ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»."

Transcript

1 - 3 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' & Β' Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2000 Αριθ. Πρωτ.: /1303/Δ.Τ.& Ε.Φ. ΠΟΛ. : 1300 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων του νόμου «φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. ΓΕΝΙΚΑ Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες κατά βάση εντάσσονται στο πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων και της απλούστευσης της φορολογίας, γίνονται ρυθμίσεις που αφορούν στα κατωτέρω θέματα ειδικών φορολογιών. 1. στην κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους των παγίων τελών χαρτοσήμου που επιβάλλονται στα διάφορα έγγραφα. 2. στην κατάργηση της χρήσης κινητών επισημάτων για την είσπραξη οιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου. 3. στην ενοποίηση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στην έκδοση αδείας των αυτοκινήτων οχημάτων. 4. στην ενοποίηση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στη μεταβίβαση των αυτοκινήτων οχημάτων. 5. στην καθιέρωση ενιαίου τέλους στη μεταβίβαση μοτοποδηλάτων με κυλινδρισμό μέχρι 50 κ.ε. σ αντικατάσταση του αναλογικού τέλους - χαρτοσήμου. 6. στην εξουσιοδότηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καθορίζουν με αποφάσεις τους τα ποσά που θα αποδίδονται στα δικαιούχα πρόσωπα των δικαιωμάτων τους λόγω της, κατά τα ανωτέρω, ενοποίησης 7. στη μείωση κατά 50% για το έτος 2001 των τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. 8. στην καθιέρωση ενιαίου ειδικού σήματος για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας των ΕΙΧ αυτοκινήτων, των ΦΙΧ αυτοκινήτων τύπου Jeep και των τροχόσπιτων και στη μείωση του ποσού που καταβάλλουν τα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας πρόσωπα για την προμήθεια του σήματος αυτού. 9. στην αύξηση του, ειδικού τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 10. στην καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων για τη λειτουργία των ηλεκτρικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 11. στην καθιέρωση διοικητικού προστίμου σε περίπτωση κατάσχεσης παιγνιομηχανήματος ως τυχερού. 12. στη δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να επιτραπεί η σύνταξη υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/86 για το έτος 2001 με χρήση φωτοτυπιών των ενσήμων εντύπων των δηλώσεων αυτών επί των οποίων θα επικολλάται το αντίστοιχο τέλος χαρτοσήμου. 13. στην κατάργηση του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ακατέργαστο θείο. 14. στη διαμόρφωση σε ΕΥΡΩ από 1/1/2002 των παγίων ποσών που είναι καθορισμένα σε δραχμές είτε αυτά αναφέρονται σε φορολογικές επιβαρύνσεις είτε σε κλιμάκια ποσών επί των οποίων επιβάλλονται οι πάγιες επιβαρύνσεις, σχετικά με θέματα των ειδικών φορολογιών. ΕΙΔΙΚΑ Για τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχουμε ειδικότερα τις κατωτέρω οδηγίες. Άρθρο 25 - Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται σημαντικές ρυθμίσεις στα πάγια τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, από 1/1/2001, τα άρθρα του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και καταργούνται τα άρθρα του Κώδικα αυτού, με εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 27 και την παρ. 9 του άρθρου 28. Με τις ρυθμίσεις αυτές

2 - 4 - καταργείται το μεγαλύτερο μέρος των παγίων τελών χαρτοσήμου που επιβάλλονται είτε με τις διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου είτε με διατάξεις άλλων νομοθετημάτων. Τα μόνα πάγια τέλη χαρτοσήμου που θα επιβάλλονται από 1/1/2001 θα είναι όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 20, του Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται και διαμορφώνονται με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις από 1/1/2001 θα επιβάλλονται μόνο τα εξής πάγια τέλη χαρτοσήμου: 1. τα τέλη που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως τούτο αντικαθίσταται, για τα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών και αρχιτεκτόνων και για τα αντίγραφα αυτών που υποβάλλονται στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών (2 ) που υπολογίζονται στον προϋπολογισμό του έργου, όπως λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας και τα οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000 δραχμών ή στο 1/4 του ποσοστού αυτού εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων ή Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και γι' αυτά που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση (2 ), υπολογίζονται δε τα τέλη αυτά στην αμοιβή του μελετητή του έργου και δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000 δρχ. Ως προς τα τέλη αυτά δεν γίνεται μεταβολή με τις νέες διατάξεις. Σημειώνεται, πάντως, ότι τα τέλη αυτά στην ουσία υπολογίζονται κατά τρόπο αναλογικό, όπως άλλωστε συνέβαινε και με τις παλαιές διατάξεις, έχουν ενταχθεί όμως, όπως και πριν, στο κεφάλαιο των παγίων τελών, επειδή στην ουσία πρόκειται για τα τέλη των σχεδίων κ.λπ. 2. τα τέλη για τα έγγραφα που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 18, όπως τούτο αντικαθίσταται και ειδικότερα για τις άδειες και ανανεώσεις που περιοριστικά ορίζονται στον τίτλο Α του άρθρου αυτού, για τα ναυτιλιακά έγγραφα, τα διπλώματα, πτυχία κ.λπ. που περιοριστικά ορίζονται στον τίτλο Β του ίδιου άρθρου και για την έκδοση διαβατηρίων και την ανανέωση που προβλέπεται στον τίτλο Γ του ίδιου άρθρου. Όπως θα παρατηρήσετε με τις νέες διατάξεις χαρτοσημαίνονται με τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα τέλη μόνο οι ρητά κατονομαζόμενες άδειες και ανανεώσεις αυτών, σε αντίθεση με τις παλαιές διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν επιβολή τέλους χαρτοσήμου 1000 δρχ. στις κάθε φύσεως άδειες οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί σε διαφορετικό τέλος ή ατέλεια. 3. για τις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών καθώς και για τη δήλωση μεταβολής εργασιών για ίδρυση υποκαταστήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως αντικαθίσταται και διαμορφώνεται. Τα τέλη που ορίζονται με τις νέες διατάξεις δεν μεταβάλλονται πλην του τέλους της περίπτωσης α του τίτλου Α, το οποίο έχει αυξηθεί από 3000 σε 5000 δρχ. Σημειώνεται ότι η παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 2859/2000 αφορά στο νέο νόμο για το φόρο προστιθέμενης αξίας «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» που ψηφίστηκε με τη διαδικασία των νομοθετικών κωδίκων. Σημειώνεται ότι τα τέλη που επιβάλλονται με το νέο άρθρο 19 εξακολουθούν να μην προσαυξάνονται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Στο άρθρο 20 του Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως αντικαθίσταται και διαμορφώνεται με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 ορίζονται ρητά ορισμένα έγγραφα (αποδείξεις κ.λπ) που απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου. Οι εξαιρέσεις αυτές προβλέπονται κατά βάση και από τις παλαιές διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου. Προστέθηκαν, όμως και ορισμένες περιπτώσεις που με βάση τις παλαιές διατάξεις προβλεπόταν πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο καταργείται. Η προσθήκη των εξαιρέσεων αυτών κρίθηκε απαραίτητη για να τονισθεί ότι και μετά από την κατάργηση του πάγιου τέλους τα σχετικά έγγραφα δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και επομένως ούτε σε αναλογικό. Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη τις περ. δ' του άρθρου 20 του κώδικα χαρτοσήμου, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώνεται μετά την αντικατάσταση του με την παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 για τις εξοφλήσεις των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, εξόδων κίνησης ή οποιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά, καθαριότητας, θέρμανσης κ.λπ.) τα οποία πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμού ή ατομικής επιχείρησης, αφορά τις περιπτώσεις για τις οποίες η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πραγματοποιείται με απόδοση λογαριασμού και όχι και τις περιπτώσεις που τα ποσά καταβάλλονται κατ' αποκοπή. Τούτο γιατί στη δεύτερη περίπτωση δεν προκύπτει ότι έχει λάβει χώρα πραγματοποίηση εξόδων για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων. Απαλλαγές, βεβαίως, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (όπως για τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς υπαλλήλους από το

3 - 5 - δημόσιο για εκτέλεση υπηρεσίας εντός ή εκτός έδρας κ.λπ., σύμφωνα με τη διάταξη του Ν.Δ. 1266/1942 αρ. 2 παρ.1 και Ν.Δ. 2156/1943 αρ. 15 παρ. 2) εξακολουθούν να ισχύουν. Για τη μη επιβολή, όμως, τέλους χαρτοσήμου δεν θα ερευνάται αν τα δικαιολογητικά των εξόδων ή δαπανών υποβλήθηκαν στα οικεία τέλη χαρτοσήμου όπως προέβλεπε η διάταξη της περ. ζ της παρ. 3 του παλαιού άρθρου 17 του κώδικα χαρτοσήμου δεδομένου ότι στη νέα διάταξη δεν έχει τεθεί τέτοια προϋπόθεση. Όπως προαναφέρθηκε η κατάργηση των άρθρων 21 έως 29 του Κώδικα Χαρτοσήμου δεν αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 27 του Κώδικα αυτού (που αφορά στην επιβολή αναλογικού τέλους για το πρωτότυπο της έκθεσης στην περίπτωση που στην ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδικείου και συμβολαιογράφου βεβαιώνεται από τον ομνύοντα η λήψη χρηματικού ποσού) και την παρ. 9 του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα (που αφορά στην επιβολή αναλογικού τέλους 3% για κάθε απόγραφο ποινικής απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση). Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 η κατάργηση δεν αφορά το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15α του Κώδικα Χαρτοσήμου, δηλαδή τα τέλη που επιβάλλονται στις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή. Όπως επίσης ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 η κατάργηση παγίων τελών χαρτοσήμου δεν συνεπάγεται την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου για τα έγγραφα στα οποία αφορούσε η επιβολή των παγίων τελών. Επομένως στα έγγραφα για τα οποία καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου σε καμιά περίπτωση δεν θα επιβάλλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου έστω και αν δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 20 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 1 του κοινοποιούομενου άρθρου 25. Με την παρ. 4 του άρθρου 25 ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης των παγίων τελών χαρτοσήμου. Ειδικότερα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, τα τέλη αυτά εισπράττονται: Εάν δεν υπερβαίνουν τις δρχ. με αποδεικτικό πληρωμής ή με τα χρησιμοποιούμενα κάθε φορά παράβολα είσπραξης τελών χαρτοσήμου. Εάν υπερβαίνουν τις δρχ. με αποδεικτικό πληρωμής. Με τις ίδιες διατάξεις εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ορίζει με απόφασή του διαφορετικό τρόπο είσπραξης των τελών αυτών. Με τις διατάξεις της παρ. 4 καταργείται η χρήση κινητού επισήματος για είσπραξη του οποιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά σε κατάργηση τέλους χαρτοσήμου αλλά μόνο σε τρόπο είσπραξης. Παρέχεται, όμως, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με απόφασή του να ορίζει ότι για το έτος 2001 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η χρήση κινητού επισήματος. Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει τον τρόπο επιστροφής της αξίας των κινητών επισημάτων σε όσους κατέχουν αυτά. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 τα πάγια ποσά που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου αυτού, από 1/1/2002 ορίζονται σε ΕΥΡΩ. Όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 6 η ισχύς του άρθρου 25 από 1/1/2001, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού. Επομένως η κατάργηση των παγίων τελών χαρτοσήμου, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ισχύει από 1/1/2001. Αυτό σημαίνει ότι τα έγγραφα, για τα οποία καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή (1/1/2001) δεν θα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Όπως προαναφέρθηκε η διαμόρφωση των ποσών σε ΕΥΡΩ, ισχύει από 1/1/2002. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα κυριότερα έγγραφα για τα οποία από 1/1/2001 καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 25. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/Α ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟ 1. Εξοφλητικές αποδείξεις σχέσεων που υπήχθησαν στο Άρθρο 13 παρ.1β ΚΤΧ 80 δρχ. νόμιμο τέλος 2. Παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ενέχυρο, κ.λπ.) Άρθρο 13 παρ.1ε και 15 παρ. 1γ. 150 δρχ. εφόσον η σχέση έχει χαρτοσημανθεί νομίμως ΚΤΧ 3. Οι εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις επί πωλήσεως Άρθρο 15 παρ. 3 και 15ε παρ δρχ. και συμβάσεως έργου από επιτηδευματίες. και 11 ΚΤΧ Α/Α ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟ

4 Ορισμένα έγγραφα επί μεταφοράς αγαθών Άρθρο 16 ΚΤΧ 30, 50, 80, 150 δρχ. 5. Τα έγγραφα τα μη υποκείμενα σε τέλος χαρτοσήμου, Άρθρο 17 παρ. 1β ΚΤΧ 80 δρχ. εάν προσάγονται ενώπιον αρχής 6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα εγγράφων Άρθρο 17 παρ. 1γ ΚΤΧ 80 δρχ. 7. Τα κατά συνέχεια φύλλα εγγράφων υποκειμένων εις Άρθρο 17 παρ. 1ε ΚΤΧ 80 δρχ. αναλογικό ή πάγιο τέλος 8. Τα καταστατικά των σωματείων και συνεταιρισμών μη Άρθρο 17 παρ. 2α ΚΤΧ 1500 δρχ. κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι πράξεις τροποποίησης αυτών Μεταφράσεις Άρθρο 17 παρ. 2 περ. στ. ΚΤΧ 1500 και 150 δρχ. 10. Η κύρωση υπογραφής Άρθρο 17 παρ. 2ζ ΚΤΧ 50 δρχ. 11. Οι άδειες από δημόσιες και άλλες αρχές πλην Άρθρο 18 ΚΤΧ 1000 δρχ. ορισμένων εξαιρέσεων. 12. Έγγραφα τελωνειακά (δηλωτικά, διασαφήσεις, κ.λπ.) Άρθρο 21 ΚΤΧ 150 και 350 δρχ. 13. Πρωτόκολλα ορκωμοσίας δημοσίων υπαλλήλων Άρθρο 23, Γ παρ. 1α ΚΤΧ 150 δρχ. 14. Οι υπαλληλικές ή άλλες συμβάσεις μίσθωσης Άρθρο 23, Γ παρ. 1β ΚΤΧ 750 δρχ. υπηρεσιών ιδιωτών 15. Οι συντασσόμενες από συμβολαιογράφους απογραφές. Άρθρο 24, παρ. β ΚΤΧ 380 δρχ. 16. Τα διαμαρτυρικά Άρθρο 24, παρ. 1γ ΚΤΧ 380 δρχ. 17. Τα έγγραφα με τα οποία δίνεται εξουσιοδότηση Άρθρο 24, παρ. 1δ ΚΤΧ 150 δρχ. 18. Έγγραφα πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας Άρθρο 25 ΚΤΧ Από 30 ως (εισαγωγικά δίκης, προτάσεις, ένδικα μέσα, κ.λπ) 19. Έγγραφα υποθηκοφυλακείων (περιλήψεις εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεις, καταχωρίσεις πιστοποιητικά, κ.λπ) 3380 δρχ. Άρθρο 26Α ΚΤΧ Από 80 ως750 δρχ. 20. Έγγραφα ληξιαρχείων Άρθρο 26Β ΚΤΧ Από 80 ως 300 δρχ. κατά φύλλο 21. Αντίγραφα αποφάσεων και άλλων εγγράφων Άρθρο 27 παρ. 1 ΚΤΧ 80 και 120 εκδιδόμενα παρά γραμματέων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. δρχ. κατά φύλλο 22. Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από δικηγόρους Άρθρο 27 παρ. 2 ΚΤΧ 50 δρχ. κατά φύλλο 50 δρχ. κατά φύλλο 80 δρχ. 23. Επικυρωμένα έγγραφα, αποσπάσματα και αντίγραφα που εκδίδονται από συμβολαιογράφους. Άρθρο 27 παρ. 3 ΚΤΧ 24. Ένορκοι βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή Άρθρο 27 παρ. 9 ΚΤΧ συμβολαιογράφου 25. Έγγραφα ποινικής διαδικασίας. Άρθρο 28 ΚΤΧ Από 80 ως 1130 δρχ. 26. Έγγραφα πειθαρχικής διαδικασίας Άρθρο 29 ΚΤΧ Από 50 ως 450 δρχ. 27. Μεταγραφή εγγράφων υποκείμενη σε πάγιο τέλος. Άρθρο 34 παρ. 1β ΚΤΧ 150 δρχ. 28. Μεταβιβάσεις ακινήτων και πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων και μεταγραφή αυτών. 29. Δωρεές ζωή ή αιτία θανάτου και γονικές παροχές. Μεταγραφή αυτών. Ν. 1587/50 άρθρο 19 παρ 1. όπως ισχύει Ν.Δ. 3842/58 άρθρο 7 παρ. 1 όπως ισχύει 150 δρχ και 3000 δρχ. 750 και 1500 δρχ. 30. Διαθήκες. Άρθρο 24 παρ. 1α ΚΤΧ 380 δρχ. 31. Εγγυητικές επιστολές και συμβάσεις παραχώρησης αυτών. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το ανωτέρω ποσά προσαυξάνονταν κατά 20% με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Άρθρο 22 παρ. 1 περ. α και β ΚΤΧ 980 δρχ. συνολικά

5 - 7 - Η ανωτέρω παράθεση είναι ενδεικτική. Όπως προαναφέρθηκε, από 1/1/2001 καταργείται και κάθε άλλο πάγιο τέλος χαρτοσήμου εφόσον βεβαίως δεν προβλέπεται από τις νέες διατάξεων των άρθρων 17,18 και 19 του Κώδικα Χαρτοσήμου. Τέλος διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 25 δεν καταργούνται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου. Άρθρο 26 - Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ενοποιούνται σε ενιαίο, κατά περίπτωση, τέλος, με την ονομασία «τέλος άδειας οχήματος», τα τέλη χαρτοσήμου (5.000 ή 2.000) δρχ. κατά περίπτωση), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ (30.000, , κατά περίπτωση), τα τέλη χαρτοσήμου επί της εισφοράς ΤΣΑ (2%), η επί των τελών χαρτοσήμου εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%) και το γενικό παράβολο (500 δρχ.), που επιβάλλονται για την έκδοση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής. Το τέλος αυτό εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και ανέρχεται ως εξής: Α. Ιδιωτικής χρήσης α) Μοτοσικλέτες δρχ β) Λοιπά οχήματα δρχ Β. Δημόσιας χρήσης α) Μοτοσικλέτες δρχ β) Λοιπά οχήματα δρχ Διευκρινίζεται ότι το τέλος αυτό δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Από το ανωτέρω τέλος απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες, για τις άδειες κυκλοφορίας, τις αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις αυτών αναφορικά με όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων των υπηρεσιών αυτών. Η απαλλαγή αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν καταλαμβάνει άλλα πρόσωπα που δεν αποτελούν δημόσια υπηρεσία όπως ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. Επίσης απαλλάσσονται οι ανάπηροι για τις άδειες κυκλοφορίας, αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις αυτών που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους. Αντίθετα εφόσον δεν πρόκειται για αναπηρικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους δεν υπάρχει απαλλαγή έστω και αν το αυτοκίνητο ανήκει σε ανάπηρο που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, όπως π.χ. υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, δεν αφορούν το τέλος αυτό. Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του δημοσίου πριν από την έκδοση της άδειας. Προϋπόθεση δηλαδή έκδοσης, αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας είναι η καταβολή του κατά περίπτωση οφειλόμενου τέλους. Το τέλος αυτό θα εισάγεται στον Προϋπολογισμό του Δημοσίου στον ΚΑΕ 1374 με την ονομασία «τέλος άδειας οχήματος». Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 1/1/2001. Επομένως καταλαμβάνει άδειες κυκλοφορίας, αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση ή ανανέωση της άδειας εφόσον λαμβάνει χώρα από 1/1/2001, εμπίπτει στην ανωτέρω ρύθμιση ανεξάρτητα εάν η αρχική άδεια εκδόθηκε - πριν ή μετά την 1/1/2001. Από 1/1/2002 τα ποσά των 3.000, , και δρχ. που προβλέπονται ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίζονται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 9, 30, 75, και 100 ΕΥΡΩ. Άρθρο 27 - Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις στις μεταβιβάσεις οχημάτων. 1. Ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος», τα τέλη χαρτοσήμου (παρ. 4-6, άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972, όπως ισχύουν), ο πόρος υπέρ του ταμείου Νομικών (παρ. 8 άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ3% (περιπ. α παρ. 3 άρθρο 33 ν. 1759/1988), που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, το οποίο ανέρχεται στα ποσά που κατά περίπτωση ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού (27). Το τέλος αυτό αφορά τόσο τα ενάριθμα όσο και τα ανάριθμα οχήματα. Εξάλλου, η παλαιότητα του οχήματος δεν διαφοροποιεί το ύψος του τέλους. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω τέλος δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

6 - 8 - Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η κατά περίπτωση ενοποίηση αφορά μόνο τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία (πώληση), με αίρεση ή χωρίς αίρεση. Επομένως δεν αφορά τη μεταβίβαση που γίνεται από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή). Επίσης δεν αφορά την απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος λόγω κληρονομιάς. Εξάλλου η ενοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες των οχημάτων (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, καινούργια ή μεταχειρισμένα), ανεξάρτητα εάν καταρτίζεται ή όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σημειώνεται ότι η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3%, που επιβάλλεται στην από χαριστική αιτία μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δεν θίγεται. Στο τέλος που επιβάλλεται με τις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν και οι μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης όταν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής όταν προέρχονται από τρίτες χώρες (μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων αυτών μεταξύ προσώπων που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν αυτοκίνητο με το ανωτέρω καθεστώς). Προκειμένου περί μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το προβλεπόμενο τέλος επιμερίζεται αναλόγως. Από το ανωτέρω τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 27 παρ. 4, απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή αφορά και τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. αλλά έχουν απαλλαγεί από το φόρο αυτό. Στις μεταβιβάσεις που απαλλάσσονται από το τέλος αυτό επειδή εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών. Διευκρινίζεται επίσης ότι: Στο τέλος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 εμπίπτει και η μεταβίβαση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας που πραγματοποιείται μέσω πλειστηριασμού, εφόσον, βέβαια, η μεταβίβαση του οχήματος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον δηλαδή ο πλειστηριασμός γίνεται κατά προσώπου που δεν είναι υποκείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν πραγματοποιείται ανταλλαγή αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, η οποία στην ουσία αποτελεί διπλή μεταβίβαση, κάθε μια από τις μεταβιβάσεις αυτές θα αντιμετωπίζεται ως προς την επιβολή ή μη του ανωτέρω τέλους, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Επομένως το τέλος θα επιβάλλεται για όποια μεταβίβαση είναι εκτός πεδίου εφαρμογής φόρου προστιθέμενης αξίας. Εφόσον συνάπτεται προσύμφωνο μεταβίβασης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, δεν θα καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου έστω και αν λαμβάνει χώρα καταβολή κάποιου ποσού κατά τη σύναψη του προσυμφώνου ή μεταγενέστερα (λόγω αρραβώνα κ.λπ.) γιατί, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ, η επιβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου για το προσύμφωνο συναρτάται με την οφειλή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου για την οριστική σύμβαση, πράγμα που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση γιατί, όπως προαναφέρθηκε, το τέλος που προβλέπεται από το κοινοποιούμενο άρθρο 27, δεν αποτελεί τέλος χαρτοσήμου. Εάν το προσύμφωνο έχει καταρτισθεί μέχρι 31/12/2000 και έχει καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου, η δε οριστική σύμβαση μεταβίβασης γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε θα συμψηφίζεται με το τέλος μεταβίβασης οχήματος που προβλέπεται από τη διάταξη του κοινοποιούμενου άρθρου 27 και αν είναι μεγαλύτερο θα επιστρέφεται η διαφορά. Τα παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση κ.λπ.) που συνάπτονται για την εξασφάλιση τιμήματος μεταβίβασης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, για την οποία επιβάλλεται το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, αφού πλέον οι μεταβιβάσεις αυτές δεν είναι αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου. Εννοείται ότι δεν θίγεται η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1β του ν. 1642/1986 (ήδη άρθρο 63, παρ. 1β ν. 2859/2000) για τα παρεπόμενα σύμφωνα μεταβιβάσεων αυτοκινήτων που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση. Επομένως δεν θα γίνεται μεταβίβαση εάν έχει βεβαιωθεί από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει καταβληθεί και το τέλος αυτό. Το τέλος θα εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και θα εισάγεται στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1376 με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος».

7 - 9 - Η ανωτέρω ενοποίηση ισχύει από 1/1/2001. Επομένως καταλαμβάνει μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή. Καταλαμβάνει δηλαδή όλες τις μεταβιβάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2000. Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση από 1/1/2001, πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον η σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων έχει γίνει από την ημερομηνία αυτή. Από 1/1/2002 τα ποσά του ανωτέρω τέλους ορίζονται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνονται στα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου. 2. Επιβάλλεται από 1/1/2001 τέλος 5000 δρχ. για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. ανεξάρτητα από την αξία ή την παλαιότητα αυτού. Το τέλος αυτό το οποίο εισπράττεται υπέρ του δημοσίου δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Το τέλος αυτό αφορά τις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία και επομένως δεν καταλαμβάνει μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή) ούτε βεβαίως την απόκτηση από κληρονομιά. Εφόσον μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο (ποσοστό) του μοτοποδηλάτου το ανωτέρω τέλος επιμερίζεται αναλόγως. Το τέλος αυτό δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του δημοσίου πριν τη μεταβίβαση. Από την ημερομηνία επιβολής του ανωτέρω τέλους (1/1/2001) καταργείται το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας μοτοποδηλάτων, στις οποίες επιβάλλεται το τέλος αυτό, στις μεταβιβάσεις δηλαδή που γίνονται από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα του φόρου προστιθέμενης αξίας (μη επιτηδευματίες). Από 1/1/2002 το τέλος των δρχ. ορίζεται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ. Άρθρο 28 - Τέλη κυκλοφορίας 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι μειώνονται, μόνο για το έτος 2001, κατά ποσοστό 50% τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου τίθεται σε νέα βάση το καθεστώς του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας. Ειδικότερα, καθιερώνεται ενιαίο σήμα για τα αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος. Το ύψος των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών δεν μεταβάλλεται με εξαίρεση το καταβαλλόμενο ποσό για την προμήθεια ειδικού σήματος για απαλλασσόμενο όχημα, το οποίο μειώνεται σε χίλιες (1.000) δραχμές. Με τις νέες διατάξεις δεν γίνεται μεταβολή ως προς τα οχήματα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με την προμήθεια του ειδικού σήματος. Επομένως, τα οχήματα αυτά είναι: α) Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής χρήσης. β) Επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης. γ) Τύπου JEEΡ αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. δ) Επιβατικά ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) και ε) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν στο αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967. Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο δρχ. στην περίπτωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του αρχικά χορηγηθέντος σήματος. Διευκρινίζεται ότι εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Για τις με ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης του νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση. Επισημαίνεται επίσης ότι το πρόστιμο ύψους δρχ, που επιβάλλεται στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου είχε γίνει πριν από την αφαίρεση εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, επιβάλλεται και στην ανωτέρω περίπτωση ανεξάρτητα από το πρόστιμο προμήθειας νέου σήματος.

8 Οι ειδικές κυρώσεις που προβλέπονται, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα, από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2523/1997 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 2093/1992, έχουν ανάλογη εφαρμογή. Περισσότερες διευκρινίσεις επί των κυρώσεων δίνονται και στην εγκύκλιο διάθεσης των ειδικών σημάτων έτους Για όσα αυτοκίνητα οχήματα, παρότι υπάρχει υποχρέωση, οι κάτοχοί τους δεν προμηθεύτηκαν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας ή κατέβαλαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει με αποφάσεις του, που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον τύπο και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος, τα πρόσωπα τα οποία το διαθέτουν, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας με τη προμήθεια ειδικού σήματος, τον τρόπο και το χρόνο βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και των προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2. Επίσης με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία προμήθειας του ειδικού σήματος. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του κοινοποιούμενου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίσει με απόφασή του ότι η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, για τα οποία δεν προβλέπεται χορήγηση ειδικού σήματος, μπορεί να γίνεται με παράβολο του Δημοσίου. Η ισχύς των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αρχίζει από Άρθρο 29 - Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων και Οικονομικών να καθορίσουν με κοινή απόφαση τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)-ΤΣΑ και στο Ταμείο Νομικών, λόγω της, κατά τα άρθρα 26 και 27, ενσωμάτωσης από 1/1/2001 των δικαιωμάτων στα κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή, επιβαλλόμενα τέλη, για τα οποία έγινε ανάλυση ανωτέρω, ο χρόνος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σχετικές οδηγίες θα σας δοθούν μετά την έκδοση της απόφασης αυτής. Όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο αυτό (παρ. 2 ) η απόδοση στα ανωτέρω ταμεία των ποσών που θα καθοριστούν, δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. Άρθρο 30 - Ρυθμίσεις θεμάτων Παιγνίων 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, τα ποσά του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α) και τα οποία ανέρχονται σε , , , , και δρχ. αυξάνονται, από , σε , , , 160,000, και δρχ., αντίστοιχα (Σχετ. η /1190/Τ & Ε.Φ. ΠΟΛ/διαταγή μας). Από , τα ανωτέρω ποσά ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 90, 265, 380, 470, 730 και 1030 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, από τα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια θα λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο ή είναι συνδεδεμένα με ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α) και την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών /370/ (ΦΕΚ 1338 Β). Για τις πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το ν.1809/1988 και ν.2523/1997. Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρέχεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 3. Με τις διατάξεις της παρ, 3 του άρθρου αυτού, από , πέραν των ποινών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όταν κατάσχεται παιγνιομηχάνημα ως τυχερό, καταλογίζεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ( ) δραχμών για κάθε παιγνιομηχάνημα που κατάσχεται. Από το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ.

9 Για την επιβολή του προστίμου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις άσκησης του δικαιώματος επιφύλαξης από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του καταστήματος ως προς το χαρακτηρισμό του παιγνίου, ο καταλογισμός του ανωτέρω προστίμου γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής πραγματογνωμοσύνης από την αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων και εφόσον το παίγνιο δεν χαρακτηρίσθηκε από αυτήν ψυχαγωγικό τεχνικό. Επιβάλλεται δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις πλην της περίπτωσης που η αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων αποφανθεί ότι το διεξαγόμενο παίγνιο είναι ψυχαγωγικό τεχνικό. Θα πρέπει συνεπώς οι Επιτροπές Παιγνίων να ενημερώνουν τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο τόσο στις περιπτώσεις που οι επιτροπές αυτές αποφανθούν ότι το διεξαγόμενο παίγνιο είναι τυχερό όσο και στις περιπτώσεις μη προσκόμισης του παγνιομηχανήματος, μη καταβολής του τέλους εξέτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2753/1999 ή αποχής από το χαρακτηρισμό του παιγνίου λόγω μη λειτουργίας αυτού, μη ταύτισής του με το αναγραφόμενο στο Σημείωμα Ελέγχου ή μη δυνατότητας εξέτασής του για οποιοδήποτε άλλο λόγο. (Σχετ. η /1254/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ.1250/ εγκύκλιος διαταγή μας). Άρθρο 31 - Διαμόρφωση ποσών ΕΥΡΩ - Κατάργηση φόρου Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις: 1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 13 και 15 καθορίζονται σε ΕΥΡΩ, από 1/1/2002, τα ποσά που είναι διαμορφωμένα σε δραχμές, είτε αυτά αναφέρονται σε πάγια ποσά φορολογικών επιβαρύνσεων, είτε σε κλιμάκια ποσών επί των οποίων υπολογίζονται οι πάγιες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα ποσά αυτά αφορούν σε θέματα ειδικών φορολογιών για τα οποία δεν έχει γίνει καθορισμός σε ΕΥΡΩ με τις ρυθμίσεις των κοινοποιούμενων άρθρων 25, 26, 27, και 30. Ο καθορισμός των ποσών αυτών σε ΕΥΡΩ έχει γίνει με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του άρθρου αυτού κατά τρόπο αναλυτικό ώστε να μη χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Ειδικότερα, όμως, ως προς την παρ. 1 με την οποία αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15α του π.δ./τος 28/ Ιουλίου/1931 (Κώδικας Χαρτοσήμου) διευκρινίζουμε τα εξής: Με βάση τις διατάξεις αυτές θα εκτυπωθούν νέα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στα οποία τόσο η ονομαστική αξία όσο και το κατά περίπτωση ποσό τελών χαρτοσήμου θα είναι γραμμένο σε ΕΥΡΩ. Τα ένσημα αυτά έντυπα θα τεθούν σε κυκλοφορία από 1/1/2002. Ο τύπος και το περιεχόμενο τους θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση την παρεχόμενη από το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου εξουσιοδότηση. Μέχρι 31/12/2001 θα χρησιμοποιούνται τα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Επισημαίνεται ότι, από 1/1/2001,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25, για τις οποίες έγινε ανάλυση ανωτέρω, δεν θα είναι δυνατή η χρήση κινητού επισήματος για είσπραξη τέλους χαρτοσήμου για την πέρα των ονομαστική αξία αυτών, έστω και αν το επιπλέον τέλος (5 ) είναι μέχρι 5000 δρχ., εφόσον βεβαίως δεν εκδοθεί απόφαση που να επιτρέπει τη χρήση αυτή σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται από τις διατάξεις της παρ. αυτής (παρ. 4 άρθρου 25). Επομένως και στην περίπτωση που το πέραν της ονομαστικής αξίας των ενσήμων αυτών εντύπων τέλος χαρτοσήμου είναι μέχρι 5000 δρχ. τούτο θα εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 2. Με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου αυτού, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 15 καταργείται, από 1/1/2001, ο ειδικός φόρος που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο (θειάφι) από τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67Α'), όπως ισχύει. Η κατάργηση αυτή αφορά το ακατέργαστο θειάφι ανεξάρτητα από την προέλευσή του (εισαγόμενο, εγχωρίως παραγόμενο, ενδοκοινοτικώς αποκτώμενο). Άρθρο 32 - Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίσει με απόφασή του ότι για τη σύνταξη, κατά το έτος 2001, της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και φωτοτυπίας της υπεύθυνης δήλωσης που χρησιμοποιείται σήμερα, στην υποβαλλόμενη, κατά τον τρόπο αυτό, δήλωση θα επικολλάται τέλος χαρτοσήμου 250 δρχ. και έτσι η επιβάρυνση θα ανέρχεται στις 300 δρχ.( εισφορά ΟΓΑ) όπως και σήμερα. Εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση η σύνταξη των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων θα γίνεται και για το έτος 2001 στα έντυπα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Από 1/1/2002 θα κυκλοφορήσουν νέα έντυπα στα οποία η αξία τους θα είναι εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ.

10 Άρθρο 33 - Κατάργηση Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται από 1/1/2001 ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ) που επιβάλλεται με τις διατάξεις των άρθρων 6-16 του ν. 1676/1986. Επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία καταργείται ο ΕΦΤΕ που είχε απομείνει, για τα ακαθάριστα δηλαδή έσοδα όλων των προσώπων στα οποία επιβαλλόταν ο φόρος αυτός. Ειδικότερα η κατάργηση αφορά τόσο τα ακαθάριστα έσοδα από τόκους κ.λπ. των τραπεζών (ημεδαπών και αλλοδαπών που λειτουργούν στην Ελλάδα) όσο και τα ακαθάριστα έσοδα των πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του ν. 2076/1992. Στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ρητά, για να μη δημιουργείται αμφισβήτηση, ότι στα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων για τα οποία καταργείται ο ΕΦΤΕ και στα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα (π.χ. υποθήκες, ενέχυρα κ.λπ.) δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. Η κατάργηση δηλαδή του ΕΦΤΕ δεν συνεπάγεται την επαναφορά του τέλους χαρτοσήμου που έχει καταργηθεί για τα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων και για τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, ούτε βέβαια συνεπάγεται επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα δάνεια που χορηγούν τα ανωτέρω πρόσωπα. Όπως προαναφέρθηκε η κατάργηση του ΕΦΤΕ ισχύει από 1/1/2001 και καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή. Επομένως όσα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων έγιναν αντικείμενο δικαιώματος ώριμου να ασκηθεί από 1/1/2001 δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών. Ως προς τους επισφαλείς ή μη εισπράξιμους τόκους απαιτήσεων, που ορίζει το άρθρο μόνο του α.ν. 396/1968, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τη λογιστικοποίηση τους στα βιβλία των ανωτέρω προσώπων η κατάργηση του ΕΦΤΕ αφορά εκείνους για τους οποίους η λογιστικοποίηση γίνεται από 1/1/2001. Εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 1914/1990, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2093/1992, η φορολογική υποχρέωση για την καταβολή ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών γεννάται από 1/1/2001, λόγω διαπίστωσης από την ημερομηνία αυτή ότι δεν πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή που χρηματοδοτήθηκε, η περίπτωση δεν θα υπαχθεί σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών. Αντίθετα εάν η διαπίστωση αυτή έγινε μέχρι 31/12/2000 θα οφείλεται ο ειδικός φόρος. Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση δεν αφορά 1) τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται σε έσοδα των ανωτέρω προσώπων όπως στα μισθώματα από ακίνητα 2) τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στα έσοδα (τόκους κ.λπ.) των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.) Μετά τη δημοσίευση του νόμου θα σας γνωστοποιηθεί ο αριθμός του νόμου και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης

ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1300 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' & Β' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίησή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-Τµήµα Α 2. /ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τµήµα Α 3. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τµήµατα Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /08/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /08/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των άρθρων 32 και 33 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21.7.2009) σχετικά με τον ειδικό φόρο επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΠΟΛ 1049-06/04/2009 ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών Σας γνωρίζουμε, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών» του

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 27

* ΦΠΑ * Νο. 27 -- 763 -- * ΦΠΑ * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1071169/3845/1080/0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1187 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /07/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /07/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ 1088-03/07/2009 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν3763/2009 (ΦΕΚ Α 80/ 27-5-2009)» Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του νόμου 3763/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών. - 1085 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 16 η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ) ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Β.Μαντέλλου Τηλέφωνα: 3635480 Η.Π.18/7/2001/ΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1138110/471/Α0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ. 1344 ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΟΛ.:1115. Πληροφορίες : Κ. Γαλλή, Α. Γιαννακούλη Τηλέφωνο : , ΦΑΞ : ,

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΟΛ.:1115. Πληροφορίες : Κ. Γαλλή, Α. Γιαννακούλη Τηλέφωνο : , ΦΑΞ : , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:1085853/11176 / B0012 ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡ/ΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Να σταλεί με e-mail στις Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1057490/194/Β0013

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ. Α 21-12-2006) Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ. Α 22-12-2006) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012) ΠΟΛ.1124/25.11.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: 1094651/11321/Β0012) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 38 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:

Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις: ΠΟΛ.1282/19.11.1998 Διάθεση Ειδικού Σήματος Τ ελών Κυκλοφορίας, έτους 1999 Διάθεση Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας, έτους 1999 1128734/1438/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1282/19.11.1998 Κοινοποιούμε κατωτέρω την υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1075 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 27/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3824 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-ΞΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-ΞΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Απριλίου 2011 ΠΟΛ. 1074 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 02/03/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 833 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4036 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν.

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Φ.Μ.Α.Π. 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 Αθήνα, 22-9-2015 Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1178/2015 Ολες οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3508 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014 ΠΟΛ.1249/29.9.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27/01/2017 Αριθμ. Αποφ.: 299 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑNEΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45-Θεσ/νίκη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3815/2010. Άρθρο 1

ΝΟΜΟΣ 3815/2010. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 3815/2010 Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3815 ΦΕΚ Α 5/26.1.2010 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 5.10.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4123 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται: ΑΡΘΡΟ 17 ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α ) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α ) Ειδικός φόρος σε είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004 Επειδή η Εγκύκλιος, μαζί με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα, υπερβαίνει τις 150 σελίδες, δεν καταχωρείται εδώ. Ακολουθεί όμως ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.619,522,520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: ΕΤΑΚ και ειδικός φόρος επί ακινήτων. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1081, 1061, 1062 έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α (ΦΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΦΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 93. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 1998

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 93. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 1998 -- 1131 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1137245/9145/Δ.Ε-Β ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1299 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11-04-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 2131604526 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1134 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ,

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:Δ12 750 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ 1044 Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4250 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που καταρτίζονται στην αλλοδαπή ως αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου

Τα έγγραφα που καταρτίζονται στην αλλοδαπή ως αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου Τα έγγραφα που καταρτίζονται στην αλλοδαπή ως αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου Επιμέλεια Δημήτριος Κ. Αδαμόπουλος Δ/ντής Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 1. Γενικά Η φορολογία χαρτοσήμου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 30/10/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Αριθμός απόφασης: 3474 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/07/2017 Αριθμός απόφασης: 3651 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

ΘΕΜΑ: Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τέγα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 14/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3160 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα