! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,."

Transcript

1 ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( A5B/,5-/,.?5 96%-'9$<'5( %5B/,5-/,'/ =&8// CDDD

2 ! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. 0CC,C*+,1J13 J,A 6. 0 K.,1 L */( 1( M 0 N 1(,21( 1* K + ( 6D *( ( ( *+ 6.,1L,*/A (,*,* A ** (3(..O (3 (3*(,1,(L *+ (3,*(),(L / (3,*/A (,* ( K -,2+ J 3 66(, A C 0 1(,21( /. O3* A,*(,*,*),*/A (,* *+ L(A 1 D,(LJ 3.,K,.,(L / +,(,K (+ L(A O3 1,(L A *)A *(, K+ * 1(,21( A L *(,.L +6*+ * (3 -,.K,.,(L / 1(,2D 1( J..L9 13 L(A 1.+ K *2( /A 3-,*) +,(,K (+ 9 /.(D(.*( 1(,21( 6,(L (3( 66 ( PQ,K. +A,*,((,* / 1(,21( +(J ,21(,* + *( +2* *9 3O-J 3 4A,* A L(A M4 N, +,(,K (+ +(K (3(, A,*.L + ( 6-,+ *A,*) -,1 / (3 *(*(J ( 1* 9 3O-9 K +6(+ / (3 O..9 KL ++,*) 66( / *O +( (L6 ( *A - *+.-J 3, (3, 6*( +(,.+ +1,6(,* / 3O (3 4 1* K + * 0 1(,21( 6,(LJ Q,(,*) C*O.+), (,.,R+ O3* -,.D K.9 *+ *O. (,* ))(+ *1LJ A*) (3 (3,*)9 (3 *A,*) 61(,1 / 0 1(,21(, *+ 13A (3( S 66( / (ODOL )63 13.),(3A, +1,K+ J 13.D ),(3A 3-6-,.L K* / *+ ( K T 1,*( O3* 1U,,*) 6/ / (3,R(,* /A +,(,K (+ +(K,* (3 /A / 1(,21( 13,* J -. (,* / (3,(K,.,(L / (3 4 1(,21( 6,(L,. ),-*,* (3, OC J A / (3 1(,21( () (3L O 2*+ *+ 66.,+ ( 61(,1 (3 (3,A 6.A *(+ 4.- O,(3 1(,21( 66(9 *+ +,( ( (,- 0 1(,21( /A (3 4 J 3.- O,AD 6.A *(+,*) V 9 /A OC / 1L6()63,1 6( 1. J 3,*(/1 *+ (3 3,)3D.-. ( 1( / (3,A 6.A *((,* +1,K +,* (3, (3,J W $XYZ& V (,21(9 /A OC *).,3,,

3 4 0 $ ' 0 D(,2C((,* (..** 3C C L(( * 4 ; 'G # 78 J 3 3(,C ( 7::: F'G " = = 7 + > + &"&,((C*,,C* ( ;%$&&',CD77E G"G " 0/, (,. "" " C 0CC,C*+,A 6. 0 K.,1 L */( 1( M 0 N D(,2C(( -,+* C L((. ((A ( ( -6.,(,,CC CC-* (,+*,(( A,*,(* 9 (( (,+*,( 3L -,+* (C,( J A A,*, +( (C- ( 0 D(,2C(,( 3L +L..,, L.. 6,+(( (,( (.A,* ( -.D., ((J (( * (.A * 9 *C ( -.., +* 3..,*( 6 D ( (,2C((,3,* 9. (((- -,,,66 ( L,* (,2C((,* (D - +( J (( ( -,C,(,( (,2C((,* (..( 6,C( 9 C A 3+..,( (,2C((,,*,(* (-* 3..,*** 9 -,,.- (,.. 3L(L CL,*., (.A J 0,..,( C,(*C* A,((.J 4A,* A L(A M4 N * 3 ((( (,(C*( 9 ( C L(( * 6, *,A,6.-. * ( A,* *(*(, J -,+* C,(*C,* (( A 3 *C,* C L(( *., A.. *,A,6.-.,A,,*.-,3,* ( C,,.. (,((LL6,..J A +,6.A,(L,(( LC,(L,C3(,* C - C*,,( 9 A,(* 4 -,+* C L(( 0 D(,2C((,* (..( 6,CC* J.A.- (,( * 3L +L**((L A 3+.., C,* A C* 9, (C, * 3+((( (6 * -(, J * A 0 D(,2C((,* *,A A,C L( *( * * ((( C*( 9 CC, *(,, )23C.)D,(A ( C- C L( *( * C -(( J L,*.,(*.),(A,* *,AD A,* (+((.-* (3CC,( -.( ( C* (+,(A,* -+,((-,* (,2C((,C( * 3*C,** 3 ((,( (,(C**,(J -,,*(, 4 * -.( - +( (,2C((,*,.L(LC* * AL,(((L ( (L J,((L( (,( 3, (, (., -..(( C L( *(* C,,((D * (( (( (,2C(( ( C-* 4 D.-,* 9 C L((,( (,2C((,* 3CA,* 4 ( J.-, (( (((,,* C L(( * VD, 9 CL6()2(* 6(C..,* (CA,* (C,((( -.. CD 3L( J ( ( C* 6,*( CC* (* C** * C -(( ( +,6.A,(L J W '$' V 9.-,9 (,2C((,9 -.. C3L *).*(,,,,

4 &"I ''G'&$# '' ''' " $ % 'G ;$%"I$ G'' 7J7 )*,R(,* / 3, 3, J J J J J J J J J J J J J J J J J J & J7 ( +. J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 J 4,),(. (,21( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J () / (,21( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J > J8 0 K.,1 L */( 1( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J = F; W H J7 (,21( L6 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7E J (,21( A ( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 77 JJ7 (3,R(,* (,21( J J J J J J J J J J J J J J J J 7 JJ A (,21( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 78 JJ 6. J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7 J / (,21( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7 J J7 (,21( 3,* J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7 > J J 0 -,*) 0,-1L J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7= J J,/L,*) (3,(L J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7,-

5 $ 5 # "# $ FX&$# 8 J7 4 A,* A 61 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 J 1 1+ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 J 4 ) J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 J8 A - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J > 8 J.- J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J = 8 J > 4 1,(L Q(*,* J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 J= 6 +(,* (3 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J : 5 '&' % F; W H B$' I"$& $ 5! F J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7 J +A,*,((,* / (,21( J J J J J J J J J J J J J J J J J J JJ7 3,*) () 1(,* J J J J J J J J J J J J J J J JJ 3,*) 4 A,* A J J J J J J J J J J J J J J J J JJ () *,+(,* 3* (,*) (,21( J J : JJ8 6 + (,*) * J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 J (,-. / (,21( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 J J7 13,*) J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 88 J J 13.),(3A J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 $&G$ H#? $# J7 *1(,*. U,A *( J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8 > J 4,)*. J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8: > JJ7 4,)* 0((* J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 8: > JJ 3 V A OC J J J J J J J J J J J J J J J J J J E > J *1(,*. 41,6(,* J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J E > J J7 *(*(,(,* *+ *,(,.,R(,* J J J J J J J J J J J J J J E > J J *(/1 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 7 > J8 *(*. ( 1( *+ A 6.A *((,* 4(,. J J J J J J J J J > > J (,*) J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J = J7 -. (,* / (3.- A 6.A *((,* J J J J J J J J J J J = =J 3 4 (,21( 6,(L J J J J J J J J J J J J J J > E -

6 = J ( C J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J > ' '<"?X $# & -,

7 3, OC O +* 6( / (3.1A A *,1(,* /(O 1,(L 13,(1( M N 6 1(J ((+ O,(,*) (3, (3,,* (3 /.. / 7:: 9 *1 /.( 3+.*+ * )3 K ( (3 6 1( *+,( ).J O,3 ( (3*C.. (3 66.,* (3 6 1(9 O.. -L*. O3 A 3O 1*(,K (+ ( (3, OC J A 61,..L,*+K(+ ( 0CC,C*+9 O3 )- A (3 66( *,(L (,* (3 6 1( 9 *+ S+ ( 1( AL,*( 1( J O. (3 6* O3 (3 )3( / (3 1*16( / (,*) 0 1(,21(,* (3 4,* (3 2( 6.1J (3*C 3,A / ),-,*) A *1 )A *( *+ +-,1 O3* *++,(J. (3*C 0/ (,. 9 AL (3, 6 -, 9 / +-,1 *+ 3.6,* C6,*) (3,*) **,*) A (3.L9 O3,13 A +,( 6,K. / A ( /..O 13+. (3( O A O3( (,)3( ( (,A J A.,CO, )(/. ( C, (*,A, / 1*( 1(,- 1,(,1,A K ( (3 ( 1( *+.*) ) / (3, (3,9 V** 0(** / 3 ))(,* )+,*) 0 1(,21( (),* (3 4 9 *+ ** *( / 3.6 O,(3 +A,*,((,- A (( *+ (3.L (J *-(,* K ( 0 (3( 3+ O,(3.,* *) 661,(+ 9 O.. (3 ))(,* )+,*) (3.*) ) (3( O ),-* KL,(,,*.A,D C,** J L )(,( +. ) ( AL 6*( *+ V, *) / (3, 66(9 *+ A J L 6.), ( *C 3, 9 *+.. / AL /,*+ / O3A +,+ *( 3- A 13 (,A O.+ 3-.,C+ +,*) (3, OC J,*..L9 (3*C 4-,+ 1C *+,C, OC, /,*6,(,* J * 6 9 * 6,. 78 7:::9 -,,

8 3 +-*1,* *(OC (13*.)L *,* 1*( L 3- A +,( 6,K. ( 11 -( A *( /,*/A (,* -* O,(3 A.. *+,A 6. +-,19 )+. /. 1(,* J * (3,*(),(L *+ 1*2+*(,.,(L / (3(,*/A (,* 9 11 (,( *+ ( K 1*(..+ J +,(,*..L9 11 1*(. 3 U,+ OL ( A 3O,+*(,/L 1.,*( 9 O.. ( (+ +( (),* (3 - *+ 1*(,*,*),*/A (,* K ( (3 1.,*(J 13. (,*, *( O..,(+ / L(A,* O 3,13,*/A (,*, +,(,K (+ K(O* * A A.. *+,A 6. *(OC *(,(,J 3,*/A (,* K ( *(,(, 11,)3( 1*. K +,(,K (+,/,(,),*( 1*.( -,/L (3,*(),(L *+,),* / (3,*/A (,* J 3,, 6,K.,/ (3 +(, (+,* 1(,21( (3(,)*+ KL (3 -,2J O 9,* + / * *(,(L ( ),* 11 ( (,1(+ 19 (3 11( 1(,21( *+ ( K 6*(+ ( (3 -,29 O3 3, + (.( A / (3 1(,21( *+ 1*(. (3 11 ( (3 1J 3, K,*) 6 (3 U (,* / 3O ( K( ( (3 1(,21(J / -L *(,(L O ( (.. (3 1(,21(,( A L - *+ 9,( O.+ ++.( / A *)A *( + (, /.. *(,(,,*-.-+,* (3 1(,21( L(A J.. *(,(, A,)3( *( -* 3- * )3 () 61 ( 6A **(.L (.. (3 *1L 1(,21(J ),* 9.( / +A,*,((,* O.+ K U,+,/.. *(,(, *( 3-,*) (3 () 61 *++ ( A C +. O,(3 (3 *(,(, ( *) / 1(,21( ().O 3 J..L9 (3 L(A 1.+ )(.L K *2( /A 3+ 1(,21( 6,(L 11,K. ( -L* J 3 OC +*,* (3, (3,, 6( / (3 *),*) 6 1( ( 1( * 13,D (1( A A *,1(,* /(O 1,(L 13,(1( M NJ 3 6 1(,A / 6*(,*) 1A 6.(. (,* / 1,*) 1A A *,D 1(,*,* **D( (+,*(*(D.,C *(OC *-,*A *(9 *+ /..O,*) +,(,K (+ A *)A *( / (3,R(,* *+ 11 1*(.,*/A (,*,* (3(. (,* J * + / (3.(( ). ( K A (9 (3 13,(1( U, 7

9 +,(,K (+ 1(,21( 6,(L9 O..,(K. 1A 6**( (3 )3 O3,13 (3 6,(L 1* K 11+ J * / (3. /, (3( O3*.C,*) /. (,*9 6* (*++ 1*,++ 2( J 1C,.L9 (3.+L Q,( 1A A *.L + (*D ++ (3( O 1(+ / 3,)3.L,A, (3 )3 6KK.L O,(3 +,S*( C,*+ / +(,* A,*+ J 3 4A,* A L(A +2* OL ( *) () *+ *D+A *+ (,-. /,*/A (,* /A 6 K.,1 9 +,(,K (+ 6,(L / +(J *,+,*) (3 3,R / (3 *(*(9,( O.+ K,*/,K. / -L 3( 1**1(+ ( (3 *( ( 3-,( O* *A D (D 0D++ (*.(,* (K. 9 / -L 3(,( - *+ ( 1A A *,1( O,(3 J 3 4, OC,*) *+ Q,(,*). (,* / (3 *A (*.(,* 6K.A J (, (3/ O(3. C,*),*(,(,(K,.,(L / (3 1(,21( 1U,,(,* 6K.A O..J 3 4 O +,)*+ ( K )*,1 +(K9 16K. / (,*) A *L C,*+ / +( J 3/,( 1*. K + / (,*) 1(,21( J * / (3 +2*,( +-*() / 1(,21( 6,(L,A 6.A *(+ O,(3,* (3 4 O.+ K (3(,( 1.+ K +6(+ U,1C.L * O.+DO,+ 1.9 (3 4,.+L,*,* (3 ).K. *(*(J 3,. *O +( (L6 +,.L 66(+ KL (3 4 9 (3 Q,(,*) *A - *+.- O.+ *+ ( K 6+(+ ( 66( 1+,(K. / (,*) 1(,21(J / (3 *1L A +,21(,* O A +9 *(,(, (3( O.+ *( O*( ( (C 1 / 1(,21( () KL (3A *) / *A - ( (C 1 / (3 (C J 4.- O.+ (3* K + (3,*(/1 / U (,*) 1(,21( * +A *+ 9,* (3 A A **,(, + ( A C *A D(D++ (*.(,* J * (3, (3,9 1- (3 +(,. / (,*) *+ (,-,*) 1(,21( /A 4 +(K9 *+ 6*( AL -. (,* / (3,(K,.,(L / 13 +(K / +,(,K (+ 1(,21( ()J.,A,( AL QA,*(,* ( 6(,1. (L6 / 1(,21(9 (3 0 1(,21(9 K ( (3.( A L (,.. K A. +,1(.L 66.,1K. ( (3 1(,21( (L6 J (( (3 (3L 6*(+ 66.,+,( ( 61(,1 KL,A 6.A *(,*) 4.- O3,13 66( 1(,21( *(,J * +,*). 6-,++ (3 13,(1( O,(3 1A 6**(,( O.1C,*) KL +,)*,*) (3.-,* 13 OL (3(,( 1* K +++ ( (3 Q,(,*) 13,(1(,J * (6 / (3.-,A 6.A *(+ 13.),(3A 16K. / (,-,*) *(, 1(,21( 13,* /A (3 4 J 3.-,A 6.A *((,*, +1,K+,* (3, (3,9 *+.( K+ * Q6,*1 O,(3,(. 6*(+ J

10 3 ( / (3, (3,, )*,R+ /..OJ 36( 6*( K1C) *+,*/A (,* KL 3(.L +,1,*) ( ( *+ +,),(. 1(,21(,* )*.J 36( *+ 8 1*(,* KL 1-,*) 0 *+ (3 4A,* A L(A 9 61(,-.LJ 36( +1,K 3O (3 4 A L K + 6,(L ( ( *+ (,- 0 1(,21(J 36( > +1,K 6((L6 / 4.-,A 6.A *((,* O 3,13 66 ( (,-. / 1(,21( J 36( = 6-,+ A *.L, *+ -. (,* / K(3 (3 6((L6 *+ (3,(K,.,(L / (3 4 / 0 1(,21( ()J,*..L9,* 36( 9 1*1.,* 6*(+ J

11 3(, *+,C*+ ((,* 79 ( (, K.,/ (3( * *(,(L K3-,* 1(,* OLJ 3 K.,- C*O,* O3( OL,( ( ( (3 *(,(LJ (,.L K. (J 3/9,/ K L ( (.,19,(,* (..L.. (3(,*/A (,-J 13 ((A *(..L *.L (.. (3.,(* (3( K ( (.,1,* A A ((9 O 3,13, -*.,C.L9 K ( O3( *L / (3 A (( 9 (3( A,* ( K (K.,3+ J ((A *( 13 ( (.,1 ( + 3 6( / (3 K O.. ( (.,1 ( K C,*+ ( A O3* 3,,* )+ A + A 13 A,*/A (,-9 -* (3 )3 (3 A L (,.. K (3 OL,* O3,13 K ( (.,19 O3,13 *( -.+ KL (3 ((A *(J (,,A 6 (*( / ( ( ( 3- ((,K ( (3( A C,( 1. O 3( C,*+ / ( (,,* U (,* J A (,A 13 ((,K ( A L K K-, /A (3 1*(Q(9 3O-J 66 L /,*+ (.. L (3( A * + 1,(L 3.,* 3, A,. /(O ( *+ *,(,-,*/A (,* /A 3, 3+ +,C ( *( *O) 6 J / L (3* L (3( L ( ( L A,. /(O9,( 1* K ) + /A (3 1*(Q( O3( C,*+ / ( ( L A * J 3 1 / (3 ( (9 (3 ()( / (3 ( (9 *+ (3 C,*+ / ( ( (D )(3 /A ( (.(,*3,6 J / (3, A (3* * ()(9 (3 ( (.(,*3,6 1* K 6.,(,*( A *L.(,*3,6 (3 ( (J * A 1 K(3 6(, 1* K (3 A J QA 6.9 (3 ((A *( ( ( AL./ ( )( (3, (3, O,((* K/ (3 ++.,* +1,K * 13 * (*A ( (.(,*3,6 J ( ( A +. / L(A, +2*+ KL (3 ( /.. ( (.(,*3,6,* (3 L(A J ( * *9 * A 6(L ( /.(,*3,69 O.+ K *,+. ( ( A +.J O-9,* 61(,1,(, +,T 1.( *+ /(*,A 6,K. ( 11A 6.,3 J * A *L 1 (3, * OL ( )( (3 (C +* O,(3 ( ( (,*) *L Q(*. *(,(, J * V- 7JE /A (3 6 * 8

12 *(OC, *( (+ J Q1 (,* / , +*,*,+ *+K Q 9 -L (,1(+ *-,*A *(,* O 3,13 +,1( 11 ( 1,(, K,A 6,K.J A (( 3O *(,. (C,9 (3 66.(,A 6.L 1**( 6/A,(,/ (3.,A,(+ 1 *( * )3 J 3, O / *+ ( K ( (,1(,-9 *+,* V-,(, 6,K. ( 13 O3,13 11,)3( )*(+ ( O3,13 6)A J *..L9 O3* 6C,*) K ( /(O L(A 9 (3 * AK / ( ( D.(,*3,6,* O3,13 (3 ( ( *(3 *(,(L 3.+ K A,*,A,R+ ( 13,- K(( 1,(L / (3 J 3,, * -,A 6.,21(,* 9 3O-9 K 1,( + *( 11 *( / +,S*( (L6 / ( ( 9 (3 +) /,A 6(*1 (3( (3 (3 6(L,*++, ( (O(3LJ (),R,*) *+ *D.LR,*) ( ( ( ( A +.,*) 9 1* K +* O3* A 11 (,+ / (3 1,(L / L(A, +,+ J (,21( O,),*..L -,O+ K,*),)*+ +1 A *( O3,13 K,*+ *A ( CL J O- 9,*1 (3* 9,( 3 K * (3 )3( K ( ( Q6*+ (3 +2*,(,* 9,( + *(..O / (3 *+ ( (( (3( A *(,(L, (3,R+ ( )( 1(,* -,19 / QA 6.J 3/9,* (3, (3,9 (3 +2*,(,* / 1(,21(, Q6*++ ( A *,)*+ ((A *(9,* O3,13 (3,)* K.,/ K ( (3 66 (, / A *(,(L, Q6+ J 3 66(L 1* K *A *+ (3 *(,(L 1* K CL9 K ( (3( + *( *+ ( K (3 1J 3 K.,/ A L *( K (,2+ 9 K ( (3( +* ( A C (3 1(,21(,*-.,+ J A (,A (3,)* A L *( -* K.,- (3 ((A *(9 K ( +6,( (3( 3 1* Q6 K.,/,*,(J 4,*) A L K /.,/ (3,)* O*( ( +.)(,)3( 3 Q61( ( K(,*,* (3 / ( J (, A + (3( (3 1L6()63,1 A ( (3(,(,9,* 61(,19,A 6,K. ( A +,/L +,),(. 1(,21(9 O,(3 (,*-.,+(,*) (3 K,*+,*) / (3,)*( ( (3 ((A *(9 *+ (3 (3 O3. 1(,21( O..J (3,, (3 19 (3,)*(, (,)3(.L K *+ ( (3 ((A *(9 K ( */( *(.L *( *1,.L ( (3,)* J O- 9,/ (3,)*, (3 )3( ( K (3 CL + /,)*,*) 9 (3 16*+,*) 6 K.,1 CL9 (3,)*. K1A (,)3(.L K *+ ( (3 +1 A *(J 3 +,),(.,)*( O.+ (L6,1..L 1*,( / * A K 2( 1A 6 (+ /A (3 ((A *( *+ (3* *1L6(+,*) (3 6,-( CL / (3,)*J A,*/A (,* K ( (3,)*,..L.,* (3 S( (,+*(,/L (3,)* 1.+ (3O, U, (3( (3 * A K K +1L6(+,*) +,S *( 6 K.,1 CL *(,. A (13, / *+ J ) + 13,1 / (3,*/A (,*, (3 CL (3( /A CL 6, ()(3 O,(3 (3 CL + (,)* 9,( (3* *+* ( 2( K 1U,+ K/ (3,)*( 1* K 131C+ J

13 (,21( /(* 1(),R+,*( +,S*( (L6 11+,*) ( (3 C,*+ / ((A *(,* (3 1(,21(J /,( L (3( * *(,(L,..O+ ( + A (3,*) 9 (3* (3 1(,21(, 1..+ * (3,R(,* 1(,21( J /,( 61,2 (3 *A / * *(,(L,* A *A 619 (3* (3 1(,21(, /(* 1..+ *A 1(,21( 9 *,+*(,(L 1(,21( J 9 (3 (A *A 1(,21(, 6/+ 9 / (3 * (3( *A + *( *1,.L,A 6.L,+*(,(LJ *L +,S*( *(,(, 1.+ K ),-* (3 A *A 9 -*,* (3 A *A 619 *. A (C ( -,+ 1..,,*J ( 3.+ K *(+ (3( 1(,21( 1..L.(+ ( ( (.(,*3,6 J * /1(9 (3L 6*((,* / ( (.(,*3,6J 2*+ )+ ( ( A +. / L(A 9 * A L O*( ( 1*,+,*) *+KQ ( A,*,A,R (3 A *( / ( ( *++ 9 *+ (3 3A (3( A.,1, 1+ 1* 1 9 *+ +,),(. 1(,21( ( Q6 (3 ( ( (3(, U,+ J 3, 13A,A A +,(.L,A 6., * ( (.(,*3,6 9 *A.L (3 *+ / (3 ( ( ( (3 *+KQ ( OC 11+,*) ( 61,21(,* J / (3 ( ( (3 *+KQ 9 3 1*, 1(,21( (3( Q6 (3 ( (9 *+ 6- (3( (3 *+KQ, (3,R+ ( 1,(,1. 1,* (3 L(A,(, **,*) * J 3* 1*,+,*) O3,13 *(,(, (,)* 1(,21( ( 9,( A L K /.,/ (3 1,(L 6.,1, / (3 *(,(, C*O* J 1,(L 6.,1L, (3 ( /. *+ 61(,1 (3( ).( 3O *,(,-,*/A (,* *+ (3 1 A *)+ J 42*,(,* / 13 6.,1,9 61,..L /A. *9 A L,+,* (3 +1,,* / O3(3 *( ( ( ( * *(,(LJ *) ) / +2*,*) 6.,1L. Q,(J * QA 6. / (3, (3 1,(L 0.,1L 61D,21(,* *) ) M 0 N > 9 O3,13, A *( / 61,/L,*) 1A A *,1(,* 1,(L 6.,1,J * 1(,21( A L K *++ KL A.(,6. *(,(,J / 13 *(,(L (+ (3, O* 16L / (3 1(,21(9,( O (3 61 / 6-,*) (3 Q,(*1 / ( (.(,*3,6 J O- 9 (3, C,*+ / + 6.,1(,* / +( O.+ A C,( 3+ ( -,+,*1*,(*1, K(O* (3 +( 6+ KL +,S*( *(,(,J. 9 A C,*) * 6+( ( 6,1 /,*/A (,* O.+ U, (3( 13 1*1*+ *(,(L K *(,2+ J 3, O.+ 6KK.L.+ ( (3 )*(,* / **1L (T 19 -L * / (3 *(,(, A,)3( *( *+ (3,*/A (,* K(O* 6+(J /.. *(,(,,*( ,(L9 (3 O.+ K -L.,((. * **1L (T 1J *(,(, 1.+ 1U, 6+(+,*/A (,* *.L,/ *+ O3* (3L *+,(9 * *)A *( A (,A 1..+.RL -. (,*J 6,(L 3+ KL.) * AK / *(,(,,.,C.L ( K 3 ) J *D (.,R+. (,* O.+ 6KK.L 6-,*+U ( 9 (.( K 1 / 1*D >

14 )(,* 1 + KL.. *(,(, *+,*) 1(,21( 11,*) (3 A *(OC *+J 4,(,K (+ +(K + *( 3- (3, 6K.A (3L 1. O..9 KD 1 A - 1* K +++,/ (3 A *( / +( (+,* (3 +(K )( (.) / (3 Q,(,*) - ( 3*+. J 4,(,K (+*.,*D 1 /.(D(.*1 9 /,.,* * *(OC * + + *( A C (3 O 3. +(K,*11,K. J 3, + 1 (3 13*1 / +*,. / -,1,( (,*J 6 K.,1 CL,*/( 1( M0 N, L(A,* O3,13 6 K.,1 CL *+,*D /A (,* 6(,*,*) ( (3 CL 6*(+,* 1(,* 9 +2*+ OLJ 4,),(. 1(,21( 1* K + ( K,*+ (3,*/A (,* ( (3 CL9 )+. / O3( C,*+ /,*/A (,*,,* U (,* J 0. +2* (3 61 / 131C,*) O3(3 ),-* 1(,21(, -.,+ J 3(, *1L / 1(,21( -1(,* *+ Q6,(,* ( K 6,K.J information key bind encode certificate,) J7 (,21(,* J certificate check certificate valid certificate not valid external information,) J.,+(,* J 3 C,*+ / ( K,*+,*/A (,* ( CL *+ ( *1+ (3.(9 *+ ( -,/L (3 -.,+,(L / 1.,A ),-*,* (3 *1++ /A (3 +2*,*) 131(,(,1 / *L 0 J * 9 (3 (O 6(,* (,21(,* *+ -.,+(,* J 0 *+,(K. 1(,21( 6,(L 1* ()(3 6-,+ / *+(,* / A *),*) ( ( *+ 6.,1L,*/A (,*,* (3 /A / +,),(. 1(,21(9 -* /.) +,(,K (+ L(A O,(3 * A,*(1(,*) *(,(,J 0 +2*,*) 1A A * 6*((,* /,*/A (,* S 66( / A C,*),*(6K. 66.,1(,*J 3 A, ( / 3+ 6,(L (3(, 11,K. (.. *(,(,,* (3 +,(,K (+ L(A J =

15 0 K.,1 CL (13*.)L, O,+.L A 6.L+ / 1,(L 6 6J * (3,*(6 K,.,(L / 66.,1(,* O 3,13 U, (3 / 6 K.,1 CL 1D (,21(9 +,S*( 6(, 3- ( ) * 1A A * 1(,21( /A ( *+ A *(,1 J 4 (,.+ *+ 1A 6.( 6 1,21(,* / 13 (3,*) O.+ 6D A ( (3 +-.6A *( /,*(6 K. 66.,1(,* J 3 *(*( *),*,*) C 1 M N 0 C,*) 6, (D (A 6(,*) ( +-.6 * *(*( (*++ O 3,13 +2* *,*/( 1( / A *),*) 6 K.,1 CLJ 3 (*++, ( K 1..+,A 6. 0 K.,1 L */D ( 1( M 0 N9 *+, ( +2* 6 K.,1 CL 1(,21( /A (9 1,(+,)*( *+ (3 /A ( 9 *+ CL 1U,,(,* 6( 1. J 3 --,O / 0 6*(+,* (3, 136(, K+ * (3.(( +/( + 1 A *(.+ KL (3 OC,*) ) J 0 9 K,*) * 1(,21(,* *+ -.,+(,* A 13*,A J 3 ( 1( *+ *1 +,*) + O 3* 1(,*) 1(,21( 1-+,* 1D (,* J9 *+ -.,+(,*, ( 13+,* 1(,* J J (3 *A,A 6.,9 **1L 1A 6.Q,(L O -,++,* (3 +,)* / 0 J 3( A C,( /( ( )( )6 / (3,*/( 1( 9 *+ ( A C,A 6.A *((,* K+ *,(J,A 6.,1,(L / (3,A 6.A *((,* 3.+..O (3A ( K + -*,* 1*(,*+ *-,*A *(9 13 A ( 1+J 1C / 1A 6.Q,(L + *(,A 6.L (3( *.L K + / -L.,A,(+ * AK / +,S*( 6 6J 0 1(,21( Q6,-9 *+ 1* K + ( +1,K ( K ( *L ( (.(,*3,6 J. 9 *L *(,(L (3( 3 6,-( CL 1* )*( 1(,21( (3,)3( ( +, *( D -+ ( ( A 3,)3D*+DA,)3(L 1(,21(,* (3,(, M NJ * ( / -, +,S*( ( ( A +.,,A 6(*( / *,*/( 1( (3(,,*(*++ ( K1A * *(*(DO,+ (*++ J * / (3 / *+A *(.,+ K3,*+ 0, (3( (3, * *+ ( 3- *,U *A (3 (3* CL +,* 6 K.,1 CL 1L6()63LJ 6 K.,1 CL

16 1* 1( *,+*(,2 / (3 ( /.. *(,(, O3,13 1* 6-6,* / (3 1 *(6( / (3 6 K.,1 CLJ / (3, *.L * 13 *(,(L9 (3*,(, *,U.L,+*(,2+ KL (3 6 K.,1 CLJ / (3 CL )*(,* 61, PO. *+ (3 * )3 A *L +,S*( 6,K. CL9,( 3.+ K / ( A (3( * (O CL )*(+ O,.. - K (3 A J 3 1( / CL 6, ( *+ ( C6 (3 6,-( CL 1( *+ * *. 1*,A 6*( 39 A,*) (3(,(,,*/,K. / *L* ( 1U, (3 CL (3 )3 1L6(*.L, J * *(,(L 6,*) A.(,6. 6,-( CL S1(,-.L. 3 A.(,6.,+*(,(,9 *+ (3 /+A ( 13 O3A ( 66 O3*,*(1(,*) O,(3 (3 *(,(,J.(3 )3 6 K.,1 CL.(,A (.L + (3,+*(,2,* 0 O3* -,/L,*) (3 Q,(*1 / ( (.(,*3,6 9 A (,A,*+,1(,* A L K +,K.J * 13 * 1.+ K (3 +, ( 3-3(,+*(,2J 33 / 6 K.,1 CL 1* K + *,+*(,2,*(+ / (3 CL,(./J 3 33 / *1(,* 3.+ K 13 (3( 1..,,* + *( 11 O,(3 *L,)*,21*( 6KK,.,(L *+ (3(,(, 1A 6 ((,*..L,*/,K. ( 2*+ *L (O +,(,*1(,*6 ( O3,13 33 ( (3 A (6 (J 3( 3.+ ) *( (3( 33 / 6 K.,1 CL, ( *,U *,+*(,2 (3 6 K.,1 CL,(./J A 9,* ( * 9 1* K + ( 13,- +.L+ K,*+,*),*1+ 1*-D *,*1J * 1* Q6 K.,/ (3( (3 *(,(, O,(3 1(,* *A 3-1(,* 66(L9 -*,/ * *(,(L L( 3 (3 *A J (*+ ( 2*+,(, ( A AK *A (3 (3*.*) 9 A,*).L *+A * AKJ ( 3.+ K *(+ (3(,* 0 9 (3 * *,-. *A O3,13 O.+ / ( (3 A CL,* -L *A 61 3*1,(, *1L ( C*O ( O3,13 CL *A,.(,- (J,(3 + 0 ((A 6( ( */1 (3( (3 K * A (3* * CL 6 *A J A 1* (3/ K (3 )3( ( / ( ) 6 / *(,(,J * / (3 A,* U,A *(,* (3 +,)* / 0 O ( 1( *,*D /( 1( O3,13 O.+ S 66( / A C,*) (3,R(,* +1,,*J 0 1(,21(..O *( *.L *A 9 K (. (3,R(,* ( K K *+ ( CL (3 K 1(J 3 6.,1L. 1* K Q6+ *+ 6A,,* 1* K )*(+,* (3 /A / +,),(. 1(,21( J (3,R(,* +1,,* 1* K 66(+ KL K 1A 6.(.L K+ * ( / 0 1(,21(J A 13*,A (3( 1* K +,* +,-,*) 13 +1,,*, +1,K +,* 1(,* J J ,21(,* +* ( 6-,+.,( / (3,R(,* (3( 1* K,*1. ++,* * 0 1(,21( J 3 +1,,* / O 3,13 (3,R(,* ( 66(,* * 66.,1(,*,./( ( ( O3,13 ++ ( (3,A 6.,1,(L *+ )*.,(L / 0 J..L,(, (3 *(,(L (3(,),*(+ 1(,21( (3( A ( A C +1,,* K+ *,(,( 3.+ K / ( A (3( (3 1( / 1(,21( 1*.,*(6( (3 (3,R(,* *1 ++,*(,( J :

17 * 0 1(,21(, (. (3( 1* K + ( K,*+ ()(3 6,1 /,*/A (,* J ,21(,* 1(),R 13 6,1 /,*/A (,* ( (3 1. CL9 *A *+ (3,R(,* J *L(3,*) (3( 1* K + *,U,+*(,2 2(,*( (3 CL 1.J (3,R(,* +2*,(,* K.*) ( (3 (3,R(,* 1.J -L(3,*). A ( K 1(),R+ A AK / (3 *A 1.J * 0 1(,21( 1* K + ( (, ()(3 (O 6,1 /,*/A (,* O3,13 K.*) ( +,S*( 1.J 3/ (3 ( ) 3 )*. C,*+ = 3 / 1(,21(J (3 /..O,*) (A ( / ( 0 2 1(,21( O3* O*( (. Q6 (3 1()L (3L K.*) ( "' I$' I"$,*+ ()(3 CL *+ * (3,R(,* $ I$' I"$,*+ ()(3 CL *+ *A J "' $ I$' I"$,*+ ()(3 *A *+ * (3,R(,* J L 1*,+,*) (3 +,*) / (3,(A,* 1(,21( * )( (3 /..O,*) ( ) 3 +,S*( A 66,*) 2! = 6 2 7J CL (3,R(,* J CL *A J *A (3,R(,* 8J *A CL J (3,R(,* CL > J (3,R(,* *A 3 A 66,*) 7J *+ J 3- K* A C+ -.,+ K1 CL 1* K,)*+ *L *A (3,R(,* (3/ 6,* / CL *+ * (3,R(,* 1(,21( O3,13 3 (3 CL (3 K 1(,A 6., (3,(L9,J J key authorization key M J0JN J,A,..L9 6,* / CL *+ 1(,2D 1( O3,13 authorization K,*+ (3 CL ( A *A,A 6., 6,* / (3 *A 9,JJ key name key J 3 A 66,*) 8J *+ J 3- K* A C+,*-.,+ -*,/ * *(,(L name 6-6,* / *A *+ 6*( 1(,21( O3,13 (, key authorization key authorization 7E

18 (3 *A ( A CL9 (3, (,.. * OL ( K (3( (3,+*(,2,* (3 1(,21( K.*) ( (3 *(,(L9 A (3* * *(,(L 1* 3- (3 A *A J 3 A 66., / (3,R(,*J * ,*) 1D (,* *A,A 6., K.*),*) (3 ) 6 / *(,(, 3-,*) (3 *A J *L +2*+ (3,R(,* 1* K,)*+ ( *L ) 6 (3 (3 A 66,*) J, -.,+ J O-9 (3 A (3,(L 1* K 6+ KL A (3 *(,(L (3( + *( K.*) ( (3 ) 6 9 *+ (3 A 66,*) > J A ( K 1*,++,*-.,+ J + * (3 K -.(,( 1* K *(,1+ (3( 13 1()L / 0 1(,21( 3 *.L * 6,K. +,1(,* / (3 A 66,*) 9 *+ A 11 ( +1,6(,* / (3 1(), 1* K ),-* "' I$' I"$,*+ * (3,R(,* ( $ I$' I"$,*+ *A ( CLJ "' $ I$' I"$,*+ * (3,R(,* ( *A J,-* (3 6,K. A 66,*)9 (3 (O +,S*( OL * *(,(L (3,R(,*,*) A,Q( / 0 1(,21( (L6 J 3 (O OL ),-* K.O (3L 3O (3( 13 1()L / 1(,21( 3,(,* A C,*) 11 1*(. +1,,*J 7J key authorization key J M J0JN authorization J key name key name authorization name authorization J M J0JN * ,(,*1(,*, A + K(O* *A 1(,21( *+ (3 (3 (O C,*+ / 0 1(,21( J 3 ( 1( / *A 1(,21(, +,/D /*( /A (3( / (3,R(,* *+ ((,K ( 1(,21( 9 *+, 3(.L +1,K +,* 1(,* JJJ (3,R(,* 1(,21( ( 1(, 6*(+,* 1(,* JJ7 ( (3 Q(*( (3(,.-*( ( (3, (3, ((,K ( 1(,21( 3 (3 A ( 1( J A 1A 6.( 61,21(,* / K(3 1(,21( ( 1( 1* K / *+,* 7 J 0 1(,21( 6*(+,*) DQ6,* J * DQ6,*, +( ( 1( O 3,13 1* K + ( 6*( 1A 6.Q +( J ( 6 1D,21(,* O 2( /,A 6. 4,(,K (+ 1,(L */( 1( M 4 NJ A *( O,*P *1+ KL (3 0 6)A A,*).*) )9,* O3,13 6(,1. /A / DQ6,*, + J 77

19 * 3(9 * DQ6,*,,(3 (,*) 2*,(.,( /.A *(J 3 (,*),* (3 Q6,* 1*,( / 1*1(*(,* / R A 1(( (,*)J 3.,( 3- R A.A *(9 O3,13 1* K,(3 (,*).,(J 3,. (3 DQ6,*.OL ( 1(..L (3 A 9 (3, *1 +,*) A L +,S +6*+,*) * (3, J 1A 61( /A (, T 1,*( O3* *+D,*) +( - *(OC 9 O 3,*(1(,* U, +K. 6D *((,* (3 (O ((,K (.L 1,*1,+ J L6,1..L9 *,*). *1 +,*) 1* K / *+ O 3,13, A ( T 1,*( / -L,A ),*K.,( (,* J (3, * 9 (3 DQ6,* 6 1,21(,* +2* -. +,S*( /A ( / K(3 (,*) *+.,(J +(,. * (3A 9 / ( EJ * + / 131C A A ) +,)( 1.1.(,* (.OL ),- (3 A.( / (3 A Q6,* 9 )+. / +,S*1,* (3 *1+,*) 9 (3 Q6,* *+ ( K (*.(+,*( A 1A A * /A ( J 3 D Q 6,* 6 1,21(,* +2* 13 /A ( 9 *+ 1..,( (3 1**,1. /A (J (, *,U.L +2*+ / 13 DQ6,* 9 *+,*(*++ ( K L ( 6 EJ * (3 1**,1. /A ( (,*) O,((* D,9 Q16( (3( (3L 6D 2Q+ O,(3 (,*) 6*((,* / +1,A. * AK9 /..O+ KL 1.* J 3 * AK (( (3 * AK / 1((,* (3 (,*) 9 Q1. +,*) (3 62Q J.A *(,*.,( O,((* K1C ( K1C 9 O,(3 * 6(J...,( *++ O,(3 6*(3 ( A C,( 6,K. ( (.. O3,13.A *( K.*) ( O3,13.,(J 3 K- Q6,*, * QA 6. / (3 1**,1. /A (J 6 6 / +K,.,(L9 6/ ( O,(,( *(3 * /,*) (3.(( /A (, (3( (3 1**,1. *1+,*) / CL 33, Q(A.L.,C.L ( 1*(,* A *6,*(K. 131( J (3 4 *+ 0 DQ6,* ( 6*( 1(,21(J A 6+ ( (3 +1,6(,* K-9 0,A 6 / (3 U,A *( ( (3 DQD 6,* ( 1( J *L.,(,* * Q6,* A (.OL 3- (,*) (3 2(.A *(J 3 (,*) /(*,+*(,2 (3 (L6 / +( 1*(,*+,* (3.,(J * (3 K- QA ,*+,1( (3 C,*+ / 6A,,* +1,K + KL (3 Q6,* 9,* (3, K,*) (3 6 A,,* ( 1( * 1**1(,* ( (3 ),-* 3( (3 ),-* J 3 A *,*), / (3, / (3 ((A *( ( +1,+9 3O-J DQ6,* A L 1*(,* 1(( O3,13 *( 6,*(K.,* (3 131( ( + A (,A A / (3 1(( A L *( -* K.*) ( (3 131( (J QA 6.9 A ( 0 1(,21( *1++,*) 1**,1. DQ6D,* 1.+ *( K Q6+,*) =DK,( 9 O 3,13 1* K 6K.A 7

20 ,/ 1(,21( *( KL DA,. A *)+ KL +,(,*) (Q( 2.J (3, * (3 0 61,21(,*..O (3 / (3 K 8 *1+,*) 9 +D > 2*+,* 7J 3 K 8D*1++.(, /(* *++ O,(3 K1J > QA /( KD,*) 1*-(+ ( (3 1**,1. /A 9 *1+,*( (,9 3O-9 A T 1,*(,/ (3 1**,1. /A ( 1* K +,1(.L + / K(3 () *+ (*A,,* 9 (3( /A ( *LOL *+ ( K +,* ( (,* J 3 /..O,*) (O 1(,* ),- (3 3,)3D.-. L*(Q / 0 1(,21(9 K ( + *( A *(,*,)*( J.. 0 1(,21( 3-,)*( 9 O3,13..L /..O,)3( /( * / (3 ( 1( +1,K+ K.O J 3,)*( 1*(,* 33 / (3.A *( K,*),)*+ 9 (3,)* 6 K.,1 CL,( 33 9 *+ ( *1L6(+,*) (3,)* 6,-( CLJ!"#$" % & '!"( )$'* * 0 (3,R(,* 1(,21( 1*,( / * K * /A (3 /..O,*) /A ( 61,21(,* J ,-. /0, 1/0, /, 1 /0, 2 /, 2 1 /0, 13/0, 3/,- 1 /0,. /0 + +,- / ( *( O3* A C,*) (3,R(,* +1,,*J 3 2-, / H&&$ 3 *(,(L (3(, + (3 1(,21(9 Q6+ 6 K.,1 CL,( 33 J, 2 / F $I 3 *(,(L (3( (3 1(,21( O, + ( 9 1A A *.L Q6+ 6 K.,1 CL,( 33 J L. K *A 9 13,* / *A,* O3,13 -L *A (3( /..O *(3,.(,- ( (3 (3 *A J / (3 CL3.+,*+,1(,*) (3 *A 61, *( Q6.,1,(.L ),-* 9,(, (C* ( K (3, J (3 6(,* / K 1(,*1. + O3. K 1( MJ) J V N9 * K 1( 33 9 (33.+ / K 1(J L,*) (33.+ K 1( (3, 1* 61,/L *L * AD K / K 1( *+,*,( (3( (.( 1(,* * AK / (3A A ( 16(,* + ( Q1, (3 (3,R(,* ),-*,* (3 1(,21(J, 13/ 5 3 6(,*. +.)(,* 2.+ 9,/ 6*(9,)*,2 (3( (3 K 1(, 6 A,((+ ( +.)( (3 6 A,,* 6 1,2+,* (3 1(,21( ( (39 /..L 6(,..LJ 7

21 , 3 / ' 3 (3,(L ,2 (3 6A,,* )*(+ KL (3 1(,21(J 0 + *( ),- ( /.. (3..O+ 6A,D,*9 66.,1(,* +-.6 / (,*-*( (3, O*J O-9 (3 )A A ),-*,* 0 A ( (,.. K /..O+ O3* +1,+,*) * Q6,* / *O 6A,,*J,- 1 / "'Z'X 3 6(,*. -.,+,(L ,2 (3 6,+ / (,A +,*) O 3,13 (3 K 1( 6 (3 6 A,,* +1,K +,* (3 (3,(L 2.+ J,(3 (3.O K *+ 9 (3 66 K *+ 9 K(3 1* K ),-* 9 6 ( (3 11 1L / 1*+J 3 -.,+,(L 2.+ A L. 1*(,* 9,* ++,(,* ( (3 (,A 6,+.*9 ( / *.,* ((9 O3,13 1* K + ( ( / (3.,A,((,* ( O3* (3 1(,21(, -.,+ J / (3 -.,+,(L 2.+, *( 6*( (..9 (3* (3 1(,21(,.OL -.,+ J ( / O3,13 6(,*.9,*1. +,-. /,* * AK / (3 1(,21( /A (J (,21( 1*(,*,*) * *1)*,R+ -,* * AK ( K,)*+ J, 1/,- +,6.L 3,*( / (3 1(,21(J * (,+,*(/1 /(O,* +1,+,*) 3O ( +,6.L (3 1(,21( J A 6.A *D ( / ( +2* (3, O* 3,*(9 ** 61,2+,* 0 J, 1 / * K + ( 61,/L (3( 6-,+,*/A (,* )+D,*) (3, J, 2 1 / * K + ( 61,/L (3( 6-,+,*/A (,* D )+,*) (3 K 1(J,. /..O 1A A *( ( K,*1. ++,* (3 1(,21(J $ ' & '!"( )$'* 0 *A 1(,21( + ( K,*+ *A ( CL9 (3L *(..L 1*(,* *A 2.+ *+ K 1( 2.+ J *,+*(,2 / (3 *A 61,.,*1. ++ J 3 /A ( / *A 1(,21(, (3 /..O,*) ,-. /0, 1/ ,. 1/,.3/ , 2 /,- 1 /0,. /0 + + *.L (3 (3 1A 6.L 2.+ *+ (3 -.,+,(L 2.+.-*( O 3* A C,*) 11 1*(. +1,,*J 3L +1,K+ K.O J 3 ( / (3 2.+ (3 A / (3,R(,* 1(,21(J 78

22 ,. 1/ H&&$ 3 *(,(L (3(, + (3 1(,21(9 Q6+ 6 K.,1 CL,( 33 J,.3/! "# $ *A / (3 K 1(,* (3, *A 61J 3 *A A L K *L 1(( (,*) J, 2 / F $I 3, 2.+, (3 A / (3,R(,* 1(,21(J,- 1 / "'Z'X 3, 2.+, (3 A / (3,R(,* 1(,21(J '* 3* *.LR,*) 1(,21(,* + ( A C +1,,* K+ * (3A 9,(,,A 6. ( *.L 1*1*(( * (3(,*/A (,* O3,13,.-*( ( (3 6D (,1. +1,,* J A *(,*+ K-9 *.L 1(,* 2.+ / 0 1(,21( *++ / (3,R(,* +1,,*J ,21(,* +2* (O ( 1( 1..+ D( 6. *+ 8D( 6.9 O3,13 *.L 1*(,* (3 2.+J 0 (3,R(,* *+ ((,K ( 1(,21( 1* K A 66 + ( D( 6. 9 / O3,13 O,.. (3 *((,* (i, s, d, a, v) J 3.A *( 16*+ ( (3 9 K 1( 9 4.)(,* 9 (3,R(,* 9 *+.,+,(L 2.+ / (3 1(,21(9 61(,-.LJ 0 *A 1(,21(,* ( * 1* K A 66+ ( 8D( 6. O3,13 +*( (i, s, n, v) 9 O3 (3.A *( 16*+ ( (3 9 K 1(9 A 9 *+.,+,(L 2.+J / **D 0 1(,21( 1* K (*.(+ ( ( 6. (3L 1*. K,*1. ++,* * *.L,9 *+ 61+,* (3 A A ** 0 1(,21(J /( (3,)*( / 1(,21( 3 K* 131C+ 9 (3 1(,21( *.*) *+ ( K C6(,* (3 1**,1. DQ6,* /A (9 *+ 1* (3 K (*D.(+,*( *(3 /A J / (3 A A L + 1* K ( (+ ( 6(1( (3,*(),(L / (3 +(9 (3,)*( *+ *( K 6-+ J 6. + *( 1*(,*,)*( (3/ 1*-,* /A 1(,21( ( ( 6.,.L 6(,* O3,13 1**( K -+ J 3,),*. 1(,21( A ( *( K (3O* OL,/,*/A (,* 1*(,*+,* (3A, (,.. *++ /( (3 61,*) / (3 ( 6.J D( 6. *+ 8D( 6...L *( C6(,* A () ),-* ( *(,(, (3 (3* (3 * (3( 1(+ (3A 9 (3, * /A ( +2*+ / (3A J *L 6*((,* O3,13..O T 1,*( 61,*),* A A L 3.+ K,(K.J A *(,*+ K/9 (3 A,* * / (3 Q,(*1 / 0, ( S 66( / A C,*) (3,R(,* +1,,*J ( (,*) 7

23 +(K 1*(,*,*),*/A (,* K ( ((,K ( *+ ) 6 A AK3,6 / +,S*( *(,(,9 1.+ K +-,+ J O-9 /,A 6.,1,(L.. (,1( AL QA,*(,* / (3 / 0 1(,21( ( (3 / (3,R(,* 1(,21(,* 11 1*(.,( (,* J +1,K +,* 1(,* J79 (3,(L 1* K Q6+ O,(3 *A 1(,21( *+ * ((,K ( 1(,21(,*(+ / * (3,R(,* 1(,21(9 K ( + *( 1- (3( 6(,*,(, (,-,. A (( ( 6.1 *A O,(3 CL,/ (3 11( *A 1(,21(, -,.K.J L,*) (3 +,S*( C,*+ / 0 1(,21( ()(39 ( K ( *L ((A *( Q6,*) ( ( 1* K A +J L6,1..L9,(, *( (3 A C,*) / ((A *( (3(, +,T 1.(9 K ( (3 +1,,* / O3(3 ( A C,( *(J 3* A * C / 11 ( 1 9 (3 *(,(L 1*(..,*) *,+ (3,*/A (,* -,.K. K ( (3 U ( *+ (3,C,*-.-+ J 3 K,)) (3 6(*(,. +A ) 1 + KL A, 9 (3 A.,C.L 3.+ (3 *O * KJ * A 1,(,,A 6. ( A C +1,,* J 66 (3, * 6,K,.,(L / A, 9 *+ 1*(1( (3( (( (3( (3 *+ *.L (3 O3 3-6,+ / -,1 ( K )*(+ 11 (,(J 3*.. (3,*/A (,* U,+ / +1,,*,.,( / *(,(, O3 3-6,+ J * / (3 A K*2( /,*) 0 1(,21(, (3( * 1* /(* + OL O,(3,*) 11 1*(..,( M NJ / -,1 6-,+ +1,+ ( ρ )*( *(,(L (3,)3( ( -,19,( 1*, 1(,21( ((,*) (3( ɛ ɛ 3 (3,)3(J A L *( -* *+ ( ( (3 1(,21( *LO39,/ *+ ρ O3* (3 1(,21( 3 K* ),-* ( J ( 1* K./( (3 6*,K,.,(L ɛ / 1.,*( ( ( (3 1(,21( J *+ *( A A,R O3,( 3 +1,++ ρ ( ( (9 K ( O3,13 A ((9 * / 3O.*),* (3 O+ *+ *( ρ A,*(,* * J ,K.L K -L.,)3(O,)3( *+,+ * ρ +-,1 O,(3 -L.,((. () 619 -*,/,( 3 (3 *+ / 1.,*(J ( 1.,*( + *( 11 (3 *+ / +,S*( -9,(,..L *( )( K +* / (3A ( ( (3 1(,21( (3L *+ ( 11.. (3 - O3 -,1 (3L + J 3 1.,*( (3( *+ ( 3-11 (.) * AK / 1(,21( 1* K C6(.,)3( KL,*) * Q(*. +(KJ 3 A +(K 1.+ 6,K.L - A (3* * 1.,*(9 K ( ( 1. O.. (3 +(K O.+ *+ ( K +,(,K (+ J & '!"( )$' & $ "% * * + ( C6 (3 (C / +,S*( *(,(,,A 6. 9,(, *1L / *(,(, ( +.)( 6*,K,.,(, ( (3J ρ A,)3( O*( (,)* *(3 - (3 6*,K,.,(L /,,*) 6A,,* ( 1.,*(J 3 (3 -,* ( * A L *+ ( / (3 +.)( (3 6A,,* ( - O3,13 3- A,*/A (,* K ( O.+DK 1.,*(J 7 >

24 A 6O *(,(L δ1 ( 1( *,( K3./9 ρ A (, +.)(,* 1(,21( ( δ1 (3 1(,21( 3.+ 1*(,* (.( (3,)3( O3,13 δ1, ( 6 * ( (3J 66 δ1 6 A 6A,,* ( *(,(L ɛ 9 *+ ɛ 3 *( 1,-+ (3 A 6A,,* +,1(.L /A ρ J 3* * 1(,21(, *( * )3 ( 6- (3( ɛ 3 (3 6A,,* J 1(,21( 13,*, U,+ J 13,* / 1(,21( 1*,( / ( / 1(,21( C = {c1, c 2,...,c n } 13 (3( cj = (i j, s j, d j, a j, v j ) 9 2 j n 9 *+ s j 1 = i j ck = (i k, s k, d k, a k, v k ) 9 1 k n 1 9 J M ( (3( 3 A,*) D( 6. ( 6*( d k = true *(, 1(,21( 9 *+ (3( 13 1(,21( A ( K,)*+ KL (3 *(,(L A C+,*( (3, 2.+ JN 1* K + ( 6- (3( 3 K* ),-* C sn (3,R(,* KL / (3 -.,+,(L 6,+ J a1 a 2... a n i1 v1 v 2... v * ++,(,* ( 9 (3 1.+ K (39 +,S*( 13,* (3( 6/ / (3 n C A -.66,*),)3( / (3 A -.66,*) -.,+,(L 6,+ J!'*'! "%!" $ ),-* (3 Q6,-* / 0 1(,21( 9 1(,21( 1.+ 1*(,* 9.*,* 1AK,*(,* O,(3 (39 A,*/A (,* O3,13, 1*,++ *,(,- KL (3, (3 K 1( / (3 13,* 9 KL * / (3 +.)(J * 13 1 A *+ ( K (C* ( C6 (3,*/A (,* /A /..,*),*( (3 3*+ / (3 O3 + *( *+ ( C*O,( O3* 1(,*) (3 13,* O3* 6-,*) (3,)3( / (3 K 1(J F"<$ /.. / (3 6(,,*-.-+,* (3 13,* 1* K ( (+ ( C6 (3 *,D (,-,*/A (,* 1*2+*(,.9,( 3.+ K * )3 ( () A (3+ (3 (3* 6 K.,19 ).K. 6,(L / (3 1(,21(,* (3 13,* 9 *+ ( *1L6(.. 1A A *,1(,* K (O* (3 6(, O 3* 1(,21( K,*) (*A,((+ J 13 ( (,.( ( Q61(9 3O-J B$' I"$ B$' I"$& 66 +.)(9 9 O*( ( A,* **LA J ( 6 1(,21( δl c l = (δ l 1, δ l, true, a, v) 9 *+ O*( ( +.)( (3,)3( â a ( J δ l+1 δ.+l C*O K ( 9 K ( O.+.,C ( A,* **LA ( J l 1 3( δl δl δl+1,( 1* +, (, (3 1(,21(,( O.+ +,* cl+1 = (δ l, δ l+1, d, â, v) *L 19 K (,*(+ / *+,*),( ( *+ K(3 *+ ( *+ δl+1 cl cl+1 δl 1 C (, (,21( + 1(,* (,21( M NJ 3.+ (3* δl 1 δl 1 1( (3 1(,21( cr = (δ l 1, δ l+1, d, â, v) O3,13 1* 3- +.,-+ ( δ O,(3 ( -.,*),(,+*(,(LJ l δ l+1 7=

25 / *1L6(,*, 1A A * OL ( A,*(,* 1*2+*(,.,(LJ (,21( 1* K O3..L 6(,..L *1L6(+ M.*) O,(3 A *+A +(N,*) A CL O3,13, *.L C*O* ( 6(, (3( *+ ( C*O (3,*/A (,* (3(, *1L6(+ J 66 * *(,(L 1( (3 1(,21( *+ *1L6(,( ρ c = (ρ, γ, d, a, v) O,(3 (3 CL J (3* *+ (3.( k ρ ek (c) ( γ 9 (..,*),* O3( C,*+ / γ 11 1*(.,( (,*,( 3.+ 6*( ek (c) ( ρ J (, *( *(,. / γ ( C*O Q1(.L O3(, O,((*,* ( K K. ( 6-,( 11,)3( ( 9 c ρ O3 1* -,/L (3 -.,+,(L / (3 6/ KL,*) (3 CL J (3 *(,(L k 1* ),* *L,*/A (,* /A ( KL QA,*,*),( M A,*) (3L + ek (c) *( 6 (3 CL N9 O3,13, 666,(,/ + *(..O +.)(,* *+ k c (3 *.L 1*1* *+ J / +.)(,*,..O+ *+ O*( ( +.)( ρ γ γ,(,)3( ( A (3 *(,(L 9 1* ( 6-,( +.)(,*,)3( ɛ γ ek (c) ( 9 *+ C (, (3 666,( 1(,21( J ρ ρ cɛ γ 1* (3* ),- c O3, K (3 )3( ( K ( J ɛ ɛ 4.)(,* /,)3( ((+,* 6(,..L *1L6(+ 1(,21( 1* K A (,)3(/O+ J / *.L A / (3 2.+ / 1(,21(9 / QA 6. (3 (3,(L *+ -.,+,(L 2.+9 *1L6(+ 9,(, (,.. 6,K. / (3 K 1( / (3 1(,21( ( 1( 1(,21( / +.)(,*) (3,)3(J * K 16,+ ( *O 1(,21( -*,/ (3 *(,(L 16L,*) (3A + *( C*O (3, A *,*) J *.L (3,),*( / 1(,21( 13,* *+ ( K K. ( *+(*+ O3(,)3( 6-* KL (3 13,*,( A L -* 3- +1,++ KL,(./ 3O ( +1,K (3,)3(,*) DQ6,* J 13 +1,6(,* 1.+ 6,K.L K,*1A 63*,K. ( (3 -* O,(3 ( K,*) *1L6(+ J (,. * )3 / (3 -,2 / 13,* ( K K. ( 131C O 3( (3,*(1(,* / (3 13,* 1(,21( -.,+,(L +(, J '!" "%!" * (L6, *(.,( (,* (3, * *(,(L (3( 6-,+ ρ -,1 *+ O,...( *L *(,(L ( O3,13,( 39 +,1(.L,*+,1(.L9, + (3,R(,* (3 -,1 J 6- (3 (3,R(,* (3.-*( â 1(,21( *+ ( K 1U,+ J K,(./9 (3 6-9 ρ A (3,+ 6(LJ O,.. *( (L ( ,K,.,(,J *(+ A (3( + *( C6 (1C / (3 1(,21(,( 3, + *+ (3( (3 U,+ ρ 1(,21(.OL *(.*) O,(3 (3 U (9,* 13 * + O3,13..O L -,21(,* J * A 19 / QA 6. O3* A / ρ 1.,*( **,*) * A ( 1+ O,(3 * () 61 / 1(,21(9 (3 K- U,A *( A L K ( (,1(J -*,/ (3 1.,*( 1* 1U, (3 1(,21( /A +(K A,*D 7

26 (,*+ KL A (3 *(,(L9 (3 1.,*( O.+ (,.. *+ ( 1*(,* * )3.),1 ( 1U, (3 11( 1(,21( /A (3 +(K9 O3,13 A,)3( K 1 *(6+ 1(,-J * 13 1,( O.+ K K(( / (3 -,1 6-,+ ( 1U, (3 U,+ 1(,21(9 O3,13 1* K * ( K 6( / (3 -,1J.. 1- (3 11 1*(.,( (,* (3 )3 * QA 6.J / * *(,(L ɛ O*( ( (3 -,1 6-,++ KL ρ 9,( O,..,)* U ( O,(3,( 6,-( CL *+ *+,( ( ρ J 6* 1,6( ρ 131C (3,)*(,* (3 U (J ( (3* 6 1+ ( 131C (3 1(,21( *( 6 / (,*+,-,+..L9 K ( (3* KL 131C,*),/ (3L /A -.,+ 13,* J.,+,(L / 1(,21( 13,*, 131C+,*) A ( ( D (,* J.O, * QA 6. / + 1(,* / 1(,21( 13,* 1*(,*,*) (3 1(,21( 9 K ( (3 6 1, *(,..L (3 A )+. / (3.*)(3 J / (3,*6 (, -.,+ 13,* / 1(,21( M +2*+,* J J7N9 (3 61 / + 1(,* O, * 1(,21( (3O, (3 61 O,.. /,.J (ρ, δ 1, true, a 1, v 1 ) + (δ 1, δ 2, true, a 2, v 2 ) + (δ 2, ɛ, d, a 3, v 3 ) = (ρ, ɛ, d, a 1 a 2 a 3, v 1 v 2 v 3 ) M J7N / (3 -.,+,(L 6,+ *1A 6 (3 A A *( O3* (3 13,*, 131C+ *+ (3,R(,* a1 a 2 a 3, * )3 ( 11 (3 -,19,JJ a1 a 2 a 3 â 9 (3 13,* 3 K* -,2+ ( 6- (3( ɛ 3 11,)3( ( (3 -,1J - A L ,1L.9 3O-J 61,..L,* (3 1 / +.D )(+ 6A,,*9 (3 - A L *( 116(.. -.,+ 1(,21( 13,*J QA 6.9 ( ,( / *(,(, O3,13,( + *( ( ( *, / 1(,21(9 *+,/ 1(,21( 1*(,* 13 *,,( O,.. *( K 116(+ 9 *+ (3 13,*, KC* J 3 -,2 O,....L 131C (3,*+,D -,+. 1(,21( K/ 6/A,*) ( (,* 9 (3,.,((. 6,*(,* (L,*) ( -,/L *,*1A 6.( 13,* J *.,* 131C 1*,* A 1 K.O 9 3O-9 (3(,(, K( ( *.L 6/A (3A *1 (3 13,* 3 (3O, K* / *+ ( K -.,+ J *1 (3 13,* 3 K* / *+ ( 6- (3 11,)3( / ɛ 9 O3( A,*, ( -,/L (3( (3 *(,(L O,(3 O3A ρ, *)(,(,*) O,(3..L, ɛ J.(3 )3 (3 U ( O,)*+ KL ɛ 9 (3 (,.., (3 6,K,.,(L / 6.L ((1C J (3*(,1(,*,..L +* (3 )3 A C,*+ / 13..*)D6 * 6(1.9,* O3,13 (3 13..*) *+ *+A +( ( (3 (3 6(LJ 3 1,6,*(,( 6,-( CL ( *1L6( (3 +(9 *+ (3* *+ (3 +( K1C ( (3 13..*) O3 1* +1L6(,(,*) (3 1.,*( 6 K.,1 CL *+ -,/L (3( (3 +(, (3 A (3( O,),*..L *( ( (3 1.,*(J / (3*(,1(,* S1(,-.L 1. (3 1(,21( 13,*,*(. 6 O3,13 6- (3( (3 *(,(L U (,*) 11 ( 1 1* K..O+ 7:

27 ( 11,( J 3. 6 / (3 Q A 6. 13,* / 1(,21(, +6,1(+,*,) J7J delegator ( δ delegator 1, δ 2, true, a 2, v2) δ 1 δ 2 (ρ, δ 1, true, a1,v1) ( δ 2, ε, d, a3, v3 ) service provider ρ ε proves possession of private key client ε,) J7.,*( (3,R(,* 1(,21(. 6 J /(* (3 1.,*( O,... O*( ( (3*(,1( (3 -,1 6-,+ *+ -,/L (3(,(, ( (+ ( 6-,+ (3 -,1 (3 1.,*( O*(J 3,, 61,..L,A 6(*(,/ (3 -,1 6-,+ *+ A / (3 1.,*( 1 ( 6D /A (3 -,1J ),* 9.6 / 1(,21(, *++ 6/J (, 3O*,*,) JJ 3 +.)(,*) *(,(, γ1 *+ γ2 3O*,* (3 2) A *(,(, (3( ɛ ( (,*(+ 1J 3L 1.+ -* K O*+ KL ɛ *+ 3- K*,)*+ (3 (C / 1..1(,*) +(9 K+ * O3,13 (3L 1.+ A C +1,,* )+,*) (3 ( (O(3,* / -, -,1 6-,+ J delegator ( γ delegator 1, γ 2, true, a 2, v 2) γ 2 γ 1 (γ 2, ρ, d, a 3,v 3) ( ε,γ 1,true, a 1, v 1) service provider ρ ρ proves possession of private key client ε,) J -,1 6-,+ (3,R(,* 1(,21(. 6 J E

28 *.L *(OC 9.O D.-. 3+O ++ O + (,+*(,/L A D 13,*J *(*(OC,*),*(+ 1+ (3 1*16( / A 66,*) *,-. +D +,*(.O D J (,..9 / 3 A * (3 *,-. ++ K,*) ( A,*).L K,(L * AK O,A 61(,1. *+ +,T 1.( ( A AKJ..-,( (3 6K.A 9 *O *A,*) 1*16( K+ * 3( *A O +6(+ J ( *A..L A *,*)/. *+ 6* *1K. (Q( (,*)J 3, 6 6, ( 1( 3,)3.-.9 *,U,+*(,2 / 3(9,* ++,(,* ( *(*( 0(1. M 0N ++J (,..9 (3 3( *A 9 O3, K (3 )3( / A *A *,1 / ( *( K + O,(3,* (3 0 61C( (3 1(. ++,*),*/A (,* J 3/9 OL ( (*.( (3 3( *A ( ( ( K *)+ J 3 A 66,*) /A 3( *A ( ( K A,*(,*+,*,*). 2. *,*). 3(J (3 3( 1.+ C6 (3, A 66,*),*/A (,* 6 ( +( KL /(13,*) (3 2. O,(3 0J (OC +A,*,(( O.+ (L6,1..L DA,. (3 A,*(,* / (3 2. K ( *L 13*),* (3,.1. *(OC9 ( )( (3 13*) A + -,,K. ( (3 ( / (3 *(*(J.*) O,(3 (3 )O(3 / (3 *( (3 K*+O,+(3 1* A + KL 13 +A,*,((,- (C )O 9 *+,( K1A 66*( (3( *O. (,* O U,+ J 3 4A,* A L(A M4 N, (3(. (,*,(, *O (3 A AK / ( (1.,( (3(, 6*,K. / *A. (,* J * --,O / (3 4, ),-* 39 *+ A +(,.+ +1,6(,* 1* K / *+,* 7:9 79 J 3,. (3 A ). / (3 4 O ( 3*+. (3 3( *A ( 0 ++ A 66,*)9 )*. /.* O. )3( /,* (3 +,)* J,*1 * *(*(DO,+ L(A (C.( / OC ( ( 6 9,(, *K. ( Q61(,)*,21*( K*2(,* ( * J,( (*+9 (3 4, K. / A (3* * 6 6 J * /1(9,(, +,(,K (+ +(K (3( 1* K + ( A *) *L C,*+ / +(9.*) (3 +(, *( ( *,(,- ( K (+,* +(K 11,K. KL *L*J 7

29 3 1+,* (3 +(K,*+Q+ KL (3 +A,* *A 1,(+ O,(3 (3A 9 O3,13 (L6,1..L 3( *A 9 K ( 1*. K (3 C,*+ / *(,(, *A J 3 ( /.. +,S*( -. KL O3,13 +(,,*+Q+,*( 4 +(K /A +A,* *A 61J 3,. ( K 13*,*.A ( *L OL9 ( 13,- +,(,K (+ +(K (3L *+ ( K 13* (3( (3L,*+,1( 6,(,*,* 3,13,1. ( 1( J +A,* *A 61, (3/.OL ( 1( +.,C (J (3 ( 1( *,*+Q / (3 +(K9,(, *(,. (3(,( K C6(,* 1*,(*( ((J (3O, A / (3 K* K 1 ( S /A (3 (9 *+ U, )+,*) *L *+,* (3 K*13 O.+ /,.J * (3, (3,9 (3 (A, + ( / ( K(3./ *+ *+,*(*. *+J * ( A,* 1* K (3 )3( ( K K( / ( (3( 6*( +A,* *A 61J,) 8 J7 3O A.. *A 61J 3 +A,* 3 K* 1,1.+ J fi tm tv hut lut cc cs tcm lidocaine camphor,) 8J7 3 +A,* J 3 *A / +A,* 1*,( / 1*1(*(,* / (3.K. / 13 *+ * (3 6(3 /A (3 ( / (3 K( ( (3 ( / (3 O3. (J *,) 8 J79 (3 +A,* *A, 1U,+ KL /..O,*) (3 A 63,R+ 6(3 (O+ (3 (J 3 A Q,A A.*)(3 /.K., > KL(J 3 A 6(L (,*), -+ / (3 ( / (3 (9 *+ *+ (3( 3- (3 A 6*( A L *( 3- (3 A.K.J 3 4 (*++,(./..O.K. ( 1*(,* *L 1((J */( *(.L9.( / (3 PQ,K,.,(L (3( (3, /+A O.+ (3O, S, +* OL O,(3 (3 /1( (3(.. 1A 6,*,* (3

30 4 1,**,(,-J 1 / (3,9 1 1**(.OL K * (3 )3 (3 (*++ 1A A *+ (3(,( K +* O3*- 6,K.J 3.K. + (3 1**( K ( *L K,*L K 1(. (3* > 8 1((,*,R9 *( -*,/ *1++ O,(3 (3 1A A *.L + K > 8 *1+,*) J A L(A (3( ( (3, O*. / (3 C,*+ / +A,* *A (3(..O+ J,*(*1 9 (3. +2*+,* = 3.+ K (,2+ O3* *A,*) A,. +A,* J ,21(,*. +2* 3O +A,* *A 3.+ K 6*(+ (Q(J 4( + 6( / (3.K.,* (3 (Q( 6*((,* J A 131(9 13 +( *+ **D6,*(K. 131( / (3.K. *+ ( K 16+,JJ (3L *+ ( K 6*(+,*) A (3* * 131(J R*, ) 6 / +A,* *A *+ +( (3( )-*+ KL (3 A (3,(LJ 66 *A - M 1(,* 8 J8N, (3,((,- / (3 *(, +A,* 9 Q16( / (3 K+A,* 9 O3,13, A *D )+ KL *(3 *A -J 3 O3. +A,* (3*, *(.+ KL * *+ (3 A (3,(L9 *+, (3 +,-,++,*( (.( (O R*J 3 (3,(L A *),*) / (3 +.)(+ (3 (3,(L / 6,K. K+,*( +A,* / J *A R*9 (3 *A / (3 K( O,(3,* (3 R* (3(, (3 1.( * ( (3 ( M/ (3 O3. (N, + J +A,* *A 61 *+ (3,*/A (,* 1,(+ O,(3 (3 *A (D )(3 /A 4 +(KJ 3,*/A (,*, 1A 6+ / D1..+ D 1 1+ M NJ +,S *( C,*+ /,*/A (,*..L U, +,S*( () /A (9 13 C,*+ 3,( O* 1 1+ (L6J, +,S*( (L6 3- K* +2*+,* 9 *+ A 1* K +2*+ (3 *+, J 3 3- (3 A 3,)3D.-. ( 1( 9 )+. / (3 (L6J 3 ( 1(, 3O*,*,) 8 JJ A *) (3 (3,*) (3 1+ 1*(,* (3 *A / (3 *+ ( O3,13 (3 1+ 6(,*9 *+ (3 (,A D(D.,- M N -. / (3 1+ J 3.(( -.,*+,1( (3 * AK / 1*+ / O3,13 (3 A L K 113+ J 3.( / ( (L6D+6*+*(,*(*. ( 1( J 3 (L6 / * 1* K +(A,*+ KL. C,*) ( (3 (L6 -. 1*(,*+ O,(3,*,(J *,( / * A 2.+J 2.+ O,(3 (3 A A *(,1 A L 3- +,S*( ( / 6,K. -.,* +,S *( *-,*A *(9,( A L K +,K. / (3 /A ( / / (3 A (L6 ( -L +6*+,*) * (3 C,*+ / 6(1. /A,.L,*(*1 / 6(1. (3( (3 4,*/A (,* 1*1*J QA 6.9 * 0 ++

31 NAME TYPE CLASS TTL RDLENGTH RDATA,) 8 J 1 1+ ( 1( J, K,(,*,R.*) K + KL A (3 6( 1.J (3 * ),-* K O3,13 61,2 (3 6( 1.,( (3( (3,*/A (,*,* 4 66., ( J 3 /A ( / 4. +6*+ * (3, -. J 13 (L6 *+ 1.,)*+ (3, O* *,U * A K J O 3,13 3 (3 A *A *,1 / *(*(9, 1 *(.L KL / (3 A ( 1A A *.L + *J 3 9 / K-,(L9 /(* *).1( ( A *(,* (3 1..()(3 O3* +,1,*) 1+ (L6 *+ (3.1(,* 1,(, J U L 6(,*, * ((A 6( ( (,- ( /.. (3,* 1(,* +(K O3,13 3- (3 A +A,* *A 9 (L69 *+ 1.J 13 (, A (,A /+ ( * J *(.L9 U ( / ( / (3 (L6 A ( 1A A * 9 *, *++ O3* * O,3 ( C*O ( *+,*) ( +A,* *A J / 3- (3,A 6. ( 1( 3O*,*,) 8 J J ADDRESS,) 8J 4 ( 1( J *(3,A 6(*( (L6 /, J 1+ / (3( (L6,*+,1( (3( (3 +A,* *A ( O3,13 (3 1+ 6(,*, 1(..L *.L *.,9 *+ (3( (3 6,A L *A / (3., O*, 1*(,*+ O,(3,* ( / (3 J 3.*)(3 / ( , +6*+,*) * (3.*)(3 / (3 *A J 3- (3 A ( 1( 9 K ( (3 +A,* *A 61,2 3( O3,13, (3,((,- / (3 R* ((,*) ( (3 +A,* / (3 J 8

32 ,(3,* 4 A )9 6*(+,* (3 K,*L /A +1,K+,* (3, 136(J 3* (+,* *A - 1*2) (,* 2.9 (3 (L6,1..L 6*(+,* 6,*(K. *+ +K. /A J 3 /A ( + O3* 113,*) 1A 6.(.L +6*+ * (3,A 6.A *((,* J ,+ /A *A - ( *(3 O,(3,* 4 A D )J 3 A ) 1* K (*A,((+,(3 4()A 0(1. M 40N +()A,* KL( (A /A + O,(3 *A,,* *(. 0(1. M 0N :J 40 61C( 6/K.9 (3L S.O -D 3+ *+ K(( 6/A *1J O-9 (3 / 40 K,*).,A,((,* ( (3,R / A ) (3( 1* K *(J ,21(,* +2* (3 A Q,A A,R / A ) (3( ()A (3 (*6( ( K 7 KL( MQ1. +,*) ( NJ, (L6,1..L 3( *+ O,.. 2(,* 7 KL(9 K ( 6., 1*(,*,*) A *L *(, A L O.. Q1+ (3.,A,(J -*,*). 1*(,*,*) * 0 1(,21(9 /,*(*19 1.+,.L K (.)J * 13 1 (3 6* 3.+ K ( *1(+ *+ (3 ( *1(,* P),* (3 A ) 3+ M K.O N 3.+ K (,* + ( 1*/A ( (3 4 (*++ J 3*.- 2*+ (3( (3 P) 3 K* (,( 3.+ KA,( (3 U L,*) 0J *,*(..,)*(.- A L 2( 131C (,/ (3 6* 1*(,* (3 *(, *O 1(,*,/ 9 (3, * *+ ( 0J 3 40 (*++,(./ + *( +2* 13-7 KL(.,A,((,* J ( / (3 1 *( *(*( 1* 3*+. 61C( / 6 ( 7EE KL(,*,R O,(3 ( /)A *((,* 9 9 *+,( 1* K Q61(+ (3( (3 -) M Q,A A */ *,(N / (3 *(OC 3+O,* O,.. 1*(,* ( )O J -* *O 9 A *(OC *.L.,A,(+ KL (3 A Q,A A,R (3( 1* K 61,2+,* * 0 +()A 3+9 O3,13, > KL(J * 61(,19 61C( O,(3,)*,21*(.L.) 4 6L.+ (3* 7 KL( 1.+ K (*D A,((+ K (O* A *L *(OC * +,/ (3 4 /(O 116(+.) C( J K1CO+ 1A 6(,K. A +,21(,* ( (3 4 6( 1. O3,13 O.+..O.) 6* 3 K* ))(+ J 3 /A ( / 4 A ), (3 A / K(3 U, *+ 6.,J.. A ) 3-3+ / (3 A,R *+ ( 1( J 3 ( 1(, 3O*,*,) 8 J8 J *.L K,/ +1,6(,* / (3 2.+,* (3 3+ ),-* 3J A,*/A (,* 9 / ( J H5 7 > DK,(,+*(,2 + KL (3 1.,*( ( A (13 6., ( ((*+,*) U,9 KL (3 - ( +(1( + 6.,1(+ U (J * K /.L 13* KL (3 6)A (3( )*( U LJ

33 ID QR OPCODE AA TC RD RA Z RCODE QDCOUNT ANCOUNT NSCOUNT ARCOUNT,) 8 J8 3 ( 1( / 4 A ) 3+J P) O3,13, (,/ (3 A ), 6*J ; B 5 -. (3( (( (3 6 6 / (3 A ) J L6,1..L E M N9 O3,13,*+,1( (3( (3 A ), U ( / * (J P) O3,13, (,/ (3 *A - (3( *( (3 6*, (3,D ((,- / (3 +A,* (3( (3 U L 1*1*+ J B P) O3,13, (,/ (3 A ) O ( *1(+ J 5 P) O3,13, (,/ (3 1.,*( O*( (3 *A - ( 6 (3 U L 1,-.LJ P) O 3,13, (,/ (3 *+ / (3 6 * 66 ( 1,- U, J -+ J ( K R J B 5 -. (3( 61,2 (3 C,*+ / 9,/ *L9 (3( (3 *+ / (3 6* *1 *(+ O3* ((A 6(,*) ( 2*+ * *O ( U LJ 3 3+,,A A +,(.L /..O+ KL 4 *(,,* (3 U (,* 1(,* 9,* (3 *O 1(,* 9,* (3 D (3,(L 1+ 1(,* 9 *+,* (3 ++,(,*. 1+ 1D (,* J 3 U (,* 1(,* *(, *( K ( *(, (3( 1*(,* +A,* *A 9 (L * O3,13 ()(3 61,/L O3, K /(13+ /A (3 4 O3* A C,*) U LJ A - 6,(, / (3 +( (3( A C 6 4 +(KJ 3 +(K, +,-,++,*( R* O3,13 +,(,K (+ A *) -J 3 >

34 ,*/A (,* K ( (3 R* )-*+ KL *A -,..L (+,* ( / 2. 11,K. ( (3 -J O3, R* 2.9 (L6,1..L (Q( 2. *+ (3L + ( A A L O3* -,. *13+ J )(3 ( (3 1,(+ O,(3 (3 +A,* *A,* (3 +(K9,*1. +,*) (3 (3( 1*(,*,*/A (,* K ( (3 ( 1( / (3 +A,* (J 3 A,* (C / *A -, ( *O U, )+,*) (3 +( (+,* +(KJ (3 U, *+ 6* ( (3 - *( (*++ 4 A )J 3 +,S*1,* (3 C,*+ / 66( (3( *A - SJ A - + *( S 1,- -,1 (3L O,.. *( ((A 6( ( 1U, +( (3( + *( K.*) ( * / (3, O* R*J A O,.. + 6* U ( KL *+,*) U, ( (3 -J (.. (L6 66 (+ KL.. - /(O J L6,1..L9 (.(.. / (3 (*++ 9 **DK.( (L6 66(+ 9 *. (3 (*++, -L 1*(J *L -. 66( A Q6,A *(. (L69 13 M 1(,* J7NJ *(.L9 (3 A ( O,+.L + *A -, O3,13 3 -L,*) 66( / +,S*( (L6 +6*+,*) * (3 -,* + J 4.-, *,*(/1 ( (3 4A,* A L(A J K A 61,219,(,.,KL / 6)A (,* (3( ( A Q(*( 3,+ (3 1A 6.Q,(L / 1*( 1(,*) 9 *+,*) 9 1,-,*) 9 *+,*(6(,*) A ) U,+ / 1A A *,1(,*) O,(3 *A -J * + ( 1U,,*/A (,* /A ( *+ ( C*O ( / (.( * *A - *+ ( K K. ( 1A A *,1( O,(3,(J / *A - S 1,- -,19 ( *+ ( + *(3,*) A (3* ( *+ * U L ( (3( -,* + ( 1U, (3 +,+,*/A (,* 9 ( 2*+ ( (3( (3,*/A (,*, *(,* (3 +(K J / 1,- -,1, *( -,.K. 9 ( (,.. K K. ( 1U, /. ( (3 *A - *(,.,( 1*,(3 2*+ *A - (3( 3 (3 +,+,*/A (,* 9 1*1. + (3( (3, * - (3( 3,(J.-..L 3-113,* O3,13 A L K (+ J 3 (,A.,A,( / (,*) *, 61,2+ KL (3 -. / (3 1+ J (3,((,- +( 3.+ K 6/+ - **D (3,((,- +( O 3* +1,+,*) O 3( +( ( C6,* (3 113J -,*),*/A (,*,* (3 113,* A *L 1 +(,1..L 6+ 6 (3 61 / 2*+,*) (3 *O ( U (,* J =

35 3 4 9,*,( 1 *( /A 9 + *( 66( (3 131C,*) / +(,*(),(L9 * +,( + A 13,* (A / (3*(,1(,* J 3/9 3(,*) (3 4 -.*K. ( 1(,* C,*+ / ((1CJ 3L 1**( K,/ ( *(,*+,* 4 A ),),*(+ /A - (3,((,- / (3 J,(3 1* (3L K 1*-,*1+ (3( (3 1+ O *( A +,2+ * (3 OLJ 3 4 1,(L C,*) 6, ((A 6(,*) ( 1( (*D ++ (3( O.+ 9 O3* O,+.L +6(+ 9,)*,21*(.L,A 6- (3 1,(L / (3 4 J 3, O.+DK (*++, (1. 1,(L Q(*D,* 779 3*1/(3 /+ ( 4 J 4 +,),(.,)*( ( 13,- +(,*(),(L *+,),* (3*D (,1(,* J 3 *O 1 1+ (L6 3- K * +2*+ 9 * / (3,)*( 9 * / CL + / 131C,*),)*( 9 *+ * ( 1*-L,*D /A (,* K ( *A (3( + *( Q,( *+ (L6 / (3( Q,( / ),-* *A J (L6 /,)*(, 1..+ J 1 1+ / (3, (L6 + ( 1L6()63,1..L K,*+ ( ( (3,)* *+ -.,+,(L,*(-.J 1,(LDO.- *+ ( 3-11 ( (3 6 K.,1 CL / (3 R* /A O 3,13,( 1,-,)*+ +( 9,* + ( 131C (3( (3 +( O 66.L (3,R+ *+, 1 *(J,-* (3( 1 1+ (L K* +2*+ / 6 K.,1 CL9 - O,(3 -* K,1 4 1A 6.,*1 1* K + / 6 K.,1 CL +,(,K (,* 9 -* / CL (3 (3* (3 *++ KL 4 - *+.-J 3 (3,+ *O (L69 9, *++ ( 1.L,*+,1( (3( 1(,* *A + *( Q,(,* R*J 3. 1*(,* K,( A 6 O3,13 1* K + ( +(A,* O3( (L6 6*( / * Q,(,*) *A J * ++,(,* ( ++,*) 1,(L ( (3 4A,* A L(A 9 4 1* K -,O+ 0 / C,*+ J * 1*(,* *L C,*+ /,*/A (,* J 3* 1+, 1(+ / * (9 (3,*/A (,* 1*(,*+,* (3 (, K *+ ( +A,* *A *+ (3,)*,*) CLJ 3 ( *+ (3 1+ ()(3 S1(,-.L 1( 1(,21(9,)*+ ((A *( K ( (3 66 (, / (3 *(,(L (3( 3 (3 +A,* *A J 3 -.,+,(L / 1(,21(, 1*2A + KL 131C,*) (3,)*( *+,(,*16(,* *+ Q6,(,* (,A 9 O.. (3 -. / (3 J ( 1.+ K ) + (3( 1(,21( + *( *+ (3, O* (L6 9 1(,21( 1* K 6*(+,*) A.(,6. / (3.+L (*++,R+ (L6J O-9 *.L (3 / *(,(, ((,K ( (3( 3- * (L6 1.+ K 1(,2+ (3 )3 (3 / (3, 13A J )( (3 Q6,-* / 13

36 1(,21( * 6 O,(3 0 1(,21(9 *O (L6 O.+ *-(3. K U,+ J 3 4 (*++ U, (3(,*/A (,* K ( -L R*, C6( * (O A *A -J 3,, ( * -,.K,.,(L +6,( / 3(.,*C /,. 9 K (,( 1*. K (3( U L,*( ( (3 *(OC,/ (3 U L,*) 3( 1*(1( (3 - ( O3,13, 3 (3 K( *(OC 11J * *L 19 (3 + 6.,1(,* / +( ++ ( (3 S( U,+ ( A,*(,* 1*,(*( +(K J 3 4 O,),*..L +,)*+ ( K ((,1..L A,*(,*+ +(KJ 3 +(,*,( O Q61(+ ( 13*)9 K ( *( -L /U *(.LJ 3 6O/. A 13*,A / A C,*) 6+( O* (.. (3( *1LJ +,(,*) R* 2. KL 3*+, (,.. 1A A * OL ( A C 6+(J -,+ 3-,*) ( A C (3 A 13*) ( (3 6+( K 66)(+,*) 0 A (3 )*,1 A (3+ J 3 4 (*++ +2* *+ 1A A *+ 6(,1. OL ( *) /.. R* (*/J 1*(.L9 (3 66. / A C,*) 6+( 3- K* A + O..J (*++ +1,K A 13*,A / A C,*),*1A *(. R* (*/ 9 / *(,/L,*) / R* 13*)9 *+ / A C,*) +L*A,1 6+(,* (3 4 J.. / (3 K,PL +1,K+ K.O J * / (3 *A - (3( (3,((,- / R*, +,)*(+ (3 6,A L - / (3 R*9 O3,. (3 (3 1*+,J 3 *A / (3 6,A L,,*1. ++,* (3 R*,*/A (,* J 3 +,S*1 K(O* 6,A L *+ 1*+L, (3( O3* R* *+ ( K 6+(+ 9,(, (3 6,A L - R* 2. (3( 3.+ K +,(+ KL (3 R* +A,*,(D (J /( +,(,*) 9 (3 **,*) *A -,,)*.+ ( )(,( (.+ (3 6+(+ R*,*/A (,* J 3 (3 - (3,((,- / (3 R* 6,D +,1..L 131C (,/ 13*) ( (3 R* 3- K* A + KL 131C,*) (3,. * AK (+ O,(3,* (3 R*,*/A (,* J / (3 * AK 3 K*,*1A *(+ 9 (3 1*+L - *+ A ) O,(3 (3 61+ ( (3 6,A L9 O3,13,*+,1( (3( (3 U ( O*( ( 1,- 1 *( 16L / (3 *(, R*,*/A (,* J 3 6,A L 3.+ 1( KL *+,*) U *1 / 6* A ) 1*(,*,*) (3 C+,*/A (,* J A +(,. K ( (3 /.. R* (*/ A 13*,A 9 / ( 7J.. R* (*/ O(.( / K*+O,+(3 9 (3 *(, R*,*/A (,* *+ ( K (*A,((+ -*,/ (3 6+( A + ( R* 3- K* A..J (3, * 9 A 13*,A / *.L 1A A *,1(,*),*/A (,* K ( (3 13*) 3 K * 66 + J *1A *(. R* (*/ +1,K +,* > J / A C,*) 13 (*/,,A,. ( A C,*) /.. :

37 R* (*/J 1*+L -, * U ( ( (3 6,A L O3*,( O*( ( 1,- (3 13*)+ 6(,* / R*J 3 1,(L / K(3 /.. *+,*1A *(. R* (*/ 1* K,A 6-+,/ 4 66(, -,.K.J 3,, +* KL,*) 1 1+ ( (3( -L (3,((,- *A *+ (L6 O,.. K 6*(,* /.. R* (*/ J,*1A *(. R* (*/ 9 (3 1A 6.(* / (3 (*/+ R*,*/A (,* 1**( K 1*2A + 9 K ( (3,*(),(L /,*+,-,+. 1* (,.. K 131C+ /A (3,)*( 1+J 66 + (* *+,* 9 ++ (3 /1( (3( 9 +1,K +.,9.. **D6,A L - *+ ( /U *(.L 131C (,/ (3 6,A L (+ R* J ,K *O J *1 6,A L R*,*/A (,* 3 K* 6+(+ 9,( 1* *+ *(,21(,* A ) ( (3 - (3,((,- / (3 R* (3( (3L C*O ( (C 1(,* ( )( (3, R*,*/A (,* 6+(+ J 3 *(,21(,* A ), (*++ 4 A ) (3( 3 (3 61+ *.L K( / (3 A ) 2.+, + 9 3O-J ( O.+ /(* K 1*-*,*(,/ R* 1.+ K 6+(+,A 6.L KL *+,*) A ) ( *A - (3,((,- /,(J -*(..L..O +,*) O,(3 O,+.1(,* / - /(O9 (3,9 ( (3 (,A / O,(,*) 9 1*,+K. *),*) S( ( +,)* *+ (*++,R 4 Q(*,* / A C,*) 6+( +L*A,1..LJ 66+ (*++, +1,K+,* J * ( O3,13 9 O3* 66(+ KL *A -9 A C,( 6,K. ( ++ +.( ( /A R* *O R* 1**( K +++ J 3 6*1 / ( A ) ( K,*(6(+ +,S*(.LJ 3 *O 1(,* 9 / QA 6.9, (C* ( 1*(,* 6U,,( O 3,13 A (.. K (,2+ / (3 6 +( 6 (,* ( (C 6.1J * A ). 1*(,* (3 *A / (3 R* ( K 6+(+ *+ *(..L..,( / (3 6+( ( K A +J *1 1*( 1(+ 9 (3 A ) 3.+ K *( ( (3 6,A L *A - / (3 R* 1*1*+ J / +L*A,1 6 +( + *( +1,K A (3 + / 131CD,*) A ) *+ 6A,,* (,*,(,( * 6+(J *(3 66+ (*++ 9 ( ( 7E9 +1,K A 13*,A / +,*) J A 6-A *( (,( ))(+,* :9 *+,A 6. *+ A PQ,K..D (*(,-, 6*(+,* 8J (3*(,1(,*, 3*+.+,*),(3 6 K.,1 LA A (,1 CL9 *+ (3 (3,(L ),-* KL 6,* / CL, +,1((+ KL (3-6.,1LJ ( 3 K* ))(+ (3( ( / 1.+ K + ( 6*( (3 6.,1L9 K ( (3 6.,1L, *.L + KL (3 - ( A C 11 1*(. +1,,* *+ *+ *( K Q6+ ( (39 (3 R* +A,*,(( 3.+ K / (.1( *L C,*+ / 6*((,* J 6.,1L /,*(*19.,A,( (3 16 / (3,(L / 13 CL ( 1(,* +A,* O,(3,* R*J E

38 * + ( K,.+.,K. L(A * (6 / *,*/( 1( (3( A C 3-L / 1(,21( *+ +6 *+ * (3, -,.K,.,(L9 * 3.+ ),- 1/. 1*,+(,* ( 1(,21( A *)A *(, J * / (3 A (,AD 6(*( / (3A, 1(,21( ()9 O3,13, *( *1,.L +++ KL (3 1(,21(,*/( 1(,(./9, (3 1 / 0 J 3 (). D (,* A ( 1. O..,/,(, ( 66( * *(*(DO,+ L(A (3(, 6* / -L* ( 6(,1,6(,* J 3, 136( +1,K OL ( (3 4D A,* A L(A ).K..L 11,K.9 +,(,K (+ +(K /A O3,13 0 1(,21( 1* K (,-+ * +A *+ J *L +( ( K (+,* (3 4 A ( 2( K 6.1+,*( 1 1+ J A / (3 A ( 1A A * (L6 O.+L 1-+,* 1(,* 8JJ 3 (L6 A (.-*( ( (3, (3,, 9 O3,13 3 (3 (L6 * AK =J ( 3 *( L( K* (*++,R+ 9 *+ *L(3,*) (3(,,+ K ( / (L6,* (3, (3,, K 1( ( 13*)J 3 61,21(,* /,( 1* K / *+,* 7J / (3 (L6, ( /1,.,(( (,*) 1(,21(,* (3 4 J / (3 A /A (.. (3 (3 (3 ( 1( / (3 (L6 61, , 3O*,*,) J7J 4 1*(,* (L6 -. O 3,13 6 1,2 (3 (L6 / 1(,21( 1*(,*+ O,(3,* (3 2.+ J A *) (3 1 *(.L +2*+ 1(,21( (L6 0 *+ JE:J 3 (L6 -. *+ (3 (L6 A *A *,1 D -+ / 0 J * ++,(,* ( (3 1(,21( (L6 * AK9 (3 4 1*(,* CL () 9 *.),(3A,+*(,29 *+ (3 1(,21(,(./J.(*D 7

39 TYPE KEY TAG ALGORITHM CERTIFICATE or CRL,) J7 4 ( 1( J (,-.L9,*(+ / 1(,21(9 (3 1+ A L 1*(,* 1(,21( -1(,*.,( M NJ 3.),(3A -. 61,2 (3 33 *+ (3 6 K.,1 CL.),(3A +,* (3 1(,* / (3 1(,21(J (3 A / (3.),(3A 2.+ / (3 *+ M 1(,* 8 J > N Q16( (3( (3 -. R,*+,1( (3( (3.),(3A 3,(3 *( K*,*1. ++,* (3 4 61,21(,* (3(,(, *C*O* ( (3 *(,(L (3( 1(+ (3 J 3 1 *( 61,21(,* (( (3( (3 CL (), 7 > DK,( -. O3, K 1A 6 (+ /A CL AK+++,* (3 1(,21(J 3, +2*,(,* + *( A ( 11 *( / (3 /1( (3( *(.. 1(,21( 3- Q1(.L * 6 K.,1 CL AK+++,* (3A J A 3- **9 *+ A 3- A (3* *J A,*) (3(,(K. CL 1* K 13* 9 (3 +1,6(,* / (3.),(3A ( K + / 6/A,*) (3 1.1.(,* 1* K / *+ /A 77J / 1.1.(,*) ( (3 CL *+ ( K (*.(+,*( (3 (3 A /A (,( O.+ 3- O,(3,* J / (3 CL (L6, *( +2*+,* 4 9 (3 (*.(,* *(..L 1**( K +* J * (3( 1 (3 () 3.+ K ( ( R J / (3 (), *( 1.1.(+ 9 / O3(- * 9 (3.),(3A -. A (. K ( ( R -*,/ (3.),(3A, C*O* *+ +2*+,* 4 J 3,, K1,(, 6,K. / () 1.1.(,* ( L,.+ (3 -. R 9 *+ (3 R () KL,(./ 1**( K (C* (,*+,1( (3( 1.1.(,* 3 *( K* 6/A + (..J ,21(,* + *( L *L(3,*) K ( (3 /A (,* O 3,13 * 0 1(,21( 3.+ K,* (3 1(,21( 2.+ J O- 9 (3 1**,1. DQ 6,* /A (, * K-, 13,1,* (3 * (3(,)*( 1* (3* K 131C+ +,1(.L /A (3,/ *1LJ (3 A * (3 DQ6,* 3.+ *( K K > 8 *1++ J,*) K > 8 O.+.,*1 (3,R / (3 1(,21( J ((+,* 1(,* 8 J 9 61, ( 6A, A O,(3,* 4 A )J 3,. (3, * *+ / (3 1(( O,(3,* 4 A ) ( K =DK,( 131(9 R* 2. (L6,1..L (Q( 2.9 A *(,*+,* 1(,* 8 J8 J

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

J! "#$ %"& ( ) ) ) " *+, -./0-, *- /! /!+12, ,. 6 /72-, 0,,3-8 / ',913-51:-*/;+ 5/<3/ +15;+ 5/<3=9 -!.1!-9 +17/> ) ) &

J! #$ %& ( ) ) ) *+, -./0-, *- /! /!+12, ,. 6 /72-, 0,,3-8 / ',913-51:-*/;+ 5/<3/ +15;+ 5/<3=9 -!.1!-9 +17/> ) ) & J! "#$ %"& J ' ( ) ) ) " *+, -./0-, L *- /! /!+12,3-4 % +15,. 6 /72-, 0,,3-8 / ',913-51:-*/;+ 5/01 ',913-51:--

Διαβάστε περισσότερα

M p f(p, q) = (p + q) O(1)

M p f(p, q) = (p + q) O(1) l k M = E, I S = {S,..., S t } E S i = p i {,..., t} S S q S Y E q X S X Y = X Y I X S X Y = X Y I S q S q q p+q p q S q p i O q S pq p i O S 2 p q q p+q p q p+q p fp, q AM S O fp, q p + q p p+q p AM

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+. #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

!""# $$%&'()* '+%$,&'-' '* %*.%'/' - 0$1.%'-2'()* / *&3,' -',4%$-'- 5-%'6 2%'6 - %,'/72**/*+'%&-*$%82$&*$,$$9%*$ : *7&,()* -*.

!# $$%&'()* '+%$,&'-' '* %*.%'/' - 0$1.%'-2'()* / *&3,' -',4%$-'- 5-%'6 2%'6 - %,'/72**/*+'%&-*$%82$&*$,$$9%*$ : *7&,()* -*. !""# !""# $$%&'()* '+%$,&'-' '* %*.%'/' - 0$1.%'-2'()* / *&3,' -',4%$-'- 5-%'6 2%'6 - %,'/72**/*+'%&-*$%82$&*$,$$9%*$ : *7&,()* -*.%'2 - /$&%/*&3,'; %,&'-*%'< %* =;%=; 6-'-/'%'>?* *,$6@%*$< %* ;%;6A$$$'26,*-67282%82

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ "%&$ ##%&%'()) *..$ /. 0-1$ )$.'-

!#$ %&$ ##%&%'()) *..$ /. 0-1$ )$.'- !!" !"# "%& ##%&%',-... /. -1.'- -13-',,'- '-...4 %. -5"'-1.... /..'-1.....-"..'-1.. 78::8

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # " )"1.0229:3682:;;8)< &.= A = D"# '$ $ A 6 A BE C A >? D

! #$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # )1.0229:3682:;;8)< &.= A = D# '$ $ A 6 A BE C A >? D ! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # "1.0223456728777)"1.0229:3682:;;8)< &.= >&.=*>1#*>.*?*,#*'(!@ 4AB#/ $C A = D"# '$ $ A +, -#)? D "F,%+./-#)

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector s MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector... 2 1.... 4 2. -MICROMASTER VECTOR... 5 3. -MIDIMASTER VECTOR... 16 4.... 24 5.... 28 6.... 32 7.... 54 8.... 56 9.... 61 Siemens plc 1998 G85139-H1751-U553B 1.

Διαβάστε περισσότερα

SPFC: a tool to improve water management and hay production in the Crau region

SPFC: a tool to improve water management and hay production in the Crau region SPFC: a tool to improve water management and hay production in the Crau region J.C. Mailhol, A. Merot To cite this version: J.C. Mailhol, A. Merot. SPFC: a tool to improve water management and hay production

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

! " #! $ %&! '( #)!' * +#, " -! %&! "!! ! " #$ % # " &' &'... ()* ( +, # ' -. + &', - + &' / # ' -. + &' (, % # , 2**.

! #! $ %&! '( #)!' * +#, -! %&! !! ! #$ % # &' &'... ()* ( +, # ' -. + &', - + &' / # ' -. + &' (, % # , 2**. ! " #! $ %&! '( #)!' * +#, " -! %&! "!!! " #$ % # " &' &'... ()* ( +, # ' -. + &', - + &' / 0123 4 # ' -. + &' (, % #. -5 0126, 2**., 2, + &' %., 0, $!, 3,. 7 8 ', $$, 9, # / 3:*,*2;

Διαβάστε περισσότερα

!"#!"!"# $ "# '()!* '+!*, -"*!" $ "#. /01 023 43 56789:3 4 ;8< = 7 >/? 44= 7 @ 90A 98BB8: ;4B0C BD :0 E D:84F3 B8: ;4BG H ;8

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

! " #! $ %! & & $ &%!

! #! $ %! & & $ &%! !" #! $ %!&&$&%! ! ' ( ')&!&*( & )+,-&.,//0 1 23+ -4&5,//0 )6+ )&!&*( '(7-&8 )&!&9!':(7,&8 )&!&2!'1;

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

! " #! $ % & $ ' ( % & # ) * +, - ) % $!. /. $! $

! #! $ % & $ ' ( % & # ) * +, - ) % $!. /. $! $ [ ] # $ %&$'( %&#) *+,-) %$./.$ $ .$0)(0 1 $( $0 $2 3. 45 6# 27 ) $ # * (.8 %$35 %$'( 9)$- %0)-$) %& ( ),)-)) $)# *) ) ) * $ $ $ %$&) 9 ) )-) %&:: *;$ $$)-) $( $ 0,$# #)$.$0#$ $8 $8 $8 $8,:,:,:,: :: ::

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Im{z} 3π 4 π 4. Re{z}

Im{z} 3π 4 π 4. Re{z} ! #"!$%& '(!*),+- /. '( 0 213. $ 1546!.17! & 8 + 8 9:17!; < = >+ 8?A@CBEDF HG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

!"! # $ %"" & ' ( ! " # '' # $ # # " %( *++*

!! # $ % & ' ( ! # '' # $ # # %( *++* !"! # $ %"" & ' (! " # $% & %) '' # $ # # '# " %( *++* #'' # $,-"*++* )' )'' # $ (./ 0 ( 1'(+* *++* * ) *+',-.- * / 0 1 - *+- '!*/ 2 0 -+3!'-!*&-'-4' "/ 5 2, %0334)%3/533%43.15.%4 %%3 6!" #" $" % & &'"

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

#%" )*& ##+," $ -,!./" %#/%0! %,!

#% )*& ##+, $ -,!./ %#/%0! %,! -!"#$% -&!'"$ & #("$$, #%" )*& ##+," $ -,!./" %#/%0! %,! %!$"#" %!#0&!/" /+#0& 0.00.04. - 3 3,43 5 -, 4 $ $.. 04 ... 3. 6... 6.. #3 7 8... 6.. %9: 3 3 7....3. % 44 8... 6.4. 37; 3,, 443 8... 8.5. $; 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

! "#!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -!

! #!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -! ! "#!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -! )./0/ ,)* 1## &2 #!!! %1# 3! %$2 %#!% 4 5!!&&!! + #! 6 7%$#! #! #2 & 6!!! # '! &1!!!-!2 #%4 # % # # &!! 8 1 &! 9& 2 2 &! 9&!&&! 1## && # :! '!! # '!! # :!-!!

Διαβάστε περισσότερα

a,b a f a = , , r = = r = T

a,b a f a = , , r = = r = T !" #$%" &' &$%( % ) *+, -./01/ 234 5 0462. 4-7 8 74-9:;:; < =>?@ABC>D E E F GF F H I E JKI L H F I F HMN E O HPQH I RE F S TH FH I U Q E VF E WXY=Z M [ PQ \ TE K JMEPQ EEH I VF F E F GF ]EEI FHPQ HI E

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/72 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 92 της 14ης ΑΠΙΛΙΥ 1972 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Επιβλή και 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1972 εκίεται ια

Διαβάστε περισσότερα

! "#! & "0/! ).#! 71 1&$ -+ #" &> " %+# "1 2$

! #! & 0/! ).#! 71 1&$ -+ # &> %+# 1 2$ "#$" &""'(() *+ , -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. / 0-1 2 $1 " 1 /& 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW / MINI (Ισχύει από 15/01/2018) ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW / MINI (Ισχύει από 15/01/2018) ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) Υ F21 LCI - Σειρά 1 3θυρη 1W11 120i ΧΚ 1.998 184 131 21.941,48 33.000 1W31 125i ΑΚ 1.998 224 130 26.407,03 42.040 1W91 M140i ΧΚ 2.998 340 179 31.878,02 52.790 1P91 M140i xdrive ΑΚ 2.998 340 169 35.428,74

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 1-30054 & 6937016375 F: 1-30054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Dissertation Title: The Genealogy of the Seleucids: Seleucid Marriage, Succession, and Descent Revisited

Dissertation Title: The Genealogy of the Seleucids: Seleucid Marriage, Succession, and Descent Revisited College of Humanities and Social Science Graduate School of History, Classics and Archaeology Masters Programme Dissertation Dissertation Title: The Genealogy of the Seleucids: Seleucid Marriage, Succession,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr, GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 767 Ν. 39/83 Αρ. 1871,

E.E., Παρ. I, 767 Ν. 39/83 Αρ. 1871, E.E., Πρ. I, 767 Ν. 9/8 Αρ. 1871, 24.6.8 περί Ειδικεύσεως Συμπληρωμτικής Πιστώσεως (Τμείν Ανπτύξεως) Νόμς (Αρ. 4) τυ 198 εκδίδετι διά δημσιεύσεως εις την επίσημν εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

!! "#$%& ! " # $ &%"+,(-. (# / 0 1%23%(2443

!! #$%& ! # $ &%+,(-. (# / 0 1%23%(2443 "#$& " # $ & ' &( &)* &"# &"+,(-. (# / 0 123(2443 2443 56 1 7 & '()(()(*+( ),)(-.(/)((,),24420 8.94: -; :53&:54::549 '()((0)(#'(1)(' ( )(-.(/)((,),24460..94: < * 94&5=>6 '()( 2( )(3(1)((0)('.( )4)((,)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

e 12 K L P K + Cl" Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg

e 12 K L P K + Cl Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg 14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Information

Electronic Supplementary Information Electronic Supplementary Information The preferred all-gauche conformations in 3-fluoro-1,2-propanediol Laize A. F. Andrade, a Josué M. Silla, a Claudimar J. Duarte, b Roberto Rittner, b Matheus P. Freitas*,a

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν.

Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν. Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν. Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13&#4

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13&#4 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13&#4 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

το περιεχόµενο των οποίων είναι διανεµηµένο µε τον εξής τρόπο: : κάθε πίστα περιέχει

το περιεχόµενο των οποίων είναι διανεµηµένο µε τον εξής τρόπο: : κάθε πίστα περιέχει Ref. 20622 EL %$ #"! + + * + ' (,$, * $,' +* )' ( ' & 4. 3: 046 2 4. 32 1. 0. @ 0.. A A0 ON B D CS SPN R NR KJ A G D R QDC ONR H PC KJ L MN \ [ Z RV RP N S H S A A. 0@ 2 : 9. ; KJ ^ N \ CV W]P E ] 8 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συμβόλαια με ατού προκειμένου να κάνουμε πλάνο πρέπει πρώτα να μετρήσουμε πόσες λεβέ χάνουμε.

Σε συμβόλαια με ατού προκειμένου να κάνουμε πλάνο πρέπει πρώτα να μετρήσουμε πόσες λεβέ χάνουμε. Σε συμβόλαια με ατού προκειμένου να κάνουμε πλάνο πρέπει πρώτα να μετρήσουμε πόσες λεβέ χάνουμε. Μετράμε πάντα τις λεβέ που χάνει το χέρι με τα ατού. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι το χέρι του Αν και

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g)

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β Λυκείου Ιανουάριος 2014 ΘΕΜΑ 1ο 1. Να επιλεχθούν οι σωστές απαντήσεις: (αʹ) Η θερμότητα που εκλύεται σε μια εξώθερμη αντίδραση i. αυξάνεται με την παρουσία καταλύτη ii. είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ

ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 6 ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ.. Ê μ, ƒ. ƒ. ³Ö,.. Éμ ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1603 ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ œ Š Œ ˆ Ÿ 1614 Î μ μ Ö É ²Ó μ μ μ É É±. 1614 μöé μ ÉÓ μ μ Ö

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σχετική ατομική μάζα του Fe είναι 56. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα ενός ατόμου Fe είναι: β) 56 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός ατόμου 12 6 C

1. Η σχετική ατομική μάζα του Fe είναι 56. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα ενός ατόμου Fe είναι: β) 56 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός ατόμου 12 6 C 1. Η σχετική ατομική μάζα του Fe είναι 56. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα ενός ατόμου Fe είναι: α) 56g β) 56 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός ατόμου 12 6 C γ) 56 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Veliine u mehanici. Rad, snaga i energija. Dinamika. Meunarodni sustav mjere (SI) 1. Skalari. 2. Vektori - poetak. 12. dio. 1. Skalari. 2.

Veliine u mehanici. Rad, snaga i energija. Dinamika. Meunarodni sustav mjere (SI) 1. Skalari. 2. Vektori - poetak. 12. dio. 1. Skalari. 2. Vele u ehc Rd, g eegj D. do. Sl. Veo 3. Tezo II. ed 4. Tezo IV. ed. Sl: 3 0 pod je jedc (ezo ulog ed). Veo: 3 3 pod je jedc (ezo pog ed) 3. Tezo dugog ed 3 9 pod je jedc 4. Tezoeog ed 3 4 8 pod je jedc

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )'*#+,&-.-& / $ %12' 2&.&-.6 12µ*-

! #$%&'( )'*#+,&-.-& / $ %12' 2&.&-.6 12µ*- !"#$%& '!()&*$& +&,-(!.#!$& ).&,/ +&,$($%0# '/.1#$%0# (&'!1) 1#"20+$)($%0# & %&$#0#$%0#!+$)(/'0# & 3$%1$&-! "#$%&'( )'*#+,&-.-& /0123241-5.$ %12' 2&.&-.6 12µ*- 7&840µ-1&.9 )#+-%:- 1(;

Διαβάστε περισσότερα

2G &:)* +HIJ LM=,ABCD 231 K= U b-u a 1 100% (1) U a T Q 1 )* +,- Q Fig.1 SketchmapoftheTarimRiverBasin - [) 398km,+%,+% <, `, 2, 2 #; + ( [ - ) 428km,

2G &:)* +HIJ LM=,ABCD 231 K= U b-u a 1 100% (1) U a T Q 1 )* +,- Q Fig.1 SketchmapoftheTarimRiverBasin - [) 398km,+%,+% <, `, 2, 2 #; + ( [ - ) 428km, 33 2G 2016> 3 = Y ARID ZOE RESEARCH Vol.33 o.2 Mar.2016 doi:10.13866/j.azr.2016.02.02 1 1,2, 1, 1, 3, 4 (1.,!"#$%&', 830011; 2., ( 100049;3.)* +,-. /01, 841000; 4. + 234567, + 832000) :89 TM:;,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

2?nom. Bacc. 2 nom. acc. S <u. >nom. 7acc. acc >nom < <

2?nom. Bacc. 2 nom. acc. S <u. >nom. 7acc. acc >nom < < K+P K+P PK+ K+P - _+ l Š N K - - a\ Q4 Q + hz - I 4 - _+.P k - G H... /.4 h i j j - 4 _Q &\\ \\ ` J K aa\ `- c -+ _Q K J K -. P.. F H H - H - _+ 4 K4 \\ F &&. P H.4 Q+ 4 G H J + I K/4 &&& && F : ( -+..

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 2 Οργάνωση μνήμης Καταχωρητές του MIPS Εντολές του MIPS 1

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 2 Οργάνωση μνήμης Καταχωρητές του MIPS Εντολές του MIPS 1 ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 2 Οργάνωση μνήμης Καταχωρητές του MIPS Εντολές του MIPS 1 Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Σύνολο Εντολών Το ρεπερτόριο

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$"%$&'(%$ ) * +!,, #'%(((% -.-)+ /,/ # $'( %.$0. % !!1/3$"$&4.$ /,,. % %% 0 !1,,,'($ ) /) +. %, 03 ) /) +. %, %.$0.

!#$%$&'(%$ ) * +!,, #'%(((% -.-)+ /,/ # $'( %.$0. % !!1/3$$&4.$ /,,. % %% 0 !1,,,'($ ) /) +. %, 03 ) /) +. %, %.$0. ! ""#$ %%$&!!' $ $(( )* "')* "%+ ""!%%$, "'%%%$ "!% *-$ % %)*!"#$"%$&'(%$ ) * +!,, #'%(((% -.-)+ /,/ # $'( %.$0. % -.-1 2!!1/3$"$&4.$.+ 2!!1)3$"$&4 " $$#(% $#& 0) 256578 /,,. % %% 0 +49':!1,,,'($ %.$0.0

Διαβάστε περισσότερα

Cable Systems - Postive/Negative Seq Impedance

Cable Systems - Postive/Negative Seq Impedance Cable Systems - Postive/Negative Seq Impedance Nomenclature: GMD GMR - geometrical mead distance between conductors; depends on construction of the T-line or cable feeder - geometric mean raduius of conductor

Διαβάστε περισσότερα

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s P P P P ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s r t r 3 2 r r r 3 t r ér t r s s r t s r s r s ér t r r t t q s t s sã s s s ér t

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

!" #$! '() -*,*( *(*)* *. 1#,2 (($3-*-/*/330%#& !" #$ -4*30*/335*

! #$! '() -*,*( *(*)* *. 1#,2 (($3-*-/*/330%#& ! #$ -4*30*/335* !" #$ %#&! '( (* + #*,*(**!',(+ *,*( *(** *. * #*,*(**( 0* #*,*(**(***&, 1#,2 (($3**330%#&!" #$ 4*30*335* ( 6777330"$% 8.9% '.* &(",*( *(** *. " ( : %$ *.#*,*(**." %#& 6 &;" * (.#*,*(**( #*,*(**(***&,

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy

Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy Pasquale Scaramozzino, Giancarlo Marini, Alessandro Piergallini To cite this version: Pasquale Scaramozzino, Giancarlo Marini, Alessandro Piergallini.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα:

Ιστοσελίδα: ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ÌÀÄ ½ Ð Ü Ιστοσελίδα: www.telecom.tuc.gr/courses/tel412 ÌÀÄ ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ¼ ÌÑ Ñ ÀÅÅÍ ÈÓÐÙØ ÕÒ Ó ÃÖ Ø Συνελικτικοι Κωδικες (n, k) L blocks ½ ¾ k ½ ¾ k ½ ¾ k [ ] g1 G T kl

Διαβάστε περισσότερα