Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατοµικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ. (ΦΕΚ 221/Β/2-4-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλευση λατοµείων αδρανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α) και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ.2 αυτού. β. Του άρθρου 57 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 284/Α). γ. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). δ. Του Ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγελµατιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α) και ειδικότερα το άρθρο 27 αυτού. ε. Του Ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν.1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 3,4,6,8,9,10 και 20 αυτού. στ. Του Π.. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α). ζ. Του Π.. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α). η. Της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986». θ. Της Κοινής Αποφάσεως Υ1943/ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Θεόδωρο αµιανό» (ΦΕΚ 727/Β). ι. Της αποφάσεως του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε αριθµό ΙΙ- 5/Φ6.1/ΟΙΚ.9469/ «Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας εκµεταλεύσεως λατοµείου αδρανών υλικών» (ΦΕΚ 454/Β). ια. Του ισχύοντος κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β/ ). 2. Την ανάγκη επανακαθορισµού των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση αδειών εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών σε δηµοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και σε εκτάσεις Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου, που ανέκυψε µετά την θέση σε ισχύ του Ν. 2115/1993, αποφασίζουµε: Καθορίζουµε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον αρµόδιο κατά τόπο Νοµάρχη για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών ή την τροποποίηση ή την παράταση της κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1428/84 και του Ν.2115/93, σε δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ή εκτάσεις Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου καθώς και την διαδικασία που ακολουθείται για την κατάθεση, ανανέωση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εγκεκριµένες ή τις θεωρηµένες, από τις αρµόδιες κατά την κείµενη νοµοθεσία Υπηρεσίες, µελέτες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος σε κοινοτικούς, δηµοτικούς ή ιδιωτικούς λατοµικούς χώρους ή χώρους των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου, ως εξής:

2 Άρθρο 1 Άδειες εκµεταλλεύσεως λατοµείων εντός λατοµικών περιοχών 1.Για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών εντός λατοµικών περιοχών, απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών: α. Αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, στην οποία πρέπει να αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του, η διεύθυνση κατοικίας του, η έκταση και η ακριβής περιγραφή των ορίων του λατοµικού χώρου για τον οποίο ζητείται η άδεια εκµεταλλεύσεως καθώς και ο ήµος ή η Κοινότητα, στην περιοχή των οποίων υπάγεται. β. Τοπογραφικού Σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:5000 υπογεγραµµένου από τους έχοντες δικαίωµα υπογραφής επιστήµονες, που πρέπει να υποβληθεί σε 8 αντίγραφα νοµίµως χαρτοσηµασµένα. Στο σχεδιάγραµµα αυτό θα απεικονίζονται τα όρια του λατοµικού χώρου µε σηµεία, τα οποία θα προσδιορίζονται µε ορθογώνιες αζιµουθιακές συντεταγµένες εξαρτηµένες από το Εθνικό Τριγωνοµετρικό δίκτυο και ειδικότερα από το Κέντρο Φύλλο Επιτελικού Χάρτου (Κ.Φ.ΕΧ) υπό κλίµακα 1: , στο οποίο βρίσκεται ο λατοµικός χώρος, το οποίο πρέπει να αναφέρεται µε τα στοιχεία του L και Μ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χάρτες υπό κλίµακα 1: , θα ορίζεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα το κέντρο της αζιµουθιακής προβολής µε τα στοιχεία του L και Μ. Στο ίδιο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, εκτός του λατοµικού χώρου, πρέπει να απεικονίζονται τα όρια της λατοµικής περιοχής και τυχόν υπάρχοντα σε ακτίνα µέτρων από την περίµετρο του λατοµικού χώρου άλλα λατοµεία, µεµονωµένα κτίσµατα, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρχαία µνηµεία, δηµόσιοι δρόµοι, σιδηροδροµικές γραµµές, εναέριες γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου και άλλα δηµοσίας ωφελείας έργα. Τα ως άνω γεωδαιτικά και λοιπά στοιχεία αποτυπώσεως πρέπει να είναι απολύτως ακριβή, µε ποινή ακυρότητας της αιτήσεως. γ. Τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητη έκταση, που πρέπει να συνοδεύονται από το τριγωνοµετρικό τοπογραφικό συσχετιστικό σχεδιάγραµµα υπό κλίµακα 1:5000, εφαρµογής των τίτλων, υπογεγραµµένο από ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ή Συµβολαιογραφική πράξη µισθώσεως µε προσηρτηµένο το υπό στοιχείο Β ως άνω τοπογραφικό σχεδιάγραµµα. δ. Αντιγράφου τεχνικής µελέτης εγκεκριµένης από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν. 1428/84. ε. Αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α /5387/ , µε το συνοδεύον αυτήν αντίγραφο της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκµετάλευση του αιτούµενου χώρου. στ. Αποφάσεως περί εγκρίσεως επεµβάσεως κατ εφαρµογή της παρ.2 του άρθρου 57 του Ν.998/79, εφόσον ο λατοµικός χώρος ή τµήµα του είναι δάσος ή δασική έκταση. 2. Για την παράταση της αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών εντός λατοµικών περιοχών κατ εφαρµογή των άρθρων 6 και 9 παρ.2 του Ν. 1428/84, απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών: α. Αιτήσεως συντεταγµένης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α της παρ.1 του παρόντος άρθρου. β. Αντιγράφου τεχνικής µελέτης θεωρηµένης από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, η οποία θα αναφέρεται στην πενταετή συνέχιση της εκµεταλλεύσεως του λατοµικού χώρου. γ. Αποφάσεως παρατάσεως των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων ή επεµβάσεως που προβλέπονται στην παρ.1. Άρθρο 2 Ίδρυση νέων λατοµείων εκτός λατοµικής περιοχής

3 1.Για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών γενικά της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 2115/93 και ειδικότερα της περιπτώσεως α, απαιτείται η υποβολή: α. Αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1. β. Αποσπάσµατος επιτελικού χάρτου υπό κλίµακα 1: που πρέπει να υποβληθεί σε 8 αντίγραφα και στο οποίο πρέπει να σηµειωθεί ο λατοµικός χώρος και τα όρια των τυχόν υπαρχόντων σε ακτίνα πέντε χιλιοµέτρων από την περίµετρο του λατοµικού χώρου, κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και προστατευοµένων ζωνών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 2. Για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείου αδρανών υλικών της περιπτώσεως β της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2115/93 απαιτείται, πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, η υποβολή ειδικής εκθέσεως του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών περί της καταλληλότητας του πετρώµατος του απαντωµένου στον αιτούµενο λατοµικό χώρο για την συγκεκριµένη ειδική χρήση.προς απόκτηση της εκθέσεως αυτής ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο ΙΓΜΕ που συνοδεύεται από το υπό στοιχείο β σχεδιάγραµµα της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης. Η δαπάνη εκτελέσεως των απαιτούµενων για την εκπόνηση της εν λόγω εκθέσεως εργασιών ανήκει στην κατηγορία δαπανών για εργασίες του ΙΓΜΕ υπέρ των τρίτων και βαρύνει τον ενδιαφερόµενο. Εφόσον η έκδοση της αδείας ζητείται από τσιµεντοβιοµηχανία, απαιτείται η υποβολή και της αδείας λειτουργίας του εργοστασίου. Εάν η έκδοση της αδείας ζητείται από ασβεστοποιία ή συνεταιρισµό ασβεστοποιών, απαιτείται, πέραν των προβλεπόµενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου στοιχείων η υποβολή και των εξής συµπληρωµατικών στοιχείων: α. Καταστατικού του συνεταιρισµού ασβεστοποιών. β. Αδείας λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ασβέστου ή αδειών των εργοστασίων των µελών του συνεταιρισµού. γ. Ειδικής εκθέσεως στην οποία θα τεκµηριώνονται: i.η ποσότητα του πετρώµατος που απαιτείται ετησίως για την τροφοδοσία του εργοστασίου ή των εργοστασίων, προκειµένου, προκειµένου για συνεταιρισµό. ii. Η αδυναµία καλύψεως των ανωτέρω αναγκών (ποιοτικά και ποσοτικά) από τις λατοµικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής. 3.Για την έκδοση αδείας εκµεταλλεύσεως των λατοµείων της περιπτώσεως γ της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2115/93 απαιτείται, πέραν των αναφερόµενων στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, η υποβολή των εξής συµπληρωµατικών στοιχείων: α. Εγγράφου της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, µε το οποίο χαρακτηρίζεται το ανατεθέν δηµόσιο έργο εθνικό ή διανοµαρχιακό ή ειδικό. β. Αντιγράφου συµβάσεως εκτελέσεως του ως άνω δηµοσίου έργου. 4. Για την παράταση αδειών εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2115/93 απαιτείται η υποβολή: α. Αιτήσεως µετά των δικαιολογητικών της παρ. 2του άρθρου 1 της παρούσης. β. Του υπό στοιχείο β τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:5000, της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης. γ. Του υπό στοιχείο β αποσπάσµατος χάρτου υπό κλίµακα 1:50000 της παρ.1 του παρόντος άρθρου. δ. Αντιγράφου αποφάσεως παρατάσεως των αδειών λειτουργίας που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.2 του παρόντος άρθρου προκειµένου για λατοµεία που εξυπηρετούν τσιµεντοβιοµηχανίες ή ασβεστοποιίες. ε. Αντιγράφου παρατάσεως της υπό στοιχείο β συµβάσεως της παρ.3 του παρόντος άρθρου προκειµένου για λατοµεία της περιπτώσεως γ της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 2115/93. Άρθρο 3 Άδειες εκµεταλλεύσεως παλαιών λατοµείων εκτός λατοµικών περιοχών.

4 1. Για την έγκριση επεκτάσεων της εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.2115/93 σε οµόρους χώρους ή για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών της παρ.4 του ιδίου άρθρου, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης αποφάσεως. 2. Για την παράταση των αδειών εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93 απαιτείται η υποβολή των εξής στοιχείων: α.αιτήσεις µετά των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης αποφάσεως. β. Του υπό στοιχείο β τριγωνοµετρικού τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:5000 της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης αποφάσεως. Άρθρο 4 Παράταση λειτουργίας λατοµείων εκτός λατοµικής περιοχής. Προκειµένου λατοµεία κείµενα εκτός λατοµικής περιοχής να τύχουν της τριετούς παρατάσεως που προβλέπονται από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν στον αρµόδιο Νοµάρχη, ένα µήνα πρίν από την λήξη της διετίας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Την υπό στοιχείο α αίτηση της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης. 2. Αντίγραφο εγκεκριµένης από τα Υπουργεία α) Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και β) Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ειδικής µελέτης που θα υπογράφεται από διπλωµατούχο Μηχανικό Μεταλλείων και πτυχιούχο ασολόγο και η οποία πρέπει να περιέχει: α. Τα στοιχεία των εδαφίων α,β,γ,ε,στ,η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ,ιγ.α,ιγ.β, της παρ.1 της αποφάσεως του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε αριθµό ΙΙ-5/Φ6.1/9468/ «Καθορισµός των προδιαγραφών για την σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 9 παρ.4 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α/ ) και της διαδικασίας για την έγκριση της (ΦΕΚ 466/Β). β. Τα στοιχεία των παραγράφων 1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4 του κεφαλαίου iv και των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 7 του κεφαλαίου v του β µέρους της αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού, Γεωργίας και Βιοµηχανίας και Ενέργειας µε αριθ /5115/ «περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος» (άρθρο 45 παρ.5 του Ν.998/79-ΦΕΚ 820/Β). Άρθρο 5 Κατάθεση, κατάπτωση, ανανέωση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης λατοµείων εκτός λατοµικών περιοχών. 1. Πριν από την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείου αδρανών υλικών κατ εφαρµογήν της παρ.2 του άρθρου 8 ή της παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2115/93 ή πριν από την τροποποίηση αδείας κατ εφαρµογή της παρ.1 του άρθρου 20 ή πριν από την παράταση της αδείας κατ εφαρµογή των άρθρων 6 και 9 για τα λατοµεία του άρθρου 8 ή για τα λατοµεία των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 20 του ίδιου Νόµου, απαιτείται η κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ποσού ίσου µε το αναφερόµενο κόστος αποκαταστάσεως που προκύπτει από την µελέτη που συνοδεύει την απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων που εκδίδεται κατ εφαρµογή της Κ.Υ.Α /5387/ (ΦΕΚ 678/Β). Για την κατάθεση της εγγυητικής αυτής επιστολής καλείται µε ειδική πρόσκληση του Νοµάρχη ο ενδιαφερόµενος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ικανοποιήσεως του υποβληθέντος κατά τα ως άνω σχετικού αιτήµατος του. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι πενταετούς διάρκειας. 2. Την ίδια ως άνω εγγυητική επιστολή υποχρεούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι κατόπιν ειδικής προσκλήσεως του Νοµάρχου, πριν από τη χορήγηση της τριετούς παρατάσεως που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 20. Το ποσό που

5 θα καλύπτει η εγγυητική επιστολή αυτή πρέπει να είναι ίσο µε το ποσό που αναφέρεται στην εγκεκριµένη µελέτη του άρθρο 4 της παρούσης για το κόστος αποκαταστάσεως. 3. Ένα µήνα πριν από την λήξη της, η ως άνω εγγυητική επιστολή για τα λατοµεία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2115/93, θα αντικαθίσταται κάθε φορά από άλλη επίσης πενταετούς ισχύος αλλά ποσού προσηυξηµένου κατά 40% από την προηγούµενη. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου καταθέσεως της νέας η παλαιάς εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει µε απόφαση του Νοµάρχου που επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου, το δε αντίστοιχο ποσό θα διατίθεται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας κατά τα αναφερόµενα στην παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.2115/ Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατ εφαρµογή του άρθρου 15 του Ν. 1428/84, όπως τούτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 2115/93, για παράβαση της αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων ή υποβολής σχετικής προτάσεως από το αρµόδιο ασαρχείο ή τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου µε την διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. 5. Μετά την κατάπτωση, για οποιοδήποτε λόγο, της εγγυητικής επιστολής, καλείται ο ενδιαφερόµενος από τον Νοµάρχη για την κατάθεση νέας, εφόσον δεν τίθεται θέµα εφαρµογής του άρθρου 11 του Ν. 1428/84. 6.Στις χορηγούµενες από τον Νοµάρχη άδειες ή παρατάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να τίθεται όρος ότι ο ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει ένα µήνα προ της λήξεως της ή µετά την τυχόν κατάπτωσή της, νέα εγγυητική επιστολή, άλλως η άδεια εκµεταλεύσεως ή τριετής παράτασή της παύουν ισχύουσες. Άρθρο 6 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη της παρούσης αποφάσεως καταργείται η ισχύς της αποφάσεως του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε αριθµό ΙΙ-5/Φ6.1/ΟΙΚ.9469/ «Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών (ΦΕΚ 454/Β). Άρθρο 7 Αντιµετώπιση δαπάνης Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Άρθρο 8 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δηµοσιεύσεως της. Αθήνα, 18 Μαρτίου 1993 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001. Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003)

Νόµος 2971/2001. Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003) Νόµος 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003) 1. 1. "Αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Άρθρο 1 : 1. Λατοµικά ορυκτά ονοµάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι µεταλλεύµατα ή µεταλλευτικά ορυκτά, κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 Ν. 1739/87 : Ορισµοί 1. Υδατικοί πόροι, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται το θαλάσσιο νερό, είναι: α) Επιφανειακά και υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πό αυτές ενδίκων μέσων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα