ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ /B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κώδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Πληροφορίε : Μ. Ηλιοκαύτου Τηλέφωνο: ΦΑΞ: ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011. Σα κοινοποιούμε τι διατάξει του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α ) και σα παρέχουμε τι ακόλουθε οδηγίε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : Άρθρο 14 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα 1. Με τι διατάξει τη παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994. Με τι νέε διατάξει επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπέ ανώνυμε εταιρίε με τη μορφή, εκτό μισθού, αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στου διευθυντέ, αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, καθώ και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσει προσώπων ή ομάδε περιουσία, ανεξάρτητα αν η καταβολή του γίνεται σε μετρητά ή μετοχέ. Διευκρινίζεται, ότι παρακράτηση φόρου ενεργείται και όταν η διανομή μερισμάτων στου μετόχου γίνεται με τη μορφή μετοχών 1

2 αντί τη καταβολή μετρητών, καθώ και όταν χορηγούνται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό κέρδη με τη μορφή μετοχών, με τη διαδικασία του π.δ. 30/1988 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν διανέμονται μερίσματα που εμπίπτουν στι διατάξει του ν. 27/1975 (κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων στα οποία επιβάλλεται ο οριζόμενο από τι διατάξει του νόμου αυτού φόρο και εισφορά), καθώ και όταν δικαιούχο των μερισμάτων είναι το Ελληνικό Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται τη φορολογία εισοδήματο βάσει ειδική διάταξη νόμου και για τα οποία έχει διατηρηθεί η απαλλαγή και μετά την έναρξη ισχύο του ν. 3842/2010 (π.χ. Τράπεζα τη Ελλάδο ). Ομοίω, επί των μερισμάτων που αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον με βάση τι ειδικότερε αυτέ διατάξει, οι οποίε κατισχύουν των διατάξεων του Κ.Φ.Ε., υποκείμενα φόρου δεν είναι τα ΑΚΕΣ αλλά οι μεριδιούχοι του. Επίση, τα διανεμόμενα μερίσματα στου μετόχου τη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματο, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων τη παρ. 4 του άρθρου 114 του ν. 2238/1994. Αντίθετα, όταν δικαιούχοι των μερισμάτων είναι δήμοι και κοινότητε, δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιερέ μονέ, κλπ., καθώ και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσική Ιστορία, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Μ. Κακογιάννη, Ίδρυμα Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, Ίδρυμα Α. Παπανδρέου, κα.), για τα οποία καταργήθηκε η απαλλαγή του από το φόρο εισοδήματο με το ν. 3842/2010, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%. Κατά ρητή διατύπωση των νέων διατάξεων τη παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., παρακράτηση φόρου 25% πρέπει να ενεργείται και στα προμερίσματα που διανέμουν ανώνυμε εταιρίε σύμφωνα με τι διατάξει του κ.ν. 2190/1920. Περαιτέρω, με τι διατάξει τη ίδια παραγράφου ορίζεται, ότι με την παρακράτηση του φόρου 25% στα εισοδήματα που αναφέρονται πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα, με εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά του, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων, με συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτηση, για τα οποία προβλέπεται φορολόγηση των μερισμάτων με τι γενικέ διατάξει και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου. Για παράδειγμα, φυσικό πρόσωπο εισπράττει μερίσματα από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ύψου ευρώ και περαιτέρω, έχει εισοδήματα από ακίνητα και μισθού, συνολικού ύψου ευρώ, ήτοι συνολικό εισόδημα ευρώ. Ο φόρο που αναλογεί στο εισόδημα αυτό με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. ανέρχεται σε 2

3 1.920 ευρώ. Δηλαδή, το συγκεκριμένο εισόδημα υπάγεται σε φορολογία με συντελεστή 24% (συντελεστή ανώτερου κλιμακίου), ο οποίο είναι κατώτερο του 25% (του συντελεστή παρακράτηση επί των διανεμομένων κερδών). Επομένω, για τον πιο πάνω δικαιούχο, τα μερίσματα αυτά θα υπαχθούν σε φορολογία με τι γενικέ διατάξει και στη συνέχεια, από τον οφειλόμενο φόρο θα συμψηφισθεί ο φόρο 25% που παρακρατήθηκε από την ανώνυμη εταιρία που κατέβαλε τα υπόψη μερίσματα. Ο εταιρικό φόρο δεν συμψηφίζεται, ω μη προβλεπόμενο ο συμψηφισμό αυτό από το νόμο. Επίση, με τι διατάξει του τέταρτου εδαφίου τη νέα παραγράφου ορίζεται, ότι όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά τη περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή τη σε άλλο νομικό πρόσωπο τη παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που ορίζεται από τι διατάξει τη παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται το μέρο του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρο τη και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη τα οποία προέρχονται από τι πιο πάνω συμμετοχέ. Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρία που κλείνει διαχειριστική περίοδο στι , εμφανίζει κέρδη ισολογισμού ευρώ, από τα οποία αποφασίζει να διανέμει μερίσματα ευρώ. Στα ακαθάριστα έσοδά τη εν λόγω εταιρία για την κλειόμενη χρήση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ευρώ από μερίσματα, για τα οποία τη παρακρατήθηκε φόρο (25%) ευρώ. Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, στα διανεμόμενα μερίσματα περιλαμβάνονται και έσοδα από συμμετοχέ (μερίσματα εισπραχθέντα) ύψου ευρώ ( x / ). Επομένω, από το φόρο των ευρώ ( x 25%) που υποχρεούται η εταιρία να παρακρατήσει και στη συνέχεια να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο για τα διανεμόμενα κέρδη τη, αφαιρείται το ποσό των ευρώ που αναλογεί στα μερίσματα που εισέπραξε και στο Δημόσιο αποδίδεται η διαφορά των ευρώ. Περαιτέρω, το ποσό των ληφθέντων μερισμάτων που δεν διανεμήθηκε, δηλ ( ) θα εμφανισθεί σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή του οφείλεται φόρο με συντελεστή 25%, συμψηφιζομένου του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί και αναλογεί σε αυτά ( ευρώ). Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που μία ανώνυμη εταιρία εμφάνισε λογιστικέ ζημίε και παράλληλα είχε εισπράξει μέσα στη χρήση και έσοδα από συμμετοχέ (μερίσματα) σε άλλε ανώνυμε εταιρίε, στα οποία παρακρατήθηκε φόρο (10%, 21% ή 25%, κατά περίπτωση), το ποσό των ληφθέντων αυτών μερισμάτων δεν μπορεί εκ των πραγμάτων, λόγω μη ύπαρξη κερδών, να εμφανισθεί σε λογαριασμό αποθεματικού και περαιτέρω, ο φόρο που παρακρατήθηκε σε αυτά, δεν μπορεί να παρακολουθηθεί σε λογαριασμό απαίτηση, με σκοπό το συμψηφισμό του στο μέλλον. Επομένω, ο 3

4 παρακρατηθεί αυτό φόρο, από τη στιγμή που δεν προκύπτουν κέρδη προ διανομή, προκειμένου να συμψηφισθεί με τον φόρο που θα παρακρατήσει η ανώνυμη εταιρία στα διανεμόμενα κέρδη τη τρέχουσα χρήση, αλλά και ούτε να συμψηφισθεί στο μέλλον, χάνεται, ω μη προβλεπόμενη η επιστροφή του από διάταξη νόμου. Ο φόρο αυτό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τη εταιρία και θα προστίθεται ω λογιστική διαφορά κατά την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με την υποβολή τη δήλωση φορολογία εισοδήματο. Περαιτέρω, με τι διατάξει τη ίδια παραγράφου προβλέπεται η μη διενέργεια παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που καταβάλλει ημεδαπή (θυγατρική) ανώνυμη εταιρία σε μητρική τη με έδρα σε άλλο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσει του άρθρου 11 του ν. 2578/1998, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μα δίκαιο η Οδηγία 90/435/ΕΟΚ (μητρικέ θυγατρικέ ). Η εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου στα εν λόγω μερίσματα προβλέπεται και από τι διατάξει τη παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2578/1998. Προκειμένου να μην ενεργείται παρακράτηση φόρου, θα πρέπει η αλλοδαπή εταιρία να συμμετέχει στο κεφάλαιο τη ημεδαπή για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή έτη με το κατώτερο ποσοστό που ορίζει η πιο πάνω Οδηγία, όπω ισχύει μετά την τροποποίησή τη με την Οδηγία 2003/123/ΕΚ, δηλαδή 10% από την και μετά. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, η διετία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 24 μηνών κατά το χρόνο έγκριση των αποτελεσμάτων από τη γενική συνέλευση. Επίση, η αλλοδαπή μητρική εταιρία πρέπει να έχει υποχρεωτικά μία από τι νομικέ μορφέ που αναφέρονται στο Παράρτημα Α1 του ν. 2578/1998 και να υπόκειται σε κάποιο από του αναφερόμενου στο παράρτημα Β φόρου. Για να μην ενεργείται παρακράτηση φόρου στι πιο πάνω περιπτώσει, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωση που εκδίδεται στη χώρα στην οποία έχει την έδρα τη η μητρική εταιρία, από ορκωτό ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή τη συγκεκριμένη χώρα, από την οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν αθροιστικά οι απαιτούμενε πιο πάνω προϋποθέσει. Η προσκόμιση τη βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται όταν οι μετοχέ τη ημεδαπή εταιρία είναι ονομαστικέ, καθόσον στην περίπτωση αυτή το ποσοστό συμμετοχή τη αλλοδαπή εταιρία και η διακύμανσή του προκύπτει από το μετοχολόγιο τη ανώνυμη εταιρία. Διευκρινίζεται, ότι αν κατά το χρόνο λήψη τη απόφαση από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δεν έχει συμπληρωθεί η διετία, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου 21% ή 25% ή με τον μικρότερο συντελεστή που ενδεχομένω προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση περί αποφυγή τη διπλή φορολογία που έχει συναφθεί μεταξύ τη Ελλάδα και του κράτου στο οποίο έχει την έδρα τη η μητρική εταιρία (αυξημένη τυπική 4

5 ισχύ ). Στη συνέχεια όμω, η αλλοδαπή εταιρία μετά τη συμπλήρωση τη οριζόμενη από το νόμο διετία δύναται να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατηθέντο φόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρο θα επιστρέφεται με την προϋπόθεση ότι δεν τον έχει εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο στην αλλοδαπή. Προ τούτο, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή. Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφή του φόρου που θα ακολουθείται στην πιο πάνω περίπτωση, από τη διοίκηση έχει διευκρινισθεί, ότι η αλλοδαπή εταιρία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθεί φόρο. Ωστόσο, το ατομικό φύλλο έκπτωση πρέπει να εκδοθεί στο όνομα τη ημεδαπή εταιρία που κατέβαλε τα μερίσματα, δεδομένου ότι αυτή είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο και επομένω σε βάρο τη είχε γίνει η σχετική βεβαίωση (για ολόκληρο το ποσό των μερισμάτων). Επιπλέον, η ημεδαπή εταιρία πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνει ότι το ποσό του παρακρατηθέντο φόρου μερισμάτων θα πρέπει να καταβληθεί (εκχώρηση κατά κάποιο τρόπο) στη μητρική εταιρία τη αλλοδαπή από την Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται, ότι στην αίτηση τη αλλοδαπή δικαιούχου εταιρία θα πρέπει να αναφέρεται και ο λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθεί το σχετικό ποσό, που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Δ12Β ΕΞ2010/ έγγραφό μα ). Για τα μερίσματα που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία σε μητρική τη εταιρία στην αλλοδαπή, για τα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία μητρικών θυγατρικών, είτε γιατί καταβάλλονται σε εταιρία με έδρα σε χώρα εκτό Ε.Ε. (π.χ. Αμερική), είτε γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσει που προβλέπονται από την Οδηγία αυτή (π.χ. ελάχιστη περίοδο συμμετοχή, νομική μορφή, κλπ.), θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τη διμερή σύμβαση αποφυγή διπλή φορολογία (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συναφθεί μεταξύ τη Ελλάδα και του κράτου στο οποίο έχει την έδρα τη η αλλοδαπή μητρική εταιρία (αυξημένη τυπική ισχύ ). Για το σκοπό αυτό, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (επενδυτή ) πρέπει να θέτει υπόψη τη εταιρία, μέχρι το χρόνο παρακράτηση που ισχύει κατά περίπτωση, τι σχετικέ διατάξει περί απαλλαγή, προκειμένου να αποφεύγεται η παρακράτηση. Αν η ανώνυμη εταιρία δεν ενημερωθεί έγκαιρα, υποχρεούται να προβεί σε παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων και στη συνέχεια ο δικαιούχο επενδυτή θα δηλώσει, με βάση τη βεβαίωση που θα του χορηγηθεί, τον παρακρατηθέντα φόρο προκειμένου να του επιστραφεί. Επισημαίνεται, ότι όταν η ανώνυμη εταιρία η οποία διανέμει μερίσματα έχει μετοχέ εισηγμένε στο Χρηματιστήριο Αξιών, ο δικαιούχο επενδυτή, προκειμένου να τύχει τη ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση που προβλέπεται από την οικεία Σ.Α.Δ.Φ., υποχρεούται να υποβάλει στον θεματοφύλακά του (χρηματιστηριακή εταιρία, τράπεζα, κλπ.) σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όχι σε καθεμία εταιρία 5

6 στην οποία είναι μέτοχο. Στη συνέχεια, ο θεματοφύλακα καταχωρεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), για κάθε δικαιούχο επενδυτή, σχετικέ ενδείξει ειδική φορολογική μεταχείριση (μειωμένο συντελεστή φορολόγηση, όπω αυτό καθορίζεται σε πίνακα που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών) και φυλάσσει τα δικαιολογητικά για ενδεχόμενο έλεγχο από την αρμόδια φορολογική αρχή. Σύμφωνα με τι ενδείξει αυτέ που καταχωρούν οι θεματοφύλακε των επενδυτών, η ΕΧΑΕ υπολογίζει τον ακριβή φόρο και ενημερώνει σχετικά την εκδότρια εταιρία, η οποία και καταβάλει το καθαρό ποσό των μερισμάτων στου μετόχου. Σε περίπτωση δε που προκύψει θέμα επιστροφή του παρακρατηθέντο φόρου, η κατάθεση του αιτήματο θα γίνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο θεματοφύλακα. Τέλο, με τι διατάξει τη νέα παραγράφου ορίζεται, ότι σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% υπόκεινται και τα κέρδη (αποθεματικά) παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, με απόφαση τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη. Είναι αυτονόητο ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκειται το ποσό των αποθεματικών (κερδών παρελθουσών χρήσεων), όπω αυτό εμφανίζεται στα βιβλία τη εταιρία, χωρί την αναγωγή του σε μικτά. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για κεφαλαιοποιήσει αποθεματικού υπέρ το άρτιον, καθόσον ο νόμο αναφέρεται ρητά σε αποθεματικά που προέρχονται από κέρδη, ενώ όπω είναι γνωστό, η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού δεν συνιστά εισόδημα για τον μέτοχο. 2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικέ συνελεύσει από την 1 η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντό του έτου 2011 (χρόνο έγκριση των διανεμομένων κερδών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων), ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοι εκατό (21%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο τρίτο εδάφιο τη παρ. 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. Δηλαδή και για τα μερίσματα που εγκρίνονται προ διανομή εντό του έτου 2011, οι ανώνυμε εταιρίε έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 21%. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά, με την εξαίρεση που αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά του, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων, με συντελεστή κατώτερο του συντελεστή 6

7 παρακράτηση, για τα οποία προβλέπεται φορολόγηση των εσόδων από μερίσματα με τι γενικέ διατάξει και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου. Επειδή ενδέχεται να έχουν διανεμηθεί, με απόφαση τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, μερίσματα μέσα στο έτο 2011, ήτοι πριν από τη ψήφιση του νέου νόμου, για τα οποία οι επιχειρήσει δεν προέβησαν σε παρακράτηση φόρου 21% ελλείψει σχετική διάταξη νόμου, με την ΠΟΛ. 1070/ εγκύκλιό μα έχει γίνει δεκτό, ότι οι ανώνυμε εταιρίε που διένειμαν τα μερίσματα αυτά πρέπει να τροποποιήσουν τα δεδομένα των βιβλίων του και να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φορολογία εισοδήματο, μέχρι το χρόνο τη εμπρόθεσμη υποβολή τη δήλωση φορολογία εισοδήματο, χωρί προσαυξήσει. Επίση, θα πρέπει να αποδώσουν τον φόρο 21% μέσα στι ίδιε ω άνω προθεσμίε, χωρί προσαυξήσει. Ομοίω, για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που τυχόν διανεμήθηκαν με απόφαση έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα στο 2011 (πριν τη ψήφιση του νέου νόμου), στα οποία δεν παρακρατήθηκε φόρο ελλείψει σχετική διάταξη νόμου, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι οι επιχειρήσει θα αποδώσουν φόρο 21% μέσα στι προθεσμίε απόδοση του φόρου για τα οριστικά μερίσματα που εγκρίνονται με την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, χωρί προσαυξήσει. 3. Με τι διατάξει τη παραγράφου 3 αντικαθίσταται η παράγραφο 3 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, σχετικά με τα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδο από αλλοδαπέ ανώνυμε εταιρίε. Με βάση τι νέε διατάξει, στα μερίσματα αυτά ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, όπω συμβαίνει και με τα μερίσματα που εισπράττουν από την ημεδαπή τα ίδια πρόσωπα, στα οποία επίση ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον ίδιο συντελεστή, με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τα ανωτέρω ισχύουν για μερίσματα που εισπράττονται από την και μετά. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττονται εντό του έτου 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοι εκατό (21%). Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου (21% ή 25%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Επειδή τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μερίσματα από την αλλοδαπή, στερούνται τη δυνατότητα να εκπέσουν το φόρο που ενδεχομένω έχει αποδοθεί σε αυτή (λόγω εξάντληση τη φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση του φόρου 21% ή 25%) και για λόγου ενιαία αντιμετώπιση με του τόκου αλλοδαπή προέλευση, θα έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στην /10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/2007 διαταγή μα. Δηλαδή, για την αποφυγή καταβολή φόρου και επί του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή (διπλή φορολογία), η παρακράτηση φόρου 21% ή 25%, θα ενεργείται από τι 7

8 μεσολαβούσε τράπεζε στο καθαρό ποσό που εισάγεται από την αλλοδαπή, δηλαδή σε αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού φόρου που τυχόν καταβλήθηκε σε αυτή. Με του ίδιου συντελεστέ ενεργείται παρακράτηση φόρου και στα κέρδη που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδο από αλλοδαπέ ανώνυμε εταιρίε με τη μορφή μετοχών, αντί τη καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται, ότι επειδή ενδέχεται μέσα στο έτο 2011 και πριν από τη ψήφιση του νέου νόμου να έχουν εισπράξει φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδο μερίσματα από την αλλοδαπή, στα οποία δεν ενεργήθηκε παρακράτηση φόρου ελλείψει σχετική διάταξη νόμου, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι αυτά θα πρέπει να αποδώσουν τα ίδια τον οφειλόμενο φόρο μέχρι τι 29 Ιουλίου 2011, χωρί προσαυξήσει. Τα έσοδα από τον παρακρατηθέντα φόρο τη παραγράφου αυτή καταχωρούνται στον ΚΑΕ 0116 (είδο φόρου 1173). 4. Με τι διατάξει τη παραγράφου 4 προστέθηκε στην παράγραφο 6 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994 νέα περίπτωση ζ, με βάση την οποία, ειδικά για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 (μερίσματα, αμοιβέ μελών Δ.Σ., κλπ.), η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα αυτά και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση που διανέμονται μερίσματα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τη σχετική απόφαση από τη γενική συνέλευση των μετόχων (τακτική ή έκτακτη). Όσον αφορά τα προμερίσματα, η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα αυτά και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο. Ο φόρο που παρακρατείται σε όλε τι πιο πάνω περιπτώσει αποδίδεται με την υποβολή δήλωση στο Δημόσιο εφάπαξ, εντό του επόμενου μήνα από αυτόν εντό του οποίου έγινε η παρακράτηση. Για την απόδοση του φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο τη δήλωση απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητέ αξίε εκτό από τόκου, που είχε εκδοθεί με την /10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Ε.558/09), με τι απαραίτητε κάθε φορά προσαρμογέ. Τα έσοδα από τον παρακρατηθέντα αυτό φόρο καταχωρούνται στον Κ.Α.Ε (είδο φόρου 1172). Επίση, οι ανώνυμε εταιρίε που παρακρατούν φόρο με βάση τι πιο πάνω διατάξει υποχρεούνται, σύμφωνα με τι διατάξει τη παρ. 2 του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε., να χορηγούν βεβαίωση μερισμάτων στου δικαιούχου, στην οποία θα αναγράφονται τα 8

9 στοιχεία του δικαιούχου, ο χρόνο έγκριση των διανομή από τη γενική συνέλευση, η χρήση από την οποία προέρχονται τα διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα κέρδη, το ποσό τη διανομή, καθώ και ο αριθμό των μετοχών του κάθε δικαιούχου, η αξία του, το ποσό του μερίσματο και ο φόρο που παρακρατήθηκε ( /10248/Β0012/ ΠΟΛ.1038/ εγκύκλιό μα ). Ειδικά για τι ανώνυμε εταιρίε με μετοχέ εισηγμένε στο Χ.Α., που παρακρατούν φόρο με βάση τι ίδιε ω άνω διατάξει, οι βεβαιώσει που θα χορηγούνται στου δικαιούχου θα εκδίδονται από την ΕΧΑΕ και όχι από τι καταβάλλουσε τα μερίσματα εταιρίε. Για τα προμερίσματα που διανεμήθηκαν μέσα στο 2010, για τα οποία οι επιχειρήσει δεν προέβησαν σε παρακράτηση φόρου ελλείψει σχετική διάταξη νόμου και επειδή τα προμερίσματα αυτά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι των μερισμάτων τη χρήση 2010, η διανομή των οποίων θα εγκριθεί εντό του 2011 (χρόνο απόκτηση ), με την Δ12Β ΕΞ2011/ διαταγή μα έγινε δεκτό, ότι οι ανώνυμε εταιρίε υποχρεούνται με τη διανομή των οριστικών μερισμάτων με την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του, να παρακρατήσουν και να αποδώσουν τον οφειλόμενο φόρο 21% μέσα στι προθεσμίε που ορίζει ο νόμο, επί του συνολικού ποσού των μερισμάτων που θα εγκριθούν προ διανομή, ανεξάρτητα αν δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που έλαβαν και τα προμερίσματα ή νέοι μέτοχοι που αγόρασαν μετοχέ μετά την καταβολή του προμερίσματο. Για τα προμερίσματα αυτά που διανεμήθηκαν μέσα στο έτο 2010 και δεν ενεργήθηκε παρακράτηση φόρου, θα χορηγηθούν βεβαιώσει στου δικαιούχου, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16, 17 και 19 του ν. 2238/1994, στι οποίε θα αναγράφεται, πέρα από τα στοιχεία του δικαιούχου, και το ύψο των καταβληθέντων ποσών. Επίση, για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται με απόφαση έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να επισημανθεί, ότι με βάση την 950/1977 γνωμοδότηση τη Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. που έχει γίνει αποδεκτή από τη Διοίκηση (Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιό μα ) χρόνο απόκτηση των εισοδημάτων αυτών είναι ο χρόνο έγκριση αυτών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Επίση, με την ίδια εγκύκλιό μα έχει γίνει δεκτό, ότι η ανώνυμη εταιρία που διένειμε μερίσματα στου μετόχου τη από έκτακτα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων με απόφαση τη έκτακτη γενική συνέλευση, θα παρακρατήσει φόρο με του φορολογικού συντελεστέ που ισχύουν κατά το χρόνο που η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επικυρώνει, ρητά ή έμμεσα, την απόφαση τη έκτακτη γενική συνέλευση. Κατά συνέπεια, για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των ανωνύμων εταιριών που διανεμήθηκαν μέσα στο έτο 2010 με απόφαση έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, επί των οποίων παρακρατήθηκε φόρο 10% με βάση τι 9

10 προϊσχύσασε διατάξει του ν. 3697/2008, οφείλεται επιπλέον φόρο 11% (21% - 10%), ο οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο μέσα στι προθεσμίε απόδοση του φόρου για τα οριστικά μερίσματα που εγκρίνονται με την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, χωρί προσαυξήσει. 5. Με τι διατάξει τη παραγράφου 5 τροποποιούνται οι περιπτώσει α και β τη παραγράφου 7 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, σχετικά με τον υπόχρεο σε παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, καθώ και στα μερίσματα αλλοδαπή προέλευση. Με τι νέε διατάξει ορίζεται, ότι για τα εισοδήματα τη περίπτωση ζ τη παραγράφου 6 (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβέ μελών Δ.Σ., κλπ.), υπόχρεη για την παρακράτηση φόρου είναι η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει, ενώ για τα μερίσματα αλλοδαπή προέλευση (παρ. 3 άρθρου 54), αυτό που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή του (μεσολαβούσα τράπεζα). Εξαιρετικά, αν τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικο Ελλάδο, από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχο του εισοδήματο αποδίδει ο ίδιο τον οφειλόμενο φόρο (21% ή 25%), εφάπαξ με την υποβολή δήλωση στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντό του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή πίστωση. Με τον όρο «πίστωση» νοείται όχι η πίστωση στα βιβλία τη αλλοδαπή εταιρία, αφού χρόνο κτήση του εισοδήματο είναι σε κάθε περίπτωση ο χρόνο είσπραξη αυτού, αλλά η πίστωση τυχόν τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού ή η καταβολή του ποσού του μερίσματο με άλλον όμοιο ω άνω τρόπο. Ο δικαιούχο των μερισμάτων θα πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή τη χώρα, στην οποία έχει την έδρα τη η καταβάλλουσα τα μερίσματα εταιρία ή άλλη αρμόδια αρχή τη συγκεκριμένη χώρα, από την οποία να προκύπτει το ποσό των μερισμάτων, το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και ο χρόνο καταβολή των μερισμάτων. Τα έσοδα από τον φόρο που παρακρατείται με βάση τι πιο πάνω διατάξει καταχωρούνται στον Κ.Α.Ε Διευκρινίζεται, ότι όταν δικαιούχοι των υπόψη μερισμάτων είναι νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιε επιχειρήσει, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κλπ.), εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου 20% έναντι του οφειλόμενου με τι γενικέ διατάξει φόρου εισοδήματο (άρθρο 54 Κ.Φ.Ε.), εκτό των περιπτώσεων που υπάρχει σχέση μητρική θυγατρική, όπω αυτή αναλύθηκε πιο πάνω, για τι οποίε ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 τη παρούσα. 10

11 6. Με τι διατάξει τη παραγράφου 6 προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. νέα περίπτωση δ, με βάση την οποία επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί και οι ημεδαπέ εταιρίε περιορισμένη ευθύνη σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσει προσώπων ή ομάδε περιουσία. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα, με εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά του, συμπεριλαμβανομένων και των υπόψη εσόδων από συμμετοχέ, με συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτηση, για τα οποία προβλέπεται φορολόγηση των εσόδων από συμμετοχέ με τι γενικέ διατάξει και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 τη παρούσα για τι διανομέ κερδών που πραγματοποιούν οι ημεδαπέ ανώνυμε εταιρίε. Ειδικά για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου, έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τι διατάξει τη παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, οι διατάξει τη περ. ζ τη παρ. 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., όπω αυτέ τέθηκαν με την παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου άρθρου. Δηλαδή, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου εντό του επόμενου μήνα από αυτόν εντό του οποίου έγινε η παρακράτηση. Ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήση 2010 (οικον. έτου 2011) και δεδομένου ότι με την ΠΟΛ. 1070/ εγκύκλιό μα παρατάθηκε ο χρόνο σύνταξη τη απογραφή και του ισολογισμού του μέχρι το χρόνο τη εμπρόθεσμη υποβολή τη δήλωση φορολογία εισοδήματό του χωρί την επιβολή κυρώσεων, με την παρούσα γίνεται δεκτό, όπω η απόδοση του παρακρατηθέντο φόρου πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνό Ιουλίου 2011, χωρί προσαυξήσει. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο τη δήλωση Ε.565/10, υπόδειγμα του οποίου κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1103/ εγκύκλιό μα. Τα έσοδα από τον παρακρατηθέντα αυτό φόρο καταχωρούνται στον ΚΑΕ 0142 (είδο φόρου 1196 για τα διανεμόμενα κέρδη των ΕΠΕ και είδο φόρου 1197 για τα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών). Διευκρινίζεται, ότι ειδικά για τι Ε.Π.Ε. στι οποίε έχουν λάβει χώρα προσωρινέ απολήψει κερδών από του εταίρου, έναντι των κερδών, δεν θα ενεργείται παρακράτηση φόρου, ω μη προβλεπόμενη η παρακράτηση αυτή από το νόμο, αλλά η όποια παρακράτηση φόρου 21% ή 25% θα γίνει κατά το χρόνο διανομή των οριστικών μερισμάτων (χρόνο λήψη τη απόφαση των εταίρων). 11

12 Τέλο, με τι διατάξει τη νέα παραγράφου ορίζεται, ότι σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% υπόκεινται και τα κέρδη (αποθεματικά) παρελθουσών χρήσεων των Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισμών, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Ειδικά για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των Ε.Π.Ε. που έχουν σχηματισθεί μέχρι (κέρδη ισολογισμών με , σε περίπτωση ομαλή διαχειριστική περιόδου) και δεδομένου ότι αυτά έχουν ήδη αποκτηθεί από του εταίρου, με βάση τι προϊσχύουσε διατάξει (παρ. 4 άρθρου 28 Κ.Φ.Ε.), όπω ίσχυαν πριν την τροποποίησή του με την παρ. 15 του άρθρου 14 του κοινοποιούμενου νόμου, κατά το χρόνο έγκριση του ισολογισμού τη Ε.Π.Ε., με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι για τα αποθεματικά αυτά, σε περίπτωση διανομή ή κεφαλαιοποίησή του μετά την , δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξει τη περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 21% ή 25%. Και τούτο διότι, δεν νοείται η διενέργεια παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί, αλλά μόνο σε αυτά (διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά) που σχηματίζονται μετά την έναρξη ισχύο των διατάξεων του νέου νόμου σχετικά με το χρόνο κτήση των εισοδημάτων από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., ήτοι μετά την 31 η Δεκεμβρίου Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1 η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντό του έτου 2011 (χρόνο έγκριση των διανεμομένων κερδών από τα αρμόδια όργανα), ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοι εκατό (21%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο τρίτο εδάφιο τη περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. (φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά του, συμπεριλαμβανομένων και των υπόψη εσόδων από συμμετοχέ, με συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτηση ). 8. Με τι διατάξει τη παραγράφου 8 προστέθηκε νέα περίπτωση η στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994, σχετικά με τα κέρδη που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδο από αλλοδαπή εταιρία περιορισμένη ευθύνη. Με βάση τι νέε διατάξει, στα κέρδη αυτά ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, όπω συμβαίνει και με τα κέρδη που εισπράττουν από ημεδαπή Ε.Π.Ε. τα ίδια πρόσωπα, στα οποία επίση ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον ίδιο συντελεστή, με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τα ανωτέρω ισχύουν για κέρδη που εισπράττονται 12

13 από την και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττονται εντό του έτου 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοι εκατό (21%). Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου (21% ή 25%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Επίση, με τι νέε διατάξει ορίζεται, ότι υπόχρεο σε παρακράτηση φόρου στι πιο πάνω περιπτώσει είναι αυτό που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή του (μεσολαβούσα τράπεζα). Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικο Ελλάδο, από αλλοδαπή εταιρία περιορισμένη ευθύνη και τα οποία παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχο του εισοδήματο αποδίδει ο ίδιο τον οφειλόμενο φόρο (21% ή 25%), εφάπαξ με την υποβολή δήλωση στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντό του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή πίστωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στι παραγράφου 3 και 5 τη παρούσα, προκειμένου για τα μερίσματα αλλοδαπή. Σημειώνεται, ότι τα έσοδα από τον παρακρατηθέντα φόρο τη παραγράφου αυτή καταχωρούνται στον ΚΑΕ 0116 (είδο φόρου 1195). 9. Με τι διατάξει τη παραγράφου 9 αντικαταστάθηκε η παράγραφο 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. Με τι νέε διατάξει επιβάλλεται φόρο με συντελεστή είκοσι τοι εκατό (20%) στα σύνολο των κερδών των νομικών προσώπων (αδιανεμήτων και διανεμομένων). Με τον ίδιο συντελεστή φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα τη παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.) με βάση τι διατάξει τη περ. γ τη παρ. 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. και όχι με τον συντελεστή φορολογία του έτου μέσα στο οποίο έγινε η έναρξη τη εκκαθάριση, όπω ίσχυε μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση αυτή έγινε για λόγου απλοποίηση, δεδομένου ότι πολλά νομικά πρόσωπα βρίσκονται σε στάδιο εκκαθάριση για πολλά χρόνια. Περαιτέρω, με τι ίδιε διατάξει ορίζεται, ότι ειδικά για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων), έχουν εφαρμογή οι διατάξει τη παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.ΦΕ. Δηλαδή, αυτά φορολογούνται με συντελεστή που προβλέπεται για τι ημεδαπέ προσωπικέ εταιρίε, μετά την αφαίρεση επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρει (3) ομόρρυθμου εταίρου, φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχή. Το ποσό αυτό τη επιχειρηματική αμοιβή υπόκειται σε φορολογία με τι γενικέ διατάξει, ανεξάρτητα αν δικαιούχο τη αμοιβή είναι κάτοικο ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστω και ει ολόκληρον με βάση την νομοθεσία του κράτου μέλου στο οποίο έχει την έδρα τη η προσωπική εταιρία. Επισημαίνεται, ότι τα 13

14 υποκαταστήματα των αλλοδαπών προσωπικών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα θα υποβάλλουν τη δήλωση Ε5 (ΠΟΛ. 1113/ Α.Υ.Ο.). 10. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, για εισοδήματα οικονομικού έτου 2012 και επομένων. Ειδικά για τα εισοδήματα οικονομικού έτου 2011, ο συντελεστή φορολογία ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοι εκατό (24%). Επομένω, ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένη ευθύνη με διαχειριστική περίοδο (υπερδωδεκάμηνη χρήση) θα φορολογηθεί για τα συνολικά εισοδήματά τη με συντελεστή 24% (οικονομικό έτο 2011), ενώ με τι προϊσχύουσε διατάξει αυτά θα υπόκειντο σε φορολογία με συντελεστή 25%, λόγω του ότι η έναρξη τη διαχειριστική περιόδου έλαβε χώρα μέσα στο έτο Επίση, ανώνυμη εταιρία με διαχειριστική περίοδο θα υπαχθεί σε φορολογία με συντελεστή 24% (οικονομικό έτο 2011), ενώ ανώνυμη εταιρία με διαχειριστική περίοδο (οικονομικό έτο 2012) θα φορολογηθεί με συντελεστή 20%. 11. Με τι διατάξει τη παραγράφου 11 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε., σχετικά με την επιβολή παρακράτηση φόρου στα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπέ ανώνυμε εταιρίε, εταιρίε περιορισμένη ευθύνη και συνεταιρισμοί. Η ρύθμιση αυτή έγινε για λόγου νομοτεχνική τακτοποίηση μετά την τροποποίηση των άρθρων 54 και 55 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω. Επίση, με τι ίδιε διατάξει προβλέπεται παρακράτηση φόρου και στα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα προ την έδρα τη ή σε άλλη μόνιμη εγκατάστασή τη στην αλλοδαπή. 12. Με τι διατάξει τη παραγράφου 12 επιβάλλεται παρακράτηση φόρου και κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ή εκπτώσεων αναπτυξιακών νόμων (ν. 3299/2004, ν. 2601/1998, ν. 1262/1982, κλπ.), λόγω πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Ειδικότερα, με τι νέε διατάξει προβλέπεται, ότι τα πιο πάνω αποθεματικά όταν διανέμονται, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με βάση τι διατάξει τη παρ. 1 του άρθρου 54 ή τη περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση και περαιτέρω, στο τέλο τη χρήση προστίθενται, με βάση τι ειδικέ διατάξει των αναπτυξιακών νόμων βάσει των οποίων σχηματίσθηκαν, στα κέρδη τη επιχείρηση στη χρήση μέσα στην οποία διανεμήθηκαν, 14

15 προκειμένου να φορολογηθούν με τι γενικέ διατάξει, μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντο φόρου. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αποθεματικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσει των ειδικών νόμων ν. 1473/1984 (άρθρο 13) ή ν. 1892/1990 (άρθρο 101) για την κεφαλαιοποίησή του (π.χ. ισόποση αύξηση κεφαλαίου, κλπ.), υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με βάση τι ειδικέ διατάξει των νόμων αυτών και όχι με βάση τι διατάξει των άρθρων 54 και 55 του Κ.Φ.Ε. Περαιτέρω, τα πιο πάνω αποθεματικά υπάγονται σε φορολογία με τι γενικέ διατάξει, προστιθέμενα στα κέρδη τη επιχείρηση στη χρήση μέσα στην οποία κεφαλαιοποιήθηκαν, μετά την αφαίρεση του φόρου που παρακρατήθηκε. Όσα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων έχουν ήδη κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μέσα στο έτο 2011 πριν από τη ψήφιση του νέου νόμου και στα οποία δεν παρακρατήθηκε φόρο ελλείψει σχετική διάταξη νόμου, με την παρούσα γίνεται δεκτό όπω ο φόρο αυτό θα αποδοθεί μέχρι τι 29 Ιουλίου 2011, χωρί προσαυξήσει. 13. Με τι διατάξει τη παραγράφου 13 αναριθμούνται οι περιπτώσει ια, ιβ, ιγ και ιδ τη παρ. 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. σε ιβ, ιγ, ιδ και ιε, αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτωση ια με την οποία προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματο για τα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπέ ανώνυμε εταιρίε και εταιρίε περιορισμένη ευθύνη από εταιρίε που έχουν την έδρα του σε άλλο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στι οποίε συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση, ότι τα εν λόγω κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σημειώνεται ότι στο λογαριασμό του αποθεματικού καταχωρείται το καθαρό ποσό των κερδών που εισπράττεται από την αλλοδαπή, δηλαδή μετά την αφαίρεση τυχόν φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτή. Το πιο πάνω αποθεματικό, σε περίπτωση διανομή ή κεφαλαιοποίησή το (εν όλω ή εν μέρει) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, κατ εφαρμογή των διατάξεων τη παρ. 1 του άρθρου 54 ή τη περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων τη παρ. 4 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου. Από τον παρακρατηθέντα φόρο 25% δεν συμψηφίζεται φόρο που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή, ω μη προβλεπόμενο ο συμψηφισμό αυτό από το νόμο. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 14, για μερίσματα που αποκτώνται από τη δημοσίευση του ν. 3943/2011 ( ) και μετά. 15

16 14. Με τι διατάξει τη παραγράφου 15 τροποποιείται η περ. α τη παρ. 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., σχετικά με το χρόνο κτήση των εισοδημάτων από συμμετοχή σε ημεδαπή εταιρία περιορισμένη ευθύνη. Με τι νέε διατάξει ορίζεται ω χρόνο κτήση των εισοδημάτων αυτών ο χρόνο έγκριση των διανεμομένων κερδών από τη συνέλευση των εταίρων, κατ αναλογία των όσων ισχύουν στι ανώνυμε εταιρίε, ενώ με τι προϊσχύουσε διατάξει ω χρόνο κτήση των εισοδημάτων αυτών είχε ορισθεί η ημερομηνία που εγκρίθηκε ο ισολογισμό τη Ε.Π.Ε. από τη συνέλευση των εταίρων, ανεξάρτητα αν προκύπτουν κέρδη για διανομή ή όχι. 15. Με τι διατάξει τη παραγράφου 16 προστίθεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. νέα περίπτωση δ, σχετικά με το χρόνο κτήση των κερδών από συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία περιορισμένη ευθύνη και προσωπική εταιρία. Ειδικότερα, με τι νέε διατάξει ορίζεται, ότι ω χρόνο κτήση για τα κέρδη από τη συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένη ευθύνη, θεωρείται ο χρόνο είσπραξη αυτών, ανεξάρτητα αν τα κέρδη αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή. Όταν τα κέρδη προέρχονται από αλλοδαπή προσωπική εταιρεία, χρόνο κτήση του είναι, σύμφωνα με τι ίδιε διατάξει, ο χρόνο λήξη τη διαχειριστική περιόδου του αλλοδαπού νομικού προσώπου. 16. Με τι διατάξει τη παραγράφου 17 αντικαταστάθηκε η περ. β τη παρ. 1 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., ώστε ω εισόδημα από εμπορικέ επιχειρήσει των νομικών προσώπων τη παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.) να θεωρείται και το εισόδημα τη παρ. 4 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου (εισόδημα από συμμετοχή σε προσωπικέ εταιρίε και εταιρίε περιορισμένη ευθύνη τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή, κλπ.). 17. Με τι διατάξει τη παραγράφου 18 αντικαταστάθηκε το όγδοο εδάφιο τη περ. α τη παρ. 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε., ώστε να γίνεται αναφορά και στην περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου, όπω τέθηκαν με τι διατάξει τη νέα παραγράφου 6 του άρθρου 14 του κοινοποιούμενου νόμου. Δηλαδή, σε περίπτωση διανομή κερδών από ανώνυμε εταιρίε που απαλλάσσονται τη φορολογία εισοδήματο βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, καθώ και στι περιπτώσει διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρο εισοδήματο, πέραν του φόρου εισοδήματο που οφείλεται με βάση το άρθρο 99 του Κ.Φ.Ε., ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 και τη περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου. 16

17 18. Τέλο, με τι διατάξει τη παραγράφου 19 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο τη παρ. 4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., ώστε να γίνεται αναφορά και στην περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου, όπω τέθηκαν με τι διατάξει τη νέα παραγράφου 6 του άρθρου 14 του κοινοποιούμενου νόμου. Δηλαδή, σε περίπτωση διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών, πέραν του φόρου εισοδήματο που οφείλεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 και τη περ. δ τη παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου, κατά περίπτωση. Ακριβέ Αντίγραφο Η Προϊσταμένη τη Γραμματεία Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 17

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10. Πληροφορίες:M. Χαπίδης Τηλέφωνο : ,312 ΦΑΞ:

ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10. Πληροφορίες:M. Χαπίδης Τηλέφωνο : ,312 ΦΑΞ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αριθ.Πρωτ.:1012466/10154/Β0012 ΤΜΗΜΑ: Β' ΠΟΛ. 1061 Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. Άρθρο 6 Άρθρο 9 ΠΟΛ. 1134-06/06/2013 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1052512/10666/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ:1069 Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2166/1993 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2166/1993 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π πολ 1341 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ : 10184 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. Καβαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ 1039/2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 26

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών.

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών. ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1 Ισολογισμός Διανομή Αποτελέσματος - Φορολογία Κερδών Ο.Ε. Στο τέλος κάθε χρήσης, όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η ομόρρυθμη εταιρεία συντάσσει Απογραφή και Ισολογισμό τέλους χρήσης. Έτσι αφού συντάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β ΕΞ 2016

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1008055

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ:8Β /08.01.2014 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1042/26.1.2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012) ΠΟΛ.1124/25.11.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: 1094651/11321/Β0012) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 38 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, Αριθμός απόφασης: 09 / 03 /2017 1905 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

2. Για τα ανωτέρω θέματα σας παρέχουμε, κατά άρθρο τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

2. Για τα ανωτέρω θέματα σας παρέχουμε, κατά άρθρο τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. ΠΟΛ.1248/12.11.1992 Διευκρινήσεις σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων (άρθρα 15-27 Ν. 2065/92) ΠΟΛ. 1248/12.11.92 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1000193/11783/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑTA A- Β ΠΟΛ.: 1180 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81).

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81). ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου µερισµάτων µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81) συνυποβαλλόµενα µε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018»

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10319/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Μαΐου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.521,523 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαναπατριζόμενα κεφάλαια. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1059, 1058 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Tαχ. Δ/νση : Καραγεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

ΘΕΜΑ: Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους". ΣΧΕΤ.: Γεν. Έγγραφο Α40/28/20.9.1988 Εγκύκλιος 74/1990 1.Σας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α 5)».

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α 5)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΖΧΘ46ΜΠ3Ζ-Κ9Ι Αθήνα, 11 Μαΐου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ:1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, A Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αλ. Μπουραζάνη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων.

Θέμα: Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται ΚΑΤΑΒΟΛH ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΔOΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι είναι πλέον δυνατή η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 10 Μαΐου 2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 442 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ95046ΜΠ3Ζ-ΖΩΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ95046ΜΠ3Ζ-ΖΩΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 10 Μαΐου 2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ95046ΜΠ3Ζ-ΖΩΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΟΛ.:1115. Πληροφορίες : Κ. Γαλλή, Α. Γιαννακούλη Τηλέφωνο : , ΦΑΞ : ,

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΟΛ.:1115. Πληροφορίες : Κ. Γαλλή, Α. Γιαννακούλη Τηλέφωνο : , ΦΑΞ : , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:1085853/11176 / B0012 ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡ/ΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Αθήνα 8/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Η'

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ. 1 Ημερολογιακό έτος Μήνας παρακράτησης Αριθμ. Δήλωσης Αριθμ. Φακέλου Είδος: Αρχική Τροποποιητική ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1010454/183/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΟΛ 1102/2015 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014». Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων.

Θέμα: Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Κ0146ΜΠ3Ζ-ΘΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210-9586156 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών Αριθμ. Πρωτ.: 200503/517 Αριθμ. Φακ.: 056 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 519 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016 Υπόψη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Αποφάσεις & Εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ. Άννα Ελένη Ρούγκα

Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ. Άννα Ελένη Ρούγκα Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ανδρέας Τσουρουφλής, Θεόδωρος Φορτσάκης, Πέτρος Πανταζόπουλος, Αικατερίνη Πέρρου Φόρος εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017»

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ). ΠΟΛ.1123/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Απριλίου 2007

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Απριλίου 2007 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Απριλίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1036919/10420/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ:1067 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α (ΦΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΦΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1217/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α""94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

ΠΟΛ 1217/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). ΠΟΛ 1217/2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α""94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1217 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων χρηματοπιστωτικών μέσων,φορολογικού έτους 2017

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων χρηματοπιστωτικών μέσων,φορολογικού έτους 2017 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων χρηματοπιστωτικών μέσων,φορολογικού έτους 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291-292 Μερίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα