ΧΩΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MDS (MULTI-DIMENSIONAL SCALING): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MDS (MULTI-DIMENSIONAL SCALING): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΧΩΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MDS (MULTI-DIMENSIONAL SCALING): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Αθανασία άρρα, Μαρίνος Κάβουρας, Ελένη Τοµαή Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Τηλ , Fax: {nancyd, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων (στην περίπτωση αυτή νησιών του ελλαδικού χώρου), σε δισδιάστατο «χάρτη» µε τη χρήση δεδοµένων που αφορούν την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα αυτών. Επειδή οι µεταβλητές της ανάλυσης είναι περισσότερες από δύο, η απεικόνιση των κοινωνικοοικονοµικών αυτών µονάδων (ΚΟΜ) σε χάρτη δύο διαστάσεων απαιτεί τη µείωση της διαστασιµότητάς τους (dimensionality reduction). Έτσι, χρησιµοποιείται µια µέθοδος χωρικοποίησης (spatialization) και ο παραγόµενος χάρτης, αποτελεί µια χαρτογραµµατική απεικόνιση των κοινωνικοοικονοµικών µονάδων, αφού η θέση τους σε αυτόν δεν αντιστοιχεί στην γεωγραφική τους θέση και οι µεταξύ τους τοπολογικές σχέσεις δεν διατηρούνται. Ο «χάρτης» που προκύπτει από τη µέθοδο αυτή οπτικοποιεί τη σηµασιολογική οµοιότητα (semantic similarity) των ΚΟΜ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Χωρικοποίηση (spatialization), κοινωνικοοικονοµικές µονάδες, χαρτόγραµµα, multi-dimensional scaling. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια µεγάλη κατηγορία φαινοµένων τα οποία έχουν ιδιαίτερη συµπεριφορά και σηµασία στη γεωγραφία, είναι αυτά που εκφράζουν τις κοινωνικοοικονοµικές διαστάσεις του χώρου. Ο ορισµός γεωγραφικών οντοτήτων µε βάση κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν και χωρική διάσταση δηµιουργεί τις ονοµαζόµενες «κοινωνικοοικονοµικές µονάδες KOM» (socioeconomic units SEU). Η σηµασιολογική οµοιότητα των ΚΟΜ, όπως και άλλων γεωγραφικών οντοτήτων, βασίζεται στην οµοιότητα των κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών τους. Σηµαντικό εργαλείο στην µελέτη της σηµασιολογικής οµοιότητας αποτελεί η οπτικοποίηση. Με αυτή επιτυγχάνεται η ανάδειξη του βαθµού οµοιότητας των οντοτήτων και των οµάδων όµοιων οντοτήτων. Απώτερος σκοπός είναι η µελέτη της σηµασιολογικής ετερογένειας συστηµάτων η αναζήτηση και σύµπτυξη πληροφοριών καθώς και η εξαγωγή συµπερσµάτων για την ύπαρξη κοινωνικοοικονοµικών διαφορών των υπό µελέτη µονάδων.. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η οπτικοποίηση της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας γεωγραφικών οντοτήτων µέσω της παραγωγής ενός χαρτογράµµατος. Το χαρτόγραµµα δηµιουργείται αφού πρώτα εφαρµοστεί µια µέθοδος χωρικοποίησης των υπό µελέτη δεδοµένων. ύο ορισµοί της χωρικοποίησης είναι οι εξής: 1. «Χωρικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αφηρηµένη πληροφορία απεικονίζεται στο φυσικό χώρο µε τη βοήθεια χωρικών µεταφορών» (Kuhn & Blumenthal, 1996) 2. «Χωρικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία πολυδιάστατη πληροφορία απεικονίζεται σε χώρο περιορισµένων διαστάσεων» (Skupin & Buttenfield, 1997). Ο πρώτος ορισµός συµπίπτει µε την δηµιουργία του χαρτογράµµατος στην περίπτωση αυτή, ενώ ο δεύτερος αντανακλά περισσότερο την διαδικασία χωρικοποίησης που ακολουθήθηκε.

2 Ως ΚΟΜ µελέτης επιλέχθηκαν τα κατοικηµένα νησιά της Ελλάδας, γιατί (α) αποτελούν αυθύπαρκτες µονάδες πολυδιάστατης κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας, (β) έχουν σαφή όρια, (γ) δεν έχουν κοινά όρια µε άλλες ΚΟΜ, (δ) έχουν µεγάλη εσωτερική συνοχή, (ε) δηµιουργούν ένα ευρύτερο δίκτυο µεταξύ τους, (στ) έχουν αναγνωρίσιµη µορφή (απαραίτητη στα χαρτογράµµατα), και τέλος (ζ) κάποιες µπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης (ιδίως αν είναι µακριά από άλλους πόλους όπως είναι τα µεγάλα αστικά κέντρα τη ηπειρωτικής Ελλάδας). Επιπλέον, τα νησιά επιλέχθηκαν λόγω της πολυπλοκότητας εύρεσης και οπτικοποίησης της σηµασιολογικής τους οµοιότητας. Αποφασίστηκε ότι για τον καθορισµό της σηµασιολογικής οµοιότητας των νησιών έπρεπε να συλλέξουµε δεδοµένα που αφορούν στην κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα και ανάπτυξή τους. Κύριοι δείκτες της ανάπτυξης αποτελούν τα στοιχεία των υφιστάµενων υποδοµών. Ως υποδοµή γενικά ορίζεται το σύνολο των υλικών εγκαταστάσεων και του συστήµατος θεσµικών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών οι οποίες έχουν σκοπό την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την εξυπηρέτηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, συµβάλλοντας καθ αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη. Η µεθοδολογία χωρικοποίησης που χρησιµοποιήθηκε ήταν η MDS (Multi-Dimensional Scaling). Σκοπός της µεθόδου είναι η απεικόνιση πολυδιάστατων δεδοµένων σε χώρο περιορισµένων διαστάσεων. Συγκεκριµένα, τα πολυδιάστατα δεδοµένα απεικονίζονται ως σηµεία σε χώρο 2 ή 3 διαστάσεων. Μέσω της οπτικοποίησης µεταδίδεται πληροφορία η οποία εκφράζει την οµοιότητα των δεδοµένων. Ως βασική µεταφορά για την οπτικοποίηση της οµοιότητας χρησιµοποιείται η απόσταση, και τούτο συνάδει µε τον πρώτο νόµο της Γεωγραφίας: «Everything is related to everything else, but closer things are more closely related» (Tobler, 1970). Κατ επέκταση, ή απόσταση µεταξύ µη γεωγραφικών πληροφοριών είναι, κατά µια έννοια, ανάλογη της οµοιότητάς τους. Η χρήση της απόστασης ως µέτρο οµοιότητας έχει ως αποτέλεσµα την ανάδειξη «γειτονιών» οι οποίες περιλαµβάνουν νησιά µε παρόµοια κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί (Κεφ. 2) αναπτύσσονται διεξοδικά οι κατηγορίες των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση καθώς και η µεθοδολογία χωρικοποίησης που ακολουθήθηκε. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. Αυτά αφορούν στην παραγωγή του χαρτογράµµατος κάνοντας χρήση της χαρτογραφικής µεταφοράς. Από το χαρτόγραµµα µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για το βαθµό ανάπτυξης των νησιών βάσει των στοιχείων µελέτης και να δηµιουργηθούν ζώνες σηµασιολογικά όµοιων νησιών που δεν συµπίπτουν µε τα υφιστάµενα νησιωτικά συµπλέγµατα της παραδοσιακής γεωγραφίας του ελλαδικού χώρου. Στο τελευταίο κεφάλαιο (Κεφ. 4) παρατίθενται τα συµπεράσµατα για την µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην παρούσα εφαρµογή, την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος και γίνεται λόγος για συνέχιση των πειραµάτων καθώς και την χρήση άλλων µεθόδων χωρικοποίησης και σύγκρισης µεταξύ τους. 2. Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή. Επίσης αναπτύσσεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την οπτικοποίηση των δεδοµένων. 2.1 εδοµένα Ως περιοχή µελέτης επιλέχθηκε η νησιωτική Ελλάδα. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν η Κρήτη και η Εύβοια λόγω της πολύ µεγάλης τους ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς, γεγονός που θα επηρέαζε δυσµενώς την λύση. Έτσι, καταλήξαµε σε εβδοµήντα τέσσερα (74) κατοικηµένα νησιά για τα οποία συλλέξαµε χωρικά και περιγραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση αυτή αναφέρονται στις εξής συνιστώσες: ΥΠΟ ΟΜΕΣ

3 - Υγεία - Εκπαίδευση - Μεταφορές - ιοίκηση ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (κατ/m 2 ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ από πόλους-κέντρα Οι επόµενες τέσσερις κατηγορίες (µεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, διοίκηση) θεωρήθηκαν στο τελικό στάδιο της ανάλυσης ως µια γενικότερη κατηγορία αυτή των υποδοµών. Για τις µεταφορές, αποφασίστηκε να ληφθεί υπόψη το απλό στοιχείο της ύπαρξης ή όχι αεροδροµίου στο νησί, και αυτό γιατί θέλαµε να κρατήσουµε το µοντέλο όσο πιο απλό γίνεται. Σε ότι αφορά την υγεία τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν την ύπαρξη: 1. Περιφερειακού Ιατρείου 2. Κέντρου Υγείας 3. Νοσοκοµείου και δύο υποκατηγοριών 3.1. Νοσοκοµείου µε Αξονικό Τοµογράφο ή Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 3.2. Νοσοκοµείου µε Αξονικό Τοµογράφο και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Τα στοιχεία της υγείας προστίθενται ανά κατηγορία, ενώ δίνονται βάρη σε κάθε µία από αυτές ανάλογα την σηµασία της εκάστοτε υποδοµής όπως φαίνεται και στην προηγούµενη ιεραρχηµένη δοµή της πληροφορίας. Ανάλογη πορεία ακολουθήθηκε για την εκπαίδευση, τα στοιχεία που επιλέξαµε αφορούν την ύπαρξη: 1. Γυµνασίου 2. Λυκείου 3. Πανεπιστηµίου εν συµπεριλάβαµε στην ανάλυση την ύπαρξη δηµοτικού σχολείου, θεωρώντας ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα δηµοτικό σχολείο σε κάθε νησί του ελλαδικού χώρου και έτσι, παράλειψη του από τα δεδοµένα δεν αλλάζει την λύση αφού δεν αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης. Οµοίως µε την υγεία, τα στοιχεία της εκπαίδευσης προστίθενται ανά κατηγορία, ενώ δίνονται βάρη σε κάθε µία από αυτές ανάλογα την σηµασία της εκάστοτε υποδοµής. Για την διοίκηση τέλος, ορίστηκαν τα εξής: 1. Επαρχείο 2. Πρωτεύουσα νοµού 3. Πρωτεύουσα Περιφερείας Οµοίως, τα στοιχεία αυτά προστίθενται ανά κατηγορία, ενώ δίνονται βάρη σε κάθε µία από αυτές ανάλογα την σηµασία της εκάστοτε διοικητικής βαθµίδας. Για τον τουρισµό τα στοιχεία που συλλέξαµε αφορούν στον αριθµό των κλινών ανά νησί. Ενώ για πυκνότητα του πληθυσµού στηριχθήκαµε σε στοιχεία από την ΕΣΥΕ (απογραφή του 2001). Τέλος, για την απόσταση από µεγάλο αστικό κέντρο, µετρήσαµε την απόσταση (γεωµετρική σε χιλιόµετρα) κάθε νησιού από τον κοντινότερό του πόλο έλξης εκ των τριών που ορίσαµε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Αποφασίσαµε την χρήση και άλλων κέντρων εκτός της Αθήνας για να µην ευνοηθούν έναντι αποµακρυσµένων νησιών του Ιονίου, και του Βορείου Αιγαίου, τα νησιά πολύ κοντά στην Αθήνα, όπως αυτά του Αργοσαρωνικού. Οι τιµές για τα παραπάνω δεδοµένα, µετασχηµατίστηκαν ώστε να γίνουν αδιάστατες και κανονικοποιήθηκαν ώστε να γίνουν συγκρίσιµες. Για να επιτευχθεί αυτό, ορίστηκαν κατηγορίες τιµών σε κάποιες περιπτώσεις ή ανηγµένες τιµές σε κάποιες άλλες στην κλίµακα Έτσι προέκυψε ο πίνακας των κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων των νησιών, τµήµα του οποίου φαίνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

4 Πίνακας 1. Τελικές τιµές µεταβλητών µελέτης ανά νησί. Α/Α Νήσος Πυκνότητα Πληθυσµού Ανηγµένη Απόσταση Υποδοµές Τουριστική Ανάπτυξη 1 ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΑΙΓΙΝΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΠΟΡΟΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Υ ΡΑ ΚΥΘΗΡΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΡΟ ΟΣ ΚΩΣ Μεθοδολογία Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η µέθοδος χωρικοποίησης που εφαρµόστηκε στην παρούσα ανάλυση είναι η Multi-Dimensional Scaling (MDS). Βασίζεται στη στατιστική πολλών µεταβλητών µε σκοπό την µείωση των µεταβλητών των (εν προκειµένω κοινωνικοοικονοµικών) µονάδων. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο ο οποίος βασίζεται σε ένα µέτρο οµοιότητας. Το µέτρο οµοιότητας στα δεδοµένα εκφράζεται από έναν πίνακα (αν)οµοιότητας. Ο πίνακα (αν)οµοιότητας αναπαριστά τα δεδοµένα (74 νησιά στην περίπτωση αυτή) σε δισδιάστατο χώρο. Προκύπτει δε από το ορισµό ενός µέτρου οµοιότητας µεταξύ δύο νησιωτικών ΚΟΜ. Για την περίπτωση που εξετάζουµε, ως µέτρο οµοιότητας ορίστηκε η απόσταση (distance-type measure) µεταξύ δύο νησιών i,j ως εξής: S = ( Π 1i Π1 j ) + ( Π2i Π2 j ) + ( Π3i Π3 j ) + ( Π4i Π4 j ) 2 όπου Π1 έως Π4 οι τιµές των προς εξέταση µεταβλητών (πυκνότητα πληθυσµού, ανηγµένη απόσταση, υποδοµές, τουριστική ανάπτυξη). Είναι φανερό ότι όσο µεγαλύτερο είναι το S τόσο πιο ανόµοια είναι τα νησιά, και ο πίνακας που προκύπτει είναι πίνακας ανοµοιότητας. Ο πίνακας αυτός είναι τετραγωνικός µε όλες τις τιµές της διαγωνίου ίσες µε το µηδέν (0) αφού κάθε νησί ταυτίζεται µε τον εαυτό του. Από τον πίνακα 1 λοιπόν και µε εφαρµογή του µέτρου οµοιότητας προκύπτει ο πίνακας εισόδου για το MDS, τµήµα του οποίου φαίνεται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Τµήµα του πίνακα ανοµοιότητας για τα αντίστοιχα δεδοµένα του πίνακα 1. ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΑΙΓΙΝΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΠΟΡΟΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Υ ΡΑ ΚΥΘΗΡΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΡΟ ΟΣ ΚΩΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 0,00 ΑΙΓΙΝΑ 47,96 0,00 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 55,66 96,34 0,00 ΠΟΡΟΣ 7,82 45,17 55,09 0,00 ΣΠΕΤΣΕΣ 50,13 25,71 94,88 49,74 0,00 Υ ΡΑ 36,10 63,84 57,17 35,02 60,21 0,00 ΚΥΘΗΡΑ 61,71 87,65 49,36 58,40 84,66 34,97 0,00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 54,30 31,36 100,54 53,06 47,54 83,10 106,22 0,00 ΡΟ ΟΣ 132,52 119,40 134,80 126,49 118,52 112,72 96,48 144,05 0,00 ΚΩΣ 95,40 78,19 109,20 90,28 73,42 81,15 76,29 103,66 46,52 0,00

5 Το εξαγόµενο, από την µέθοδο MDS είναι ένας χάρτης δύο διαστάσεων του οποίου οι τοπολογικές σχέσεις είναι ανάλογες µε αυτές των συµβατικών/ παραδοσιακών χαρτών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ΚΟΜ που εµφανίζονται κοντινές προσοµοιάζουν και σηµασιολογικά, δηλαδή µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα στοιχεία που µελετήσαµε. Το αντίστροφο συµβαίνει για ΚΟΜ που εµφανίζονται αποµακρυσµένες. Αυτή η αρχή λοιπόν µπορεί να µας δώσει απαντήσεις για την οµοιότητα που παρουσιάζουν τα υπό εξέταση νησιά ως προς τις παραπάνω µεταβλητές. Στο σχήµα 1 φαίνεται το αποτέλεσµα της µεθόδου για τα δεδοµένα µας. Κέρκυρα Ρόδος Σαντορίνη Μυτιλήνη Σύρος Κώς Χίος Σάµος Ζάκυνθος Μύκονος Σκιάθος Κεφαλλονιά Κάλυµνος Λευκάδα Πάρος Σαλαµίνα Αίγινα Σπέτσες Λέρος Πάτµος Νάξος Μήλος Τήνος Θάσος Ικαρία Σκόπελος Λήµνος Ίος Άνδρος Ύδρα Σίφνος Ιθάκη Κύθηρα Πόρος Παξοί Αµοργός Αγκίστρι Σύµη Ερεικούσσα Σέριφος Μεγανήσι Κέα Αλόννησος Αστυπάλαια Σκύρος Σαµοθράκη Οινούσσες Νίσυρος Φούρνοι Φολέγανδρος Κουφονήσια Λειψοί Κύθνος Αντίπαρος Ελαφόνησος Κάσος Κάρπαθος Καστελόριζο Ψαρά Μαθράκι ΚίµωλοςΣίκινος ονούσαανάφη Αγ. Ευστράτιος Ηρακλειά Σχοινούσα Αγαθονήσι Καστός Κάλαµος Αντικύθηρα Τήλος Χάλκη Οθωνοί Σχήµα 1. Οι θέσεις των νησιών όπως προέκυψαν από το MDS 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η θέση των ΚΟΜ του παραγόµενου χάρτη δεν είναι αληθινή (γεωγραφική), αλλά εξαρτάται από τις µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του χαρτογράµµατος. Το χαρτόγραµµα αυτό καταδεικνύει νησιωτικά συµπλέγµατα, διαφορετικά από τα πραγµατικά, τα οποία παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις κοινωνικοοικονοµικές µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν. Ο χάρτης 1, απεικονίζει µε χρήση χαρτογραφικής µεταφοράς τα νησιωτικά συµπλέγµατα που προκύπτουν. Από την ανάλυση των οµοιογενών συµπλεγµάτων που φαίνονται στον χάρτη προκύπτει ότι τα µικρά σε µέγεθος νησιά, των Κυκλάδων κυρίως, αλλά και του Ιονίου, αποτελούν ένα οµοιογενές σύµπλεγµα που περιλαµβάνει όλα εκείνα τα νησιά µε µηδενικές υποδοµές, πολύ χαµηλή τουριστική ανάπτυξη, σχετικά µακριά από κάποιο πόλο έλξης, και χωρίς δυνατότητα πρόσβασης από αέρα. Αν παρατηρήσει κανείς, αντιλαµβάνεται επίσης, πως οι αποστάσεις µεταξύ αυτών των νησιών είναι πολύ µικρές, που σηµαίνει πρακτικά ότι αυτή η οµάδα είναι πολύ πιο οµοιογενής από τις άλλες που προκύπτουν

6 δηλαδή τα νησιά αυτά δεν διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό σε καµία από τις παραµέτρους που µελετήθηκαν. Εκτός από την ερµηνεία των αποτελεσµάτων ως προς (α) την οµοιότητα και (β) τη δηµιουργία οµάδων, µπορούν περαιτέρω (γ) να εντοπιστούν και άξονες έτσι ώστε οι ΚΟΜ που προβάλλονται στα αντίστοιχα άκρα κάθε άξονα να διαφέρουν µε κάποιο ερµηνεύσιµο τρόπο. Οι δύο άξονες του παραδείγµατος, οι οποίοι φαίνονται και στον χάρτη 2, εκφράζουν τα εξής: Οριζόντιος άξονας (άνω αριστερά προς κάτω δεξιά): εκφράζει κύρια την πυκνότητα πληθυσµού µε µικρή επίδραση της (ανηγµένης) απόστασης από πόλο έλξης. Κάθετος άξονας (άνω δεξιά προς κάτω αριστερά): εκφράζει το σύνολο των υποδοµών και την τουριστική ανάπτυξη. Έτσι, διακρίνουµε ότι στο άνω αριστερά τεταρτηµόριο του χάρτη βρίσκονται νησιά που παρουσιάζουν ικανοποιητικό πλήθος υποδοµών και µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού. Εδώ διακρίνουµε νησιά όπως η Σύρος και η Σκιάθος που παρουσιάζουν µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού και ικανοποιητική εικόνα ως προς την ύπαρξη υποδοµών. Στο πάνω δεξιά τεταρτηµόριο, διακρίνουµε νησιά µε ικανοποιητικό πλήθος υποδοµών αλλά µικρότερη πυκνότητα πληθυσµού. Στο άνω µέρος, εκατέρωθεν του άξονα, βλέπουµε να δηµιουργείται µία οµάδα µε τα τρία µεγαλύτερα νησιά (Κέρκυρα, Ρόδο, Λέσβο), µε υψηλό αριθµό υποδοµών (σε συνδυασµό µε τουριστική ανάπτυξη) και µέτρια πυκνότητα πληθυσµού. Τα νησιά αυτά λόγω και της απόστασής τους από κέντρα πόλους, έχουν µεγαλύτερη αυτοδυναµία και µπορούν να λειτουργήσουν ως νέα κέντρα. Στο κάτω αριστερά τεταρτηµόριο, διακρίνουµε νησιά όπως η Σαλαµίνα, Αίγινα, Λέρος, τα οποία έχουν µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού αλλά βρίσκονται κάτω του µέσου όρου στις υποδοµές. Τέλος, κάτω δεξιά, βρίσκεται η πλειοψηφία των µικρών νησιών της χώρας µε φτωχότερες υποδοµές, λίγο πληθυσµό και αρκετή απόσταση από τους πόλους. Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή αυτή υιοθετεί ένα απλό µέτρο οµοιότητας που προκύπτει από τη σύγκριση τεσσάρων παραµέτρων. Η µεθοδολογία όµως δεν εξαντλείται εδώ. Το µέτρο οµοιότητας που χρησιµοποιείται κάθε φορά µπορεί να είναι πολύπλοκο. Οι προς µελέτη παράµετροι εναπόκεινται στην βούληση του µελετητή και στο είδος της οµοιότητας που θέλει να διερευνήσει/ αναδείξει. Όµως η εµπειρία µας στην χρήση αυτής της µεθόδου µας έχει δείξει ότι όσο πιο πολλές παραµέτρους βάζουµε στο µοντέλο τόσο πιο δύσκολο είναι να ερµηνεύσουµε το προϊόν της χωρικοποίησης µε την µέθοδο MDS (ορισµός των αξόνων) και πιο επίπονο να αξιολογήσουµε το αποτέλεσµα του ίδιου του αλγόριθµου (αξιοπιστία της τελικής λύσης). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Με τη χωρικοποίηση, µπορούµε να πετύχουµε : Την ανάδειξη των σηµασιολογικών σχέσεων. Την αποκάλυψη οµάδων οντοτήτων µε κοινά χαρακτηριστικά καθώς και της κρυµµένης δοµής τους. Την απεικόνιση πολύ µεγάλης ποσότητας δεδοµένων από λιγότερη πληροφορία µε µειωµένες διαστάσεις. Η µεθοδολογία χωρικοποίησης που ακολουθήθηκε είναι απλή στην υλοποίηση και κατανόηση των αποτελεσµάτων, αλλά η αξία των ευρηµάτων είναι σηµαντική. Η δηµιουργία οµογενών οµάδων των αρχικών δεδοµένων έχει σηµασία για την µελέτη πολλών κοινωνικών και οικονοµικών φαινοµένων. Επίσης, η διαδικασία εύρεσης της σηµασιολογικής οµοιότητας κοινωνικοοικονοµικών µονάδων, όπως αυτή που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα ανάλυση, µπορεί να δηµιουργήσει ζώνες οµοιότητας στο χώρο και να καταδείξει σχέσεις και συγγένειες που δεν ήταν από πριν εµφανείς. Η µεθοδολογία αυτή µπορεί να αποτελέσει την βάση ενός εκλογικευµένου περιφερειακού σχεδιασµού. Συγκεκριµένα, για την περιοχή της νησιωτικής Ελλάδος που αποτέλεσε και την περιοχή

7 εφαρµογής της µεθοδολογίας, το αποτέλεσµα της µελέτης αναδεικνύει ζώνες κοινωνικοοικονοµικών µονάδων στις οποίες απουσιάζει πλήθος υποδοµών γεγονός που εξηγεί αλλά και απορρέει την ερήµωση τους. Από την άλλη, η ύπαρξη νησιών µε πληθώρα υποδοµών και µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού ( Κέρκυρα, Ρόδος, Μυτιλήνη) µπορούν να αποτελέσουν από µόνα τους πόλους έλξης για τους κατοίκους µικρότερων κοντινών νησιών έτσι ώστε να δηµιουργηθούν χώροι δράσης χωρίς την εµπλοκή ηπειρωτικών αστικών κέντρων. Η µελλοντική έρευνα αφορά στην: εφαρµογή της προτεινόµενης µεθοδολογίας και σε άλλες κοινωνικό-οικονοµικές µονάδες της χώρας, χρήση και άλλων παραµέτρων στο µέτρο οµοιότητας, διερεύνηση και άλλων τεχνικών χωρικοποίησης όπως οι Αυτό-Οργανούµενοι Χάρτες (Selforganizing Maps) και τέλος σύγκριση των αποτελεσµάτων που δίνουν οι διάφορες τεχνικές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kruskal, J. B. and Wish, M., 1978, Multidimensional Scaling. Sage University Paper series on Quantitative Applications in the Social Sciences, number Sage Publications, Newbury Park, CA. Kuhn, W. and Blumenthal B., 1996, Spatialization: Spatial Metaphors for User Interfaces. Geoinfo Series, 8, ed. Andrew U. Frank. Skupin, A. and Buttenfield, B. P. 1997, Spatial Metaphors for Display of Information Spaces. Proceedings, AUTO-CARTO 13, , Seattle, Washington, Apr Tobler, W. 1970, A Computer Model Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46(2), Πραγµατικός Πληθυσµός κατά Νοµούς, ήµους, ηµοτικά ιαµερίσµατα και Οικισισµούς Έκταση Ο.Τ.Α. σε στρέµµατα: Νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ανά Πε.Σ.Υ.Π. Γυµνάσια, Λύκεια, Πανεπιστήµια

8 Κέ ρκυ ρα Ρόδος Μυτιλήνη Θήρ α Σύρος Κώς Σάµος Ζάκυνθος Μύκονος Χίος Σκιάθος Κε φ αλλ ονιά Κά λυµνος Λευκάδα Πάρος Αίγινα Πάτ µος Σπέτ σες Λέρος Νάξος Λήµνος Μήλος Τήνος Άνδρος Σαλ αµίνα Σκόπελ ος Θάσος Ικαρία Ίος Ύδρα Σίφνος Ιθάκη Κύ θηρ α Ερε ικού σσα Πόρος Αγκίστρι Μεγανήσι Παξοί Αµοργός Σύµη Κέ α Σέριφος Αστυπάλαια Σκύρο ς Οινούσσε ς Αλόννησος Σαµοθράκη Φολέγανδρος Νίσυρος Φο ύρνο ι Λειψοί Κο υφο νήσια Ελ αφόνησος Αντίπαρος Κάσος Κύ θνος Ψα ρά Σίκινο ς Κίµωλος Ανάφη Τήλ ος Χά λκη Μα θράκι ονούσα Αγ. Ευστ ράτιος Ηρακλ ειά Καστό ς Αγαθονήσι Οθωνοί Σχοι νούσα Κά λαµος Αντικύθηρα Κάρπα θος Καστε λ όριζ ο ΚΛΙΜΑΚΑ 1: Χάρτης 1. Χαρτογραµµατική Απεικόνιση των νησιών της Ελλάδας

9 Κέ ρκυ ρα Ρόδος Μυτιλήνη Θήρ α Σύρο ς Κώς Σάµος Ζάκυνθος Μύ κονος Χίος Κε φ αλλ ονιά Σκιάθος Κάλυµνος Λευκάδα Πάρος Αίγινα Πάτ µος Σπέτ σες Λέρος Νάξος Λήµνος Τήνος Μήλος Άνδρος Σαλ αµίνα Σκόπελ ος Θάσος Ικαρία Ίος Ύδρα Σίφνος Ιθάκη Κύ θηρ α Ερε ικού σσα Πόρος Αγκίστρι Μεγανήσι Παξοί Κέ α Σέριφος Σκύρος Αµοργός Σύµη Αστυπάλαια Κάρπα θος Καστε λ όριζ ο Οινούσσες Αλόννησος Σαµοθράκη Φολέγανδρος Νίσυρος Φο ύρνο ι Λειψοί Κο υφο νήσια Ελ αφό νησος Αντίπαρος Κάσος Κύθνος Ψα ρά Σίκινο ς Κίµωλος Ανάφη Τήλ ος Χά λκη Ηρακλ ειά Καστό ς Κά λαµος Αγαθονήσι Αντικύθηρα Οθωνοί Χάρτης 2. Κύριοι άξονες ερµηνείας χωρικοποίησης.

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ )

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΤΑΣ ΔΕΔΔΕ Α.Ε. / Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο :.. Διευθυντής Περιοχής ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / Ο εικονιζόμενος (Επώνυμο, Όνομα) του (Πατρώνυμο) και της (Μητρώνυμο), κάτοχος του υπ αριθμ... Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 27-04-2016 Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ.Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 24.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 574/Β / 8/5/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 574/Β / 8/5/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ IONIAN FERRIES Α)ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Μάρτιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/ Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: Εκτίµηση κατάστασης νησιών του ικτύου ΑΦΝΗ Συνεργασία 22 ερευνητών του ΕΜΠ Μέλη του δικτύου: 35 ΟΤΑ, 29 νησιά Επιτόπου επισκέψεις:

Α Φάση: Εκτίµηση κατάστασης νησιών του ικτύου ΑΦΝΗ Συνεργασία 22 ερευνητών του ΕΜΠ Μέλη του δικτύου: 35 ΟΤΑ, 29 νησιά Επιτόπου επισκέψεις: ίκτυο Αειφόρων Νήσων - ΑΦΝΗ ιαδικασία αξιολόγησης για την απονοµή σήµατος αειφορίας 10-12-20072007 Κίµων Χατζηµπίρος ΕΜΠ Α Φάση: Εκτίµηση κατάστασης νησιών του ικτύου ΑΦΝΗ Συνεργασία 22 ερευνητών του ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας & Περ.Tµήµα ωδ/νήσου Ρόδος, 8-9 Μαίου 2009 Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών στα Νησιά. Υφιστάµενη Κατάσταση και Προοπτικές ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες Η αιρετή περιφερειακή αρχή του Νοτίου Αιγαίου από την 1 η Ιουλίου 2011 ανάλαβε ως προεβλέπετο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Αναρτητέο στο διαδίκτυο αρ. πρωτ.: 2339/13-3-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Σήμερα, 10 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Στο πλαίσιο των ΙΑ Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 από το: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Α. 07/04 Εως 13/04/2014 ΡΟΔΟΣ - 09.00 ΡΟΔΟΣ - 09.00 ΡΟΔΟΣ - 9:30 ΡΟΔΟΣ - 09.00 ΡΟΔΟΣ - 9:00 ΑΝΕΚ/ΣΤΟ ΑΝΕΚ/ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙΣ 10.00 16.30 ΧΑΛΚΗ 10:15 10:20 ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 10:20 11:30 ΧΑΛΚΗ 10:15 10:20 ΜΑΡΜΑΡΙΣ 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε Πειραιάς, Φεβρουάριος 2014

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε Πειραιάς, Φεβρουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε Πειραιάς, Φεβρουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Ε.Ε.ΣΥ.Μ - Σ.Ε.Ε.Ν - Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε - Κρίσιμες ώρες για την Ακτοπλοΐα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 10KW ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΑΡΟΜΩΝ ΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ Α, Β,, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΗΙΑΣ 2009/45/EK, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ METHN ΟΗΙΑ 2010/36/ΕΚ, ΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (*)

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA-TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Γιάννης Σπιλάνης, ρ. Οικονοµολόγος, Επ.Καθηγητής Ηλίας Σπυριδωνίδης, Περιβαλλοντικός Χαρτογράφος Νίκος Μισαηλίδης, φοιτητής Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, τηλ: φαξ:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, τηλ: φαξ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ ΦΗΡΑ 84700 ΘΗΡΑ Α.Φ.Μ. 099638611 Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ ΤΗΛ. 22860 33939 FAX 22860 34286 E-MAIL συλλόγου: slthiras@yahoogroups.com E-MAIL Διοικητικού Συμβουλίου: staff_slthiras@yahoogroups.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187080 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές.

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Άρτα, 30 Νοεμβρίου 2007 Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 1035. Σχετ.: α. Το µε αρ. πρωτ. 222/17.1.2006 έγγραφό µας µε το ίδιο θέµα β. Το µε αρ. πρωτ. 509074/25.1.2006 έγγραφο του ΕΟΤ µε το ίδιο θέµα

A.Π.: 1035. Σχετ.: α. Το µε αρ. πρωτ. 222/17.1.2006 έγγραφό µας µε το ίδιο θέµα β. Το µε αρ. πρωτ. 509074/25.1.2006 έγγραφο του ΕΟΤ µε το ίδιο θέµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 Ακτή Παπάγου 46 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281079040 Telefax: 2281085400 E-mail: notioaigaio@mou.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί ΙΟΥΝΙΟΣ 1 12-14/06/15 Παρασκευή με Κυριακή 2-ήμερη (2 νύκτες / 3 μέρες) Λίβανος 2 14-19/06/15 Κυριακή με Παρασκευή 5-ήμερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Καταγράφονται οι κοινωνικοί εταίροι που θα ενημερωθούν και θα συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία διαβούλευσης στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου. Ως ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ Από ΣΥΡΟ προς: ΝΑΞΟ ΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΙΚΙΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ ΜΗΛΟ DTS Οικονομική Θέση 9 15 18 12 12 12 12 DK1 Δίκυκλα έως 250 κ.ε. 6 11 11 12 12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ / εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2601/1998.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ / εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2601/1998. -- 941 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουλίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069692/10657/Β0012 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης 1. Το σύγχρονο πλαίσιο της οικοδοµικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες: Τουρισµός και ανεπάρκεια οικιστικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΑΚΤΩΡ. ΑΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ P. PLAY 0 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 2 Β.Ρ. HELLAS S.A ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ DEOL 800 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 3 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ CLASSIC 50 ΠΟΤΙΣΜΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 2004 4 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Α. 07/04 Εως 13/04/2014 ΡΟ ΟΣ - 09.00 ΡΟ ΟΣ - 09.00 ΡΟ ΟΣ - 9:30 ΡΟ ΟΣ - 09.00 ΡΟ ΟΣ - 9:00 ΑΝΕΚ/ΣΤΟ ΑΝΕΚ/ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙΣ 10.00 16.30 ΧΑΛΚΗ 10:15 10:20 ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 10:20 11:30 ΧΑΛΚΗ 10:15 10:20 ΜΑΡΜΑΡΙΣ 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α) ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 0 04 2015-2 6 04 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 0 04 2015-2 6 04 2015 Tα δρομολόγια είναι διαθέσιμα για Κρατήσεις / Εκδόσεις Εισιτηρίων έως 19/04/2015. Τα μετέπειτα δρομολόγια θα είναι διαθέσιμα για εκδόσεις από τις 5/04/2015. cke ng@12ne.gr 2 0 04 2015-2 6 04 2015 PRIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙΠΕ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 1 Φεβρουαρίου 2011 Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460 Αλεξανδρούπολης Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888 Ελευσίνας Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, 19200 Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX Αθήνα, 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέποντας καθηγητής : Κίζος Αθανάσιος Α μέλος επιτροπής : Σπιλάνης Γιάννης Β μέλος επιτροπής : Ιωσηφίδης Θεόδωρος

Επιβλέποντας καθηγητής : Κίζος Αθανάσιος Α μέλος επιτροπής : Σπιλάνης Γιάννης Β μέλος επιτροπής : Ιωσηφίδης Θεόδωρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιβλέποντας καθηγητής : Κίζος Αθανάσιος Α μέλος επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 04 / 12 09 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Οριζόντια 1. Βυζαντινός αυτοκράτορας - Ρωτάει 2. Μικρόβιο 3. Βράχος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας - Βράχος πάνω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Με το παρόν βεβαιώνουµε ότι η εταιρεία µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας. Πεδίο εφαρµογής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΤΟΣ 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΤΟΣ 2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΤΟΣ 2012 1.ΑΓΚΙΣΤΡΙ Προέκταση κρηπιδώματος τουλάχιστον 50 μ. και διαπλάτυνση στα 50 μ. για την πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Εξελίξεις για την κρουαζιέρα το 2015.

Θετικές Εξελίξεις για την κρουαζιέρα το 2015. Θετικές Εξελίξεις για την κρουαζιέρα το 2015. Πλησιάζουµε στο τέλος της τουριστικής περιόδου της κρουαζιέρας και πρέπει να κάνουµε τον απολογισµό µας για το τι έχουµε πετύχει, αλλά και τι χρειάζεται ακόµη

Διαβάστε περισσότερα