Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό των απαιτήσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 25 της εν λόγω οδηγίας. Για λόγους αποτελεσματικής προστασίας των πελατών, οι κανόνες εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο σε όλα τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα και σε σημαντικές προσαρμογές υφιστάμενων ασφαλιστικών προϊόντων, ανεξαρτήτως του τύπου προϊόντος και των απαιτήσεων που ισχύουν στο σημείο πώλησης. Η έκδοση κανονισμού διασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους παράγοντες της αγοράς και αποτελεί την καλύτερη δυνατή εγγύηση για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, ομοιόμορφων συνθηκών και κατάλληλου προτύπου προστασίας των καταναλωτών. (2) Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, τα μέτρα εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων θα πρέπει να επιλέγονται και να εφαρμόζονται με αναλογικό και κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του προϊόντος και τον βαθμό στον οποίο είναι δυνατή η εξασφάλιση δημοσιοποιημένων πληροφοριών, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του ασφαλιστικού προϊόντος και του κινδύνου ζημίας που ενέχει για τον καταναλωτή, των χαρακτηριστικών της αγοράςστόχου και της φύσης, της έκτασης και της πολυπλοκότητας της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του παραγωγού ή του διανομέα. Η αναλογικότητα προϋποθέτει ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι σχετικά απλά, όταν πρόκειται για κατανοητά και μη πολύπλοκα προϊόντα που είναι συμβατά με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της μαζικής αγοράς λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων ασφαλιστικών προϊόντων του κλάδου ασφάλισης ζημιών με περιορισμένο, εύληπτο πεδίο εφαρμογής. Αφετέρου, στην περίπτωση πιο πολύπλοκων προϊόντων με υψηλότερο κίνδυνο ζημίας για τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση τα οποία δεν καλύπτονται από το άρθρο 30 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, θα πρέπει να απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα. (3) Για τους σκοπούς του άρθρου 25 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να θεωρείται παραγωγός ενός ασφαλιστικού προϊόντος όταν από συνολική ανάλυση της δραστηριότητας του διαμεσολαβητή κατά περίπτωση προκύπτει ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποφασίζει αυτόνομα όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και τα βασικά στοιχεία του ασφαλιστικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης, του κόστους, των κινδύνων, της αγοράς-στόχου ή των δικαιωμάτων αποζημίωσης ή εγγυήσεων. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την απλή προσαρμογή υφιστάμενων ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ο διαμεσολαβητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφόρων παραλλαγών ενός προϊόντος, διαφορετικών συμβατικών ρητρών ή επιλογών ή μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη σχετικά με την εφαρμογή εκπτώσεων σε ασφάλιστρα ή τέλη, δεν θα πρέπει ωστόσο να θεωρούνται παραγωγικές εφόσον στις εν λόγω περιπτώσεις οι βασικές αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος λαμβάνονται από την ασφαλιστική επιχείρηση και όχι από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. ( 1 ) ΕΕ L 26 της , σ. 19.

2 L 341/ (4) Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν σχεδιάζεται και αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με το οποίο αμφότεροι λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εν λόγω προϊόντος, τότε ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να καθορίζουν σε γραπτή συμφωνία τη συνεργασία και τους αντίστοιχους ρόλους τους, ώστε οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να εποπτεύουν τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. (5) Ο προσδιορισμός της αγοράς-στόχου από τον παραγωγό θα πρέπει να νοείται ως περιγραφή μιας ομάδας καταναλωτών που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά σε αφηρημένο και γενικευμένο επίπεδο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον παραγωγό να προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της συγκεκριμένης ομάδας πελατών. Θα πρέπει να διαχωριστεί από τη μεμονωμένη αξιολόγηση που διενεργείται στο σημείο πώλησης προκειμένου να καθοριστεί αν ένα ασφαλιστικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες και, κατά περίπτωση, αν ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση είναι κατάλληλο ή ενδεδειγμένο για τον συγκεκριμένο ή τον δυνητικό πελάτη. (6) Το επίπεδο ανάλυσης της αγοράς-στόχου, καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αγοράςστόχου και τη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής διανομής, θα πρέπει να είναι σχετικά με το προϊόν και να καθιστούν εφικτό να εκτιμηθεί ποια ομάδα πελατών ανταποκρίνεται στην αγορά-στόχο. Στην περίπτωση απλούστερων, περισσότερο συνηθισμένων προϊόντων, η αγορά-στόχος θα πρέπει να προσδιορίζεται με λιγότερες λεπτομέρειες, ενώ για περισσότερο πολύπλοκα ή λιγότερο συνηθισμένα προϊόντα η αγορά-στόχος θα πρέπει να καθορίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες, λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου κινδύνου ζημίας που ενέχουν τα εν λόγω προϊόντα για τον καταναλωτή. (7) Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ειδικές ομάδες πελατών για τις οποίες κατά κανόνα δεν ενδείκνυται το ασφαλιστικό προϊόν. (8) Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων, οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να διενεργούν κατάλληλες δοκιμές των ασφαλιστικών προϊόντων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση και ιδίως για τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, αναλύσεις σεναρίων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το προϊόν θα πληροί, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, τις προσδιορισμένες ανάγκες, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου. Θα πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνονται αξιολογήσεις των επιδόσεων του προϊόντος και του προφίλ κινδύνου/απόδοσης. Ωστόσο η απαίτηση αξιολόγησης των επιδόσεων του προϊόντος δεν θα πρέπει να θεωρείται παρέμβαση στην ελευθερία των παραγωγών να καθορίζουν τα ασφάλιστρα, ή οποιασδήποτε μορφής έλεγχος των τιμών. (9) Προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή κατάλληλης ενημέρωσης και συμβουλών στους πελάτες, οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέγουν διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων οι οποίοι διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα ώστε να κατανοούν τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος και της προσδιορισμένης αγοράςστόχου. Για τον ίδιο λόγο, στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που διέπει τη σχέση τους με τους εν λόγω διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν σε τακτική βάση αν το ασφαλιστικό προϊόν διανέμεται σύμφωνα με τους στόχους των οικείων ρυθμίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων και να λαμβάνουν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν θεωρούν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να διανέμουν τα ασφαλιστικά προϊόντα σε πελάτες που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο, υπό την προϋπόθεση ότι η μεμονωμένη αξιολόγηση στο σημείο πώλησης δικαιολογεί το συμπέρασμα ότι τα εν λόγω προϊόντα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών αυτών και, κατά περίπτωση, ότι τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση είναι κατάλληλα ή ενδεδειγμένα για τον πελάτη. (10) Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να κατανοήσουν πλήρως τα προϊόντα που προτίθενται να διανείμουν, ώστε να μπορούν να εκτελούν τις οικείες δραστηριότητες διανομής με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους, ιδίως μέσω της παροχής επαγγελματικών συμβουλών, οι παραγωγοί θα πρέπει να παρέχουν στους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων όλες τις ενδεδειγμένες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων, την προσδιορισμένη αγορά-στόχο και την προτεινόμενη στρατηγική διανομής. Αντιστρόφως, οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς για να λαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από τους παραγωγούς με αποτελεσματικό τρόπο. (11) Στο πλαίσιο αποτελεσματικής εφαρμογής των υποχρεώσεων διακυβέρνησης των προϊόντων, απαιτείται από τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να ενημερώνουν τακτικά τους παραγωγούς σχετικά με την εμπειρία τους από τα ασφαλιστικά προϊόντα. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παρέχουν στους παραγωγούς τα αναγκαία δεδομένα για την επανεξέταση του ασφαλιστικού προϊόντος και να ελέγχουν ότι τα εν λόγω προϊόντα εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της προσδιορισμένης από τον παραγωγό αγοράς-στόχου. (12) Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ζημίας του πελάτη, οι παραγωγοί και οι διανομείς θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όταν θεωρούν ότι το προϊόν δεν είναι ευθυγραμμισμένο ή δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τα συμφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου.

3 L 341/3 (13) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές και στους επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την έναρξη εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 στο εθνικό δίκαιο. (14) Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, η οποία έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), η παροχή τεχνικών συμβουλών ( 2 ), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διάθεση, τη χρησιμοποίηση και την επανεξέταση των ρυθμίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για τα ασφαλιστικά προϊόντα και για σημαντικές προσαρμογές υφιστάμενων ασφαλιστικών προϊόντων προτού αυτά διατεθούν στην αγορά ή διανεμηθούν στους πελάτες («διαδικασία έγκρισης προϊόντων»), καθώς και κανόνες για τις ρυθμίσεις διανομής προϊόντων για τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παράγουν ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία διατίθενται προς πώληση σε πελάτες («παραγωγοί»), καθώς και σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων που παρέχουν συμβουλές για ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν παράγουν οι ίδιοι ή προτείνουν ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν παράγουν οι ίδιοι. Άρθρο 3 Παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 25 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θεωρούνται παραγωγοί όταν από συνολική ανάλυση της δραστηριότητάς τους προκύπτει ότι παίζουν ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ασφαλιστικού προϊόντος για την αγορά. 2. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όταν καθορίζουν αυτόνομα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και τα βασικά στοιχεία ενός ασφαλιστικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης, της τιμής, του κόστους, των κινδύνων, της αγοράς-στόχου και των δικαιωμάτων αποζημίωσης ή εγγυήσεων, τα οποία δεν υφίστανται σημαντική τροποποίηση από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει κάλυψη για το ασφαλιστικό προϊόν. 3. Η εξατομίκευση και η προσαρμογή υφιστάμενων ασφαλιστικών προϊόντων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων για μεμονωμένους πελάτες, καθώς και ο σχεδιασμός ειδικά προσαρμοσμένων συμβολαίων κατόπιν αιτήματος μεμονωμένου πελάτη, δεν θεωρούνται παραγωγή. 4. Ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και μια ασφαλιστική επιχείρηση που είναι παραγωγοί κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού υπογράφουν γραπτή συμφωνία στην οποία καθορίζεται η συνεργασία τους για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για παραγωγούς οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, οι διαδικασίες με τις οποίες θα συμφωνήσουν όσον αφορά τον προσδιορισμό της αγοράς-στόχου, καθώς και οι αντίστοιχοι ρόλοι τους στη διαδικασία έγκρισης προϊόντων. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 48). ( 2 ) Το έγγραφο«technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive» (Τεχνικές συμβουλές σχετικά με πιθανές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν την οδηγία σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων), EIOPA-17/048, της 1ης Φεβρουαρίου 2017, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 20Advice%20on%20the%20IDD.pdf

4 L 341/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Άρθρο 4 Διαδικασία έγκρισης προϊόντων 1. Οι παραγωγοί διαθέτουν, χρησιμοποιούν και επανεξετάζουν μια διαδικασία έγκρισης προϊόντων για νέα ασφαλιστικά προϊόντα και για σημαντικές προσαρμογές σε υφιστάμενα ασφαλιστικά προϊόντα. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει μέτρα και διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την επανεξέταση και τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων για ασφαλιστικά προϊόντα που είναι επιζήμια για τους πελάτες. Τα μέτρα και οι διαδικασίες είναι ανάλογα προς το επίπεδο πολυπλοκότητας και τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα, καθώς και προς τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του παραγωγού. 2. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων καθορίζεται σε γραπτό κείμενο («πολιτική εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων»), το οποίο τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου προσωπικού. 3. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων: α) διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των ασφαλιστικών προϊόντων πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: i) λαμβάνει υπόψη τους στόχους, τα συμφέροντα και τα χαρακτηριστικά των πελατών ii) δεν επηρεάζει αρνητικά τους πελάτες iii) προλαμβάνει ή μετριάζει τη ζημία για τον πελάτη β) στηρίζει την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. 4. Το όργανο ή η δομή του παραγωγού που φέρει την ευθύνη της παραγωγής ασφαλιστικών προϊόντων προβαίνει σε όλα από τα εξής: α) εγκρίνει και φέρει την τελική ευθύνη για την καθιέρωση, την υλοποίηση και την επανεξέταση της διαδικασίας έγκρισης προϊόντων β) επαληθεύει συνεχώς την εσωτερική συμμόρφωση με την εν λόγω διαδικασία. 5. Οι παραγωγοί που αναθέτουν σε τρίτο μέρος τον σχεδιασμό προϊόντων για λογαριασμό τους διατηρούν την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων. 6. Οι παραγωγοί επανεξετάζουν τακτικά την οικεία διαδικασία έγκρισης προϊόντων ώστε να διασφαλίζουν ότι εξακολουθεί να είναι έγκυρη και επικαιροποιημένη. Τροποποιούν τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων εφόσον απαιτείται. Άρθρο 5 Αγορά-στόχος 1. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων καθορίζει την αγορά-στόχο και την ομάδα των συμβατών πελατών για κάθε ασφαλιστικό προϊόν. Η αγορά-στόχος προσδιορίζεται σε επαρκώς αναλυτικό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών, του προφίλ κινδύνου, της πολυπλοκότητας και της φύσης του ασφαλιστικού προϊόντος. 2. Οι παραγωγοί δύνανται, ιδίως όσον αφορά επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, να προσδιορίζουν ομάδες πελατών των οποίων οι ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και οι στόχοι δεν είναι εν γένει συμβατά με το ασφαλιστικό προϊόν. 3. Οι παραγωγοί σχεδιάζουν και διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλιστικά προϊόντα που είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των πελατών που ανήκουν στην αγορά-στόχο. Κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας του ασφαλιστικού προϊόντος με μια αγορά-στόχο οι παραγωγοί λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο ενημέρωσης που διαθέτουν οι πελάτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο, καθώς και τις χρηματοοικονομικές γνώσεις τους. 4. Οι παραγωγοί διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων διαθέτει τις αναγκαίες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη για να κατανοεί ορθά τα ασφαλιστικά προϊόντα που πωλούνται, καθώς και τα συμφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά των πελατών που ανήκουν στην αγορά-στόχο.

5 L 341/5 Άρθρο 6 Δοκιμή προϊόντων 1. Οι παραγωγοί υποβάλλουν τα ασφαλιστικά προϊόντα τους σε κατάλληλες δοκιμές, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αναλύσεις σεναρίων, πριν διαθέσουν το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά ή επιφέρουν σε αυτό σημαντικές προσαρμογές ή σε περίπτωση που έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στην αγορά-στόχο. Με τις εν λόγω δοκιμές προϊόντων αξιολογείται αν το προϊόν θα πληροί καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του τις προσδιορισμένες ανάγκες, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου. Οι παραγωγοί διενεργούν ποιοτικό και, ανάλογα με τον τύπο και τη φύση του ασφαλιστικού προϊόντος, καθώς και τον συναφή κίνδυνο ζημίας για τους πελάτες, ποσοτικό έλεγχο των ασφαλιστικών προϊόντων τους. 2. Οι παραγωγοί δεν διαθέτουν τα ασφαλιστικά προϊόντα στην αγορά εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών των προϊόντων δείχνουν ότι αυτά δεν πληρούν τις προσδιορισμένες ανάγκες, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου. Άρθρο 7 Παρακολούθηση και επανεξέταση των προϊόντων 1. Οι παραγωγοί παρακολουθούν συνεχώς και επανεξετάζουν τακτικά τα ασφαλιστικά προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά προκειμένου να εντοπίσουν γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά τα βασικά χαρακτηριστικά, την κάλυψη κινδύνου ή τις εγγυήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. Αξιολογούν κατά πόσον τα ασφαλιστικά προϊόντα συνεχίζουν να είναι συνεπή με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου και κατά πόσον τα εν λόγω προϊόντα διανέμονται στην αγορά-στόχο ή φθάνουν σε πελάτες εκτός της αγοράς-στόχου. 2. Οι παραγωγοί καθορίζουν τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα για την τακτική επανεξέταση των ασφαλιστικών προϊόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την κλίμακα, τη συμβατική διάρκεια και την πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων, τους αντίστοιχους διαύλους διανομής, καθώς και κάθε σχετικό εξωτερικό παράγοντα, όπως αλλαγές στους ισχύοντες νομικούς κανόνες, τεχνολογικές εξελίξεις ή αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς. 3. Οι παραγωγοί που εντοπίζουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός ασφαλιστικού προϊόντος τυχόν περιστάσεις που συνδέονται με το ασφαλιστικό προϊόν και ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τον πελάτη του εν λόγω προϊόντος, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξομαλύνουν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω εκδηλώσεις του επιζήμιου γεγονότος. Οι παραγωγοί ενημερώνουν εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους διανομείς και πελάτες ασφαλιστικών προϊόντων σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Άρθρο 8 Δίαυλοι διανομής 1. Οι παραγωγοί επιλέγουν προσεκτικά τους διαύλους διανομής που ενδείκνυνται για την αγορά-στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών ασφαλιστικών προϊόντων. 2. Οι παραγωγοί παρέχουν στους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, την προσδιορισμένη αγορά-στόχο και την προτεινόμενη στρατηγική διανομής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων, τους κινδύνους και το κόστος τους, στο οποίο περιλαμβάνεται και το έμμεσο κόστος, καθώς και τυχόν περιστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων εις βάρος του πελάτη. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς, ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες. 3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δίνουν στους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων τις ακόλουθες δυνατότητες: α) να κατανοούν τα ασφαλιστικά προϊόντα β) να αντιλαμβάνονται την προσδιορισμένη αγορά-στόχο για τα ασφαλιστικά προϊόντα γ) να εντοπίζουν πελάτες των οποίων οι ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και οι στόχοι δεν είναι συμβατά με το ασφαλιστικό προϊόν δ) να διεξάγουν δραστηριότητες διανομής για τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/ Οι παραγωγοί λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζουν ότι οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ενεργούν σύμφωνα με τους στόχους της διαδικασίας έγκρισης προϊόντων των παραγωγών. Ειδικότερα, επαληθεύουν σε τακτική βάση ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα διανέμονται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο. Αυτή η υποχρέωση παρακολούθησης δεν επεκτείνεται στις γενικές κανονιστικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων όταν διεξάγουν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων για μεμονωμένους πελάτες. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης είναι εύλογες, και στο πλαίσιό τους λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά και το νομικό πλαίσιο των αντίστοιχων διαύλων διανομής.

6 L 341/ Οι παραγωγοί που θεωρούν ότι η διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων τους δεν συνάδει με τους στόχους της οικείας διαδικασίας έγκρισης προϊόντων λαμβάνουν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Άρθρο 9 Τεκμηρίωση Τα συναφή μέτρα που λαμβάνουν οι παραγωγοί σχετικά με την οικεία διαδικασία έγκρισης προϊόντων τεκμηριώνονται δεόντως, διατηρούνται για σκοπούς λογιστικού ελέγχου και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 10 Ρυθμίσεις διανομής προϊόντων 1. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων καθιερώνουν ρυθμίσεις για τη διανομή προϊόντων οι οποίες περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες ώστε να λαμβάνουν από τον παραγωγό όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα που προτίθενται να παρέχουν στους πελάτες τους και να κατανοούν πλήρως τα εν λόγω προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο πολυπλοκότητας και τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα, καθώς και τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων παρουσιάζουν τις ρυθμίσεις της διανομής προϊόντων σε έγγραφο και το θέτουν στη διάθεση του σχετικού προσωπικού τους. 2. Οι ρυθμίσεις διανομής προϊόντων: α) αποσκοπούν στην πρόληψη και στον μετριασμό της ζημίας για τον πελάτη β) στηρίζουν την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων γ) διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι, τα συμφέροντα και τα χαρακτηριστικά των πελατών. 3. Οι ρυθμίσεις για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων διασφαλίζουν ότι οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων λαμβάνουν από τον παραγωγό τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος Κάθε συγκεκριμένη στρατηγική διανομής που καθιερώνεται ή εφαρμόζεται από διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων συνάδει με τη στρατηγική διανομής που έχει καθιερώσει και με την αγορά-στόχο που έχει προσδιορίσει ο παραγωγός. 5. Το όργανο ή η δομή του παραγωγού που έχει την ευθύνη για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων εγκρίνει και φέρει την τελική ευθύνη για την καθιέρωση, την υλοποίηση και την επανεξέταση των ρυθμίσεων διανομής προϊόντων και επαληθεύει συνεχώς την εσωτερική συμμόρφωση με τις εν λόγω ρυθμίσεις. 6. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων επανεξετάζουν τακτικά τις ρυθμίσεις διανομής προϊόντων ώστε να διασφαλίζουν ότι εξακολουθούν να είναι έγκυρες και επικαιροποιημένες. Τροποποιούν, κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις διανομής προϊόντων. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων που έχουν καθιερώσει ή εφαρμόζουν συγκεκριμένη στρατηγική διανομής τροποποιούν, κατά περίπτωση, την εν λόγω στρατηγική βάσει των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης των ρυθμίσεων διανομής προϊόντων. Κατά την επανεξέταση των οικείων ρυθμίσεων διανομής προϊόντων οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων επαληθεύουν ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα διανέμονται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων καθορίζουν τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα για την τακτική επανεξέταση των οικείων ρυθμίσεων διανομής προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των διαφορετικών ασφαλιστικών προϊόντων. Προκειμένου οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να στηρίξουν τις επανεξετάσεις προϊόντων που διενεργούνται από τους παραγωγούς, παρέχουν σε αυτούς, κατόπιν αιτήματος, συναφείς πληροφορίες για τις πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με την τακτική επανεξέταση των ρυθμίσεων διανομής προϊόντων. Άρθρο 11 Ενημέρωση του παραγωγού Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων που αντιλαμβάνονται ότι ένα ασφαλιστικό προϊόν δεν ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου ή αντιλαμβάνονται άλλες σχετικές με τα προϊόντα περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον πελάτη ενημερώνουν άμεσα τον παραγωγό και, εφόσον ενδείκνυται, τροποποιούν την οικεία στρατηγική διανομής για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

7 L 341/7 Άρθρο 12 Τεκμηρίωση Τα συναφή μέτρα που λαμβάνουν οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων σχετικά με τις οικείες ρυθμίσεις διανομής προϊόντων τεκμηριώνονται δεόντως, διατηρούνται για σκοπούς λογιστικού ελέγχου και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 23 Φεβρουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12463/17 EF 204 ECOFIN 741 DELACT 161 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6229 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6229 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12465/17 EF 205 ECOFIN 742 DELACT 162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.8.2017 L 209/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Αυγούστου 2017 για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 9030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα