ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ * ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 - Ευθύνη Κράτους από τις διεθνώς άδικες ενέργειές του Κάθε διεθνώς άδικη 1 ενέργεια 2 Κράτους επιφέρει τη διεθνή του ευθύνη. Άρθρο 2 - Στοιχεία της διεθνώς άδικης ενέργειας Κράτους Διεθνώς άδικη ενέργεια Κράτους υφίσταται όταν η συµπεριφορά που συνίσταται σε πράξη ή παράλειψη : (α) είναι καταλογιστή στο Κράτος σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και (β) συνιστά παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης του Κράτους. Άρθρο 3 - Χαρακτηρισµός της ενέργειας Κράτους ως διεθνώς άδικης Ο χαρακτηρισµός της ενέργειας Κράτους ως διεθνώς άδικης διέπεται από το διεθνές δίκαιο. Ο χαρακτηρισµός αυτός δεν επηρεάζεται από το χαρακτηρισµό της ίδιας πράξης ως νόµιµης σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο. * Υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ µε την Απόφαση Α/RES/56/83 (2001). Η παρούσα µετάφραση έχει δηµοσιευτεί στο: Α.Γιόκαρης & Φ.Παζαρτζή (επιµ.), Η διεθνής ευθύνη των κρατών στα Άρθρα της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, στη διεθνή νοµολογία και βιβλιογραφία, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα Επελέγη ο όρος «άδικη» αντί του όρου «παράνοµη», δεδοµένου ότι έτσι καθίσταται δυνατό να αποδοθούν σωστά οι «περιστάσεις που αίρουν το άδικο» (βλ. παρακάτω, Κεφάλαιο V, ά. 20 επ.). Μια ενέργεια Κράτους που παραβιάζει µια διεθνή του υποχρέωση είναι πάντα παράνοµη, υπό ορισµένες περιστάσεις όµως µπορεί να αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της. 2 Παρ όλο που το Αγγλικό κείµενο χρησιµοποιεί τον όρο act, που στα Ελληνικά αποδίδεται ως «πράξη», επελέγη ο όρος «ενέργεια», αφενός γιατί το Γαλλικό κείµενο χρησιµοποιεί τον όρο fait (ενέργεια), και αφετέρου γιατί η ίδια η Επιτροπή εξηγεί, στο Σχόλιο του ά. 1 [Yearbook ILC 2001, doc. A/56/10, σελ. 63 (παρ. 1) και ειδικά σελ. 68 (παρ. 8 in fine)], ότι ο όρος act περιλαµβάνει τόσο πράξεις, όσο και παραλείψεις, και ότι στο Αγγλικό κείµενο παρέµεινε ο όρος act, απλώς επειδή στα Αγγλικά δεν υφίσταται όρος αντίστοιχος του fait.

2 352 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Άρθρο 4 - Συµπεριφορά οργάνων του Κράτους 1. Η συµπεριφορά οποιουδήποτε κρατικού οργάνου θα θεωρείται ως ενέργεια του Κράτους αυτού σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, είτε το όργανο αυτό ασκεί νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική είτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, οποιαδήποτε θέση κι αν κατέχει στην οργάνωση του Κράτους και οποιοσδήποτε κι αν είναι ο χαρακτήρας του, ως όργανο της κεντρικής κυβέρνησης ή µιας εδαφικής µονάδας του Κράτους. 2. Το όργανο µπορεί να συντίθεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί αυτό καθεστώς σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο του Κράτους. Άρθρο 5 - Συµπεριφορά φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασκούν στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας Η συµπεριφορά φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο δεν αποτελεί όργανο του Κράτους σύµφωνα µε το άρθρο 4, αλλά είναι εξουσιοδοτηµένο από το δίκαιο του Κράτους αυτού να ασκεί στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας, θα θεωρείται ενέργεια του Κράτους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στη συγκεκριµένη περίσταση δρα υπό την ιδιότητά του αυτή. Άρθρο 6 - Συµπεριφορά οργάνων που έχουν τεθεί στη διάθεση Κράτους από άλλο Κράτος Η συµπεριφορά ενός οργάνου, το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση Κράτους από άλλο Κράτος, θα θεωρείται ενέργεια του πρώτου Κράτους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, αν το όργανο κατά την δράση του ασκεί στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας του Κράτους στη διάθεση του οποίου έχει τεθεί. Άρθρο 7 - Υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση εντολών Η συµπεριφορά οργάνου του Κράτους ή φυσικού ή νοµικού προσώπου εξουσιοδοτηµένου να ασκεί στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας θα θεωρείται ενέργεια του Κράτους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, αν το όργανο, ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δρα µε αυτή την ιδιότητα, ακόµη και στην περίπτωση που δρα καθ υπέρβαση εξουσίας ή κατά παράβαση εντολών. Άρθρο 8 - Συµπεριφορά κατευθυνόµενη ή ελεγχόµενη από Κράτος Η συµπεριφορά ατόµου ή οµάδας ατόµων θα θεωρείται ενέργεια του Κράτους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, αν το άτοµο ή η οµάδα ατόµων δρα στην πραγµατικότητα σύµφωνα µε τις εντολές ή τις κατευθύνσεις ή υπό τον έλεγχο του Κράτους αυτού, κατά την πραγµάτωση της συµπεριφοράς.

3 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 353 Άρθρο 9 - Συµπεριφορά που πραγµατώνεται σε περίπτωση απουσίας ή ανεπαρκούς λειτουργίας των επισήµων αρχών Η συµπεριφορά ατόµου ή οµάδας ατόµων θα θεωρείται ενέργεια του Κράτους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, εάν το άτοµο ή η οµάδα ατόµων ασκεί στην πραγµατικότητα στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας σε περίπτωση απουσίας ή ανεπαρκούς λειτουργίας των επισήµων αρχών και υπό περιστάσεις τέτοιες, οι οποίες απαιτούν την άσκηση αυτών των στοιχείων εξουσίας. Άρθρο 10 - Συµπεριφορά επαναστατικού ή άλλου κινήµατος 1. Η συµπεριφορά επαναστατικού κινήµατος, το οποίο εγκαθίσταται ως νέα κυβέρνηση ενός Κράτους, θα θεωρείται ενέργεια του Κράτους αυτού σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. 2. Η συµπεριφορά επαναστατικού ή άλλου κινήµατος, το οποίο επιτυγχάνει να εγκαθιδρύσει ένα νέο Κράτος σε τµήµα του εδάφους προϋπάρχοντος Κράτους ή σε έδαφος υπό τη διοίκησή του, θα θεωρείται ενέργεια του νέου Κράτους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. 3. Το παρόν άρθρο τελεί υπό την επιφύλαξη του καταλογισµού σε Κράτος οποιασδήποτε συµπεριφοράς και σε οποιοδήποτε βαθµό κι αν σχετίζεται µε εκείνη του εν λόγω κινήµατος, η οποία θα θεωρείται ενέργεια αυτού του Κράτους δυνάµει των άρθρων 4 έως 9. Άρθρο 11 - Συµπεριφορά που αναγνωρίζεται και υιοθετείται από Κράτος ως δική του Συµπεριφορά, η οποία δεν καταλογίζεται σε ένα Κράτος σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα, θα θεωρείται ωστόσο πράξη του Κράτους αυτού σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, εάν και στο βαθµό που το Κράτος αυτό αναγνωρίζει και υιοθετεί την υπό κρίση συµπεριφορά ως δική του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Άρθρο 12 - Ύπαρξη παραβίασης διεθνούς υποχρέωσης Παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης από Κράτος υφίσταται, όταν µια ενέργεια του Κράτους αυτού δε συνάδει µε ό,τι απαιτείται από το Κράτος βάσει της υποχρέωσής του, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το χαρακτήρα της. Άρθρο 13 - Ισχύουσα διεθνής υποχρέωση Κράτους Ενέργεια Κράτους δε συνιστά παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης, εκτός εάν το Κράτος δεσµεύεται από την εν λόγω υποχρέωση κατά το χρόνο που η πράξη λαµβάνει χώρα. Άρθρο 14 - Χρονική έκταση της παραβίασης διεθνούς υποχρέωσης

4 354 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Η παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης, η οποία επέρχεται συνεπεία ενέργειας Κράτους και η οποία δεν έχει διαρκή χαρακτήρα, λαµβάνει χώρα κατά το χρονικό σηµείο που η ενέργεια τελείται, ακόµη και εάν οι συνέπειές της εξακολουθούν να υφίστανται. 2. Η παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης, η οποία επέρχεται συνεπεία πράξης ενός Κράτους και η οποία έχει διαρκή χαρακτήρα, εκτείνεται καθ όλη τη χρονική περίοδο στη διάρκεια της οποίας η ενέργεια εξακολουθεί, και δε συνάδει µε τη διεθνή υποχρέωση. 3. Η παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης, η οποία απαιτεί από Κράτος να αποτρέψει ορισµένο γεγονός, λαµβάνει χώρα όταν λάβει χώρα το γεγονός, και εκτείνεται καθ όλη τη χρονική περίοδο στη διάρκεια της οποίας το γεγονός εξακολουθεί, και δε συνάδει µε την υποχρέωση αυτή. Άρθρο 15 - Παραβίαση που συνίσταται σε σύνθετη ενέργεια 1. Η παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης από Κράτος µε µία σειρά από πράξεις ή παραλείψεις χαρακτηριζόµενες συνολικά ως άδικη ενέργεια λαµβάνει χώρα, όταν λάβει χώρα η πράξη ή η παράλειψη, η οποία, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες πράξεις ή παραλείψεις, επαρκεί για να πληρωθεί η υπόσταση της άδικης ενέργειας. 2. Εν προκειµένω, η παραβίαση εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο, η οποία αρχίζει µε την πρώτη από τις πράξεις ή παραλείψεις της σύνθετης ενέργειας (του συνόλου) και διαρκεί για όσο χρόνο οι πράξεις ή παραλείψεις αυτές επαναλαµβάνονται και εξακολουθούν να µη συνάδουν µε τη διεθνή υποχρέωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΆΆρθρο 16 - Βοήθεια ή συνδρομή στην τέλεση διεθνώς άδικης ενέργειας Κράτος, το οποίο βοηθά ή συνδράµει άλλο Κράτος να τελέσει µία διεθνώς άδικη ενέργεια, υπέχει διεθνή ευθύνη για το γεγονός αυτό εάν: (α) το πρώτο Κράτος δρα κατ αυτόν τον τρόπο εν γνώσει των περιστάσεων της διεθνώς άδικης ενέργειας και (β) η ενέργεια θα ήταν διεθνώς άδικη εάν είχε τελεστεί από το πρώτο Κράτος. Άρθρο 17 - Διεύθυνση και έλεγχος επί της τέλεσης διεθνώς άδικης ενέργειας Κράτος, το οποίο κατευθύνει άλλο Κράτος και ασκεί έλεγχο ως προς την τέλεση µιας διεθνώς άδικης ενέργειας, υπέχει διεθνή ευθύνη για την πράξη αυτή εάν: (α) το πρώτο Κράτος δρα κατ αυτόν τον τρόπο εν γνώσει των περιστάσεων της διεθνώς άδικης ενέργειας και

5 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 355 (β) η ενέργεια θα ήταν διεθνώς άδικη εάν είχε τελεστεί από το πρώτο Κράτος. Άρθρο 18 - Εξαναγκασµός άλλου Κράτους Κράτος, το οποίο εξαναγκάζει άλλο Κράτος να προβεί σε ενέργεια, υπέχει διεθνή ευθύνη για την ενέργεια αυτή εάν: (α) ελλείψει του εξαναγκασµού, η ενέργεια θα ήταν διεθνώς άδικη ενέργεια του εξαναγκαζόµενου κράτους και (β) το εξαναγκάζον Κράτος δρα κατ αυτόν τον τρόπο, εν γνώσει των περιστάσεων της ενέργειας. Άρθρο 19 - Συνέπειες του παρόντος Κεφαλαίου Το παρόν Κεφάλαιο τελεί υπό την επιφύλαξη της διεθνούς ευθύνης του Κράτους που προβαίνει στην υπό κρίση ενέργεια, ή οποιουδήποτε άλλου Κράτους, σύµφωνα µε τις άλλες διατάξεις των παρόντων άρθρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΙΡΟΥΝ ΤΟ ΑΔΙΚΟ Άρθρο 20 - Συναίνεση Έγκυρη συναίνεση Κράτους στην τέλεση συγκεκριµένης ενέργειας από άλλο Κράτος αίρει τον άδικο χαρακτήρα της ενέργειας αυτής ως προς το πρώτο Κράτος, στην έκταση που η ενέργεια παραµένει εντός των ορίων της συναίνεσης. Άρθρο 21 -Νόµιµη Άµυνα Ο άδικος χαρακτήρας ενέργειας Κράτους αίρεται, εάν η ενέργεια συνιστά νόµιµο µέσο άµυνας που λαµβάνεται σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Άρθρο 22 - Αντίµετρα εναντίον µίας διεθνώς άδικης ενέργειας Ο άδικος χαρακτήρας ενέργειας Κράτους, η οποία δε συνάδει µε διεθνή υποχρέωση έναντι άλλου Κράτους, αίρεται, εάν και στο µέτρο που η πράξη συνιστά αντίµετρο που λαµβάνεται εναντίον του δεύτερου Κράτους σύµφωνα µε το Δεύτερο Κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους. Άρθρο 23 - Force majeure 3 1. Ο άδικος χαρακτήρας ενέργειας Κράτους, η οποία δε συνάδει µε διεθνή υποχρέωση του Κράτους αυτού, αίρεται, εάν η ενέργεια οφείλεται σε ανωτέρα βία, δηλαδή στην επέλευση µιας ακατανίκητης δύναµης ή ενός απρόβλεπτου 3 Ο τίτλος του άρθρου δεν µεταφράζεται, καθώς η έννοια της force majeure αποτελεί terminus technicus του διεθνούς δικαίου. Άλλωστε, αυτή η έκφραση χρησιµοποιείται τόσο στο Αγγλικό, όσο και στο Γαλλικό κείµενο. Στα Ελληνικά, η έννοια της force majeure αποδίδεται ως «ανώτερη βία».

6 356 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ γεγονότος εκτός των ορίων ελέγχου του Κράτους, που καθιστούν την εκπλήρωση της υποχρέωσης πρακτικώς αδύνατη υπό τις περιστάσεις αυτές. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εάν: (α) η κατάσταση της ανωτέρας βίας οφείλεται, είτε αφ εαυτής είτε σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, στη συµπεριφορά του Κράτους που την επικαλείται ή (β) το Κράτος έχει αναλάβει τον κίνδυνο της επέλευσης αυτής της κατάστασης. Άρθρο 24 - Κατάσταση Κινδύνου Ζωής 1. Ο άδικος χαρακτήρας ενέργειας Κράτους, η οποία δε συνάδει µε διεθνή υποχρέωση του Κράτους αυτού, αίρεται, εάν ο αυτουργός της υπό κρίση ενέργειας, ευρισκόµενος σε κατάστασης κινδύνου ζωής, δεν έχει άλλο εύλογο τρόπο διάσωσης της δικής του ζωής ή της ζωής άλλων ατόµων που έχουν ανατεθεί στη φροντίδα του. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εάν: (α) η κατάσταση κινδύνου ζωής οφείλεται, είτε αφ εαυτής είτε σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, στη συµπεριφορά του Κράτους που την επικαλείται ή (β) η επίµαχη ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει παρόµοιο ή µεγαλύτερο κίνδυνο. Άρθρο 25 - Κατάσταση Ανάγκης 1. Η κατάσταση ανάγκης δεν µπορεί να γίνει αντικείµενο επίκλησης από Κράτος ως λόγος άρσεως του άδικου χαρακτήρα µιας ενέργειας, η οποία δεν συνάδει µε µια διεθνή υποχρέωση του Κράτους αυτού, εκτός εάν η ενέργεια αυτή: (α) είναι ο µόνος τρόπος για να διαφυλάξει το Κράτος ουσιώδες συµφέρον του από σοβαρό και επικείµενο κίνδυνο και (β) δεν παραβλάπτει σηµαντικά ουσιώδες συµφέρον του Κράτους ή των Κρατών, έναντι των οποίων υφίσταται η υποχρέωση, ή της διεθνούς κοινότητας ως συνόλου. 2. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση ανάγκης δεν µπορεί να γίνει αντικείµενο επίκλησης από Κράτος ως λόγος άρσεως του άδικου χαρακτήρα µιας ενέργειας εάν: (α) η υπό κρίση διεθνής υποχρέωση αποκλείει τη δυνατότητα επίκλησης κατάστασης ανάγκης ή (β) το Κράτος έχει συµβάλλει στη δηµιουργία της κατάστασης ανάγκης. Άρθρο 26 - Συµµόρφωση µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου Καµία διάταξη του παρόντος Κεφαλαίου δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα οποιασδήποτε ενέργειας Κράτους, η οποία δε συνάδει µε υποχρέωση που πηγάζει από υποχρεωτικό κανόνα γενικού διεθνούς δικαίου.

7 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 357 Άρθρο 27 - Συνέπειες επίκλησης περιστάσεως άρσεως του αδίκου Η επίκληση µιας περίστασης άρσεως του άδικου χαρακτήρα, σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, τελεί υπό την επιφύλαξη: (α) της συµµόρφωσης µε την επίµαχη υποχρέωση, εάν και στο µέτρο που η περίσταση άρσης του αδίκου δεν υφίσταται πλέον και (β) του ζητήµατος της αποζηµίωσης για οποιαδήποτε υλική βλάβη που προκλήθηκε από την υπό κρίση ενέργεια. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 28 - Έννοµες Συνέπειες της Διεθνώς Άδικης Ενέργειας Η διεθνής ευθύνη του Κράτους που επέρχεται µε την τέλεση µιας διεθνώς άδικης ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πρώτου Μέρους, περιλαµβάνει έννοµες συνέπειες, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Μέρος. Άρθρο 29 - Διαρκές Καθήκον Εκπλήρωσης Οι έννοµες συνέπειες µιας διεθνώς άδικης ενέργειας σύµφωνα µε το παρόν Μέρος δεν επηρεάζουν το διαρκές καθήκον του Κράτους που υπέχει ευθύνη να εκπληρώνει την υποχρέωση που παραβίασε. Άρθρο 30 - Παύση και Μη Επανάληψη Το Κράτος που υπέχει ευθύνη για τη διεθνώς άδικη ενέργεια, φέρει την υποχρέωση: (α) να παύσει αυτήν την ενέργεια, εφόσον συνεχίζεται (β) να παράσχει κατάλληλες διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις περί µη επανάληψης της ενέργειας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά τις περιστάσεις. Άρθρο 31 - Επανόρθωση 1. Το Κράτος που υπέχει ευθύνη φέρει την υποχρέωση να επανορθώσει πλήρως τη ζηµία, η οποία προκλήθηκε από τη διεθνώς άδικη ενέργεια. 2. Η ζηµία περιλαµβάνει οποιαδήποτε βλάβη, υλική ή ηθική, που προκλήθηκε από τη διεθνώς άδικη ενέργεια του Κράτους. Άρθρο 32 - Αδυναµία Επίκλησης του Εσωτερικού Δικαίου

8 358 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Το Κράτος που υπέχει ευθύνη δεν έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί διατάξεις του εσωτερικού του δικαίου ως δικαιολογητική βάση της αδυναµίας του να συµµορφωθεί µε τις διεθνείς υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος. Άρθρο 33 - Πεδίο Εφαρµογής των Διεθνών Υποχρεώσεων που περιγράφονται στο παρόν Μέρος 1. Οι διεθνείς υποχρεώσεις του Κράτους που υπέχει ευθύνη, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Μέρος, µπορεί να έχουν αναληφθεί έναντι άλλου Κράτους, έναντι πλειόνων Κρατών, ή έναντι της διεθνούς κοινότητας ως συνόλου, ανάλογα, σε κάθε περίπτωση, µε το χαρακτήρα και το περιεχόµενο της διεθνούς υποχρέωσης και µε τις ειδικότερες περιστάσεις της παραβίασης. 2. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος που απορρέει από τη διεθνή ευθύνη του Κράτους, και το οποίο µπορεί να έχει ευθέως ως υποκείµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα διάφορα του Κράτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Άρθρο 34 - Μορφές Επανόρθωσης Πλήρης επανόρθωση της ζηµίας που προκλήθηκε από διεθνώς άδικη ενέργεια µπορεί να επιτευχθεί µέσω επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, αποζηµίωσης και ικανοποίησης, είτε µεµονωµένα, είτε σε συνδυασµό µεταξύ τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. ΆΆρθρο 35 - Επαναφορά των Πραγμάτων στην Προτέρα Κατάσταση Το Κράτος που υπέχει ευθύνη για διεθνώς άδικη ενέργεια υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγµατα στην κατάσταση που είχε διαµορφωθεί πριν την τέλεση της άδικης ενέργειας, εφόσον και στο βαθµό που η επαναφορά: (α) δεν είναι πρακτικώς αδύνατη (β) δεν επιφέρει εξαιρετικά δυσανάλογο βάρος εν σχέσει με την ωφέλεια που απορρέει από την επαναφορά αντί της αποζηµίωσης. Άρθρο 36 - Αποζηµίωση 1. Το Κράτος που φέρει ευθύνη για διεθνώς άδικη ενέργεια υποχρεούται να παράσχει αποζηµίωση για τη βλάβη που προκάλεσε η ως άνω ενέργειά του, στο βαθµό που η βλάβη αυτή δεν µπορεί να αποκατασταθεί µε επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 2. Η αποζηµίωση πρέπει να καλύπτει κάθε βλάβη αποτιµητή σε χρήµα, συµπεριλαµβανοµένων και των διαφυγόντων κερδών, στο βαθµό που τα τελευταία αποδεικνύονται.

9 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 359 Άρθρο 37 Ικανοποίηση 1. Το Κράτος που φέρει ευθύνη για διεθνώς άδικη ενέργεια υποχρεούται να παράσχει ικανοποίηση για τη βλάβη που προκάλεσε η ως άνω ενέργειά του, στο βαθµό που η βλάβη αυτή δεν µπορεί να αποκατασταθεί µε επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση ή µε αποζηµίωση. 2. Η ικανοποίηση µπορεί να συνίσταται σε αναγνώριση της παραβίασης, σε έκφραση µεταµέλειας, σε επίσηµη συγγνώµη ή να παρέχεται µε άλλο προσήκοντα τρόπο. 3. Η ικανοποίηση δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς τη ζηµία, και δεν µπορεί να λαµβάνει εξευτελιστική µορφή προς το Κράτος που φέρει ευθύνη. Άρθρο 38 - Τόκοι Υπερηµερίας 1. Οι τόκοι υπερηµερίας επί κάθε αρχικού κεφαλαίου, που οφείλονται σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, είναι πληρωτέοι όταν κρίνονται απαραίτητοι για την επίτευξη πλήρους επανόρθωσης. Το επιτόκιο και ο τρόπος υπολογισµού καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το ως άνω αποτέλεσµα. 2. Οι τόκοι υπερηµερίας τρέχουν από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσµη η απαίτηση για το αρχικό κεφάλαιο, έως και την ηµεροµηνία της αποπληρωµής. Άρθρο 39 - Συντρέχον Πταίσµα Κατά τον καθορισµό της επανόρθωσης λαµβάνεται υπόψη το συντρέχον πταίσµα που οφείλεται σε δόλια ή αµελή πράξη ή παράλειψη του ζηµιωθέντος Κράτους ή κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου για το οποίο ζητείται η επανόρθωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Άρθρο 40 - Εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου 1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται στις περιπτώσεις διεθνούς ευθύνης που απορρέει από σοβαρή παραβίαση µιας υποχρέωσης που επιβάλλεται από αναγκαστικό κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου. 2. Η παραβίαση τέτοιας υποχρέωσης λογίζεται ως σοβαρή, όταν συνίσταται σε σοβαρή ή συστηµατική αδυναµία του Κράτους που υπέχει ευθύνη, να εκπληρώσει την υποχρέωση. Άρθρο 41 - Επιµέρους Συνέπειες Σοβαρής Παραβίασης Υποχρέωσης σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο 1. Τα Κράτη συνεργάζονται για την άρση, µε νόµιµα µέσα, κάθε σοβαρής παραβίασης υπό την έννοια του Άρθρου 40.

10 360 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2. Κανένα Κράτος δεν µπορεί να αναγνωρίσει ως νόµιµη µια κατάσταση που δηµιουργήθηκε από σοβαρή παραβίαση υπό την έννοια του Άρθρου 40, ούτε να παράσχει βοήθεια ή να συµβάλλει στη διατήρηση της κατάστασης αυτής. 3. Το Άρθρο αυτό τελεί υπό την επιφύλαξη των λοιπών συνεπειών που αναφέρονται στο παρόν Μέρος, καθώς και κάθε περαιτέρω έννοµης συνέπειας που επέρχεται, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, από παραβίαση, η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Άρθρο 42 - Επίκληση της Ευθύνης από το Ζηµιωθέν Κράτος Ένα Κράτος δικαιούται, ως ζηµιωθέν, να επικαλεστεί την ευθύνη άλλου Κράτους, εφόσον η υποχρέωση που παραβιάστηκε έχει αναληφθεί: (α) έναντι του πρώτου Κράτους µεµονωµένα ή (β) έναντι µιας οµάδας Κρατών στην οποία περιλαµβάνεται το πρώτο Κράτος ή έναντι της διεθνούς κοινότητας ως συνόλου, και η παραβίαση της υποχρέωσης (i) επηρεάζει συγκεκριµένα το πρώτο Κράτος ή (ii) έχει τέτοιο χαρακτήρα, ώστε δύναται να µεταβάλει ριζικά τη θέση όλων των άλλων Κρατών, έναντι των οποίων η υποχρέωση έχει αναληφθεί, ως προς την περαιτέρω τήρηση της υποχρέωσης αυτής. Άρθρο 43 - Κοινοποίηση Αξίωσης από το Ζηµιωθέν Κράτος 1. Το ζηµιωθέν Κράτος που επικαλείται την ευθύνη άλλου Κράτους, οφείλει να κοινοποιήσει στο τελευταίο τη σχετική του αξίωση. 2. Το ζηµιωθέν Κράτος δύναται να προσδιορίσει συγκεκριµένα: (α) τη συµπεριφορά που πρέπει να τηρήσει το Κράτος που υπέχει ευθύνη, ώστε να παύσει η διεθνώς άδικη ενέργεια, εφόσον αυτή συνεχίζεται (β) το είδος της επανόρθωσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Δεύτερο Μέρος Άρθρο 44 - Παραδεκτό των Αξιώσεων Δεν µπορεί να γίνει επίκληση της ευθύνης Κράτους: (α) αν η αξίωση δεν εγείρεται σύµφωνα µε οποιοδήποτε εφαρµοστέο κανόνα σχετικά µε την εθνικότητα των αξιώσεων (β) αν στην αξίωση εφαρµόζεται ο κανόνας της προηγούµενης εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων µέσων και δεν έχει ασκηθεί οποιοδήποτε από τα διαθέσιµα και αποτελεσµατικά εσωτερικά ένδικα µέσα. Άρθρο 45 - Απώλεια του Δικαιώµατος στην Επίκληση της Ευθύνης

11 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 361 Δεν µπορεί να γίνει επίκληση της ευθύνης Κράτους: (α) αν το ζηµιωθέν Κράτος εγκύρως παραιτήθηκε της αξίωσης (β) αν το ζηµιωθέν Κράτος µπορεί να θεωρηθεί ότι, λόγω της συµπεριφοράς του, εγκύρως συνήνεσε στην απόσβεση της αξίωσης. Άρθρο 46 - Πλειονότητα Ζηµιωθέντων Κρατών Όταν περισσότερα Κράτη έχουν υποστεί ζηµία από την ίδια διεθνώς άδικη ενέργεια, κάθε ζηµιωθέν Κράτος δικαιούται να επικαλεστεί µεµονωµένα την ευθύνη του Κράτους το οποίο τέλεσε τη διεθνώς άδικη ενέργεια. Άρθρο 47 - Πλειονότητα Κρατών που Υπέχουν Ευθύνη 1. Όταν περισσότερα Κράτη υπέχουν ευθύνη για την ίδια διεθνώς άδικη ενέργεια, η ευθύνη του κάθε Κράτους µπορεί να επικληθεί σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ενέργεια. 2. Η παράγραφος 1: (α) δεν επιτρέπει σε οποιοδήποτε Κράτος να αναζητήσει, µέσω αποζηµίωσης, την επανόρθωση ζηµίας µεγαλύτερης από αυτήν που υπέστη. (β) τελεί υπό την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώµατος προσφυγής εναντίον των λοιπών Κρατών που υπέχουν ευθύνη. Άρθρο 48 - Επίκληση της Ευθύνης από Κράτος Διάφορο του Ζηµιωθέντος 1. Κάθε Κράτος διάφορο του ζηµιωθέντος δικαιούται να επικαλεστεί την ευθύνη άλλου Κράτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εφόσον: (α) η υποχρέωση που παραβιάστηκε έχει αναληφθεί έναντι οµάδας Κρατών στην οποία περιλαµβάνεται το πρώτο Κράτος και εφόσον η υποχρέωση κατοχυρώνεται µε σκοπό τη διασφάλιση κάποιου συλλογικού συµφέροντος της ως άνω οµάδας ή (β) η υποχρέωση που παραβιάστηκε έχει αναληφθεί έναντι της διεθνούς κοινότητας ως συνόλου. 2. Κάθε Κράτος που δικαιούται να επικαλεστεί την ευθύνη άλλου Κράτους σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί να αξιώσει από το Κράτος που υπέχει ευθύνη: (α) παύση της διεθνώς άδικης ενέργειας και παροχή διασφαλίσεων και εγγυήσεων περί µη επανάληψης, σύµφωνα µε το Άρθρο 30 και (β) εκπλήρωση της υποχρέωσης προς επανόρθωση σύµφωνα µε τα προηγούµενα Άρθρα, προς το συµφέρον του ζηµιωθέντος Κράτους ή των δικαιούχων της υποχρέωσης που παραβιάστηκε. 3. Οι προϋποθέσεις για την επίκληση της ευθύνης από ζηµιωθέν Κράτος σύµφωνα µε τα Άρθρα 43, 44 και 45 εφαρµόζονται και στην περίπτωση επίκλησης της ευθύνης από κάθε Κράτος που δικαιούται να προβεί στην επίκληση αυτή σύµφωνα µε την παράγραφο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ

12 362 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Άρθρο 49 - Αντικείµενο και περιορισµοί των αντιµέτρων 1. Το ζηµιωθέν Κράτος µπορεί να λάβει αντίµετρα εναντίον Κράτους που υπέχει ευθύνη για µια διεθνώς άδικη ενέργεια µόνο µε σκοπό να υποχρεώσει το τελευταίο να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Δεύτερο Μέρος. 2. Τα αντίµετρα περιορίζονται στην προσωρινή µη εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων του Κράτους που λαµβάνει τα µέτρα έναντι του Κράτους που υπέχει ευθύνη. 3. Τα αντίµετρα πρέπει να λαµβάνονται κατά το δυνατό µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την ανάληψη εκ νέου της εκπλήρωσης των υπό κρίση υποχρεώσεων. Άρθρο 50 - Υποχρεώσεις που δεν επηρεάζονται από τα αντίµετρα 1. Τα αντίµετρα δεν µπορεί να επηρεάζουν: (α) την υποχρέωση αποχής από την απειλή ή χρήση βίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών (β) υποχρεώσεις προστασίας των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων (γ) υποχρεώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα που απαγορεύουν τα αντίποινα (δ) άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από αναγκαστικούς κανόνες του γενικού διεθνούς δικαίου. 2. Το Κράτος που λαµβάνει αντίµετρα δεν απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του: (α) οι οποίες απορρέουν από οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών που είναι εφαρµοστέα µεταξύ του Κράτους αυτού και του Κράτους που υπέχει ευθύνη (β) να σέβεται το απαραβίαστο των διπλωµατικών ή προξενικών υπαλλήλων, χώρων αποστολής, αρχείων και εγγράφων. Άρθρο 51 - Αναλογικότητα Τα αντίµετρα πρέπει να είναι ανάλογα προς τη ζηµία, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διεθνώς άδικης ενέργειας και τα υπό κρίση δικαιώµατα. ΆΆρθρο 52 - Προϋποθέσεις σχετικά με την προσφυγή σε αντίμετρα 1. Πριν τη λήψη αντιµέτρων, το ζηµιωθέν Κράτος οφείλει: (α) να καλέσει, σύµφωνα µε το Άρθρο 43, το Κράτος που υπέχει ευθύνη να εκπληρώσει τις κατά το Δεύτερο Μέρος υποχρεώσεις του (β) να κοινοποιήσει στο Κράτος που υπέχει ευθύνη κάθε απόφαση λήψης αντιµέτρων και να προτείνει διαπραγµατεύσεις. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 (β), το ζηµιωθέν Κράτος δικαιούται να λάβει τα απαραίτητα επείγοντα αντίµετρα για την προάσπιση των δικαιωµάτων του.

13 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δεν επιτρέπεται η λήψη αντιµέτρων ή επιβάλλεται η άµεση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναστολή τους, εφόσον αυτά έχουν ήδη ληφθεί, αν: (α) η διεθνώς άδικη ενέργεια έπαυσε, και (β) η διαφορά εκκρεµεί ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού οργάνου που έχει την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις δεσµευτικές για τα µέρη. 4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρµόζεται αν το Κράτος που υπέχει ευθύνη δεν ενεργοποιεί µε καλή πίστη τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Άρθρο 53 - Παύση αντιµέτρων Τα αντίµετρα πρέπει να παύουν αφ ης στιγµής το Κράτος που υπέχει ευθύνη συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Δεύτερο Μέρος ως προς τη διεθνώς άδικη ενέργεια. Άρθρο 54 - Λήψη µέτρων από Κράτη διάφορα του ζηµιωθέντος Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος κάθε Κράτους, που δικαιούται σύµφωνα µε το Άρθρο 48 παράγραφος 1 να επικαλεστεί την ευθύνη άλλου Κράτους, να λάβει τα νόµιµα µέτρα κατά του Κράτους αυτού µε σκοπό τη διασφάλιση της παύσης της παραβίασης και της παροχής επανόρθωσης προς το συµφέρον του ζηµιωθέντος Κράτους ή των δικαιούχων της υποχρέωσης που παραβιάστηκε. Άρθρο 55 - Lex Specialis ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα παρόντα Άρθρα δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις και στην έκταση που οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση διεθνώς άδικης ενέργειας ή για το περιεχόµενο ή την εφαρµογή διατάξεων περί διεθνούς ευθύνης Κράτους διέπονται από ειδικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. Άρθρο 56 - Ζητήµατα διεθνούς ευθύνης που δεν ρυθµίζονται από τα παρόντα Άρθρα Οι εφαρµοστέοι κανόνες διεθνούς δικαίου συνεχίζουν να διέπουν ζητήµατα ευθύνης Κρατών για διεθνώς άδικες ενέργειες, στην έκταση που τα τελευταία δεν ρυθµίζονται από τα παρόντα Άρθρα. Άρθρο 57 - Ευθύνη Διεθνών Οργανισµών Τα παρόντα Άρθρα εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη κάθε ζητήµατος σχετικού µε την ευθύνη Διεθνούς Οργανισµού ή την ευθύνη Κράτους για τη συµπεριφορά Διεθνούς Οργανισµού σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 58 - Ατοµική ευθύνη

14 364 AΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Τα παρόντα Άρθρα εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη κάθε ζητήµατος σχετικού µε την ατοµική ευθύνη προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό Κράτους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 59 - Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών Τα παρόντα Άρθρα εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ Ι. Ανώμαλη Εξέλιξη της Ενοχής στις Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 1. Έννοια Αμφοτεροβαρούς Σύμβασης Οι Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις δημιουργούν ενοχικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ IV ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ IV ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέρος IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών - του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003} που σύµφωνα µε το άρθρο 94 του περί του Συντονισµού των ιαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 7 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 7 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 7 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι. Εκπλήρωση της Παροχής από τον Οφειλέτη Εκπλήρωση της Παροχής είναι το σύνολο των πράξεων με τις οποίες (ή των παραλείψεων χωρίς τις οποίες)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4240, 7/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠOΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4240, 7/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠOΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠOΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 139 του 1991 99(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Ορισμός 2. Προϋποθέσεις άσκησης 3. Τρόπος άσκησης 4. Καταχρηστική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3383, 28/1/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3383, 28/1/2000 Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1998/2014, του/της S. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 10: Προστασία της προσωπικότητας και τύπος. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 10: Προστασία της προσωπικότητας και τύπος. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 10: Προστασία της προσωπικότητας και τύπος. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 1. Οι δημοσιολογιστικές διατάξεις: α) του άρθρου 11, παρ. 3.β. του π.δ/τος 80/2016 (Α.145), ορίζουν ότι: «Δαπάνες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που απορρέουν από δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 6 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 6 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 6 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Έννοια και Στοιχεία Ενοχής Ενοχή είναι η σχέση με την οποία ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση προς ένα άλλο σε παροχή. Η παροχή μπορεί να συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 7(I) του 2000

Αριθµός 7(I) του 2000 Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 7(Ι)/2000 Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,15Ιουλίου1998(20.07) (OR.D) 9755/98 PUBLIC LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Προεδρίας Θέμα: Σύμβαση"ΡώμηΙ" ΡΩΜΗΙ Στόχοςτουπαρόντοςεγγράφουείναιναπροσφέρειμιαόσοτοδυνατόνσαφέστερηκαισυνεκτικότερηβάσηγιατις

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001517153 2013-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001600009 2013-09-02 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός 100-15-030 μαύρος 100-15-031 ηλεκτρικές προδιαγραφές προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 C σχετική υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

5419/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις Οι δηλώσεις και/ή οι αιτιολογήσεις ψήφου επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα.

5419/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις Οι δηλώσεις και/ή οι αιτιολογήσεις ψήφου επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0011 (COD) 7920/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Αποτέλεσμα ψηφοφορίας VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Κανονισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5 ο ΜΑΘΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5 ο ΜΑΘΗΜΑ Ι. Η Σύμβαση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5 ο ΜΑΘΗΜΑ 1. Έννοια της Σύμβασης 2 Κατάρτιση της Σύμβασης 2.1 Κατάρτιση Σύμβασης Πρόταση - Αποδοχή 2.2 Κατάρτιση Σύμβασης σε ένα μόνο στάδιο 2.3 Κατάρτιση Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...... V ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 1 1. Το προς επίλυση πρόβλημα... 1 2. Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4346/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η κατάχρηση δικαιώµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 281

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα