Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015"

Transcript

1 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μερισμάτων/ τόκων/ δικαιωμάτων, τις ενδοομιλικές πληρωμές και την υποκεφαλαιοδότηση. Εγκύκλιος 1037/2015 Υποκεφαλαιοδότηση Πεδίο Εφαρμογής Δίνονται διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων περί υποκεφαλαιοδότησης που προβλέπουν περιορισμό στην έκπτωση των πλεοναζουσών δαπανών τόκων εφόσον η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το 60%/ 50%/ 40%/ 30% του EBITDA για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από / / / αντίστοιχα. Παράλληλα, όταν οι δαπάνες τόκων είναι μικρότερες από το εκάστοτε καθοριζόμενο ποσό ( ή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την έως και την ) αυτές εκπίπτουν πλήρως από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, επιφυλασσομένων ωστόσο των διατάξεων άρθρου 23 του ΚΦΕ. Ζήτημα τίθεται σε σχέση με την ερμηνεία της έννοιας «καθαρές δαπάνες τόκων» που απαλλάσσονται με βάση τα παραπάνω όρια, δεδομένου ότι στο σχετικό παράδειγμα εφαρμογής της διάταξης που παρατίθεται στην εγκύκλιο ως «καθαρές δαπάνες τόκων» λαμβάνονται μόνο οι χρεωστικοί τόκοι και όχι οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της μη εκπιπτόμενης δαπάνης. Επίσης ζήτημα τίθεται εάν η διάταξη του άρθρου 23 εφαρμόζεται μόνο στις δαπάνες τόκων που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της υποκεφαλαιοδότησης που θέτει το άρθρο 49 με βάση τα παραπάνω. Δαπάνες τόκων Στις δαπάνες τόκων δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα δανείων και οι τόκοι που κεφαλαιοποιούνται. Από την ερμηνεία της έννοιας «δαπάνη τόκων» που ακολουθεί η εγκύκλιος φαίνεται να καταλαμβάνει μόνο τους τόκους που καταβάλλονται και όχι το σύνολο των δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων που αφορούν το φορολογικό έτος. Επίσης, χρήζει διευκρίνισης ποιες περιπτώσεις καταλαμβάνει η έκφραση «τόκοι που κεφαλαιοποιούνται».

2 Καθορισμός EBITDA Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) καθορίζεται μετά την αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ. Μεταφορά δαπάνης τόκων Δάνεια μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων Η εγκύκλιος δε διευκρινίζει εάν τα κέρδη που αποτελούν τη βάση εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης θα πρέπει να αναμορφωθούν με βάση και τα πιθανά απαλλασσόμενα έσοδα (π.χ. έσοδα από απαλλασσόμενα μερίσματα). Διευκρινίζεται ότι το ποσό των δαπανών τόκων που μεταφέρεται κάθε φορολογικό έτος για έκπτωση (χωρίς χρονικό περιορισμό) δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από το ποσοστό EBITDA μειωμένο κατά τις πλεονάζουσες δαπάνες τόκων του ίδιου έτους. Ο παραπάνω περιορισμός εντάσσεται στη λογική ότι το μέγιστο ποσό έκπτωσης δαπανών τόκων κάθε έτος είναι το οριζόμενο κάθε φορολογικό έτος ποσοστό EBITDA. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται πρώτα οι διατάξεις περί τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων.

3 Εγκύκλιος 1039/2015 Ενδοομιλικές πληρωμές Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος ενδοομιλικών μερισμάτων Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα μερίσματα που καταβάλλονται από ελληνικές, κοινοτικές και ελβετικές εταιρείες σε ελληνικές εταιρείες και μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών κρατών-μελών εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων 10% συμμετοχή, 25% για την Ελβετία, για δύο (2) χρόνια). Εξαιρούνται από την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος μερίσματα που διανέμονται/ εισπράττονται από νομικές οντότητες που δε διαθέτουν νομική προσωπικότητα π.χ. διανομή από κοινοπραξία στα μέλη της. Δεν απαλλάσσονται μερίσματα που διανέμονται από ελληνική σε ελληνική εταιρεία όταν η συμμετοχή είναι κάτω από 10%. Μη έκπτωση δαπανών που συνδέονται με τις συμμετοχές Διευκρινίζεται ρητά ότι δεν εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, οι τόκοι δανείων και τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την απόκτηση συμμετοχών που διανέμουν μέρισμα που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος. Ζήτημα ανακύπτει σχετικά με το χρόνο και τρόπο εφαρμογής της διάταξης, όπως για παράδειγμα αν απαιτείται να έχει πράγματι διενεργηθεί διανομή μερίσματος στο οικείο φορολογικό έτος προκειμένου να μην αναγνωριστούν οι δαπάνες. Επίσης δημιουργείται ένα πρακτικό ζήτημα όσον αφορά τον προσδιορισμό των εξόδων που συνδέονται με τις συμμετοχές, ιδίως σε περιπτώσεις που δεν καθίσταται σαφής ο σκοπός λήψης του δανείου ή τα δάνεια έχουν αναχρηματοδοτηθεί με νέα δάνεια. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει άμεσα ομίλους με ελληνικές μητρικές. Εγγυητική επιστολή Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται να υποβληθεί για την προσωρινή απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων όταν δεν πληρείται η ελάχιστη περίοδος διακράτησης. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της διετίας, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή και επιβάλλεται αναδρομικά φόρος εισοδήματος νομικών πρόσωπων και οι κυρώσεις του Νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης της εν λόγω απαλλαγής κατά το χρόνο συμπλήρωσης της ελάχιστης περιόδου διακράτησης με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του οικείου φορολογικού έτους. Πίστωση φόρου σε περίπτωση φορολόγησης Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής της απαλλαγής καθιερώνεται η πίστωση τόσο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων όσο και του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων, σε περίπτωση ημεδαπής ή κοινοτικής

4 θυγατρικής, ενώ δίνεται η δυνατότητα πίστωσης μόνο του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων σε περίπτωση θυγατρικής σε τρίτη χώρα. Ζήτημα τίθεται ως προς το ποιές περιπτώσεις καλύπτει η διάταξη, ιδίως όσον αφορά τις κοινοτικές θυγατρικές καθώς ποσοστό κάτω του 10% δεν καθιστά τη διανέμουσα εταιρεία «θυγατρική» και η μη συμπλήρωση της διετίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί εγγυητικής επιστολής. Απαλλαγή από παρακράτηση στην πληρωμή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαλλαγή από την παρακράτηση 10%, 15% ή 20% καταλαμβάνει πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων αντίστοιχα από ημεδαπές επιχειρήσεις προς ελληνικές, κοινοτικές και ελβετικές συνδεδεμένες εταιρείες εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας Η πλήρωση των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από την παρακράτηση 10% στα μερίσματα που εισπράττει μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας εξετάζονται στο επίπεδο της αλλοδαπής εταιρείας (κεντρικού). Ρητά διευκρινίζεται με την Εγκύκλιο 1042/2015 ότι δε διενεργείται παρακράτηση φόρου 10% στα κέρδη που εξάγει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή. Εγγυητική επιστολή Διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της διετίας και η διαδικασία επιστροφής του φόρου κατά το χρόνο συμπλήρωσης της διετίας σε περίπτωση παρακράτησης κατά την πληρωμή λόγω μη συμπλήρωσης του χρόνου διακράτησης. Το σχετικό ποσό της εγγυητικής επιστολής θα υπολογίζεται βάσει του συντελεστή που προβλέπεται από Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) εάν είναι μικρότερος από τον συντελεστή της εσωτερικής νομοθεσίας.

5 Εγκύκλιος 1042/2015 Παρακράτηση σε μερίσματα/ τόκους/ δικαιώματα Ορισμός μερισμάτων Δίνονται διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό των μερισμάτων που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τους τόκους προνομιούχων μετοχών, διανομές κερδών καταπιστευμάτων και εξωχώριων εταιρειών και αμοιβές σε μέλη ΔΣ και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη. Απαγόρευση διανομής αποθεματικών από έκτακτη ΓΣ Αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η διανομή κερδών έκτακτων αποθεματικών από ΑΕ και ΕΠΕ που έχουν σχηματιστεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης με έκτακτη γενική συνέλευση. Στο σημείο αυτό φαίνεται η Εγκύκλιος να επεκτείνεται σε θέματα εταιρικού δικαίου, αλλά στην ουσία ακολουθεί και προηγούμενες θέσεις που έχουν ληφθεί. Μερίσματα αλλοδαπής φυσικό πρόσωπο δικαιούχος Διευκρινίζεται ότι τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι ημεδαπής συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος ανεξάρτητα αν εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που έχει ήδη αποδοθεί ο φόρος 10% (αυτοαπόδοση ή παρακράτηση από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα), προβλέπεται ότι ο εν λόγω φόρος θα δηλωθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα συμψηφιστεί με τον αναλογούντα φόρο, αλλά εφεξής δε θα απαιτείται τέτοια παρακράτηση. Τόκοι Δίνονται διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό των τόκων που υπόκεινται σε παρακράτηση 15%. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τους τόκους υπερημερίας λόγω συμβατικής υποχρέωσης, τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση κ.λ.π. Απαλλαγή από παρακράτηση φόρου 15% στους τόκους Αναφέρεται ότι απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου 15% οι τόκοι μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων που αποκτούν εταιρείες ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων του Νόμου 3156/2003 και οι τόκοι δανείων και διατραπεζικών καταθέσεων που αποκτούν ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 15% (ή χαμηλότερου βάσει Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)) στους τόκους από εταιρικά ομόλογα που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα/ οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δε διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και των ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι εκ του νόμου υφίσταται απαλλαγή από την παρακράτηση για τόκους ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Δικαιώματα Παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την έννοια των δικαιωμάτων και παρατίθενται παραδείγματα πληρωμών που εμπίπτουν στην έννοια των δικαιωμάτων (π.χ. πληρωμές για χρήση λογισμικού κ.λ.π.)

6 Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιλαμβάνουν αμοιβές για την παροχή άλλων υπηρεσιών και καταβολή δικαιωμάτων, θα πρέπει να γίνεται επιμερισμός των ποσών που αφορούν τα δικαιώματα βάσει της σχετικής σύμβασης ή λοιπών διαθέσιμων στοιχείων που να τεκμηριώνουν επαρκώς τον όποιο επιμερισμό. Ζήτημα τίθεται ως προς τον χειρισμό σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός της αμοιβής. Δικαιολογητικά Υποβολή δήλωσης Ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα ως προς την υποβολή των δηλώσεων καθώς και τα διάφορα δικαιολογητικά που θα πρέπει είτε να συνυποβάλλονται με τη δήλωση είτε να φυλάσσονται είτε να δίδονται στους κατά περίπτωση υπόχρεους (π.χ. στο θεματοφύλακα προκειμένου για εισηγμένες μετοχές) προκειμένου να εφαρμοστεί ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση ή απαλλαγή. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης Η παρακράτηση 10% στα μερίσματα, 15% στους τόκους και 20% στα δικαιώματα εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση Ελλήνων και αλλοδαπών φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/ οντοτήτων χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην PwC: Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι τηλ Copyright [2015] [PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE]. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Η επωνυμία PwC αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΕΜ 7361 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΕΜ 7929 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)

Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) 1.Εννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Πρόσωπων Ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ορίζεται από τον νόμο 4172 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές Εταιρική χρηματοδότηση Επίκαιρες φορολογικές πτυχές 17/3/2015 www.zeya.com Θέματα 1. Δανεισμός Περιορισμοί στην έκπτωση τόκων Ομολογιακά δάνεια Νομολογιακές και άλλες εξελίξεις στο χαρτόσημο 2. Άλλες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 Το εν λόγω φορολογικό ηµερολόγιο βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα