ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revatio 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg sildenafil, ως κιτρικό άλας. Για τα έκδοχα, βλέπε παραγρ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Στρογγυλά, αµφίκυρτα, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία λευκού χρώµατος, τα οποία φέρουν χαραγµένο το σήµα PFIZER στη µία πλευρά και τον κωδικό RVT 20 στην άλλη. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία ασθενών µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, κατηγορίας ΙΙΙ σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, µε στόχο τη βελτίωση ικανότητας για άσκηση. Έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικότητα στην πρωτοπαθή πνευµονική υπέρταση και στην πνευµονική υπέρταση που σχετίζεται µε νοσήµατα του συνδετικού ιστού. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Το Revatio προορίζεται για χρήση από του στόµατος. Η έναρξη και η παρακολούθηση της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται µόνο από γιατρό µε εµπειρία στη θεραπεία της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης. Σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς κατά τη θεραπεία µε Revatio, θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. Χρήση στους ενήλικες ( 18 ετών): Η συνιστώµενη δόση είναι 20 mg τρεις φορές την ηµέρα. Τα δισκία πρέπει να λαµβάνονται ανά διάστηµα περίπου 6 έως 8 ωρών µε ή χωρίς τροφή. Χρήση στους ηλικιωµένους( 65 ετών): εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας στους ηλικιωµένους ασθενείς. Η κλινική αποτελεσµατικότητα σύµφωνα µε τη δοκιµασία βάδισης 6 λεπτών, πιθανόν να είναι µικρότερη στους ηλικιωµένους ασθενείς. Χρήση σε ασθενείς µε διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας: εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας έναρξης στους ασθενείς µε διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένης της βαριάς νεφρικής ανεπάρκειας (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min). Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µείωσης της δοσολογίας σε 20 mg δύο φορές ηµερησίως, µετά από προσεκτική αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου, µόνο εάν η θεραπεία δεν είναι καλώς ανεκτή. Χρήση σε ασθενείς µε διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας: εν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας έναρξης στους ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια (Κατηγορία Child-Pugh A και Β). Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µείωσης της δοσολογίας σε 2

3 20 mg δύο φορές ηµερησίως, µετά από προσεκτική αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου, µόνο εάν η θεραπεία δεν είναι καλώς ανεκτή. Το Revatio αντενδείκνυται σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (Κατηγορία Child-Pugh C), (βλέπε παραγρ. 4.3) Χρήση στα παιδιά και τους εφήβους (<18 ετών): εν έχει ακόµη µελετηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του sildenafil στα παιδιά και τους εφήβους, σε µεγάλες ελεγχόµενες κλινικές µελέτες. Εποµένως, η χρήση του sildenafil δε συνιστάται σε αυτούς τους ασθενείς. ιακοπή της θεραπείας Περιορισµένα στοιχεία δείχνουν ότι η ξαφνική διακοπή του Revatio δεν σχετίζεται µε ανακλαστική επιδείνωση της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης. Ωστόσο, για την αποφυγή πιθανής αιφνίδιας κλινικής επιδείνωσης κατά τη διακοπή της θεραπείας, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο σταδιακής ελάττωσης της δόσης. Συνιστάται εντατική παρακολούθηση κατά το διάστηµα διακοπής της θεραπείας. Χρήση σε ασθενείς που χρησιµοποιούν άλλα φαρµακευτικά προϊόντα: Η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια του sildenafil κατά τη συγχορήγηση µε άλλες θεραπείες για την πνευµονική αρτηριακή υπέρταση (π.χ. bosentan, epoprostenol, ιλοπρόστη) δεν έχει µελετηθεί σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες. Εποµένως, η συγχορήγηση του sildenafil µε αυτά τα φάρµακα δε συνιστάται. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Revatio κατά τη συγχορήγηση µε άλλους αναστολείς PDE5 δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στην δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα. Σύµφωνα µε τη γνωστή επίδραση του επί της µεταβολικής οδού µονοξειδίου του αζώτου/κυκλικής µονοφωσφορικής γουανοσίνης (cgmp) (βλ. παραγρ. 5.1), το sildenafil έχει αποδειχτεί ότι ενισχύει το υποτασικό αποτέλεσµα των νιτρωδών και εποµένως αντενδείκνυται η συγχορήγηση του µε δότες µονοξειδίου του αζώτου (όπως το νιτρώδες αµύλιο) ή νιτρώδη σε οποιαδήποτε µορφή. Συνδυασµός µε ισχυρούς αναστολείς CYP3A4 (π.χ. κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ριτοναβίρη) (βλέπε παραγρ. 4.5). Η ασφάλεια του sildenafil δεν έχει µελετηθεί στις παρακάτω οµάδες ασθενών και εποµένως η χρήση του αντενδείκνυται: σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, πρόσφατο ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή εµφράγµατος του µυοκαρδίου, σοβαρή υπόταση (αρτηριακή πίεση < 90/50 mmhg) κατά την έναρξη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Η αποτελεσµατικότητα του Revatio δεν έχει τεκµηριωθεί σε ασθενείς µε σοβαρή πνευµονική αρτηριακή υπέρταση (λειτουργική κατηγορία ΙV). Εάν η κλινική κατάσταση επιδεινωθεί, θα πρέπει να εξεταστούν άλλες θεραπείες, οι οποίες συνιστώνται στο σοβαρό στάδιο της ασθένειας (π.χ. epoprostenol) (βλέπε παραγρ. 4.2). Η σχέση οφέλους / κινδύνου του sildenafil δεν έχει τεκµηριωθεί σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση λειτουργικής κατηγορίας Ι. εν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε σχετικές µορφές πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης εκτός από αυτές που σχετίζονται µε νόσο του συνδετικού ιστού και χειρουργικής αποκατάστασης. Η ασφάλεια του sildenafil δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς: µε γνωστές κληρονοµικές εκφυλιστικές αµφιβληστροειδοπάθειες, όπως η µελαγχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια (µια µειονότης αυτών των 3

4 ασθενών παρουσιάζουν γενετικές ανωµαλίες στις αµφιβληστροειδικές φωσφοδιεστεράσες), και εποµένως η χρήση του δεν συνιστάται.. Γενικά, οποιαδήποτε προσαρµογή της δόσης θα πρέπει να γίνεται µόνο µετά από προσεκτική αξιολόγηση της σχέσης οφέλους -κινδύνου. Πρέπει να εξετάζεται η µείωση της δοσολογίας σε 20 mg δύο φορές ηµερησίως, στους ασθενείς που λαµβάνουν µέτριας ισχύος αναστολείς του CYP3A4 όπως ερυθροµυκίνη ή σακουιναβίρη. Η µείωση της δοσολογίας σε 20 mg µια φορά ηµερησίως, συνιστάται σε περίπτωση συγχορήγησης ενδιάµεσης ισχύος αναστολέων του CYP3A4, όπως κλαριθροµυκίνη, τελιθροµυκίνη και νεφαζοδόνη. H συγχορήγηση ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 (π.χ. κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ριτοναβίρη) µε το sildenafil για πνευµονική αρτηριακή υπέρταση αντενδείκνυται (βλέπε παραγρ. 4.3). Προσαρµογή της δόσης του sildenafil πιθανόν να χρειαστεί κατά τη συγχορήγηση ισχυρότερων επαγωγών του CYP3A4 (βλέπε παραγρ. 4.5). Με τη συνταγογράφηση του sildenafil, ο γιατρός θα πρέπει να εξετάζει µε προσοχή εάν ασθενείς µε ορισµένες υποκείµενες νόσους θα µπορούσαν να επηρεασθούν δυσµενώς από την ήπια ως µέτρια αγγειοδιασταλτική επίδραση του sildenafil, για παράδειγµα ασθενείς µε υπόταση, µειωµένο όγκο υγρών, σοβαρής µορφής αποφρακτικές παθήσεις της αριστεράς κοιλίας ή δυσλειτουργία του αυτόνοµου συστήµατος (βλέπε παραγρ. 4.4). Το sildenafil ενισχύει το υποτασικό αποτέλεσµα των νιτρικών, εποµένως αντενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγησή του Revatio µε νιτρικά (βλέπε παραγρ. 4.3). Μετά την κυκλοφορία του sildenafil στην αγορά για την ανδρική στυτική δυσλειτουργία, αναφέρθηκαν σοβαρά καρδιαγγειακά συµβάντα, συσχετιζόµενα µε ταυτόχρονη χρήση του sildenafil, συµπεριλαµβανοµένων των: εµφράγµατος του µυοκαρδίου, ασταθούς στηθάγχης, αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, κοιλιακής αρρυθµίας, αγγειακής εγκεφαλικής αιµορραγίας, παροδικού ισχαιµικού επεισοδίου, υπέρτασης και υπότασης. Οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, από τους ασθενείς αυτούς είχαν προϋπάρχοντες καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Για πολλά από τα συµβάντα που αναφέρθηκε ότι συνέβησαν κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής ή αµέσως µετά από αυτή και για µερικά αναφέρθηκε ότι συνέβησαν µετά τη χρήση του sildenafil, χωρίς σεξουαλική δραστηριότητα. εν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί εάν τα συµβάντα αυτά συσχετίζονται άµεσα µε τους παράγοντες αυτούς ή µε άλλους παράγοντες. Τo sildenafil, πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ανατοµικές δυσµορφίες του πέους (όπως γωνίωση, ίνωση των σηραγγωδών σωµάτων ή νόσο του Peyronie) ή σε ασθενείς που η κατάστασή τους µπορεί να προδιαθέτει για πριαπισµό (όπως δρεπανοκυτταρική αναιµία, πολλαπλό µυέλωµα ή λευχαιµία). Συνιστάται προσοχή κατά τη χορήγηση του sildenafil σε ασθενείς που λαµβάνουν ένα άλφααναστολέα, αφού η συγχορήγηση µπορεί να οδηγήσει σε συµπτωµατική υπόταση σε ορισµένα ευαίσθητα άτοµα (βλέπε παραγρ. 4.5). Προκειµένου να µειωθεί το ενδεχόµενο εµφάνισης ορθοστατικής υπότασης, οι ασθενείς πρέπει να είναι αιµοδυναµικά σταθεροποιηµένοι στη θεραπεία µε άλφα-αναστολείς πριν από την έναρξη θεραπείας µε sildenafil. Οι ιατροί πρέπει να συµβουλεύσουν τους ασθενείς τι να κάνουν σε περίπτωση που εµφανιστούν συµπτώµατα ορθοστατικής υπότασης. Μελέτες µε ανθρώπινα αιµοπετάλια υποδεικνύουν ότι το sildenafil ενισχύει την αντισυγκολλητική επίδραση του νιτροπρωσσικού νατρίου in vitro. εν υπάρχουν στοιχεία για την ασφάλεια στη χρήση, όσον αφορά στη χορήγηση του sildenafil σε ασθενείς µε προβλήµατα αιµορραγίας ή µε ενεργό πεπτικό έλκος. Εποµένως, το sildenafil πρέπει να χορηγείται σε αυτούς τους ασθενείς µόνο µετά από προσεκτική αξιολόγηση των αναµενόµενων ωφελειών σε σχέση µε τους πιθανούς κινδύνους. Σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, υπάρχει το ενδεχόµενο αυξηµένου κινδύνου αιµορραγίας κατά την έναρξη θεραπείας µε sildenafil όταν αυτοί ήδη λαµβάνουν ανταγωνιστή της βιταµίνης Κ, ειδικά στους ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση δευτεροπαθή ως προς νόσο του συνδετικού ιστού. 4

5 εν υπάρχουν δεδοµένα για τη χορήγηση του sildenafil σε ασθενείς µε πνευµονική υπέρταση που να σχετίζεται µε πνευµονική φλεβοαποφρακτική νόσο. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πνευµονικού οιδήµατος απειλητικού για τη ζωή µε τη χρήση αγγειοδιασταλτικών (κυρίως προστακυκλίνη) σε αυτούς τους ασθενείς. Συνεπώς, εφόσον υπάρξουν σηµεία εµφάνισης πνευµονικού οιδήµατος όταν το sildenafil χορηγείται σε ασθενείς µε πνευµονική υπέρταση, θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα να υπάρχει σχετιζόµενη φλεβοαποφρακτική νόσος. Η επικάλυψη του δισκίου περιέχει µονοϋδρική λακτόζη. Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµική δυσανεξία στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν πρέπει να λαµβάνουν αυτό το φάρµακο. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Επιδράσεις άλλων φαρµακευτικών προϊόντων στο sildenafil Μελέτες in vitro: Το sildenafil µεταβολίζεται κατά κύριο λόγο µέσω των ισοµορφών 3A4 (κύρια οδός) και 2C9 (δευτερεύουσα οδός) του κυτοχρώµατος P450 (CYP). Εποµένως, οι αναστολείς αυτών των ισοενζύµων µπορεί να µειώσουν την κάθαρση του sildenafil και οι επαγωγείς των ισοενζύµων αυτών µπορεί να αυξήσουν την κάθαρση του sildenafil. Μελέτες in vivo: Πληθυσµιακή φαρµακοκινητική ανάλυση των δεδοµένων κλινικής δοκιµής για πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, έδειξε µία ελάττωση της κάθαρσης του sildenafil και/ή αύξηση της από του στόµατος βιοδιαθεσιµότητάς του όταν συγχορηγήθηκε µε υποστρώµατα του CYP3A4 ή µε το συνδυασµό υποστρωµάτων του CYP3A4 και βήτα αποκλειστών. Αυτοί ήταν οι µόνοι παράγοντες, µε στατιστικά σηµαντική επίδραση στην φαρµακοκινητική του sildenafil σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση. Η έκθεση στο sildenafil ασθενών, που λαµβάνουν υποστρώµατα του CYP3A4 και το συνδυασµό υποστρωµάτων του CYP3A4 - βήτα-αποκλειστών, ήταν κατά 43% και 66% υψηλότερη αντιστοίχως, συγκριτικά µε τους ασθενείς που δεν λάµβαναν αυτές τις κατηγορίες φαρµάκων. Η έκθεση στο sildenafil ήταν 5 φορές µεγαλύτερη σε δόση 80 mg τρεις φορές την ηµέρα συγκριτικά µε την έκθεση σε δόση 20 mg τρεις φορές την ηµέρα. Αυτό το εύρος συγκεντρώσεων καλύπτει την αύξηση της έκθεσης στο sildenafil που παρατηρείται σε ειδικά σχεδιασµένες µελέτες φαρµακευτικής αλληλεπίδρασης µε τους αναστολείς του CYP3A4 (εκτός από τους ισχυρότερους αναστολείς του CYP3A4 όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ριτοναβίρη). Επαγωγείς του CYP3A4 φάνηκε να έχουν ουσιαστική επίδραση στη φαρµακοκινητική του sildenafil σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στην µελέτη αλληλεπίδρασης in vivo µε τον επαγωγέα του CYP3A4 bosentan. Σε µια µελέτη µε υγιείς άνδρες εθελοντές, η συγχορήγηση του ανταγωνιστή της ενδοθηλίνης bosentan, ένα µέτριας ισχύος επαγωγέα των CYP3A4, CYP2C9 και πιθανώς του CYP2C19, σε σταθεροποιηµένη κατάσταση (125 mg δύο φορές την ηµέρα) µε το sildenafil σε σταθεροποιηµένη κατάσταση (80 mg τρεις φορές την ηµέρα) είχε ως αποτέλεσµα ποσοστιαία µείωση της AUC του sildenafil κατά 62,6% και ποσοστιαία µείωση της C max του sildenafil κατά 55,4%. Ο συνδυασµός των δύο φαρµάκων δεν οδήγησε σε κλινικά σηµαντικές µεταβολές στην αρτηριακή πίεση (σε ύπτια και όρθια θέση). Η αποτελεσµατικότητα του sildenafil θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά σε ασθενείς στους οποίους χορηγούνται ταυτόχρονα ισχυροί επαγωγείς του CYP3A4, όπως καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, το βότανο St John s wort (Hypericum perforatum) και ριφαµπικίνη. Η συγχορήγηση του αναστολέα της πρωτεάσης του HIV, της ριτοναβίρης, που αποτελεί έναν ισχυρό αναστολέα του κυτοχρώµατος P450, σε σταθεροποιηµένη κατάσταση (500 mg δύο φορές ηµερησίως), µε sildenafil (εφάπαξ δόση 100 mg) είχε ως αποτέλεσµα µια ποσοστιαία αύξηση της C max του sildenafil ίση µε 300% (4 φορές µεγαλύτερη) και της AUC του sildenafil στο πλάσµα ίση µε 1.000% (11 φορές µεγαλύτερη). Μέσα σε 24 ώρες, τα επίπεδα του sildenafil στο πλάσµα παρέµειναν ίσα µε 5

6 200 ng/ml περίπου συγκριτικά µε την τιµή των 5 ng/ml περίπου για την περίπτωση που το sildenafil χορηγήθηκε µόνο του. Αυτό είναι συµβατό µε τις ισχυρές επιδράσεις της ριτοναβίρης σε ένα ευρύ φάσµα υποστρωµάτων του κυτοχρώµατος P450. Με βάση αυτά τα φαρµακοκινητικά αποτελέσµατα η συγχορήγηση sildenafil µε ριτοναβίρη αντενδείκνυται σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση (βλέπε παραγρ. 4.3). Η συγχορήγηση του αναστολέα της πρωτεάσης του HIV, της σακουϊναβίρης, έναν αναστολέα του CYP3A4 σε σταθεροποιηµένη κατάσταση (1200 mg τρεις φορές ηµερησίως), µε sildenafil (εφάπαξ δόση 100 mg) είχε ως αποτέλεσµα µια ποσοστιαία αύξηση της C max του sildenafil ίση µε 140% και της AUC του sildenafil ίση µε 210%. Το sildenafil δεν έχει καµία επίδραση στην φαρµακοκινητική της σακουϊναβίρης. Όταν µια εφάπαξ δόση 100 mg sildenafil χορηγήθηκε µε ερυθροµυκίνη, έναν ειδικό αναστολέα του CYP3A4, σε σταθεροποιηµένη κατάσταση (500 mg δύο φορές ηµερησίως για 5 ηµέρες), υπήρξε µια ποσοστιαία αύξηση της συστηµατικής έκθεσης (AUC) στο sildenafil ίση µε 182%. Σε φυσιολογικούς υγιείς άνδρες εθελοντές δεν υπήρχε ένδειξη για οποιαδήποτε επίδραση της αζιθροµυκίνης (σε δόση 500 mg ηµερησίως για 3 ηµέρες) στην AUC, στη Cmax, στον Τmax, στη σταθερά του ρυθµού αποβολής και στον χρόνο ηµιζωής του sildenafil ή των κυρίων κυκλοφορούντων µεταβολιτών του. Η σιµετιδίνη (800 mg), ένας αναστολέας του κυτοχρώµατος P450 και µη ειδικός αναστολέας του CYP3A4, προκάλεσε 56% αύξηση των συγκεντρώσεων του sildenafil στο πλάσµα, όταν συγχορηγήθηκε µε sildenafil (50 mg) σε υγιείς εθελοντές. Ισχυροί αναστολείς του CYP3A4, όπως η κετοκοναζόλη και η ιτρακοναζόλη αναµένεται ότι θα έχουν παρόµοιες επιδράσεις µε τη ριτοναβίρη (βλέπε παραγρ. 4.3). Αναστολείς του CYP3A4 ενδιάµεσης ισχύος (π.χ. κλαριθροµυκίνη, τελιθροµυκίνη και νεφαζοδόνη) αναµένεται να έχουν επίδραση µεταξύ αυτής της ριτοναβίρης και των αναστολέων µέτριας ισχύος CYP3A4 (π.χ.σακουιναβίρη/ερυθροµυκίνη), υποθέτοντας µια επταπλάσια αύξηση στην έκθεση. Εποµένως, προσαρµογές της δόσης συνιστώνται κατά τη χορήγηση αναστολέων CYP3A4 ενδιάµεσης ισχύος (βλέπε παραγρ. 4.4). Η φαρµακοκινητική ανάλυση πληθυσµού σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, έδειξε ότι συγχορήγηση β-αναστολέων σε συνδυασµό µε υποστρώµατα του CYP3A4, µπορεί να προκαλέσει επιπλέον αύξηση στην έκθεση του sildenafil συγκριτικά µε τη χορήγηση µόνο των υποστρωµάτων του CYP3A4. Ο χυµός grapefruit, ένας ασθενής αναστολέας του CYP3A4 στο τοίχωµα του εντέρου, µπορεί να προκαλέσει ήπιες αυξήσεις των επιπέδων του sildenafil στο πλάσµα. Χορήγηση εφάπαξ δόσεων αντιόξινων (υδροξείδιο του µαγνησίου/ υδροξείδιο του αργιλίου) δεν επηρέασαν τη βιοδιαθεσιµότητα του sildenafil. Η ταυτόχρονη χορήγηση από του στόµατος αντισυλληπτικών (αιθινυλοιστραδιόλη 30 µg και λεβονοργεστρέλη 150 µg) δεν επηρέασε τη φαρµακοκινητική του sildenafil. To nicorandil είναι ένα υβρίδιο ενεργοποιητή των διαύλων καλίου και νιτρικών. Εξαιτίας του νιτρικού συστατικού που περιέχει, υπάρχει πιθανότητα σοβαρής αλληλεπίδρασης µε το sildenafil. Επιδράσεις του sildenafil σε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα Μελέτες in vitro: Το sildenafil αποτελεί έναν ασθενή αναστολέα των ισοµορφών 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 και 3A4 (IC50 > 150 µμ) του κυτοχρώµατος P450. εν υπάρχουν δεδοµένα που να αφορούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ sildenafil και µη ειδικών αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης, όπως η θεοφυλλίνη ή η διπυριδαµόλη. 6

7 Μελέτες in vivo: εν βρέθηκαν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις όταν το sildenafil (50 mg) συγχορηγήθηκε µε τολβουταµίδη (250 mg) ή βαρφαρίνη (40 mg), οι οποίες και οι δύο µεταβολίζονται από το CYP2C9. Το sildenafil δεν είχε σηµαντική επίδραση στην έκθεση ατορβαστατίνης (αύξηση 11% της AUC), υποδεικνύοντας ότι δεν είχε κλινικά σηµαντική επίπτωση στο CYP3A4. εν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις µεταξύ του sildenafil ( εφάπαξ δόση 100 mg ) και του acenocoumarol. Το sildenafil (50 mg) δεν επαυξάνει τον χρόνο ροής του αίµατος που προκαλείται από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (150 mg). Το sildenafil (50 mg) δεν επαυξάνει την υποτασική δράση του οινοπνεύµατος σε µελέτη µε υγιείς εθελοντές µε µέση µέγιστη τιµή οινοπνεύµατος στο αίµα ίση µε 80 mg/dl. Σε µια µελέτη σε υγιείς εθελοντές, το sildenafil σε σταθεροποιηµένη κατάσταση (80 mg τρεις φορές την ηµέρα) είχε ως αποτέλεσµα ποσοστιαία αύξηση της AUC του bosentan κατά 49,8% και ποσοστιαία µείωση της C max του bosentan κατά 42%(125 mg δύο φορές την ηµέρα). Σε µια ειδικά σχεδιασµένη µελέτη αλληλεπίδρασης, στην οποία το sildenafil (100 mg) συγχορηγήθηκε µε την αµλοδιπίνη σε υπερτασικούς ασθενείς, παρατηρήθηκε επιπλέον µείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε ύπτια θέση κατά 8 mmhg. Η αντίστοιχη επιπλέον µείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης σε ύπτια θέση ήταν 7 mmhg. Αυτές οι επιπρόσθετες µειώσεις της αρτηριακής πίεσης ήταν παρόµοιου βαθµού µε αυτές που παρατηρήθηκαν όταν χορηγήθηκε το sildenafil ως µονοθεραπεία σε υγιείς εθελοντές. Σε τρεις εξειδικευµένες µελέτες αλληλεπίδρασης φαρµάκων, ο άλφα-αναστολέας doxazosin (4 mg και 8 mg) και το sildenafil (25 mg, 50 mg, ή 100 mg ) χορηγήθηκαν ταυτόχρονα σε ασθενείς µε καλοήθη υπερπλασία προστάτη (BPH) σταθεροποιηµένους σε θεραπεία µε doxazosin. Στους πληθυσµούς αυτών των µελετών παρατηρήθηκαν επιπλέον µειώσεις στην πίεση του συστολική και διαστολική αίµατος σε ύπτια θέση κατά µέσον όρο 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg και 8/4 mm Hg και επιπλέον µειώσεις στην πίεση του αίµατος σε όρθια θέση κατά µέσον όρο 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg και 4/5 mm Hg, αντιστοίχως. Όταν τα sildenafil και doxazosin χορηγήθηκαν ταυτόχρονα σε ασθενείς σταθεροποιηµένους σε θεραπεία µε doxazosin, υπήρξαν σπάνιες αναφορές ασθενών στους οποίους εµφανίστηκε συµπτωµατική ορθοστατική υπόταση. Οι αναφορές συµπεριλάµβαναν ζάλη και καρηβαρία, αλλά όχι συγκοπή. Η ταυτόχρονη χορήγηση του sildenafil σε ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία µε άλφα αναστολείς, µπορεί να οδηγήσει σε συµπτωµατική υπόταση ορισµένα ευπαθή άτοµα (Βλέπε παραγρ. 4.4). Το sildenafil (100 mg εφάπαξ) δεν επηρέασε τη φαρµακοκινητική σε σταθεροποιηµένη κατάσταση του αναστολέα της πρωτεάσης του HIV, της σακουιναβίρης, η οποία είναι αναστολέας υποστρώµατος του CYP3A4. Σύµφωνα µε τη γνωστή επίδραση του στην οδό µονοξειδίου του αζώτου/cgmp (βλέπε παραγρ. 5.1), το sildenafil έχει αποδειχτεί ότι ενισχύει το υποτασικό αποτέλεσµα των νιτρικών και εποµένως αντενδείκνυται η συγχορήγηση του µε δότες µονοξειδίου του αζώτου ή νιτρικών σε οποιαδήποτε µορφή (βλ. παραγρ. 4.3). Το sildenafil δεν είχε κλινικά σηµαντική επίπτωση στα επίπεδα πλάσµατος των από του στόµατος αντισυλληπτικών (αιθινυλοιστραδιόλης 30 µg και λεβονοργεστρέλης 150 µg). 4.6 Κύηση και γαλουχία 7

8 εν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση του sildenafil σε εγκύους γυναίκες. Από µελέτες σε ζώα δεν προκύπτει άµεση ή έµµεση επιβλαβής δράση όσον αφορά την κύηση και την ανάπτυξη του εµβρύου. Μελέτες σε ζώα έδειξαν τοξικότητα ως προς την ανάπτυξη µετά την γέννηση (βλέπε παραγρ. 5.3). Λόγω έλλειψης δεδοµένων, το Revatio δεν πρέπει να συνταγογραφείται σε εγκύους γυναίκες, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. εν είναι γνωστό αν το sildenafil απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Το Revatio δεν πρέπει να χορηγείται σε µητέρες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών Καθώς έχουν αναφερθεί ζάλη και διαταραχές της όρασης σε κλινικές δοκιµές µε sildenafil, οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν την αντίδρασή του οργανισµού τους στο Revatio, πριν οδηγήσουν ή χειριστούν µηχανήµατα. εν έχουν διεξαχθεί µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Στην βασική, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη µε το Revatio για την πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, συνολικά 207 ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε Revatio λαµβάνοντας ηµερήσιες δόσεις, που κυµαίνονταν από 20 mg έως 80 mg, τρεις φορές την ηµέρα και 70 ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε εικονικό φάρµακο. Η διάρκεια της θεραπείας ήταν 12 εβδοµάδες. Οι 259 ασθενείς, που ολοκλήρωσαν την κύρια µελέτη εισήχθησαν σε µακροχρόνια µελέτη παράτασης. Μελετήθηκαν δόσεις µέχρι 80 mg τρεις φορές την ηµέρα (4 φορές την συνιστώµενη δόση των 20 mg τρεις φορές την ηµέρα), (Ν=149 ασθενείς σε θεραπεία επί 1 τουλάχιστον χρόνο, οι 101 λαµβάνοντας 80 mg τρεις φορές την ηµέρα). Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν ήπιας ως µέτριας βαρύτητας. Οι πιο συχνά αναφερόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες, οι οποίες εµφανίστηκαν µε το Revatio (συχνότητα µεγαλύτερη ή ίση µε 10%) συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο, ήταν κεφαλαλγία, έξαψη, δυσπεψία, οσφυαλγία, διάρροια και πόνος στα άκρα. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν σε ποσοστό >3 % των ασθενών σε θεραπεία µε το Revatio και ήταν πιο συχνές ( 1% διαφορά)στη βασική ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης σε δόσεις 20, 40 ή 80 mg τρεις φορές την ηµέρα, παρατίθενται στον Πίνακα 1: Πίνακας 1: Ανεπιθύµητες Ενέργειες οι οποίες παρατηρήθηκαν σε ποσοστό >3 % των ασθενών και ήταν πιο συχνές σε ασθενείς που έλαβαν το Revatio (20, 40 ή 80 mg τρεις φορές την ηµέρα) στην βασική ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης Κατηγορία οργανικού συστήµατος σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων MedDRA/ Ανεπιθύµητη ενέργεια Εικονικό φάρµακο N=70 % REVATIO (σύνολο) Ν=207 % ιαταραχές του Νευρικού Συστήµατος Κεφαλαλγία Αγγειακές διαταραχές Έξαψη 4 12 ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Πόνος στα Άκρα Μυαλγία Γαστρεντερικές διαταραχές

9 υσπεψία ιάρροια ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Βήχας Επίσταξη Ψυχιατρική ιαταραχή Αϋπνία 1 6 Γενικές ιαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πυρεξία 3 6 Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Γρίπη 3 5 Οφθαλµικές ιαταραχές Οπτική διαταραχή (ΜΑΚ) 0 4 Η συνολική συχνότητα διακοπής του sildenafil στους ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία στη συνιστώµενη ηµερήσια δόση 20 mg τρεις φορές την ηµέρα (2,9 %) ήταν χαµηλή και ίση µε αυτή του εικονικού φαρµάκου (2,9%). Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν σε ποσοστό 1% και <3 % των ασθενών σε θεραπεία µε το Revatio και ήταν πιο συχνές από ότι µε εικονικό φάρµακο παρατίθενται παρακάτω: ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος: Αναιµία ΜΑΚ ιαταραχές του ωτός: Ίλιγγος Οφθαλµικές διαταραχές: Μη φυσιολογική αίσθηση µε τον οφθαλµό, χρωµατοψία, κυανοψία, διπλωπία, ερεθισµός του οφθαλµού,φωτοφοβία, αιµορραγία του αµφιβληστροειδούς, µειωµένη οπτική οξύτητα. Γαστρεντερικές διαταραχές: ιάταση κοιλίας, γαστρίτιδα, ΜΑΚ, γαστρεντερίτιδα ΜΑΚ, γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση, αιµορροϊδες. Λοιµώξεις και παρασιτώσεις: Κολπίτιδα ΜΑΚ, κυτταρίτιδα Παρακλινικές εξετάσεις: Αύξηση σωµατικού βάρους ιαταραχές του µεταβολισµού: Κατακράτηση υγρών ιαταραχές του νευρικού συστήµατος: Παραισθησία, τρόµος, αίσθηση εγκαύµατος ΜΑΚ, ηµικρανία ΜΑΚ, υπαισθησία. Ψυχιατρικές ιαταραχές: Ανησυχία ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου: Βρογχίτιδα ΜΑΚ, ρινίτιδα ΜΑΚ ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος: Γυναικοµαστία ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού: Αλωπεκία, ερύθηµα Κατά την παρακολούθηση µετά την κυκλοφορία στην αγορά των αναστολέων PDE5 για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας στους άνδρες, υπήρξαν σπάνιες αναφορές για τις ακόλουθες ανεπιθύµητες

10 ενέργειες όρασης: µη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιµική οπτική νευροπάθεια (ΝΑΙΟΝ), απόφραξη φλέβας αµφιβληστροειδούς και έλλειµµα οπτικού πεδίου. 4.9 Υπερδοσολογία Σε µελέτες εφάπαξ δόσεων έως 800 mg σε εθελοντές, οι ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν παρόµοιες µε αυτές που παρατηρήθηκαν µε χορήγηση χαµηλότερων δόσεων, αλλά οι συχνότητες εµφάνισης και η βαρύτητα τους ήταν αυξηµένες. Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών (κεφαλαλγία, έξαψη, ζάλη, δυσπεψία, ρινική συµφόρηση, διαταραχές της όρασης) αυξήθηκε µετά από εφάπαξ δόσεις των 200 mg. Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, πρέπει να εφαρµόζονται τα απαιτούµενα συνήθη υποστηρικτικά µέτρα. Ο τεχνητός νεφρός δεν αναµένεται να επιταχύνει την κάθαρση του φαρµάκου, γιατί το sildenafil δεσµεύεται σε υψηλό ποσοστό από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος και δεν αποβάλλεται µε τα ούρα. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας στύσης, κωδικός ATC: G04B E03 Το sildenafil αποτελεί έναν ισχυρό και εκλεκτικό αναστολέα της ειδικής για την κυκλική µονοφωσφορική γουανοσίνη( cgmp)- φωσφωδιεστεράση τύπου 5 (PDE5), το ένζυµο που είναι υπεύθυνο για την αποικοδόµηση της cgmp. Εκτός από την παρουσία του ενζύµου στα ενδοσηραγγώδη τοιχώµατα του πέους, η PDE5 είναι επίσης παρούσα και στο πνευµονικό αγγειακό σύστηµα. Εποµένως, το sildenafil αυξάνει τη cgmp εντός των κυττάρων του λείου µυ των αγγείων µε αποτέλεσµα τη χάλαση. Σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αγγειοδιαστολή της πνευµονικής αγγειακής κοίτης και σε µικρότερο βαθµό, αγγειοδιαστολή στη συστηµατική κυκλοφορία. Μελέτες in vitro έχουν δείξει ότι το sildenafil δρα εκλεκτικά ως προς την PDE5. Η επίδρασή του στην PDE5 είναι περισσότερο ισχυρή συγκριτικά µε άλλες γνωστές φωσφοδιεστεράσες. Παρουσιάζει 10 φορές µεγαλύτερη εκλεκτικότητα ως προς την PDE6, που συµµετέχει στην οδό της φωτοµετατροπής στον αµφιβληστροειδή. Επίσης παρουσιάζει 80 φορές µεγαλύτερη εκλεκτικότητα σε σχέση µε την PDE1 και πάνω από 700 φορές µεγαλύτερη εκλεκτικότητα σε σχέση µε τις PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 και 11. Ειδικότερα, το sildenafil έχει πάνω από φορές µεγαλύτερη εκλεκτικότητα για την PDE5 σε σχέση µε την PDE3, την camp-εξειδικευµένη ισοµορφή της φωσφωδιεστεράσης που συµµετέχει στον έλεγχο της καρδιακής σύσπασης. Το sildenafil προκαλεί µικρές και παροδικές µειώσεις της συστηµατικής αρτηριακής πίεσης, οι οποίες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν προκαλούν κλινικές εκδηλώσεις. Μετά από χρόνια χορήγηση 80 mg τρεις φορές την ηµέρα σε ασθενείς µε συστηµατική υπέρταση, η µέση µεταβολή από την έναρξη στην συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν µια µείωση κατά 9,4 mmhg και 9,1 mmhg αντιστοίχως. Μετά από χρόνια χορήγηση 80 mg τρεις φορές την ηµέρα σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, παρατηρήθηκαν µικρότερες επιδράσεις στη µείωση της αρτηριακής πίεσης (µείωση τόσο στη συστολική όσο και στην διαστολική πίεση κατά 2 mmhg). Στη συνιστώµενη δοσολογία των 20 mg τρεις φορές την ηµέρα, δεν παρατηρήθηκαν µειώσεις στη συστολική ή τη διαστολική πίεση. 10

11 Εφάπαξ δόσεις sildenafil από του στόµατος µέχρι 100 mg σε υγιείς εθελοντές, δεν προκάλεσαν κλινικά σηµαντικές επιδράσεις στο ΗΚΓ. Μετά από χρόνια χορήγηση 80 mg τρεις φορές την ηµέρα σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, δεν αναφέρθηκαν κλινικά σηµαντικές επιπτώσεις στο ΗΚΓ. Σε µία µελέτη των αιµοδυναµικών επιδράσεων µίας εφάπαξ από του στόµατος δόσης 100 mg sildenafil σε 14 ασθενείς µε σοβαρή στεφανιαία νόσο (CAD) (>70% στένωση τουλάχιστον µίας στεφανιαίας αρτηρίας), η µέση συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση σε κατάσταση ηρεµίας µειώθηκε κατά 7% και 6% αντίστοιχα, συγκριτικά µε τις τιµές έναρξης. Η µέση πνευµονική συστολική αρτηριακή πίεση µειώθηκε κατά 9%. To sildenafil δεν παρουσίασε καµία επίδραση στην καρδιακή παροχή, και δεν επηρέασε δυσµενώς την ροή του αίµατος διαµέσου των στενωµένων στεφανιαίων αρτηριών. Ήπιες και παροδικές διαφορές στην αντίληψη των χρωµάτων (µπλε/πράσινο) ανιχνεύτηκαν σε ορισµένους ασθενείς χρησιµοποιώντας τη δοκιµασία Farnsworth-Munsell 100 hue test µία ώρα µετά από χορήγηση µίας δόσης 100 mg, ενώ καµιά επίδραση δεν ήταν ανιχνεύσιµη δύο ώρες µετά τη χορήγηση της δόσης. Ο πιθανολογούµενος µηχανισµός αυτής της διαταραχής στην αντίληψη των χρωµάτων σχετίζεται µε αναστολή της PDE6, η οποία εµπλέκεται στην ακολουθία αντιδράσεων φωτοµετατροπής στον αµφιβληστροειδή. Το sildenafil δεν επηρεάζει την οπτική οξύτητα και την ευαισθησία αντίθεσης. Σε µία ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη µε µικρό πληθυσµό ασθενών µε τεκµηριωµένη πρώιµη εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται µε την ηλικία (9 άτοµα), το sildenafil (εφάπαξ δόση 100 mg) δεν εµφάνισε σηµαντικές µεταβολές στις οφθαλµολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν (οπτική οξύτητα, Amsler grid, διάκριση των χρωµάτων σε προσοµοίωση των σηµατοδοτών οδικής κυκλοφορίας, περιµετρία Humphrey και φωτοστρές). Αποτελεσµατικότητα σε ενήλικες ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση (PAH) Μια τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη διεξήχθη σε 278 ασθενείς µε πρωτοπαθή πνευµονική υπέρταση, PAH συσχετιζόµενη µε νόσο του συνδετικού ιστού (CTD) και PAH µετά από χειρουργική αποκατάσταση συγγενών καρδιακών βλαβών. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε µια εκ των τεσσάρων θεραπευτικών οµάδων: εικονικό φάρµακο, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg ή sildenafil 80 mg, τρεις φορές ηµερησίως. Από τους 278 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν, 277 ασθενείς έλαβαν τουλάχιστον 1 δόση του φαρµάκου της µελέτης. Ο πληθυσµός της µελέτης ήταν 68 (25%) άνδρες και 209 (75 %) γυναίκες µε µέση ηλικία 49 ετών (εύρος: ετών) και δοκιµασία βαδίσµατος 6 λεπτών σε απόσταση από 100 έως και 450 µέτρα (µέσος όρος 344 µέτρα) κατά την έναρξη. Στους 175 ασθενείς (63%) που συµπεριλήφθηκαν είχε διαγνωστεί πρωτοπαθής πνευµονική υπέρταση, σε 84 (30%) είχε διαγνωστεί πνευµονική αρτηριακή υπέρταση σχετιζόµενη µε νόσο του συνδετικού ιστού και σε 18 (7%) ασθενείς είχε διαγνωστεί πνευµονική αρτηριακή υπέρταση σχετιζόµενη µε χειρουργική αποκατάσταση συγγενών καρδιακών βλαβών. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, οι περισσότεροι ασθενείς βρίσκονταν στη λειτουργική κατηγορία II (107/277, 39%) ή ΙΙΙ (160/277, 58%), µε µέση τιµή κατά την έναρξη στη δοκιµασία βαδίσµατος 6 λεπτών 378 και 326 µέτρα αντίστοιχα, ενώ λιγότεροι ασθενείς βρίσκονταν στην κατηγορία Ι (1/277, 0,4%) ή IV (9/277, 3%) κατά την έναρξη. Στην µελέτη δεν συµµετείχαν ασθενείς µε κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας <45 % ή κλάσµα βράχυνσης αριστερής κοιλίας <0,2. Το sildenafil (ή το εικονικό φάρµακο) προστέθηκε στην καθορισµένη από το πρωτόκολλο συγχορηγούµενη φαρµακευτική αγωγή που ήδη ελάµβαναν οι ασθενείς, η οποία µπορούσε να περιλαµβάνει συνδυασµό αντιπηκτικού, διγοξίνης, αναστολέων των διαύλων ασβεστίου, διουρητικά ή οξυγόνο. Η χρήση προστακυκλίνης, αναλόγων προστακυκλίνης και ανταγωνιστών των υποδοχέων της ενδοθηλίνης δεν επιτρεπόταν ως συµπληρωµατική θεραπεία, ούτε και η λήψη συµπληρωµάτων αργινίνης. Ασθενείς στους οποίους προηγουµένως απέτυχε η θεραπεία µε bosentan αποκλείσθηκαν από τη µελέτη. Το κύριο τελικό σηµείο αποτελεσµατικότητας ήταν η µεταβολή σε σχέση µε την έναρξη κατά την 12 η Εβδοµάδα στη δοκιµασία βαδίσµατος 6 λεπτών. Στατιστικά σηµαντική αύξηση στην απόσταση 11

12 βαδίσµατος 6 λεπτών παρατηρήθηκε και στις 3 δοσολογικές οµάδες του sildenafil, συγκριτικά µε την οµάδα του εικονικού φαρµάκου. Οι διορθωµένες ως προς το εικονικό φάρµακο αυξήσεις στη απόσταση βαδίσµατος ήταν 45 µέτρα (p <0,0001), 46 µέτρα (p <0,0001) και 50 µέτρα (p <0,0001) για το sildenafil 20 mg, 40 mg και 80 mg, αντιστοίχως. εν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στο αποτέλεσµα µεταξύ των διαφόρων δόσεων του sildenafil. Η βελτίωση στην απόσταση βαδίσµατος ήταν εµφανής µετά από 4 εβδοµάδες θεραπείας και το αποτέλεσµα αυτό διατηρήθηκε κατά την 8 η και 12 η εβδοµάδα. Τα αποτελέσµατα ήταν γενικά συµβατά στις υποκατηγορίες ασθενών σύµφωνα µε την απόσταση βαδίσµατος κατά την έναρξη, την αιτιολογία (πρωτοπαθής και σχετιζόµενη µε νόσο συνδετικού ιστού PAH ), την λειτουργική κατηγορία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, το φύλο, τη φυλή, την περιοχή, τη µέση PAP και PVRI. Οι ασθενείς όλων των δοσολογικών οµάδων sildenafil πέτυχαν στατιστικά σηµαντική µείωση της µέσης πνευµονικής αρτηριακής πίεσης (mpap) σε σύγκριση µε εκείνους, που ελάµβαναν εικονικό φάρµακο. H διορθωµένη ως προς το εικονικό φάρµακο θεραπεία ήταν -2,7 mmhg (p=0.04) για το sildenafil 20 mg τρεις φορές ηµερησίως. εν υπήρξαν ενδείξεις για διαφορά στο αποτέλεσµα µεταξύ της δόσης 20 mg του sildenafil και των υψηλότερων δόσεων που µελετήθηκαν. Η µέση µεταβολή από την έναρξη στην πνευµονική αγγειακή αντίσταση (PVR) ήταν 122 dyne.sec/cm 5 για τη δόση 20 mg sildenafil, τρεις φορές ηµερησίως. Η ποσοστιαία µείωση στις 12 εβδοµάδες για τη δόση 20 mg sildenafil στην PVR (11,2 %) ήταν αναλογικά µεγαλύτερη από την µείωση στη συστηµατική αγγειακή αντίσταση ( SVR) (7,2%). εν είναι γνωστή η επίδραση του sildenafil στη θνησιµότητα. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση: Το sildenafil απορροφάται ταχέως. Οι µέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσµα επιτυγχάνονται µέσα σε 30 µε 120 λεπτά (διάµεσος χρόνος 60 λεπτά) µε χορήγηση από του στόµατος, σε κατάσταση νηστείας. Η µέση απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα, µετά από χορήγηση από του στόµατος, είναι 41% (εύρος 25-63%). Μετά από χορήγηση sildenafil από του στόµατος τρείς φορές την ηµέρα, η AUC και η C max αυξάνουν ανάλογα µε τη δόση στο φάσµα των mg. Μετά την χορήγηση από του στόµατος δόσεων 80 mg τρεις φορές την ηµέρα, παρατηρήθηκε µεγαλύτερη αύξηση των επιπέδων του sildenafil στο πλάσµα απ' ότι θα αναλογούσε στη δόση. Στους ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, η από του στόµατος βιοδιαθεσιµότητα του sildenafil στη δόση 80 mg τρεις φορές ηµερησίως ήταν κατά µέσο όρο 43% (90% CI: 27%-60%) υψηλότερη συγκριτικά µε τις χαµηλότερες δόσεις. Όταν το sildenafil λαµβάνεται µε τροφή, ο ρυθµός της απορρόφησης µειώνεται µε µέση καθυστέρηση στο T max ίση µε 60 λεπτά και µέση µείωση της C max κατά 29 %, ωστόσο ο βαθµός απορρόφησης δεν επηρεάστηκε σηµαντικά (η AUC µειώθηκε κατά 11%) Κατανοµή: Ο µέσος όγκος κατανοµής (Vd) του sildenafil σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι 105 l, γεγονός που φανερώνει την κατανοµή του στους ιστούς. Μετά από δόσεις 20 mg τρεις φορές την ηµέρα από του στόµατος, η µέση µέγιστη συνολική συγκέντρωση του sildenafil στο πλάσµα σε σταθεροποιηµένη κατάσταση είναι περίπου 113 ng/ml. Το sildenafil και ο κύριος N-αποµεθυλιωµένος µεταβολίτης του στην κυκλοφορία, δεσµεύονται από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος σε ποσοστό 96%. Η δέσµευση από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος είναι ανεξάρτητη από τις συνολικές συγκεντρώσεις του φαρµάκου. Μεταβολισµός: Το sildenafil υποβάλλεται σε κάθαρση κυρίως µέσω των ισοενζύµων των ηπατικών µικροσωµάτων CYP3A4 (κύρια οδός) και CYP2C9 (δευτερεύουσα οδός). Ο κύριος µεταβολίτης του sildenafil στη κυκλοφορία προέρχεται από την Ν-αποµεθυλίωσή του. Ο µεταβολίτης αυτός έχει εκλεκτικότητα ως προς τις φωσφοδιεστεράσες ανάλογη αυτής του sildenafil και παρουσιάζει περίπου 50% δραστικότητα, in vitro, ως προς την PDE5, σε σχέση µε το µητρικό φάρµακο. Ο Ν-αποµεθυλιωµένος µεταβολίτης 12

13 µεταβολίζεται περαιτέρω, µε τελικό χρόνο ηµιζωής 4 ώρες περίπου. Σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, οι συγκεντρώσεις του Ν-αποµεθυλιωµένου µεταβολίτη στο πλάσµα είναι περίπου το 72% εκείνων του sildenafil µετά την χορήγηση 20 mg τρεις φορές την ηµέρα (που αποτελεί συµβολή κατά 36% στις φαρµακολογικές επιδράσεις του sildenafil). Η επακόλουθη επίδραση στην αποτελεσµατικότητα δεν είναι γνωστή. Κάθαρση: Η συνολική κάθαρση του sildenafil από τον οργανισµό είναι 41 l/ώρα µε επακόλουθο τελικό χρόνο ηµιζωής 3-5 ώρες. Μετά είτε την από του στόµατος ή ενδοφλέβια χορήγηση, το sildenafil αποβάλλεται µε τη µορφή µεταβολιτών κυρίως στα κόπρανα (περίπου το 80% της δόσης που χορηγήθηκε από του στόµατος) και σε µικρότερο βαθµό στα ούρα (περίπου το 13% της δόσης που χορηγήθηκε από το στόµατος). Φαρµακοκινητικά στοιχεία σε ειδικές οµάδες ασθενών Ηλικιωµένοι: Υγιείς ηλικιωµένοι εθελοντές (65 ετών και άνω) εµφάνισαν µειωµένη κάθαρση του sildenafil, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση κατά 90% περίπου υψηλότερων συγκεντρώσεων του sildenafil και του ενεργού Ν-αποµεθυλιωµένου µεταβολίτη του στο πλάσµα σε σύγκριση µε εκείνες που εµφανίζονται σε νεότερους υγιείς εθελοντές (18-45 ετών). Λόγω διαφορών στο βαθµό δέσµευσης από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος που οφείλονται στην ηλικία, η αντίστοιχη αύξηση στη συγκέντρωση του ελεύθερου sildenafil στο πλάσµα ήταν περίπου 40%. Νεφρική ανεπάρκεια: Σε εθελοντές µε ήπιου έως µέτριου βαθµού νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης = ml/min), η φαρµακοκινητική του sildenafil δεν µεταβλήθηκε µετά από χορήγηση εφάπαξ από του στόµατος δόσης των 50 mg. Σε εθελοντές µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min), η κάθαρση του sildenafil ήταν µειωµένη και είχε ως αποτέλεσµα την µέση αύξηση των AUC και C max κατά 100% και 88% αντίστοιχα, σε σύγκριση µε εθελοντές ίδιας ηλικίας χωρίς νεφρική ανεπάρκεια. Επιπλέον, οι τιµές AUC και C max για τον Ν-αποµεθυλιωµένο µεταβολίτη αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 200% και 79% αντίστοιχα, σε άτοµα µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια συγκριτικά µε άτοµα µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Ηπατική ανεπάρκεια: Σε εθελοντές µε ήπια έως µέτρια κίρρωση του ήπατος ( είκτες Child-Pugh Α και Β), η κάθαρση του sildenafil ήταν µειωµένη και είχε ως αποτέλεσµα τη µέση αύξηση των AUC (85%) και C max (47%), σε σύγκριση µε εθελοντές ίδιας ηλικίας χωρίς ηπατική ανεπάρκεια. Επιπλέον, οι τιµές AUC και C max για τον Ν-αποµεθυλιωµένο µεταβολίτη αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 154% και 87% αντιστοίχως σε κιρρωτικούς ασθενείς, συγκριτικά µε άτοµα µε φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Η φαρµακοκινητική του sildenafil σε ασθενείς µε σοβαρή διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας δεν έχει µελετηθεί. Φαρµακοκινητική του πληθυσµού: Σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση, οι µέσες συγκεντρώσεις σε σταθεροποιηµένη κατάσταση ήταν 20 50% υψηλότερες έναντι του ερευνηθέντος εύρους δόσεων των mg τρεις φορές την ηµέρα σε σύγκριση µε υγιείς εθελοντές. Παρατηρήθηκε διπλασιασµός της C min σε σύγκριση µε υγιείς εθελοντές. Από τα δύο ευρήµατα προκύπτει χαµηλότερη κάθαρση και/ή υψηλότερη από του στόµατος βιοδιαθεσιµότητα του sildenafil σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση σε σύγκριση µε υγιείς εθελοντές. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Τα προκλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση τις συµβατικές µελέτες φαρµακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων, γονοτοξικότητας, και ενδεχόµενης καρκινογόνου δράσης, γονιµότητας και εµβρυϊκής αναπτυξης. Στα νεογνά αρουραίων, τα οποία έλαβαν πριν και µετά τη γέννηση 60 mg/kg sildenafil (δόση κατά περίπου 50 φορές µεγαλύτερη από την υπολογιζόµενη ανθρώπινη έκθεση στη δοσολογία 20mg τρεις 13

14 φορές ηµερησίως), παρατηρήθηκε µειωµένος αριθµός νεογνών ανά εγκυµοσύνη, µειωµένο βάρος νεογνού την πρώτη ηµέρα και µειωµένη επιβίωση τεσσάρων ηµερών. Αυτές οι επιδράσεις παρατηρήθηκαν σε εκθέσεις που κρίνονται επαρκώς µεγαλύτερες από τη µέγιστη έκθεση στον άνθρωπο, δείχνοντας µικρή σηµασία ως προς την κλινική χρήση. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Πυρήνας δισκίου: µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, όξινο φωσφορικό ασβέστιο (άνυδρο), νατριούχος διασταυρούµενη καρµελλόζη, στεατικό µαγνήσιο. Επικάλυψη δισκίου: υπροµελλόζη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), λακτόζη µονοϋδρική, τριοξική γλυκερόλη. 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται 6.3 ιάρκεια ζωής 5 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κυψέλες PVC σε κουτί των 90 δισκίων (15 δισκία ανά ταινία κυψέλης). 6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού Καµία ειδική υποχρέωση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΙ) ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ B. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γ. ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 15

16 Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων Pfizer PGM Zone Industrielle, 29 route des Industries Pocé-sur-Cisse Γαλλία Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (βλ. Παράρτηµα Ι: Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 4.2). ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Ο κάτοχος αυτής της άδειας κυκλοφορίας οφείλει να ενηµερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο εµπορίας του φαρµακευτικού προϊόντος που εγκρίνεται µε την παρούσα απόφαση. Γ. ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας οφείλει να ολοκληρώσει εντός της καθορισµένης προθεσµίας, το πρόγραµµα µελετών που ακολουθεί, τα αποτελέσµατα των οποίων θα αποτελέσουν τη βάση της ετήσιας επανεκτίµησης της σχέσης οφέλους / κινδύνου. Κλινικές πτυχές: Παράταση των τρεχουσών µελετών Α (µόνο sildenafil) και Α (sildenafilepoprostenol), ώστε να εξασφαλισθούν περισσότερα δεδοµένα ως προς τη θνησιµότητα µε τη µακροχρόνια χρήση του sildenafil σε ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρταση: προσκόµιση των δεδοµένων από τις µελέτες 3 ο τρίµηνο 2007 και 3 ο τρίµηνο 2010, αντίστοιχα. Θα πρέπει να εφαρµοστεί Σχέδιο ιαχείρισης Κινδύνου (Σ Κ) για την παρακολούθηση ειδικών ζητηµάτων ασφάλειας, όπως ή επίσταξη και οι οπτικές διαταραχές. Το σχέδιο φαρµακοεπαγρύπνησης θα αποτελείται από ενισχυµένη φαρµακοεπαγρύπνηση και αξιολόγηση της ασφάλειας σε τρέχουσες και σχεδιαζόµενες κλινικές µελέτες. Μια αναθεωρηµένη έκδοση του Σ Κ θα αναµένεται στο τέλος του 3 ου τριµήνου 2005 και θα περιλαµβάνει προθεσµίες για το Σ Κ. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 18

19 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REVATIO 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Sildenafil 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg sildenafil (ως citrate). 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ Περιέχει µονοϋδρική λακτόζη Βλέπε φύλλο οδηγιών χρήσης για περισσότερες πληροφορίες 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 90 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Από στόµατος χρήση 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία 19

20 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ Ηνωµένο Βασίλειο 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 20

21 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revatio 20 mg Sildenafil 2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Pfizer 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΒ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 22

23 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο συµπληρώθηκε για σας προσωπικά και δεν πρέπει να το δώσετε σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. Με το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης θα ενηµερωθείτε για τα ακόλουθα: 1. Τι είναι το Revatio και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Revatio 3. Πώς να πάρετε το Revatio 4. Πιθανές παρενέργειες 5 Φύλαξη του Revatio 6. Λοιπές πληροφορίες Revatio 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Sildenafil Η δραστική ουσία είναι το sildenafil. - Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg sildenafil (ως κιτρικό άλας). Τα άλλα συστατικά είναι: Πυρήνας δισκίου: µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, όξινο φωσφορικό ασβέστιο (άνυδρο), νατριούχος διασταυρούµενη καρµελλόζη, στεατικό µαγνήσιο. Επικάλυψη δισκίου: υπροµελλόζη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), λακτόζη µονοϋδρική, τριοξική γλυκερόλη. Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας: Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ηνωµένο Βασίλειο. Παρασκευαστής: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, Poce-sur-Cisse, Γαλλία. 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ REVATIO ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡHΣΗ ΤΟΥ Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Revatio είναι λευκό και έχουν στρογγυλό σχήµα. Τα δισκία φέρουν χαραγµένο το σήµα PFIZER στη µία πλευρά και τον κωδικό RVT 20 στην άλλη. Τα δισκία παρέχονται σε κυψέλες αλουµινίου σε συσκευασία των 90 δισκίων (15 δισκία ανά ταινία κυψελών). Το Revatio χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης (υψηλής αρτηριακής πίεσης στα αιµοφόρα αγγεία των πνευµόνων). Το Revatio µειώνει την αρτηριακή πίεση διευρύνοντας τα αγγεία αυτά. Το Revatio ανήκει σε µια κατηγορία φαρµάκων, που ονοµάζονται αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ REVATIO Μην πάρετε το Revatio: - Αν είστε υπερευαίσθητος (αλλεργικός) στο sildenafil ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά του Revatio. - Αν παίρνετε φάρµακα που περιέχουν νιτρικά ή δότες οξειδίου του αζώτου όπως το νιτρικό αµύλιο. Τα φάρµακα αυτά δίνονται συχνά για ανακούφιση της στηθάγχης (ή προκαρδίου 23

24 άλγους). To Revatio µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τη δράση των φαρµάκων αυτών. Ενηµερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρµακα. Aν δεν είστε βέβαιοι ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. - Αν έχετε πρόσφατα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή, ή αν έχετε σοβαρό πρόβληµα µε το συκώτι σας ή αν έχετε υπόταση (< 90/50 mmhg). - Αν παίρνετε κάποιο φάρµακο που περιέχει κετοκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη (για τη θεραπεία µυκητιάσεων) ή ριτοναβίρη (για λοίµωξη HIV). Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το Revatio: Πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας: - Αν έχετε σοβαρό πρόβληµα µε τη καρδιά σας - Αν έχετε µελαγχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια(σπάνια, κληρονοµική πάθηση των µατιών ). - Αν έχετε δρεπανοκυτταρική αναιµία (µια διαταραχή των ερυθρών αιµοσφαιρίων του αίµατος), λευχαιµία (καρκίνο των κυττάρων του αίµατος), πολλαπλό µυέλωµα (καρκίνο του µυελού των οστών) ή εάν έχετε οποιαδήποτε ασθένεια ή δυσµορφία στο πέος σας. - Αν έχετε ενεργό έλκος του στοµάχου ή κάποια διαταραχή της πήξης του αίµατος (όπως η αιµοφιλία) ή προβλήµατα ρινικής αιµορραγίας. - Αν η ασθένεια σας οφείλεται σε απόφραξη ή στένωση φλέβας στους πνεύµονες και όχι σε απόφραξη ή στένωση αρτηρίας. Ειδικές προειδοποιήσεις για παιδιά και εφήβους: Το Revatio δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ειδικές προειδοποιήσεις για ασθενείς µε νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα: Θα πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας εάν έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα, καθώς πιθανόν να χρειασθεί προσαρµογή της δόσης. Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας, ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, συµβουλευθείτε τον πριν λάβετε αυτό το φάρµακο. Χρήση του Revatio µε τροφές και ποτά: Το Revatio µπορεί να ληφθεί µε ή χωρίς φαγητό. Κύηση: Αν είστε έγκυος, ή πιστεύετε ότι ενδεχοµένως είστε έγκυος, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας πριν λάβετε το Revatio.Το Revatio δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Γαλουχία: ιακόψτε τη γαλουχία όταν ξεκινήσετε τη θεραπεία µε Revatio. Το Revatio δεν πρέπει να δίνεται σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας καθώς δεν είναι γνωστό αν το φάρµακο απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών: Το Revatio µπορεί να προκαλέσει ζάλη και να επηρεάσει την όραση. Θα πρέπει να γνωρίζετε πώς αντιδρά ο οργανισµός σας στο φάρµακο, προτού οδηγήσετε ή χειριστείτε µηχανήµατα. Χρήση άλλων φαρµάκων: 24

25 Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Αν λαµβάνετε άλλες θεραπείες για την πνευµονική υπέρταση, συµβουλευθείτε τον ιατρό ή φαρµακοποιό σας πριν λάβετε το Revatio. Αν λαµβάνετε φάρµακα που αναστέλλουν την πήξη του αίµατος (για παράδειγµα βαρφαρίνη), συµβουλευθείτε τον ιατρό ή φαρµακοποιό σας πριν λάβετε το Revatio. Αν λαµβάνετε φάρµακα που περιέχουν ερυθροµυκίνη, κλαριθροµυκίνη, τελιθροµυκίνη (αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιµώξεων), σακουιναβίρη (για λοίµωξη HIV) ή νεφαζοδόνη (για κατάθλιψη), συµβουλευθείτε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν λάβετε το Revatio, καθώς πιθανόν να χρειασθεί προσαρµογή της δόσης. Αν λαµβάνετε φάρµακα που περιέχουν κετοκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη για την αντιµετώπιση µυκητιασικών λοιµώξεων, δεν πρέπει να λαµβάνετε το Revatio. Το Revatio µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τη δράση των φαρµάκων που ονοµάζονται νιτρικά και των φαρµάκων που είναι δότες οξειδίου του αζώτου όπως το νιτρικό αµύλιο. Αυτά τα φάρµακα χρησιµοποιούνται συχνά για την ανακούφιση της στηθάγχης (ή προκαρδίου άλγους). ΕΝ πρέπει να πάρετε Revatio εάν παίρνετε κάποιο από τα παραπάνω φάρµακα. Εάν κάνετε θεραπεία µε ριτοναβίρη για την αντιµετώπιση λοίµωξης HIV, δεν πρέπει να λάβετε το Revatio. Εάν λαµβάνετε έναν α-αναστολέα, για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή προβληµάτων του προστάτη, συµβουλευθείτε τον ιατρό ή τον φαρµακοποιό σας πριν λάβετε το Revatio. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ REVATIO Να παίρνετε πάντοτε το Revatio αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Η συνιστώµενη δόση είναι 20 mg τρεις φορές την ηµέρα (λαµβάνεται ανά διάστηµα 6 έως 8 ωρών) και λαµβάνεται µε ή χωρίς την συνοδεία φαγητού. Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Revatio είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά ασθενής, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Αν πάρετε µεγαλύτερη δόση Revatio από όσο πρέπει: εν πρέπει να πάρετε περισσότερα δισκία απ όσα σας συνιστά ο γιατρός σας. Αν πάρετε περισσότερα δισκία απ όσα σας έχουν συνταγογραφηθεί, ενηµερώστε τον γιατρό σας. Αν παραλείψετε κάποια δόση του Revatio: Εάν παραλείψετε µία δόση τουrevatio, πάρτε τη δόση αµέσως µόλις το θυµηθείτε και κατόπιν συνεχίστε να παίρνετε τα δισκία σας τις συνήθεις ώρες. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τις δόσεις που παραλείψατε. Αν σταµατήσετε να παίρνετε Revatio: Η ξαφνική διακοπή της θεραπείας µε το Revatio µπορεί να χειροτερεύσει τα συµπτώµατα σας. Μην σταµατήσετε να παίρνετε Revatio αν δεν σας το πει ο γιατρός σας. Ο γιατρός σας µπορεί να σας πει να µειώσετε τη δόση για λίγες µέρες πριν σταµατήσετε εντελώς τη θεραπεία. 25

Για να φέρει αποτέλεσμα το Sildenafil/Pfizer πρέπει να υπάρχει σεξουαλική διέγερση.

Για να φέρει αποτέλεσμα το Sildenafil/Pfizer πρέπει να υπάρχει σεξουαλική διέγερση. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sildenafil/Pfizer 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revatio 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VIAGRA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VIAGRA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VIAGRA 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VIAGRA 25, 50 και 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VIAGRA 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει κιτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CIALIS 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor : Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 5mg και 10mg

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor : Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 5mg και 10mg ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Syscor : Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 5mg και 10mg 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Νισολδιπίνη Έκδοχα: maize starch,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Baypress 10 mg δισκία άμεσης αποδέσμευσης Baypress 20 mg δισκία άμεσης αποδέσμευσης Δραστική ουσία: Νitrendipine Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADCIRCA 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XATRAL OD 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Χatral OD παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 10 mg υδροχλωρικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor CC: Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 10mg, 20mg, 30mg & 40mg

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor CC: Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 10mg, 20mg, 30mg & 40mg ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Syscor CC: Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 10mg, 20mg, 30mg & 40mg 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Έκδοχα: Επικάλυψη: Νισολδιπίνη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Otezla 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Απρεμιλάστη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΙΜΟΤΟΡ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΙΜΟΤΟΡ Bayer cross ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΙΜΟΤΟΡ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1Ονομασία: NIMOTOP 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία : Nimodipine Έκδοχα : cellulose microcrystalline, maize starch, polyvidone

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία: Flodil Kαψάκια, σκληρά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία:αmlodipine ( ως Amlodipine besylate ) Έκδοχα: Cellulose microcrystalline, Starch maize

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RIOPAN 400 mg μασώμενο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 μασώμενο δισκίο περιέχει 444-500 mg magaldrate (μαγαλδράτη)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Levitra 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 5mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT DIACEREIN/NORMA VERSION: PIL-2626801-04 DATE: 18-02-2016 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZANIDIP 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο. ZANIDIP 20 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκοπή χρησιμεύει μόνο για να διευκολύνει τη θραύση του δισκίου και την κατάποσή του και όχι για τον διαχωρισμό σε ίσες δόσεις.

Η εγκοπή χρησιμεύει μόνο για να διευκολύνει τη θραύση του δισκίου και την κατάποσή του και όχι για τον διαχωρισμό σε ίσες δόσεις. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zanedip 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg λερκανιδιπίνης υδροχλωρικής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LACIPIL 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Lacidipine (λασιδιπίνη) Έκδοχα: Lactose monohydrate, lactose spray-dried, polividone,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Inosamin 25mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Inosamin 50mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Trocoxil 6 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 20 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 30 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 75 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cholestagel, δισκία των 625 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Levitra 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 5mg vardenafil

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tadalafil Generics 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Amlodipine besilate/norma ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Amlodipine besilate/norma ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2601601_02-04 DATE: 14-12-2012 Amlodipine besilate/norma ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Εμπορική ονομασία: Amlodipine Besilate/Norma

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Norvasc και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ.

Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Norvasc και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 35 mg, δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Όνομα ΖΑNIDIP 10mg. Επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο ΖΑNIDIP 20mg. Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 1.2. Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Bactroban

Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Bactroban Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Bactroban 1. Bactroban Nasal Ointment...2 2. Bactroban Ointment..6 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοµεταβολικών. Παραγόντων Κινδύνου. Παραγόντων Κινδύνου

Καρδιοµεταβολικών. Παραγόντων Κινδύνου. Παραγόντων Κινδύνου 7 7 Πανελλήνιο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Καρδιοµεταβολικών Συνέδριο Παραγόντων Κινδύνου Παραγόντων Κινδύνου ΑκροπολΙΣ 2014 Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 1 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Metacam 2,5 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα μασώμενο δισκίο περιέχει: Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας 7 Επιστημονικά πορίσματα Εισαγωγή Το Flolan περιέχει νατριούχο εποπροστενόλη (epoprostenol sodium)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg Πιογλιταζόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIBELIUM 5 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Sibelium περιέχει υδροχλωρική φλουναριζίνη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Norlevo δισκίο των 1,5 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: RELIEF 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Thiocolchicoside Έκδοχα: Lactose monohydrate, Maize starch, Magnesium stearate

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CARDURA (Doxazosin mesylate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CARDURA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 2,430 mg doxazosin mesylate

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 36/44 A. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pantium 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Παντοπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pantium 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Παντοπραζόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantium 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία Παντοπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο: - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lacipil 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 4mg ή 6mg lacidipine. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστική ουσία είναι το zolmitriptan.τα δισκία Zomig περιέχουν 2.5 mg zolmitriptan.

Η δραστική ουσία είναι το zolmitriptan.τα δισκία Zomig περιέχουν 2.5 mg zolmitriptan. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZOMIG 2.5 mg TABLETS Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Previcox 57 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Previcox 227 mg µασώµενα δισκία για σκύλους 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUSPATALIN 200mg/cap καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Parareg 30 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα