15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002649221 2015-03-18"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΗΝΣ <ΝΔΡΕΣ ΣΥΓΓΡΟΣ> ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ: Η ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ : I.Δραγούμη ΚΙΣΡΙΝΗ 18/3/2015 Πληροφορίες : Σ.ΣΤΟΙΛΗ Τηλέφωνο : FAX ΔΙΚΗΡΥΞΗ Ρ.7/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΓΡΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙ ΕΝ ΕΤΟΣ Το Νοσοκομείο νδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη: 1. Την αρ.πρωτ.1692/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού 2.Την κείμενη σχετική νομοθεσία Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.. σε βάρος του ΚΕ 1261 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΓΡΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙ ΕΝ ΕΤΟΣ 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 2/4/2015 και ώρα 10.30μμ στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο από τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε προς το σκοπό αυτό. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές και υπεύθυνη δήλωση) σε ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες. 1

2 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία: -Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡ με ΚΕΦΛΙ ΓΡΜΜΤ -Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας -Τον αρ. της διακήρυξης. -Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού -Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και ). Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει: 1. Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα -ναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού -Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. -Δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και αναστολή εργασιών. -Δηλώνεται ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. -Δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. -Δηλώνεται ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. -Δηλώνεται ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και στην πληρωμή των φόρων και των τελών. -Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι το αντίγραφο που θα προσκομίσουν είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου. -Δηλώνεται η ύπαρξη τυχόν ειδικών σχέσεων με τα πρόσωπα της παραγράφου 2, για τα στοιχεία β και γ, του άρθρου 45 του Ν. 4281/2014, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. - ποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 2. ντίγραφο του πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητήριου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 1. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 2. ναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών σας με τις τιμές και τους αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου όπως αυτές είναι καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς σας στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση. Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται. 2

3 3. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα δοθούν σε κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης,(τεμ., φύλλο κτλ.) Να σημειωθεί ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μερικά είδη ή για το σύνολο των ειδών. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα και τον κωδικό αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη. Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΚΕΛΟΣ ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ» ή «ΦΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ»). Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην γγλική γλώσσα. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. Δ. Κατάθεση δειγμάτων Επί ποινή απόρριψης, η κατάθεση δειγμάτων των προσφερόμενων ειδών είναι υποχρεωτική (εξαιρούνται τα είδη με / 2 και 3, δηλαδή οι αριθμομηχανές, για τις οποίες θα πρέπει να κατατεθούν προσπέκτους). Τα δείγματα να κατατεθούν μαζί με την προσφορά και θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που χρειαστούν και άλλα δείγματα από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να γίνει αξιολόγηση. 4.ΔΙΡΚΕΙ ΣΥΜΒΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από Προϊστάμενη ρχή ή άλλο Νοσοκομείο της 1 ης Υ.Π.Ε., η σύμβαση θα διακοπεί. 5.ΚΡΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΣ 2% επί του πληρ.ποσού ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ.ποσού ΥΠΕΡ ΕΝΙΙΣ ΝΕΞΡΤΗΤΗΣ ΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής καθαρής αξίας ΧΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΔΗΣ ΟΓ ΧΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.χρτ/μου 6. Χρόνος παράδοσης έως 5 ημέρες από την παραγγελία. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις αποθήκες του Νοσοκομείου με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. 3

4 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από την ετήσια τριμελή επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου 7.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 8.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/2014 προμηθειών. περί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΦΗ Μ.Μ νταλακτικά κύβων 9x9cm (φύλλα 500 των 80 γρ) ριθμομηχανές ηλεκτρικές με ταινία 11χ21χ38cm ριθμομηχανές φορητές (Κομπιουτεράκια) 10x14cm 8ψηφίων ρχειοθήκες πλαστικές (δίσκοι γραφείου από πλαστικό) υτοκόλητα τυπου post - it (τετράγωνα 7,5χ7,5) κίτρινα των 100 φύλλων 4 ΠΟΣΟΤΗΤ ΤΕΜ 100 ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 20 ΤΕΜ Bάσεις ημερολογίων μεταλλικές ΤΕΜ Bιβλίο διεκπαιρέωσης εγγράφων 100φυλ 17χ25 cm ΤΕΜ Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 200φυλ 21χ30cm ΤΕΜ Γομολάστιχες (μπλέ - κόκκινες) ΤΕΜ Διατρητήρες μεταλλικοί μικροί (έως15φύλλα) ΤΕΜ Διορθωτικό εγγράφων (20 ml χωρίς διαλυτικό) Εττικέτες αυτοκόλητες θερμικής εκτύπωσης διαστ. 55mm(πλάτος) χ 25mm( ύψος) και αποσταση tag 3-6mm και με μασούρι 25mm για thermal barcode printer (ρολλό 1000ετικ) ΤΕΜ 200 ΡΟΛΛ Εττικέτες λευκές Νο 24 (διαστ. 22χ38mm) TEM Εττικέτες λευκές Νο 25 (διαστ. 29χ48mm) ΤΕΜ Εττικέτες λευκές Νο 9 (διαστ. 24χ32mm) ΤΕΜ Ημερολόγια επιτραπέζια έτους 2016 ΤΕΜ Ημερολόγια ημερήσια δετά έτους 2016,διάστ.17χ25 ΤΕΜ Καρφίτσες σε πλαστικό κουτί Νο 20, 50γρ KOYTI Κλασέρ μεγάλα (διαστ 8χ32) πλαστικοποιημένα ΤΕΜ Κλασέρ μεσαία (διαστ 8χ20) πλαστικοποιημένα ΤΕΜ Κόλλα σε stik τυπου UHU 21gr ΤΕΜ Κόλλες διαγωνισμού αναφοράς (400 φύλλα) 400

5 Μαρκαδόροι φθορίζοντες τύπου Faber ΤΕΜ Μελάνι σφραγίδας σε μπουκαλάκι (μπλέ 20γρ) ΤΕΜ Μηχ/κό χαρτί 4 μονό λευκό Μηχ/κό χαρτί 3 τριπλότυπο λευκό Μηχ/κό χαρτί 4 διπλό λευκό Μηχ/κό χαρτί 3 μονό λευκό Μηχ/κό χαρτί 4 τριπλότυπο λευκό Μηχ/κό χαρτί 4 τριπλότυπο Καρμπονιζέ τρίχρωμο (σπρο - Ρόζ - Κίτρινο) Μαρκαδόροι δερμογραφικοί μαύροι τύπου EDDING 2000 ΤΕΜ Μολύβια διαρκείας (στυλό) κόκκινα medium ΤΕΜ Μολύβια διαρκείας (στυλό) μαύρα mediym ΤΕΜ Μολύβια διαρκείας (στυλό) μπλέ medium ΤΕΜ Μολύβια τύπου FABER μαύρα (2=B) ΤΕΜ Μπαταρίες λκαλικές 120 ΤΕΜ Μπαταρίες λκαλικές Ντοσιέ κοφτά για περιοδικά πλαστικοποιημένα (διαστ. 8χ32) ΤΕΜ Ντοσιέ διαφανή 4 διάσταση 23χ31cm (Ζελατίνες) ΤΕΜ Ντοσιέ διαφανή με διάτρηση για κρίκους 4 ΤΕΜ Ντοσιέ χάρτινα με κορδόνια ανοιχτά 4 (25χ30) ΤΕΜ Ντοσιέ χάρτινα με πτερύγια διαστ. 35χ25 με λάστιχο ΤΕΜ Ντοσιέ πλαστικοποιημένα με πιάστρα ΤΕΜ Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές ΤΕΜ Συνδετήρες κοινοί μεγάλοι Νο 5 ΚΟΥΤΙ Συνδετήρες κοινοί μικροί Νο 3 ΚΟΥΤΙ Συνδετήρες συραπτικής μηχανής Νο 64/2000 ΚΟΥΤΙ Συνδετήρες συραπτικής μηχανής Νο 24/6 ΚΟΥΤΙ Συραπτικές μηχανές μεγάλες για συνδετ.νο 24/6 ΤΕΜ Συραπτικές μηχανές μικρές για συνδετ.νο 64/2000 ΤΕΜ Ταινίες - ρόλοι με νούμερα (2000νούμερα ανά ρολλό ΡΟΛΛ Ταινίες αριθμομ. Χάρτινες 5,7χ6cm ΤΕΜ Ταμπόν σφραγίδας ΤΕΜ Τετράδια 100φ Φυλλάδες δετά 4 ΤΕΜ Τετράδια ευρετήρια μεγάλα (διαστ. 25χ35) ΤΕΜ Φάκελλάκια φαρμάκων χάρτινα μεγάλα ΤΕΜ Φάκελλάκια φαρμάκων χάρτινα μικρά ΤΕΜ Φάκελλοι κίτρινοι ακτιν/κου διάστ. 25Χ35 ΤΕΜ Φάκελλοι κίτρινοι ακτιν/κου διάστ. 37Χ50 ΤΕΜ Φάκελλοι αλληλογραφίας διαστ. 23χ12 λευκοί ΤΕΜ Φάκελλοι αλληλογραφίας διαστ. 35χ25 λευκοί ΤΕΜ

6 Φάκελλοι κουτιά με λάστιχο τεμ με φαρδιά 15PROC πλάτη ΦΚΕ Χάρακες 40 cm (πλαστικοί) ΤΕΜ Χαρτί φωτ/κού 4 λευκό 80gr ΠΚΕ Χαρτί φωτ/κού 5 λευκό 80gr ΠΚΕ Χαρτί φωτ/κού 4 χρωματιστό (πράσινο - ροζ - κίτρινο) ΠΚΕ Χαρτί φωτοτυπίας 3 80gr ( 500 φύλλα) ΠΚΕ Ψαλίδια γραφείου μεγάλα ΤΕΜ 10 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙ ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΤΩΝΙΟΥ 6