ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μωραΐτου Θάλεια TELEFAX : Τηλέφωνο: : Σάµος Αρ.πρωτ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ : ,78 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 14/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,78 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5) ΣΥΜΒΑΣΗ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗ : ,78 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μωραΐτου Θάλεια TELEFAX : Τηλέφωνο: : IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 14/2013 Για την προµήθεια για τον εξοπλισµό του βρεφονηπιακού σταθµού Ραχών Ικαρίας Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου του Κράτους και άλλες διατάξεις) ΦΕΚ Α/ Τις διατάξεις του Π. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου) ΦΕΚ 150 Α/ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (A 19) «Προµήθειες δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 4. Τον Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 5. Τις διατάξεις του Π. 137/ «Οργανισµός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 6. Την µε Αρ. Πρωτ. 3117/ Σύµφωνη Γνώµη της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Άρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 7. Την υπ αρίθµ. 667/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό, εκτιµώµενης δαπάνης ,78 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια εξοπλισµού στον βρεφονηπιακό σταθµό Ραχών Ικαρίας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού η οποία έχει συσταθεί µε την υπ αριθµ. 349/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ιαγωνισµού 1.1 Αναθέτουσα Αρχή του ιαγωνισµού είναι η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 1.2 Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό: ιεύθυνσης Τεχνικής Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου ιεύθυνσης έδρας: ερβενακίων και Αλέξη Αλέξη, Σάµος Τηλέφωνα επικοινωνίας: ,50463 Fax: Πληροφορίες: Μαρία Γκόγκου 1.3 Ο ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια όλων ανεξαιρέτως των ειδών τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Α, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Γίνονται δεκτές (επί ποινή αποκλεισµού) προσφορές µόνο για το σύνολο των ειδών και δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµατα της ζητούµενης ποσότητας ή για ορισµένα από τα ζητούµενα είδη.

3 1.4 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής 2. Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ιευκρινίσεων 2.1. Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση του πλήρους τεύχους της παρούσας διακήρυξης στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : και στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr 2.2. Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη αυτής, διατίθεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάµου πληροφορίες Μαρία Γκόγκου κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση (URL) : Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας, µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 5/10/ Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή ήτοι έως τις 30/9/2013 Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως τις 5/10/2013 Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Ηµεροµηνία ιενέργειας του ιαγωνισµού 3.1. Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο γραφείο της ιεύθυνσης Τεχνικής Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου την 11/10/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων η διαδικασία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές 4. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπο τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στα Γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικής Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, ερβενακίων 1, Τ.Κ µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Οι προσφορές, ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύµφωνα µε το κατωτέρω υπόδειγµα:

4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Επιλογή Αναδόχου της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4.6 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.7 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.8 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια όλων ανεξαιρέτως των ειδών που περιγράφονται στο παράρτηµα Α' 4.10.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19 του Π..118/ Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 της διακήρυξης Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και παραδίδονται µε απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό προς φύλαξη Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται µε απόφαση του αρµόδιου φορέα στην επιτροπή αξιολόγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..118/07 όπου και θα αποσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στην ιακήρυξη Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

5 4.17.Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 5.1. ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαράδεκτου στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών 6. ικαιολογητικά συµµετοχής Ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλαµβάνει στο φάκελο δικαιολογητικών τα εξής έγγραφα: 1. επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: i. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, ήτοι: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. iv. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα και για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού v. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω

6 νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). vi. εν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος, vii. εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 2. ικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο επί ποινή αποκλεισµού τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία σφραγίζονται και ελέγχονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. α) Για Έλληνες πολίτες: 1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδοποίησης κατακύρωσης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης κατακύρωσης. β) Για αλλοδαπούς: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3 του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης κατακύρωσης γ) Για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος αντίστοιχα. 2 Πιστοποιητικά έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο v του παρόντος άρθρου. 3 Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις

7 περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για της Α.Ε απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περιπτώσεις 1 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 4 Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσων αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στο µητρώο ανώνυµων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών Ο.Ε και Ε.Ε το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης δ) Για συνεταιρισµούς: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περ. 1 του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περ. 2 του εδαφίου β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα, και της περ. 2 του εδαφίου γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) Για ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στην ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 7. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του αντικειµένου όπως αυτός έχει δοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ώστε να προκύπτει µε µονοσήµαντο, τρόπο η ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας». Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για µία πενταετία καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των ειδών (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο µειοδότης).

8 Με ποινή αποκλεισµού κατατίθενται οδηγίες χρήσεως σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, αναλόγως του προσφερόµενου είδους, συνταγµένα κατά προτίµηση στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 8. Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης. Επίσης ο προµηθευτής µε την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (διατήρησης) αξίας 3% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από τον συµβατικό χρόνο καλής λειτουργίας (ή διατήρησης). 9. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσας προκήρυξης. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στους τόπους προορισµού. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια πακέτων εποµένως η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 10. Κατακύρωση ιαγωνισµού Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: α. Το προς προµήθεια είδος, β. Την ποσότητα, γ. Την τιµή. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη, στ.την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όµως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

9 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 11. Όροι Σύµβασης- ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 11.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού τους ορίζονται οι 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται ή να µετατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 26του Π. 118/ Τόπος παράδοσης: Η παράδοση όλων των προς προµήθεια ειδών θα γίνει στο κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθµού που βρίσκεται στον οικισµό Αγίου ηµητρίου Ραχών Ικαρίας. Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο των 120 ηµερολογιακών ηµερών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παραλαβή των ειδών προµήθειας θα γίνει από τριµελείς επιτροπή παραλαβής, µε βάση τα παρακάτω στοιχεία: τη σύµβαση τη τεχνική προσφορά του αναδόχου τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προµήθειας που κατακυρώθηκαν Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ηµερών από την άφιξη των ειδών στον προορισµό τους Τρόπος Πληρωµής Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής 1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης, β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα, δ. Την τιµή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών, στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες,

10 θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙ ΟΥΣ (ΤΕΜ.) 1. Καρεκλάκια βρεφών 6 2. Καρεκλάκια νηπίων Ρηλάξ βρεφικό 3 4. Τραπεζάκια παραλληλόγραµµα νηπίων 120x60Χ56 cm ξύλινα 4 5. Κρεβατάκια νηπίων ξύλινα από οξιά µε στρώµα 6 6. Κρεβατάκια βρεφών από οξιά µε στρώµα 6 7. Πάρκο βρεφικό 2 8. Μαξιλαράκι τετράγωνο Μαξιλαράκι ύπνου Αλλαξιέρα βρεφών µε συρταροθήκη, ξύλινη Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη Στρωµατάκι ύπνου νηπίων µε επένδυση από δερµατίνη Ερµάριο 6 θέσεων µε ντουλάπια Βιβλιοθήκη ξύλινη 165x40x150 cm Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσµένο αφρολέξ ανοιγόµενο Παιχνιδοθήκη µε 6 παιχνιδόκουτα Κουκλοθέατρο δύο οθονών Ζωάκι περπατούρα Βρεφικά παιχνίδια Γιγαντότουβλα σε σάκο 120 τεµ Σετ αυτοκινήτων Κουβαδάκια µε τσουγκράνες και φτυαράκια Καρότσι κηπουρού µε 5 εργαλεία Παιδικά πάζλ Παιδικά βιβλία CD µε παιδικά έργα CD µε παιδικά τραγούδια CD ήχων που θα περιλαµβάνει και πλαστικές κάρτες Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες) Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (δακτυλόκουκλες) Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου Μαριονέτες Γραφείο από µελαµίνη, Κάθισµα εργασίας περιστρεφόµενο Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασµάτινες Ντουλάπα γραφείου δίφυλλη Καλόγερος µεταλλικός Καναπές διθέσιος µε δερµατίνη Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινο 120x60x43 cm Έπιπλα τηλεόρασης βίντεο από µελαµίνη Πολυµηχάνηµα Φορητός Υπολογιστής Τηλεοράσεις 32ins τεχνολογίας LCD έγχρωµες DVD player Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-cd player MP Ραφιέρα αποθήκης από µελαµίνη 10 τ.µ. 47. Τραπέζι κουζίνας από οξιά 100x80 cm Καρέκλες κουζίνας από οξιά Τρόλεϊ σερβιρίσµατος Καλάθια φρούτων µεταλλικά INOX 3

12 51. Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεµαχίων Μαρµίτα 37 λίτρων Ανοξείδωτη / Ψωµιέρα αποθήκευσης ψωµιού Σουρωτήρι ζυµαρικών Φ36 ανοξείδωτο Σετ µπολ µαγειρέµατος ΙΝΟΧ των 4 τεµαχίων Κανάτες νερού γυάλινες Σετ µπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεµαχίων Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα των 4 τεµ. µε καπάκι Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεµαχίων ίσκοι σερβιρίσµατος αντιολισθητικοί από µελαµίνη και φελλό, µεγάλοι παραλληλόγραµµοι 60χ40 εκ Σετ 3 γυάλινων δοχείων ζάχαρης κλπ Σετ 6 γυάλινων δοχείων µπαχαρικών κλπ Σετ κούπες πορσελάνης των 6 τεµαχίων Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεµαχίων πορσελάνης Κούπες µελαµίνης Ποτήρι µελαµίνης Μπολ παιδικό Πιάτο βαθύ µελαµίνης Πιάτο ρηχό µελαµίνης Πιάτο φρούτου Μπολ παγωτού Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεµ Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα µε λαβή µελαµίνης Κουτάλι µεγάλο Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα Πιρούνι µεγάλο Σουρωτήρι ανοξείδωτο 24εκ Κουτάλα ανοξείδωτη ραγού 35εκ Κουτάλα ξαφρίσµατος τρυπητή ανοξείδωτη 34,5εκ Κουτάλα σούπας ανοξείδωτη 31εκ Πιρούνα ψητού ανοξείδωτη 34,5 εκ Σπάτουλα ανοξείδωτη 34,5εκ Τρίφτης χειρός τετράγωνος ανοξείδωτος 24εκ Ψιλόφλουδος καθαριστής ανοξείδωτος 17,5εκ Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 30εκ Σετ 3 ψαλίδια κουζίνας εκ Σετ µαχαίρια 7 τεµαχίων Βάση κοπής ξύλινη Μπλέντερ 0.5 λίτρων Σκάλα αλουµινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών Καλάθια άπλυτων ρούχων µπαµπού Απλώστρες ρούχων αλουµινίου Κάδος σκουπιδιών πλαστικά των 25 λίτρων Καλάθια αχρήστων µικρά Σφουγγαρίστρα µε καρότσι Σκούπα και φαράσι µε κοντάρι Φαρµακείο ξύλινο Πλυντήριο ρούχων κάδου 8 κιλών Στεγνωτήριο ρούχων Πρέσα σιδερώµατος µε ατµό Ηλεκτρική σκούπα Πλυντήριο πιάτων Ψυγείο 400 λίτρων µε καταψύκτη και κυκλοφορία αέρα Κουζίνα Απορροφητήρας Πολυµίξερ 900W 1

13 108. Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός συνεχούς ροήs 85W Βραστήρας νερού Καφετιέρα Τραπεζοµάντιλα υφασµάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 1,80Χ1,40m Σουπλά πλαστικά Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεµαχίων Σετ πετσέτες προσόψια των 3 τεµαχίων Σαλιάρες πετσετέ µε αδιάβροχη επένδυση Σετ 2 σεντόνια, κουβέρτα πικέ και µαξιλαροθήκη βρεφονηπιακά Κουβέρτες παιδικές υποαλεργικές Κρεµάστρες ξύλινες Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινα 52 m 120. Κουρτίνες παραθύρων 80 m 121. Μοκέτες επαγγελµατικού τύπου 60 τ.µ πιγκαλ τουαλέτας ανοξείδωτο 39 εκ Κάδος απορριµµάτων 5Λ ανοξείδωτος µε καπάκι και πεντάλ Καθρέφτης µπάνιου Θήκη για οικιακό ρολό από ανοξείδωτο ατσάλι Ξύλινος κάδος απορριµµάτων εξωτερικής χρήσης Ελληνική σηµαία µε κοντάρι 1

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Απαιτούµενης δαπάνης για την προµήθεια και παράδοση του εξοπλισµού που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ραχών που θα κατασκευαστεί στον Άγιο ηµήτριο του ήµου Ραχών Ικαρίας. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( )* ΑΠΑΝΗ ( ) 1. Καρεκλάκια βρεφών 6 70, Καρεκλάκια νηπίων 20 45, Ριλάξ βρεφικό 3 60, Τραπεζάκια παραλληλόγραµµα νηπίων 120x60Χ56 cm ξύλινα 4 140, Κρεβατάκια νηπίων ξύλινα από οξιά µε στρώµα 6 400, Κρεβατάκια βρεφών από οξιά µε στρώµα 6 250, Πάρκο βρεφικό 2 100, Μαξιλαράκι τετράγωνο 15 10, Μαξιλαράκι ύπνου 15 10, Αλλαξιέρα βρεφών µε συρταροθήκη, ξύλινη 1 500, Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη 1 650, Στρωµατάκι ύπνου νηπίων µε επένδυση από δερµατίνη 4 45, Ερµάριο 6 θέσεων µε ντουλάπια 5 325, Βιβλιοθήκη ξύλινη 165x40x150 cm 8 300, Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσµένο αφρολέξ ανοιγόµενο 6 150, Παιχνιδοθήκη µε 6 παιχνιδόκουτα 2 300, Κουκλοθέατρο δύο οθονών 1 550, Ζωάκι περπατούρα 2 30, Βρεφικά παιχνίδια 4 30, Γιγαντότουβλα σε σάκο 120 τεµ. 2 50, Σετ αυτοκινήτων 1 30, Κουβαδάκια µε τσουγκράνες και φτυαράκια 10 10, Καρότσι κηπουρού µε 5 εργαλεία 4 30, Παιδικά πάζλ 10 15, Παιδικά βιβλία 40 15, CD µε παιδικά έργα 30 18, CD µε παιδικά τραγούδια 10 12, CD ήχων που θα περιλαµβάνει και πλαστικές κάρτες 5 32, Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες) 3 35, Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (δακτυλόκουκλες) 2 20, Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου 3 25, Μαριονέτες 2 15, Γραφείο από µελαµίνη, 3 350, Κάθισµα εργασίας περιστρεφόµενο 3 140, Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασµάτινες 6 60, Ντουλάπα γραφείου δίφυλλη 2 280, Καλόγερος µεταλλικός 2 60, Καναπές διθέσιος µε δερµατίνη 2 600, Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινο 120x60x43 cm 2 100, Έπιπλα τηλεόρασης βίντεο από µελαµίνη 2 450, Πολυµηχάνηµα 1 400, Φορητός Υπολογιστής 2 500, Τηλεοράσεις 32ins τεχνολογίας LCD έγχρωµες 2 400, DVD player 2 60, Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-cd player MP3 2 80, Ραφιέρα αποθήκης από µελαµίνη 10 τ.µ. 130,

15 47. Τραπέζι κουζίνας από οξιά 100x80 cm 1 200, Καρέκλες κουζίνας από οξιά 4 45, Τρόλεϊ σερβιρίσµατος 2 180, Καλάθια φρούτων µεταλλικά INOX 3 15, Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεµαχίων 1 300, Μαρµίτα 37 λίτρων Ανοξείδωτη / , Ψωµιέρα αποθήκευσης ψωµιού 1 50, Σουρωτήρι ζυµαρικών Φ36 ανοξείδωτο 2 25, Σετ µπολ µαγειρέµατος ΙΝΟΧ των 4 τεµαχίων 2 50, Κανάτες νερού γυάλινες 6 20, Σετ µπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεµαχίων 1 20, Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα των 4 τεµ. µε καπάκι 1 350, Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεµαχίων 1 80, ίσκοι σερβιρίσµατος αντιολισθητικοί από µελαµίνη και 6 20, φελλό, µεγάλοι παραλληλόγραµµοι 60χ40 εκ. 61. Σετ 3 γυάλινων δοχείων ζάχαρης κλπ 1 30, Σετ 6 γυάλινων δοχείων µπαχαρικών κλπ 1 30, Σετ κούπες πορσελάνης των 6 τεµαχίων 5 12, Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεµαχίων πορσελάνης 2 15, Κούπες µελαµίνης 20 3, Ποτήρι µελαµίνης 20 3, Μπολ παιδικό 30 3, Πιάτο βαθύ µελαµίνης 30 3, Πιάτο ρηχό µελαµίνης 30 4, Πιάτο φρούτου 30 3, Μπολ παγωτού 30 2, Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης 2 80, Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεµ. 3 10, Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα µε λαβή µελαµίνης 25 5, Κουτάλι µεγάλο 12 3, Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα 12 2, Πιρούνι µεγάλο 12 2,20 26, Σουρωτήρι ανοξείδωτο 24εκ 2 3, Κουτάλα ανοξείδωτη ραγού 35εκ 2 4, Κουτάλα ξαφρίσµατος τρυπητή ανοξείδωτη 34,5εκ 2 4, Κουτάλα σούπας ανοξείδωτη 31εκ 2 4, Πιρούνα ψητού ανοξείδωτη 34,5 εκ 2 3, Σπάτουλα ανοξείδωτη 34,5εκ 2 4, Τρίφτης χειρός τετράγωνος ανοξείδωτος 24εκ 1 3, Ψιλόφλουδος καθαριστής ανοξείδωτος 17,5εκ 1 2,00 2,0 86. Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 30εκ 1 2, Σετ 3 ψαλίδια κουζίνας εκ 1 4, Σετ µαχαίρια 7 τεµαχίων 1 100, Βάση κοπής ξύλινη 2 3, Μπλέντερ 0.5 λίτρων 1 30, Σκάλα αλουµινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών 2 60, Καλάθια άπλυτων ρούχων µπαµπού 2 70, Απλώστρες ρούχων αλουµινίου 2 25, Κάδος σκουπιδιών πλαστικά των 25 λίτρων 2 20, Καλάθια αχρήστων µικρά 10 10, Σφουγγαρίστρα µε καρότσι 1 80, Σκούπα και φαράσι µε κοντάρι 2 10, Φαρµακείο ξύλινο 1 80, Πλυντήριο ρούχων κάδου 8 κιλών 1 300, Στεγνωτήριο ρούχων 1 600, Πρέσα σιδερώµατος µε ατµό 1 250, Ηλεκτρική σκούπα 2 200, Πλυντήριο πιάτων 1 600,00 600

16 104. Ψυγείο 400 λίτρων µε καταψύκτη και κυκλοφορία αέρα 1 800, Κουζίνα 1 600, Απορροφητήρας 1 200, Πολυµίξερ 900W 1 330, Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός συνεχούς ροήs 85W 1 50, Βραστήρας νερού 4 40, Καφετιέρα 1 50, Τραπεζοµάντιλα υφασµάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 4 45, ,80Χ1,40m Σουπλά πλαστικά 25 5, Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεµαχίων 3 12, Σετ πετσέτες προσόψια των 3 τεµαχίων 10 30, Σαλιάρες πετσετέ µε αδιάβροχη επένδυση 15 5, Σετ 2 σεντόνια, κουβέρτα πικέ και µαξιλαροθήκη 16 50, βρεφονηπιακά 117. Κουβέρτες παιδικές υποαλεργικές 16 30, Κρεµάστρες ξύλινες 4 65, Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινα 52 m 20, Κουρτίνες παραθύρων 80 m 40, Μοκέτες επαγγελµατικού τύπου 60 τ.µ. 25, πιγκαλ τουαλέτας ανοξείδωτο 39 εκ 9 5, Κάδος απορριµµάτων 5Λ ανοξείδωτος µε καπάκι και πεντάλ 9 11, Καθρέφτης µπάνιου 4 100, Θήκη για οικιακό ρολό από ανοξείδωτο ατσάλι 9 10, Ξύλινος κάδος απορριµµάτων εξωτερικής χρήσης 2 150, Ελληνική σηµαία µε κοντάρι 1 150, ΣΥΝΟΛΟ ,40 Φ.Π.Α. 16% 6.764,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,78 *Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά και η τοποθέτηση Σάµος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σάµος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ.Τ.Ε Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη οικονοµικότερη τιµή, για τον εξοπλισµό που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ραχών που θα κατασκευαστεί στον Άγιο ηµήτριο του ήµου Ραχών Ικαρίας. Άρθρο 2 ο Τεχνικά χαρακτηριστικά Όλα τα ζητούµενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου, φτιαγµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών και για την υγιεινή τροφίµων αντίστοιχα για τα σκεύη. Θα φέρουν σήµανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη µε ISO Οι αναφερόµενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη µεγέθους του εκάστοτε υλικού. Οµοίως ενδεικτικές είναι και οι αναφερόµενες συνθέσεις και µπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά αναλόγου τύπου και αριθµού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα ναι χρωµατιστό, η επιλογή χρώµατος θα γίνει από την υπηρεσία. Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεµένες γωνιές για την αποφυγή ατυχηµάτων και θα είναι βερνικωµένα όπου απαιτείται. Τα σκεύη κουζίνας θα είναι ανοξείδωτα (18/10) επαγγελµατικού τύπου. Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜAXIA) 1. Καρεκλάκια βρεφών µε ανατοµικό κάθισµα από ξύλο επενδυµένο µε αφρώδες υλικό και πλαστικό κάλυµµα και πλάτη σε σχήµα ζώου, εξολοκλήρου κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, διαστάσεων 37Χ45Χ60 cm. Θα φέρουν υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας. Τα πέλµατα θα φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια Καρεκλάκια νηπίων κατασκευασµένος ο σκελετός, οι συνδέσεις εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισµα και ή πλάτη από συνθετικό ξύλο Μ.D.F πάχους 12mm. µε επένδυση φορµάικας σε 4 χρωµατισµούς (κόκκινο, µπλε, κίτρινη, πράσινη),πάχους 1mm. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατοµής 3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις µορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατοµής 3,5Χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισµα θα συνδέεται µε το σκελετό µε τρεις µεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισµα και δύο στο σκελετό)και 4 καβίλιες 12mm δυο ανά πλευρά και θα ενισχύεται και µε κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι στρογγυλευµένες όπως επίσης στρογγυλευµένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα άκρα της καρέκλας. Η σύνδεση της πλάτης µε το ζευγάρι των πίσω ποδιών γίνεται µορσαριστή αλλά µε µικρή κλίση ως προς την κατακόρυφη πλάτη θα έχει διάσταση 28 εκχ10 εκ.τα ορατά σόκορα της πλάτης όπως και της έδρας διαµορφώνονται µε καµπυλότητα στη σβούρα. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισµα. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις εξωτερικές: 30Χ30Χ55 εκ.. ιαστάσεις καθίσµατος: 31Χ29 εκ.. Ύψος καθίσµατος : 30 εκ Ριλάξ βρεφικό µε µεταλλικό σκελετό 3 4. Τραπεζάκια παραλληλόγραµµα νηπίων 120x60Χ56 cm ξύλινα. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατοµή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή σε άλλο χρώµα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορµάικας σε διάφορα χρώµατα. Η σύνδεση του σκελετού µε το καπάκι θα γίνεται µε έξι βιδωτές µεταλλικές γωνίες και κόλλα για µεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. 4

18 Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Κρεβατάκια νηπίων ξύλινα από φουρνιστή οξιά µε προστατευτικό καγκελάκι και πάτο από 5. πήχες. Θα φέρει στρώµα από κοκοφοίνικα 6 Κρεβατάκια βρεφών από φουρνιστή οξιά µε κάγκελο και πάτο από πήχες. Θα φέρει ρόδες 6. και στρώµα ορθοπεδικό από κοκοφοίνικα. 6 Πάρκο βρεφικό από ξύλο φουρνιστής οξιάς διαστάσεων 125Χ125Χ65 εκ.. Θα περιλαµβάνει 7. στρώµα. 2 Μαξιλαράκι τετράγωνο από αφρώδες υλικό, µε επένδυση από ύφασµα, διαστάσεων 8. 30Χ30Χ7 εκ. 15 Μαξιλαράκι βρεφικό, υποαλλεργικό από βαµβάκι διαστάσεων 30Χ40 εκ. Σύνθεση: 9. Εσωτερικό 100% microfibre, εξωτερικό κάλυµµα 100% βαµβάκι 15 Αλλαξιέρα βρεφών µε συρταροθήκη και ντουλάπια, ξύλινη, διαστάσεων 82χ40χ100 cm, 10. έγχρωµη. Θα είναι διακοσµηµένη µε ζωάκια χαραγµένα στο ξύλο. Θα έχει πτυσσόµενη επιφάνεια και θα περιλαµβάνεται στρωµατάκι. 1 Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη µε δύο φύλλα και συρταροθήκη στο κέντρο, συνολικών 11. διαστάσεων 120Χ48Χ179 cm. Τα φύλλα θα φέρουν plexi glass και διακοσµήσεις µε ζωάκια, χαραγµένα στο ξύλο Στρωµατάκι ύπνου νηπίων µε επένδυση από δερµατίνη 4 Ερµάριο 6 θέσεων µε ντουλάπια για την τακτοποίηση των προσωπικών αντικειµένων από 13. ξύλο MDF διαστάσεων 80Χ40Χ120 cm. Θα είναι διακοσµηµένα µε ζωάκια και λουλουδάκια χαραγµένα στο ξύλο. 5 Βιβλιοθήκη ξύλινη µεγέθους 165x40x150 cm από ξύλο MDF χρωµατιστό, µε ράφια, 14. ντουλάπια και 12 συρτάρια στο κάτω µέρος. Θα φέρει σκεπή µε καµινάδα. 8 Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσµένο αφρολέξ και επενδεδυµένα µε ύφασµα. Θα είναι 15. ανοιγόµενα διαστάσεων 120Χ60Χ40 εκ. 6 Παιχνιδοθήκη µε 6 παιχνιδόκουτα από MDF χρωµατιστό 80Χ50Χ85 cm. Τα παιχνιδόκουτα 16. θα είναι από πλαστικό Κουκλοθέατρο δύο οθονών Ζωάκι περπατούρα 2 Βρεφικά παιχνίδια (ενδεικτικά «Κέντρο δραστηριοτήτων», «Μαγικό σπιτάκι», «Ταµειακή 19. µπεµπέ ήχων», «Πιάνο βρεφικό µε ήχους»). Τελική επιλογή από επίβλεψη Γιγαντότουβλα σε σάκο 120 τεµ. 2 Σετ αυτοκινήτων που αποτελείται ενδεικτικά από φορτηγό, φορτωτή, απορριµµατοφόρο, 21. γερανό, µπετονιέρα τα οποία θα είναι άθραυστα και διαστάσεων 25cm. Τελική επιλογή από επίβλεψη Κουβαδάκια µε τσουγκράνες και φτυαράκια Καρότσι κηπουρού µε 5 εργαλεία Πάζλ παιδικά 10 Παιδικά βιβλία (εκπαιδευτικά, εικαστικά, µυθολογία). Η επιλογή των τίτλων θα γίνει από 25. την επίβλεψη και από προσκοµιζόµενη λίστα τουλάχιστον 150 τίτλων. 40 CD µε παιδικά θέµατα. Η επιλογή των τίτλων θα γίνει από την επίβλεψη και από 26. προσκοµιζόµενη λίστα τουλάχιστον 60 τίτλων CD µε παιδικά τραγούδια (κίνησης ή θεάτρου) CD ήχων που θα περιλαµβάνει και πλαστικές κάρτες για σύνδεση µε τους ήχους Κούκλες κουκλοθέατρου γαντόκουκλες (σετ 10 τεµ.) Κούκλες κουκλοθέατρου δακτυλόκουκλες (σετ 12 τεµ.) Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου ξύλινη Μαριονέτες 2 Γραφείο από µελαµίνη, επαγγελµατικό µε τρία συρτάρια και ποδιά, διαστάσεων 33. 1,80Χ1,80Χ0,72 m 3 Κάθισµα εργασίας γραφείου, µε πλάτη ψηλή, µε µπράτσα, τροχήλατο ανατοµικό. Με 34. σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή µε ρόδες. Το ύψος ρυθµίζεται µε µοχλό. 3 Καλύπτεται από ανθεκτική δερµατίνη σε διάφορα χρώµατα. 35. Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασµάτινες µε µεταλλικό χρωµέ σκελετό, χωρίς µπράτσα Ντουλάπα γραφείου δίφυλλη από MDF διαστάσεων 0,90Χ0,45Χ2,00 m, µε ράφια Καλόγερος µεταλλικός χρωµέ µε θήκη για οµπρέλες στο κάτω µέρος Καναπές διθέσιος υφασµάτινος µε σκελετό µεταλλικό και επένδυση από δερµατίνη. Το 3

19 σώµα του καθίσµατος θα είναι από αφρώδες καλουπωτό πολυουρεθάνης. 39. Τραπεζάκι υποδοχής από MDF 120x60x43 cm 2 Έπιπλο τηλεόρασης από µελαµίνη. Θα φέρει 6 συρτάρια για αποθηκευτικό χώρο και θα 40. έχει εξωτερικές διαστάσεις 90Χ45Χ170 cm. Ο χώρος τοποθέτησης της τηλεόρασης θα είναι κλειστός. 2 Πολυµηχάνηµα θα είναι φαξ, αντιγραφικό, σαρωτής και εκτυπωτής laser ή inkjet, για 41. σελίδα Α4, 4 χρωµάτων, USB υψηλής ταχύτητας, Ethernet 10 Base-T, IEEE b, IEEE g και θα υποστηρίζει κύκλο εργασιών σελ./µήνα τουλάχιστον. 1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ οθόνη 17, µνήµη 4GB, Σκληρό δίσκο 500GB το ελάχιστο, µε 42. ενσωµατωµένα ηχεία µικρόφωνο και κάµερα, προεγκατεστηµένο λογισµικό Windows 8, 64 bit Τηλεοράσεις 32 ins τεχνολογίας LCD έγχρωµες 2 DVD PLAYER αναπαραγωγή δίσκων DVD Video, CD ήχου, VCD, Super VCD, DVD-R/RW (φορµά βίντεο),αναπαραγωγή DVD-R / RW (µορφή VR), DVD-R / RW (µορφή VR), DVD+R / RW / R DL, δίσκων CDR / RW, JPEG, MP3 DivX, Μορφή µέσου NTSC, PAL Τηλεχειριστήριο Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Έξοδος ήχου Στερεοφωνικός Πηγή τροφοδοσίας AC 230V (50 Hz) Τύπος προτύπου Επιτραπέζιο 45. Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-cd player MP3 2 Ραφιέρα αποθήκης από µελαµίνη µε πλάτη και πλαϊνά. Θα φέρει ράφια που θα έχουν cm απόσταση µεταξύ τους. 10 τ.µ. 47. Τραπέζι κουζίνας από οξιά 100x80 cm Καρέκλες κουζίνας από οξιά 4 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος διώροφο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και επένδυση φορµάικας στα 49. ράφια, διαστάσεων 90Χ60Χ95 cm Καλάθια φρούτων µεταλλικά INOX 3 Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεµαχίων. Οι διαστάσεις τους θα είναι Φ30Χ (21 lt), Φ28Χ28 (17lt), Φ28Χ18 (11 lt), Φ24Χ11 (5,5lt), Φ20Χ10 (4lt). Θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα καπάκια 1 Μαρµίτα 37 λίτρων Ανοξείδωτη /10 Με τριπλό πάτο Κατάλληλη για εστίες αερίου ή 52. ηλεκτρικές 1 Ψωµιέρα αποθήκευσης που αποτελείται από καλάθι µε καµπύλο ανοιγόµενο κάλυµµα. Το πλάτος της θα είναι 50cm. 54. Σουρωτήρι ζυµαρικών Φ36 ανοξείδωτο Σετ µπολ µαγειρέµατος ΙΝΟΧ των 4 τεµαχίων Κανάτες νερού γυάλινες των 1,5 λίτρων, µε καπάκι Σετ µπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεµαχίων 1 Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτο 18/10 των 4 τεµαχίων µε καπάκι. Οι διαστάσεις θα είναι Χ40, 60Χ45, 40Χ30, 35Χ25 εκ. µε βάθος 8 cm Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεµαχίων διαστάσεων Φ22 έως Φ28 και βάθους 4 και 5cm ίσκοι σερβιρίσµατος µεγάλοι παραλληλόγραµµοι Σετ 3 γυάλινων δοχείων ζάχαρης κλπ Σετ 6 γυάλινων δοχείων µπαχαρικών κλπ Σετ κούπες πορσελάνης των 6 τεµαχίων Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεµαχίων πορσελάνης Κούπες µελαµίνης Ποτήρι µελαµίνης Μπολ παιδικό Πιάτο βαθύ µελαµίνης Πιάτο ρηχό µελαµίνης Πιάτο φρούτου Μπολ παγωτού Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης 2

20 73. Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεµ Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα µε λαβή µελαµίνης Κουτάλι µεγάλο Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα Πιρούνι µεγάλο Σουρωτήρι ανοξείδωτο 24εκ Κουτάλα ανοξείδωτη ραγού 35εκ Κουτάλα ξαφρίσµατος τρυπητή ανοξείδωτη 34,5εκ Κουτάλα σούπας ανοξείδωτη 31εκ Πιρούνα ψητού ανοξείδωτη 34,5 εκ Σπάτουλα ανοξείδωτη 34,5εκ Τρίφτης χειρός τετράγωνος ανοξείδωτος 24εκ Ψιλόφλουδος καθαριστής ανοξείδωτος 17,5εκ Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 30εκ Σετ 3 ψαλίδια κουζίνας εκ 1 ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 7 ΤΕΜ Μαχαίρι σεφ 20,5 εκατ Μαχαίρι ψωµιού 20,5 εκατ Μαχαίρι 88. σκαλίσµατος 20,5 εκατ. Μαχαίρι γενικής χρήσης 11,5 εκατ. Μαχαίρι ξεφλουδίσµατος 7,5 1 εκατ. Μασάτι ακονίσµατος Ξύλινη βάση 89. Βάση κοπής ξύλινη 2 ΜΠΛΕΝΤΕΡ Χωρητικότητα σε lt: 0,5 Ταχύτητες: 2 Κανάτα: Πλαστική Κοπτήριο για ξηρούς 90. καρπούς : Θρυµµατισµός πάγου: 1 Σκάλα αλουµινίου κατασκευασµένη από ειδικό προφίλ αλουµινίου µέγιστης αντοχής και ποιότητας ώστε να παρέχουν σταθερότητα και απολυτή ασφάλεια. Το προφίλ στο κορµί είναι 46Χ20 ενώ στο πόδι είναι 30Χ20. Επίσης διαθέτουν µεταλλικό πλατύσκαλο µε αντιολισθητικό τάπητα, διπλά πριτσίνια στο πίσω µέρος κάθε σκαλοπατιού, χιαστή δέσιµο στο πίσω µέρος που ενώνει τα ποδιά, µεντεσέδες µε τρεις πύρους που ενώνει σταθερά το κορµί µε τα ποδιά, αλυσίδες µεταξύ των δυο σκελών. Καλάθι άπλυτων ρούχων από µπαµπού το οποίο θα είναι πυκνοπλεγµένο και ανθεκτικό, µε µεταλλικό µεντεσέ που ανοίγει σαν µπαουλάκι ιαστάσεις: 58χ50χ40 Με 100% βαµβακερό σάκο στο εσωτερικό Πτυσσόµενη απλώστρα ρούχων µε φτερά από ανθεκτικό σκελετό αλουµινίου. Ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. - ιαθέτει προστατευτικές πλαστικές γωνίες Κλείνει για εύκολη αποθήκευση -Ανάπτυγµα απλωµένων ρούχων 20 µέτρα ΜΕΓ.ΒΑΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ: 20 κιλά 94. Κάδος σκουπιδιών πλαστικά των 25 λίτρων µε καπάκι Καλάθια αχρήστων µικρά πλαστικά µε καπάκι ζωάκι 10 Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα και κοντάρι 96. Καρότσι µονό µε µεταλλικό χρωµιωµένο σκελετό. 30lt, µε πρέσα και ρόδες µε φρένο Σκούπα και φαράσι µε κοντάρι 2 Φαρµακείο κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι έχει χαραγµένο 98. σταυρό πίσω από τον οποίο έχει πλέξι γκλας διάφανο. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που 1 χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις : 40Χ23Χ61 εκ. Θα φέρει γάντζους ανάρτησης 99. Πλυντήριο ρούχων κάδου 8 κιλών διαστάσεων περίπου 60x60x85 ενεργειακής κλάσης Α+ 1 Στεγνωτήριο ρούχων διαστάσεων περίπου 60x60x85 µε σύστηµα συµπύκνωσης 100. υδρατµών, συνολική χωρητικότητα 7kg, φωτεινές ενδείξεις LED για την πορεία του 1 προγράµµατος & προστασία από το τσαλάκωµα. Πρέσα σιδερώµατος Ισχύς: 2200 Watt, Αυτόµατη παραγωγή ατµού: 80 γρ/λεπτό, Πίεση σιδερώµατος: 45 kg, Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 0,45 lt, Ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας και ελέγχου θερµοκρασίας, Θερµαινόµενη πλάκα αλουµινίου, Κλειδαριά ασφαλείας, ιακόπτης επιλογής θερµοκρασίας Ηλεκτρική σκούπα Μέγιστη ισχύς 2000 Watt Φίλτρο εξαερισµού Με αποσπώµενη σακούλα Ρύθµιση απορρόφησης Πλυντήριο Πιάτων 60cm, 3 x 5 προγράµµατα, χωρητικότητα 13 σερβίτσια, 103. χρονοκαθυστέρηση 3/6/9h, κατανάλωση ενέργειας Α, απόδοση πλύσης Α, βαθµός 1 στεγνώµατος Α 104. Ψυγείο µε καταψύκτη 400 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α+ οµοιόµορφη κατανοµή ψύξης 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 4 /12/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2457 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) Γαριτσίου & Λευκίππου Τηλ 2410 661727 ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περιγραφή Ποσότητα Τιµή µονάδος µε ΦΠΑ Συνολική ποσότητα µε ΦΠΑ Καθίσµατα εργασίας γραφείων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περιγραφή Ποσότητα Τιµή µονάδος µε ΦΠΑ Συνολική ποσότητα µε ΦΠΑ Καθίσµατα εργασίας γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών ιεύθυνση Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. κώδικας 84100 Πληροφορίες Ε. Μαούτσος Τηλέφωνα 22813 61518 FAX

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

3η ΟΜΑΔΑ. 4η ΟΜΑΔΑ. 5η ΟΜΑΔΑ

3η ΟΜΑΔΑ. 4η ΟΜΑΔΑ. 5η ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : " Προμήθεια εξοπλισμού ΙΒ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ηρακλείου" Κ.Α. : 15-7431.003 Προϋπολογισμός : 44.999,55 με Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 1η ΟΜΑΔΑ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» (για τα πακέτα Β, Ε, ΣΤ και Η )

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» (για τα πακέτα Β, Ε, ΣΤ και Η ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13519 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΛ.: 2531352424 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού κατοικιών σε είδη σπιτιού και λοιπό οικιακό εξοπλισμό

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού κατοικιών σε είδη σπιτιού και λοιπό οικιακό εξοπλισμό Ηράκλειο, 25/05/2017 Αρ. Πρωτ:. Προς: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού κατοικιών σε είδη σπιτιού και λοιπό οικιακό εξοπλισμό Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) Βέροια 16/03/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 2999 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 3SYMV00804877 203-2-23!"#$"%&' (P*%++,++',,,,' -. /0 00 / - 2!"#$!#!%$"&'('(& )* $+ / & (!+, -*%!.%./0$!&(2* 3456527 8 & )9'8* 9:'&' !%%/?(9@!+ =6+"AB!>!%$% "+ =8!+$!6!!A/>0B+.+ =8"+$%!"+.&B/C,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού κατοικιών σε είδη σπιτιού και λοιπό οικιακό εξοπλισμό

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού κατοικιών σε είδη σπιτιού και λοιπό οικιακό εξοπλισμό Ηράκλειο, 07/06/2017 Αρ. Πρωτ:. Προς:...... Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού κατοικιών σε είδη σπιτιού και λοιπό οικιακό εξοπλισμό Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος Πληροφορίες : Μακριπλής Γ. Τηλ. 2271350876 e mail : gmakriplis@chios.gov.gr Αρ. Πρωτ.: 43750/01 12-2015 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 1 2.10.1.3 Απλώστρες φορητές 2 40,00 80,00 98,40 2 2.11.2.1 Επαγγελµατική ηλεκτρική σκούπα 1 750,00 750,00 922,50 3 2.9.1.11 Επιτοίχια Ποτηριέρα ( ιαστάσεων 190Χ34Χ70) 1 380,00 380,00 467,40 4 2.9.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4324690ΒΥ-Ω4Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 30-10-2012 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 8647 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γενικοί Όροι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γενικοί Όροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/96/152423/Σ.1006 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Δ3Α) Χανιά, 07 Ιουλ 17 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών ιεύθυνση Πλατεία Τσιροπινά Ταχ.κώδικας 84100 Πληροφορίες Ε. Μαούτσος Τηλέφωνα 22813 61518 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,00 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,00 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ταχ. /νση: ΑΓ.ΤΙΤΟΥ 1 Τ.Κ: 71202 Αρµόδιος : Τζανιδακης Βασίλης Τηλ.: 2810-399185 Fax: 2810-229207 E-mail : v-tzanidakis@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. 135788 Ταχ.Διεύθυνση:..Αγιου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185... Fax:... Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ.21687 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Υποεργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου ΠΡ/ΣΜΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου ΠΡ/ΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου 658.341,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο της παρούσης μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 21/05/2018 Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Δωδεκανήσου Παράρτημα Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 21/05/2018 Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Δωδεκανήσου Παράρτημα Κω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα