«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Βασ. Κων/νου 4 - Τ.Κ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Έ Β Ρ Ο Υ Police On Line: (FAX) : ( ) : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 8041/6/89-κη Ορεστιάδα 12 Φεβρουαρίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Παροχή υπηρεσιών μηνιαίας καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. (Περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων 1.- Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 24,66 και 68 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λπ.» (Α.143) β. Του ν.1481/1984 άρθρο 20, του ν. 3270/2014, ν. 2286/1995, ν. 2522/1997, π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996, π.δ. 118/2007 και του ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. γ. Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). δ. Του νόμου 4352/2015 «Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2016» (α.166) ε. Του Ν. 4281/2014 (A.160) «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ». στ. Του Π.Δ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». ζ. Του ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α -112). η. Του π.δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (Α -150). θ. Του π.δ.166/2003 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές (Α -138). ι. Του άρθρου 90 έως 93 του π.δ.141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών. (Α -58), όπως ισχύει. ια. Του π.δ.184/2009 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του (Α -213). ιβ. Του π.δ.113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α -194), όπως ισχύουν. ιγ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19/Α/ ). ιδ. Της παραγράφου 6 του άρθρου 132 του ν.4270/2014 (Α -143), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 283 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α' 13/ ). ιε. Του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4144/ Τις αποφάσεις: α. Υπ αριθ. 7001/2/358-δ από απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ «Λειτουργία Γενικών και Μερικών Διαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνομίας. β. Υπ αριθμό ΓΔΟΕΣ/1/2/255 από Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 3. Το υπ αριθμό 4499/16/ από Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης της Δ.Α. Ορεστιάδας (ΑΔΑΜ:16REQ ). 4. Την υπ αριθμό 8045/22/ από (ΑΔΑΜ: 16REQ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης αυτής (της απόφασης) στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. - Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μηνιαίας καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2.- Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

2 Σελίδα 2 η από σελίδες Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Πρόσκλησης). 4.- Τον ανάδοχο θα βαρύνουν κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,67416 %, ήτοι: α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,1036 %, ως εξής: 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5.- Η πληρωμή της δαπάνης, θα γίνει από την Υ.Δ.Ε./Υ.Δ.Τ.Π.Τ.Π., με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό παροχή υπηρεσιών. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1512 του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 07 Ειδικός Φορέας 410 «Ελληνική Αστυνομία», οικονομικού έτους Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, (Άρθρο 21 Π.Δ.118/2007) μπορεί να προτείνει: α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 7.- Οι ενδιαφερόμενοι, προσκαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας (Βασ. Κων/νου 4, Ορεστιάδας), έως την ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος να φέρεις τις εξής ενδείξεις Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τη φράση «ΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (με κεφαλαία γράμματα). Τον πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Τον αριθμός της Πρόσκλησης. Την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα στοιχεία του αποστολέα. α) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») i) Φορολογική Ενημερότητα ii) Ασφαλιστική Ενημερότητα, από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές. iii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι πλήρη, αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και η προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια καυσίμων. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. β) Τεχνική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)

3 Σελίδα 3 η από σελίδες 15 Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και να καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών, (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης). Εκτός των άλλων, μαζί με την τεχνική προσφορά, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών, ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας», μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς. γ) Οικονομική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»). δ) Στοιχεία του άρθρου 68 παρ.1 του ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο, των προσφορών τους, εκτός των λοιπών, τα κάτωθι στοιχεία: α. Τον αριθμό των εργαζομένων. β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, αντίγραφο της οποίας (συλλογικής σύμβασης) οφείλουν να επισυνάπτουν (οι πάροχοι) στην προσφορά τους. δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των αυτών εργαζομένων. ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο - εργαζόμενο. Τα στοιχεία (α), (β), (γ) και (στ) υποβάλλονται, υποχρεωτικώς, σε ξεχωριστό κεφάλαιο του φακέλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ενώ τα στοιχεία (δ) και (ε), υποβάλλονται, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού, σε ξεχωριστό κεφάλαιο του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού, θα πρέπει για την διαμόρφωση της τελικής τους προσφερθείσας τιμής, να υπολογίζουν - συμπεριλάβουν, πέραν των απορρεουσών από τα ως άνω στοιχεία, κοστών, τα κάτωθι αναγραφόμενα: α. Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους. β. Εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων. γ. Εύλογο ποσοστό εργολαβικού τους κέρδους. δ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις. 8.- Οι προσφορές που περιέρχονται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προμήθεια, παρέχονται από την Υπηρεσία μας (τηλ.: , fax: , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Το κείμενο της παρούσας να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ( στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( Επίσης να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Επιμελητήριο Έβρου ( Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

4 Σελίδα 4 η από σελίδες 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ O ανάδοχος να διαθέτει και να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις,: 1. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει. 2. Πιστοποιητικό Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2002/BS OHSAS 18001:2007, αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει. Η μη κατάθεση των ανωτέρων αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται αυτόματα και την απόρριψη της προσφοράς. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ α) Οίκημα συστεγαζόμενων Υπηρεσιών Έδρας Δ.Α. Ορεστιάδας. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ (σε τ.µ.) 240 β) Α.Τ. Ορμενίου 215 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α γ) Α.Τ. Δικαίων 200 δ) Α.Τ. Τ.Α. Διδυμοτείχου (συστεγαζόμενες Υπηρεσίες) 450 ε) Τ.Σ.Φ. Μεταξάδων 156 στ) Α.Σ. Πυθίου 154 ζ) Α.Σ. Κυπρίνου (έλεγχος διαβατηρίων) η) Α.Σ. Καστανεών 85 θ) Τ.Σ.Φ. Κυπρίνου Τρεις φορές την εβδομάδα, εκτός αργιών ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ι) Κ.Σ.Φ. Νέας Βύσσας 130 Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβαση και για χρονικό διάστημα ενός μηνός (30 ημερών) ΟΜΑΔΑ Β Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου 2.250,00 Καθημερινά από 07:00 έως 11:00 ώρα (εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων) Α ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Β ΟΜΑΔΑΣ 2ος 'Οροφος 1ος 'Οροφος Ισόγειο Ημιυπόγειο Κοιτώνες ανδρών Κοινόχρηστοι χώροι (λουτρά, τουαλέτες διάδρομοι - σκάλες κτ.λ.) Κοιτώνες ανδρών Κοινόχρηστοι χώροι (λουτρά, τουαλέτες διάδρομοι - σκάλες κτ.λ.) Δύο (2) ιατρεία - αναρρωτήριο-αίθουσα αναμονής-δύο (2) γραφεία προσωπικούδύο (2)(wc). Μία (1) αίθουσα αυτοάμυνας - ένα (1) γυμναστήριο 504 τ.μ. 106 τ.μ. 504 τ.μ. 106 τ.μ. 80 τ.μ. 50 τ.μ.

5 Σελίδα 5 η από σελίδες 15 Β ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1ος 'Οροφος Ισόγειο Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα βιβλιοθήκης, ένα (1) γραφείο καθηγητών Κοινόχρηστοι χώροι (wc -διάδρομοι-σκάλες) Δύο (2) Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων Δύο (2) αίθουσες πληροφορικής Κυλικείο-πρατήριο - έξι (6) γραφεία προσωπικού Κοινόχρηστοι χώροι (24 wc -διάδρομοισκάλες) 270 τ.μ. 80 τ.μ. 80 τ.μ. 80 τ.μ. 120 τ.μ. 70 τ.μ. Γ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Ένα (1) γραφείο - WC 30 τ.μ. Δ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ένα (1) γραφείο - ένα (1) δωμάτιο - WC 70 τ.μ. Ε ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Τ.Δ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Επιφάνεια καθαριότητας 100 τ.μ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβαση και για χρονικό διάστημα ενός μηνός (30 ημερών) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 1) Οίκημα Συστεγαζόμενων Υπηρεσιών Έδρας της Δ.Α. Ορεστιάδας. 2) Αστυνομικό Τμήμα Ορμενίου 3) Αστυνομικό Τμήμα Δικαίων 4) Αστυνομικό Τμήμα Τμήμα Ασφαλείας Διδυμοτείχου (συστεγαζόμενες Υπηρεσίες) 5) Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων 6) Αστυνομικός Σταθμός Πυθίου 7) Αστυνομικός Σταθμός Κυπρίνου (Έλεγχος Διαβατηρίων) 8) Αστυνομικός Σταθμός Καστανεών 9) Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου 10) Κλιμάκιο Συνοριακής Φύλαξης Νέας Βύσσας (Επιχειρησιακό Κέντρο) Α. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΣΚΑΛΕΣ 1. ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικούς σάκους (καλά δεμένους), συγκέντρωση αυτών και μεταφορά τους στους κάδους απορριμμάτων. Τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σάκων σε όλα τα καλάθια αχρήστων. Ξεσκόνισμα όλων των επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) συσκευών και γενικά κάθε αντικειμένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή τους τοίχους (πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί, καλοριφέρ, σωλήνες κ.λπ.). Καθαρισμός της οριζόντιας επιφάνειας των γραφείων µε ειδικό υγρό. Καθαρισμός όλων των επιφανειών των Η/Υ µε νωπό πανί, εκτός από το κρύσταλλο της οθόνης, που θα καθαρίζεται µε στεγνό πανί. Σκούπισμα στα δάπεδα, διαδρόμους, σκάλες, πλατύσκαλα και ανελκυστήρες, εν συνεχεία σφουγγάρισμα

6 Σελίδα 6 η από σελίδες 15 αυτών µε ειδικό υγρό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά και στις γωνίες. 2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα παραπάνω και εντός του ωραρίου μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων) Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών µε σπρέϋ και γυάλισμα µε στεγνό πανί. Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων (μολυβοθήκες, χαρτοστάτες κ.λπ.), των υποποδίων και καθισμάτων (πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λπ.). Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα έξω, καθώς και αυτών (καλαθιών) των κοινόχρηστων χώρων. 3. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα παραπάνω και εντός του ωραρίου ίαας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων) Ξεσκόνισμα και καθαρισμό λεκέδων από τους τοίχους και των αναρτημένων αντικειμένων σ αυτούς. Καθαρισμός µε ειδικό υγρό όλων των επίπλων και των σωμάτων θέρμανσης γενικά σε όλες τους τις πλευρές. Καθαρισμός διαχωριστικών (γυάλινων και λοιπών επιφανειών) τζαμιών εσωτερικών παραθύρων, πλαισίων αυτών, περσίδων καθώς επίσης και καθαρισμός θυρών και των διακοπτών των φώτων. Ξεσκόνισμα φωτιστικών σωμάτων επιτραπέζιων και της οροφής, όπου υπάρχουν. Β. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 1. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Επιμελημένος καθαρισμός απολύμανση των W.C. (πλύσιμο μέσα έξω των λεκανών), των αποθηκών νερού (καζανάκια, εξωτερικά), νιπτήρων, πλακιδίων, αξεσουάρ μπάνιου και όλων των ειδών υγιεινής). Καθαρισμός µε ιδιαίτερη προσοχή στα βουρτσάκια καθαρισμού των λεκανών. Καθαρισμός των καθρεπτών µε ειδικό χημικό υγρό. Απολύμανση µε οινόπνευμα των χειρολαβών των θυρών των αποχωρητηρίων (W.C.). Αφαίρεση των αλάτων νερού των βρυσών. Εκκένωση των δοχείων χάρτου και τοποθέτηση καινούργιων πλαστικών σακουλών. Τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού(επί ελλείψεως-καταναλώσεως). Καθαρισμός (σκούπισμα - σφουγγάρισμα) του δαπέδου προθαλάμου και των χώρων των τουαλετών. Γ. ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Τ.Σ.Φ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Κ.Σ.Φ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 1. ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ( όταν υπάρχουν κρατούμενοι) Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων, διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων αυτών. Καθαρισμός αποχωρητηρίων, απολύμανση µε ειδικό υγρό, νιπτήρων και γενικά πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες. Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια αχρήστων. Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΕΣ 1. ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικούς σάκους (καλά δεμένους), συγκέντρωση αυτών και μεταφορά τους στους κάδους απορριμμάτων. Τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σάκων σε όλα τα καλάθια αχρήστων. Ξεσκόνισμα όλων των επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) συσκευών και γενικά κάθε αντικειμένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή τους τοίχους (πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί, καλοριφέρ κ.λπ.). Καθαρισμός της οριζόντιας επιφάνειας των γραφείων µε ειδικό υγρό. Σκούπισμα στα δάπεδα, πλατύσκαλα και εν συνεχεία σφουγγάρισμα αυτών µε ειδικό υγρό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά και στις γωνίες. Καθαρισμός διαχωριστικών (γυάλινων και λοιπών επιφανειών) τζαμιών εσωτερικών παραθύρων, πλαισίων αυτών, περσίδων καθώς επίσης και καθαρισμός θυρών και των διακοπτών των φώτων. 2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα παραπάνω και εντός του ωραρίου μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων)

7 Σελίδα 7 η από σελίδες 15 Ξεσκόνισμα και καθαρισμό λεκέδων από τους τοίχους και των αναρτημένων αντικειμένων σ αυτούς. Καθαρισμός µε ειδικό υγρό όλων των επίπλων και των σωμάτων κλιματισμού, γενικά σε όλες τους τις πλευρές. Ξεσκόνισμα φωτιστικών σωμάτων επιτραπέζιων και της οροφής, όπου υπάρχουν. Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΓΕΝΙΚΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) 1. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα παραπάνω και εντός του ωραρίου μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων) Σκούπισμα δαπέδων, για τους εσωτερικούς χώρους. Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα έξω, καθώς και αυτών(καλαθιών) των κοινόχρηστων χώρων, για τους εσωτερικούς χώρους. Περισυλλογή απορριμμάτων από το αίθριο, τον προαύλιο χώρο και γενικώς από τους εξωτερικούς χώρους, που περιβάλλουν τα κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών, προκειμένου για το καλαίσθητο αυτών. Ι. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β Ο καθαρισμός στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, θα γίνεται από τον ανάδοχο καθημερινά από 07:00 έως 11:00 ώρα, ως παρακάτω: Α) ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΘΑΛΑΜΩΝ ΔΙΔ/ΡΙΩΝ Κ.ΛΠ. ( ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ). Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικούς σάκους (καλά δεμένους), συγκέντρωση αυτών και μεταφορά τους στους κάδους απορριμμάτων. Τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σάκων σε όλα τα καλάθια αχρήστων. Ξεσκόνισμα όλων των επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) συσκευών και γενικά κάθε αντικειμένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή τους τοίχους (πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί, καλοριφέρ, σωλήνες κ.λπ.). Καθαρισμός της οριζόντιας επιφάνειας των γραφείων µε ειδικό υγρό. Καθαρισμός όλων των επιφανειών των Η/Υ µε νωπό πανί, εκτός από το κρύσταλλο της οθόνης, που θα καθαρίζεται µε στεγνό πανί. Σκούπισμα στα δάπεδα, διαδρόμους, σκάλες, πλατύσκαλα και ανελκυστήρες, εν συνεχεία σφουγγάρισμα αυτών µε ειδικό υγρό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά και στις γωνίες. Β) ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ( ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ). Επιμελημένος καθαρισμός απολύμανση των W.C. (πλύσιμο μέσα έξω των λεκανών), των αποθηκών νερού (καζανάκια, εξωτερικά), νιπτήρων, πλακιδίων, αξεσουάρ μπάνιου και όλων των ειδών υγιεινής). Καθαρισμός µε ιδιαίτερη προσοχή στα βουρτσάκια καθαρισμού των λεκανών. Καθαρισμός των καθρεπτών µε ειδικό χημικό υγρό. Απολύμανση µε οινόπνευμα των χειρολαβών των θυρών των αποχωρητηρίων (W.C.). Αφαίρεση των αλάτων νερού των βρυσών. Εκκένωση των δοχείων χάρτου και τοποθέτηση καινούργιων πλαστικών σακουλών. Τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού(επί ελλείψεως-καταναλώσεως). Καθαρισμός (σκούπισμα - σφουγγάρισμα) του δαπέδου προθαλάμου και των χώρων των τουαλετών. Γ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα παραπάνω και εντός του ωραρίου μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων) Ξεσκόνισμα και καθαρισμό λεκέδων από τους τοίχους και των αναρτημένων αντικειμένων σ αυτούς. Καθαρισμός µε ειδικό υγρό όλων των επίπλων και των σωμάτων κλιματισμού, γενικά σε όλες τους τις πλευρές. Ξεσκόνισμα φωτιστικών σωμάτων επιτραπέζιων και της οροφής, όπου υπάρχουν. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (νοείται, επιπρόσθετα από τα παραπάνω και εντός του ωραρίου μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων) Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών µε σπρέϋ και γυάλισμα µε στεγνό πανί. Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων (μολυβοθήκες, χαρτοστάτες κ.λπ.), των υποποδίων και καθισμάτων (πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λπ.). Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα έξω, καθώς και αυτών (καλαθιών) των κοινόχρηστων

8 Σελίδα 8 η από σελίδες 15 χώρων. Σκούπισμα δαπέδων, για τους εσωτερικούς χώρους. Περισυλλογή απορριμμάτων από το αίθριο, τον προαύλιο χώρο και γενικώς από τους εξωτερικούς χώρους, που περιβάλλουν τα κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών, προκειμένου για το καλαίσθητο αυτών. ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Για τους χώρους καθαρισμού της ΟΜΑΔΑΣ Α, ο αριθμός των επισκέψεων ημερών απασχόλησης προσωπικού του αναδόχου δεν θα υπερβαίνει τις τρείς (3), µη συνεχόμενες, επισκέψεις, εντός της εβδομάδος, εξαιρουμένων αργιών, Σαββάτου και Κυριακής, χωρίς να επηρεάζεται η περιοδικότητα των λοιπών, ως άνω αναγραφόμενων επισκέψεων. Β. Για τους χώρους καθαρισμού της ΟΜΑΔΑΣ Β, ο αριθμός των επισκέψεων ημερών απασχόλησης προσωπικού του αναδόχου θα είναι πέντε (5), συνεχόμενες επισκέψεις, εντός της εβδομάδος, εξαιρουμένων αργιών, Σαββάτου και Κυριακής Γ. Οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού του αναδόχου, καθ όλη τη συμβατική περίοδο καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παραρτήματος Α παρούσης, δεν θα υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία, ώρες απασχόλησης την ημέρα ανά άτομο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται: Α. Να διαθέτει: Απορροφητικά πανιά, τύπου WETTEX. Σφουγγαράκια καθαρισμού διαφορετικού τύπου (μαλακό, μέτριο, σκληρό). Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια. Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού και αντίστοιχα κοντάρια. Φαράσια. Καθαριστήρες περσίδων. Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων µε τα εξαρτήματά τους. Ψεκαστήρες. Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωμάτων. Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων. Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαμιών, απορρυπαντικό και απολυμαντικό ειδών υγιεινής, χλώριο, σακούλες απορριμμάτων (µαύρες) μικρές και μεγάλες. Διπλό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσματος µε βάση και χερούλι από χρωμιωμένο μέταλλο, το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων µε πρόσθετη πρέσα στυψίματος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυμα υλικού καθαριότητας και στον άλλο κουβά καθαρό νερό για το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας. Β. Να διατηρεί τα εργαλεία σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από άποψη εμφάνιση. Γ. Να αντικαθιστά αμέσως τα εργαλεία του σε περίπτωση βλάβης έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας, τα κτίρια θα παρέχουν τον ανάλογο χώρο. Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω είναι ο ανάδοχος. Οι σφουγγαρίστρες και τα πανιά πρέπει να καθαρίζονται πάντα μετά τη χρήση τους. Να πλένονται µε απορρυπαντικό και απολυμαντικό και να στεγνώνονται. Δεν θα διατηρούνται ποτέ υγρά. Όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια και πανιά) θα ανανεώνονται από τον ανάδοχο, όποτε απαιτείται. Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς µε την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών(εργοδότη και ασφαλισμένου) κ.λπ. και ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο. Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λπ. και να καλύπτει τα κενά από

9 Σελίδα 9 η από σελίδες 15 ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του αφενός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν και αφετέρου να εξασφαλίσει ικανό αριθμό ατόμων για την διεκπεραίωση της εργασίας. Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα) θα υπάρχει άμεση επικοινωνία για κάλυψη αναγκών. Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του κάθε κτιρίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων, του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των χώρων καθαρισμού στα πλαίσια πάντοτε της ίδιας συνολικής επιφάνειας και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ωρών εργασίας του προσωπικού της εταιρείας καθαρισμού, προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της. Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, να ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας. Ο έλεγχος διενεργείται από αρμόδια τριμελής επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 3. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι να μην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτομα συμπεριλαμβανομένων και των τέκνων των υπαλλήλων. 4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείμενο και μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει με μέριμνα του αναδόχου να είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των χημικών υλικών καθαρισμού καθώς και των μηχανημάτων-συσκευών που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες καθαρισμού των χώρων. 5. Οι υπάλληλοί του αναδόχου δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα ή φακέλους της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του με γραπτή δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως δεν θα ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους. Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της συμβάσεως. 6. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει ώστε να χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες μέθοδοι και τα κατάλληλα μέσα για την καθαριότητα που ενδείκνυνται για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση να μεριμνά ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των καθαριστικών και απολυμαντικών που χρησιμοποιούν. 7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης υλικής ζημίας ή βλάβης καθώς και το ενδεχόμενο ατυχήματος τόσο του προσωπικού του όσο και των υπολοίπων εργαζομένων. Σε περίπτωση όμως που με υπαιτιότητα του αναδόχου και κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών προκληθεί οποιασδήποτε βλάβη ή ζημία σε εγκαταστάσεις ή προσωπικό, ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος. 8. Απολεσθέντα αντικείμενα που ανευρίσκονται από προσωπικό του αναδόχου θα παραδίδονται αμέσως στο αρμόδιο γραφείο διαχείρισης της Υπηρεσίας. 9. Η διαδικασία της καθαριότητας δεν πρέπει να δημιουργεί ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε μορφής στην Υπηρεσία. Οι ώρες εργασίας ορίζονται από τον Διοικητή της εκάστοτε συμβατικής Υπηρεσίας καθαρισμού. - Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του. 10. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι εργασίες καθαριότητας να γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (φροντίδα, επαγγελματισμός). Ο ανάδοχος μεριμνά ώστε τα αντικείμενα που καθαρίζονται να μην φθείρονται, από άποψη υγιεινής να είναι άψογα, να έχουν καθαρή όψη και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να φροντίζει ώστε ο δείκτης της καθαριότητας να φτάσει στην υψηλότερη δυνατή στάθμη. 11. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει. 12. Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. 13. Τα απορρυπαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του κτιρίου. 14. Τα κοινά υλικά καθαριότητας θα διατίθενται από τον ανάδοχο.

10 Σελίδα 10 η από σελίδες Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση καθαρισμού. 16. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού που θα διατεθεί από τον εργολήπτη για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. 17. Το προσωπικό που θα απασχολεί να είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτων-συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων κτιρίων. 18. Ο εξοπλισμός και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, καθώς και τα αναλώσιμα υλικά θα είναι αποκλειστικά κυριότητας του αναδόχου.

11 Σελίδα 11 η από σελίδες 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΑΞΙΑ : #...# ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Δ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ (30 ΗΜΕΡΩΝ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Στην Ορεστιάδα σήμερα την η του μηνός..του έτους 2016, ημέρα. και ώρα.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τον.και που θα αποκαλείται στην συνέχεια, χάριν συντομίας *Αναθέτουσα Αρχή* ή * Υπηρεσία* και β) Ο/Η.., με Α.Φ.Μ.:. και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας *Ανάδοχος*, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1. Με την υπ αριθμό.. από.. Απόφαση του.., κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ αριθμό από. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας, που διενεργήθηκε την.και ώρα για την «ανάδειξη αναδόχου, (συνεργείου καθαρισμού) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για το χρονικό διάστημα ενός μηνός (30 ημερών)», όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο Παράρτημα Α της υπ αριθμό.από Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας, στον ανωτέρω συμβαλλόμενο ανάδοχο. 2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για το χρονικό διάστημα ενός μηνός (30 ημερών)», όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο Παράρτημα Α της υπ αριθμό.από Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο ανάδοχος) αποδέχεται ανεπιφύλακτα: ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. «Ανάδοχος» είναι ο «.., με Α.Φ.Μ.:.»,ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση. «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. «Προμήθεια» είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για το χρονικό διάστημα ενός μηνός (30 ημερών)», όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο Παράρτημα Α της υπ αριθμό.από Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και τις οποίες αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος.

12 Σελίδα 12 η από σελίδες 15 Άρθρο 1 Αντικείμενο σύμβασης Τιμές Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για το χρονικό διάστημα ενός μηνός (30 ημερών)», όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο Παράρτημα Α της υπ αριθμό.από Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας, στην τιμή των συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α. 23%,, ήτοι στη συνολική τιμή με κρατήσεις και ΦΠΑ, Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, όπως ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών, ασφάλισης απασχολούμενου προσωπικού, η αξία των υλικών και μέσων καθαρισμού ως και κάθε άλλη προβλεπόμενη από τη σχετική διακήρυξη δαπάνη, σχετική με την καθαριότητα στις εγκαταστάσεις των εν λόγω Υπηρεσιών, ως παρακάτω: Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων είναι # #. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά είναι # #. Διοικητικό κόστος # # Κόστος αναλώσιμων # # Εργολαβικό κέρδος # # Κρατήσεις (5,67416%) # # Οι ανωτέρω τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ως και σε τυχόν τρίμηνη παράταση του έργου και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 2 Εκτελούμενες εργασίες 1. Ο καθαρισμός στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών ΈΔΡΑΣ της Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 240,00 τ.μ), του Α.Τ. ΟΡΜΕΝΙΟΥ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 215,00 τ.μ.), του Α.Τ. ΔΙΚΑΙΩΝ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 200,00 τ.μ.), των συστεγαζόμενων Α.Τ. και Τ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 450,00 τ.μ.), του Τ.Σ.Φ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 156,00 τ.μ.), του Α.Σ. ΠΥΘΙΟΥ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 154,00 τ.μ.), του Α.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 95,00 τ.μ.), του Α.Σ. ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 85,00 τ.μ.), του Τ.Σ.Φ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 215,00 τ.μ.), του Κ.Σ.Φ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 130,00 τ.μ.), και του Τ.Δ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (επιθυμητής επιφάνειας καθαρισμού 2.250,00 τ.μ.) όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ αριθμό από. Πρόσκλησης Εκδήλωσης της Δ.Α. Ορεστιάδας. 2. Η Υπηρεσία, της οποίας οι χώροι καθαρίζονται, διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, δια του προϊσταμένου της ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, να αναστέλλει επ αόριστον την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κρατητηρίων, για τον μόνο λόγο, όταν δεν υφίστανται, σ αυτά (κρατητήρια) για μακρά χρονικά διαστήματα, άτομα προς κράτηση, ύστερα από κατ αρχήν προφορική ειδοποίηση - ενημέρωση του αναδόχου και εν συνεχεία, ταυτόχρονη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα προβαίνει στην άμεση, έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, για αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, µε σχετική απόφασή της, πριν την έκδοση σχετικού τιμολογίου. 3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα: α. Αντικατάστασης συμβατικών Αστυνομικών Υπηρεσιών µε άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, µε τις ίδιες συνθήκες και ανάγκες. β. Αυξομείωσης της επιφανείας των χώρων εντός των ποσοστών που προβλέπονται από το άρθρο 21 του π.δ.118/2007. Ειδικότερα η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες εντός των προβλεπομένων από το ανωτέρω άρθρο του π.δ/τος ποσοστών (30% ή 15% ανάλογα της Π/Υ αξίας του διαγωνισμού), πέραν των συμβατικών για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να καθοριστούν με την παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση που ζητηθεί ο καθαρισμός κτιρίων Υπηρεσιών οι οποίες δεν αναφέρονται στη σύμβαση αυτή, ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την Υπηρεσία µέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η δαπάνη ανά m2 επιφανείας θα πρέπει να προκύπτει από την διαίρεση της συνολικής συμβατικής δαπάνης δια του συνόλου της συμβατικής στεγασμένης επιφανείας. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να διαπραγματευθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας που θα του ζητηθεί και η δαπάνη (επιπλέον αμοιβή του) θα υπολογίζεται µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε. 4. Σε περίπτωση μεταστέγασης της συμβατικής Υπηρεσίας καθαρισμού, σε άλλο κτίριο στέγασης (νέο), ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο κτίριο στέγασης της Υπηρεσίας αυτής, µε το ίδιο συμβατικό τίμημα

13 Σελίδα 13 η από σελίδες 15 στην περίπτωση της ιδίας επιφανείας καθαρισμού µε το κτίριο από το οποίο μεταστεγάσθηκε και σε περίπτωση μεγαλύτερης ή μικρότερης επιφανείας, µε την αναλογούσα ως η προαναφερόμενη παράγραφος αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος γι αυτή. Άρθρο 3 Διαπίστωση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας 1.H παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον Ανάδοχο, ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης, η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου-πρακτικού παραλαβής, θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής. 3. Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και τους όρους της σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των προβλεπομένων, στα άρθρα 32 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων. Άρθρο 4 Κρατήσεις- Φόρος εισοδήματος 1. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις συνολικά 5,67416 %, ήτοι: i) Yπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, ii) Yπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,1036 %, ως εξής: 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου 2. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 24 Ν. 2198/94). 3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης. Άρθρο 5 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 118/2007. Άρθρο 6 Ανωτέρα Βία 1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. 2. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 3. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 7 Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ. και οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με το αρ. 68 Ν.3863/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 και με την κατατεθησόμενη προσφορά ως ακολούθως : α. Για την Δ.Α. Ορεστιάδας : άτομο/α με..ωρη. ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως β. Για το Αστυνομικό Τμήμα Ορμενίου : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως γ. Για το Αστυνομικό Τμήμα Δικαίων : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως δ. Για τα Α.Τ.&Τ.Α. Διδυμοτείχου : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως ε. Για το Τμήμα Συν. Φυλ. Μεταξάδων : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως στ. Για τον Αστυνομικό Σταθμό Πυθίου : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως ζ. Για τον Αστυν. Σταθμό Κυπρίνου : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως

14 Σελίδα 14 η από σελίδες 15 η. Για τον Αστυν. Σταθμό Καστανεών : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως θ. Για το Τμήμα Συν. Φυλ. Κυπρίνου : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως ι. Για το Κλιμάκιο Συν. Φυλ. Βύσσας : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως ια. Για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου : άτομο/α με ωρη ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι του Αναδόχου, είναι η. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο είναι : α. Για την Δ.Α. Ορεστιάδας : τ.μ. ανά άτομο β. Για το Αστυνομικό Τμήμα Ορμενίου : τ.μ. ανά άτομο γ. Για το Αστυνομικό Τμήμα Δικαίων : τ.μ. ανά άτομο δ. Για τα Α.Τ.&Τ.Α. Διδυμοτείχου : τ.μ. ανά άτομο ε. Για το Τμήμα Συν. Φυλ. Μεταξάδων : τ.μ. ανά άτομο στ. Για τον Αστυνομικό Σταθμό Πυθίου : τ.μ. ανά άτομο ζ. Για τον Αστυν. Σταθμό Κυπρίνου : τ.μ. ανά άτομο η. Για τον Αστυν. Σταθμό Καστανεών : τ.μ. ανά άτομο θ. Για το Τμήμα Συν. Φυλ. Κυπρίνου : τ.μ. ανά άτομο ι. Για το Κλιμάκιο Συν. Φυλ. Βύσσας : τ.μ. ανά άτομο ια. Για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου : τ.μ. ανά άτομο 2. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 3. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου Άρθρο 8 Πληρωμή 1. Η πληρωμή της δαπάνης, θα γίνει από την Υ.Δ.Ε./Υ.Δ.Τ.Π.Τ.Π., με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό παροχή υπηρεσιών. 2. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1512 του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 07 Ειδικός Φορέας 410 «Ελληνική Αστυνομία», οικονομικού έτους Άρθρο 9 Εκχωρήσεις - Υπεργολαβίες. 1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας. Άρθρο 10 Καταγγελία σύμβασης. 1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, καθ οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της, ο δε Ανάδοχος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος. 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών καθαριότητας των εγκαταστάσεων µε δικά της μέσα ή εάν οι ανάγκες της σε προσωπικό καθαριότητας καλυφθούν από προσλήψεις ή από άλλο δημόσιο φορέα, ή μετά από ανοιχτό διαγωνισμό που θα διενεργήσει αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της συμβατικής περιόδου.

15 Σελίδα 15 η από σελίδες Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ανάλογα το μηνιαίο συμβατικό τίμημα για το τυχόν χρονικό διάστημα που αυτή δεν θα λειτουργήσει. Άρθρο 11 Βαρύτητα εγγράφων 1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. 2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α) η παρούσα σύμβαση. β) η υπ αριθμό.. από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας γ) η προσφορά του αναδόχου. 3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. Άρθρο 12 Τροποποιήσεις Προσθήκες Η Σύμβαση, μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στα όριά της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 13 Δικαίωμα προαίρεσης επέκτασης της σύμβασης (OPTION). Η Υπηρεσία διατηρεί το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης επέκτασης της παρούσας σύμβασης (OPTION), από την λήξη αυτής (εν λόγω σύμβασης) και για επιπλέον δύο (2) μήνες. Άρθρο 14 Επίλυση διαφορών Διατάξεις 1. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας). 2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 Άρθρο 15 Γενικές διατάξεις. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις: 1. Του ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. (Α -247), όπως ισχύουν. 2. Του π.δ.60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου (Α -64). 3. Του π.δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). (Α -150), όπως ισχύουν και οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις διατάξεις του π.δ.60/2007 (Α -64), περί συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και με τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α -247), των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ αριθμό.. από Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας, την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. - Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο Διευθυντής της Α.Δ. Ορεστιάδας Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

16PROC

16PROC «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 11 ΤΑΧ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ21 ΥΠΟΕΡΓΟ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 215τμ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ21 ΥΠΟΕΡΓΟ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 215τμ Σελίδα 263 από 66 της υπ αριθ. 10/201 Διακήρυξης Α.Ε.Α. Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 1 ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΤΚ68007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ21 ΥΠΟΕΡΓΟ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στο Μητρώo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ζακύνθος, 05 Σεπτεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ.Λομβάρδου αρ.62

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αμοιβή παροχής Υπηρεσιών καθαρισμού

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αμοιβή παροχής Υπηρεσιών καθαρισμού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Καρδίτσα, 01 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 2.042,60 τ.μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 2.042,60 τ.μ Σελίδα 411 από 566 της υπ αριθ. 10/2015 Διακήρυξης Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 13 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κέρκυρα, 13 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 21029154- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8045/1/14-β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 07-01-2015 Αρ. πρωτ.98 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 2 o χιλ. Τρικάλων - Λαρίσης Στα Τρίκαλα, σήμερα την 07 του μηνός Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 1. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΤΣΗΣ Αστυνομικός Διευθυντής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΤΣΗΣ Αστυνομικός Διευθυντής «Αναρτητέο στο διαδίκτυο» «Αναρτητέο στο μητρώο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Λιβαδειά 19 Νοεμβρίου 2016 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Κιλκίς, 22 Αυγούστου 2016

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Κιλκίς, 22 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002514694 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ 105-63 Αθήνα τηλ. 213 214 1800 fax: 213 214 1874 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 17-06-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου 1. Εισαγωγή Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Μ. Παπαμιχαήλ Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο, του καθαρισμού διαφόρων χώρων του Εθνικού Τυπογραφείου».

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο, του καθαρισμού διαφόρων χώρων του Εθνικού Τυπογραφείου». ΑΔΑ: Ω60Η465ΦΘΕ-Χ86 ΑΔΑΜ: 16PROC003847156 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ. : Γ 11047 / 17-2-2016 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 70ΣΔ465ΦΘΕ-ΝΘΛ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: 70ΣΔ465ΦΘΕ-ΝΘΛ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 01-06-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000157 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004568573 2016-06-11 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αλεξανδρούπολη, 10 Ιουνίου 2016. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕ Π.Α.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ερμογένους

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ : 21-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 6322 / 21-07- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2016 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» «Για την ανάθεση του έργου καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔIKΤΥΟ 25 /02/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔIKΤΥΟ 25 /02/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔIKΤΥΟ Ημερομηνία 25 /02/2014 Αρ. πρωτ. 3597 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 10 Στην Αθήνα σήμερα την 25 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥτου έτους 2014, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Καβάλα 24.7.2017 Α.Π.: ΚΙΒ/2017/78 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Αλεξανδρούπολη 17.11.2016 Α.Π.: ΚΙΒ/2016/130 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002358515 2014-10-23 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 153 & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόλλωνος & Λαδοπούλου Ερμούπολη 84100 ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Για την καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 21 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ρ Ο Σ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 Αρμόδιος: Αρχ/κας

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7807 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΠΥ 1/16) ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC

(ΦΠΥ 1/16) ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC003780809 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/02/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.πρωτ.Γ99/ΠΥ4/423 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.220,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.220,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.220,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα 6 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑ«ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ( πρωην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.453,88 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.453,88 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 2.453,88 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα 13-3-2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 21411 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕ.Π.Α.Δ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ.Κ. 621 23 Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 8041

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 1 2015 Για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας μας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταθμός Ελέγχου Aγενούς Πολλαπλασιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙ Ο Ι Κ ΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙ Ο Ι Κ ΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-12-2016 Αριθ. Πρωτ. 23970

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 20/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 389 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ Π.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ& ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 12.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα 24/5/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.04 12:46:43 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς,12 Δεκ στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/45/1501/Σ.526// /ΣΕΝΤ

ΣΕΝΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς,12 Δεκ στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/45/1501/Σ.526// /ΣΕΝΤ ΣΕΝΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς,12 Δεκ. 2017 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/45/1501/Σ.526//12-12-17/ΣΕΝΤ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΝΤ Α/Α ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αλεξανδρούπολη, 1 η Νοεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2734/1-11-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) ----------------------------------------------------------------------------- Δ/νση: Καραολή - Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 24-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα