Πρόσφατες εξελίξεις και αναμενόμενες αλλαγές στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο. Κύπρος Ιωαννίδης Δικηγόρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσφατες εξελίξεις και αναμενόμενες αλλαγές στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο. Κύπρος Ιωαννίδης Δικηγόρος"

Transcript

1 Πρόσφατες εξελίξεις και αναμενόμενες αλλαγές στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο Κύπρος Ιωαννίδης Δικηγόρος

2 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.113

3 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.113 Ως μέρος του γενικού εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα και της ενδυνάμωσης των νομοθετικών πλαισίων όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 (ο «Νόμος») έχει πρόσφατα τροποποιηθεί με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ.4) Νόμο του 2015, Ν.89(Ι)/2015 (ο «Τροποποιητικός Νόμος»). Κάποιες από τις αλλαγές που προέκυψαν από την πρόσφατη τροποποίηση τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής και κάποιες αλλαγές πρόκειται να εφαρμοστούν μέλλον.

4 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.113 Οι τροποποιήσεις που έγιναν στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του Νόμου, μέσω μεταξύ άλλων: ορθολογισμού και απλοποίησης της διαδικασίας εγγραφής εταιρειών διευκόλυνσης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των εγγράφων ενδυνάμωσης των εξουσιών του Εφόρου Εταιρειών για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική ενημέρωση των πληροφοριών ενδυνάμωσης των εξουσιών διαγραφής εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τον Νόμο, και βελτίωσης συγκεκριμένων προνοιών διευκρινίζοντας την πρόθεσή τους.

5 Κύριες Τροποποιήσεις Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες, έχουν γίνει οι ακόλουθες κύριες τροποποιήσεις σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα: 1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας 2. Απλοποίηση των σκοπών που μέχρι τώρα καταγράφονταν στο ιδρυτικό 3. Διεύρυνση του περιορισμού στον αριθμό των μελών των ιδιωτικών εταιρειών 4. Διεύρυνση της εξαίρεσης για παροχή οικονομικής βοήθειας 5. Απλοποίηση της εκτέλεσης κάποιων τύπων 6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και καταχώρηση επιβαρύνσεων 7. Παράδοση εγγράφων στο εγγεγραμμένο γραφείο 8. Τροποποιήσεις στον τύπο ΗΕ57

6 Κύριες Τροποποιήσεις 9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα 10. Συμμετοχή σε συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα 11. Διεύρυνση της εξουσίας των εταιρειών να λαμβάνουν αποφάσεις 12. Διευκρίνιση των υποχρεώσεων καταχώρησης σε σχέση με τροποποιήσεις στο καταστατικό 13. Τροποποιήσεις σχετικά με τον χρόνο καταχώρησης των τύπων ΗΕ2, ΗΕ3 και ΗΕ4 14. Κοινοποίηση της κένωσης θέσης αξιωματούχου 15. Κατάργηση της ipso jure πρόνοιας 16. Διεύρυνση της εξαίρεσης για τις εταιρείες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας και 17. Διευκρίνιση σε σχέση με τη διαγραφή εταιρειών.

7 1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας Εισάχθηκε η επιλογή για την εταιρεία να παρέχει στον Έφορο Εταιρειών τα ονόματα των ατόμων που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να την εκπροσωπούν και ως εκ τούτου προνοείται ότι οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία παραδόθηκαν στον Έφορο Εταιρειών μπορούν να παραδοθούν μόνο από και εκ μέρους ενός τέτοιου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του γραμματέα ή από άλλο άτομο το οποίο μπορεί να καθορίσει με την διακριτική του ευχέρεια ο Έφορος. Άρθρο 2: εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σημαίνει οποιοδήποτε δικαιούχο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου το οποίο εταιρεία δηλώνει στον έφορο εταιρειών ως δεόντως εξουσιοδοτημένο να την αντιπροσωπεύει έναντι του εφόρου εταιρειών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Άρθρο 365Θ(2): (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε στοιχείο ή έγγραφο το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο παραδίδεται, καταχωρείται, κοινοποιείται, γνωστοποιείται ή δίδεται στον έφορο εταιρειών, θεωρείται ότι έχει ληφθεί δεόντως από τον έφορο εταιρειών εφόσον παραδόθηκε σε καθορισμένο γραφείο εγγραφής ή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ οδηγίες του εφόρου εταιρειών και εφόσον καταβλήθηκε το καθορισμένο τέλος.

8 1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας (2) Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, στοιχεία ή έγγραφα που παραδίδονται στον έφορο εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), μπορούν να παραδοθούν μόνο από ή εκ μέρους εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εταιρείας ή το γραμματέα της ή από άλλο πρόσωπο που ο έφορος εταιρειών με οδηγίες του δύναται να καθορίσει. (3) Ο έφορος εταιρειών δύναται να εκδίδει οδηγίες με τις οποίες να διευκρινίζει: (a) Τον τρόπο πιστοποίησης εγγράφων που παραδίδονται στον έφορο εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, (β) τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της εξουσιοδότησης προσώπων που παραδίδουν ή υποβάλλουν έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, (γ) τις διαδικασίες αναγνώρισης και/ή επιβεβαίωσης της ταυτότητας προσώπων που παραδίδουν ή υποβάλλουν έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, (δ) τα ελάχιστα στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα που θεωρούνται ως υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από τον έφορο εταιρειών, κατά την παράδοση, καταχώριση, κοινοποίηση ή γνωστοποίηση στον έφορο εταιρειών, οποιουδήποτε στοιχείου ή εγγράφου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, (ε) τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη προκειμένου να κρίνει το όνομα εταιρείας ως ανεπιθύμητο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

9 1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας (4) Οι οδηγίες του εφόρου εταιρειών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και αναρτώνται σε περίοπτη θέση στο γραφείο του.

10 2. Απλοποίηση των σκοπών που μέχρι τώρα καταγράφονταν στο καταστατικό αντικειμένων Εισάχθηκε μια γενική πρόνοια με την οποία υποδεικνύεται ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι να διεξάγει επιχείρηση ως εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών. Άρθρο 4(1A): Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ιδρυτικό έγγραφο ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δύναται αντί να αναφέρει οποιουσδήποτε συγκεκριμένους σκοπούς εργασιών, να αναφέρει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών ως εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών και στην περίπτωση αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η εταιρεία δύναται: (a) (β) να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, επιχείρηση ή επάγγελμα και να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη την οποία μπορεί να συνάπτει, να αναλαμβάνει ή να προβαίνει, αντίστοιχα, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι. Νοείται ότι, το ιδρυτικό έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (1Α) δύναται επιπρόσθετα να περιέχει οποιουσδήποτε περιορισμούς ή δεσμεύσεις.

11 3. Διεύρυνση του περιορισμού στον αριθμό των μελών των ιδιωτικών εταιρειών Συμπερίληψη ατόμων που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική της εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας, όχι μόνο στην ίδια την εταιρεία, για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου αριθμού μετόχων σε μια ιδιωτική εταιρεία. Άρθρο 29(3): Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπα που υπηρετούν ή υπηρετούσαν στην εταιρεία, περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική της εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας.

12 4. Διεύρυνση της εξαίρεσης για παροχή οικονομικής βοήθειας Διεύρυνση της εξαίρεσης για παροχή οικονομικής βοήθειας σύμφωνα με οποιαδήποτε σχέδια προς όφελος οποιοδήποτε συμβούλου που απασχολείται έναντι μισθού ή κατέχει αξίωμα στην εταιρεία, για να περιλαμβάνει επίσης συμβούλους που απασχολούνται έναντι μισθού ή κατέχουν αξίωμα σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία όπως ο όρος ερμηνεύεται στο Νόμο. Άρθρο 53(1)(β): την παροχή χρημάτων από εταιρεία, σύμφωνα με το σχέδιο που ισχύει κάθε φορά για την αγορά ή εγγραφή για πλήρη πληρωμή μετοχών της εταιρείας ή της μητρικής της εταιρείας, η οποία είναι αγορά ή εγγραφή από εμπιστευματοδόχους ή για μετοχές που κατέχονται από ή προς όφελος εργοδοτουμένων της εταιρείας και/ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, περιλαμβανόμενου οποιουδήποτε συμβούλου που απασχολείται έναντι μισθού ή κατέχει αξίωμα στην εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία.

13 5. Απλοποίηση της εκτέλεσης κάποιων τύπων Απαλείφθηκε η από κοινού υποχρέωση του διευθυντή και του γραμματέα για υπογραφή του τύπου ειδοποίησης του Εφόρου για απόκτηση των δικών της μετοχών και επιτρέποντας ως εκ τούτου η υπογραφή του συγκεκριμένου τύπου να γίνεται από ένα από τους δύο. Άρθρο 57A(1)(θ): Σε περίπτωση που εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές οφείλει μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ενέργεια αυτή να παραδώσει για εγγραφή ειδοποίηση για το γεγονός αυτό στον έφορο εταιρειών υπογεγραμμένη από ένα διευθυντή ή το γραμματέα της.

14 6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και καταχώρηση επιβαρύνσεων Διευκρίνιση ότι οι καθορισμένες επιβαρύνσεις καθώς και κάθε εκχώρηση ή τροποποίηση αυτών ή αλλαγή των στοιχείων τους μπορούν να καταχωριστούν καθώς και ότι οι επιβαρύνσεις καθώς και κάθε εκχώρηση ή τροποποίηση αυτών ή αλλαγή των στοιχείων τους που γίνονται στο εξωτερικό μπορούν να καταχωριστούν εντός σαράντα-δύο (42) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής. Άρθρο 90(1): (α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, κάθε επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της επιβάρυνσης ή της εκχώρησης αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 93, η οποία πραγματοποιείται μετά την καθορισμένη με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ημερομηνία από εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και για την οποία επιβάρυνση ή εκχώρηση αυτής τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατά την έκταση που παρέχουν οποιαδήποτε ασφάλεια πάνω στην ιδιοκτησία ή την επιχείρηση της εταιρείας, είναι άκυρη σε ό,τι αφορά τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της εταιρείας, εκτός αν υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) του παρόντος άρθρου.

15 6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και καταχώρηση επιβαρύνσεων (β) Σε περίπτωση που η επιβάρυνση ή η εκχώρηση αυτής καθίσταται άκυρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα εξασφαλισμένα από την επιβάρυνση χρήματα καθίστανται αμέσως πληρωτέα: Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε σύμβαση ή υποχρέωση για αποπληρωμή των εξασφαλισμένων από την εταιρεία χρημάτων: Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά αύξηση του ποσού το οποίο εξασφαλίζει η αρχική επιβάρυνση, η τροποποίηση η οποία αφορά στο επιπλέον ποσό, εγγράφεται μετά την τελευταία καταχωρισμένη επιβάρυνση χωρίς να επηρεάζεται η προτεραιότητα της αρχικής επιβάρυνσης: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε καταχώριση αναφορικά με επιβάρυνση περιλαμβάνει αναφορά και σε εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της επιβάρυνσης, όπως προβλέπεται στο παρόν εδάφιο.

16 6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και καταχώρηση επιβαρύνσεων Άρθρο 90(3): (a) Σε περίπτωση που επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), έγινε εκτός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, η παράδοση στον έφορο αντιγράφου πιστοποιημένου κατά τον καθορισμένο τρόπο του εγγράφου με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, έχει για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου την ίδια συνέπεια όπως θα είχε η παράδοση του πρωτότυπου εγγράφου. (β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα στοιχεία και το έγγραφο ή το πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού, με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, πρέπει να παραδίνονται στον έφορο εντός σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία σύστασης της επιβάρυνσης ή της διενέργειας της εκχώρησής της, της τροποποίησης ή της αλλαγής των στοιχείων της. Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας που εγγράφεται ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 354Β έως 354Θ, η προθεσμία καταχώρισης επιβαρύνσεων που προϋπήρχαν της πιο πάνω εγγραφής, καθορίζεται σε σαράντα δύο (42) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 354Ε. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 201Θ έως 201 ΚΔ, όταν η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η προθεσμία καταχώρισης επιβαρύνσεων κάθε απορροφώμενης εταιρείας που προϋπήρχε της συγχώνευσης, καθορίζεται σε σαράντα δύο (42) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201ΙΘ.

17 6. Διευκρίνιση της εγγραφής και καταχώρησης τελών Άρθρο 90(1A): Τα καθορισμένα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης, κάθε εκχώρησης αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 93, παραδίδονται, μαζί με κατάλληλα χαρτοσημασμένο έγγραφο, αν υπάρχει, με το οποίο γίνεται ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση ή η εκχώρηση αυτής ή η τροποποίηση ή η αλλαγή των στοιχείων της, στον έφορο εταιρειών για καταχώριση μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία της σύστασης της επιβάρυνσης ή της εκχώρησης αυτής ή της τροποποίησης ή της αλλαγής των στοιχείων της.

18 7. Παράδοση εγγράφων στο εγγεγραμμένο γραφείο Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα μπορούν επίσης να επιδοθούν, παραδοθούν ή σταλούν εγκύρως στην εταιρεία στο προηγούμενο εγγεγραμμένο της γραφείο για περίοδο είκοσι ενός (21) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής της αλλαγής από τον Έφορο Εταιρειών. Άρθρο 102(2A): Σε περίπτωση αλλαγής του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας, για περίοδο είκοσι ενός (21) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής της αλλαγής από τον έφορο εταιρειών, έγγραφα μπορούν να επιδίδονται, παραδίδονται και αποστέλλονται στην εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, και στον τόπο του προηγούμενου εγγεγραμμένου γραφείου της.

19 8. Τροποποιήσεις στον τύπο ΗΕ57 Επαναδιατύπωση και αποσαφήνιση των απαραίτητων στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον τύπο για την κοινοποίηση μεταβίβασης μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης μιας ρητής υποχρέωσης ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία των μετόχων πρέπει να κοινοποιείται στον Έφορο. Άρθρο 113A: (1) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, κατά τον καθοριζόμενο δυνάμει κανονισμών τύπο, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την εγγραφή της μεταβίβασης αυτής στο μητρώο των μελών της. Νοείται ότι, η περίληψη στην ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας λεπτομερειών ως προς τους μετόχους, δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί την υποχρέωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

20 8. Τροποποιήσεις στον τύπο ΗΕ57 (2) Ο τύπος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Το όνομα και τη διεύθυνση κάθε μεταβιβάζοντος και κάθε εκδοχέα, (β) τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα και κάθε εκδοχέα αμέσως πριν τη μεταβίβαση, (γ) τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται και την ημερομηνία της μεταβίβασης και (δ) τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα και κάθε εκδοχέα αμέσως μετά τη μεταβίβαση. (3) Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αφορά στο όνομα ή στη διεύθυνση μέλους που βρίσκεται καταχωρημένο στο μητρώο μελών εταιρείας η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την εγγραφή της αλλαγής αυτής στο μητρώο μελών.

21 9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα Διευκρίνιση όσον αφορά την νομική υποχρέωση μιας εταιρείας για ετοιμασία ετήσιας έκθεσης μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος. Άρθρο 118(1): Κάθε εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο, καταρτίζει μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό έτος έκθεση που περιλαμβάνει αναφορικά με το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, μητρώα μελών και κατόχων χρεωστικών ομολόγων, μετοχές και χρεωστικά ομόλογα, οφειλές, πρώην και υφιστάμενα μέλη και συμβούλους και γραμματέα, τα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Έκτου Παραρτήματος θέματα, και η αναφερόμενη έκθεση είναι σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος εκείνου ή όσο πιο πλησίον σε αυτό όπως το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Διευκρίνιση σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας η εταιρεία είναι νομικά υποχρεωμένη να παραδώσει την ετήσια έκθεση ούτως ώστε να μπορεί ο Έφορος να καθορίσει με ευκολία πότε μια εταιρεία έχει καταστεί ως να μην συμμορφώνεται με το Νόμο. Άρθρο 120: Η ετήσια έκθεση συντάσσεται μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (1Α), και αντίγραφο αυτής παραδίδεται για καταχώριση στον έφορο εταιρειών εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία σύνταξής της.

22 9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα Άρθρο 120(1A): Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας» σημαίνει, ανάλογα: (a) (β) (γ) (δ) Την ημέρα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η οποία για σκοπούς του παρόντος άρθρου αναφέρεται ως «η πρώτη ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας» ή την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται ένα ή περισσότερα έτη από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας ή σε περίπτωση που η τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας που παραδόθηκε στον έφορο εταιρειών είχε διαφορετική ημερομηνία σύνταξης από την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο (β), την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται ένα ή περισσότερα έτη από την εν λόγω ημερομηνία ή άλλην ημερομηνία η οποία να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας που καθορίζεται στις παραγράφους (β) ή (γ) και που η εταιρεία κοινοποιεί στον έφορο εταιρειών πριν την έλευση της ημερομηνίας αναφοράς της εταιρείας για το συγκεκριμένο έτος.

23 9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα Συγκεκριμενοποίηση των εγγράφων που πρέπει να παραδοθούν και επισυναφθούν στην ετήσια έκθεση μέσω της διασάφησης της συσχέτισής τους με το χρόνο που τα έγγραφα παρουσιάζονται στην σχετική συνεδρία, περιλαμβάνοντας κατάργηση της υποχρέωσης για μετάφραση τέτοιων εγγράφων, τα οποία είναι στην Αγγλική γλώσσα και σε άλλη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον διεθνή οικονομικό τομέα και έχει εγκριθεί από τον έφορο εταιρειών. Άρθρο 121(1)(α): Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (β), στην ετήσια έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των εγγράφων που παρουσιάστηκαν στην εταιρεία σε κάθε γενική συνέλευση που έλαβε χώρα από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς ή σε περίπτωση πρώτης ετήσιας έκθεσης από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 152, τα οποία έγγραφα δύναται να κατατίθενται και στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα κ αι που ο έφορος εταιρειών με οδηγίες του έχει καθορίσει.

24 10. Συμμετοχή σε συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα Εισαγωγή πρόνοιας η οποία να επιτρέπει την συμμετοχή σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και σε γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα. Άρθρο 128Δ: Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 128Β, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στο καταστατικό εταιρείας, γενική συνέλευση εταιρείας περιλαμβανομένης εταιρείας μη εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά, δύναται να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως παρόντα στη γενική συνέλευση. Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η γενική συνέλευση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της εν λόγω γενικής συνέλευση.

25 10. Συμμετοχή σε συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα Άρθρο 191A: Εκτός αν ρητώς προβλέπεται στο καταστατικό εταιρείας, συνεδρίαση των συμβούλων δύναται να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως παρόντα στη συνεδρίαση των συμβούλων. Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η συνεδρίαση των συμβούλων θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης των συμβούλων.

26 11. Διεύρυνση της εξουσίας των εταιρειών να λαμβάνουν αποφάσεις Προσθήκη πρόνοιας η οποία επιτρέπει σε μια εταιρεία καθορίσει στο καταστατικό της ότι ένα ψήφισμα της γενικής συνέλευσης μπορεί να εγκριθεί με πλειοψηφία μεγαλύτερη από την συγκεκριμένη πλειοψηφία που προνοείται στον Νόμο. Άρθρο 136A: Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου δυνάμει της οποίας επιτρέπεται σε εταιρεία να λαμβάνει απόφαση με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης που εγκρίνεται με συγκεκριμένη πλειοψηφία, καταστατικό εταιρείας δύναται να απαιτεί όπως σχετικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμο: Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 178.

27 12. Διευκρίνιση των υποχρεώσεων καταχώρησης σε σχέση με τροποποιήσεις στο καταστατικό Προσθήκη πρόνοιας η οποία ξεκάθαρα καθορίζει ότι όπου ένα ψήφισμα τροποποιεί το καταστατικό της εταιρείας, θα πρέπει να παραδίδεται στον έφορο αντίγραφο του καταστατικού στο οποίο να ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις. Άρθρο 137(2): Σε περίπτωση που καταστατικό έχει εγγραφεί τότε: (α) Εάν το ψήφισμα τροποποιεί το καταστατικό, μαζί με το αντίγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), παραδίδεται στον έφορο εταιρειών και αντίγραφο του καταστατικού στο οποίο είναι ενσωματωμένη η τροποποίηση, το οποίο εγγράφεται από τον έφορο εταιρειών, και (β) αντίγραφο κάθε εκάστοτε εν ισχύι ψηφίσματος ενσωματώνεται ή επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του καταστατικού που εκδίδεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος.

28 13. Τροποποιήσεις σχετικά με τον χρόνο καταχώρησης των τύπων ΗΕ2, ΗΕ3 και ΗΕ4 Η καταχώρηση της κοινοποίησης σχετικά με το εγγεγραμμένο γραφείο (ΗΕ2) και το διορισμό των πρώτων διευθυντών και γραμματέα (ΗΕ3), πρέπει τώρα να γίνεται με την εγγραφή της εταιρείας και την καταχώρηση του ιδρυτικού και καταστατικού και σε σχέση με οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση (ΗΕ2 και ΗΕ4) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τροποποίηση, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 102(2)(α): Ειδοποίηση στον καθορισμένο τύπο για τον τόπο του εγγεγραμμένου γραφείου και οποιασδήποτε αλλαγής του, παραδίδεται για εγγραφή στον έφορο εταιρειών ταυτόχρονα με την καταχώριση του ιδρυτικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ή μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την αλλαγή του, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 192(5): (a) η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) σε σχέση με το διορισμό των πρώτων συμβούλων της εταιρείας είναι η ίδια με την προθεσμία που προβλέπεται για την καταχώριση του ιδρυτικού εγγράφου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 και (β) η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η γνωστοποίηση αλλαγής που προβλέπεται στο εδάφιο (4) ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα της αλλαγής.

29 14. Κοινοποίηση της κένωσης θέσης αξιωματούχου Διασφάλιση ότι θα γίνεται ικανοποιητική ενημέρωση των πληροφοριών παρέχοντας την δυνατότητα στον ίδιο τον αξιωματούχο να κοινοποιήσει την κένωση της θέσης του. Άρθρο 192(5A): Σε περίπτωση που μετά την κένωση θέσης αξιωματούχου για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία παραλείπει να παραδώσει στον έφορο εταιρειών τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5), ο αξιωματούχος του οποίου η θέση κενώθηκε, ή σε περίπτωση θανάτου του, ο προσωπικός του αντιπρόσωπος δύναται να παραδώσει στον έφορο εταιρειών τη σχετική γνωστοποίηση στον καθορισμένο τύπο μαζί με ένορκη δήλωση που να βεβαιώνει το ακριβές της έκθεσης και ο έφορος εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή της γνωστοποίησης.

30 15. Κατάργηση της ipso jure πρόνοιας Κατάργηση της ipso jure (αυτοδίκαιας) επαναφοράς στο μητρώο εγγραφής εταιρειών, μετά από καταβολή του σχετικού οφειλόμενου τέλους.

31 16. Διεύρυνση της εξαίρεσης για τις εταιρείες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας Διεύρυνση της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής των τελών για τις εταιρείες που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την Δημοκρατία, ούτως ώστε να περιλαμβάνει επίσης την εξαίρεση από την υποχρέωσης καταχώρησης ετήσιας έκθεσης. Άρθρο 391A: Εταιρείες που είχαν εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιούνται πλέον και/ή δε διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 391 τέλους, ούτε στην καταβολή άλλων προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο τελών και επιβαρύνσεων και ούτε στην καταχώριση ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120.

32 17. Διευκρίνιση σε σχέση με τη διαγραφή εταιρειών Διευκρίνιση των περιστάσεων κάτω από τις οποίες μια εταιρεία μπορεί να διαγραφεί, δηλαδή την εθελοντική διαγραφή και την διαγραφή σε περίπτωση παράληψης καταβολής του ετήσιου τέλους, και καθορισμός της διαδικασίας που ακολουθεί. Άρθρο 327: (2A) Ο έφορος εταιρειών δύναται επίσης να διαγράψει εταιρεία από το μητρώο: (a) (β) Κατόπιν αίτησης των συμβούλων της η οποία παραδίδεται στον έφορο εταιρειών στον καθορισμένο τύπο, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής από την εταιρεία του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 391 για περίοδο ενός έτους, από την ημερομηνία που αυτό κατέστη πληρωτέο.

33 17. Διευκρίνιση σε σχέση με τη διαγραφή εταιρειών (3) Σε περίπτωση που ο έφορος εταιρειών: (a) (β) (γ) Αποστείλει επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και/ή του εδαφίου (2), και λάβει απάντηση ότι η εταιρεία δεν διεξάγει εργασία ή ότι δεν βρίσκεται σε λειτουργία ή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποστολή δεύτερης επιστολής, ή λάβει αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2Α), ή διαπιστώσει ότι εταιρεία έχει παραλείψει να καταβάλει το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 391 για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία που αυτό κατέστη πληρωτέο, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποστέλλει στην εταιρεία μέσω ταχυδρομείου, ειδοποίηση ότι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ειδοποίησης, η επωνυμία της εταιρείας που αναφέρεται στην ειδοποίηση, εκτός αν αποδειχθεί αιτία για το αντίθετο, θα διαγραφεί από το μητρώο και τότε η εταιρεία διαλύεται.

34 Τι ακολουθεί - Ομάδα Εκσυγχρονισμού του Τμήματος Εταιρειών Χαρτογράφηση διαδικασιών Αναθεώρηση τελών Εφόρου Εταιρειών Ανασχεδιασμός, ενοποίηση, και δημιουργία των εντύπων αιτήσεων του Κλάδου Εταιρειών Ηλεκτρονική Καταχώριση Εγγράφων

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 89(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4516 Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 941 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 122(Ι)/2014 122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 Ν. 23(Ι)/2014 23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Συννημένο / υπό Εγγραφή Οργανισμού Εγγραφή Ιδιωτικής Εταιρείας ΗΕ1 Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο 100 + 0,6% επί του, + 105 σταθερό ποσό, + 20 η ΗΕ1 0,6% επί του, +105 σταθερό ποσό, + 20 ευρώ η ΗΕ1 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές: Περιορισμένη Ευθύνη: Η περιορισμένη Ευθύνη, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 204(Ι)/2012 204(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4388, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4388, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4388, 17.5.2013 Ν. 39(Ι)/2013 39(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L184, 14.7.2007, σ. 17. «Οδηγία 2007/36/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 18/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2203 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 18 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 224. 3 του 1960 78 του 1965 10 του 1966

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(Ι) του 1992 55(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31,34,35,36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ

Αριθμός 81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31,34,35,36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε. Παρ. 111(1) 580 Κ.Δ.Π. 81/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31,34,35,36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε,

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε, Λεμεσός, 28 Ιουλίου 2011. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ. 25427, 1309 Λευκωσία. Κύριε, Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση της ΚΕΟ plc. Με εκτίμηση, KEO plc Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 76(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 33(Ι) του 2007 77(Ι) του 2007 160(Ι) του 2007 (Ι) του 2008. Τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3955, 18/2/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3955, 18/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 27(1) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 147/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3685 της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 147 ΟΔΗΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5560 Κ.Α.Π. 858/2003 Αρ. 3774, 28.11.2003 Αριθμός 858 Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Αειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μελών και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3328, 28/5/1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3328, 28/5/1999 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Ρυθμιστική και εποπτική Αρχή ΜΕΡΟΣ I - Γενικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ II Διεθνείς εταιρείες καθορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017 21 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 4(Ι)/2017 Αρ. 4588, 3.2.2017 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ KAI ΔHMOTIΚΩΝ ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ KAI ΔHMOTIΚΩΝ ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ KAI ΔHMOTIΚΩΝ ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ

206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 206(Ι)/2012 206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 5. 49 του 1985 197 του 1986

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007,13.10.95 1231 Κ.Δ.Π. 254/95 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κανονισμοί του Αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ 12/5/2011 5:07:37 PM ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. Κιβ. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 12 Μαΐου 2011 Διευθυντή Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 2. 42 του 1961 20 του 1963 46 του 1970 40 του 1975 55 του 1978 71 του 1981 92 του 1983

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ

147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4465, 17.10.2014 Ν. 147(Ι)/2014 147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 NOMOΣ ΠOY TPOΠOΠOIEI TOYΣ ΠEPI EKTAKTHΣ EIΣΦOPAΣ ΓIA THN AMYNA THΣ ΔHMOKPATIAΣ NOMOYΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Στοιχεία Νομικού Προσώπου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Στοιχεία Νομικού Προσώπου ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Εγγεγραμμένο Όνομα: Ημερομηνία : Εγγεγραμμένη Επωνυμία: Ημερομηνία : Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 164(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049,

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 22 και το Παράρτημα V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L177 30.6.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDR s) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα