Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παρεμβάσεις σχετικά με προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 8 και το άρθρο 17 παράγραφος 7, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο παρών κανονισμός καθορίζει ορισμένες πτυχές των εξουσιών παρέμβασης που εκχωρούνται στις αρμόδιες αρχές και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) που συστάθηκε και ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), όσον αφορά τα κριτήρια και τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της ύπαρξης σημαντικής ανησυχίας για την προστασία των επενδυτών ή απειλής για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος τουλάχιστον ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης, αντίστοιχα. (2) Πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος με κριτήρια και παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΑΕΣ όταν προσδιορίζεται κατά πόσον υφίσταται τέτοια ανησυχία ή απειλή ώστε να διασφαλίζεται μια συνεπής προσέγγιση και ταυτόχρονα να καθίσταται δυνατή η ανάληψη κατάλληλης δράσης σε περίπτωση απρόβλεπτων ανεπιθύμητων συμβάντων ή εξελίξεων. Η ύπαρξη «απειλής», που είναι μία από τις προϋποθέσεις της παρέμβασης για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών ή των αγορών βασικών προϊόντων ή της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, απαιτεί κατώτατο όριο υψηλότερο από την ύπαρξη «σημαντικής ανησυχίας», που αποτελεί προϋπόθεση παρέμβασης για την προστασία των επενδυτών. Η ανάγκη αξιολόγησης όλων των κριτηρίων και των παραγόντων που θα μπορούσαν να υπεισέρχονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση δεν θα πρέπει ωστόσο να παρεμποδίζει τη χρήση της εξουσίας προσωρινής παρέμβασης από τις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΑΕΣ όταν ένας μόνον από τους παράγοντες ή ένα μόνον από τα κριτήρια οδηγεί σε τέτοια ανησυχία ή απειλή. (3) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά, εφόσον έχουν ως αντικείμενο τις εξουσίες παρέμβασης σχετικά με τα προϊόντα οι οποίες ανατίθενται τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και στην ΕΑΑΕΣ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως, για την ΕΑΑΕΣ και για τις αρμόδιες αρχές που ασκούν τις εξουσίες παρέμβασης, είναι αναγκαίο να περιληφθούν οι διατάξεις αυτές σε έναν και μόνο κανονισμό. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Κριτήρια και παράγοντες για τους σκοπούς των προσωρινών εξουσιών παρέμβασης της ΕΑΑΕΣ σχετικά με προϊόντα [άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014] 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η ΕΑΑΕΣ αξιολογεί τη σημασία όλων των παραγόντων και των κριτηρίων που παρατίθενται στην παράγραφο 2 και λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες και τα κριτήρια όταν προσδιορίζεται πότε η διάθεση στην αγορά, η διανομή ή η πώληση ορισμένων επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση ή ένα είδος χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή πρακτικής δημιουργεί σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών ή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης. ( 1 ) ΕΕ L 352 της , σ. 1. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 48).

2 L 295/ Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η ΕΑΑΕΣ δύναται να προσδιορίζει την ύπαρξη σημαντικής ανησυχίας για την προστασία των επενδυτών ή απειλής για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση βάσει ενός ή περισσότερων από αυτούς τους παράγοντες ή κριτήρια. 2. Οι παράγοντες και τα κριτήρια που θα αξιολογούνται από την ΕΑΑΕΣ προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον υφίσταται σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών ή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης, είναι: α) ο βαθμός πολυπλοκότητας του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση ή του είδους χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή πρακτικής μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το είδος των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού και τον βαθμό διαφάνειας των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού τον βαθμό διαφάνειας του κόστους και των επιβαρύνσεων που συνδέονται με το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή τη χρηματοπιστωτική πρακτική και, ειδικότερα, την έλλειψη διαφάνειας που απορρέει από πολλαπλά επίπεδα κόστους και επιβαρύνσεων την πολυπλοκότητα του υπολογισμού της εκτέλεσης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσον η απόδοση εξαρτάται από την εκτέλεση ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζονται από άλλους παράγοντες τη φύση και το μέγεθος τυχόν κινδύνων το κατά πόσον το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση ή η υπηρεσία είναι συνδεδεμένο/η με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες ή την πολυπλοκότητα τυχόν όρων και προϋποθέσεων. β) το μέγεθος των πιθανών αρνητικών συνεπειών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: την ονομαστική αξία έκδοσης του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση τον αριθμό των εμπλεκόμενων πελατών, επενδυτών ή συμμετεχόντων στην αγορά το σχετικό μερίδιο του προϊόντος στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών την πιθανότητα, το μέγεθος και τη φύση τυχόν ζημιών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού ζημίας που ενδεχομένως προκλήθηκε την αναμενόμενη διάρκεια των αρνητικών συνεπειών τον όγκο των ασφαλίστρων τον αριθμό των εμπλεκόμενων διαμεσολαβητών την ανάπτυξη της αγοράς ή την αύξηση των πωλήσεων το μέσο ποσό που επενδύεται από κάθε επενδυτή στο επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση το επίπεδο κάλυψης που ορίζεται στον νόμο για το εθνικό σύστημα εγγύησης ασφαλίσεων, όπου υπάρχει τέτοιο σύστημα ή την αξία των τεχνικών προβλέψεων σε σχέση με τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. γ) το είδος των επενδυτών που εμπλέκονται σε χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή χρηματοπιστωτική πρακτική ή για τους οποίους ένα χρηματοπιστωτικό μέσο διατίθεται στην αγορά ή πωλείται, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το κατά πόσον ο επενδυτής είναι πελάτης λιανικής, επαγγελματίας πελάτης ή επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εκπαίδευσης, της εμπειρίας σε παρόμοια επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση ή σε πρακτικές πώλησης τα χαρακτηριστικά που διέπουν την οικονομική κατάσταση των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος και του πλούτου τους ( 1 ) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της , σ. 349).

3 L 295/13 τους κύριους οικονομικούς στόχους των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και της ανάγκης για κάλυψη του κινδύνου το κατά πόσον το προϊόν ή η υπηρεσία πωλείται σε επενδυτές εκτός της αγοράς στόχου ή το κατά πόσο η αγορά στόχος δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς ή την επιλεξιμότητα για κάλυψη από σύστημα εγγύησης ασφαλίσεων, όπου υπάρχουν εθνικά συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων. δ) ο βαθμός διαφάνειας του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση ή του είδους της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή πρακτικής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το είδος και τη διαφάνεια των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού τυχόν κρυφά κόστη και επιβαρύνσεις τη χρήση τεχνικών για την προσέλκυση της προσοχής των επενδυτών, χωρίς αυτές να αντανακλούν απαραίτητα την καταλληλότητα ή τη συνολική ποιότητα του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής τη φύση των κινδύνων και τη διαφάνεια των κινδύνων τη χρήση ονομάτων προϊόντων ή ορολογίας ή άλλων πληροφοριών που υπονοούν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας ή απόδοσης από εκείνα που είναι πράγματι δυνατά ή πιθανά ή που υπονοούν ανύπαρκτα χαρακτηριστικά προϊόντος ή το κατά πόσον οι πληροφορίες για ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση είναι ανεπαρκείς ή ανεπαρκώς αξιόπιστες προκειμένου οι συμμετέχοντες στην αγορά στην οποία στόχευαν οι πληροφορίες να μπορέσουν να διαμορφώσουν κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος των επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση. ε) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ενσωματωμένης μόχλευσης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τη μόχλευση που είναι συνυφασμένη με το προϊόν τη μόχλευση που οφείλεται στη χρηματοδότηση ή τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. στ) η ύπαρξη και ο βαθμός αναντιστοιχίας μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης ή κέρδους για τους επενδυτές και του κινδύνου απώλειας σε σχέση με το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή τη χρηματοπιστωτική πρακτική, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το κόστος διάρθρωσης του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή χρηματοπιστωτικής πρακτικής και άλλα κόστη την αναντιστοιχία σε σχέση με τον κίνδυνο του εκδότη που διατηρείται από τον εκδότη ή το προφίλ κινδύνου/απόδοσης. ζ) η ευκολία και το κόστος με τα οποία οι επενδυτές είναι σε θέση να πωλήσουν το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση ή να προτιμήσουν άλλο προϊόν, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τα εμπόδια στην αλλαγή της επενδυτικής στρατηγικής σε σχέση με μια ασφαλιστική σύμβαση το γεγονός ότι η πρόωρη αποχώρηση δεν επιτρέπεται συμβατικά ή καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη ή τυχόν άλλους φραγμούς εξόδου. η) το κόστος τιμολόγησης και τα συναφή κόστη του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τη χρήση κρυφών ή δευτερευουσών χρεώσεων ή χρεώσεις που δεν αντανακλούν το επίπεδο της υπηρεσίας διανομής που παρέχεται από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

4 L 295/ θ) ο βαθμός καινοτομίας ενός επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, μιας χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή χρηματοπιστωτικής πρακτικής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τον βαθμό καινοτομίας που σχετίζεται με τη διάρθρωση του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης και της ενεργοποίησης τον βαθμό καινοτομίας που σχετίζεται με το μοντέλο διανομής ή το μήκος της αλυσίδας διαμεσολάβησης, την έκταση της διάχυσης της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή η χρηματοπιστωτική πρακτική αποτελούν καινοτομία για συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών καινοτομία που εμπεριέχει μόχλευση την έλλειψη διαφάνειας των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή την εμπειρία του παρελθόντος της αγοράς με τη χρήση παρόμοιων επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση ή πρακτικών πώλησης για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. ι) οι πρακτικές πώλησης που συνδέονται με το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τους διαύλους επικοινωνίας και διανομής που χρησιμοποιούνται τις πληροφορίες, τη διάθεση στην αγορά ή άλλο διαφημιστικό υλικό που συνδέεται με την επένδυση ή το κατά πόσον η απόφαση για αγορά είναι δευτερεύουσα ή τριτεύουσα κατόπιν προγενέστερων αγορών. ια) η οικονομική και επιχειρηματική κατάσταση του εκδότη ενός επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: την οικονομική κατάσταση του εκδότη ή την καταλληλότητα των συμφωνιών αντασφάλισης σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. ιβ) ιγ) το κατά πόσον τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση ή της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή χρηματοπιστωτικής πρακτικής ενέχουν υψηλό κίνδυνο για την απόδοση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τους συμμετέχοντες ή τους επενδυτές στη σχετική αγορά το κατά πόσον τα χαρακτηριστικά ενός επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση το καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο στο να χρησιμοποιείται για σκοπούς οικονομικού εγκλήματος, ιδίως το κατά πόσον τα εν λόγω χαρακτηριστικά θα μπορούσαν δυνητικά να ενθαρρύνουν τη χρήση των επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση για: απάτη ή ανεντιμότητα παραβάσεις ή κακή χρήση πληροφοριών σε σχέση με χρηματοπιστωτική αγορά τη διαχείριση προϊόντων εγκλήματος τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή τη διευκόλυνση νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ιδ) ιε) το κατά πόσον η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή η χρηματοπιστωτική πρακτική ενέχει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την ανθεκτικότητα ή την ομαλή λειτουργία των αγορών το κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, μια χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή μια χρηματοπιστωτική πρακτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική και τεχνητή διαφορά μεταξύ των τιμών ενός παραγώγου και εκείνων στην υποκείμενη αγορά ιστ) το κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, μια χρηματοπιστωτική πρακτική ή μια χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ενέχει υψηλό κίνδυνο για την αγορά ή την υποδομή των συστημάτων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού ιζ) ιη) το κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, μια χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή μια χρηματοπιστωτική πρακτική ενδέχεται να αποτελεί απειλή για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή το κατά πόσον το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, η χρηματοπιστωτική πρακτική ή η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ενέχει υψηλό κίνδυνο διατάραξης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θεωρούνται σημαντικοί για το σύστημα της Ένωσης.

5 L 295/15 Άρθρο 2 Κριτήρια και παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς των εξουσιών παρέμβασης σχετικά με το επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση [άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014] 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τη σημασία όλων των παραγόντων και των κριτηρίων που παρατίθενται στην παράγραφο 2 και λαμβάνουν υπόψη όλους τους σημαντικούς παράγοντες και τα κριτήρια όταν κρίνουν πότε η διάθεση στην αγορά, η διανομή ή η πώληση ορισμένων επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση ή ενός είδους χρηματοοικονομικής δραστηριότητας ή πρακτικής δημιουργεί σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών ή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προσδιορίζουν την ύπαρξη σημαντικής ανησυχίας για την προστασία των επενδυτών ή απειλής για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος βάσει ενός ή περισσότερων από αυτούς τους παράγοντες και τα κριτήρια. 2. Οι παράγοντες και τα κριτήρια που θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον υφίσταται σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών ή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, περιλαμβάνουν τα εξής: α) ο βαθμός πολυπλοκότητας του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση ή του είδους χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή πρακτικής μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το είδος των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού και τον βαθμό διαφάνειας των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού τον βαθμό διαφάνειας του κόστους και των επιβαρύνσεων που συνδέονται με το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή τη χρηματοπιστωτική πρακτική και, ειδικότερα, την έλλειψη διαφάνειας που απορρέει από πολλαπλά επίπεδα κόστους και επιβαρύνσεων την πολυπλοκότητα του υπολογισμού των επιδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσον η απόδοση εξαρτάται από τις επιδόσεις ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζονται από άλλους παράγοντες τη φύση και το μέγεθος τυχόν κινδύνων το κατά πόσον το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση είναι συνδεδεμένο με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες ή την πολυπλοκότητα τυχόν όρων και προϋποθέσεων. β) το μέγεθος των πιθανών αρνητικών συνεπειών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: την ονομαστική αξία έκδοσης του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση τον αριθμό των εμπλεκόμενων πελατών, επενδυτών ή συμμετεχόντων στην αγορά το σχετικό μερίδιο του προϊόντος στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών την πιθανότητα, το μέγεθος και τη φύση τυχόν ζημιών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού ζημίας που ενδεχομένως προκλήθηκε την αναμενόμενη διάρκεια των αρνητικών συνεπειών τον όγκο των ασφαλίστρων τον αριθμό των εμπλεκόμενων διαμεσολαβητών την ανάπτυξη της αγοράς ή την αύξηση των πωλήσεων

6 L 295/ το μέσο ποσό που επενδύεται από κάθε επενδυτή στο επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση το επίπεδο κάλυψης που ορίζεται στον νόμο για το εθνικό σύστημα εγγύησης ασφαλίσεων, όπου υπάρχει τέτοιο σύστημα ή την αξία των τεχνικών προβλέψεων σε σχέση με τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. γ) το είδος των επενδυτών που εμπλέκονται σε χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή χρηματοπιστωτική πρακτική ή για τους οποίους ένα χρηματοπιστωτικό μέσο διατίθεται στην αγορά ή πωλείται, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το κατά πόσον ο επενδυτής είναι πελάτης λιανικής, επαγγελματίας πελάτης ή επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ τις δεξιότητες και τις ικανότητες των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εκπαίδευσης και της εμπειρίας σε παρόμοια επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση ή σε πρακτικές πώλησης την οικονομική κατάσταση των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος και του πλούτου τους τους κύριους οικονομικούς στόχους των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και της ανάγκης για κάλυψη του κινδύνου το κατά πόσον το προϊόν ή η υπηρεσία πωλείται σε επενδυτές εκτός της αγοράς στόχου ή το κατά πόσο η αγορά στόχος δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς ή την επιλεξιμότητα για κάλυψη από σύστημα εγγύησης ασφαλίσεων, όπου υπάρχουν εθνικά συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων. δ) ο βαθμός διαφάνειας του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση ή του είδους της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή πρακτικής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το είδος και τη διαφάνεια των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού τυχόν κρυφά κόστη και επιβαρύνσεις τη χρήση τεχνικών για την προσέλκυση της προσοχής των επενδυτών, χωρίς αυτές να αντανακλούν απαραίτητα την καταλληλότητα ή τη συνολική ποιότητα του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής τη φύση των κινδύνων και τη διαφάνεια των κινδύνων τη χρήση ονομάτων προϊόντων ή ορολογίας ή άλλων πληροφοριών που υπονοούν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας ή απόδοσης από εκείνα που είναι πράγματι δυνατά ή πιθανά, ή που υπονοούν ανύπαρκτα χαρακτηριστικά προϊόντος ή το κατά πόσον οι πληροφορίες για ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση είναι ανεπαρκείς ή ανεπαρκώς αξιόπιστες προκειμένου οι συμμετέχοντες στην αγορά στην οποία στόχευαν οι πληροφορίες να μπορέσουν να διαμορφώσουν κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος των επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση. ε) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ενσωματωμένης μόχλευσης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τη μόχλευση που είναι συνυφασμένη με το προϊόν τη μόχλευση που οφείλεται στη χρηματοδότηση ή τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. στ) η ύπαρξη και ο βαθμός αναντιστοιχίας μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης ή κέρδους για τους επενδυτές και του κινδύνου απώλειας σε σχέση με το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή τη χρηματοπιστωτική πρακτική, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: το κόστος διάρθρωσης του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή χρηματοπιστωτικής πρακτικής και άλλα κόστη την αναντιστοιχία σε σχέση με τον κίνδυνο του εκδότη που διατηρείται από τον εκδότη ή το προφίλ κινδύνου/απόδοσης. ζ) την ευκολία και το κόστος με τα οποία οι επενδυτές είναι σε θέση να πωλήσουν το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση ή να προτιμήσουν άλλο προϊόν, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τα εμπόδια κατά την αλλαγή της επενδυτικής στρατηγικής σε σχέση με μια ασφαλιστική σύμβαση

7 L 295/17 το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η πρώιμη αποχώρηση ή επιτρέπεται με τέτοιο συμβατικό όρο ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν επιτρέπεται ή τυχόν άλλους φραγμούς εξόδου. η) το κόστος τιμολόγησης και τα συναφή κόστη του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τη χρήση κρυφών ή δευτερευουσών χρεώσεων ή χρεώσεις που δεν αντανακλούν το επίπεδο της υπηρεσίας διανομής που παρέχεται από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. θ) ο βαθμός καινοτομίας ενός επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, μιας χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή χρηματοπιστωτικής πρακτικής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τον βαθμό καινοτομίας που σχετίζεται με τη διάρθρωση του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή της χρηματοπιστωτικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης και της ενεργοποίησης τον βαθμό καινοτομίας που σχετίζεται με το μοντέλο διανομής ή το μήκος της αλυσίδας διαμεσολάβησης την έκταση της διάχυσης της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή η χρηματοπιστωτική πρακτική αποτελούν καινοτομία για συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών καινοτομία που εμπεριέχει μόχλευση την έλλειψη διαφάνειας των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή την εμπειρία του παρελθόντος της αγοράς με τη χρήση παρόμοιων επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση ή πρακτικών πώλησης για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. ι) τις πρακτικές πώλησης που συνδέονται με το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: τους διαύλους επικοινωνίας και διανομής που χρησιμοποιούνται τις πληροφορίες, τη διάθεση στην αγορά ή άλλο διαφημιστικό υλικό που συνδέεται με την επένδυση ή το κατά πόσον η απόφαση για αγορά είναι δευτερεύουσα ή τριτεύουσα κατόπιν προγενέστερων αγορών. ια) η οικονομική και επιχειρηματική κατάσταση του εκδότη ενός επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη: την οικονομική κατάσταση του εκδότη ή την καταλληλότητα των συμφωνιών αντασφάλισης σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. ιβ) ιγ) το κατά πόσον τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση ή της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας ή χρηματοπιστωτικής πρακτικής ενέχουν υψηλό κίνδυνο για την απόδοση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τους συμμετέχοντες ή τους επενδυτές στη σχετική αγορά το κατά πόσον τα χαρακτηριστικά ενός επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση το καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο στο να χρησιμοποιείται για σκοπούς οικονομικού εγκλήματος, ιδίως το κατά πόσον τα εν λόγω χαρακτηριστικά θα μπορούσαν δυνητικά να ενθαρρύνουν τη χρήση των επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση για: απάτη ή ανεντιμότητα παραβάσεις ή κακή χρήση πληροφοριών σε σχέση με χρηματοπιστωτική αγορά τη διαχείριση προϊόντων εγκλήματος τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή τη διευκόλυνση νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ιδ) ιε) το κατά πόσον η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή η χρηματοπιστωτική πρακτική ενέχει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την ανθεκτικότητα ή την ομαλή λειτουργία των αγορών το κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, μια χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή μια χρηματοπιστωτική πρακτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική και τεχνητή διαφορά μεταξύ των τιμών ενός παραγώγου και εκείνων στην υποκείμενη αγορά

8 L 295/ ιστ) το κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, μια χρηματοπιστωτική πρακτική ή μια χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ενέχει κίνδυνο για την αγορά ή την υποδομή των συστημάτων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού ιζ) ιη) το κατά πόσον ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, μια χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ή μια χρηματοπιστωτική πρακτική ενδέχεται να αποτελεί απειλή για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή το κατά πόσον το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, η χρηματοπιστωτική πρακτική ή η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ενέχει υψηλό κίνδυνο διατάραξης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θεωρούνται σημαντικοί για το σύστημα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η αρμόδια αρχή. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.7.2016 L 195/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12463/17 EF 204 ECOFIN 741 DELACT 161 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341/8 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2359 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.8.2017 L 209/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Αυγούστου 2017 για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0355 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 352. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 9 Δεκεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 352. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 9 Δεκεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 9 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/45 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 SWD(2013) 235 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα