ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / / : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ"

Transcript

1 A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κάνιγγος 20 ΤΑΧ. ΚΩ.: Τ.Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΜΠΟΥΡΜΑ ΤΗΛ.: FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ (ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ A) ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ Ηµέρα Μήνας Έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / / : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΠΑΝΗΣ: συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ( ) / / / / / / ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ταχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ

2 Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν. 4072/12 «Κεντρική Σύναψη και εκτέλεση Συµβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου». 2. Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α /07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», κατά το µέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 3. Το Π (ΦΕΚ 221 Α 5/11/2009) περί καθορισµού και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π. 24/2010(ΦΕΚ 56/Α),28/2010(ΦΕΚ 64/Α), 50/2010(ΦΕΚ 89/Α), και 96/2010(ΦΕΚ 170/Α) 4. Τα άρθρα 41 παρ.1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα». 5. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και ευθύνη (ΦΕΚ 141/Α/ ) καθώς και το Π..113/ Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α /97) περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεων συµβάσεων Κρατικών Προµηθειών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16/11/2005». 9. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4053/12(ΦΕΚ Α/51) άρθρο Του Π.. 397/88(ΦΕΚ185/Α «Περί οργανισµού του Υπουργείου Εµπορίου» 11. Του Π. 195/95(ΦΕΚ 102/Α) «Οργανισµός Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών» 12. Του Π..59/96(ΦΕΚ51/Α) Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» 13. Του Π. 166/2003(ΦΕΚ138/Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 14. Του Π. 85/2012(ΦΕΚ141/Α) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 15. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α /96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. /τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α / ) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α /05) και του άρθρου 8 του ν. 3414/05. 2

3 16. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ204/Α) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συµβάσεων..και άλλες διατάξεις. 17. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α /05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α /05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 18. Το Ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ α/153/ Το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α/242/ ) «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου ικαιοσύνης», άρθρο 2 για τον προσυµβατικό έλεγχο. 20. Την 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε θέµα: «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». 21. Το Ν. 2198/94 (άρθρο 24) «Αύξηση Αποδοχών ηµοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος (ΦΕΚ 43/Α/ ). 22. Το Ν. 3115/2003 Περί Σύστασης της Αρχής ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών» και την 1001/Φ21/ Απόφαση έγκρισης του Κανονισµού για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. 23. Το Ν.4053/ (ΦΕΚ44/Α/12) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς. Θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο». 24. Ν. 4070/12 - Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις. 25. Κανονισµός Ειδικών αδειών Παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ΦΕΚ 1439/Β/ Κανονισµός Γενικών αδειών Παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 504/145/2008) ΦΕΚ 46/Β/ Τροποποίηση της υπ αρ. αποφ. 504/145/2008 Κανονιστικής Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1445/Β2009). 28. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Τις αποφάσεις: 29. Τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης µε αριθµ Την µε αρ. 268/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών του Ελληνικού ηµοσίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου). 31. Την µε αρ /2565/ ΟΣ (ΦΕΚ 1590 Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον Καθορισµό Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες. 32. Την µε αρ / (ΦΕΚ1673/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005,όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005» 33. Την µε αρ. Β1.7410/ (ΦΕΚ ΥΟ 507) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «ιορισµού Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου 34. Την µε αριθµ.β3/361/ (φεκ 2422/Β ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων «περί εξουσιοδότησης για υπογραφή 3

4 εγγράφων µε εντολή υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ Β3/374/ (ΦΕΚ 2746/Β απόφαση και ισχύει. 35. Την απόφαση 30376/ / (ΦΕΚ Β 2094) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων «περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων κ. Σκορδά Αθανάσιο. 36. Tην µε αρ. πρωτ.193/ απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου «περί Σύστασης και Συγκρότησης Οµάδας εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου διακήρυξης παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών Τα έγγραφα: 37. Τα αρ. πρωτ.6/ , 81/ έγγραφά µας προς όλα τα Υπουργεία σχετικά µε έργο παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών του ελληνικού δηµοσίου. 38. Το αριθµ.πρωτ.72/ , έγγραφό µας προς τη /νση Οικονοµικής ιαχείρισης του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε έργο παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών του ελληνικού δηµοσίου. 39. Τα αρ. πρωτ. 128/ , 137/ , 146/ έγγραφά µας προς το Υπουργείο Οικονοµικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά µε έργο παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. 40. Το αρ. 230/ υπηρεσιακό σηµείωµα του Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου, µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το αρ. πρωτ /ΕΞ/ έγγραφο του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για ην αποστολή αντικειµένων επιστολικού ταχυδροµείου και δεµάτων του Ελληνικού ηµοσίου. 41. Το αρ. 381/ υπηρεσιακό σηµείωµα του Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου, µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το αρ. πρωτ. 5Β ΕΞ2013/ έγγραφο της νσης οικονοµικής ιαχείρισης του υπουργείου Οικονοµικών προς τη /νση Προϋπολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών του ιδίου Υπουργείου, µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία µας, σχετικά µε την µεταφορά πιστώσεων σε υπουργεία και λοιπούς φορείς του Ελληνικού ηµοσίου, για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο Ελληνικό ηµόσιο. 42. Το αρ. πρωτ. 164/ έγγραφό µας προς το Υπουργείο Οικονοµικών( /νση οικονοµικής ιαχείρισης) σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων σε Υπουργεία και Λοιπούς Φορείς του ηµοσίου για την παροχή του έργου ταχυδροµικών υπηρεσιών στο Ελληνικό ηµόσιο. 43. Το αρ. πρωτ. 5Β ΕΞ/ έγγραφο του Υπουργείου οικονοµικών σχετικά µε την µεταφορά πιστώσεων σε Υπουργεία και Λοιπούς Φορείς του ηµοσίου για την παροχή του έργου ταχυδροµικών υπηρεσιών στο Ελληνικό ηµόσιο. 44. Το αρ. πρωτ. 203/ έγγραφό µας προς στις Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωµένες ιοικήσεις και λοιπούς Φορείς του ηµοσίου σχετικά µε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ελληνικού ηµοσίου. 45. Το αρ. πρωτ. 211/ έγγραφό µας προς τα Υπουργεία Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωµένες ιοικήσεις και λοιπούς Φορείς του ηµοσίου σχετικά µε τη µεταφορά των πιστώσεων προς αυτά. 46. Το από πρακτικό της οµάδας εργασίας που συστάθηκε µε την αρ. πρωτ. 193/ απόφαση, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε µε την αρ. πρωτ 262/ απόφαση και αφορούσε την σύνταξη σχεδίου /ξης για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών των Yπουργείων και Aποκεντρωµένων ιοικήσεων 4

5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σε Ευρώ, για το Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ»(εφεξής οι Φορείς, ως Πίνακας Α), όπως αυτό περιγράφεται στους όρους και τα Παραρτήµατα που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Ο διαγωνισµός θα γίνει σε κανονική προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων (Κάνιγγος 20, Αθήνα). Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή αξιολόγησης, µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή αξιολόγησης, κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενοι από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος τους µικρότερης της ανωτέρω οριζόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: Τις κείµενες διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Τους όρους και τα Παραρτήµατα που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα έξοδα δηµοσίευσης στο µεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ηµόσιο, στη δε Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ε.Ε. Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για να δηµοσιευθεί: στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµόσιων Συµβάσεων της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. σε τρεις (3) Οικονοµικές Ελληνικές Εφηµερίδες, µια (1) φορά. Η διακήρυξη θα αποσταλεί: στα Επιµελητήρια. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το ιαγωνισµό. Για αντίτυπα της διακήρυξης καθώς και για σχετικές πληροφορίες, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στη /νση Ιατρικού Εξοπλισµού Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών ( Κάνιγγος, 20 Αθήνα 3 ος όροφος, γραφείο 314, τηλ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ ΑΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α 11 Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11 Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11 Α.1.1. Αντικείµενο ιαγωνισµού 11 Α.1.2. Προϋπολογισµός του Έργου 11 Α.1.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 13 Α.1.4. Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού 13 Α.1.5. Τόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 13 Α.1.6. Παροχή διευκρινίσεων επί της ιακήρυξης. 14 Α.2. ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής 14 Α.2.1. ικαίωµα συµµετοχής 14 Α.2.2. ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατάθεση της προσφοράς 16 Α.2.3. Προϋποθέσεις επάρκειας 23 Α.2.4. Εγγύηση συµµετοχής 26 Α.3. Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 35 Α.3.1 Χρόνος & Τρόπος υποβολής Προσφορών 35 Α.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 35 Α ικαιολογητικά Συµµετοχής 37 Α Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 37 Α Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 38 Α.3.3 Ισχύς Προσφορών 38 Α.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 39 Α.3.5 Τιµές προσφορών Νόµισµα 39 Α.4. ιενέργεια διαγωνισµού Αξιολόγηση Προσφορών 40 Α.4.1. ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 40 Α ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών 40 Α ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Κατάταξη 41 Α ιαδικασία κατακύρωσης 41 Α.4.2. Απόρριψη Προσφορών 42 Α.4.3. ικαστική προστασία - Προσφυγές 43 Α.4.4. Αποτελέσµατα Κατακύρωση ιαγωνισµού 43 Α.4.5. Ματαίωση Επανάληψη ιαγωνισµού 43 Α.5. Κατάρτιση Σύµβασης Γενικοί όροι Σύµβασης 44 Α.5.1. Κατάρτιση σύµβασης - Εγγυήσεις 44 Α.5.2. Παραλαβή Τιµολόγηση -Τρόπος Πληρωµής 45 Α.5.3. Χρόνος & Τόπος παροχής υπηρεσιών 46 Α.5.4. Όροι εκτέλεσης Έργου 46 6

7 Α Υποχρεώσεις Αναδόχου 46 Α Υποχρεώσεις Φορέων 47 Α Κοινές Υποχρεώσεις 47 Α Ενώσεις 48 Α.5.5. Ποινικές Ρήτρες - αποζηµιώσεις 48 Α.5.6. Εµπιστευτικότητα Απόρρητο ταχυδροµικών υπηρεσιών 48 Α.5.7. Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις 49 Α.5.8. Καταγγελία Σύµβασης 49 Α.5.9. Εφαρµοστέο ίκαιο 49 Α Ανωτέρα Βία 50 Α Υποχρεώσεις ασφάλισης - Ασφάλεια 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 51 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 51 Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 51 Β.2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 52 Β.3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 52 Β.4. ΟΡΟΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 53 Β.5. ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) 56 Β.6. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 59 Β.6.1. Υποχρέωση Πίστης & Εχεµύθειας 60 Β.6.2. Ανωτέρα Βία 61 Β.6.3. Ευθύνη Ασφάλεια 62 Β.7. Προδιαγραφές Ταχυδροµικών Αντικειµένων 62 Β.7.1. Ταχυδροµικά αντικείµενα εσωτερικού 62 Β.7.2 Ταχυδροµικά αντικείµενα εξωτερικού 63 Β.8. ιακίνηση Ταχυδροµικών Αντικειµένων στο Εξωτερικό 64 Β.8.1 Κατηγορία Χωρών 1 για τη διακίνηση επιστολικής αλληλογραφίας 64 Β.8.2 Κατηγορία Χωρών 2 για τη διακίνηση δεµάτων 64 Β.9. Κατηγορίες βάρους - διαχείρισης 65 Β.10. Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου 79 Β.11. Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου 79 Β.12. Οργάνωση του σχήµατος διοίκησης και υλοποίησης του έργου 80 Β.13. Απολογισµός της παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 83 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους προσφοράς 103 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 104 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 104 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 107 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 108 7

8 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 108 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 109 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 111 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 111 8

9 Συνοπτικά στοιχεία του Έργου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Σύµβαση Υπηρεσιών Ταξινόµηση κατά σχετικούς κωδικούς CPV : «Ταχυδροµικές Υπηρεσίες» «Ταχυδροµικές Υπηρεσίες που αφορούν επιστολές» «Ταχυδροµικές Υπηρεσίες που αφορούν δέµατα» ηµόσιος ιεθνής ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισµός του έργου για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των νοµίµων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόµενου φόρου εισοδήµατος. Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον κάθε Φορέα όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονοµικών ετών 2013 και 2014 Ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Οι κρατήσεις που ισχύουν σε κάθε Φορέα, πλέον των κρατήσεων 0.10% υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων) 9

10 Ορισµοί διακήρυξης Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Αναθέτουσα Αρχή Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων το οποίο θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Αντίκλητος ή Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή Εκπρόσωπος του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και των Φορέων µε αυτόν. ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται η διαδικασία του διαγωνισµού. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών Επιτροπή ενστάσεωνπροσφυγών Έργο Προϋπολογισµός Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατική Τιµή Περιγραφή έργου - Ορισµοί Επιτροπή παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. την Απόφαση Κατακύρωσης γ. την Προσφορά του Αναδόχου και, δ. τη ιακήρυξη. το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης Κατά την περιγραφή του έργου χρησιµοποιούνται οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 E.E.T.T. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 10

11 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Ανήκει στην αρ. ιακήρυξη Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1. Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι: το Έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ A» για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Σκοπός του παρόντος δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού είναι η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, (παραλαβή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων) για λογαριασµό των Φορέων. Η παροχή των εν λόγω ταχυδροµικών υπηρεσιών, αφορά διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων τόσο µεταξύ των υπηρεσιών των Φορέων (όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στα Παραρτήµατα ΣΤ και Ζ ) όσο και αποστολή και επίδοση της αλληλογραφίας προς τους πολίτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό. Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του έργου, αποκλειόµενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολο του έργου είτε στα επιµέρους τµήµατά του. ΠΙΝΑΚΑΣ Α 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 16. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 17. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 18. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 19. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 20. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 21. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 22. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.1.2. Προϋπολογισµός του Έργου Το Έργο χρηµατοδοτείται από τους Προϋπολογισµούς των Εξόδων των Φορέων, για τα οικονοµικά έτη 2013 και Ο προϋπολογισµός του έργου (για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης) ανέρχεται στο ποσό των ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των νοµίµων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόµενου φόρου εισοδήµατος. 11

12 Η εκτίµηση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης στηρίζεται στα ταχυδροµικά τέλη που κατέβαλε το Υπουργείο Οικονοµικών το έτος H κατανοµή του προϋπολογισµού του έργου ανά φορέα είναι η ακόλουθη: A/A ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ (σε ευρώ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 16 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 19 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ

13 A/A ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ (σε ευρώ) 20 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 21 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Α.1.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση έδρας: Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ.Κ Τηλέφωνο : Fax : Α.1.4. Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας απόφασης διενέργειας. Α.1.5. Τόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται δωρεάν από τη /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών- Τµήµα Γ -3 ος όροφος-γραφείο 314 (Κάνιγγος 20 Αθήνα)και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης, έχουν την ευθύνη του ελέγχου της από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη µπορούν να το γνωρίσουν έγγραφα στην /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 13

14 Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε το αντίτυπο της /ξης να ζητούν από την Υπηρεσία την αναλυτική κατάσταση µε τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των Φορέων και των ΚΕΠ (Παραρτήµατα ΣΤ και Ζ ). Α.1.6. Παροχή διευκρινίσεων επί της ιακήρυξης. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης µέχρι και δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ιακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση:.. χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους Υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η /νση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Α.2. ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής Α.2.1. ικαίωµα συµµετοχής Με δεδοµένο ότι η διακίνηση της αλληλογραφίας των Φορέων καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας φυσικών και νοµικών προσώπων µε διασπορά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007) που έχουν σαν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική επικράτεια (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012) και επίσης: (α) λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. (β) πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδροµικών δραστηριοτήτων. (γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν ταχυδροµικό έργο µε συγκεκριµένη συχνότητα (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη) χωρίς καµία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής. 14

15 (δ) διαθέτουν Πολιτική ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών από την Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Προσφορά. Ειδικότερα στην περίπτωση των Ενώσεων εάν για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, κάποιο µέλος της ένωσης δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε τους ίδιους όρους και την ίδια τιµή. Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης. Οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συµµετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριµένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους και το ειδικό µέρος των υπηρεσιών µε το οποίο θα ασχοληθεί. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε.. Όλα τα µέλη της ένωσης που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες σε µέρος ή το σύνολο της ελληνικής επικράτειας οφείλουν να διαθέτουν για τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες ειδική άδεια από την ΕΕΤΤ (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012) και εγκεκριµένη πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδροµικών υπηρεσιών από την Α..Α.Ε. Η ένωση Εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από κάθε συµµετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που -εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας- µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ηµερών. Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος από την συνέχεια του διαγωνισµού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες. Τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης στην περίπτωση που τους ανατεθεί η προµήθεια. Σε περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της προµήθειας αξιολογείται αθροιστικά και όχι ποσοστιαία. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό, δε µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. Τα Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό επιµελητήριο να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 15

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 6282 / 15-5-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα