ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Ο θεσµός της δίκης είχε και έχει σαν σκοπό την αποφυγή της αυτοδικίας, την πραγµάτωση των επιταγών του δικαίου, την αποκατάσταση και διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και την παροχή έννοµης προστασίας στο πρόσωπο, του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώµατα. Οι διατάξεις του ισχύοντος Συντάγµατός µας 1975/1986/2001 και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου κατοχυρώνουν την αξίωση του πολίτη για παροχή έννοµης προστασίας από τα όργανα απονοµής δικαιοσύνης, τα ικαστήρια. Τη σωστή λειτουργία τους και την ακριβή εφαρµογή του νόµου εγγυάται ο έλεγχος του έργου των δικαστηρίων απ τη λαϊκή κυριαρχία. Με αυτό το σκοπό το Σύνταγµα θεσπίζει στο άρθρο 93 2 και 3 τρεις αρχές της λειτουργίας τους : Την αρχή της δηµοσιότητας τόσο των συνεδριάσεων όσο και της απαγγελίας της αποφάσεως (άρθρο 93 2 και 3 εδ. α), την αρχή της ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων (α 93 3 εδ. α) και την αρχή της υποχρεωτικής δηµοσίευσης της γνώµης της µειοψηφίας (α 93 3 εδ. β). Στην εργασία αυτή, θα προσπαθήσω να αναλύσω τη σηµασία, τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα της αρχής της δηµοσιότητας 1. Προκειµένου να αναγνωρισθεί η ακριβής αξία της αρχής αυτής, θα βοηθούσε να κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στην εποχή του εξεταστή ικαστή. Τότε κανείς από το κοινό δε λάµβανε γνώση της πορείας της δίκης και όσων διαδραµατίζονταν σ αυτήν µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση. Ούτε, µάλιστα, ο κατηγορούµενος είχε σαφή επίγνωση των στοιχείων που υπήρχαν σε βάρος του, ώστε να διαµορφώσει κατάλληλα την υπεράσπισή του. Ενάντια σ αυτή τη µυστικότητα και κατά του εκτελεστικού συστήµατος, οι αρχές του Ευρωπαϊκού ιαφωτισµού και η Γαλλική Επανάσταση επέβαλλαν ένα νέο πλέγµα δικονοµικών κανόνων, στα πλαίσια του οποίου καθιερώθηκε θεσµικά και η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, ο κοινωνικός και πολιτικός έλεγχος της δικαστικής εξουσίας, αντιδρώντας έτσι στις καταχρήσεις εξουσίας της εξεταστικής δίκης 2. ηµοσιότητα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων υφίσταται αφενός όταν επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο χωρίς καµιά διάκριση η προσέλευση στο χώρο του 1 Τσάτσος Θ. ηµήτριος, «Συνταγµατικό ίκαιο Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας», Τόµος Β, Αθήνα Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ

2 ακροατηρίου 3, όταν καθίσταται δυνατή η δηµοσίευση δια του τύπου των πρακτικών και η λήψη από κάθε ενδιαφερόµενο αντιγράφου της απόφασης. Αφετέρου το περιεχόµενό της έγκειται κατά τη νοµολογία και στη δηµόσια ανάπτυξη της δίκης και των επιχειρηµάτων των µελών, στη µη λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου µη προσιτού στη δηµοσιότητα και τέλος στη δηµόσια αναγγελία της αποφάσεως 4. Η αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων αποτελεί θεµελιώδη δικονοµική αρχή και σοβαρή εγγύηση για την ανεπηρέαστη απονοµή της δικαιοσύνης, ενισχύοντας το αίσθηµα της ευθύνης και την αµεροληψία των δικαστικών προσώπων και αυξάνοντας την εµπιστοσύνη των κοινωνών 5. Το κράτος χάνει πια την αυτονόητη αξίωσή του, οι εξουσιαστικές του πράξεις να γίνονται apriori αποδεκτές. Οι πολιτειακές διαδικασίες και κατά συνέπεια και η δικαστική λειτουργία χαρακτηρίζονται από µια γενικότερη διαφάνεια, που εδραιώνεται ως αρχή του ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού 6. ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Όλα τα Ελληνικά Συντάγµατα κατοχυρώνουν τη δηµοσιότητα της δίκης. Παρά το γεγονός ότι στο Προσωρινό Πολίτευµα της Ελλάδας, στο νόµο της Επιδαύρου φαίνεται να περιορίζεται µόνο στις ποινικές δίκες, καθώς λέει ότι : «Αι εγκληµατικαί διαδικασίαι γίνονται παρρησία και ακωλήτως καθένας παρίσταται», η αρχή της δηµοσιότητας καθιερώνεται ήδη στο άρθρο 140 Συντάγµατος της Τροιζήνας : «Αι κρισολογίαι γίνονται δηµοσίως, εκτός οσάκις η δηµοσιότης είναι εναντία εις τη σεµνότητα και τότε το ικαστήριον χρεωστεί να το αποφασίσει». Η διάταξη αυτή περιλήφθηκε κατ ουσία αµετάβλητη στο άρθρο 289 του Συντάγµατος του Καθιερώθηκε και απ το άρθρο 90 Συντάγµατος 1844, που όριζε ότι «αι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δηµόσιαι, εκτός αν η δηµοσιότης ήθελεν είσθαι επιβλαβής εις τα χρηστά ήθη και την κοινήν ευταξίαν, αλλά τότε τα δικαστήρια οφείλουσι να εκδίδουσι περί τούτου απόφασιν» 7. Αυτούσια επαναλαµβάνεται στα Συντάγµατα του 1862, 1911, 1925, Το Κυβερνητικό σχέδιο περιελάµβανε στο άρθρο 93 2 χωρίς ουσιαστική µεταβολή τη διάταξη του α 92 Συπ Η Α Υποεπιτροπή της 2 ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ Σγουρίτσας Γ., «Τίνα περί δηµοσιότητος των συνεδριάσεων των δικαστηρίων», Νοµικό Βήµα, 1957, σελ Σαριπόλου Ν.Ν., «Σύστηµα του Συνταγµατικού ικαίου της Ελλάδος εν συγκρίσει προς τα των ξένων κρατών συντάγµατα», Τόµος Γ, εν Αθήνας Τυπογραφείον της Β. Αυλής, Α. Ραφτάνη, 1923, σελ , Υποσηµείωση 3. 5 Ανδρουλάκης Κ. Νικ, «Θεµελιώδεις έννοιες της ποινικής ίκης», δεύτερη έκδοση, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας 1994 σελ Τσάτσος Θ. ηµήτριος, όπου παραπάνω, σελ

3 Συνταγµατικής Επιτροπής υιοθέτησε τη διάταξη αυτή του Σχεδίου µε την προσθήκη «προφανώς» πριν απ τη φράση «επιβλαβής εις τα χρηστά ήθη ή την κοινήν ευταξίαν». Η Ολοµέλεια της Επιτροπής προσέθεσε στη διάταξη και µια άλλη εξαίρεση και συγκεκριµένα τη φράση «όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς προστασίαν της οικογενειακής ή της ιδιωτικής ζωής προσώπων» (άρθρο δικτατορικού Συντάγµατος του 1968). Η Βουλή διέγραψε απ τη διάταξη του Σχεδίου της Επιτροπής την παραδοσιακή εξαίρεση σχετικά µε την «κοινήν ευταξίαν» και τη λέξη «προφανώς», που προστέθηκε απ την Υποεπιτροπή. Ετσι η Βουλή διατύπωσε τη διάταξη ως έχουσα στον ισχύον Σύνταγµα α 93 2 και 3 του 1975, επιβεβαιώνοντας τη θεσµική αυτή εγγύηση ως απαραίτητη για το θεσµό της δικαιοσύνης και της ασφάλειας του δικαίου και καθιστώντας φανερή έτσι την προσήλωση του Συνταγµατικού νοµοθέτη σ αυτή : «Οι συνεδριάσεις κάθε ικαστηρίου είναι δηµόσιες εκτός αν το δικαστήριο κρίνει µε απόφασή του ότι η δηµοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων». Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η αρχή, όπως κατοχυρώνεται απ το Σύνταγµα 1975 στο άρθρο 93 2 και 3 ισχύει για όλα τα δικαστήρια 8, συµπεριλαµβανοµένων και των στρατιωτικών (άρθρο 96 5 Συντάγµατος). Ο Κώδικας της Πολιτικής ικονοµίας ορίζει στο άρθρο και 2 ΚΠολ. ικ. ότι : «οι συνεδριάσεις όλων των πολιτικών δικαστηρίων γίνονται δηµόσια. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης γίνεται µυστικά». «Οποιος διευθύνει τη διαδικασία ορίζει κατά την κρίση του τον αριθµό των προσώπων που µπορούν να µείνουν στην αίθουσα των συνεδριάσεων και έχει την εξουσία να διατάξει τον αποκλεισµό των ανηλίκων, εκείνων που οπλοφορούν, καθώς και εκείνων που εµφανίζονται µε τρόπο ανάρµοστο και αντίθετο προς την τάξη και την ευπρέπεια της συνεδρίασης». Η δηµοσιότητα µε την έννοια της δυνατότητας πρόσβασης στο υλικό της δίκης είναι καθολική, δηλαδή επιτρέπεται τόσο για τους διαδίκους όσο και για καθένα που έχει έννοµο συµφέρον 9. Οσον αφορά στη διεξαγωγή της δίκης, η 7 Ράϊκος Γ. Αθανάσιος, «Συνταγµατικό ίκαιο Εισαγωγή Οργανωτικό µέρος», Τόµος Ι, Β έκδοση, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ Ράϊκος Γ. Αθανάσιος,, «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου», Τόµος Α, Αθήνα, 1979, σελ Μπέης Ε.Κ., «ικονοµία των ιδιωτικών διαφορών», Γενικό µέρος Ι, Αθήνα, Εκδόσεις Ευνοµία Verlag Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ

4 αρχή της δηµοσιότητας ισχύει και λειτουργεί υπέρ µόνο των διαδίκων (άρθρο 112 Κ.Πολ. ικ.), ενώ έναντι τρίτων περιορίζεται στη διαδικασία στο ακροατήριο και στην εκδιδόµενη δικαστική απόφαση (α 113 ΚΠολ ικ.). ικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά παράβαση της αρχής της δηµοσιότητας, υπόκειται σε έφεση και αναίρεση (άρθρα 557 αρ. 7 και 560 αρ. 4 ΚΠολ ικ.). Ο Κώδικας Ποινικής ικονοµίας ορίζει στο άρθρο 329 ότι «η συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και η απαγγελία της απόφασης, γίνονται δηµόσια σε όλα τα ποινικά δικαστήρια και επιτρέπεται στον καθένα να παρακολουθεί ανεµπόδιστα τις συνεδριάσεις. Απαγορεύεται όµως η παρουσία στο ακροατήριο προσώπων που κατά την ελεύθερη κρίση εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση δεν συµπλήρωσαν το 17 ο έτος της ηλικίας τους». «Αν πρόκειται για δίκες που είναι πιθανό να προσελκύσουν µεγαλύτερο αριθµό ακροατών απ το συνηθισµένο, οι οποίοι µπορεί εξαιτίας της ανεπάρκειας του χώρου στον οποίο διεξάγεται η δίκη να εµποδίσουν την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου σε συνεννόηση µε τον εισαγγελέα ορίζουν τον αριθµό των ακροατών, οπότε επιτρέπεται χωρίς διάκριση η είσοδος στον καθένα, ωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός αυτός». Το δικαίωµα που απορρέει απ την αρχή της δηµοσιότητας στις ποινικές δίκες είναι κατά το περιεχόµενό του απόλυτο και η παραβίαση του για τον οποιοδήποτε που θέλει να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του δικαστηρίου στοιχειοθετεί λόγο αναιρέσεως (α 510 ΚΠοιν.),µε κύριο στόχο έτσι την εξασφάλιση των στοιχειωδών δικαιωµάτων και συµφερόντων του κατηγορούµενου. Λαϊκή δηµοσιότητα στο στάδιο της προδικασίας είναι βέβαια ανέφικτη εφόσον θα δυσκόλευε άσκοπα το έργο και τη έρευνα της ανακριτικής αρχής, ενώ θα αποτελούσε παράλληλα µια πρόωρη απαράδεκτη ηθική µείωση για τον κατηγορούµενο, κυρίως γι αυτόν κατά του οποίου η κατηγορία αποδείχθηκε τόσο ισχνή ώστε να αποκλεισθεί η περαιτέρω παραποµπή του στο ακροατήριο. Στην κύρια διαδικασία όµως καθίσταται αναγκαία η γνώση και η απόδειξη, ώστε να υφίσταται έλεγχος των δικαστικών προσώπων και να θεµελιώνεται η εµπιστοσύνη των κοινωνών, ότι οι ατοµικές ελευθερίες προστατεύονται και δεν έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος των εκάστοτε κρατούντων και ότι η τιµώρηση των εγκληµάτων δεν είναι έκθετη στην κάθε είδους εύνοια και συναλλαγή Ανδρουλάκης Κ. Νικ., «Θεµελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης», δεύτερη έκδοση, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ

5 Ειδική µνεία γίνεται απ το συντακτικό νοµοθέτη στις συνεδριάσεις των ειδικών δικαστηρίων ανηλίκων µε τη διάταξη του άρθρου 96 3 Σ 1975, όπου ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις επιτρέπεται να µη διεξάγονται δηµοσίως και ότι οι αποφάσεις τους είναι δυνατόν να απαγγέλλονται «κεκλεισµένων των θυρών». Η ανάγκη για αυξηµένη προστασία του ανήλικου υπερισχύει της αρχής της δηµοσιότητας 11. Η σκέψη να αποτραπεί η ηθική µείωση του ανήλικου, µε τον ιδιαίτερα ακόµα εύπλαστο χαρακτήρα του, απ την παρουσία του κοινού, ώθησε το νοµοθέτη στη διατύπωση του Νόµου 3315/1955 (ΦΕΚ Α 203) «περί συµπληρώσεως των περί ικαστηρίων ανηλίκων και µεταχειρίσεων ανηλίκων κειµένων διατάξεων», όπου προβλέπεται στο άρθρο 1 ότι «τα ικαστήρια ανηλίκων συνεδριάζουσι κεκλεισµένων των θυρών» 12. Θεµελιώδης δικονοµική αρχή και της διοικητικής δίκης, της τριµερούς έννοµης σχέσης δικαστή ιδιώτη διοίκησης αποτελεί η αρχή της δηµοσιότητας, όπως κατοχυρώνεται απ το Σύνταγµα στο α Σύµφωνα µε τον Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας άρθρο 37 «Οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου είναι δηµόσιες. Το ικαστήριο µπορεί να αποφασίσει το αντίθετο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του Συντάγµατος». Η αρχή της δηµοσιότητας αφορά προπάντων την κύρια διαδικασία, αλλά όχι την προδικασία και τις εκτός του δικαστηρίου διενεργούµενες διαδικαστικές πράξεις, οι οποίες χωρίς να είναι µυστικές, δεν είναι δηµόσιες (α 49 ΚΦ ). Μυστική επίσης είναι και η διάσκεψη για την έκδοση της αποφάσεως µε κύριο σκοπό την προστασία των δικαστών απ τις εξωτερικές πιέσεις και κυρώσεις (Στην Ελβετία δίνεται περισσότερη σηµασία στη δικαιοκρατική και δηµοκρατική ανάγκη της δηµοσιότητας της δικαστικής λειτουργίας απ την οποία, δεν εξαιρούνται ούτε οι διασκέψεις των δικαστηρίων) 13. Εξάλλου η αρχή της δηµοσιότητας επιβεβαιώνεται απ το σχέδιο νόµου του «Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας» όπου στο άρθρο 133, η συνεδρίαση των διοικητικών δικαστηρίων ρυθµίζεται βάσει των άρθρων του ΚΠολ ικ. (άρθρα 113 επ.) όπου κατοχυρώνεται η δηµοσιότητα των δικαστικών συνεδριάσεων. Η αρχή της δηµοσιότητας θεσπίζεται και από την ΕΣ Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 1 «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα η υπόθεσή του να δικαστεί δίκαια, 11 ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ Σπινέλλη Κ.Α. Τρωϊάννου Α., «ίκαιο Ανηλίκων», Β έκδοση, Αθήνα Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1992, σελ αγτόγλου.π., «ιοικητικό ικονοµικό ίκαιο», εύτερη έκδοση, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλα, 1994, σελ

6 δηµόσια Η απόφαση πρέπει να εκδοθεί δηµόσια, η είσοδος όµως στο χώρο των συνεδριάσεων µπορεί να απαγορευτεί στον τύπο και στο κοινό καθόλη ή µέρος της διάρκειας της δίκης προς το συµφέρον της ηθικής, της δηµόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας σε µια δηµοκρατική κοινωνία, όταν τούτο ενδείκνυται απ τα συµφέροντα των ανηλίκων ή της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, η στο µέτρο που το ικαστήριο το κρίνει ως απολύτως αναγκαίο». ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η αρχή της δηµοσιότητας σηµαίνει το δικαίωµα των πολιτών να παρευρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου ως ακροατές. Παράλληλα όµως υφίσταται και το δικαίωµα του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου να παρίσταται κα να πληροφορεί το κοινό καθώς και να ασκεί κριτική τηρώντας του νόµους 14. Στο σηµείο αυτό είναι που τίθεται ένα πρόβληµα εννοιολογικού προσδιορισµού και οριοθετήσεως. Το ζήτηµα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους νοµικούς είναι αν η έννοια της δηµοσιότητας, που απαιτείται για µια πραγµατικά δηµοκρατική δικαιϊκή τάξη, εξαντλείται στο βασικό της πυρήνα, δηλαδή την «άµεση λαϊκή δηµοσιότητα», την παρουσία ακροατών εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, διασφαλίζοντας έτσι τη γνώση για τη συνεδρίαση για τους άµεσα παρευρισκόµενους ή εάν εξίσου σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει σήµερα και η έµµεση λαϊκή δηµοσιότητα µέσω του Τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο τηλεόραση), όπου πλέον µαζικά πραγµατοποιείται ο έλεγχος της εξουσίας. Σύµφωνα µε τη Γερµανική θεωρία και νοµολογία από τα τέλη του 1950 διαµορφώθηκαν δύο βασικές θέσεις 15. Καταρχήν υπάρχει η άποψη ότι η αρχή της δηµοσιότητας σκοπό έχει την αποφυγή της µυστικότητας, κάτι το οποίο µπορεί µόνο να επιτευχθεί εάν οποιοσδήποτε άµεσα ενδιαφερόµενος πολίτης µπορεί να γνωρίζει όσα διαδραµατίζονται στην ακροαµατική διαδικασία, εφ όσον εξασφαλίζεται η παρουσία του εντός του προκαθορισµένου χώρου του ακροατηρίου. Βάσει αυτής της πρώτης άποψης, η «έµµεση» µαζική δηµοσιότητα υπερβαίνει το αναγκαίο και οδηγεί σε µειονεκτήµατα, απειλώντας να επηρεάσει αρνητικά την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης, αναιρουµένης έτσι της υψηλής λειτουργίας της αρχής της δηµοσιότητας. Αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι για τον προσδιορισµό της έµµεσης δηµοσιότητας απαιτείται η θετική συµµετοχή και η παρουσία ενός κοινού. Η ηµοκρατία δε σηµαίνει 14 Τσάτσος Θ. ηµήτριος, «Συνταγµατικό ίκαιο Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας», Τόµος Β, Αθήνα Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ

7 να µπορεί ο πολίτης µόνο να ελέγχει την εξουσία, αλλά να έχει τη δύναµη να την συνασκήσει µε τους κρατούντες. Το δικαίωµα που απορρέει απ την αρχή της δηµοσιότητας συγκεκριµενοποιείται ως υποκειµενικό δηµόσιο δικαίωµα του κάθε πολίτη για συµµετοχή στη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, µια συµµετοχή βέβαια που µπορεί κατά κανόνα να λαµβάνει και χαρακτήρα έµµεσο, όταν πραγµατώνεται µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 16. Υστερα από µια κριτική προσέγγιση του προβλήµατος αυτού, θα µπορούσε κανείς να συµφωνήσει ότι η έννοια της δηµοσιότητας σίγουρα περιλαµβάνει το αρνητικό αίτηµα της αποφυγής της µυστικότητας, ως µέσο ελέγχου της εξουσίας. Θα αποτελούσε όµως αδιανόητη παράλειψη να µην τονιστεί, ότι οι νέες κοινωνικές συνθήκες κατέστησαν το περιεχόµενο της παραδοσιακής άµεσης δηµοσιότητας ανεπαρκές. Η φύση της λειτουργίας της δηµοσιότητας προσαρµόστηκε στις νέες καταστάσεις. Η αξίωση για πλήρη έλεγχο της δικαστικής εξουσίας ως προϋπόθεση για το δηµοκρατικό πολιτειακό καθεστώς έχει και ένα θετικό περιεχόµενο. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα να λαµβάνει γνώση της δικαστικής διαδικασίας µε κάθε πρόσφορο µέσο. Στη σηµερινή πολυάνθρωπη κοινωνία κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, καθώς αυτά αποτελούν τον κυριότερο φορέα ασκήσεως του ατοµικού δικαιώµατος του πολίτη για γνώση και πληροφόρηση. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Απ όσα προεκτέθηκαν, γίνεται φανερό ότι βασικός σκοπός της αρχής της δηµοσιότητας είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας της δίκης και η δυνατότητα παρακολούθησής της από κάθε άµεσα ενδιαφερόµενο και όχι µόνο, απ τους διαδίκους. Η παρακολούθηση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο όταν το ακροατήριο είναι ανοιχτό και προσιτό στον καθένα. Μέσω αυτής της παραδοσιακής δηµοσιότητας των δικών µε την παρουσία µέσα στο ακροατήριο, ικανοποιείται η ανάγκη ελέγχου της απονοµής της δικαιοσύνης και της εντατικοποίησης της ευθύνης των δικαστών, εφόσον έχει γίνει αντιληπτό ότι το ίκαιο και το Αληθές συνδέονται 15 ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ

8 άρρηκτα µε το φως της ηµοσιότητας 17. Η περαιτέρω δηµοσιότητα, η πλατειά δηµοσιοποίηση της δίκης ως θεάµατος µαζικής κατανάλωσης που επιτυγχάνεται µε την τηλεοπτική µετάδοση των δικών στις οθόνες της τηλεόρασης, ναι µεν δεν κατοχυρώνεται συνταγµατικά, αλλά ούτε απαγορεύεται. Η έλλειψη σχετικής ρύθµισης εξηγείται όχι τόσο απ την ιστορική βούληση του νοµοθέτη, αλλά λόγω της άγνοιάς του για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής µετάδοσης των δικών. Οι απόψεις αναφορικά µε το αν επιτρέπονται τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για τη µετάδοση της δίκης, διίστανται. Οι υποστηριχτές της χρήσης του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου βασίζονται στην ερµηνεία του άρθρου 93 Σ εν όψει των αρχών της ασφάλειας του δικαίου, του Κράτους δικαίου και του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου δικαιώµατος παροχής έννοµης προστασίας απ την οποία απορρέει η δηµόσια αξίωση του πολίτη «να πληροφορηθεί µε κάθε τρόπο, δηλαδή τόσο µε την αυτοπρόσωπη παρουσία και µε τη δυνατότητα λήψης αντιγράφου της απόφασης, όσο και µέσω της ενηµέρωσής του από τον τύπο για την εξέλιξη της διαδικασίας, που τον ενδιαφέρει» 18. Απόλυτη δηµοσιότητα είναι εκείνη που λειτούργησε στην Αθηναϊκή ηµοκρατία το 399 π.χ., καθιστώντας τη δίκη του Σωκράτη κτήµα της Ιστορίας αλλά και της ιστορικής κριτικής, κάτι που σαφώς δεν ίσχυσε για τις αµέτρητες δίκες υπό το κράτος του εξεταστικού συστήµατος στα χρόνια της µεσαιωνικής Ευρώπης 19. Η χρήση του τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι καθοριστική για την πλήρωση του περιεχοµένου της θεσµικής εγγύησης της δηµοσιότητας στη πολυάνθρωπη σηµερινή κοινωνία. Χαρακτηρίζεται πράγµατι ανεπαρκής για την πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόµενου η αυτοπρόσωπη παρουσία στον περιορισµένο χώρο των ακροατηρίων ελάχιστων πολιτών, που δυστυχώς τις περισσότερες φορές πρόκειται για αργόσχολους χωρίς πραγµατικό ενδιαφέρον ακροατές. Παράλληλα κρίνεται βασικό να τονισθεί ότι η ενηµέρωση µέσω µόνο του ειδικού νοµικού τύπου θα περιόριζε τη δηµοσιότητα µόνο στην κλειστή κοινότητα των ειδικών. Αυτό θα ήταν αντίθετο στην αρχή της δηµοσιότητας, που βασίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και συνεπώς αφορά κάθε πολίτη. Σκοπός της «δηµοκρατίας, όπως γράφει ο Arndt 20, δεν είναι µόνο η συνειδητοποίηση του τρόπου ασκήσεως της εξουσίας φυσικά και της δικαστικής αλλά κυρίως πρόσκληση προς 17 Ανδρουλάκης Κ. Νικ., «Θεµελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης», δεύτερη έκδοση, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ Κατρούγκαλος Γ., «Η δηµοσιότητα της δίκης», Ενωση ιοικητικών ικαστών, ιοικητική δίκη, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ

9 τον πολίτη για συνυπευθυνότητα κατά την άσκηση της εξουσίας». Η δικαστική απόφαση και η διαδικαστική διαδικασία συνιστούν κοινωνική παρέµβαση, η οποία αποκτάει τη λειτουργικότητά της µόνο εάν είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ηλεκτρονικά και γραπτά, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα κριτικής επί των αποφάσεων, βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση της εµπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Ενάντια στη θετική κριτική της χρήσης των µέσων ενηµέρωσης για τη µετάδοση των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, αντιτάσσονται ουσιώδη µειονεκτήµατα. Η ηλεκτρονική µετάδοση των δικών µεταφέρει τις δικαστικές συνεδριάσεις έξω απ το ακροατήριο και έτσι καταργείται η µοναδικότητα της εντός ακροατηρίου διαδικασίας. Οι δέκτες της τηλεόρασης, υποκαθιστώντας το ακροατήριο, το καταργούν. Η αναµφισβήτητη δύναµη της τηλεοπτικής εικόνας και η θέση που κατέχει η τηλεόραση στη σηµερινή ζωή, συντείνουν στη δηµιουργία νέων και πολύ σηµαντικών παραµέτρων. Η δικαστική διαδικασία λαµβάνει δυστυχώς ένα χαρακτήρα θεατρικό και µεταµορφώνεται σ ένα εµπορικό βιοµηχανικό προϊόν µε σκοπό την αύξηση της ακροαµατικότητας και έτσι διαστρέφεται και εκφυλίζεται η έννοια και το περιεχόµενο της αρχής της δηµοσιότητας 21. Η απ ευθείας τηλεοπτική µετάδοση της ποινικής δίκης δεν εξαντλείται βεβαίως µε την τοποθέτηση µιας τηλεοπτικής κάµερας στην αίθουσα. Τα πάντα εξαρτώνται απ το χρόνο και τον τρόπο που θα γίνει η εστίαση του φακού στον κάθε παράγοντα της δίκης, καθώς επίσης και απ τα πιθανά σχόλια του αρµόδιου παρουσιαστή για τη διαδικασία, κρύβοντας ίσως τον κίνδυνο της αλλοίωσης, αφαίρεσης ή παράλειψης 22. Οι τηλεοπτικές κάµερες µετακινούµενες και µεταβάλλοντας τη γωνία λήψης, µεγεθύνοντας και επικεντρώνοντας το φακό πάνω σ ένα πρόσωπο ή µια χειρονοµία, επιλέγοντας τις σκηνές, έχουν τη δύναµη να ανασυνθέσουν δυστυχώς µια διαφορετική, παραµορφωτική δικαστική συνεδρίαση 23. Οσον αφορά στη ραδιοφωνική κάλυψη της δικαστικής συνεδρίασης, οι κίνδυνοι που καραδοκούν δεν είναι µικρότερης σηµασίας. Η µαγνητοφωνηµένη κάλυψη της δίκης ενέχει το ενδεχόµενο της πιθανής συρραφής των αποτελεσµάτων 21 ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ Μίτζηρας Αθ. Κώστας, «Η µετάδοση από τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας της ποινικής δίκης», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ Ματθίας Στ., «Η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων και η τηλεόραση», Ελληνική ικαιοσύνη,

10 βάσει διάφορων συµφερόντων, µε τρόπο ώστε να αλλοιώνονται τα τεκταινόµενα και η αληθής έννοια των λεγοµένων στη δικαστική αίθουσα 24. Τέλος και ο Τύπος, που προστατεύεται απ τα περισσότερα συντάγµατα των χωρών του κόσµου, µπορεί να συµβάλλει στην παραπληροφόρηση και λανθασµένη µετάδοση των δικαστικών συνεδριάσεων. Η δικαστική δηµοσιογραφία τείνει να γίνει πρόξενος αναπόφευκτων κακών. Η έλλειψη σχολαστικής ακρίβειας και νηφαλιότητας σε συνδυασµό µε την προσπάθεια επίδειξης ικανοτήτων ύφους, η έλλειψη νοµικής παιδείας των δικαστικών συντακτών ώστε να είναι σε θέση να αποµονώσουν το ουσιώδες απ το επουσιώδες και να ασκήσουν σωστή κριτική, γεννούν αµφιβολίες για τη σωστή χρήση του Τύπου στη µετάδοση της δίκης. Οι απροκάλυπτες τοποθετήσεις πριν την τελική κρίση των δικαστικών υπαλλήλων, µετατρέπουν καθαρά νοµικά ζητήµατα σε αντικείµενο «δηµοψηφίσµατος», κλονίζοντας σοβαρά τη θέση του δικαστή ανθρώπου µε όλες τις αδυναµίες και τις ευαισθησίες της ανθρώπινης ψυχής. Ολα όσα προαναφέρθηκαν βέβαια λειτουργούν ενάντια στον κατηγορούµενο, κυρίως στις ποινικές δίκες. Ασφαλώς αυτή είναι η πλέον επικίνδυνη και επιβλαβής απ τις αρνητικές πλευρές της δηµοσιότητας. Η προσβολή των δικαιωµάτων και της προσωπικότητας του κατηγορουµένου, ο εξαναγκασµός του σε δηµόσια έκθεση της ιδιωτικής του ζωής, ακόµη και των πιο απόρρητων σκέψεων και συναισθηµάτων του, αποτελεί µια ταπεινωτική δοκιµασία όπου βάλλεται ο κατηγορούµενος µε αφάνταστη συχνά σκληρότητα. Η ηθική µείωση που αντιµετωπίζει ισοπεδώνει βάναυσα και το τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου. Τις αντιδράσεις των νοµικών και των διανοούµενων σ αυτόν τον ηθικό εξευτελισµό που υπόκειται ο κατηγορούµενος απ τη λανθασµένη εφαρµογή και λειτουργία της αρχής της δηµοσιότητας, εκφράζει µε λίγα λόγια ο Eberhard Schmidt :«Μπροστά στο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον του ατόµου για σεβασµό της προσωπικότητάς του, το τόσο συχνά µνηµονευόµενο ενδιαφέρον πληροφορήσεως του κοινού είναι ένα γελοίο τίποτε» 25. Εν όψει αυτών των µειονεκτηµάτων της χρήσης των ΜΜΕ, ο Άρειος Πάγος µε πρόσφατη γνωµοδότηση-απόφασή του 10/1992 για να εξασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης καθώς και το κύρος των λειτουργών της είχε προτείνει την απαγόρευση της µετάδοσης από «την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, 24 Μίτζηρας Αθ. Κώστας, «Η µετάδοση από τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας της ποινικής δίκης», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ

11 καθώς και την κινηµατογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχοληψία και κάθε άλλη µηχανική απεικόνιση ή ηχητική αποτύπωση των δικών». Αντιστοίχως και το άρθρο 27 του πολυνοµοσχεδίου προέβλεπε στην αρχική µορφή του την απαγόρευση της ολικής ή µερικής λήψης ή µετάδοσης από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο καθώς και την κινηµατογράφηση, βιντεοσκόπηση, ή ηχητική αποτύπωση των πάσης φύσεως δικών. Αυτή όµως η απαγόρευση που επεκτείνεται σε κάθε µορφής απεικόνιση της δίκης δε συµβαδίζει µε τη θεσµική εγγύηση του άρθρου 93 παρ. 2 Σ. Αντίθετα δηµιουργεί φόβο και δυσπιστία στο κοινό καθώς δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι δικαστές έχουν να κρύψουν στοιχεία από το δηµόσιο έλεγχο. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη και θεµελίωση τριών δικαιωµάτων συµφερόντων. Καταρχήν, τίθεται το συµφέρον της δικαιοσύνης υπέρ του οποίου θεσπίστηκε και η θεσµική εγγύηση της αρχής της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων. Όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία και η επίβλεψη του κοινού στις συνεδριάσεις επιβάλλει την ακριβή και σωστή τήρηση των νοµίµων διατυπώσεων, το σεβασµό στα δικαιώµατα του κατηγορούµενου, ελέγχει την αµεροληψία των δικαστών, εντείνει το ζήλο των τελευταίων για την ανακάλυψη της αλήθειας και τη σωστή απονοµή της δικαιοσύνης. Το άρθρο 14 Συντάγµατος εµπεριέχει το δεύτερο δικαίωµα, αυτό της πληροφόρησης, δηλαδή της απόκτησης και της µετάδοσης πληροφοριών. Υπάρχουν περιστάσεις που εξαιτίας του ιδιαίτερου πολιτικού, κοινωνικού ή επιστηµονικού ενδιαφέροντος, των δικαστικών συνεδριάσεων, η κοινή γνώµη ζητάει να τις παρακολουθήσει απ την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ή να ενηµερωθεί για τις λεπτοµέρειες αυτής απ τον Τύπο. Οι υποψήφιοι ακροατές τότε αποτελούν ευρύ κύκλο προσώπων και δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν όλοι µέσα στον περιορισµένο χώρο του δικαστηρίου. Το δικαίωµα αυτό ρητώς αναγνωρίζεται και στη διάταξη του άρθρου 10 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που ορίζει ότι : «Παν πρόσωπο έχει δικαίωµα εις την ελευθερία εκφράσεως. Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερία γνώµης ως και την ελευθερία λήψεως ή µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών...». 25 ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ

12 Το συµφέρον του κατηγορούµενου, τέλος, και το τεκµήριο της αθωότητάς του, είναι αυτό που θίγεται ιδιαίτερα απ τη µη αρµόζουσα στις περιστάσεις δηµοσιογραφική κάλυψη της συνεδρίασης του δικαστηρίου απ τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Το άρθρο 11 1 του προοιµίου της Οικουµενικής διακηρύξεως των δικαιωµάτων του ανθρώπου της 10 ης εκεµβρίου 1948 και το άρθρο 6 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ορίζει ότι : «παν πρόσωπον κατηγορούµενον επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είναι αθώον µέχρι της νοµίµου αποδείξεως της ενοχής του 26». Εξάλλου και το ίδιο το Σύνταγµα κατοχυρώνει µε τη διάταξη του άρθρου 2 1 του Συντάγµατος την υποχρέωση σεβασµού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οφείλεται δηλαδή η παράλειψη κάθε είδους προσβολής της προσωπικότητας και τιµής του ανθρώπου ενώ παράλληλα οι φορείς της δηµόσιας εξουσίας οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, που είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση του περιεχοµένου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αναµφίβολο περιεχόµενο της υποχρεώσεως αυτής είναι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από τις προσβολές, όχι µόνο απ τα κρατικά όργανα αλλά και απ τις εξωκρατικές δυνάµεις, όπως τους ιδιώτες, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 27. Πάνω σ αυτό στηρίζεται και το δικαίωµα του κατηγορούµενου να ζητήσει την αποτροπή της ηθικής µείωσής του απ τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου (πολιτικού, ποινικού, διοικητικού). Πρόβληµα εναρµόνισής τους και σωστής οριοθέτησής τους µε ακριβή αντικειµενικά κριτήρια τίθεται όταν τα προαναφερόµενα δικαιώµατα δε συµπλέουν αλλά συγκρούονται µεταξύ τους. Η σωστή οριοθέτησή τους θα επιτρέψει ή θα απαγορεύσει, θα επιβάλλει περιορισµούς ή όχι στην τηλεοπτική ή ραδιοφωνική µετάδοση της δηµόσιας συνεδρίασης της δίκης. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Το Σύνταγµα θεσπίζει ορισµένες εξαιρέσεις από την αρχή της δηµοσιότητας των δικαστηρίων. Με µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, παρατηρείται ότι τον αποκλεισµό της δηµοσιότητας, επέτρεπε ήδη το άρθρο 289 του Συντάγµατος του 1832, όταν αυτή προσέβαλλε «τη σεµνότητα». Αργότερα το άρθρο 90 του 26 Λαµνίδης Π., «Πρέπει να επιτρέπονται τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση και ραδιόφωνο) για τη µετάδοση της δίκης;», ικαιοσύνη, 1993, σελ Ράϊκου Γ. Αθ., «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, τα θεµελιώδη δικαιώµατα», Τόµος Β, Τεύχος Β, Αθήνα Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ

13 Συντάγµατος του 1844, όριζε ότι «αι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δηµόσιαι, εκτός όταν η δηµοσιότης ήθελεν είσθαι επιβλαβής εις τα χρηστά ήθη και την κοινή ευταξίαν, αλλά τότε τα δικαστήρια οφείλουσι να εκδίδωσι περί τούτου απόφασιν». Η διάταξη αυτή παρέµεινε αµετάβλητη και την περιελάµβαναν όλα τα προϊσχύσαντα Ελληνικά Συντάγµατα. Το Ισχύον Σύνταγµα 1975 / 1986 /2001 στο άρθρο 93 2 καθιερώνει δύο εξαιρέσεις : «εκτός αν το δικαστήριο κρίνει µε απόφασή του ότι η δηµοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων». Βάσει του άρθρου 93 παρ. 2 Σ η αρχή της δηµοσιότητας οριοθετείται καταρχήν απ τα χρηστά ήθη. Πρόκειται για µια αόριστη νοµική έννοια και το κριτήριο καθορισµού της είναι γενικό. Ειδικότερα ως χρηστά ήθη νοούνται οι κάθε φορά γενικά αποδεκτοί ή κρατούντες ηθικοί κανόνες, δηλαδή σύµφωνα µε τον Γ. Μπαλή : «ουχί αι περί ηθικής ατοµικαί αντιλήψεις του δικάζοντος ή άλλων ορισµένου κοινωνικού κύκλου, αλλ αι ιδέαι του εκάστοτε κατά γενικήν αντίληψην χρηστώς και εµφρόνως σκεπτοµένου κοινωνικού ανθρώπου». 28 Στη συνέχεια προστατεύεται και η ιδιωτική ζωή και η προσωπικότητα των διαδίκων. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να υλοποιηθεί σε αποφάσεις για ολικό ή µερικό αποκλεισµό της δηµοσιότητας σε κάθε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των δικαστηρίων πρόκειται να συζητηθούν γεγονότα της προσωπικής ζωής των διαδίκων, γεγονός που θα αποτελούσε σοβαρή διείσδυση στη προσωπική σφαίρα τους. Η απόφαση περί αποκλεισµού της δηµοσιότητας πρέπει να είναι αιτιολογηµένη ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους και του εισαγγελέα, αν αυτός παρίσταται και να απαγγελθεί δηµόσια, σύµφωνα µε το άρθρο 93 3 εδ. α.. Οι εξαιρέσεις ισχύουν µόνο για τους τρίτους, ποτέ όµως για τους διαδίκους, τους νόµιµους αντιπροσώπους τους και τους πληρεξούσιούς τους. Η διάταξη καθορίζει αναµφίβολα περιοριστικά τις εξαιρέσεις και συνεπώς ο νόµος δεν µπορεί να προσθέσει και άλλες. Ετσι, το άρθρο 114 Κ. Πολιτικής ικονοµίας, που προβλέπει ως λόγο αποκλεισµού της αρχής της δηµοσιότητας, δηλαδή τη διεξαγωγή της δίκης «κεκλεισµένων των θυρών», µεταξύ άλλων και τον κίνδυνο βλάβης της δηµόσιας τάξης, είναι αντίθετο προς το άρθρο 93 2 Σ. εφόσον η ρύθµισή του δεν έχει προσαρµοστεί ακόµη στην ερµηνευόµενη διάταξη του ισχύοντος Συντάγµατος. Έτσι ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί να περιορίσει την αρχή της δηµοσιότητας θέτοντας και άλλους περιορισµούς πέρα από αυτούς που θεσπίζει 28 Ράϊκου Γ. Αθ., «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, τα θεµελιώδη δικαιώµατα», Τόµος Β, Τεύχος Β, Αθήνα Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ

14 το Σύνταγµα, σε αρκετές όµως περιπτώσεις οφείλει να την οργανώσει 29. Η διάταξη του άρθρου 330 Κ. Ποιν. ικ. επαναλαµβάνει τη διάταξη του ισχύοντος Συντάγµατος ως προς τις περιπτώσεις αποκλεισµού της δηµοσιότητας, επιτρέποντας τη διεξαγωγή της δίκης «κεκλεισµένων των θυρών» ενδεικτικά σε δίκη βιασµού, εάν η δηµοσιότητα θα έχει ως συνέπεια την ιδιαίτερη ψυχική ταλαιπωρία ή το διασυρµό του θύµατος. Εύλογα επίσης τα άρθρα Κ. Πολ. ικ. και Κ. Ποιν. ικ. δίνουν στο διευθύνοντα τη διαδικασία το δικαίωµα να ορίσει κατά την κρίση του τον αριθµό των προσώπων που µπορούν να µείνουν στην αίθουσα, χωρίς να παρακωλύουν τη διαδικασία ή να αποβάλλει οπλοφορούντες. ε συνιστά νέο περιορισµό ή προσβολή της δηµοσιότητας ο εκ των προτέρων καθορισµός του αριθµού των εισακτέων προσώπων βάσει αδιάκριτης έκδοσης και διανοµής ορισµένου αριθµού εισιτηρίων, αν και κάτι τέτοιο αποκρούεται, επειδή θεωρείται ότι διευκολύνει τη νόθευση της δηµοσιότητας και προσδίδει θεατρικό χαρακτήρα στη δίκη. Περιορισµός επίσης δεν είναι και ο έλεγχος των εισερχοµένων απ τους αστυνοµικούς υπαλλήλους που έχουν εντολή να τηρούν την τάξη, µε τον όρο βέβαια ότι αυτός ο έλεγχος δεν αποτελεί πρόσχηµα επιλογής των αρεστών µόνο προσώπων. Η λελογισµένη χρήση της διακριτικής εξουσίας του δικαστηρίου, η απαγόρευση σε µια δίκη της χρήσεως των ηλεκτρονικών µέσων για την αναµετάδοσή της, όταν µάλιστα η απαγόρευση αυτή βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια για την οριοθέτηση των προαναφερόµενων συµφερόντων για την εύρεση εκείνης της χρυσής τοµής, που θα συγκεράσει αντιτιθέµενα αλλά εξίσου πολύτιµα αγαθά µιας δηµοκρατικής πολιτείας, δε συνιστά λογοκρισία. Εξάλλου, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι η αναγνώριση του τύπου ως πηγής ενδεχόµενου κινδύνου για την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών µε καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική και ηθική εικόνα του προβαλλόµενου προσώπου, επιτάσσει τη λήψη εκ µέρους του τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, µέτρων τα οποία θα περιορίσουν τις πιθανότητες επελεύσεως των κινδύνων 30. Νοµοθετικοί περιορισµοί δηµοσίευσης στον τύπο µε σκοπό την προστασία της ανεπηρέαστης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δικαιοσύνης και την προστασία των παραγόντων της δίκης, των θυµάτων του εγκλήµατος και του 29 Τσάτσος Θ. ηµήτριος, «Συνταγµατικό ίκαιο Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας», Τόµος Β, Αθήνα Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ Καρακώστας Κ.Ι., «Συναλλακτικές υποχρεώσεις του τύπου και προστασία της προσωπικότητας»,τόµος Β, Ελληνική ικαιοσύνη, σελ επ. 14

15 κατηγορουµένου, δεν αντιβαίνουν στο συνταγµατικό κατοχυρωµένο δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου 31 (αν / 1938 Ο νόµος αυτός λόγω της δικτατορικής καταγωγής του όσο και της εν γένει έλλειψης συµβατότητάς του µε την ελευθερία του τύπου, είναι εντελώς στερηµένος ουσιαστικής νοµιµοποίησης και πρακτικά τελεί σε αχρηστία) 32. Περιορισµός της ελευθερίας γνώµης και πληροφορίας, µεταξύ άλλων, προβλέπονται και απ το άρθρο 10 2 Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων Ανθρώπου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Κύριο γνώρισµα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι η λειτουργία και η δύναµη της κριτικής. Στη δηµοκρατία και οι κρίνοντες, κρίνονται. Η δικαιοσύνη είναι κατά κύριο λόγο ο θεσµός που πρέπει να επιβεβαιώνει διαρκώς τη δύναµη αλλά και την ανεξαρτησία του, έτσι όπως εκφράζεται αυτή µέσω της αµερόληπτης κρίσης των δικαστηρίων. Σύµφωνα, δυστυχώς, µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήµιο µε ευθύνη του Καθηγητή κ. ασκαλάκη, 47,7% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο ικαστής δεν ασκεί το λειτούργηµά του αµερόληπτα και 59,8% ότι δεσµεύεται και χειραγωγείται απ την πολιτική εξουσία 33. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνουν τη δυσπιστία και την ανάγκη των πολιτών να αξιώνουν πλήρη έλεγχο της δικαστικής εξουσίας. Η αρχή της δηµοσιότητας, είναι το µέσο µε το οποίο ασκείται η αδιάλειπτη κριτική της δικαστικής ετυµηγορίας απ τον πολίτη. Η συνταγµατική επιταγή για προστασία του υπέρτατου αγαθού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το δηµοκρατικό δικαίωµα του πολίτη για πληροφόρηση και η σύγχρονη δικαιοκρατική αντίληψη για την αποστολή των δικαστηρίων προς αγαθή απονοµή της δικαιοσύνης και εδραίωση της κοινωνικής ασφάλειας και ειρήνης, οριοθετούν το πλαίσιο λειτουργίας της άµεσης και κυρίως της έµµεσης δηµοσιότητας. Η ορθή και αποτελεσµατική λύση των προβληµάτων και η απάλειψη των αρνητικών 31 αγτόγλου.π, «Συνταγµατικό ίκαιο - Ατοµικά ικαιώµατα», Τόµος Α, Αθήνα Κοµοτηνή Αντ. Ν. Σάκκουλα σελ Κατρούγκαλος Γ., «Η δηµοσιότητα της δίκης», Ενωση ιοικητικών ικαστών, ιοικητική δίκη, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 769, υποσηµείωση Κατρούγκαλος Γ., «Η δηµοσιότητα της δίκης», Ενωση ιοικητικών ικαστών, ιοικητική δίκη, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ

16 επενεργειών απ τη λειτουργία της έµµεσης δηµοσιότητας θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε την προσπάθεια για αναβάθµιση της δικαστικής δηµοσιογραφίας. Η θέσπιση ενός Κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και η ίδρυση των αντίστοιχων πειθαρχικών δηµοσιογραφικών οργάνων, η καθιέρωση προσλήψεως από τους φορείς µαζικής ενηµέρωσης ειδικευµένων δικαστικών δηµοσιογράφων µε νοµική παιδεία και η ίδρυση και λειτουργία γραφείων στις κατά τόπους εισαγγελίες και τα αρµόδια δικαστήρια, από όπου οι δηµοσιογράφοι θα µπορούν να συλλέξουν απαραίτητες και ελεγµένα ακριβείς πληροφορίες, θα οδηγούσε στην απρόσκοπτη πραγµάτωση της αρχής της δηµοσιότητας, θωρακίζοντας την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στο δικαίωµα για πληροφόρηση του κοινού, το σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και προσωπικότητας του ατόµου και στην υποχρέωση της δικαστικής λειτουργίας για δίκαιη και ανεπηρέαστη κρίση. Η δηµοσιότητα οφείλει λειτουργικά να οργανωθεί, αλλά δε γίνεται και δεν πρέπει να αποκλεισθεί, γιατί σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Feuerbach : «Η εντύπωση, ότι η Αλήθεια και το ίκαιο είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τη δηµοσιότητα, είναι βαθιά ριζωµένη, όχι µόνο µε τα αισθήµατα των ανθρώπων αλλά και την ίδια τη φύση των πραγµάτων ηµητράτος Γ.Ν., «Προβλήµατα δηµοσιότητας στην ποινική δίκη», Νοµικό Βήµα, 1991, σελ

17 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχή της δηµοσιότητας, ως µια απ τις τρεις συνταγµατικά κατοχυρωµένες στο άρθρο 93, αρχές λειτουργίας των δικαστηρίων, αποτελεί θεσµική εγγύηση για τον έλεγχο του έργου των δικαστηρίων από τη λαϊκή κυριαρχία. Συνιστά θεµελιώδη δικονοµική αρχή µε σκοπό την ανεπηρέαστη απονοµή της δικαιοσύνης, ενισχύοντας το αίσθηµα της ευθύνης και την αµεροληψία των δικαστικών λειτουργών και το σεβασµό των δικαιωµάτων των διαδίκων, αυξάνοντας την εµπιστοσύνη των κοινωνών. Η αρχή της δηµοσιότητας, που ισχύει για όλα τα δικαστήρια ποινικά, πολιτικά, διοικητικά, στρατιωτικά προσαρµόστηκε στις νέες καταστάσεις. Η άµεση δηµοσιότητα, που επιτρέπει την παρακολούθηση και γνώση των τεκταινοµένων στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, όχι µόνο απ τους διαδίκους αλλά και από τρίτους ακροατές, παρευρισκόµενους εντός του χώρου του ακροατηρίου, καθίσταται ανεπαρκής. Στη σύγχρονη πολυάνθρωπη κοινωνία, το δικαίωµα του κάθε πολίτη να λαµβάνει γνώση της δικαστικής διαδικασίας, κυρίως για τις συνεδριάσεις ιδιαίτερου πολιτικού, κοινωνικού ή οικονοµικού ενδιαφέροντος, στοιχειοθετεί την ανάγκη έµµεσης δηµοσιότητας, δηλαδή την ενηµέρωσή του απ τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική κάλυψη της δίκης. Στο άρθρο 93 2 θεµελιώνονται τρία δικαιώµατα-συµφέροντα: το συµφέρον της δικαιοσύνης, το δικαίωµα της πληροφόρησης του κάθε πολίτη και το δικαίωµα του κατηγορουµένου για σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του και ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. Συχνά τα εξίσου πολύτιµα αυτά δικαιώµατα δεν συµπλέουν. Έτσι καθίσταται αναγκαία η εναρµόνισή τους, η σωστή οριοθέτησή τους. Ήδη το άρθρο 93 προβλέπει εξαιρέσεις απ την αρχή της δηµοσιότητας µε σκοπό το σεβασµό στα χρηστά ήθη και την προστασία της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων, ενώ κρίνεται απαραίτητη και η αναβάθµιση της δικαστικής δηµοσιογραφίας για την καλύτερη λειτουργία της έµµεσης δηµοσιότητας. 17

18 SUMMARY The principle of publicity, as one of the three constitutionally secured function principles of courts of law in the article 93, aims to the control of courts function on behalf of the people. It establishes a fundamental legal principle, which aims to the unbiased dispensation of justice, reinforcing the responsibility feeling, the impartiality of the justice functions and the litigants respect, increasing the confidence of citizens. The principle of publicity, which values for all the kind of courts legal, political, administrative, military, has adjusted to the new circumstances. The direct publicity, which allows the attendance of what really happens in the court sessions, not only from the litigants but from third parties as well, who are present within the audience is considered insufficient. Nowadays in the crowed society the right of every citizen to be informed about the judicial function, mainly for the sessions of particular political, social, financial interest, lead us to the indirect publicity, which means his/her information from media. There are three fundamental rights-interests in the article 93: The interest of justice, the right to information of every citizen and the right of the accused for humans dignity respect and the proper dispensation of justice. These equally precious rights do not often agree with each other. In this way it becomes necessary their concordance. The article 93 already foresees exceptions from the principle of publicity according to the fundamental principles of law and to the protection of the private of family of the litigants, while it is considered necessary the upgrading of the judicial journalism for the better use of the indirect publicity. 18

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340201000037

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Εργασία µε τίτλο :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Εργασία µε τίτλο : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία µε τίτλο : ««H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΙΚΗΣ»» Προπτυχιακό µάθηµα :«ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ» ιδάσκων : Ανδρέας ηµητρόπουλος Φοιτητής:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Φραντζή Κωνσταντίνα. Η Αρχή της Δημοσιότητας των Δικαστικών Συνεδριάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προπτυχιακή Εργασία. Φραντζή Κωνσταντίνα. Η Αρχή της Δημοσιότητας των Δικαστικών Συνεδριάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προπτυχιακή Εργασία Φραντζή Κωνσταντίνα Η Αρχή της Δημοσιότητας των Δικαστικών Συνεδριάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 Α. Εισαγωγικές Διατάξεις 1 Το παρόν κείμενο είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που υιοθέτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του ΣχΝ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Β. Συνταγµατική θεµελίωση της Ιταλίας και της Ελλάδας στην Ε.Ε. Γ. Ο εκδηµοκρατισµός της Ένωσης και η θέση του πολίτη

Α. Η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Β. Συνταγµατική θεµελίωση της Ιταλίας και της Ελλάδας στην Ε.Ε. Γ. Ο εκδηµοκρατισµός της Ένωσης και η θέση του πολίτη 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Μεταπτυχιακά ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο» Α) Συνταγµατική Θεµελίωση Ιταλίας και Ελλάδας στην Ε.Ε. Β) Η Θέση του Πολίτη στην Ε.Ε. σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 Νίκος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Δικηγόρος, Διευθυντής του ΕΚΕΜΕ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συζήτηση για τις προσαρμογές στη λειτουργία των οργάνων της ΕΚ/ΕΕ, με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 3 του 1991 98(Ι) του 1994 101(Ι) του 1995 1(Ι) του 2000 59(Ι) του 2003 36(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ Εργασία στα Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα Όνοµα: Κοσµά Μαρία Α.Μ 1340200400789 Τηλ:6946563681 Έτος 2007 Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη σελ.3 Περίληψη στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2009 Διδάσκων: Καθηγητής Α.

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Η οικονομική ελευθερία υπό το πρίσμα της επιχειρηματικής ελευθερίας Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο διδάσκοντες: Ανδρ. Δημητρόπουλος, καθηγητής, Θ. Αντωνίου, επ. καθηγήτρια εισήγηση: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελευθερία της έκφρασης».

«Η ελευθερία της έκφρασης». «Η ελευθερία της έκφρασης». Εργασία στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. Τμήμα Β3 Σχολικό έτος: 2015-2016 Οι μαθητές : Πάλλα Γεωργία, Πιπέρη Ευσταθία, Χουλιαράς Σπύρος Ψωμιάδης Γιάννης, Ψωφάκη Σπυριδούλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα