ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SWD(2016) 302 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά και Πρόταση Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων [ ] {COM(2016) 594 final} {SWD(2016) 301 final} EL EL

2 Δελτίο συνοπτικής παρουσίασης Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας Α. Ανάγκη ανάληψης δράσης Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί είναι πρόβλημα σε επίπεδο ΕΕ; Η παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει μια σειρά από ζητήματα που συνδέονται με τη λειτουργία των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο προσαρμογής των υφιστάμενων κανόνων ή θέσπισης νέων κανόνων σε τρεις διακριτούς τομείς: i) επιγραμμική πρόσβαση σε περιεχόμενο ii) λειτουργία βασικών εξαιρέσεων στο ψηφιακό και το διασυνοριακό περιβάλλον και iii) λειτουργία της αγοράς πνευματικής ιδιοκτησίας. Στον πρώτο τομέα, τα προβλήματα που εξετάζονται στην εκτίμηση επιπτώσεων σχετίζονται άμεσα με τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την εκκαθάριση των επιγραμμικών δικαιωμάτων οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, οι φορείς παροχής υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία (Videoon-Demand VoD) και οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσχέρειες σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων για την επιγραμμική μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο ομοίως, η εκκαθάριση δικαιωμάτων μπορεί να είναι πολύπλοκη στην περίπτωση υπηρεσιών αναμετάδοσης που δεν παρέχονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων που προσφέρουν κανάλια από άλλα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της εκτίμησης της κλίμακας των προβλημάτων αυτών αλλά και των πιθανών λύσεων λήφθηκαν υπόψη τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση (οδηγία 93/83/ΕΟΚ). Επίσης, οι δυσχέρειες στην απόκτηση επιγραμμικών δικαιωμάτων συμβάλλουν στην περιορισμένη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες VoD. Τέλος, οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσχέρειες σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων για την ψηφιοποίηση έργων εκτός εμπορίου των συλλογών τους και τη διάδοσή τους στο κοινό. Στον δεύτερο τομέα, η ανασφάλεια δικαίου ως προς τις πράξεις που επιτρέπονται βάσει των υφιστάμενων εξαιρέσεων, ειδικότερα δε στο ψηφιακό περιβάλλον, έχει επισημανθεί ως σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι επηρεάζονται από την ανασφάλεια δικαίου όταν χρησιμοποιούν περιεχόμενο σε ψηφιακά υποστηριζόμενες και διασυνοριακές δραστηριότητες διδασκαλίας. Για τους ερευνητές υπάρχει ανασφάλεια δικαίου ως προς τη δυνατότητα εξόρυξης κειμένου από περιεχόμενο στο οποίο έχουν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης. Λόγω της νομικής ανασφάλειας και του δυσανάλογου κόστος συναλλαγής καθίσταται δυσχερής και η διαφύλαξη έργων από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Στον τρίτο τομέα, η εκτίμηση επιπτώσεων επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τη διανομή αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον, κάνοντας διάκριση μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν «στο προηγούμενο στάδιο» οι δικαιούχοι όταν επιχειρούν να παραχωρήσουν άδεια για το περιεχόμενό τους σε ορισμένες μορφές υπηρεσιών, και εκείνων που αντιμετωπίζουν «στο επόμενο στάδιο» οι δημιουργοί όταν διαπραγματεύονται τη σύναψη συμβάσεων για την εκμετάλλευση των έργων τους. Οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όταν επιδιώκουν να ελέγξουν και να προσποριστούν χρηματικό όφελος από τη χρήση του περιεχομένου τους από επιγραμμικές υπηρεσίες που αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που αναφορτώνεται από τελικούς χρήστες. Έχει επίσης καταστεί δυσχερές για τους εκδότες του δημοσιογραφικού χώρου να παραχωρούν άδεια για τις εκδόσεις τους και να αποτρέπουν τη χωρίς άδεια χρήση τους από επιγραμμικές υπηρεσίες. Επίσης, για όλους τους εκδότες υπάρχει ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη δυνατότητά τους να εισπράττουν μερίδιο της αποζημίωσης για χρήσεις έργων υπό καθεστώς εξαίρεσης. Τέλος, οι συγγραφείς και οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (δημιουργοί) μπορεί να μην έχουν πάντοτε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων τους ώστε να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν την προσήκουσα αμοιβή σε αντάλλαγμα για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους. Τι θα πρέπει να επιτευχθεί; Προσδιορίστηκαν τρεις γενικοί στόχοι: i) να καταστεί δυνατή η ευρύτερη επιγραμμική πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ, με επικέντρωση στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα και την πολιτιστική κληρονομιά ii) να διευκολυνθεί η ψηφιακή χρήση προστατευόμενου περιεχομένου στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διαφύλαξη στην ενιαία αγορά και iii) να διασφαλιστεί ότι η αγορά επιγραμμικών πνευματικών δικαιωμάτων 1

3 λειτουργεί αποτελεσματικά για όλους τους παράγοντές της και παρέχει τα σωστά κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε δημιουργικό περιεχόμενο και τη διάδοσή του. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ (επικουρικότητα); Θέτοντας στο επίκεντρο τη λειτουργία των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό και το επιγραμμικό περιβάλλον, η παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει τα προβλήματα που έχουν σημαντική διασυνοριακή διάσταση. Όσον αφορά τον πρώτο τομέα, οι εθνικές λύσεις για τα προαναφερθέντα προβλήματα που σχετίζονται με την επιγραμμική πρόσβαση σε περιεχόμενο, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο, μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερο κατακερματισμό στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, για να υπάρξουν σαφή οφέλη θα πρέπει να προβλεφθεί κοινή προσέγγιση και δράση σε επίπεδο ΕΕ. Όσον αφορά τον δεύτερο τομέα, το υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να παρέμβουν στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι δεν μπορούν να τροποποιήσουν μονομερώς το πεδίο εφαρμογής των εναρμονισμένων δικαιωμάτων και εξαιρέσεων. Επίσης, η παρέμβαση της ΕΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου σε διασυνοριακό επίπεδο. Όσον αφορά τον τρίτο τομέα, το σκεπτικό για την ανάληψη ενωσιακής δράσης πηγάζει τόσο από την ήδη υπάρχουσα εναρμόνιση (κυρίως από την άποψη των δικαιωμάτων) όσο και από τον διασυνοριακό χαρακτήρα της διανομής περιεχομένου επιγραμμικά. Η παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο δεν θα ήταν επαρκώς αποδοτική ώστε να αντιμετωπιστούν τα προσδιορισθέντα προβλήματα (κυρίως λόγω περιορισμένης κλίμακας) και θα δημιουργούσε νέα εμπόδια και κατακερματισμό της αγοράς. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους δημιουργούς και όσους πραγματοποιούν επενδύσεις σε περιεχόμενο, τους διανομείς και τους χρήστες. Θα επιτρέψει επίσης στους δικαιούχους να ασκούν καλύτερα τα δικαιώματά τους στο επιγραμμικό περιβάλλον και θα διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Β. Λύσεις Ποιες είναι οι διάφορες επιλογές για την επίτευξη των στόχων; Υπάρχει προτιμώμενη επιλογή ή όχι; Αν όχι, γιατί; Οι επιλογές που εξετάστηκαν για κάθε θεματικό πεδίο περιλαμβάνουν την επιλογή αναφοράς, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων ήταν μια μη νομοθετική επιλογή (με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών ή συστάσεων της Επιτροπής και/ή διαλόγου με τους εμπλεκόμενους παράγοντες) και μία ή περισσότερες νομοθετικές επιλογές. Για κάθε θεματικό πεδίο προσδιορίστηκε μια προτιμώμενη επιλογή. Στον τομέα της επιγραμμικής πρόσβασης σε περιεχόμενο, διάφορα αδειοδοτικά καθεστώτα, τα οποία λογίζονται ως μηχανισμοί δράσης που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων, εξετάζονται στο πλαίσιο των νομοθετικών επιλογών. Η προτιμώμενη επιλογή σε σχέση με τις επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών είναι η εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης στην εκκαθάριση δικαιωμάτων για τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους που είναι παρεπόμενες των αρχικών εκπομπών τους. Όσον αφορά τις ψηφιακές αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, η προτιμώμενη επιλογή είναι η εφαρμογή υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων στις υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω «κλειστών» δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την αδειοδότηση δικαιωμάτων VoD, η προτιμώμενη επιλογή περιλαμβάνει διάλογο με τους εμπλεκόμενους Ευρωπαίους παράγοντες και έναν μηχανισμό διαπραγμάτευσης που θα διευκόλυνε την παραχώρηση αδειών για την επιγραμμική εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων μέσω της άρσης των συμβατικών εμποδίων. Τέλος, για τα έργα εκτός εμπορίου, η προτιμώμενη επιλογή είναι η νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν συγκεκριμένους νομικούς μηχανισμούς για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων αδειοδότησης ως προς τη χρήση έργων εκτός εμπορίου από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς και θα προβλέπει τη διασυνοριακή ισχύ αυτών των συμβάσεων. Σε σχέση με τις εξαιρέσεις, οι νομοθετικές επιλογές έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες εξαιρέσεις (στην περίπτωση της διαφύλαξης και της διδασκαλίας) ή να θεσπίζουν νέα εξαίρεση για συγκεκριμένες χρήσεις (εξόρυξη κειμένου). Προβλέπονται διάφορες επιλογές, με παραλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης, τους δικαιούχους και/ή τη σχέση με την αγορά των αδειοδοτήσεων. Η προτιμώμενη επιλογή για τις δραστηριότητες διδασκαλίας είναι η πρόβλεψη υποχρεωτικής εξαίρεσης που καλύπτει τις ψηφιακές χρήσεις οι οποίες γίνονται χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη επαρκούς αριθμού αδειών που θα καλύπτουν τις ίδιες χρήσεις (ψηφιακή και διασυνοριακή). 2

4 Για την εξόρυξη κειμένου, η προτιμώμενη επιλογή είναι η πρόβλεψη υποχρεωτικής εξαίρεσης που θα ισχύει για τους ερευνητικούς οργανισμούς που ενεργούν προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος, όπως τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά ιδρύματα. Η εξαίρεση θα τους επιτρέπει να πραγματοποιούν εξόρυξη κειμένου σε περιεχόμενο στο οποίο έχουν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας. Για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προτιμώμενη επιλογή είναι η θέσπιση υποχρεωτικής εξαίρεσης για σκοπούς διαφύλαξης από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς πνευματικής ιδιοκτησίας, οι νομοθετικές επιλογές που εξετάστηκαν αποσκοπούν στη διασφάλιση του δίκαιου επιμερισμού της αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον, κυρίως μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων υποχρεώσεων επί ορισμένων τύπων επιγραμμικών υπηρεσιών ή επί όσων συμβάλλονται με συγγραφείς και ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες. Σε σχέση με τη χρήση περιεχομένου από υπηρεσίες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες, η προτιμώμενη λύση είναι η επιβολή υποχρέωσης στις επιγραμμικές υπηρεσίες που αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες περιεχομένου που αναφορτώνεται από τους χρήστες τους να χρησιμοποιούν τεχνολογίες με κατάλληλο και αναλογικό χαρακτήρα και να αυξήσουν τη διαφάνεια έναντι των δικαιούχων. Όσον αφορά τα δικαιώματα σε εκδόσεις, η προτιμώμενη λύση είναι η κατοχύρωση στο δίκαιο της ΕΕ συγγενικού δικαιώματος για τους εκδότες που θα καλύπτει τις ψηφιακές χρήσεις των δημοσιογραφικών εκδόσεών τους, καθώς και μιας διάταξης που θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες (ειδησεογραφικού ή επιστημονικών εκδόσεων, βιβλίων κ.λπ.) να εισπράττουν μερίδιο της αποζημίωσης για χρήσεις που καλύπτονται από καθεστώς εξαίρεσης. Σε σχέση με την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την αμοιβή των δημιουργών, η προτιμώμενη λύση συνίσταται στη θέσπιση στη νομοθεσία της ΕΕ υποχρεώσεων διαφάνειας για τους αντισυμβαλλομένους των δημιουργών (κυρίως δε για τους παραγωγούς και τους εκδότες), που θα υποστηρίζεται από έναν μηχανισμό αναπροσαρμογής συμβάσεων και επίλυσης διαφορών. 3

5 Ποιες απόψεις διατύπωσαν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς; Ποιος υποστηρίζει την κάθε επιλογή; Οι επιλογές που εξετάστηκαν στην παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων θα επηρέαζαν ευρύ φάσμα εμπλεκομένων παραγόντων και κυρίως: συγγραφείς και ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, παραγωγούς, εκδότες, ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών αναμετάδοσης, διανομείς, επιγραμμικές υπηρεσίες, θεσμικούς χρήστες, ερευνητές, καταναλωτές. Οι απόψεις των εμπλεκομένων παραγόντων αφορούν πολύ συγκεκριμένα το κάθε θεματικό πεδίο και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε συνάρτηση με την κάθε επιλογή που εξετάζεται στη εκτίμηση επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο , τα οποία υποστηρίζουν την ανάλυση που περιλαμβάνεται στην παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων, παρουσιάζονται στο παράρτημα 2. Γ. Επιπτώσεις της προτιμώμενης επιλογής Ποια είναι τα οφέλη της προτιμώμενης επιλογής (εάν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών); Οι προτιμώμενες επιλογές που προσδιορίστηκαν σε σχέση με τις επιγραμμικές μεταδόσεις και αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων θα περιόριζαν το κόστος συναλλαγής που συνδέεται με την εκκαθάριση δικαιωμάτων που επωμίζονται οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί για τις διασυνοριακές επιγραμμικές μεταδόσεις τους, καθώς και οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω «κλειστών» δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. IPTV). Αναμένεται επίσης να βελτιώσουν τη διασυνοριακή διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και την πρόσβαση σε αυτά. Όσον αφορά την αδειοδότηση δικαιωμάτων VoD, η προτιμώμενη επιλογή θα συνέβαλε στην άρση των συμβατικών εμποδίων και θα μπορούσε έτσι να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες VoD. Για τα έργα εκτός εμπορίου, η προτιμώμενη επιλογή θα ευνοούσε τον περιορισμό του κόστους συναλλαγής και θα καθιστούσε δυνατή την παραχώρηση των ειδικών αδειών που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση και τη διάδοση έργων εκτός εμπορίου από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς, για όλα τα είδη έργων και σε όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο. Η νέα εξαίρεση για τις ψηφιακές χρήσεις προστατευόμενου περιεχομένου το οποίο χρησιμοποιείται για επεξηγηματικούς σκοπούς κατά τη διδασκαλία θα εξασφάλιζε πλήρη ασφάλεια δικαίου για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την υιοθέτηση, καθώς και την ποιότητα, των ψηφιακών τεχνολογιών και των καινοτόμων μεθόδων στην εκπαίδευση και να προσφέρει εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον και καλύτερα αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους. Η ευχέρεια των κρατών μελών να θέτουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη επαρκούς αριθμού αδειών που θα καλύπτουν τις ίδιες χρήσεις θα εξασφάλιζε την απαιτούμενη ευελιξία χωρίς να περιορίζει την ασφάλεια δικαίου για τους χρήστες ή να παρεμποδίζει τις διασυνοριακές χρήσεις. Η νέα εξαίρεση για την εξόρυξη κειμένου θα αύξανε την ασφάλεια δικαίου και θα περιόριζε το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων για τους ερευνητικούς οργανισμούς, ακόμα και σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων με εμπορικά οφέλη, π.χ. στο πλαίσιο ΣΔΙΤ. Η προτιμώμενη επιλογή για τη διαφύλαξη θα εξασφάλιζε πλήρη ασφάλεια δικαίου στους οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς που αναπαράγουν έργα στις μόνιμες συλλογές τους με σκοπό τη διαφύλαξή τους, μεταξύ άλλων και μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Στον τρίτο τομέα που καλύπτει η παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων, οι προτιμώμενες επιλογές αναμένεται να επιτρέψουν στους δικαιούχους να εκμεταλλεύονται και να ελέγχουν καλύτερα τη διανομή του περιεχομένου τους επιγραμμικά. Η επιβολή υποχρέωσης στις υπηρεσίες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες να εφαρμόζουν τεχνικά μέσα θα επέτρεπε στους δικαιούχους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις ως προς τη διάθεση του περιεχομένου τους μέσω των υπηρεσιών αυτών. Είναι πιθανό να ενθαρρύνει τη σύναψη συμφωνιών για τη χρήση περιεχομένου και να αποφέρει επιπλέον έσοδα στους δικαιούχους. Όσον αφορά τους εκδότες του δημοσιογραφικού χώρου, η προτιμώμενη επιλογή θα αύξανε την ασφάλεια δικαίου για αυτούς, θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική τους θέση και θα επηρέαζε θετικά την ικανότητά τους να αδειοδοτούν περιεχόμενο και να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους επί των δημοσιογραφικών τους εκδόσεων. Η προτιμώμενη επιλογή θα αύξανε επίσης την ασφάλεια δικαίου για όλους τους εκδότες όσον αφορά τη δυνατότητα να εισπράττουν μερίδιο της αποζημίωσης για χρήσεις υπό καθεστώς εξαίρεσης. Η επιβολή υποχρεώσεων διαφάνειας στους αντισυμβαλλομένους τους θα παρείχε στους δημιουργούς τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να αξιολογούν εάν η αμοιβή τους είναι προσήκουσα, καθώς και τα νομικά μέσα για να ζητούν, όταν είναι αναγκαίο, την αναπροσαρμογή της αμοιβής τους (μηχανισμός αναπροσαρμογής συμβάσεων). Ποιο είναι το κόστος της προτιμώμενης επιλογής (αν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών); 4

6 Η εφαρμογή της χώρας προέλευσης στην εκκαθάριση δικαιωμάτων για τις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών θα δημιουργούσε μια νέα κατάσταση για τους δικαιούχους κατά την αδειοδότηση του περιεχομένου τους σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για επιγραμμικές μεταδόσεις. Ωστόσο, πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση (η οποία περιορίζεται στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και δεν θίγει τη συμβατική ελευθερία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των δικαιούχων) που προσδοκάται να διευκολύνει την ανάπτυξη της αγοράς χωρίς να αποδιοργανωθούν τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα και οι στρατηγικές διανομής. Η εφαρμογή υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης για ορισμένες μορφές ψηφιακών υπηρεσιών θα επηρέαζε τις επιλογές αδειοδότησης των δικαιούχων σε περιορισμένο βαθμό. Το κόστος συμμόρφωσης θα ήταν αμελητέο καθώς το ίδιο δίκτυο οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την αδειοδότηση δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση καλωδιακών αναμεταδόσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την αδειοδότηση δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση αναμεταδόσεων με άλλα μέσα πέραν της καλωδιακής αναμετάδοσης. Όσον αφορά τον μηχανισμό διαπραγμάτευσης που έχει στόχο να διευκολύνει την αδειοδότηση δικαιωμάτων VoD, το κόστος εφαρμογής θα ήταν περιορισμένο, καθώς τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα δίκτυα που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωσία. Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (δικαιούχοι, διανομείς, πλατφόρμες VoD) μπορεί να επιβαρυνθούν με το κόστος της συμμετοχής τους στον μηχανισμό διαπραγμάτευσης. Το κόστος αυτό, ωστόσο, θα αντισταθμιζόταν από το κέρδος σε επίπεδο αποδοτικότητας που θα προέκυπτε από τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις. Η προτιμώμενη επιλογή για τα έργα εκτός εμπορίου δεν θα συνεπαγόταν αυτή καθαυτή κάποιο άμεσο κόστος. Σε περίπτωση χρήσης των νομικών μηχανισμών, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θα επιβαρύνονταν με κάποια έξοδα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις διαφάνειας, τη διεκπεραίωση αυτοεξαιρέσεων και τον διοικητικό φόρτο της άδειας. Στον τομέα των εξαιρέσεων οι προτιμώμενες επιλογές δεν αναμένεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τα έσοδα των δικαιούχων από τις αδειοδοτήσεις. Πολύ περιορισμένα έξοδα συμμόρφωσης μπορεί να προκύψουν από την ανάγκη αναπροσαρμογής του αντικειμένου των υφιστάμενων αδειών ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες εξαιρέσεις. Όσον αφορά τη διδασκαλία, η νέα εξαίρεση δεν αναμένεται να έχει κάποια επίδραση στην κύρια αγορά των δικαιούχων, κυρίως λόγω του σκοπού και των προϋποθέσεων που ισχύουν για την εξαίρεση (χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία, ψηφιακές χρήσεις υπό ασφαλή ηλεκτρονικά δίκτυα). Μπορεί να συνεπάγεται κάποια έξοδα συμμόρφωσης για τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να θέσουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη επαρκούς αριθμού αδειών που θα καλύπτουν τις ίδιες χρήσεις, λόγω της απαίτησης να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η προβολή αυτών των αδειών. Ωστόσο, τα έξοδα αυτά θα επέτρεπαν τον σημαντικό περιορισμό του διοικητικού φόρτου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση της εξόρυξης κειμένου, η προϋπόθεση νόμιμης πρόσβασης που προβλέπεται για τη χρήση της εξαίρεσης θα διασφάλιζε ότι η προτιμώμενη επιλογή δεν θα επηρεάσει τη συνδρομητική αγορά των δικαιούχων. Η προτιμώμενη επιλογή για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν θα συνεπαγόταν ιδιαίτερα έξοδα συμμόρφωσης ο αντίκτυπος στα έσοδα των δικαιούχων θα ήταν ελάχιστος, εάν όχι αμελητέος, καθώς η εξαίρεση αυτή δεν θα ίσχυε για έργα τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στις μόνιμες συλλογές των οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν αφορά την κτήση αντιγράφων για τη μόνιμη συμπερίληψή τους σε μια συλλογή. Για τις επιγραμμικές υπηρεσίες που διανέμουν περιεχόμενο που αναφορτώνεται από τελικούς χρήστες θα υπήρχαν έξοδα συμμόρφωσης λόγω των τεχνολογιών που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Τα έξοδα αυτά εξαρτώνται από την ποσότητα και το είδος του περιεχομένου προς αναγνώριση. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι περιορισμένα λόγω του γεγονότος ότι οι προς υλοποίηση τεχνολογίες θα πρέπει να έχουν αναλογικό χαρακτήρα και ότι η πλειονότητα των υπηρεσιών που καλύπτονται εφαρμόζουν κάποιες τεχνολογίες αναγνώρισης περιεχομένου. Η κατοχύρωση συγγενικού δικαιώματος που θα καλύπτει τις ψηφιακές χρήσεις των δημοσιογραφικών εκδόσεων δεν αναμένεται να προκαλέσει αύξηση των τελών αδειοδότησης για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που έχουν ήδη συνάψει συμβάσεις αδειοδότησης οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένα τη χρήση ψηφιακού ειδησεογραφικού περιεχομένου. Θα συνεπαγόταν κόστος μόνον για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που δεν συνάπτουν σήμερα συμβάσεις αδειοδότησης για την επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου των εκδοτών ενώ οφείλουν κατ αρχήν να το πράττουν βάσει του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ευχέρεια των κρατών μελών να επιτρέπουν στους εκδότες να εισπράττουν μερίδιο της αποζημίωσης για χρήσεις υπό καθεστώς εξαίρεσης δεν αναμένεται ότι θα συνεπάγεται κόστος δεδομένου ότι στην πλειονότητα των κρατών μελών έχουν ήδη οριστεί εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την είσπραξη της αποζημίωσης για λογαριασμό των εκδοτών. Όσον αφορά την αμοιβή των δημιουργών, η επιβολή υποχρεώσεων διαφάνειας θα συνεπαγόταν έξοδα συμμόρφωσης για τους αντισυμβαλλομένους των δημιουργών, τα οποία ωστόσο αναμένεται ότι θα είναι λογικά. Ο πολύ περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων δεδομένων δεν επέτρεψε τη συνολική ποσοτικοποίηση των εξόδων αυτών ωστόσο, στην εκτίμηση επιπτώσεων περιλαμβάνονται εκτιμήσεις που βασίζονται στα ελάχιστα 5

7 παραδείγματα που παρουσίασαν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες. Αναμένεται ότι ο μηχανισμός αναπροσαρμογής συμβάσεων θα συνεπάγεται περιορισμένα έξοδα (π.χ. έξοδα αναδιαπραγμάτευσης) δεδομένου ότι πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ως μοχλός πίεσης στις διαπραγματεύσεις. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες δομές προκειμένου να μειώσουν το πιθανό κόστος που σχετίζεται με την οργάνωση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις ΜΜΕ και στην ανταγωνιστικότητα; Κατά την αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής ελήφθη υπόψη η υψηλή αναλογία ΜΜΕ στους κλάδους της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι προτιμώμενες επιλογές στον τομέα της πρόσβασης σε περιεχόμενο αναμένεται να είναι επωφελείς για τις ΜΜΕ (όπως ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών ή δικαιούχους) χάρη στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με την εκκαθάριση ή την αδειοδότηση δικαιωμάτων. Στην περίπτωση των εξαιρέσεων, οι προτιμώμενες επιλογές αποτελούν λύσεις οι οποίες δεν αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά των αδειοδοτήσεων ή στα έσοδα των ΜΜΕ (δικαιούχοι). Η εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν κρίθηκε σκόπιμη καθώς θα δημιουργούσε σημαντική νομική ανασφάλεια για τους χρήστες. Στον τρίτο τομέα της παρούσας εκτίμησης επιπτώσεων, οι προτιμώμενες επιλογές θα στήριζαν τις ΜΜΕ (δικαιούχους) στη σύναψη συμφωνιών με υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. Στις περιπτώσεις που θα δημιουργούσαν υποχρεώσεις για τις ΜΜΕ, δεν κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθούν εξαιρέσεις ή αντισταθμιστικά μέτρα, που θα έδιναν ενδεχομένως την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να καταστρατηγήσουν τις υποχρεώσεις και δεν θα επέτρεπαν την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στις εθνικές διοικήσεις; Οι προτιμώμενες επιλογές δεν συνεπάγονται σημαντικές επιπτώσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς ή τις εθνικές διοικήσεις. Ωστόσο, ορισμένες επιλογές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, όπως π.χ. ο ορισμός ή η δημιουργία ενός αμερόληπτου φορέα που θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στην αδειοδότηση των δικαιωμάτων VoD μέτρα που διασφαλίζουν την προβολή των αδειών που παραχωρούνται για εκπαιδευτικές χρήσεις διοργάνωση διαλογικών συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων παραγόντων με αντικείμενο την υποβολή στοιχείων στους συγγραφείς και τους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και την οργάνωση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ των συγγραφέων/ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των αντισυμβαλλομένων τους. Όταν υπάρχει ενδεικτικό κόστος μνημονεύεται στις σχετικές ενότητες της εκτίμησης επιπτώσεων. 6

8 Θα υπάρξουν άλλες σημαντικές επιπτώσεις; Άνευ αντικειμένου. Αναλογικότητα Οι προτιμώμενες επιλογές εξειδικεύτηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα αρχικά προβλήματα χωρίς υπέρβαση των αναγκαίων ορίων για την επίτευξη των στόχων. Άλλες επιλογές, ενίοτε με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, αποκλείστηκαν καθώς δεν θα επέτρεπαν να δοθεί μια ισορροπημένη και αναλογική λύση στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων. Δ. Παρακολούθηση Πότε θα επανεξεταστεί η πολιτική; Έχουν οριστεί ειδικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, ενώ η συλλογή δεδομένων προβλέπεται να πραγματοποιείται κάθε δύο ή τρία έτη. Ολοκληρωμένη αξιολόγηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το αργότερο δέκα έτη μετά τη θέσπιση των νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία τους. 7

A8-0245/170. Axel Voss Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD))

A8-0245/170. Axel Voss Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD)) 6.9.2018 A8-0245/170 170 Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο δημιουργίας, παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης έργων και άλλου υλικού. Νέα

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/194. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD))

A8-0245/194. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD)) 6.9.2018 A8-0245/194 194 Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) (21α) Είναι απαραίτητο να υπάρξει αναγνώριση του ενδιαφέροντος του κοινού να συμμετάσχει στη δημόσια σφαίρα χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 593 final 2016/0280 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/106. João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

A8-0245/106. João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 5.9.2018 A8-0245/106 106 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Η Συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση ενός συστήματος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2018)0337 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0593 C8-0383/ /0280(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0593 C8-0383/ /0280(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 7.9.2018 A8-0245/ 001-086 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-086 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση Axel Voss Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά A8-0245/2018 (COM(2016)0593 C8-0383/2016

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0245/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0245/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0245/2018 29.6.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση A8-0245/14 /225

Υπόθεση A8-0245/14 /225 5.9.2018 Υπόθεση A8-0245/14 /225 225 Graswander-Hainz, Dita Charanzová Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0089 (COD) 7877/18 ADD 5 CONSOM 102 MI 247 ENT 66 JUSTCIV 86 DENLEG 29 CODEC 523 IA 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/179. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD))

A8-0245/179. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD)) 6.9.2018 A8-0245/179 179 Αιτιολογική σκέψη 35 (35) Η προστασία που παρέχεται στους εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα των δημιουργών και άλλων δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 130/82 17.5.2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/789 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/... 21.3.2019 A8-0378/39 Τροπολογία 39 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0378/2017 Pavel Svoboda Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0280(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0280(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0280(COD) 10.3.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/137. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD))

A8-0245/137. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD)) 6.9.2018 A8-0245/137 137 Αιτιολογική σκέψη 31 (31) Ο ελεύθερος και πολυφωνικός Τύπος είναι απαραίτητος για να διασφαλίζεται η ποιοτική δημοσιογραφία και η πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. Συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/92. Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0245/92. Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.9.2018 A8-0245/92 92 Αιτιολογική σκέψη 37 (37) Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία της αγοράς του επιγραμμικού περιεχομένου κατέστη πιο σύνθετη. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0280(COD) της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0280(COD) της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/0280(COD) 4.9.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 594 final 2016/0284 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ EL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 17.4.2018 SWD(2018) 105 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 197 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 197 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0113 (COD) 9669/17 ADD 1 TRANS 213 CODEC 924 IA 99 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

11520/18 ΓΒ/σα/ΣΠΚ 1 GIP.2

11520/18 ΓΒ/σα/ΣΠΚ 1 GIP.2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0280(COD) 11520/18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0122 (COD) 9670/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0370 (CNS) 14820/16 ADD 2 FISC 207 ECOFIN 1111 IA 126 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ECOMP.3.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2019 (OR. en) 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19

ECOMP.3.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2019 (OR. en) 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2019 (OR. en) 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CULT 9 DIGIT 6 TECOM 14 CODEC 84 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 142 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 142 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0114 (COD) 8561/18 ADD 2 DRS 22 CODEC 720 IA 120 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2012 COM(2012) 789 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12165/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: WTO 191 SERVICES 28 FDI

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0063 (COD) 7621/17 ADD 3 RC 3 JUSTCIV 66 IA 52 CODEC 477 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.12.2013 SWD(2013) 513 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2017) 479/2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 01.8.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0123 (COD) 9668/17 ADD 1 TRANS 212 CODEC 923 IA 100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 130/92 17.5.2019 ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/790 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2012 SWD(2012) 205 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 271 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 271 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 PI 103 CODEC 1727 RECH 309 EDUC 322 COMPET 565 SAN 438 AUDIO 36 CULT 91 DIGIT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο της ΕΕ και των εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο της ΕΕ και των εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2018 Rev1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.2.2017 2016/0280(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 20.3.2019 A8-0245/271 Τροπολογία 271 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση Axel Voss Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 C8-0383/2016

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/126. João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

A8-0245/126. João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 5.9.2018 A8-0245/126 Τροπολογία 126 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL Έκθεση Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 51/19 ECOMP.3.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2019 (OR. en) 2016/0280 (COD) PE-CONS 51/19

PE-CONS 51/19 ECOMP.3.B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2019 (OR. en) 2016/0280 (COD) PE-CONS 51/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2019 (OR. en) 2016/0280 (COD) PE-CONS 51/19 PI 33 RECH 97 EDUC 71 COMPET 145 AUDIO 29 CULT 30 DIGIT 38 TECOM 69 CODEC 439 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2018 SWD(2018) 139 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 258 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 258 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018 (OR. en) 9570/18 ADD 2 FISC 238 ECOFIN 546 IA 164 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 224 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 224 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/166. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά COM(2016)0593 C8-0383/ /0280(COD)

A8-0245/166. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά COM(2016)0593 C8-0383/ /0280(COD) 5.9.2018 A8-0245/166 Τροπολογία 166 Jean-Marie Cavada εξ ονόματος της Ομάδας ALDE Έκθεση Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά COM(2016)0593 C8-0383/2016 2016/0280(COD)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ 1 Ενότητες Ψηφιοποίηση και πνευματική Ιδιοκτησία Το πρόβλημα των ορφανών έργων και οι προσπάθειες επίλυσής στην Ευρώπη Κανονιστική ρύθμιση και παρουσίαση της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2018 SWD(2018) 117 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0284(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0284(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 24.1.2017 2016/0284(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2019 SWD(2019) 331 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.3.2018 SWD(2018) 69 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5. COM() 228 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/204. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD))

A8-0245/204. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD)) 6.9.2018 A8-0245/204 204 Αιτιολογική σκέψη 38 Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε έργα ή άλλο υλικό που προστατεύονται από δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0044 (COD) 7222/18 ADD 2 REV 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SWD(2018) 53 final/2 JUSTCIV 63

Διαβάστε περισσότερα

7756/19 ΓΒ/μκ/ΔΛ 1 GIP.2

7756/19 ΓΒ/μκ/ΔΛ 1 GIP.2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0284(COD) 7756/19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

7717/19 ΓΒ/γπ/ΠΧΚ 1 GIP.2

7717/19 ΓΒ/γπ/ΠΧΚ 1 GIP.2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0280(COD) 7717/19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 214 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 MI 378 ENT 113 TECOM 103 DIGIT 119 COMPET 293 IND 100 CODEC 728 IA 73 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0003 (COD) 5358/17 ADD 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0228 (COD) 12244/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0087 (COD) 8765/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)

Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) Τι είναι τα δίκτυα Jean Monnet; Τα δίκτυα Jean Monnet ενθαρρύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ διεθνών παραγόντων (ΑΕΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0413 (COD) 15819/16 ADD 3 UD 281 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0136(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0136(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 27.9.2011 2011/0136(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 10.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2004)0066 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2005 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 208 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 208 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 10767/16 ADD 2 JUSTCIV 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0114 (COD) 9672/17 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 SWD(2013) 235 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/153. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD))

A8-0245/153. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016) C8-0383/ /0280(COD)) 6.9.2018 A8-0245/153 153 Άρθρο 11 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν καλύπτουν απλούς υπερσυνδέσμους, οι οποίοι συνοδεύονται από μεμονωμένες λέξεις. 6.9.2018 A8-0245/154

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2019 COM(2019) 15 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2012 COM(2012) 372 final 2012/0180 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0284(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0284(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0284(COD) 26.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0382 (COD) 15120/16 ADD 9 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENER 417 CLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0081 (COD) 7733/18 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2014 SWD(2014) 218 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Προς έναν αποτελεσματικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων. Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0096 C8-0109/ /0044(COD))

Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων. Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0096 C8-0109/ /0044(COD)) 7.2.2019 A8-0261/ 001-024 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-024 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση Pavel Svoboda A8-0261/2018 Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων (COM(2018)0096

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 289 τελικό 2011/0136 (COD)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 289 τελικό 2011/0136 (COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2011 COM(2011) 289 τελικό 2011/0136 (COD) ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΡΦΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 272 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 272 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0186 (CNS) 9643/18 ADD 3 COCON 9 VISA 134 FREMP 90 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 65 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 65 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0084 (COD) 7396/16 ADD 4 ENT 56 MI 176 AGRILEG 32 ENV 185 CHIMIE 16 IND 58 CODEC 347 IA 11 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0245/235. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά COM(2016)0593 C8-0383/ /0280(COD)

A8-0245/235. Axel Voss Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά COM(2016)0593 C8-0383/ /0280(COD) 5.9.2018 A8-0245/235 235 Άρθρο 38 παράγραφος 3 Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αποθηκεύουν και παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα