδυασμός μέσων συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας 30. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες αποκέντρωσης κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των συμβάσεων χρηστής διακυβέρνησης και ανάπτυξης, των συμβάσεων τομεακών μεταρρυθμίσεων και των συμβάσεων για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού 31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PE v /15 PR\ doc

11 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» και τον Μάιο του 2013 την ανακοίνωση σχετικά με την «Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης» οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τη συνεργασία της ΕΕ με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής Μετά τη διάσκεψη του Μπουσάν η διεθνής κοινότητα προέβαλε σθεναρά το αίτημα για τη μετεξέλιξη τού μέχρι τότε περιορισμένου θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας σε ένα ευρύτερο θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές ζητούν συστηματική δράση ώστε να τεθεί στο επίκεντρο της ανάπτυξης μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλιστεί η «δημοκρατική συμμετοχή» στην αναπτυξιακή πολιτική. Με την αρχή της δημοκρατικής συμμετοχής οι πολίτες τοποθετούνται στο επίκεντρο της ανάπτυξης και οι κυβερνήσεις αφήνουν χώρο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δραστηριοποιηθούν και να ασκούν έλεγχο επί της κυβέρνησης για την πολιτική που ακολουθείται. Η δημοκρατική συμμετοχή προωθεί επίσης τον ενεργό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στο πλαίσιο των διαδικασιών χάραξης και υλοποίησης πολιτικών. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ΕΕ οφείλει να στηρίξει ολοένα και περισσότερο τη δημιουργία υπεύθυνων, διαφανών και συνεκτικών σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς οι οποίες θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να παραχθούν αναπτυξιακά αποτελέσματα με μεγαλύτερη διατηρησιμότητα. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση «εταιρικών σχέσεων για λογοδοσία» σε κρατικό επίπεδο μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κοινοβουλίων και ελεγκτικών συνεδρίων. PR\ doc 11/15 PE v01-00

12 Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της οικοδόμησης πιο δημοκρατικών κοινωνιών πρέπει η ΕΕ να ενισχύσει την πολιτική της δέσμευση ως προς τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, την ανάπτυξη των υποδομών τους και την ενσωμάτωση των ζητημάτων αυτών στις πολιτικές και τον προγραμματισμό της. Η προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος πρέπει να αναδειχθεί σε θέμα προτεραιότητας στη θέση που θα λάβει η ΕΕ για τα αναπτυξιακά προγράμματα μετά το 2015, ενώ οι υπάλληλοι των αντιπροσωπειών της ΕΕ πρέπει να λάβουν την ανάλογη κατάρτιση. Η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει έναν μηχανισμό παρακολούθησης της διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, εστιάζοντας κυρίως στις πολιτικές και ρυθμιστικές διατάξεις και στις συνομιλίες μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων φορέων. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι έχει επίσης καίρια σημασία να περιφρουρηθεί το δικαίωμα της πρωτοβουλίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ως ανεξάρτητων συντελεστών, και να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος της πρωτοβουλίας και της αρχής της εναρμόνισης. Η ΕΕ πρέπει να αναδείξει την πολυμορφία της κοινωνίας των πολιτών σε καίριο παράγοντα για να οικοδομηθούν δημοκρατικές κοινωνίες και να διασφαλιστεί η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή των περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων. Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για κατάρτιση χαρτών πορείας επί της συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες πρέπει να συμμετάσχουν έγκαιρα και ουσιαστικά στο στάδιο της κατάρτισης και στον καθορισμό των ζητημάτων προτεραιότητας. Οι χάρτες πορείας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση συνέχειας και συνέργειας μεταξύ των διαφόρων τομέων που καλύπτονται από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και συνιστούν ένα μέσο συντονισμού με τα κράτη μέλη και άλλους διεθνείς χρηματοδότες. Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να αναδειχθεί σε πρωταρχικό στοιχείο των μελλοντικών χαρτών πορείας. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση τόσο της δημιουργίας υποδομών για τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο εσωτερικό των ευάλωτων κρατών, όσο και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας των χωρών αυτών με την ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους Η εισηγήτρια δηλώνει βαθύτατα προβληματισμένη με την πρόταση της Επιτροπής να περιορίσει τη χρηματοδοτική στήριξη των υπηρεσιών που παρέχουν οι οργανώσεις της PE v /15 PR\ doc

13 κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα ευάλωτα κράτη Τοπική δημοκρατική διακυβέρνηση, αποκέντρωση και εδαφική ανάπτυξη Η τοπική δημοκρατική διακυβέρνηση, η αποκέντρωση και η εδαφική ανάπτυξη συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες των αναπτυξιακών προγραμμάτων, όμως τόσο ο ορισμός όσο και η υλοποίησή τους είναι ακόμη εν εξελίξει. Πρόκειται στην πραγματικότητα για το αποτέλεσμα διαφορετικών εμπειριών που προέρχονται από συγκεκριμένα πολιτικά, πολιτιστικά και ιστορικά περιβάλλοντα. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η υποστήριξη της τοπικής διακυβέρνησης, της αποκέντρωσης και της εδαφικής ανάπτυξης πρέπει να πλαισιωθεί από έναν πιο φιλόδοξο πολιτικό διάλογο με τις χώρες εταίρους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να αναλύσουν την «πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αποκέντρωση» και να ενισχύσουν τις ικανότητες των τοπικών συντελεστών προκειμένου να επηρεάζουν και να παρακολουθούν τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες της αποκέντρωσης. Η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο έχει καίρια σημασία στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης καθώς διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της βοήθειας και ενισχύει την τοπική δημοκρατία. Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης Το 2012 οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν το έγγραφο εργασίας σχετικά με την «Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης» στο οποίο παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο τα πιο σημαντικά θέματα και προκλήσεις του σημαντικού αυτού τομέα. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι στη γραπτή δήλωσή του σχετικά με την «εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης που κατά κύριο λόγο θα εστιάζει στην κριτική ανάλυση της αναπτυξιακής πολιτικής και, ειδικότερα, της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. Οι οικονομικοί πόροι PR\ doc 13/15 PE v01-00

14 που διατίθενται για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών για την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης. Έγγραφα προγραμματισμού και μέσα παροχής βοήθειας Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση σχετικά με τα μέσα χρηματοδότησης των εξωτερικών δράσεων είναι σε εξέλιξη, η παρούσα έκθεση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να απευθυνθούν συστάσεις στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ σχετικά με την προσεχή περίοδο προγραμματισμού. Η εισηγήτρια τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των θεματικών και των γεωγραφικών προγραμμάτων προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμια κενά χρηματοδότησης στις χώρες στις οποίες η Επιτροπή θα σταματήσει τη διμερή βοήθεια. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ενός πιο αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των θεματικών και των περιφερειακών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση ενός μείγματος χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές. Επίσης τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να καθοριστούν μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συμμετάσχουν και αυτές στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για τον συνδυασμό μέσων η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της δημοκρατικής συμμετοχής σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο και να συνεισφέρει πρωτίστως στην εξάλειψη της φτώχειας. Οι συμβάσεις χρηστής διακυβέρνησης και ανάπτυξης, οι συμβάσεις τομεακών μεταρρυθμίσεων και οι συμβάσεις δημιουργίας κρατικού μηχανισμού πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις για την αποκέντρωση στις χώρες, ώστε να υποστηριχθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο το δυναμικό και οι ανάγκες των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους. PE v /15 PR\ doc

15 Η εισηγήτρια ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών αρχών των ευρωπαϊκών κρατών και των αντίστοιχων αρχών των κρατών εταίρων οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε σχέση με τη δημιουργία υποδομών και τη μείωση της φτώχειας. Η εισηγήτρια ενθαρρύνει επίσης την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στις τοπικές αρχές των νέων κρατών μελών με τις τοπικές αρχές των παλαιότερων κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις πρακτικές αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα που αφορά την τεχνογνωσία. PR\ doc 15/15 PE v01-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 11.5.2015 2015/2004(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2015/2004(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0000/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0000/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 1.10.2014 0000/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με the EU and the global development framework after 2015 (0000/0000(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 29.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής Επιτροπή Ανάπτυξης Συντάκτης γνωμοδότησης: Christian

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2817(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2817(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2014/2817(INI) 9.9.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2303(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2303(INI) 17.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για παροχή τεχνικής συνδρομής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2246(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2246(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2246(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πολιτική συνοχής και την αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2014/2246 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2017/2025(INI) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 16.12.2014 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2003(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2010 2009/2229(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.186v01-00) σχετικά με τη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14684/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες DEVGEN 254 ACP 165 RELEX 970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/2228(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0311 Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 231 C5-0396/2001), έχοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2001,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 231 C5-0396/2001), έχοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2001, P5_TA(2002)0257 Εταιρική σχέση ΕΕ/Ηνωµένα Έθνη Ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά την οικοδόµηση µιας αποτελεσµατικής εταιρικής σχέσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 15.7.2016 PE587.452v03-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 179-202 Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 1.3.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες συνδρομής και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 18.12.2012 2012/2255(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 233/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2014.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 233/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2014. L 77/44 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 233/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2014 περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 10.12.2014 2014/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 280 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.3.2015 2014/2239(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15064/15 DEVGEN 264 ACP 177 REX 1019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Georgi Pirinski, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Georgi Pirinski, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2148(INI) 22.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 24.5.2012 2011/0384(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2011/0440(COD) 5.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα