ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 η. ΘΕΜΑ: Η υπ αριθμόν 8/ γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 η. ΘΕΜΑ: Η υπ αριθμόν 8/18-12-2012 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 221 Προς όλους τους συμβολαιογράφους Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ Τηλέφωνα : ,60,70,80,90 FAX : E mail : της χώρας ΘΕΜΑ: Η υπ αριθμόν 8/ γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 8/2012 (αριθμ. πρωτ. 4045, 4968/12) Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή, με θέμα «Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιερχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια», η οποία εκδόθηκε μετά από τα σχετικά ταυτοσήμου περιεχομένου έγγραφα των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου και Εφετείου Κερκύρας, τα οποία επίσης σας κοινοποιούμε. Από το περιεχόμενο της κοινοποιουμένης εισαγγελικής γνωμοδοτήσεως του Αρείου Πάγου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: α) η αναφορά του νόμου στη φύση των γηπέδων ή των οικοπέδων ως συνεχών εκτάσεων, δεν αποσκοπεί στην κατάλυση του στοιχείου της αυτοτέλειας, στην περίπτωση, που με οποιοδήποτε τρόπο, συγχρόνως ή διαδοχικώς, περιέρχονται στο ίδιο πρόσωπο γήπεδα ή οικόπεδα αυτοτελή (μέχρι την κτήση τους), τα οποία συνέχονται (συνορεύουν) μεταξύ τους, έτσι ώστε η περαιτέρω μεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων απ αυτά, να αποτελεί κατάτμηση ενιαίου γηπέδου ή οικοπέδου, με τις συνεπαγόμενες εκ του νόμου συνέπειες για το κύρος της μεταβίβασης ή την αρτιότητά τους, β) η μη κατάλυση της αυτοτέλειας των γηπέδων ή οικοπέδων στις ανωτέρω περιπτώσεις, υπαγορεύεται και από λόγους προστασίας των νομίμως υφισταμένων

2 πραγματικών καταστάσεων, η οποία (προστασία) μάλιστα επιδιώκεται σε άλλες περιπτώσεις με διατάξεις, με τις οποίες διατηρείται η αρτιότητα σε οικόπεδο με μικρότερο εμβαδόν και διαστάσεις, κατά παρέκκλιση των θεσπιζόμενων νέων κανόνων αρτιότητας, γ) στην συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα περιουσιακής φύσεως καθώς και τα κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, ενώ στην έννοια της απαλλοτρίωσης περιλαμβάνεται και η αναίρεση ή ο περιορισμός σε σημαντικό βαθμό της οικονομικής χρησιμότητας του πράγματος. Τέλος, οιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη απόκλιση από την ακολουθούμενη συμβολαιογραφική και διοικητική πρακτική, με την υιοθέτηση αντίθετης άποψης, θα προσέκρουε έντονα στο αίσθημα ασφάλειας δικαίου, καθώς σύμφωνα πάντα με την ως άνω γνωμοδότηση (σελ. 6), εάν «ήθελε θεωρηθεί ότι συντρέχει αποχρών λόγος να υιοθετηθούν τα αντίθετα με την ως άνω πρακτική, τούτο για λόγους ασφαλείας δικαίου, ενδείκνυται να γίνει με ρητή νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα πρέπει με μεταβατικές διατάξεις να λαμβάνει πρόνοια για την μη ανατροπή των καταστάσεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, σύμφωνα με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου». Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Βλαχάκης

3 A8~va 18 ~EKEIJ~piou EMHNIKH l1hmokpatia Apia. npwt. : 4045,4968/12 O~~ TOY APEIOY naroy TMHMA 410lKHTIKO THA cpa: npoi Touc K.K npoe~pou~ TWV IUIJPoAaloypacplKWV IuAAoywv TWV....-iw-v A8J1vwv - nelpalw~ - Alyaiou & ~W~EKavliaou E~<PIF.a.lT r: E A/\!-! r~i ~ l( HAll ~If 0 JoePAT' A ~ " _ EYI\lT(}r~~ETrKH l~ilitronh ~al TOU ECPETEIOU KEpKupa~. ~YMBOAAiOrPA(Dlr~QN EYAAOI: '''1~ f TI-I:E EAAAAOE t PIE>. nrnr. : 'ZJl, i IAPE/\H<I>E>H :.1..~ AE.~\..~gg....::':. : 0EMA : «AUTOTEAEla Ii IJIl auvexoijevwv aptiwv OIKOTTE~WV Ii YIlTTE~WV I TTEPIEPXOIJEVWV atov auto KUplO IJE Eva Ii ~lacpopetika auijpoaala». ME rc TaUTOOlllJOU TTEPIEXOIJEVOU UTT' ap181j. 1954/2012 Kal 942/2012 Eyypacpa TWV npoe~pwv TWV ~.L TWV LUIJJ3oAaloypacplKwv LUAAOyWV TWV EcpETEiwv A81lvWV - nelpalw~ - Aivolou Kal ~w~ekav~oou xcn TOU Eosrelou KEpKupa~, Ti8ETai TO EPWTlllJa, av, OE TTEpiTTTWOIl KT~OEW~ OUVEXOIJEVWV aptiwv OIKOTTE~WV atto TOV auto KUpIO, IJE ~lacpopetika OUIJJ3oAala, rc OIKOTTE~a cure ~latilpouv rnv autoteaela TOU~ Kal scv IJTTOPOUV va IJETaJ3l~ao8ouv rrepcrrcpco w~ cpnc xcn autotea~ OIKoTTE~a, OE EcpaplJoy~ TWV TTEpi cpnornrcc (KaTa xcvovn ~ KaTa TTapEKKAloll) ~lata~ewv TIl~ TTOAEO~OIJIK~~ VOIJ08Eoia~. ETTi TWV epurrnucnov autwv 11 yvwlj1l lja~ slvcn 11 E~~~: To ~~TlllJa auto EiXE TE8Ei Kal OTO TTapEA8ov, TO ~E NOIJIKO LUIJ~OUAIO TOU KpaTOU~ IJE TI~ UTT' ap181j. 904/1978 Kal 430/1991 rvwijo~ot~oei~ TIl~ OAOIJEAEla~ TOU, EiXE KpivEI OTI rc w~ cvco OIKoTTE~a xcn y~tte~a, ~latilpouv rnv autoteaela TOU~ Kal ETTOIJEVW~ 11 rrspcrrepco IJETaJ3iJ3ao~ TOU~ elvrn ETTITPETTT~ Kal ~EV ouvrorc xcrcrunon sviclou OIKOTTE~OU ~ YIlTTE~ou.

4 "SOlC!l103S0)l SnOl f)o)loioul)10iqi noi 01U191\3 U (A 10)1 'SUI\3r19X3I\no ScY> Snol Sl)OOl)1~ SUI UOf)cb U (g "(O~ "rlsldo 6v6-Bv6 odsd9 )I"V noyno119s01~-uq9ladcy>3j, ~ "rluo ~ S9r1Sldo a~ UOOQ)I~ LJZ OIO)l!V 010rlA9dllr13 uq9ladcy>3j "V 'as ~!oxdv!o)l11\3j l)yolll1'j 'U1\991V V UOcY>!3r1uO 3r1 '0 6"Lv SOON S66~/~ Z U"V) OQ311l)A l) 0Q3119)110 S~Y3101no!3Y 'orl91\ !3 'noi nojdnx noi uouyf)og I\Ul !3 3)1USl)13S01do 0! 'Snocb9Q3 noi\il)a noi Orll)rll 3S9)1 1013, "SocboQ~ ol\ll)a 01110Y911n \!d)lOIQ 01 nou 013Y~101no l))llrloi\ U!3SUOI\ 01\ 1311~dll 0101~1 Su "SnOl 913Y~101no U (0 : loll) 'osnoy9)10 01 I\cY>Q~l1uA 1\cY>1 (V : 101\!3 '1\cY>1l)1\1)l0 S3!doAUI0)l cy>1\ Sil 9110 Olrl 3S9)1 1\f)010d)lAno non 0!3XIOI0 9)11AoYOI01\1\ nuinxodu 'I\cY>Q~110)l10 1\cY>1 10)1 I\cY>Q~l1uA 1\cY>1 S9"01do !2 S3!0110 Sil 3" 'S~lno S13~91012 Sil 911V "«OlQ~XO "'---' 01\~rlld)l3)1A3 S!dcY>X f)orloi)lio moo 010 oo~ri l) ()IQ~XO 9)11r1010rlnd 01\~rlld)l3)1A3 010 oo~ri 1013)10!dg nou OQ311l)A 3S9)1 101\!3 0Q3119)110» nodsd9 no!qi noi ~ ocboda9doll I\Ul 3r1 OI\cY>cbrlf)O C!l1\3 '«nol~dioiqo ~3 Sno!dn)lAno Snod319001d311 l) Ol\~ 30 13)1l)1\0 10)1 01UI\!)l0 0!011\3 10)1 S~Y3101no!3Y non SuA UOOl)1~ U1\3r19X31\nO U 101\!3 OQ311l)A """» '(()I"O"j) S9r1oll\01\0)l S9)11r10QO)lIO S9)111\3j) 9S6 ~ILL9 ~ N noi Z nodsd9 noi Z ~ ocboda9doll I\Ul 3r1 ol\cy>cbrlf)~ II "OrlUll)~ OXOrl!1l3 01 ScY>~sn3 I\nOl\rI~l 1\3Q '"3 "1"~ nor ZOOZILvO 'LOOZIL99Z '600Z/~v9v 10)1 U"V noi 900Z/69Z~ "rlsldo.un U Od319)11QI3 10)1 Suou19QorlcY>I\A ~ ~OZI L9 "rlsldo.un cy>1\9 ScY> SUI 0!cbUrh013Yll U 101!3Y0)l11l3 non SI309cbollO S~)l1100)lIQ \C!l13r1u~ "OQ311l)A ~ l) 0Q3119)110 0!011\3 Ol\~ ScY>!O)lIQolno 1\f)0Y )1 Snol 013Y~101no I\Ul I\nol\9X 'Sno!dn)lAno Snod319001d l) oidnx cinn 1\ Y99rlno 9)1113docbolQ 3r1 13SY~ld311 I\noX~ non 'no!q3xo noxirtoiortnd S91)13 l) S911\3 S~Xold \3r1!3)1 'OQ311l)A l) 0Q3119) d9 01\3r19X31\nO 119 'noi 1\C!l30l)10QOrlcY>l\j 1\cY>1\3r1f)oAuodlll\cY>1 01\3r19101cbo '0!cbUrhOI3Yll 910)1 31\1d)l~ 'noi S913y~rlOYO SUI UOU19QorlcY>l\j ~ ~OZIL9 "rlsldo,11n I\Ul 3r1 Sn019d)l noi oiyf)ogrln~ 9)11r10N 01 ScY>!01n3Y31. "1\3S0)l~1\0 ScY>!AOll 1\011\f)odul '(l))lllu)lioiq 10)1 l))llcbodaoloyogrino 'l))lll)10yyol\no) S~)lll)10dll cy>a9y 1\ !3S31011n 01\ pdourt ScY>A9yn3 'nol~slli\o noi!d311 1\cY>!3XIOI0 0101Y9r1 1\cY>11\9Xdolln UII'J "S9r10110rlUygodll cy>d~lcy>i\o 0!3S31 01\ aonodourl (ll"y")i 9)11r10Q03YOll) 010rl~S SUOU)I!OIV SUI l))lll)10dll U 10)1 SUO!1l3 SC!lS0)l 'l))lll)10dll l))llcbodaoloyogrino 10)1 l))lll)10yyol\no U 10)1 1\01l) lnnn lnhoun I\Ul 3r1 ul\~rloll\orldol\3

5 l) I\(Y)Q~llO)lIO 1\(Y)1\3rl9X31\nO I\(Y)! DI3Y~!0!nD U ID!3dJD 'ID!13)19dll SDJOllO SU! Jd311 uo(y)!lljd311 I\U!O l)qdyuq 1!9 'l)xoq)l3 V)lI!n3I\urld3 U!38J!I\D H "()I"O"J) DrlU!~80rlOI\ 01\3rl9d 3cbDI\DOdll O!O U~D!9IQ V!Ud ID)I l))liqi3 31\DSrl9YDIQ D8 'SU!~80rlOI\ 0 0!f)0! 3Y38l) I\D 'noi DJOU!)lOIQI UYY9 srl ID!I\OX~l\no nou DQ311l)A D!I\f!)!)lOllD I\O! DIA SDI3Y~!0!nD SU! uod9 U 13X~ non 1\f!)13113I\nO 1\f!»)llrlOI\O)lIO l\f!)ddsoo I\(Y)! 13rh91\3 '1!9 9!)l3Q 131\JA DI\ 1311~dll uo(y)!lljd )1 3:I "I\(Y)Q~llO)lIO SI309!ODIQ ID)I 1\9QDSrl3 Od3!9d)llrl 3rl 1\(y)1\3rl9!0Icboodll norli0f)3yvd!3rl)l3 Sf!»)1 Irtooox 10 no! Sf!)1l31\ no ID)I SD!U!91!dD SU! S(y)30Vdu!DIQ DI01\9dll ID!31\9SrlDY 'SD!U!91!dD 1\(Y)1\9I\D)I 1\(y)~1\ 1\(y)1\3rl9~lll038 I\(Y)! uoi'()l)l~ddll 9!D)I 'S3JOllO SI! 3rl SI3~9!DIQ 3rl SI30f!)!1lId311 S3YV9 III 30 ID!3)1f!)IQI1l3 D!01Y9rl (DJOD!Oodll) DJOllO U '1\(Y)309!OD!D)I 1\f!»)lI!DrlADdll.s:> 1\(y)I\~rlD!Olcbn S(Y)rlJrlOI\ I\(Y)! SDJOD!Oodll SnoA9Y 911D ID)I mransdoxnun 'SoA9Y ID!3I\JA SDJOllO SU! Jd311 uo(y)!lljd311 I\U!O I\(Y)Q~llO)lIO l) I\(Y)Q~lluA I\(Y)! SDI3Y~!0!nD SU! S(y)30f)YD!D)I url Jd311 lnnn 3!0(Y)YV9 UO~8 H "Sno! 9!U!91!dD I\U! l) SUODSJSD!3rl SU! Sodf))I O! DIA S31311~l\nO S31\3rl9113ysodll norl91\ no! )13 SI! UI\3rl9AD1l3 'noq~llo)lio l) noq~llua nojdi1\3 uourl!9!d)i J3Y3!01lD DI\ '1\f!)!nD ~3 l\(y)d~!000id311 l) S91\3 UODSJSD!3rl (Y)d~!IDd311 U 3!0f!) 10!~ 'Sno! f)~d!3rl (xnonaooxno) ID!I\OX~l\no DJOllO D! '(Sno! uol)!)1 I\U! IdX~rl) l)y3!0!nd DQ3119)110 l) DQ311l)A 01l(Y)09dll OIQJ O!O ID!l\oXd~ld311 'Sf!»)lIXOQDIQ l) S(Y)1\9d XAno '01l9d! 3!01ll)QOIOllO 3rl 'nou uo(y)!lljd311 I\U!O 'DIOI\I\~ DOJ383!)13 (Y)1\9 S(Y) I\U! 911n 'SDI3Y~!0!nD SU! noj3x10!0 no! uony9!d)i I\U!O 1\l)!nD 3rl J3110)lO 1\3Q ID)I 0J3XI0!0 9)11AoYOI01\1\3 'no!l)i\i)ld 389)1 D!U!9)1lrlO!D I\U! DIA 3!0(Y)YY9 0!U91\0!nD 'DI\~ 1311~ysodll '1\(Y)309!)13 I\f!)X3I\nO S(Y) I\(Y)Q~llO)lIO I\(Y)! l) I\(Y)Q~lluA I\(Y)! uof)cb I\U!O 9 d o cbdi\d I\U! 3rl 'Sorl91\ 0-1\f!)!nD SDI3X~l\nO SU! 0J3XI0!0 O! 911D ID!9!dD~3 1\3Q '1\(Y)309!)13 I\f!)X3I\nO S(Y) Sno! uof)cb I\U! 3rl DyuYY9dDll 'I\(Y)Q~llO)lIO I\(Y)! l) I\(Y)Q~lluA I\(Y)! SDIOI\I\~ SU! lioluodxxno I\U! DIA 0J3XI0!0 Od3!JDIQI J3Y3!01lD DJOllO U S(Y)rl9 DI3Y~!0!nD H -1\f!)!nD 1\f!)101\1\3 I\(Y)! jorlordo 10 ID!I\OQJQ 9YYD 'I\(Y)Q~l1O)lIO V I\(Y)Q~l1uA SDI3Y~!0!nD SU! SDI3Yf!)l1D SU! DrlU!V~ O! ID!3~Jrl8nd 1\3Q S~!nD 3rl 1!9 rauinxodu '«Jorloldo» oy!j! Od3!9)1IQ13 I\O! 911n D!01Y9rl ID)I 9rl011\01\D)I 9)11rlOQO)110 9)111\3J I\O!O U~D!I\~ Sno! V)lI!DrlU!OnO I\U! ID)I 9YYD 1\(y)3~9!DIQ (Y)d~!(y)I\D I\(Y)! Drlrl9d A O! 911V -9rlOI)l10 30 V OIQ~XO oxirtoiortnd 01\~rlld)l3)1A3 30 Sno! SV~D!I\~ SU! 0J3XI0!0 O! 1\0~Y ID)I DJ3X10!0 DId! (Y)1\9 S(Y) D! 'I\(Y)Q~llO)lIO 1\(Y).l ( 8

6 0109rlUQ 9110 'Ul~SOrlOA noi UrhUV!lAO AUl 910)1 'OA3rl9VVOSI1l3 '(0!d3sn3V3 l))l110rlv3aao1l3 10)1 l))llrloao)lio) SodC!>X SUl l)cy>~ l))llrloao)lio AUI0 norlom noi Sl)Xo13rlrlno SUl 10)1 SOlU19)1111cY>00dll SUl SU~nl119AO SUl (SolorlA91An~ noi ~ 9 odsd9) OrlcY>!O)lIQ oa~rlcy>dnxoi0)l SC!>)lllorlAolAno 010 ortoioordau AnoA9013 ')t"o"j noi S13~9101Q S3J\3rl9n3J\Urld )13Q 13A!A OA 1311~dll 'Iunn l)xoq)l3 U l)l)13q 13A!A I'D 'llorla9du "SOlU19)1IAovoJ\o SUl l)xdo J\UI0 10)1 1300d)lOOdll 'l)xoq)l3 l))llln3aurld3 uxsrtonodxoun U cy>d~110d3u "(L"rlSldo OV "lcy>j\o ' SUQ9IAdcY>3j "V) SOlorlA9dll nor SOlU19rlloudX Sl))llrlOJ\O)lIO SUl S9rlOldold311 'SO!Ons Sl)l)13AO url 9rlSOS 30 'S9)111AOrlUO 0 l) U03d!OAO U 10)1 1013A9Srl0Vld311 SUOcY>!dl0VVOllO SUl OIOJ\J\~ J\UI0 C!>J\3 '("113 L "rlsldo OV "113 B "rlsldo L"l cy>d~lcy>j\o uq9ladcy>3j "V J\cY>VV9!lJ\O "VS) olj\od~cbrlno 9)1Irloxox 10 OJ\~rlUl)13) )1 SC!>S0)l ~ ScY>300cb Sl))l010nOld311 OrlcY>!O)lIQ 3S9)1 'SI3rhl)VIIJ\O S3AOdXAoo 511 3rl OJ\cY>cbrloo '1013A9Srl0Vld311 SO!OU1)10IQI SUl OIOJ\J\~ l))lllorlaolano J\UI0 119 noj\~rloq3q 'J\cY>llC!>oodll J\cY>J\3rl9AIS xou SO!OU1)10IQI S010rlC!>IO)lIQ noj\3rl9n310100dll SC!>)lllorlAolJ\nO noi l)vosoodll AOIAOA9113 OS 'J\cY>Q~lluA xou l) J\cY>Q~llO)lIO J\cY>l uon3vv913rl)l3 10)1 O!~O l))llrloj\o)lio J\Ul 9docbo 1'009 Snol J\C!>13113J\no J\C!>)llluJ\do J\cY>l 13rh9J\3 '010J\A~ cy>j\9 ScY> J\Ul 3rl Sl30!rlsnd 'cy>d~110d3u "Oldl)lld)l '9)1IJ\3rl13)111J\O url od9 'O!OXnl 3rl UJ\3rl9~ldolQoodll 'J\cY>llC!>oodll 0!doAuI0)l Olrl J\oJ\nd9SI1l3 os noen '(SolorlA91J\n~ noi "l 10)1 ~ "doll V odsd9) SOlU1901 SUl l)xdo l))lllorlaolj\no J\Ul 3rl J\olJ\o~!J\orldoJ\3 os J\3Q Sl30!rlsnd S~)l113XO 10 9)1113docbolV "010V9Srlno 9)1113docbolQ 3rl 'oidnx 91nO 1' J\OXd~ld311 'OQ311l)A l) 0Q3119)110 odou IdX~rl l)v3101no Od319001d311 l) 00Q 119 S9AOA3A ~ 'UOcY>111!d311 UJ\~rll3)1odll J\UI0 13A!Osrlno ScY>1l9 'OA3rlC!>ldo~3 'O!OXnl IX9 10)1 9)11A3A 10)1 9)11A3rll3)111AO ScY>rl9 ouodi 910)1 'SOlAOVV9Sld311 noi SO!00100dll mdo 01 10)1 SUOUrl9Q Snod9 SnOl 'orl109sis013rl 10)1 OrlIOl)rlOQO)lIO ScY> 1013~!dul)1odoX SuA Orll)rll S3!01l n Sl30~SOlloodll 511 J\no~!doSO)l S3!01l0 10 Sl30!rlsnd 3rl 1013)1C!>IQ11l3 01' 1311~dll '("l 10)1 ~ "doll v"lodsd9) OrlAOIAO~ rlA9dll 1013VV9SI1l3 non 'SUOcY>!SOIQ Snod9 SooloAnQ Snod310V0)l Snol 13~!vocboo~3 nou ouodi 910)1 AC!>rlOI)lIO u~nl119ao U 10)1 SOlAOVV9Sld311 noi 0!00100dll H "013S!lAO )lodll 'orl~s 01 3rl 101J\O~!13XO non AC!>Xdo AC!>)lllorlAolJ\no J\cY>d31900Id311 S130!rlS010 S30nO~Q V "SOlAOYV9Sld311 Oo)lloncb noi 0!00100dll AUl AnOll~vsodll nou SOlorlA91An~ noi S13~9101Q 5110 orlol3d~ 13dS OA pdourl A3Q 'Suourl9Q SUl SU001)1~ SUl l) SOlU1910AnQ SUl ortordordau 30!3AuQo lunn l)xoq)l3 U ScY>A~rloX3QJ\3 119 urh~)lo J\Ul 3rl 'AcY>Q~llUA

7 xou lrornprloun nod~13,d>o usnoy9)10/\nd /\Ul 10)1 59/\3d>0 91DldcYlX 59/\3S0)l 5UDUYf!)1l 501U1910/\nQ 5Ul UDn3d9AollO /\Ul 10)1 O/\~ 3D /\cyl19rlaodll /\f!)y3101no /\cyld319ddld311 UDn3/\f!)XAnD /\Ul 3rl 119 9d3/\0d> 10/\!3 'UDcYll11!d311 u/\~rlld)l3)1and /\Ul~ "5UD/\nd9SI113 5l))lIAoy 5Ul oido !3dUl 0/\ 5nOl urhl)y /\Ul 9 10)1 1311~dll 'UDcYlllf)10IQ UYY9,10)1 l) 9110)lD 0/\3rl9)1cYl1Q11l3 /\01 3rl UD~XD UAOYf)3 Olrl 3D /\f)0y31 0/\ 1311~dll '50Y~1 'Odl~rl 9)111DldOld311 OJ. "Odl~rl 50!d3sn3Y3 5l))llrlo/\O)l10 5Ul 10)1 50!DU,l)101QI 5Ul 9)111DldOld311 'Od 319)1110rlD3Y od9 10)1 Od319)11/\3A19YYO '501Ulf)dog 5.0/\ODDl) 3rl 'OrlD3Y~ ~9DI /\01DIX9ynol ~\.!3sXn /\ rsdourl '/\cylq~ll6)110" 10)1 /\cylq~llua xou urhny9)1 /\Ul 10)1 5UDUrl9Q 5nod9 5nOl 50dll 5cYl. 513D!rl snd 5~)l113S0rlO/\ 3rl 'Od 319)1IQ13 "(66 Y3D cyld~lcyl/\o '50df)o)loyoV "S '~L~ "Y3D 'cyld~lcyl/\o 531/\~J. " I) 0!d3sn3Y3 l))llrlol0 /\Ul 9rlsoS odarodxm 3D 13~!dOld311 0!01l0 01 'nodisrt noxuondo nod!~3 'noyy~.c:> 59/\3 l)yos11l3 U l)10/\nq 10/\!3 /\3Q 119 OIOM~ /\Ul 3rl '50!O)lAo/\0 10/\!3 0/\ 1311~dll '59rlDldold U19)1IAoyo/\0 5Ul l)xdo xln UD~S 3rl 50/\3rl9XA3Y3 0 "OQ3119)110 nudn 0/\3rl9X3/\nD 5nol nilnordn» /\UID /\nox~ nou /\cylllf!)dodll /\f!)idul)10iqi 513Df!)111ld311 l)xold311 ~10)l 531DIX~Y3 odoen 01019/\oSlll f)od>o 'luxnrtuon /\9Q3XD 10/\!3 noinn nouoxo noi U~n31!1l3 /\UID nodisrl noi l)yosrl no U '/\f)osurloq 0/\ /\f)odollrl nou 5uA /\f!)13/\0d>11l3 xou orlordoidau /\01 3rl 501/\OYY~Sld311 noi O!DOIDOdll U 10/\! )lD 50/\3rl9)1cYl1Q11l3 119!3S31011n /\0 'UDcYll11!d311 U/\~rlI3)10dll /\Ul~" ( 66 ~ f)orldo)lao/\010)l f)o)llrlo/\o)liq Odl~rl 10)1 501U19)1IAoyo/\0 5Ul l)xdv '50df)o)loyoV 5ud9X03S 'B9~"Y3D 'SL V>lINIOU ~d13d '«OIO)l!Q 9)11/\101110)1 010rlf!)IO)lIQ o/\lllf!)ds/\o» OlD 50 1U19)1IAoyo/\0 5Ul l)xdo H '531/\~J. "I) lnxnrtuon 10)1 10/\!3 0/\ 5cYlrl9 1311~dll /\3Q 'l))lld3rl 10)1 10/\!3 0/\ OIOS~S pdourl ' OOllO)lD noi uoouprtxodu /\UID nodisrt noi ~dod>di3/\nd H "OOllO)lD no/\3rl9)1cyl1q11l3 noi U~n31!1l3 xlu ola OD~rl ododioodu!3y /\019 'OrlD3Y~ /\3rl9)1cYl1Q11l d~d>11l3 0/\ pdourt /\019 'OYUYY~10)1 10/\!3 10~ "OYUYY910)l 10/\!3 0/\ 1311~dll ortordoidau 13A~D13 nou odisrt OJ. "(600Z/9 U"V rloyo) 501U19)1IAoyo/\0 nsues 0lOIJlS 5Ul 10)1 501U1910)lAo/\0 5Ul '501U19YUYYOI0)l 5Ul 0!3XIOID OlD 10130YO/\0 '01U19)1IAoyo/\0 010/\/\~ 0!3dn3 911n U '/\91DcYl/\A 5U "(1013A~y 5f!)nd>Dodll 5cYl1l9 '/\f!)rldldold311 xou 59rlDldold311)/\f!)ld3sn3Y3 /\f!»)llrlol0 xou ortoidordau 3S9)1 3D 59rlAodd> 5cYl (~ SZ odsd~) OrlAOl/\O~ ~ysodll 0!01l0 U '501U19)1IAoyo/\0 5Ul 5l)Xdo 5Ul 513Dl) jodlrvu /\3Q OYOS!d>rlo/\o '5l)XOQ)l3 5l))llln3/\urld3 5U/\3rl9nod)lOllO 5Ul UDcYll11!d311 /\UID '591n o 59rlDldold311 0 "/\od~d>rlnd

8 TTOAEO~OJ..lIKWV TOU~ ~UVaTOT~TWV (TTEpIOpIOTIKa attoteae0j..lata TOU atoj..likou ~IKaIWJ..IaTO~ ), 11 a~ia TWV TTpaYJ..IaTWV autwv EAaTTWVETal 0I1J..1aVTIKa, EVW 11 WcpEAEla vro TO TTEpl~aAAOV (ETTI~IWKOJ..lEVO~ OKOTTO~, ~I1J..1oola OUJ..IcpEpOV), elvm ao~j..iavti1, AOyW TOU OTI TTpoKEITal vro J..IETPO 0XI yeviko, aaaa TETOIO TTOU EcpapJ..lO~ETal OE J..IEJ..IOVWJ..IEVE~ Kal E~alpETIKE~ TTEPITTTWOEI~. ETTOJ..lEVW~ uttapxei UTTEpJ..lETPI1 ETTI~apuvOI1 TOU 8IY0J..lEVOU. LUJ..ITTEpaOJ..laTIKa KavEva atto rc rplo OTolXEia TI1~ avaaoyikoti1ta~ ~EV TTAI1PouTal EV TTPOKEIJ..IEVW, J..IE OuvETTEla 0 EcpapJ..lOOT~~ TOU ~IKaiou va KWAUETal va ui08et~oei TI1V avti8eti1 EPJ..lI1VEUTIK~ EK~OX~. IV TEAO~, EVOllJEI Kal TOU OTI OE 0XE0I1 J..IE TO cvceepouevo OTO EpWTI1J..1a ~~TI1J..1a, TTayiw~ akoaou8~811ke 11 ouvaaaaktik~, OUJ..I~oAaloypacpIK~ Kal ~IOIKI1TIK~ TTpaKTIK~ TTOU ~~11 avacpep8l1ke, EV~EXOJ..lEVI1 attokaioi1 atto aut~v J..IE TI1V UI08ETI1011 avti8eti1~ attolljl1~, 8a TTpOOEKpOUE EVTova OTO ai0811j..1a aocpaaela~ ~IKaiou, TTOU attoteaei ~laxpovik~ apx~ Kal ETTI~iw~11 Ka8E EVVOJ..lI1~ Ta~I1~(naTTavIKoAaou, ME80~oAoyia, OEAi~E~ 4,5,81,132,178,206). 'ETOI, av UTTOTE8Ei OTI, rrcpc rc oon avwtepw avatttuooovtal, ~8EAE 8EWPl18Ei OTI OUVTpEXEI attoxpwv AOYO~ va UI08ETI180uv rc avti8eta J..IE TI1V w~ avw TTpaKTIK~, TOUTO vro AOYOU~ aocpaaela~ ~IKaiou, EV~EiKvuTal va yivei J..IE PI1T~ VOJ..l08ETIK~ pu8j..1i0i1, 11 orrolc 8a TTPETTEI J..IE J..IETa~aTIKE~ ~lata~ei~ va AaJ..l~aVEI rrpovoic vrc TI1V J..II1 cvcrporrri TWV xcrcorccecov TTOU ~~11 EXOUV ~I1J..1I0upYI18Ei, ouuqxovc J..IE TI1V apx~ TI1~ TTpOOTaTEuOJ..lEVI1~ EJ..ITTIOTOOUVI1~ TOU ~IOIKOUJ..IEVOU. B.K.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δονζελότ 9, Κέρκυρα τηλ Αριθ. Πρωτ. 89 Κέρκυρα, 28/09/2012 ΠΡΟΣ: Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ΘΕΜΑ: Αυτοτέλεια συνεχομένων γεωτεμαχίων του αυτού ιδιοκτήτη Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κερκύρας, σας παρακαλεί όπως γνωμoδoτήσετε επί του κατωτέρω οξύτατου νομικού προβλήματος που έχει προκύψει, που βλάπτει τα Συνταγματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας χιλιάδων Ελλήνων πολιτών και που περιορίζει ακόμα και τα εισπρακτικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, επί 40 και πλέον έτη, επί συνεχομένων αρτίων οικοπέδων ή γηπέδων, που ανήκουν στον αυτό κύριο με διαφορετικά συμβόλαια αγοράς, τα οικόπεδα γήπεδα διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους και μπορούσαν να μεταβιβάζονται περαιτέρω, ως αυτοτελή οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και να οικοδομούνται υπό τους όρους του ισχύοντος στην περιοχή Πολεοδομικού καθεστώτος. Η ρύθμιση αυτή προβλεπόταν με τις υπ' αριθμούς 904/1978 και 430/1991 Γνωμοδοτήσεις της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με τις πιο πάνω γνωμοδοτήσεις είχε γίνει δεκτό ότι ο κύριος των συνεχομένων αυτοτελών οικοπέδων δικαιούται να ζητήσει την δόμηση του καθενός χωριστά, ως και να μεταβιβάσει αυτοτελώς έκαστο εξ αυτών. Ατυχώς η πλειοψηφία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την υπ' α ριθμόν 67/2011 απόφαση της Α' Τακτικής Ολομέλειας απεφάσισε κατά πλειοψηφία ότι τα συνεχόμενα άρτια, κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, οικόπεδα ή γήπεδα κείμενα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που έχουν περιέλθει με διαφορετικά συμβόλαια στον αυτό κύριο ή σε περισσότερους συγκυρίους, χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν αυτοδικαίως ένα ενιαίο οικόπεδο ή γήπεδο, του οποίου η περαιτέρω μεταβίβαση Δονζελότ ΚΕΡΚΥΡΑ τηλ fax

10 ή οικοδόμηση τμήματος είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν παραβιάζεται το ισχύον στην περιοχή Πολεοδομικό καθεστώς. Στην ανωτέρω απόφαση παρατίθεται και η μειοψηφήσασα γνώμη δύο Αντιπροέδρων και πέντε Νομικών Συμβούλων, οι οποίοι με πλήρως αιτιολογημένη άποψη υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο ότι δηλαδή η αυτοτέλεια ενός εκάστου των γηπέδων ή οικοπέδων δεν αναιρείται σε ουδεμία περίπτωση και ότι εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιδιοκτήτη να ζητήσει την έκδοση οικοδομικής αδείας, για δόμηση ενός εκάστου εξ αυτών ή να τα θεωρήσει από Πολεοδομικής πλευράς ως ενιαίο ακίνητο με την έκδοση μιας οικοδομικής αδείας για ολόκληρο, που περιλαμβάνει το σύνολο των συνεχoμένων οικοπέδων ή γηπέδων. Η ανωτέρω απόφαση καταλήγει, αναγνωρίζοντας προφανώς το αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να καταλήξει, ότι θα ήταν ευκταίο το ζήτημα τούτο να α ντιμετωπισθεί νομοθετικά, όχι μόνο ελλείψει ρητής σχετικής πρόβλεψης, αλλά και εν όψει της επί 40 χρόνια εφαρμογής των υπ' αριθμόν 904/1978 και 430/1991 Γνωμοδοτήσεων της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου στο πλαίσιο αφ' ενός μεν διαφύλαξης της Συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας και αφ' ετέρου της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Επειδή η κατά την γνώμη της πλειοψηφίας επιβαλλόμενη και επιδιωκόμενη προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται από άλλες διατάξεις, όπως από σχέδια πόλης που ρυθμίζουν την δόμηση εντός σχεδίου πόλης, που καθορίζουν τα όρια της προστασίας του περιβάλλοντος και λοιπά. Επειδή η άποψη της πλειοψηφίας, που στηρίζεται στην θεωρητική προστασία του περιβάλλοντος, ευκόλως και νομίμως μπορεί να καταστρατηγηθεί και να αποφευχθεί η συνένωση με την εμφάνιση ως αγοραστού και άλλου προσώπου με απειροελάχιστο ποσοστό συγκυριότητος ή με την δημιουργία ανάμεσα στα δύο οικόπεδα εικονικής τρίτης ιδιοκτησίας. Επειδή δημιουργείται μείζον συνταγματικό πρόβλημα, αφού αναμφισβήτητα βλάπτονται κεκτημένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αφού καθίσταται δυσμενέστερη η θέση των ιδιοκτητών τέτοιων ακινήτων, δεδομένου ότι μπορεί να περιορισθεί ουσιωδώς η δόμηση των ακινήτων αυτών,προς βλάβη της συνταγματικώς προστατευτέας ατομικής ιδιοκτησίας. Η ατομική ιδιοκτησία μπορεί να περιορισθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι περιορισμοί όμως αυτοί επιβαλλόμενοι με νόμο πρέπει να τηρούν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, χωρίς να αναιρούν, να καταστούν αδρανή ή να εκμηδενίζουν την ιδιοκτησία εν σχέση με τον προορισμό της. Επειδή, επίσης, εάν η ανωτέρω άποψη της πλειοψηφίας του Νομικού Συμβουλίου επικρατήσει είναι γεγονός ότι θα οδηγήσει σε καταστρατήγηση της με διάφορους τρόπους, σε εικονικές δικαιοπραξίες, σε μείωση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, αφού θα μειωθούν οι μεταβιβάσεις των επιμέρους ακινήτων, σε ακυρότητες συμβολαίων λόγω απαγορευομένης κατατμήσεως, αλλά και γενικότερα σε βλάβη των ιδιοκτητών των ακινήτων αυ Δονζελότ ΚΕΡΚΥΡΑ τηλ fax

11 τών, οι οποίοι δεν ευθύνονται σε τίποτα όταν δια μεταγενέστερων αποφάσεων και όχι Νόμων πρόκειται να απωλέσουν κεκτημένα δικαιώματά τους. Κατ' ακολουθία όλων των ανωτέρω ζητούμε από εσάς Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, όπως μελετήσετε το σοβαρότατο τούτο θέμα που έχει προκύψει και που ουσιαστικά πλήττει κυρίως την περιφέρεια της χώρας μας και υπερασπιζόμενος τις Συνταγματικές Διατάξεις εκδώσετε μία εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση, με την οποία να αποκαταστήσετε στην συγκεκριμένη περίπτωση το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Μετά τιμής, Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζ. Γιαννακούρης Δονζελότ ΚΕΡΚΥΡΑ τηλ fax

12

13

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την υπ αριθ.430/91 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Τύπος αντιγράφων συμβολαιογραφικής πράξης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Τύπος αντιγράφων συμβολαιογραφικής πράξης Θεσσαλονίκη 9-9-2010 Αριθ.Πρωτ.1048 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τύπος αντιγράφων συμβολαιογραφικής πράξης Σας διαβιβάζουμε τη με αριθ.πρωτ.3043/3-8-2010 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε τη µε αριθµ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β ΕΞ 2016/ εγκύκλιο. του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, Γενική

Σας διαβιβάζουµε τη µε αριθµ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β ΕΞ 2016/ εγκύκλιο. του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, Γενική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 383 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 308 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-9-2011 Αριθμ.πρωτ.803 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Μη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.23 του ν.4014/2011 στις προσημειώσεις υποθήκης Σας κοινοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ============== ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Απαλλαγή α κατοικίας σε ρυθμισθέντες με το ν.3843/2010 ημιυπαίθριους χώρους

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Απαλλαγή α κατοικίας σε ρυθμισθέντες με το ν.3843/2010 ημιυπαίθριους χώρους Θεσσαλονίκη 29-9-2010 Αριθ.Πρωτ.1165 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Απαλλαγή α κατοικίας σε ρυθμισθέντες με το ν.3843/2010 ημιυπαίθριους χώρους Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2015 (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3852/2010) Προς 1. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών markosgag@gmail.com 2. Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ. 156 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα.

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. Δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ούτε επέμβαση,

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια, Αρ. Πρωτ. ΔΥ Ταχ. Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

προηγουμένων δεσμεύσεων του ακινήτου να υπολογίζεται υπέρ του τελευταίου ιδιοκτήτη (βλ. ΣΕ 2544/2005 επτ.). Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των ανωτέρω

προηγουμένων δεσμεύσεων του ακινήτου να υπολογίζεται υπέρ του τελευταίου ιδιοκτήτη (βλ. ΣΕ 2544/2005 επτ.). Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των ανωτέρω ΣτΕ 177/2012... 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 34527/17.8-3.9.2009 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (τεύχος ΑΑΠ 425), με την οποία παρατάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαΐου 1997

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαΐου 1997 -- 869 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαΐου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1046351/284/Β0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ.: 1171 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ιδιοκτησία Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-3-2009 Αριθμ.πρωτ.258 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού της «αποδεκτής απόκλισης» εμβαδού γεωτεμαχίων κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 523 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ- ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων THE DOUBLE GENERATION IN ATHENS IN LIGHT OF DECISION No. 3059/2009 OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 4-12-2008 Αριθμ.πρωτ.1167 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Διόρθωση αρχικής κτηματολογικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι:

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ µε βάση την Εγκ.13/11 Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: Α. Από το κείµενο της Εγκ.13/11 1. (Α.Ι.1) Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, 2004-2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει για πρώτη φορά Δελτίο Τύπου με χρονοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2/12/2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1120496 /7934/1549/Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1160 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ο ΦΗΜΣ διασφαλίζει ότι τα φορολογικά αρχεία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την έκδοση τους.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ο ΦΗΜΣ διασφαλίζει ότι τα φορολογικά αρχεία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την έκδοση τους. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερομένους Έκδοση «νόμιμων» αποδείξεων είσπραξης και τιμολογίων Κυρία/ε, Υπενθυμίζουμε ότι, το Τμήμα Φορολογίας με επίσημη ανακοίνωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. 378 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 378 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 378 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θέμα: Βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 27-11-2017 Αριθμ.πρωτ.1085 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης»

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 6-4-2017 Αριθμ.πρωτ.302 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr ΠΡΟΣ: Αθήνα, 23/11/2016 Α.Π. 44/2016 Βουλή των Ελλήνων Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. Δ Η Μ Ο Υ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Διονύση Γ. Δήμου (ΑΜ 4356) ΔΝ Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. Δ Η Μ Ο Υ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Διονύση Γ. Δήμου (ΑΜ 4356) ΔΝ Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. Δ Η Μ Ο Υ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τσιμισκή 111, Θεσσαλονίκη 546 22, τηλ. 2310 235570, fax: 2310 238199, e-mail: dionisiosdimou@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Διονύση Γ. Δήμου (ΑΜ 4356)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. Δ Η Μ Ο Υ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Διονύση Γ. Δήμου (ΑΜ 4356) ΔΝ Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. Δ Η Μ Ο Υ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Διονύση Γ. Δήμου (ΑΜ 4356) ΔΝ Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. Δ Η Μ Ο Υ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τσιμισκή 111, Θεσσαλονίκη 546 22, τηλ. 2310 235570, fax: 2310 238199, e-mail: dionisiosdimou@gmail. com ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Διονύση Γ. Δήμου (ΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια 18 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ειδικές μορφές στέρησης της ιδιοκτησίας και λοιποί θεμιτοί περιορισμοί της/ρήτρες συλλογικής διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ.228/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 22 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 23-12-2008 Αριθμ.πρωτ.1191 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεων και διευκρινήσεων για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 228 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 408 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 140 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 140 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 140 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 18/05/2012 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί. εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1.

1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί. εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1. 2. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Ειδικές περιπτώσεις

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Ειδικές περιπτώσεις Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Ειδικές περιπτώσεις Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής

Α. Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Τηλ. : 210 3605159, 210 3635044 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα Α.Δ.Α: Αθήνα, 13/4/2017

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 7: Διαδικασίες εφαρμογής των σχεδίων. Οικοδομικές άδειες και άδειες ευθυγραμμίας (19ος αι.) Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9563608 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας- Εφαρμογή Ρυμοτομικού Διαγράμματος

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας- Εφαρμογή Ρυμοτομικού Διαγράμματος Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας- Εφαρμογή Ρυμοτομικού Διαγράμματος Λάμπρου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., litsal@central.ntua.gr Πανταζής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., gpanta@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 22-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2728 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Αμνηστία Πώς να αποκτήσετε εκσυγχρονισμένο τίτλο ιδιοκτησίας

Πολεοδομική Αμνηστία Πώς να αποκτήσετε εκσυγχρονισμένο τίτλο ιδιοκτησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Πολεοδομική Αμνηστία Πώς να αποκτήσετε εκσυγχρονισμένο τίτλο ιδιοκτησίας appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Πρόλογος Υπουργού Εσωτερικών 1 Πρόλογος Υπουργού Εσωτερικών 2 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ομάδα διαφανειών Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 9/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/08.06.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 83 /2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Μη άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 04/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης 890 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α 94).

ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α 94). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 29644 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη μετάβαση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Λογιστής Φοροτεχνικός Α τάξης Η δήλωση στοιχείων ακινήτων, γνωστή ως «έντυπο Ε9», περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα