ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 η. ΘΕΜΑ: Η υπ αριθμόν 8/ γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 η. ΘΕΜΑ: Η υπ αριθμόν 8/18-12-2012 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 221 Προς όλους τους συμβολαιογράφους Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ Τηλέφωνα : ,60,70,80,90 FAX : E mail : της χώρας ΘΕΜΑ: Η υπ αριθμόν 8/ γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 8/2012 (αριθμ. πρωτ. 4045, 4968/12) Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή, με θέμα «Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιερχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια», η οποία εκδόθηκε μετά από τα σχετικά ταυτοσήμου περιεχομένου έγγραφα των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου και Εφετείου Κερκύρας, τα οποία επίσης σας κοινοποιούμε. Από το περιεχόμενο της κοινοποιουμένης εισαγγελικής γνωμοδοτήσεως του Αρείου Πάγου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: α) η αναφορά του νόμου στη φύση των γηπέδων ή των οικοπέδων ως συνεχών εκτάσεων, δεν αποσκοπεί στην κατάλυση του στοιχείου της αυτοτέλειας, στην περίπτωση, που με οποιοδήποτε τρόπο, συγχρόνως ή διαδοχικώς, περιέρχονται στο ίδιο πρόσωπο γήπεδα ή οικόπεδα αυτοτελή (μέχρι την κτήση τους), τα οποία συνέχονται (συνορεύουν) μεταξύ τους, έτσι ώστε η περαιτέρω μεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων απ αυτά, να αποτελεί κατάτμηση ενιαίου γηπέδου ή οικοπέδου, με τις συνεπαγόμενες εκ του νόμου συνέπειες για το κύρος της μεταβίβασης ή την αρτιότητά τους, β) η μη κατάλυση της αυτοτέλειας των γηπέδων ή οικοπέδων στις ανωτέρω περιπτώσεις, υπαγορεύεται και από λόγους προστασίας των νομίμως υφισταμένων

2 πραγματικών καταστάσεων, η οποία (προστασία) μάλιστα επιδιώκεται σε άλλες περιπτώσεις με διατάξεις, με τις οποίες διατηρείται η αρτιότητα σε οικόπεδο με μικρότερο εμβαδόν και διαστάσεις, κατά παρέκκλιση των θεσπιζόμενων νέων κανόνων αρτιότητας, γ) στην συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα περιουσιακής φύσεως καθώς και τα κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, ενώ στην έννοια της απαλλοτρίωσης περιλαμβάνεται και η αναίρεση ή ο περιορισμός σε σημαντικό βαθμό της οικονομικής χρησιμότητας του πράγματος. Τέλος, οιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη απόκλιση από την ακολουθούμενη συμβολαιογραφική και διοικητική πρακτική, με την υιοθέτηση αντίθετης άποψης, θα προσέκρουε έντονα στο αίσθημα ασφάλειας δικαίου, καθώς σύμφωνα πάντα με την ως άνω γνωμοδότηση (σελ. 6), εάν «ήθελε θεωρηθεί ότι συντρέχει αποχρών λόγος να υιοθετηθούν τα αντίθετα με την ως άνω πρακτική, τούτο για λόγους ασφαλείας δικαίου, ενδείκνυται να γίνει με ρητή νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα πρέπει με μεταβατικές διατάξεις να λαμβάνει πρόνοια για την μη ανατροπή των καταστάσεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, σύμφωνα με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου». Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Βλαχάκης

3 A8~va 18 ~EKEIJ~piou EMHNIKH l1hmokpatia Apia. npwt. : 4045,4968/12 O~~ TOY APEIOY naroy TMHMA 410lKHTIKO THA cpa: npoi Touc K.K npoe~pou~ TWV IUIJPoAaloypacplKWV IuAAoywv TWV....-iw-v A8J1vwv - nelpalw~ - Alyaiou & ~W~EKavliaou E~<PIF.a.lT r: E A/\!-! r~i ~ l( HAll ~If 0 JoePAT' A ~ " _ EYI\lT(}r~~ETrKH l~ilitronh ~al TOU ECPETEIOU KEpKupa~. ~YMBOAAiOrPA(Dlr~QN EYAAOI: '''1~ f TI-I:E EAAAAOE t PIE>. nrnr. : 'ZJl, i IAPE/\H<I>E>H :.1..~ AE.~\..~gg....::':. : 0EMA : «AUTOTEAEla Ii IJIl auvexoijevwv aptiwv OIKOTTE~WV Ii YIlTTE~WV I TTEPIEPXOIJEVWV atov auto KUplO IJE Eva Ii ~lacpopetika auijpoaala». ME rc TaUTOOlllJOU TTEPIEXOIJEVOU UTT' ap181j. 1954/2012 Kal 942/2012 Eyypacpa TWV npoe~pwv TWV ~.L TWV LUIJJ3oAaloypacplKwv LUAAOyWV TWV EcpETEiwv A81lvWV - nelpalw~ - Aivolou Kal ~w~ekav~oou xcn TOU Eosrelou KEpKupa~, Ti8ETai TO EPWTlllJa, av, OE TTEpiTTTWOIl KT~OEW~ OUVEXOIJEVWV aptiwv OIKOTTE~WV atto TOV auto KUpIO, IJE ~lacpopetika OUIJJ3oAala, rc OIKOTTE~a cure ~latilpouv rnv autoteaela TOU~ Kal scv IJTTOPOUV va IJETaJ3l~ao8ouv rrepcrrcpco w~ cpnc xcn autotea~ OIKoTTE~a, OE EcpaplJoy~ TWV TTEpi cpnornrcc (KaTa xcvovn ~ KaTa TTapEKKAloll) ~lata~ewv TIl~ TTOAEO~OIJIK~~ VOIJ08Eoia~. ETTi TWV epurrnucnov autwv 11 yvwlj1l lja~ slvcn 11 E~~~: To ~~TlllJa auto EiXE TE8Ei Kal OTO TTapEA8ov, TO ~E NOIJIKO LUIJ~OUAIO TOU KpaTOU~ IJE TI~ UTT' ap181j. 904/1978 Kal 430/1991 rvwijo~ot~oei~ TIl~ OAOIJEAEla~ TOU, EiXE KpivEI OTI rc w~ cvco OIKoTTE~a xcn y~tte~a, ~latilpouv rnv autoteaela TOU~ Kal ETTOIJEVW~ 11 rrspcrrepco IJETaJ3iJ3ao~ TOU~ elvrn ETTITPETTT~ Kal ~EV ouvrorc xcrcrunon sviclou OIKOTTE~OU ~ YIlTTE~ou.

4 "SOlC!l103S0)l SnOl f)o)loioul)10iqi noi 01U191\3 U (A 10)1 'SUI\3r19X3I\no ScY> Snol Sl)OOl)1~ SUI UOf)cb U (g "(O~ "rlsldo 6v6-Bv6 odsd9 )I"V noyno119s01~-uq9ladcy>3j, ~ "rluo ~ S9r1Sldo a~ UOOQ)I~ LJZ OIO)l!V 010rlA9dllr13 uq9ladcy>3j "V 'as ~!oxdv!o)l11\3j l)yolll1'j 'U1\991V V UOcY>!3r1uO 3r1 '0 6"Lv SOON S66~/~ Z U"V) OQ311l)A l) 0Q3119)110 S~Y3101no!3Y 'orl91\ !3 'noi nojdnx noi uouyf)og I\Ul !3 3)1USl)13S01do 0! 'Snocb9Q3 noi\il)a noi Orll)rll 3S9)1 1013, "SocboQ~ ol\ll)a 01110Y911n \!d)lOIQ 01 nou 013Y~101no l))llrloi\ U!3SUOI\ 01\ 1311~dll 0101~1 Su "SnOl 913Y~101no U (0 : loll) 'osnoy9)10 01 I\cY>Q~l1uA 1\cY>1 (V : 101\!3 '1\cY>1l)1\1)l0 S3!doAUI0)l cy>1\ Sil 9110 Olrl 3S9)1 1\f)010d)lAno non 0!3XIOI0 9)11AoYOI01\1\ nuinxodu 'I\cY>Q~110)l10 1\cY>1 10)1 I\cY>Q~l1uA 1\cY>1 S9"01do !2 S3!0110 Sil 3" 'S~lno S13~91012 Sil 911V "«OlQ~XO "'---' 01\~rlld)l3)1A3 S!dcY>X f)orloi)lio moo 010 oo~ri l) ()IQ~XO 9)11r1010rlnd 01\~rlld)l3)1A3 010 oo~ri 1013)10!dg nou OQ311l)A 3S9)1 101\!3 0Q3119)110» nodsd9 no!qi noi ~ ocboda9doll I\Ul 3r1 OI\cY>cbrlf)O C!l1\3 '«nol~dioiqo ~3 Sno!dn)lAno Snod319001d311 l) Ol\~ 30 13)1l)1\0 10)1 01UI\!)l0 0!011\3 10)1 S~Y3101no!3Y non SuA UOOl)1~ U1\3r19X31\nO U 101\!3 OQ311l)A """» '(()I"O"j) S9r1oll\01\0)l S9)11r10QO)lIO S9)111\3j) 9S6 ~ILL9 ~ N noi Z nodsd9 noi Z ~ ocboda9doll I\Ul 3r1 ol\cy>cbrlf)~ II "OrlUll)~ OXOrl!1l3 01 ScY>~sn3 I\nOl\rI~l 1\3Q '"3 "1"~ nor ZOOZILvO 'LOOZIL99Z '600Z/~v9v 10)1 U"V noi 900Z/69Z~ "rlsldo.un U Od319)11QI3 10)1 Suou19QorlcY>I\A ~ ~OZI L9 "rlsldo.un cy>1\9 ScY> SUI 0!cbUrh013Yll U 101!3Y0)l11l3 non SI309cbollO S~)l1100)lIQ \C!l13r1u~ "OQ311l)A ~ l) 0Q3119)110 0!011\3 Ol\~ ScY>!O)lIQolno 1\f)0Y )1 Snol 013Y~101no I\Ul I\nol\9X 'Sno!dn)lAno Snod319001d l) oidnx cinn 1\ Y99rlno 9)1113docbolQ 3r1 13SY~ld311 I\noX~ non 'no!q3xo noxirtoiortnd S91)13 l) S911\3 S~Xold \3r1!3)1 'OQ311l)A l) 0Q3119) d9 01\3r19X31\nO 119 'noi 1\C!l30l)10QOrlcY>l\j 1\cY>1\3r1f)oAuodlll\cY>1 01\3r19101cbo '0!cbUrhOI3Yll 910)1 31\1d)l~ 'noi S913y~rlOYO SUI UOU19QorlcY>l\j ~ ~OZIL9 "rlsldo,11n I\Ul 3r1 Sn019d)l noi oiyf)ogrln~ 9)11r10N 01 ScY>!01n3Y31. "1\3S0)l~1\0 ScY>!AOll 1\011\f)odul '(l))lllu)lioiq 10)1 l))llcbodaoloyogrino 'l))lll)10yyol\no) S~)lll)10dll cy>a9y 1\ !3S31011n 01\ pdourt ScY>A9yn3 'nol~slli\o noi!d311 1\cY>!3XIOI0 0101Y9r1 1\cY>11\9Xdolln UII'J "S9r10110rlUygodll cy>d~lcy>i\o 0!3S31 01\ aonodourl (ll"y")i 9)11r10Q03YOll) 010rl~S SUOU)I!OIV SUI l))lll)10dll U 10)1 SUO!1l3 SC!lS0)l 'l))lll)10dll l))llcbodaoloyogrino 10)1 l))lll)10yyol\no U 10)1 1\01l) lnnn lnhoun I\Ul 3r1 ul\~rloll\orldol\3

5 l) I\(Y)Q~llO)lIO 1\(Y)1\3rl9X31\nO I\(Y)! DI3Y~!0!nD U ID!3dJD 'ID!13)19dll SDJOllO SU! Jd311 uo(y)!lljd311 I\U!O l)qdyuq 1!9 'l)xoq)l3 V)lI!n3I\urld3 U!38J!I\D H "()I"O"J) DrlU!~80rlOI\ 01\3rl9d 3cbDI\DOdll O!O U~D!9IQ V!Ud ID)I l))liqi3 31\DSrl9YDIQ D8 'SU!~80rlOI\ 0 0!f)0! 3Y38l) I\D 'noi DJOU!)lOIQI UYY9 srl ID!I\OX~l\no nou DQ311l)A D!I\f!)!)lOllD I\O! DIA SDI3Y~!0!nD SU! uod9 U 13X~ non 1\f!)13113I\nO 1\f!»)llrlOI\O)lIO l\f!)ddsoo I\(Y)! 13rh91\3 '1!9 9!)l3Q 131\JA DI\ 1311~dll uo(y)!lljd )1 3:I "I\(Y)Q~llO)lIO SI309!ODIQ ID)I 1\9QDSrl3 Od3!9d)llrl 3rl 1\(y)1\3rl9!0Icboodll norli0f)3yvd!3rl)l3 Sf!»)1 Irtooox 10 no! Sf!)1l31\ no ID)I SD!U!91!dD SU! S(y)30Vdu!DIQ DI01\9dll ID!31\9SrlDY 'SD!U!91!dD 1\(Y)1\9I\D)I 1\(y)~1\ 1\(y)1\3rl9~lll038 I\(Y)! uoi'()l)l~ddll 9!D)I 'S3JOllO SI! 3rl SI3~9!DIQ 3rl SI30f!)!1lId311 S3YV9 III 30 ID!3)1f!)IQI1l3 D!01Y9rl (DJOD!Oodll) DJOllO U '1\(Y)309!OD!D)I 1\f!»)lI!DrlADdll.s:> 1\(y)I\~rlD!Olcbn S(Y)rlJrlOI\ I\(Y)! SDJOD!Oodll SnoA9Y 911D ID)I mransdoxnun 'SoA9Y ID!3I\JA SDJOllO SU! Jd311 uo(y)!lljd311 I\U!O I\(Y)Q~llO)lIO l) I\(Y)Q~lluA I\(Y)! SDI3Y~!0!nD SU! S(y)30f)YD!D)I url Jd311 lnnn 3!0(Y)YV9 UO~8 H "Sno! 9!U!91!dD I\U! l) SUODSJSD!3rl SU! Sodf))I O! DIA S31311~l\nO S31\3rl9113ysodll norl91\ no! )13 SI! UI\3rl9AD1l3 'noq~llo)lio l) noq~llua nojdi1\3 uourl!9!d)i J3Y3!01lD DI\ '1\f!)!nD ~3 l\(y)d~!000id311 l) S91\3 UODSJSD!3rl (Y)d~!IDd311 U 3!0f!) 10!~ 'Sno! f)~d!3rl (xnonaooxno) ID!I\OX~l\no DJOllO D! '(Sno! uol)!)1 I\U! IdX~rl) l)y3!0!nd DQ3119)110 l) DQ311l)A 01l(Y)09dll OIQJ O!O ID!l\oXd~ld311 'Sf!»)lIXOQDIQ l) S(Y)1\9d XAno '01l9d! 3!01ll)QOIOllO 3rl 'nou uo(y)!lljd311 I\U!O 'DIOI\I\~ DOJ383!)13 (Y)1\9 S(Y) I\U! 911n 'SDI3Y~!0!nD SU! noj3x10!0 no! uony9!d)i I\U!O 1\l)!nD 3rl J3110)lO 1\3Q ID)I 0J3XI0!0 9)11AoYOI01\1\3 'no!l)i\i)ld 389)1 D!U!9)1lrlO!D I\U! DIA 3!0(Y)YY9 0!U91\0!nD 'DI\~ 1311~ysodll '1\(Y)309!)13 I\f!)X3I\nO S(Y) I\(Y)Q~llO)lIO I\(Y)! l) I\(Y)Q~lluA I\(Y)! uof)cb I\U!O 9 d o cbdi\d I\U! 3rl 'Sorl91\ 0-1\f!)!nD SDI3X~l\nO SU! 0J3XI0!0 O! 911D ID!9!dD~3 1\3Q '1\(Y)309!)13 I\f!)X3I\nO S(Y) Sno! uof)cb I\U! 3rl DyuYY9dDll 'I\(Y)Q~llO)lIO I\(Y)! l) I\(Y)Q~lluA I\(Y)! SDIOI\I\~ SU! lioluodxxno I\U! DIA 0J3XI0!0 Od3!JDIQI J3Y3!01lD DJOllO U S(Y)rl9 DI3Y~!0!nD H -1\f!)!nD 1\f!)101\1\3 I\(Y)! jorlordo 10 ID!I\OQJQ 9YYD 'I\(Y)Q~l1O)lIO V I\(Y)Q~l1uA SDI3Y~!0!nD SU! SDI3Yf!)l1D SU! DrlU!V~ O! ID!3~Jrl8nd 1\3Q S~!nD 3rl 1!9 rauinxodu '«Jorloldo» oy!j! Od3!9)1IQ13 I\O! 911n D!01Y9rl ID)I 9rl011\01\D)I 9)11rlOQO)110 9)111\3J I\O!O U~D!I\~ Sno! V)lI!DrlU!OnO I\U! ID)I 9YYD 1\(y)3~9!DIQ (Y)d~!(y)I\D I\(Y)! Drlrl9d A O! 911V -9rlOI)l10 30 V OIQ~XO oxirtoiortnd 01\~rlld)l3)1A3 30 Sno! SV~D!I\~ SU! 0J3XI0!0 O! 1\0~Y ID)I DJ3X10!0 DId! (Y)1\9 S(Y) D! 'I\(Y)Q~llO)lIO 1\(Y).l ( 8

6 0109rlUQ 9110 'Ul~SOrlOA noi UrhUV!lAO AUl 910)1 'OA3rl9VVOSI1l3 '(0!d3sn3V3 l))l110rlv3aao1l3 10)1 l))llrloao)lio) SodC!>X SUl l)cy>~ l))llrloao)lio AUI0 norlom noi Sl)Xo13rlrlno SUl 10)1 SOlU19)1111cY>00dll SUl SU~nl119AO SUl (SolorlA91An~ noi ~ 9 odsd9) OrlcY>!O)lIQ oa~rlcy>dnxoi0)l SC!>)lllorlAolAno 010 ortoioordau AnoA9013 ')t"o"j noi S13~9101Q S3J\3rl9n3J\Urld )13Q 13A!A OA 1311~dll 'Iunn l)xoq)l3 U l)l)13q 13A!A I'D 'llorla9du "SOlU19)1IAovoJ\o SUl l)xdo J\UI0 10)1 1300d)lOOdll 'l)xoq)l3 l))llln3aurld3 uxsrtonodxoun U cy>d~110d3u "(L"rlSldo OV "lcy>j\o ' SUQ9IAdcY>3j "V) SOlorlA9dll nor SOlU19rlloudX Sl))llrlOJ\O)lIO SUl S9rlOldold311 'SO!Ons Sl)l)13AO url 9rlSOS 30 'S9)111AOrlUO 0 l) U03d!OAO U 10)1 1013A9Srl0Vld311 SUOcY>!dl0VVOllO SUl OIOJ\J\~ J\UI0 C!>J\3 '("113 L "rlsldo OV "113 B "rlsldo L"l cy>d~lcy>j\o uq9ladcy>3j "V J\cY>VV9!lJ\O "VS) olj\od~cbrlno 9)1Irloxox 10 OJ\~rlUl)13) )1 SC!>S0)l ~ ScY>300cb Sl))l010nOld311 OrlcY>!O)lIQ 3S9)1 'SI3rhl)VIIJ\O S3AOdXAoo 511 3rl OJ\cY>cbrloo '1013A9Srl0Vld311 SO!OU1)10IQI SUl OIOJ\J\~ l))lllorlaolano J\UI0 119 noj\~rloq3q 'J\cY>llC!>oodll J\cY>J\3rl9AIS xou SO!OU1)10IQI S010rlC!>IO)lIQ noj\3rl9n310100dll SC!>)lllorlAolJ\nO noi l)vosoodll AOIAOA9113 OS 'J\cY>Q~lluA xou l) J\cY>Q~llO)lIO J\cY>l uon3vv913rl)l3 10)1 O!~O l))llrloj\o)lio J\Ul 9docbo 1'009 Snol J\C!>13113J\no J\C!>)llluJ\do J\cY>l 13rh9J\3 '010J\A~ cy>j\9 ScY> J\Ul 3rl Sl30!rlsnd 'cy>d~110d3u "Oldl)lld)l '9)1IJ\3rl13)111J\O url od9 'O!OXnl 3rl UJ\3rl9~ldolQoodll 'J\cY>llC!>oodll 0!doAuI0)l Olrl J\oJ\nd9SI1l3 os noen '(SolorlA91J\n~ noi "l 10)1 ~ "doll V odsd9) SOlU1901 SUl l)xdo l))lllorlaolj\no J\Ul 3rl J\olJ\o~!J\orldoJ\3 os J\3Q Sl30!rlsnd S~)l113XO 10 9)1113docbolV "010V9Srlno 9)1113docbolQ 3rl 'oidnx 91nO 1' J\OXd~ld311 'OQ311l)A l) 0Q3119)110 odou IdX~rl l)v3101no Od319001d311 l) 00Q 119 S9AOA3A ~ 'UOcY>111!d311 UJ\~rll3)1odll J\UI0 13A!Osrlno ScY>1l9 'OA3rlC!>ldo~3 'O!OXnl IX9 10)1 9)11A3A 10)1 9)11A3rll3)111AO ScY>rl9 ouodi 910)1 'SOlAOVV9Sld311 noi SO!00100dll mdo 01 10)1 SUOUrl9Q Snod9 SnOl 'orl109sis013rl 10)1 OrlIOl)rlOQO)lIO ScY> 1013~!dul)1odoX SuA Orll)rll S3!01l n Sl30~SOlloodll 511 J\no~!doSO)l S3!01l0 10 Sl30!rlsnd 3rl 1013)1C!>IQ11l3 01' 1311~dll '("l 10)1 ~ "doll v"lodsd9) OrlAOIAO~ rlA9dll 1013VV9SI1l3 non 'SUOcY>!SOIQ Snod9 SooloAnQ Snod310V0)l Snol 13~!vocboo~3 nou ouodi 910)1 AC!>rlOI)lIO u~nl119ao U 10)1 SOlAOVV9Sld311 noi 0!00100dll H "013S!lAO )lodll 'orl~s 01 3rl 101J\O~!13XO non AC!>Xdo AC!>)lllorlAolJ\no J\cY>d31900Id311 S130!rlS010 S30nO~Q V "SOlAOYV9Sld311 Oo)lloncb noi 0!00100dll AUl AnOll~vsodll nou SOlorlA91An~ noi S13~9101Q 5110 orlol3d~ 13dS OA pdourl A3Q 'Suourl9Q SUl SU001)1~ SUl l) SOlU1910AnQ SUl ortordordau 30!3AuQo lunn l)xoq)l3 U ScY>A~rloX3QJ\3 119 urh~)lo J\Ul 3rl 'AcY>Q~llUA

7 xou lrornprloun nod~13,d>o usnoy9)10/\nd /\Ul 10)1 59/\3d>0 91DldcYlX 59/\3S0)l 5UDUYf!)1l 501U1910/\nQ 5Ul UDn3d9AollO /\Ul 10)1 O/\~ 3D /\cyl19rlaodll /\f!)y3101no /\cyld319ddld311 UDn3/\f!)XAnD /\Ul 3rl 119 9d3/\0d> 10/\!3 'UDcYll11!d311 u/\~rlld)l3)1and /\Ul~ "5UD/\nd9SI113 5l))lIAoy 5Ul oido !3dUl 0/\ 5nOl urhl)y /\Ul 9 10)1 1311~dll 'UDcYlllf)10IQ UYY9,10)1 l) 9110)lD 0/\3rl9)1cYl1Q11l3 /\01 3rl UD~XD UAOYf)3 Olrl 3D /\f)0y31 0/\ 1311~dll '50Y~1 'Odl~rl 9)111DldOld311 OJ. "Odl~rl 50!d3sn3Y3 5l))llrlo/\O)l10 5Ul 10)1 50!DU,l)101QI 5Ul 9)111DldOld311 'Od 319)1110rlD3Y od9 10)1 Od319)11/\3A19YYO '501Ulf)dog 5.0/\ODDl) 3rl 'OrlD3Y~ ~9DI /\01DIX9ynol ~\.!3sXn /\ rsdourl '/\cylq~ll6)110" 10)1 /\cylq~llua xou urhny9)1 /\Ul 10)1 5UDUrl9Q 5nod9 5nOl 50dll 5cYl. 513D!rl snd 5~)l113S0rlO/\ 3rl 'Od 319)1IQ13 "(66 Y3D cyld~lcyl/\o '50df)o)loyoV "S '~L~ "Y3D 'cyld~lcyl/\o 531/\~J. " I) 0!d3sn3Y3 l))llrlol0 /\Ul 9rlsoS odarodxm 3D 13~!dOld311 0!01l0 01 'nodisrt noxuondo nod!~3 'noyy~.c:> 59/\3 l)yos11l3 U l)10/\nq 10/\!3 /\3Q 119 OIOM~ /\Ul 3rl '50!O)lAo/\0 10/\!3 0/\ 1311~dll '59rlDldold U19)1IAoyo/\0 5Ul l)xdo xln UD~S 3rl 50/\3rl9XA3Y3 0 "OQ3119)110 nudn 0/\3rl9X3/\nD 5nol nilnordn» /\UID /\nox~ nou /\cylllf!)dodll /\f!)idul)10iqi 513Df!)111ld311 l)xold311 ~10)l 531DIX~Y3 odoen 01019/\oSlll f)od>o 'luxnrtuon /\9Q3XD 10/\!3 noinn nouoxo noi U~n31!1l3 /\UID nodisrl noi l)yosrl no U '/\f)osurloq 0/\ /\f)odollrl nou 5uA /\f!)13/\0d>11l3 xou orlordoidau /\01 3rl 501/\OYY~Sld311 noi O!DOIDOdll U 10/\! )lD 50/\3rl9)1cYl1Q11l3 119!3S31011n /\0 'UDcYll11!d311 U/\~rlI3)10dll /\Ul~" ( 66 ~ f)orldo)lao/\010)l f)o)llrlo/\o)liq Odl~rl 10)1 501U19)1IAoyo/\0 5Ul l)xdv '50df)o)loyoV 5ud9X03S 'B9~"Y3D 'SL V>lINIOU ~d13d '«OIO)l!Q 9)11/\101110)1 010rlf!)IO)lIQ o/\lllf!)ds/\o» OlD 50 1U19)1IAoyo/\0 5Ul l)xdo H '531/\~J. "I) lnxnrtuon 10)1 10/\!3 0/\ 5cYlrl9 1311~dll /\3Q 'l))lld3rl 10)1 10/\!3 0/\ OIOS~S pdourl ' OOllO)lD noi uoouprtxodu /\UID nodisrt noi ~dod>di3/\nd H "OOllO)lD no/\3rl9)1cyl1q11l3 noi U~n31!1l3 xlu ola OD~rl ododioodu!3y /\019 'OrlD3Y~ /\3rl9)1cYl1Q11l d~d>11l3 0/\ pdourt /\019 'OYUYY~10)1 10/\!3 10~ "OYUYY910)l 10/\!3 0/\ 1311~dll ortordoidau 13A~D13 nou odisrt OJ. "(600Z/9 U"V rloyo) 501U19)1IAoyo/\0 nsues 0lOIJlS 5Ul 10)1 501U1910)lAo/\0 5Ul '501U19YUYYOI0)l 5Ul 0!3XIOID OlD 10130YO/\0 '01U19)1IAoyo/\0 010/\/\~ 0!3dn3 911n U '/\91DcYl/\A 5U "(1013A~y 5f!)nd>Dodll 5cYl1l9 '/\f!)rldldold311 xou 59rlDldold311)/\f!)ld3sn3Y3 /\f!»)llrlol0 xou ortoidordau 3S9)1 3D 59rlAodd> 5cYl (~ SZ odsd~) OrlAOl/\O~ ~ysodll 0!01l0 U '501U19)1IAoyo/\0 5Ul 5l)Xdo 5Ul 513Dl) jodlrvu /\3Q OYOS!d>rlo/\o '5l)XOQ)l3 5l))llln3/\urld3 5U/\3rl9nod)lOllO 5Ul UDcYll11!d311 /\UID '591n o 59rlDldold311 0 "/\od~d>rlnd

8 TTOAEO~OJ..lIKWV TOU~ ~UVaTOT~TWV (TTEpIOpIOTIKa attoteae0j..lata TOU atoj..likou ~IKaIWJ..IaTO~ ), 11 a~ia TWV TTpaYJ..IaTWV autwv EAaTTWVETal 0I1J..1aVTIKa, EVW 11 WcpEAEla vro TO TTEpl~aAAOV (ETTI~IWKOJ..lEVO~ OKOTTO~, ~I1J..1oola OUJ..IcpEpOV), elvm ao~j..iavti1, AOyW TOU OTI TTpoKEITal vro J..IETPO 0XI yeviko, aaaa TETOIO TTOU EcpapJ..lO~ETal OE J..IEJ..IOVWJ..IEVE~ Kal E~alpETIKE~ TTEPITTTWOEI~. ETTOJ..lEVW~ uttapxei UTTEpJ..lETPI1 ETTI~apuvOI1 TOU 8IY0J..lEVOU. LUJ..ITTEpaOJ..laTIKa KavEva atto rc rplo OTolXEia TI1~ avaaoyikoti1ta~ ~EV TTAI1PouTal EV TTPOKEIJ..IEVW, J..IE OuvETTEla 0 EcpapJ..lOOT~~ TOU ~IKaiou va KWAUETal va ui08et~oei TI1V avti8eti1 EPJ..lI1VEUTIK~ EK~OX~. IV TEAO~, EVOllJEI Kal TOU OTI OE 0XE0I1 J..IE TO cvceepouevo OTO EpWTI1J..1a ~~TI1J..1a, TTayiw~ akoaou8~811ke 11 ouvaaaaktik~, OUJ..I~oAaloypacpIK~ Kal ~IOIKI1TIK~ TTpaKTIK~ TTOU ~~11 avacpep8l1ke, EV~EXOJ..lEVI1 attokaioi1 atto aut~v J..IE TI1V UI08ETI1011 avti8eti1~ attolljl1~, 8a TTpOOEKpOUE EVTova OTO ai0811j..1a aocpaaela~ ~IKaiou, TTOU attoteaei ~laxpovik~ apx~ Kal ETTI~iw~11 Ka8E EVVOJ..lI1~ Ta~I1~(naTTavIKoAaou, ME80~oAoyia, OEAi~E~ 4,5,81,132,178,206). 'ETOI, av UTTOTE8Ei OTI, rrcpc rc oon avwtepw avatttuooovtal, ~8EAE 8EWPl18Ei OTI OUVTpEXEI attoxpwv AOYO~ va UI08ETI180uv rc avti8eta J..IE TI1V w~ avw TTpaKTIK~, TOUTO vro AOYOU~ aocpaaela~ ~IKaiou, EV~EiKvuTal va yivei J..IE PI1T~ VOJ..l08ETIK~ pu8j..1i0i1, 11 orrolc 8a TTPETTEI J..IE J..IETa~aTIKE~ ~lata~ei~ va AaJ..l~aVEI rrpovoic vrc TI1V J..II1 cvcrporrri TWV xcrcorccecov TTOU ~~11 EXOUV ~I1J..1I0upYI18Ei, ouuqxovc J..IE TI1V apx~ TI1~ TTpOOTaTEuOJ..lEVI1~ EJ..ITTIOTOOUVI1~ TOU ~IOIKOUJ..IEVOU. B.K.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δονζελότ 9, Κέρκυρα τηλ Αριθ. Πρωτ. 89 Κέρκυρα, 28/09/2012 ΠΡΟΣ: Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ΘΕΜΑ: Αυτοτέλεια συνεχομένων γεωτεμαχίων του αυτού ιδιοκτήτη Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κερκύρας, σας παρακαλεί όπως γνωμoδoτήσετε επί του κατωτέρω οξύτατου νομικού προβλήματος που έχει προκύψει, που βλάπτει τα Συνταγματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας χιλιάδων Ελλήνων πολιτών και που περιορίζει ακόμα και τα εισπρακτικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, επί 40 και πλέον έτη, επί συνεχομένων αρτίων οικοπέδων ή γηπέδων, που ανήκουν στον αυτό κύριο με διαφορετικά συμβόλαια αγοράς, τα οικόπεδα γήπεδα διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους και μπορούσαν να μεταβιβάζονται περαιτέρω, ως αυτοτελή οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και να οικοδομούνται υπό τους όρους του ισχύοντος στην περιοχή Πολεοδομικού καθεστώτος. Η ρύθμιση αυτή προβλεπόταν με τις υπ' αριθμούς 904/1978 και 430/1991 Γνωμοδοτήσεις της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με τις πιο πάνω γνωμοδοτήσεις είχε γίνει δεκτό ότι ο κύριος των συνεχομένων αυτοτελών οικοπέδων δικαιούται να ζητήσει την δόμηση του καθενός χωριστά, ως και να μεταβιβάσει αυτοτελώς έκαστο εξ αυτών. Ατυχώς η πλειοψηφία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την υπ' α ριθμόν 67/2011 απόφαση της Α' Τακτικής Ολομέλειας απεφάσισε κατά πλειοψηφία ότι τα συνεχόμενα άρτια, κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, οικόπεδα ή γήπεδα κείμενα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που έχουν περιέλθει με διαφορετικά συμβόλαια στον αυτό κύριο ή σε περισσότερους συγκυρίους, χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν αυτοδικαίως ένα ενιαίο οικόπεδο ή γήπεδο, του οποίου η περαιτέρω μεταβίβαση Δονζελότ ΚΕΡΚΥΡΑ τηλ fax

10 ή οικοδόμηση τμήματος είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν παραβιάζεται το ισχύον στην περιοχή Πολεοδομικό καθεστώς. Στην ανωτέρω απόφαση παρατίθεται και η μειοψηφήσασα γνώμη δύο Αντιπροέδρων και πέντε Νομικών Συμβούλων, οι οποίοι με πλήρως αιτιολογημένη άποψη υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο ότι δηλαδή η αυτοτέλεια ενός εκάστου των γηπέδων ή οικοπέδων δεν αναιρείται σε ουδεμία περίπτωση και ότι εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιδιοκτήτη να ζητήσει την έκδοση οικοδομικής αδείας, για δόμηση ενός εκάστου εξ αυτών ή να τα θεωρήσει από Πολεοδομικής πλευράς ως ενιαίο ακίνητο με την έκδοση μιας οικοδομικής αδείας για ολόκληρο, που περιλαμβάνει το σύνολο των συνεχoμένων οικοπέδων ή γηπέδων. Η ανωτέρω απόφαση καταλήγει, αναγνωρίζοντας προφανώς το αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να καταλήξει, ότι θα ήταν ευκταίο το ζήτημα τούτο να α ντιμετωπισθεί νομοθετικά, όχι μόνο ελλείψει ρητής σχετικής πρόβλεψης, αλλά και εν όψει της επί 40 χρόνια εφαρμογής των υπ' αριθμόν 904/1978 και 430/1991 Γνωμοδοτήσεων της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου στο πλαίσιο αφ' ενός μεν διαφύλαξης της Συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας και αφ' ετέρου της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Επειδή η κατά την γνώμη της πλειοψηφίας επιβαλλόμενη και επιδιωκόμενη προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται από άλλες διατάξεις, όπως από σχέδια πόλης που ρυθμίζουν την δόμηση εντός σχεδίου πόλης, που καθορίζουν τα όρια της προστασίας του περιβάλλοντος και λοιπά. Επειδή η άποψη της πλειοψηφίας, που στηρίζεται στην θεωρητική προστασία του περιβάλλοντος, ευκόλως και νομίμως μπορεί να καταστρατηγηθεί και να αποφευχθεί η συνένωση με την εμφάνιση ως αγοραστού και άλλου προσώπου με απειροελάχιστο ποσοστό συγκυριότητος ή με την δημιουργία ανάμεσα στα δύο οικόπεδα εικονικής τρίτης ιδιοκτησίας. Επειδή δημιουργείται μείζον συνταγματικό πρόβλημα, αφού αναμφισβήτητα βλάπτονται κεκτημένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αφού καθίσταται δυσμενέστερη η θέση των ιδιοκτητών τέτοιων ακινήτων, δεδομένου ότι μπορεί να περιορισθεί ουσιωδώς η δόμηση των ακινήτων αυτών,προς βλάβη της συνταγματικώς προστατευτέας ατομικής ιδιοκτησίας. Η ατομική ιδιοκτησία μπορεί να περιορισθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι περιορισμοί όμως αυτοί επιβαλλόμενοι με νόμο πρέπει να τηρούν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, χωρίς να αναιρούν, να καταστούν αδρανή ή να εκμηδενίζουν την ιδιοκτησία εν σχέση με τον προορισμό της. Επειδή, επίσης, εάν η ανωτέρω άποψη της πλειοψηφίας του Νομικού Συμβουλίου επικρατήσει είναι γεγονός ότι θα οδηγήσει σε καταστρατήγηση της με διάφορους τρόπους, σε εικονικές δικαιοπραξίες, σε μείωση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, αφού θα μειωθούν οι μεταβιβάσεις των επιμέρους ακινήτων, σε ακυρότητες συμβολαίων λόγω απαγορευομένης κατατμήσεως, αλλά και γενικότερα σε βλάβη των ιδιοκτητών των ακινήτων αυ Δονζελότ ΚΕΡΚΥΡΑ τηλ fax

11 τών, οι οποίοι δεν ευθύνονται σε τίποτα όταν δια μεταγενέστερων αποφάσεων και όχι Νόμων πρόκειται να απωλέσουν κεκτημένα δικαιώματά τους. Κατ' ακολουθία όλων των ανωτέρω ζητούμε από εσάς Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, όπως μελετήσετε το σοβαρότατο τούτο θέμα που έχει προκύψει και που ουσιαστικά πλήττει κυρίως την περιφέρεια της χώρας μας και υπερασπιζόμενος τις Συνταγματικές Διατάξεις εκδώσετε μία εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση, με την οποία να αποκαταστήσετε στην συγκεκριμένη περίπτωση το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Μετά τιμής, Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζ. Γιαννακούρης Δονζελότ ΚΕΡΚΥΡΑ τηλ fax

12

13