ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κάνιγγος 20 ΤΑΧ. ΚΩ.: Τ.Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΜΠΟΥΡΜΑ ΤΗΛ.: FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/07/2013 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 649 Αριθµός ιακήρυξης 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ A) ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ηµέρα Μήνας Έτος 23/09/ : 00 π.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΠΑΝΗΣ: συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ( ) 02/08/ /08/ /07/2013 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ

2 Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν. 4072/12 «Κεντρική Σύναψη και εκτέλεση Συµβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου». 2. Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α /07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», κατά το µέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 3. Το Π (ΦΕΚ 221 Α 5/11/2009) περί καθορισµού και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π. 24/2010(ΦΕΚ 56/Α),28/2010(ΦΕΚ 64/Α), 50/2010(ΦΕΚ 89/Α), και 96/2010(ΦΕΚ 170/Α) 4. Τα άρθρα 41 παρ.1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα». 5. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και ευθύνη (ΦΕΚ 141/Α/ ) καθώς και το Π..113/ Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α /97) περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεων συµβάσεων Κρατικών Προµηθειών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005 και την οδηγία 2013/16/EE του Συµβουλίου της 13 ης Μαϊου Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16/11/2005». 9. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4055/12(ΦΕΚ Α/51) άρθρο 63 και το Νόµο 4166(ΦΕΚ Α 90/ ) άρθρο Του Π.. 397/88(ΦΕΚ185/Α «Περί οργανισµού του Υπουργείου Εµπορίου» 11. Του Π. 195/95(ΦΕΚ 102/Α) «Οργανισµός Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών» 12. Του Π..59/96(ΦΕΚ51/Α) Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» 13. To Ν. 4152(ΦΕΚ Α 107/9.5.13) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/ /13», παράγ. Ζ: Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. 14. Του Π. 85/2012(ΦΕΚ141/Α) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.118/13 Π. 15. Το Π.. 119/13(ΦΕΚ 153/Α / «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 16. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α /96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. /τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α / ) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών 2

3 του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α /05) και του άρθρου 8 του ν. 3414/ Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ204/Α) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συµβάσεων και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/12 (ΦΕΚ Α 14/ ) και το άρθρο 61 παρ.5 του Ν Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α /05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α /05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 19. Το Ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ α/153/ Το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α/242/ ) «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου ικαιοσύνης», άρθρο 2 για τον προσυµβατικό έλεγχο. 21. Την 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε θέµα: «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». 22. Το Ν. 2198/94 (άρθρο 24) «Αύξηση Αποδοχών ηµοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος (ΦΕΚ 43/Α/ ). 23. Το Ν. 3115/2003 Περί Σύστασης της Αρχής ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών» και την 1001/Φ21/ Απόφαση έγκρισης του Κανονισµού για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. 24. Το Ν.4053/ (ΦΕΚ44/Α/12) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς. Θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο». 25. Το Ν. 4070/12 - Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις. 26. Τον Κανονισµό Ειδικών αδειών Παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ΦΕΚ 1439/Β/ Τον Κανονισµό Γενικών αδειών Παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 504/145/2008) ΦΕΚ 46/Β/ Την τροποποίηση της υπ αρ. αποφ. 504/145/2008 Κανονιστικής Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1445/Β2009). 29. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 30. Το Ν.4155/2013(ΦΕΚ 120/Α / ) Εθνικό Σύστηµα ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις. Τις αποφάσεις: 31. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2013 µε αρ.πρωτ.: 17867/ και Ο/Φ /3201/ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 19203/Α του Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργείας & Κλιµατικής Αλλαγής, 8045/22/ / του Υπ. ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 35562/13/ του Υπ. ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ΜΕ.2/085/0823/ / του Υπ. Εξωτερικών, Βαθµ. Προτερ /Η.4.413(και προέγκριση δαπάνης για το έτος 2014) του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υ5α/οικ.29324/ (και προέγκριση δαπάνης για το 2014) του Υπ. Υγείας, Φ.831.1/134/ Σ.582/ του Υπ. Εθνικής Άµυνας, 1810/ και 1910/ του Υπ. Μακεδονίας Θράκης, 6871/31284/ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ΙΟΙΚ/Φ1.Π/1/99/7733/ του Υπ. ιοικητικής 3

4 Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 10009/ του Υπ. Εσωτερικών, 5152/ , 25144/ του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, 9176/2287/ του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 6257/2.4.13(προέγκριση δαπάνης για το έτος 2014) του Υπ. Τουρισµού, 1321/ (και προέγκριση δαπάνης για το 2014) της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης, 31694/3041/ της Αποκ. ιοίκ. Πελοποννήσου υτ. Ελλάδας και Ιονίου, οικ.38326/ ( και προέγκριση δαπάνης για το 2014) της Αποκ. ιοίκ. Μακεδονίας Θράκης, 5055/49800/ (και προέγκριση δαπάνης για το 2014) της Αποκ. ιοίκ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, οικ.10612/1423/ της Αποκ. ιοίκ. Αιγαίου, 13827/3166/ της Αποκ. ιοίκ. Ηπείρου υτικής Μακεδονίας, και 14537/12428/ (και προέγκριση για το 2014) της Αποκ. ιοίκ. Αττικής. 32. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2014 του Υπουργείου Οικονοµικών µε αρ.πρωτ.: 2/31964/ για το Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου, 2/34079/ ΠΓΚ/ για το Υπ. Περιβάλλοντος Ενεργείας & Κλιµατικής Αλλαγής, 2/33374/ για το Υπ. ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 2/12225/ για το Υπ. ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, 2/41941/ ΠΓΚ/ για το Υπ. Εξωτερικών, 2/48683/ για το Υπ. Εθνικής Άµυνας, 2/30739/ ΠΓΚ/ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2/37072/ του Υπ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 2/37073/ του Υπ. Εσωτερικών, 2/48580/ ΠΓΚ/ για το Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και 2/47749/ ΠΓΚ/ για το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2014 µε αριθµ. πρωτ /5404/ της Αποκ. ιοίκ. Πελοποννήσου υτ. Ελλάδας και Ιονίου, οικ.20286/2976/ της Αποκ. ιοίκ. Αιγαίου, 12664/2951/ της Αποκ. ιοίκ. Ηπείρου υτικής Μακεδονίας. 33. Την µε αρ. 268/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών του Ελληνικού ηµοσίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου). 34. Την µε αρ /2565/ ΟΣ (ΦΕΚ 1590 Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον Καθορισµό Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες. 35. Την µε αρ / (ΦΕΚ1673/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005,όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005» 36. Την µε αρ. Β1.7410/ (ΦΕΚ ΥΟ 507) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «ιορισµού Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου 37. Την µε αριθµ.β3/361/ (φεκ 2422/Β ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων «περί εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων µε εντολή υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ Β3/374/ (ΦΕΚ 2746/Β απόφαση και ισχύει. 38. Την µε αρ / ΙΟΕ/546/ (ΦΕΚ Β 1653/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σκορδά Αθανάσιο.» 39. Tην µε αρ. πρωτ.193/ απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου «περί Σύστασης και Συγκρότησης Οµάδας εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου διακήρυξης παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών Τα έγγραφα: 40. Τα αρ. πρωτ.6/ , 81/ έγγραφά µας προς όλα τα Υπουργεία σχετικά µε έργο παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών του Ελληνικού ηµοσίου. 4

5 41. Το αριθµ.πρωτ.72/ , έγγραφό µας προς τη /νση Οικονοµικής ιαχείρισης του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε έργο παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών του Ελληνικού ηµοσίου. 42. Τα αρ. πρωτ. 128/ , 137/ , 146/ έγγραφά µας προς το Υπουργείο Οικονοµικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά µε έργο παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. 43. Το αρ. 230/ υπηρεσιακό σηµείωµα του Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου, µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το αρ. πρωτ /ΕΞ/ έγγραφο του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για ην αποστολή αντικειµένων επιστολικού ταχυδροµείου και δεµάτων του Ελληνικού ηµοσίου. 44. Το αρ. 381/ υπηρεσιακό σηµείωµα του Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου, µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το αρ. πρωτ. 5Β ΕΞ2013/ έγγραφο της νσης οικονοµικής ιαχείρισης του υπουργείου Οικονοµικών προς τη /νση Προϋπολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών του ιδίου Υπουργείου, µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία µας, σχετικά µε την µεταφορά πιστώσεων σε υπουργεία και λοιπούς φορείς του Ελληνικού ηµοσίου, για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο Ελληνικό ηµόσιο. 45. Το αρ. πρωτ. 164/ έγγραφό µας προς το Υπουργείο Οικονοµικών( /νση οικονοµικής ιαχείρισης) σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων σε Υπουργεία και Λοιπούς Φορείς του ηµοσίου για την παροχή του έργου ταχυδροµικών υπηρεσιών στο Ελληνικό ηµόσιο. 46. Το αρ. πρωτ. 5Β ΕΞ/ έγγραφο του Υπουργείου οικονοµικών σχετικά µε την µεταφορά πιστώσεων σε Υπουργεία και Λοιπούς Φορείς του ηµοσίου για την παροχή του έργου ταχυδροµικών υπηρεσιών στο Ελληνικό ηµόσιο. 47. Το αρ. πρωτ. 203/ έγγραφό µας προς στις Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωµένες ιοικήσεις και λοιπούς Φορείς του ηµοσίου σχετικά µε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ελληνικού ηµοσίου. 48. Το αρ. πρωτ. 211/ έγγραφό µας προς τα Υπουργεία Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωµένες ιοικήσεις και λοιπούς Φορείς του ηµοσίου σχετικά µε τη µεταφορά των πιστώσεων προς αυτά. 49. Το από πρακτικό της οµάδας εργασίας που συστάθηκε µε την αρ. πρωτ. 193/ απόφαση, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε µε την αρ. πρωτ 262/ απόφαση και αφορούσε την σύνταξη σχεδίου /ξης για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών των Yπουργείων και Aποκεντρωµένων ιοικήσεων. 50. Το από πρακτικό της οµάδας εργασίας που επανασυστήθηκε σε σώµα µε την αρ.πρωτ.572/ απόφαση του Γεν Γραµµατέα Εµπορίου, προκειµένου να εξετάσει τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη δηµόσια διαβούλευση επί του σχεδίου /ξης για το διαγωνισµό παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. 5

6 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σε Ευρώ, για το Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ»(εφεξής οι Φορείς, ως Πίνακας Α), όπως αυτό περιγράφεται στους όρους και τα Παραρτήµατα που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Ο διαγωνισµός θα γίνει σε κανονική προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Κάνιγγος 20, Αθήνα). Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενοι από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος τους µικρότερης της ανωτέρω οριζόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: Τις κείµενες διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Τους όρους και τα Παραρτήµατα που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα έξοδα δηµοσίευσης στο µεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ηµόσιο, στη δε Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ε.Ε. Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για να δηµοσιευθεί: στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµόσιων Συµβάσεων της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. σε τρεις (3) Οικονοµικές Ελληνικές Εφηµερίδες, µια (1) φορά. Η διακήρυξη θα αποσταλεί: στα Επιµελητήρια. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το ιαγωνισµό. Για αντίτυπα της διακήρυξης καθώς και για σχετικές πληροφορίες, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στη /νση Ιατρικού Εξοπλισµού Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών ( Κάνιγγος, 20 Αθήνα 3 ος όροφος, γραφείο 314, τηλ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ ΑΣ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α 12 Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12 Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12 Α.1.1. Αντικείµενο ιαγωνισµού 12 Α.1.2. Προϋπολογισµός του Έργου 12 Α.1.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 14 Α.1.4. Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού 14 Α.1.5. Τόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 14 Α.1.6. Παροχή διευκρινίσεων επί της ιακήρυξης. 15 Α.2. ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής 15 Α.2.1. ικαίωµα συµµετοχής 15 Α.2.2. ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατάθεση της προσφοράς 17 Α.2.3. Προϋποθέσεις επάρκειας 24 Α.2.4. Εγγύηση συµµετοχής 27 Α.2.5 ικαιολογητικά κατακύρωσης 28 Α.3. Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 34 Α.3.1 Χρόνος & Τρόπος υποβολής Προσφορών 34 Α.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 35 Α ικαιολογητικά Συµµετοχής 37 Α Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 37 Α Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 37 Α.3.3 Ισχύς Προσφορών 38 Α.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 38 Α.3.5 Τιµές προσφορών Νόµισµα 38 Α.4. ιενέργεια διαγωνισµού Αξιολόγηση Προσφορών 39 Α.4.1. ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 39 Α ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών 39 Α ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Κατάταξη 40 Α ιαδικασία κατακύρωσης 41 Α.4.2. Απόρριψη Προσφορών 42 Α.4.3. ικαστική προστασία - Προσφυγές 42 Α.4.4. Αποτελέσµατα Κατακύρωση ιαγωνισµού 43 Α.4.5. Ματαίωση Επανάληψη ιαγωνισµού 43 Α.5. Κατάρτιση Σύµβασης Γενικοί όροι Σύµβασης 43 Α.5.1. Κατάρτιση σύµβασης - Εγγυήσεις 43 Α Εκτέλεση Σύµβασης 44 Α.5.2. Παραλαβή Τιµολόγηση -Τρόπος Πληρωµής 45 Α.5.3. Χρόνος & Τόπος παροχής υπηρεσιών 45 7

8 Α.5.4. Όροι εκτέλεσης Έργου 46 Α Υποχρεώσεις Αναδόχου 46 Α Υποχρεώσεις Φορέων 47 Α Κοινές Υποχρεώσεις 47 Α Ενώσεις 48 Α.5.5. Ποινικές Ρήτρες - αποζηµιώσεις 48 Α.5.6. Εµπιστευτικότητα Απόρρητο ταχυδροµικών υπηρεσιών 48 Α.5.7. Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις 49 Α.5.8. Καταγγελία Σύµβασης 49 Α.5.9. Εφαρµοστέο ίκαιο 49 Α Ανωτέρα Βία 50 Α Υποχρεώσεις ασφάλισης - Ασφάλεια 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 51 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 51 Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 51 Β.2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 52 Β.3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 52 Β.4. ΟΡΟΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 53 Β.5. ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) 56 Β.6. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 59 Β.6.1. Υποχρέωση Πίστης & Εχεµύθειας 60 Β.6.2. Ανωτέρα Βία 61 Β.6.3. Ευθύνη Ασφάλεια 62 Β.7. Προδιαγραφές Ταχυδροµικών Αντικειµένων 62 Β.7.1. Ταχυδροµικά αντικείµενα εσωτερικού 62 Β.7.2 Ταχυδροµικά αντικείµενα εξωτερικού 63 Β.8. ιακίνηση Ταχυδροµικών Αντικειµένων στο Εξωτερικό 64 Β.8.1 Κατηγορία Χωρών 1 για τη διακίνηση επιστολικής αλληλογραφίας 64 Β.8.2 Κατηγορία Χωρών 2 για τη διακίνηση δεµάτων 64 Β.9. Κατηγορίες βάρους - διαχείρισης 66 Β.10. Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου 80 Β.11. Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου 80 Β.12. Οργάνωση του σχήµατος διοίκησης και υλοποίησης του έργου 81 Β.13. Απολογισµός της παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 85 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους προσφοράς 105 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 106 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 109 8

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 110 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 110 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 111 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 111 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 114 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 114 9

10 Συνοπτικά στοιχεία του Έργου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση Υπηρεσιών Ταξινόµηση κατά σχετικούς κωδικούς CPV : «Ταχυδροµικές Υπηρεσίες» «Ταχυδροµικές Υπηρεσίες που αφορούν επιστολές» «Ταχυδροµικές Υπηρεσίες που αφορούν δέµατα» ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ηµόσιος ιεθνής ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός του έργου για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των νοµίµων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόµενου φόρου εισοδήµατος. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον κάθε Φορέα όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονοµικών ετών 2013 και 2014 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 23/09/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι κρατήσεις που ισχύουν σε κάθε Φορέα, πλέον των κρατήσεων 0.10% υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων) 10

11 Ορισµοί διακήρυξης Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Αναθέτουσα Αρχή Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το οποίο θα Αντίκλητος ή Εκπρόσωπος ιακήρυξη Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών Επιτροπή ενστάσεωνπροσφυγών Έργο Προϋπολογισµός Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατική Τιµή Περιγραφή έργου - Ορισµοί υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και των Φορέων µε αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται η διαδικασία του διαγωνισµού. Επιτροπή παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. την Απόφαση Κατακύρωσης γ. την Προσφορά του Αναδόχου και, δ. τη ιακήρυξη. το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης Κατά την περιγραφή του έργου χρησιµοποιούνται οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 E.E.T.T. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 11

12 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Ανήκει στην αρ. 1/2013 ιακήρυξη Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1. Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι: το Έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ A» για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Σκοπός του παρόντος δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού είναι η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, (παραλαβή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων) για λογαριασµό των Φορέων. Η παροχή των εν λόγω ταχυδροµικών υπηρεσιών, αφορά διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων τόσο µεταξύ των υπηρεσιών των Φορέων (όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στα Παραρτήµατα ΣΤ και Ζ ) όσο και αποστολή και επίδοση της αλληλογραφίας προς τους πολίτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό. Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του έργου, αποκλειόµενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολο του έργου είτε στα επιµέρους τµήµατά του. ΠΙΝΑΚΑΣ Α 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 18. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 19. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 20. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 22. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 23. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 24. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.1.2. Προϋπολογισµός του Έργου Το Έργο χρηµατοδοτείται από τους Προϋπολογισµούς των Εξόδων των Φορέων, για τα οικονοµικά έτη 2013 και

13 Ο προϋπολογισµός του έργου (για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης) ανέρχεται στο ποσό των ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των νοµίµων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόµενου φόρου εισοδήµατος. Η εκτίµηση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης στηρίζεται στα ταχυδροµικά τέλη που κατέβαλε το Υπουργείο Οικονοµικών το έτος H κατανοµή του προϋπολογισµού του έργου ανά φορέα είναι η ακόλουθη: A/A ΦΟΡΕΙΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ (σε ευρώ) ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 18 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

14 A/A ΦΟΡΕΙΣ 19 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 20 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ (σε ευρώ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 23 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Α.1.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση έδρας: Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ.Κ Τηλέφωνο : Fax : Α.1.4. Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας απόφασης διενέργειας. Α.1.5. Τόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται δωρεάν από τη /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών- Τµήµα Γ -3 ος όροφος-γραφείο 314 (Κάνιγγος 20 Αθήνα) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή 14

15 διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης, έχουν την ευθύνη του ελέγχου της από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη µπορούν να το γνωρίσουν έγγραφα στην /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε το αντίτυπο της /ξης να ζητούν από την Υπηρεσία την αναλυτική κατάσταση µε τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των Φορέων και των ΚΕΠ (Παραρτήµατα ΣΤ και Ζ ). Α.1.6. Παροχή διευκρινίσεων επί της ιακήρυξης. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης µέχρι και δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ιακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους Υποψήφιους Ανάδοχους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Α.2. ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής Α.2.1. ικαίωµα συµµετοχής Με δεδοµένο ότι η διακίνηση της αλληλογραφίας των Φορέων καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας φυσικών και νοµικών προσώπων µε διασπορά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007) που έχουν σαν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και διαθέτουν ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική επικράτεια (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012) και επίσης: (α) λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 15

16 (β) πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδροµικών δραστηριοτήτων. (γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν ταχυδροµικό έργο µε συγκεκριµένη συχνότητα (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη) χωρίς καµία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής. (δ) διαθέτουν Πολιτική ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών από την Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Προσφορά. Ειδικότερα στην περίπτωση των Ενώσεων εάν για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, κάποιο µέλος της ένωσης δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε τους ίδιους όρους και την ίδια τιµή. Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης. Οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συµµετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριµένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους και το ειδικό µέρος των υπηρεσιών µε το οποίο θα ασχοληθεί. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε.. Όλα τα µέλη της ένωσης οφείλουν να διαθέτουν για τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες ειδική άδεια από την ΕΕΤΤ (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012) και εγκεκριµένη πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδροµικών υπηρεσιών από την Α..Α.Ε. Η ένωση εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από κάθε συµµετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που -εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας- µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ηµερών. Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος από την συνέχεια του διαγωνισµού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες. Τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης στην περίπτωση που τους ανατεθεί η προµήθεια. Σε περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της προµήθειας αξιολογείται αθροιστικά και όχι ποσοστιαία. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό, δε µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. 16

17 Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων «ικαιολογητικά συµµετοχής» και «Προϋποθέσεις Επάρκειας». Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8α του Π.. 118/07, σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π.. 60/2007 κατά περίπτωση. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ηµοσίου µε απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστηµένα σε κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή δε δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστηµένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. Α.2.2. ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατάθεση της προσφοράς Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και στην παρούσα διακήρυξη. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την Προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ειδικότερα οι προσφέροντες υποβάλουν επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι δικαιολογητικά: Ι. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. που να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα: - στο άρθρο 6 παρ.1 περ α και άρθρο 25 παρ.4 του Π 118/07 Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου - στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση συµµετοχής της παρούσας - στο Παράρτηµα Ε (Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών) 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii. Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π 118/07, σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π 60/2007 κατά περίπτωση: δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περ. 1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/07 δηλαδή: 17

18 α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της σελ. 1)), δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της από 26/5/1997 ( EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ.48), νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 Της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), β) για κάποιο από τα αδικήµατα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, που συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σύµφωνα µε την περ. (2) του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 ή σε ανάλογη κατάσταση. Επίσης, δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, αναφέροντας ρητά την επωνυµία του επιµελητηρίου και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/07 4. Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ.1 περ.γ του Π.. 118/07). 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, µε την οποία θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται µε την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης (άρθρο 6 & παρ.2 & 3 του Π.. 118/07). 6. Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, µε την οποία θα δηλώνεται: 1. Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους 2. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού), και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα. 3. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 4. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 5. Ότι δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 6. Ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 7. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο. 18

19 8. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε την οποία: - θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωµένο Πανελλαδικό ίκτυο καθώς και ότι διατηρεί συνεργασία µε αντίστοιχες Ταχυδροµικές Υπηρεσίες/ εταιρείες άλλων χωρών του εξωτερικού. - θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. ΙΙ ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 1. Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. που να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα: - στο άρθρο 6 παρ.1 περ α και άρθρο 25 παρ.4 του Π 118/07 Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου - στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση συµµετοχής της παρούσας - στο Παράρτηµα Ε (Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών) 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii. Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π 118/07, σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π 60/2007 κατά περίπτωση: δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περ. 1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/07 δηλαδή: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της σελ. 1)), δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της από 26/5/1997 ( EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ.48), νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 Της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), β) για κάποιο από τα αδικήµατα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, που συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σύµφωνα µε την περ. (2) του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 ή σε ανάλογη κατάσταση. Επίσης, δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, αναφέροντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 19

20 διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ.1 περ.γ του Π.. 118/07). 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, µε την οποία θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται µε την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης (άρθρο 6 παρ.2 & 3 του Π.. 118/07). 6. Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, µε την οποία θα δηλώνεται: 1. Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους 2. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα. 3. Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 4. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 5. Ότι δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 6. Ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις προϋποθέσεις επάρκειας (της παρ.α.2.3. της παρούσας) 7. Ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 8. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο. 9. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε την οποία: - θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωµένο Πανελλαδικό ίκτυο καθώς και ότι διατηρεί συνεργασία µε αντίστοιχες Ταχυδροµικές Υπηρεσίες/ εταιρείες άλλων χωρών του εξωτερικού. - θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. ΙΙΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες ηλώσεις υπογράφονται: - από τους ιαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε. και - από τον Πρόεδρο του Σ και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του α. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπροσθέτως: i. Αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο (µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του [για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]). Επιπλέον, επί Ανωνύµων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στην Νοµαρχία (Μητρώο Α.Ε.) του Καταστατικού της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται κωδικοποιηµένο) και της συγκρότησης του ιοικητικού της Συµβουλίου, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές δηµοσιεύσεις. ii. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα ιοίκησης αυτού. β. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα: i) Αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, 20

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα