ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μωραΐτου Θάλεια TELEFAX : Τηλέφωνο: : Σάµος 11/11/2013 Αρ.πρωτ.: οίκοθεν 2833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ : ,78 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 14/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,78 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5) ΣΥΜΒΑΣΗ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗ : ,78 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μωραΐτου Θάλεια TELEFAX : Τηλέφωνο: : IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 14/2013 Για την προµήθεια για τον εξοπλισµό του βρεφονηπιακού σταθµού Ραχών Ικαρίας Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου του Κράτους και άλλες διατάξεις) ΦΕΚ Α/ Τις διατάξεις του Π. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου) ΦΕΚ 150 Α/ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (A 19) «Προµήθειες δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 4. Τον Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 5. Τις διατάξεις του Π. 137/ «Οργανισµός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 6. Την µε Αρ. Πρωτ. 3117/ Σύµφωνη Γνώµη της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Άρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 7. Την υπ αρίθµ. 667/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 8. Την υπ αρίθµ. 1009/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό, εκτιµώµενης δαπάνης ,78 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια εξοπλισµού στον βρεφονηπιακό σταθµό Ραχών Ικαρίας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού η οποία έχει συσταθεί µε την υπ αριθµ. 349/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ιαγωνισµού 1.1 Αναθέτουσα Αρχή του ιαγωνισµού είναι η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 1.2 Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό: ιεύθυνσης Τεχνικής Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου ιεύθυνσης έδρας: ερβενακίων και Αλέξη Αλέξη, Σάµος Τηλέφωνα επικοινωνίας: ,50463 Fax: Πληροφορίες: Μαρία Γκόγκου 1.3 Ο ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια όλων ανεξαιρέτως των ειδών τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Α, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Γίνονται δεκτές

3 (επί ποινή αποκλεισµού) προσφορές µόνο για το σύνολο των ειδών και δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµατα της ζητούµενης ποσότητας ή για ορισµένα από τα ζητούµενα είδη. 1.4 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής 2. Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ιευκρινίσεων 2.1. Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση του πλήρους τεύχους της παρούσας διακήρυξης στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : και στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr 2.2. Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη αυτής, διατίθεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάµου πληροφορίες Μαρία Γκόγκου κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση (URL) : Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας, µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Ηµεροµηνία ιενέργειας του ιαγωνισµού 3.1. Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο γραφείο της ιεύθυνσης Τεχνικής Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου την 11/12/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων η διαδικασία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές 4. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπο τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στα Γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικής Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, ερβενακίων 1, Τ.Κ µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Οι προσφορές, ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύµφωνα µε το κατωτέρω υπόδειγµα:

4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Επιλογή Αναδόχου της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4.6 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.7 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.8 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια όλων ανεξαιρέτως των ειδών που περιγράφονται στο παράρτηµα Α' 4.10.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19 του Π..118/ Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 της διακήρυξης Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και παραδίδονται µε απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό προς φύλαξη Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται µε απόφαση του αρµόδιου φορέα στην επιτροπή αξιολόγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..118/07 όπου και θα αποσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στην ιακήρυξη Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.

5 4.18.Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 5.1. ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαράδεκτου στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών 6. ικαιολογητικά συµµετοχής Ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλαµβάνει στο φάκελο δικαιολογητικών τα εξής έγγραφα: 1. επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: i. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, ήτοι: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. iv. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα και για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού v. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

6 vi. εν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος, vii. εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 2. ικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο επί ποινή αποκλεισµού τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία σφραγίζονται και ελέγχονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. α) Για Έλληνες πολίτες: 1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδοποίησης κατακύρωσης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης κατακύρωσης. β) Για αλλοδαπούς: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3 του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης κατακύρωσης γ) Για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος αντίστοιχα. 2 Πιστοποιητικά έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο v του παρόντος άρθρου. 3 Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για της Α.Ε απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περιπτώσεις 1 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου

7 4 Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσων αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στο µητρώο ανώνυµων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών Ο.Ε και Ε.Ε το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης δ) Για συνεταιρισµούς: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περ. 1 του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περ. 2 του εδαφίου β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα, και της περ. 2 του εδαφίου γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) Για ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στην ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 7. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του αντικειµένου όπως αυτός έχει δοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ώστε να προκύπτει µε µονοσήµαντο, τρόπο η ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας». Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για µία πενταετία καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των ειδών (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο µειοδότης). Με ποινή αποκλεισµού κατατίθενται οδηγίες χρήσεως σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, αναλόγως του προσφερόµενου είδους, συνταγµένα κατά προτίµηση στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

8 8. Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης. Επίσης ο προµηθευτής µε την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (διατήρησης) αξίας 3% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από τον συµβατικό χρόνο καλής λειτουργίας (ή διατήρησης). 9. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσας προκήρυξης. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στους τόπους προορισµού. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια πακέτων εποµένως η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 10. Κατακύρωση ιαγωνισµού Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: α. Το προς προµήθεια είδος, β. Την ποσότητα, γ. Την τιµή. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη, στ.την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όµως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

9 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 11. Όροι Σύµβασης- ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 11.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού τους ορίζονται οι 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται ή να µετατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 26του Π. 118/ Τόπος παράδοσης: Η παράδοση όλων των προς προµήθεια ειδών θα γίνει στο κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθµού που βρίσκεται στον οικισµό Αγίου ηµητρίου Ραχών Ικαρίας. Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο των 120 ηµερολογιακών ηµερών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παραλαβή των ειδών προµήθειας θα γίνει από τριµελείς επιτροπή παραλαβής, µε βάση τα παρακάτω στοιχεία: τη σύµβαση τη τεχνική προσφορά του αναδόχου τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προµήθειας που κατακυρώθηκαν Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ηµερών από την άφιξη των ειδών στον προορισµό τους Τρόπος Πληρωµής Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής 1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης, β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα, δ. Την τιµή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών, στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες, θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,

10 ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙ ΟΥΣ (ΤΕΜ.) 1. Καρεκλάκια βρεφών 6 2. Καρεκλάκια νηπίων Ρηλάξ βρεφικό 3 4. Τραπεζάκια παραλληλόγραµµα νηπίων 120x60Χ56 cm ξύλινα 4 5. Κρεβατάκια νηπίων ξύλινα από οξιά µε στρώµα 6 6. Κρεβατάκια βρεφών από οξιά µε στρώµα 6 7. Πάρκο βρεφικό 2 8. Μαξιλαράκι τετράγωνο Μαξιλαράκι ύπνου Αλλαξιέρα βρεφών µε συρταροθήκη, ξύλινη Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη Στρωµατάκι ύπνου νηπίων µε επένδυση από δερµατίνη Ερµάριο 6 θέσεων µε ντουλάπια Βιβλιοθήκη ξύλινη 165x40x150 cm Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσµένο αφρολέξ ανοιγόµενο Παιχνιδοθήκη µε 6 παιχνιδόκουτα Κουκλοθέατρο δύο οθονών Ζωάκι περπατούρα Βρεφικά παιχνίδια Γιγαντότουβλα σε σάκο 120 τεµ Σετ αυτοκινήτων Κουβαδάκια µε τσουγκράνες και φτυαράκια Καρότσι κηπουρού µε 5 εργαλεία Παιδικά πάζλ Παιδικά βιβλία CD µε παιδικά έργα CD µε παιδικά τραγούδια CD ήχων που θα περιλαµβάνει και πλαστικές κάρτες Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες) Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (δακτυλόκουκλες) Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου Μαριονέτες Γραφείο από µελαµίνη, Κάθισµα εργασίας περιστρεφόµενο Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασµάτινες Ντουλάπα γραφείου δίφυλλη Καλόγερος µεταλλικός Καναπές διθέσιος µε δερµατίνη Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινο 120x60x43 cm Έπιπλα τηλεόρασης βίντεο από µελαµίνη Πολυµηχάνηµα Φορητός Υπολογιστής Τηλεοράσεις 32ins τεχνολογίας LCD έγχρωµες DVD player Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-cd player MP Ραφιέρα αποθήκης από µελαµίνη 10 τ.µ. 47. Τραπέζι κουζίνας από οξιά 100x80 cm Καρέκλες κουζίνας από οξιά Τρόλεϊ σερβιρίσµατος Καλάθια φρούτων µεταλλικά INOX 3

12 51. Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεµαχίων Μαρµίτα 37 λίτρων Ανοξείδωτη / Ψωµιέρα αποθήκευσης ψωµιού Σουρωτήρι ζυµαρικών Φ36 ανοξείδωτο Σετ µπολ µαγειρέµατος ΙΝΟΧ των 4 τεµαχίων Κανάτες νερού γυάλινες Σετ µπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεµαχίων Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα των 4 τεµ. µε καπάκι Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεµαχίων ίσκοι σερβιρίσµατος αντιολισθητικοί από µελαµίνη και φελλό, µεγάλοι παραλληλόγραµµοι 60χ40 εκ Σετ 3 γυάλινων δοχείων ζάχαρης κλπ Σετ 6 γυάλινων δοχείων µπαχαρικών κλπ Σετ κούπες πορσελάνης των 6 τεµαχίων Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεµαχίων πορσελάνης Κούπες µελαµίνης Ποτήρι µελαµίνης Μπολ παιδικό Πιάτο βαθύ µελαµίνης Πιάτο ρηχό µελαµίνης Πιάτο φρούτου Μπολ παγωτού Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεµ Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα µε λαβή µελαµίνης Κουτάλι µεγάλο Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα Πιρούνι µεγάλο Σουρωτήρι ανοξείδωτο 24εκ Κουτάλα ανοξείδωτη ραγού 35εκ Κουτάλα ξαφρίσµατος τρυπητή ανοξείδωτη 34,5εκ Κουτάλα σούπας ανοξείδωτη 31εκ Πιρούνα ψητού ανοξείδωτη 34,5 εκ Σπάτουλα ανοξείδωτη 34,5εκ Τρίφτης χειρός τετράγωνος ανοξείδωτος 24εκ Ψιλόφλουδος καθαριστής ανοξείδωτος 17,5εκ Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 30εκ Σετ 3 ψαλίδια κουζίνας εκ Σετ µαχαίρια 7 τεµαχίων Βάση κοπής ξύλινη Μπλέντερ 0.5 λίτρων Σκάλα αλουµινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών Καλάθια άπλυτων ρούχων µπαµπού Απλώστρες ρούχων αλουµινίου Κάδος σκουπιδιών πλαστικά των 25 λίτρων Καλάθια αχρήστων µικρά Σφουγγαρίστρα µε καρότσι Σκούπα και φαράσι µε κοντάρι Φαρµακείο ξύλινο Πλυντήριο ρούχων κάδου 8 κιλών Στεγνωτήριο ρούχων Πρέσα σιδερώµατος µε ατµό Ηλεκτρική σκούπα Πλυντήριο πιάτων Ψυγείο 400 λίτρων µε καταψύκτη και κυκλοφορία αέρα Κουζίνα Απορροφητήρας Πολυµίξερ 900W 1

13 108. Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός συνεχούς ροήs 85W Βραστήρας νερού Καφετιέρα Τραπεζοµάντιλα υφασµάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 1,80Χ1,40m Σουπλά πλαστικά Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεµαχίων Σετ πετσέτες προσόψια των 3 τεµαχίων Σαλιάρες πετσετέ µε αδιάβροχη επένδυση Σετ 2 σεντόνια, κουβέρτα πικέ και µαξιλαροθήκη βρεφονηπιακά Κουβέρτες παιδικές υποαλεργικές Κρεµάστρες ξύλινες Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινα 52 m 120. Κουρτίνες παραθύρων 80 m 121. Μοκέτες επαγγελµατικού τύπου 60 τ.µ πιγκαλ τουαλέτας ανοξείδωτο 39 εκ Κάδος απορριµµάτων 5Λ ανοξείδωτος µε καπάκι και πεντάλ Καθρέφτης µπάνιου Θήκη για οικιακό ρολό από ανοξείδωτο ατσάλι Ξύλινος κάδος απορριµµάτων εξωτερικής χρήσης Ελληνική σηµαία µε κοντάρι 1

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Απαιτούµενης δαπάνης για την προµήθεια και παράδοση του εξοπλισµού που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ραχών που θα κατασκευαστεί στον Άγιο ηµήτριο του ήµου Ραχών Ικαρίας. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( )* ΑΠΑΝΗ ( ) 1. Καρεκλάκια βρεφών 6 70, Καρεκλάκια νηπίων 20 45, Ριλάξ βρεφικό 3 60, Τραπεζάκια παραλληλόγραµµα νηπίων 120x60Χ56 cm ξύλινα 4 140, Κρεβατάκια νηπίων ξύλινα από οξιά µε στρώµα 6 400, Κρεβατάκια βρεφών από οξιά µε στρώµα 6 250, Πάρκο βρεφικό 2 100, Μαξιλαράκι τετράγωνο 15 10, Μαξιλαράκι ύπνου 15 10, Αλλαξιέρα βρεφών µε συρταροθήκη, ξύλινη 1 500, Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη 1 650, Στρωµατάκι ύπνου νηπίων µε επένδυση από δερµατίνη 4 45, Ερµάριο 6 θέσεων µε ντουλάπια 5 325, Βιβλιοθήκη ξύλινη 165x40x150 cm 8 300, Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσµένο αφρολέξ ανοιγόµενο 6 150, Παιχνιδοθήκη µε 6 παιχνιδόκουτα 2 300, Κουκλοθέατρο δύο οθονών 1 550, Ζωάκι περπατούρα 2 30, Βρεφικά παιχνίδια 4 30, Γιγαντότουβλα σε σάκο 120 τεµ. 2 50, Σετ αυτοκινήτων 1 30, Κουβαδάκια µε τσουγκράνες και φτυαράκια 10 10, Καρότσι κηπουρού µε 5 εργαλεία 4 30, Παιδικά πάζλ 10 15, Παιδικά βιβλία 40 15, CD µε παιδικά έργα 30 18, CD µε παιδικά τραγούδια 10 12, CD ήχων που θα περιλαµβάνει και πλαστικές κάρτες 5 32, Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες) 3 35, Σετ κούκλες κουκλοθέατρου (δακτυλόκουκλες) 2 20, Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου 3 25, Μαριονέτες 2 15, Γραφείο από µελαµίνη, 3 350, Κάθισµα εργασίας περιστρεφόµενο 3 140, Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασµάτινες 6 60, Ντουλάπα γραφείου δίφυλλη 2 280, Καλόγερος µεταλλικός 2 60, Καναπές διθέσιος µε δερµατίνη 2 600, Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινο 120x60x43 cm 2 100, Έπιπλα τηλεόρασης βίντεο από µελαµίνη 2 450, Πολυµηχάνηµα 1 400, Φορητός Υπολογιστής 2 500, Τηλεοράσεις 32ins τεχνολογίας LCD έγχρωµες 2 400, DVD player 2 60, Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-cd player MP3 2 80, Ραφιέρα αποθήκης από µελαµίνη 10 τ.µ. 130,

15 47. Τραπέζι κουζίνας από οξιά 100x80 cm 1 200, Καρέκλες κουζίνας από οξιά 4 45, Τρόλεϊ σερβιρίσµατος 2 180, Καλάθια φρούτων µεταλλικά INOX 3 15, Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεµαχίων 1 300, Μαρµίτα 37 λίτρων Ανοξείδωτη / , Ψωµιέρα αποθήκευσης ψωµιού 1 50, Σουρωτήρι ζυµαρικών Φ36 ανοξείδωτο 2 25, Σετ µπολ µαγειρέµατος ΙΝΟΧ των 4 τεµαχίων 2 50, Κανάτες νερού γυάλινες 6 20, Σετ µπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεµαχίων 1 20, Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτα των 4 τεµ. µε καπάκι 1 350, Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεµαχίων 1 80, ίσκοι σερβιρίσµατος αντιολισθητικοί από µελαµίνη και 6 20, φελλό, µεγάλοι παραλληλόγραµµοι 60χ40 εκ. 61. Σετ 3 γυάλινων δοχείων ζάχαρης κλπ 1 30, Σετ 6 γυάλινων δοχείων µπαχαρικών κλπ 1 30, Σετ κούπες πορσελάνης των 6 τεµαχίων 5 12, Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεµαχίων πορσελάνης 2 15, Κούπες µελαµίνης 20 3, Ποτήρι µελαµίνης 20 3, Μπολ παιδικό 30 3, Πιάτο βαθύ µελαµίνης 30 3, Πιάτο ρηχό µελαµίνης 30 4, Πιάτο φρούτου 30 3, Μπολ παγωτού 30 2, Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης 2 80, Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεµ. 3 10, Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα µε λαβή µελαµίνης 25 5, Κουτάλι µεγάλο 12 3, Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα 12 2, Πιρούνι µεγάλο 12 2,20 26, Σουρωτήρι ανοξείδωτο 24εκ 2 3, Κουτάλα ανοξείδωτη ραγού 35εκ 2 4, Κουτάλα ξαφρίσµατος τρυπητή ανοξείδωτη 34,5εκ 2 4, Κουτάλα σούπας ανοξείδωτη 31εκ 2 4, Πιρούνα ψητού ανοξείδωτη 34,5 εκ 2 3, Σπάτουλα ανοξείδωτη 34,5εκ 2 4, Τρίφτης χειρός τετράγωνος ανοξείδωτος 24εκ 1 3, Ψιλόφλουδος καθαριστής ανοξείδωτος 17,5εκ 1 2,00 2,0 86. Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 30εκ 1 2, Σετ 3 ψαλίδια κουζίνας εκ 1 4, Σετ µαχαίρια 7 τεµαχίων 1 100, Βάση κοπής ξύλινη 2 3, Μπλέντερ 0.5 λίτρων 1 30, Σκάλα αλουµινίου υπηρεσίας 8 σκαλοπατιών 2 60, Καλάθια άπλυτων ρούχων µπαµπού 2 70, Απλώστρες ρούχων αλουµινίου 2 25, Κάδος σκουπιδιών πλαστικά των 25 λίτρων 2 20, Καλάθια αχρήστων µικρά 10 10, Σφουγγαρίστρα µε καρότσι 1 80, Σκούπα και φαράσι µε κοντάρι 2 10, Φαρµακείο ξύλινο 1 80, Πλυντήριο ρούχων κάδου 8 κιλών 1 300, Στεγνωτήριο ρούχων 1 600, Πρέσα σιδερώµατος µε ατµό 1 250, Ηλεκτρική σκούπα 2 200, Πλυντήριο πιάτων 1 600,00 600

16 104. Ψυγείο 400 λίτρων µε καταψύκτη και κυκλοφορία αέρα 1 800, Κουζίνα 1 600, Απορροφητήρας 1 200, Πολυµίξερ 900W 1 330, Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός συνεχούς ροήs 85W 1 50, Βραστήρας νερού 4 40, Καφετιέρα 1 50, Τραπεζοµάντιλα υφασµάτινα αλέκιαστα, διαστάσεων 4 45, ,80Χ1,40m Σουπλά πλαστικά 25 5, Σετ πετσέτες κουζίνας των 2 τεµαχίων 3 12, Σετ πετσέτες προσόψια των 3 τεµαχίων 10 30, Σαλιάρες πετσετέ µε αδιάβροχη επένδυση 15 5, Σετ 2 σεντόνια, κουβέρτα πικέ και µαξιλαροθήκη 16 50, βρεφονηπιακά 117. Κουβέρτες παιδικές υποαλεργικές 16 30, Κρεµάστρες ξύλινες 4 65, Κουρτινόξυλα παραθύρων ξύλινα 52 m 20, Κουρτίνες παραθύρων 80 m 40, Μοκέτες επαγγελµατικού τύπου 60 τ.µ. 25, πιγκαλ τουαλέτας ανοξείδωτο 39 εκ 9 5, Κάδος απορριµµάτων 5Λ ανοξείδωτος µε καπάκι και πεντάλ 9 11, Καθρέφτης µπάνιου 4 100, Θήκη για οικιακό ρολό από ανοξείδωτο ατσάλι 9 10, Ξύλινος κάδος απορριµµάτων εξωτερικής χρήσης 2 150, Ελληνική σηµαία µε κοντάρι 1 150, ΣΥΝΟΛΟ ,40 Φ.Π.Α. 16% 6.764,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,78 *Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά και η τοποθέτηση Σάµος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σάµος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ.Τ.Ε Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη οικονοµικότερη τιµή, για τον εξοπλισµό που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ραχών που θα κατασκευαστεί στον Άγιο ηµήτριο του ήµου Ραχών Ικαρίας. Άρθρο 2 ο Τεχνικά χαρακτηριστικά Όλα τα ζητούµενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου, φτιαγµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών και για την υγιεινή τροφίµων αντίστοιχα για τα σκεύη. Θα φέρουν σήµανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη µε ISO Οι αναφερόµενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη µεγέθους του εκάστοτε υλικού. Οµοίως ενδεικτικές είναι και οι αναφερόµενες συνθέσεις και µπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά αναλόγου τύπου και αριθµού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα ναι χρωµατιστό, η επιλογή χρώµατος θα γίνει από την υπηρεσία. Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεµένες γωνιές για την αποφυγή ατυχηµάτων και θα είναι βερνικωµένα όπου απαιτείται. Τα σκεύη κουζίνας θα είναι ανοξείδωτα (18/10) επαγγελµατικού τύπου. Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι τύποι ή ισοδύναµοι. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜAXIA) 1. Καρεκλάκια βρεφών µε ανατοµικό κάθισµα από ξύλο επενδυµένο µε αφρώδες υλικό και πλαστικό κάλυµµα και πλάτη σε σχήµα ζώου, εξολοκλήρου κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, διαστάσεων 37Χ45Χ60 cm. Θα φέρουν υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας. Τα πέλµατα θα φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια Καρεκλάκια νηπίων κατασκευασµένος ο σκελετός, οι συνδέσεις εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισµα και ή πλάτη από συνθετικό ξύλο Μ.D.F πάχους 12mm. µε επένδυση φορµάικας σε 4 χρωµατισµούς (κόκκινο, µπλε, κίτρινη, πράσινη),πάχους 1mm. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατοµής 3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις µορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατοµής 3,5Χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισµα θα συνδέεται µε το σκελετό µε τρεις µεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισµα και δύο στο σκελετό)και 4 καβίλιες 12mm δυο ανά πλευρά και θα ενισχύεται και µε κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι στρογγυλευµένες όπως επίσης στρογγυλευµένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα άκρα της καρέκλας. Η σύνδεση της πλάτης µε το ζευγάρι των πίσω ποδιών γίνεται µορσαριστή αλλά µε µικρή κλίση ως προς την κατακόρυφη πλάτη θα έχει διάσταση 28 εκχ10 εκ.τα ορατά σόκορα της πλάτης όπως και της έδρας διαµορφώνονται µε καµπυλότητα στη σβούρα. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισµα. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις εξωτερικές: 30Χ30Χ55 εκ.. ιαστάσεις καθίσµατος: 31Χ29 εκ.. Ύψος καθίσµατος : 30 εκ Ριλάξ βρεφικό µε µεταλλικό σκελετό 3 4. Τραπεζάκια παραλληλόγραµµα νηπίων 120x60Χ56 cm ξύλινα. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατοµή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ή σε άλλο χρώµα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορµάικας σε διάφορα χρώµατα. Η σύνδεση του σκελετού µε το καπάκι θα γίνεται µε έξι βιδωτές µεταλλικές γωνίες και κόλλα για µεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. 4

18 Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Κρεβατάκια νηπίων ξύλινα από φουρνιστή οξιά µε προστατευτικό καγκελάκι και πάτο από 5. πήχες. Θα φέρει στρώµα από κοκοφοίνικα 6 Κρεβατάκια βρεφών από φουρνιστή οξιά µε κάγκελο και πάτο από πήχες. Θα φέρει ρόδες 6. και στρώµα ορθοπεδικό από κοκοφοίνικα. 6 Πάρκο βρεφικό από ξύλο φουρνιστής οξιάς διαστάσεων 125Χ125Χ65 εκ.. Θα περιλαµβάνει 7. στρώµα. 2 Μαξιλαράκι τετράγωνο από αφρώδες υλικό, µε επένδυση από ύφασµα, διαστάσεων 8. 30Χ30Χ7 εκ. 15 Μαξιλαράκι βρεφικό, υποαλλεργικό από βαµβάκι διαστάσεων 30Χ40 εκ. Σύνθεση: 9. Εσωτερικό 100% microfibre, εξωτερικό κάλυµµα 100% βαµβάκι 15 Αλλαξιέρα βρεφών µε συρταροθήκη και ντουλάπια, ξύλινη, διαστάσεων 82χ40χ100 cm, 10. έγχρωµη. Θα είναι διακοσµηµένη µε ζωάκια χαραγµένα στο ξύλο. Θα έχει πτυσσόµενη επιφάνεια και θα περιλαµβάνεται στρωµατάκι. 1 Ντουλάπα βρεφών, ξύλινη µε δύο φύλλα και συρταροθήκη στο κέντρο, συνολικών 11. διαστάσεων 120Χ48Χ179 cm. Τα φύλλα θα φέρουν plexi glass και διακοσµήσεις µε ζωάκια, χαραγµένα στο ξύλο Στρωµατάκι ύπνου νηπίων µε επένδυση από δερµατίνη 4 Ερµάριο 6 θέσεων µε ντουλάπια για την τακτοποίηση των προσωπικών αντικειµένων από 13. ξύλο MDF διαστάσεων 80Χ40Χ120 cm. Θα είναι διακοσµηµένα µε ζωάκια και λουλουδάκια χαραγµένα στο ξύλο. 5 Βιβλιοθήκη ξύλινη µεγέθους 165x40x150 cm από ξύλο MDF χρωµατιστό, µε ράφια, 14. ντουλάπια και 12 συρτάρια στο κάτω µέρος. Θα φέρει σκεπή µε καµινάδα. 8 Αφρώδη καναπεδάκια από πεπιεσµένο αφρολέξ και επενδεδυµένα µε ύφασµα. Θα είναι 15. ανοιγόµενα διαστάσεων 120Χ60Χ40 εκ. 6 Παιχνιδοθήκη µε 6 παιχνιδόκουτα από MDF χρωµατιστό 80Χ50Χ85 cm. Τα παιχνιδόκουτα 16. θα είναι από πλαστικό Κουκλοθέατρο δύο οθονών Ζωάκι περπατούρα 2 Βρεφικά παιχνίδια (ενδεικτικά «Κέντρο δραστηριοτήτων», «Μαγικό σπιτάκι», «Ταµειακή 19. µπεµπέ ήχων», «Πιάνο βρεφικό µε ήχους»). Τελική επιλογή από επίβλεψη Γιγαντότουβλα σε σάκο 120 τεµ. 2 Σετ αυτοκινήτων που αποτελείται ενδεικτικά από φορτηγό, φορτωτή, απορριµµατοφόρο, 21. γερανό, µπετονιέρα τα οποία θα είναι άθραυστα και διαστάσεων 25cm. Τελική επιλογή από επίβλεψη Κουβαδάκια µε τσουγκράνες και φτυαράκια Καρότσι κηπουρού µε 5 εργαλεία Πάζλ παιδικά 10 Παιδικά βιβλία (εκπαιδευτικά, εικαστικά, µυθολογία). Η επιλογή των τίτλων θα γίνει από 25. την επίβλεψη και από προσκοµιζόµενη λίστα τουλάχιστον 150 τίτλων. 40 CD µε παιδικά θέµατα. Η επιλογή των τίτλων θα γίνει από την επίβλεψη και από 26. προσκοµιζόµενη λίστα τουλάχιστον 60 τίτλων CD µε παιδικά τραγούδια (κίνησης ή θεάτρου) CD ήχων που θα περιλαµβάνει και πλαστικές κάρτες για σύνδεση µε τους ήχους Κούκλες κουκλοθέατρου γαντόκουκλες (σετ 10 τεµ.) Κούκλες κουκλοθέατρου δακτυλόκουκλες (σετ 12 τεµ.) Βάση για κούκλες κουκλοθέατρου ξύλινη Μαριονέτες 2 Γραφείο από µελαµίνη, επαγγελµατικό µε τρία συρτάρια και ποδιά, διαστάσεων 33. 1,80Χ1,80Χ0,72 m 3 Κάθισµα εργασίας γραφείου, µε πλάτη ψηλή, µε µπράτσα, τροχήλατο ανατοµικό. Με 34. σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή µε ρόδες. Το ύψος ρυθµίζεται µε µοχλό. 3 Καλύπτεται από ανθεκτική δερµατίνη σε διάφορα χρώµατα. 35. Καρέκλες συνεργασίας απλές υφασµάτινες µε µεταλλικό χρωµέ σκελετό, χωρίς µπράτσα Ντουλάπα γραφείου δίφυλλη από MDF διαστάσεων 0,90Χ0,45Χ2,00 m, µε ράφια Καλόγερος µεταλλικός χρωµέ µε θήκη για οµπρέλες στο κάτω µέρος Καναπές διθέσιος υφασµάτινος µε σκελετό µεταλλικό και επένδυση από δερµατίνη. Το 3

19 σώµα του καθίσµατος θα είναι από αφρώδες καλουπωτό πολυουρεθάνης. 39. Τραπεζάκι υποδοχής από MDF 120x60x43 cm 2 Έπιπλο τηλεόρασης από µελαµίνη. Θα φέρει 6 συρτάρια για αποθηκευτικό χώρο και θα 40. έχει εξωτερικές διαστάσεις 90Χ45Χ170 cm. Ο χώρος τοποθέτησης της τηλεόρασης θα είναι κλειστός. 2 Πολυµηχάνηµα θα είναι φαξ, αντιγραφικό, σαρωτής και εκτυπωτής laser ή inkjet, για 41. σελίδα Α4, 4 χρωµάτων, USB υψηλής ταχύτητας, Ethernet 10 Base-T, IEEE b, IEEE g και θα υποστηρίζει κύκλο εργασιών σελ./µήνα τουλάχιστον. 1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ οθόνη 17, µνήµη 4GB, Σκληρό δίσκο 500GB το ελάχιστο, µε 42. ενσωµατωµένα ηχεία µικρόφωνο και κάµερα, προεγκατεστηµένο λογισµικό Windows 8, 64 bit Τηλεοράσεις 32 ins τεχνολογίας LCD έγχρωµες 2 DVD PLAYER αναπαραγωγή δίσκων DVD Video, CD ήχου, VCD, Super VCD, DVD-R/RW (φορµά βίντεο),αναπαραγωγή DVD-R / RW (µορφή VR), DVD-R / RW (µορφή VR), DVD+R / RW / R DL, δίσκων CDR / RW, JPEG, MP3 DivX, Μορφή µέσου NTSC, PAL Τηλεχειριστήριο Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Έξοδος ήχου Στερεοφωνικός Πηγή τροφοδοσίας AC 230V (50 Hz) Τύπος προτύπου Επιτραπέζιο 45. Φορητό ράδιο-κασετόφωνο-cd player MP3 2 Ραφιέρα αποθήκης από µελαµίνη µε πλάτη και πλαϊνά. Θα φέρει ράφια που θα έχουν cm απόσταση µεταξύ τους. 10 τ.µ. 47. Τραπέζι κουζίνας από οξιά 100x80 cm Καρέκλες κουζίνας από οξιά 4 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος διώροφο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και επένδυση φορµάικας στα 49. ράφια, διαστάσεων 90Χ60Χ95 cm Καλάθια φρούτων µεταλλικά INOX 3 Σετ κατσαρόλες-κατσαρολάκια ΙΝΟΧ των 5 τεµαχίων. Οι διαστάσεις τους θα είναι Φ30Χ (21 lt), Φ28Χ28 (17lt), Φ28Χ18 (11 lt), Φ24Χ11 (5,5lt), Φ20Χ10 (4lt). Θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα καπάκια 1 Μαρµίτα 37 λίτρων Ανοξείδωτη /10 Με τριπλό πάτο Κατάλληλη για εστίες αερίου ή 52. ηλεκτρικές 1 Ψωµιέρα αποθήκευσης που αποτελείται από καλάθι µε καµπύλο ανοιγόµενο κάλυµµα. Το πλάτος της θα είναι 50cm. 54. Σουρωτήρι ζυµαρικών Φ36 ανοξείδωτο Σετ µπολ µαγειρέµατος ΙΝΟΧ των 4 τεµαχίων Κανάτες νερού γυάλινες των 1,5 λίτρων, µε καπάκι Σετ µπρίκια ΙΝΟΧ των 3 τεµαχίων 1 Σετ ταψιά φούρνου ανοξείδωτο 18/10 των 4 τεµαχίων µε καπάκι. Οι διαστάσεις θα είναι Χ40, 60Χ45, 40Χ30, 35Χ25 εκ. µε βάθος 8 cm Σετ τηγάνια ανοξείδωτα των 4 τεµαχίων διαστάσεων Φ22 έως Φ28 και βάθους 4 και 5cm ίσκοι σερβιρίσµατος µεγάλοι παραλληλόγραµµοι Σετ 3 γυάλινων δοχείων ζάχαρης κλπ Σετ 6 γυάλινων δοχείων µπαχαρικών κλπ Σετ κούπες πορσελάνης των 6 τεµαχίων Σετ φλιτζάνια καφέ των 6 τεµαχίων πορσελάνης Κούπες µελαµίνης Ποτήρι µελαµίνης Μπολ παιδικό Πιάτο βαθύ µελαµίνης Πιάτο ρηχό µελαµίνης Πιάτο φρούτου Μπολ παγωτού Σετ πιάτα 18 πιάτων πορσελάνης 2

20 73. Σετ ποτήρια νερού γυάλινα από 6 τεµ Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα µε λαβή µελαµίνης Κουτάλι µεγάλο Μαχαίρια φαγητού ανοξείδωτα Πιρούνι µεγάλο Σουρωτήρι ανοξείδωτο 24εκ Κουτάλα ανοξείδωτη ραγού 35εκ Κουτάλα ξαφρίσµατος τρυπητή ανοξείδωτη 34,5εκ Κουτάλα σούπας ανοξείδωτη 31εκ Πιρούνα ψητού ανοξείδωτη 34,5 εκ Σπάτουλα ανοξείδωτη 34,5εκ Τρίφτης χειρός τετράγωνος ανοξείδωτος 24εκ Ψιλόφλουδος καθαριστής ανοξείδωτος 17,5εκ Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 30εκ Σετ 3 ψαλίδια κουζίνας εκ 1 ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 7 ΤΕΜ Μαχαίρι σεφ 20,5 εκατ Μαχαίρι ψωµιού 20,5 εκατ Μαχαίρι 88. σκαλίσµατος 20,5 εκατ. Μαχαίρι γενικής χρήσης 11,5 εκατ. Μαχαίρι ξεφλουδίσµατος 7,5 1 εκατ. Μασάτι ακονίσµατος Ξύλινη βάση 89. Βάση κοπής ξύλινη 2 ΜΠΛΕΝΤΕΡ Χωρητικότητα σε lt: 0,5 Ταχύτητες: 2 Κανάτα: Πλαστική Κοπτήριο για ξηρούς 90. καρπούς : Θρυµµατισµός πάγου: 1 Σκάλα αλουµινίου κατασκευασµένη από ειδικό προφίλ αλουµινίου µέγιστης αντοχής και ποιότητας ώστε να παρέχουν σταθερότητα και απολυτή ασφάλεια. Το προφίλ στο κορµί είναι 46Χ20 ενώ στο πόδι είναι 30Χ20. Επίσης διαθέτουν µεταλλικό πλατύσκαλο µε αντιολισθητικό τάπητα, διπλά πριτσίνια στο πίσω µέρος κάθε σκαλοπατιού, χιαστή δέσιµο στο πίσω µέρος που ενώνει τα ποδιά, µεντεσέδες µε τρεις πύρους που ενώνει σταθερά το κορµί µε τα ποδιά, αλυσίδες µεταξύ των δυο σκελών. Καλάθι άπλυτων ρούχων από µπαµπού το οποίο θα είναι πυκνοπλεγµένο και ανθεκτικό, µε µεταλλικό µεντεσέ που ανοίγει σαν µπαουλάκι ιαστάσεις: 58χ50χ40 Με 100% βαµβακερό σάκο στο εσωτερικό Πτυσσόµενη απλώστρα ρούχων µε φτερά από ανθεκτικό σκελετό αλουµινίου. Ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. - ιαθέτει προστατευτικές πλαστικές γωνίες Κλείνει για εύκολη αποθήκευση -Ανάπτυγµα απλωµένων ρούχων 20 µέτρα ΜΕΓ.ΒΑΡΟΣ ΡΟΥΧΩΝ: 20 κιλά 94. Κάδος σκουπιδιών πλαστικά των 25 λίτρων µε καπάκι Καλάθια αχρήστων µικρά πλαστικά µε καπάκι ζωάκι 10 Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα και κοντάρι 96. Καρότσι µονό µε µεταλλικό χρωµιωµένο σκελετό. 30lt, µε πρέσα και ρόδες µε φρένο Σκούπα και φαράσι µε κοντάρι 2 Φαρµακείο κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι έχει χαραγµένο 98. σταυρό πίσω από τον οποίο έχει πλέξι γκλας διάφανο. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που 1 χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ιαστάσεις : 40Χ23Χ61 εκ. Θα φέρει γάντζους ανάρτησης 99. Πλυντήριο ρούχων κάδου 8 κιλών διαστάσεων περίπου 60x60x85 ενεργειακής κλάσης Α+ 1 Στεγνωτήριο ρούχων διαστάσεων περίπου 60x60x85 µε σύστηµα συµπύκνωσης 100. υδρατµών, συνολική χωρητικότητα 7kg, φωτεινές ενδείξεις LED για την πορεία του 1 προγράµµατος & προστασία από το τσαλάκωµα. Πρέσα σιδερώµατος Ισχύς: 2200 Watt, Αυτόµατη παραγωγή ατµού: 80 γρ/λεπτό, Πίεση σιδερώµατος: 45 kg, Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 0,45 lt, Ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας και ελέγχου θερµοκρασίας, Θερµαινόµενη πλάκα αλουµινίου, Κλειδαριά ασφαλείας, ιακόπτης επιλογής θερµοκρασίας Ηλεκτρική σκούπα Μέγιστη ισχύς 2000 Watt Φίλτρο εξαερισµού Με αποσπώµενη σακούλα Ρύθµιση απορρόφησης Πλυντήριο Πιάτων 60cm, 3 x 5 προγράµµατα, χωρητικότητα 13 σερβίτσια, 103. χρονοκαθυστέρηση 3/6/9h, κατανάλωση ενέργειας Α, απόδοση πλύσης Α, βαθµός 1 στεγνώµατος Α 104. Ψυγείο µε καταψύκτη 400 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α+ οµοιόµορφη κατανοµή ψύξης 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα