1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Το ζητούμενο έργο όσον αφορά στην περιγραφή του είδους και του αριθμού των εξετάσεων περιγράφεται στους πίνακες του παραρτήματος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που απαιτούνται, προκειμένου το ζητούμενο υλικό να προσδιοριστεί αντικειμενικά και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από το Νοσοκομείο, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα αναγκαία αντιδραστήρια για τις ζητούμενες εξετάσεις, (αντιδραστήρια, βαθμονομητές, πρότυπους ορούς εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, συμπληρωματικά υλικά). Θα παρέχεται δήλωση της απρόσκοπτης προμήθειας όλων των προσφερομένων υλικών κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Στην προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των εσώκλειστων των αντιδραστηρίων (για αντιδραστήρια, βαθμονομητές, πρότυπους ορούς εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, συμπληρωματικά υλικά) για τον προσφερόμενο αναλυτή. Οποιοδήποτε επιπλέον υλικό απαιτηθεί για τη διεξαγωγή των ζητούμενων εξετάσεων και έχει παραληφθεί στην προσφορά της εταιρείας θα παραχωρείται άμεσα χωρίς χρέωση και το κόστος θα βαρύνει την εταιρεία. Επι ποινή αποκλεισμού όλα τα απαραίτητα για την διενέργεια των αναλύσεων υλικά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. Η κάθε εταιρεία θα πρέπει να παρέχει τον αναγκαίο συνοδό εξοπλισμό για τη χρήση των αντιδραστηρίων της. Να κατατεθεί απαραιτήτως πελατολόγιο των προσφερομένων συστημάτων που να περιλαμβάνει ελληνικά και ξένα Νοσοκομεία αντίστοιχης δυναμικότητας του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ή μεγαλύτερης. Να αναφέρεται ο χρόνος σταθερότητας κάθε αντιδραστηρίου επάνω στον αναλυτή καθώς και ο χρόνος σταθερότητας της βαθμονόμησης για κάθε προσφερόμενη εξέταση. Για κάθε εξέταση να δοθεί συνολική τιμή ανά εξέταση η οποία θα προκύπτει ρητά από την τιμή αντιδραστηρίου και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για την κάθε εξέταση (βαθμονομητές, 1

2 πρότυπους ορούς, αναλώσιμα κτλ). Η χρήση και κατανάλωση των συμπληρωματικών υλικών θα πρέπει να καλύπτει τον καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας δύο επιπέδων, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου ( 1x2s, 2x2s, 10-x, 4s) καθώς και μετά από κάθε βαθμονόμηση όπως προκύπτει από τον κατασκευαστικό οίκο εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου με βάση τα δεδομένα των αντιδραστηρίων που θα προσφερθούν και των απαιτήσεων ποιότητας του εργαστηρίου, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ποιοτικές απαιτήσεις του προτύπου της διαπίστευσης ISO15189:2012 του εργαστηρίου, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Να δοθεί ακέραιος αριθμός και κόστος απαιτούμενων συσκευασιών αντιδραστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη το ζητούμενο αριθμό εξετάσεων και τη σταθερότητά τους για τον κάθε αναλυτή. Η τεχνική και οικονομική προσφορά για όλα τα προσφερόμενα είδη θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (με δισκέτα ή CD ή άλλο μέσον) σε λογισμικό Excel, μέσα στον αντίστοιχο φάκελο. 1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Οι προμηθεύτριες εταιρείες υποχρεούνται να παραδώσουν και να εγκαταστήσουν στο εργαστήριο προς χρήση, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις ζητούμενες εξετάσεις, και να εκπαιδεύσουν πλήρως το προσωπικό στη χρήση του. Θα πρέπει να αναφερθεί συγκεκριμένα ο τύπος και ο αριθμός των αναλυτών που προσφέρονται για κάθε ομάδα εξετάσεων, να κατατεθούν τα CE mark τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, που θα τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. Οικοδομικές ή άλλες τεχνικής φύσεως μικρής κλίμακας εργασίες που πιθανόν θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του εξοπλισμού κάθε κατηγορίας, θα βαρύνουν αντίστοιχα την εταιρεία που θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό. Κάθε αναλυτής θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και το τελευταίο εμπορικό διαθέσιμο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται. Πρέπει να παραχωρηθούν οι απαιτούμενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές (τόσο για τη διαδικασία παραλαβής όσο και επεξεργασίας δειγμάτων και αποτελεσμάτων). Πρέπει να παραχωρηθούν οι αναγκαίες μονάδες αδιάλειπτου τροφοδοτικού (UPS) ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του προαναλυτικού και αναλυτικού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των ΗΥ παρακολούθησης των αναλυτικών συστημάτων και των ΗΥ επικύρωσης αποτελεσμάτων. Κάθε αναλυτής θα πρέπει να διαθέτει θύρα επικοινωνίας για τη σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του Εργαστηρίου (LIS). Να προσφερθούν όπου απαιτείται κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας του νερού του δικτύου παροχής του Νοσοκομείου. Οι προμηθεύτριες εταιρείες υποχρεούνται να συνδέσουν τους αναλυτές με το πληροφοριακό σύστημα του Εργαστηρίου καλύπτοντας το απαιτούμενο κόστος σύνδεσης. Υποχρεούνται επίσης να συντηρούν τον εξοπλισμό, να παρέχουν τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό του Εργαστηρίου. Η ανταπόκριση σε κλήση βλάβης να πραγματοποιείται εντός ολίγων ωρών, μέσα στο ίδιο 24ωρο, μη εξαιρουμένων των ημερών αργίας και των νυχτερινών ωρών. 2

3 Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος της ανανέωσης της υπάρχουσας σύμφωνα με την ευρωπαïκή οδηγία διαπίστευσης του Εργαστηρίου με το πρότυπο 15189:2012, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής της και να παρέχουν την απαιτούμενη υλική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. 1.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά: η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου, η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεση τους με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, την πλήρη συντήρηση για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου, ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων. Το κόστος ασφάλισης του ΙατροΤεχνολογικού Εξοπλισμού 2. Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός θα είναι το πλέον σύγχρονο Μοντέλο του Κατασκευαστικού Οίκου καινούριος και αμεταχείριστος και θα ενσωματώνει δε όλα τα χαρακτηριστικά αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου. 3. Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονομάζονται και πιστοποιούνται. Να υπάρχουν και να κατατεθούν έγκυρα πιστοποιητικά ISO τόσο για την κατασκευάστρια όσο και για την προμηθεύτρια εταιρεία. Ειδικότερα για την προμηθεύτρια εταιρεία να έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 και κατά το πρότυπο ISO13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη. 4. Όλα τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 98/79) συμβατά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ο οποίος να είναι εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 98/79). 5. Στην προσφορά της κάθε εταιρείας θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των εσωκλείστων ή άλλων επίσημων φυλλαδίων που θα αφορούν : τα χαρακτηριστικά (επαναληψιμότητα, ευαισθησία, ακρίβεια, πειράματα παρεμβολής) των αντιδραστηρίων και πληροφορία (μορφή υλικού, διάρκεια ζωής, τρόπος φύλαξης, κ.α) σχετική για τα απαραίτητα υλικά (όπως calibrators, controls, diluents, buffers, κ.α.) για όλες τις προσφερόμενες εξετάσεις. 6. Να αναφερθεί η μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς του αναλυτή ή των συστημάτων. 7. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 3

4 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο ενιαίο σύστημα, που θα ολοκληρώνει την προαναλυτική και αναλυτική διαδιδασία και θα διαχειρίζεται τα δείγματα προαναλυτικά και αναλυτικά, αυτόματα, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: Λιγότερα λάθη Πλήρης ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) Ασφαλή αποτελέσματα Απελευθέρωση προσωπικού Υψηλή παραγωγικότητα Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων. Το όλο σύστημα θα αποτελείται από προαναλυτική και αναλυτικές μονάδες φυσικά συνδεδεμένα μεταξύ τους ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του προαναλυτικού συστήματος με αυτοματοποίηση της προετοιμασίας των δειγμάτων για την αναλυτική διαδικασία πραγματοποιώντας : εισαγωγή φορέων δειγμάτων (σωληνάρια διαφόρων τύπων με barcode) χωρητικότητας τουλάχιστον 250 δειγμάτων φυγοκέντρηση 60 θέσεων τουλάχιστον, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή παραγωγικότητα της φυγοκέντρου ή του συνδυασμού των φυγοκέντρων, σημείο που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί επιπλέον αποπωματισμό μεταφορά προς τους συνδεδεμένους αναλυτές είσοδο επειγόντων δειγμάτων(stat), σημείο που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί επιπλέον κλασματοποίηση πρωτογενούς δείγματος αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος και φυσαλλίδων, σημείο που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί επιπλέον 2. Να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όσον αφορά στο σχεδιασμό του, ώστε να είναι επεκτάσιμο, διαμορφώσιμο και ευέλικτο στο να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργαστηρίου. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η δυνατότητα του προαναλυτικού συστήματος να μπορεί να δεχτεί οποιουδήποτε κατασκευαστή αναλυτή όπως επίσης και τους αναλυτές που θα πραγματοποιούν τις επιθυμητές εξετάσεις όπως αυτές αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αυτοματοποίηση 4

5 του εργαστηρίου στον μέγιστο βαθμό. Να κατατεθεί πίνακας κατασκευαστικού οίκων και αναλυτών που μπορούν να συνδεθούν στο προαναλυτικό σύστημα. 3. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 4 Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η παραγωγικότητα του εργαστηρίου και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η συνέχιση εκτέλεσης των αναλύσεων. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης και ολοκλήρωσης όλων των απαιτουμένων αναλύσεων κάθε δείγματος. 5 Να προσφερθεί ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) το οποίο: Θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο LIS που κάθε φορά υπάρχει στο εργαστήριο. Θα παρέχει γενική επισκόπηση του εργαστηρίου σε πραγματικό χρόνο (εμφάνιση κατάστασης αναλυτών, εκκρεμών εξετάσεων, εκκρεμών δειγμάτων, απελευθέρωσης εξετάσεων και δειγμάτων, εμφάνιση σφαλμάτων κτλ) Θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης δεδομένω ν και τη χρήση κανόνων ελέγχου ποιότητας Θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης και υπαστήριξης εξ αποστάσεως σε περίπτωση βλαβών Θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας με κεντρικό υπολογιστή (HIS/LIS) για τη μεταφορά δεδομένων. 6 Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών και χρόνου ολοκλήρωσής τους, για την εκτέλεση όλων των αναλύσεων του πίνακα Α1 και όσων προσφερθούν από τον πίνακα Α1.1 για δείγμα που τις συμπεριλαμβάνει όλες, καθώς και χρόνου απελευθέρωσης του πρωτογενούς σωληναρίου, σημείο που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 7 Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ 1. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του αναλυτικού συστήματος που θα ολοκληρώνει την εκτέλεση όλων των αναλύσεων του πίνακα Α1 και όσων προσφερθούν από τον πίνακα Α1.1, το οποίο να αποτελείται από : φωτομετρικούς αναλυτές ταχύτητας τουλάχιστον τεστ/ώρα έκαστος και συνολικής παραγωγικότητας τουλάχιστον τεστ/ ώρα. ISE αναλυτές ή μονάδες ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων συνολικής 5

6 παραγωγικότητας τουλάχιστον τεστ/ώρα. Ανοσοχημικούς αναλυτές ταχύτητας τουλάχιστον 160 τεστ/ώρα και συνολικής παραγωγικότητας τουλάχιστον 480 τεστ/ώρα. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας λόγω τεχνικής βλάβης να μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες και να δοθεί πλήρης τεχνική περιγραφή του τρόπου διασφάλισης του 50% τουλάχιστον της ζητούμενης παραγωγικότητας του συστήματος, σημείο που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 2. Να αναλύονται δείγματα ολικού αίματος, ορού, πλάσματος, ούρων και ΕΝΥ. 3. Να διαθέτει δυνατότητα εκτυπώσεως εκθέσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή και βαθμονομήσεων. 4. Να εκτελεί όλες τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.1 και όσες εξετάσεις προσφερθούν από αυτές που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.1.1. Κάθε εξέταση από τις επιθυμητές εξετάσεις του ΠΙΝΑΚΑ Α.1.1 που θα προσφερθεί, θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ξεχωριστά. 5. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 6. Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. 7. Να συνοδεύεται από σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες όλων των αναλυτών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 8 Να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι αναλυτές καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων σε δύο τουλάχιστον επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. Να απεικονίζονται διαγράμματα Levy-Jennings για ημερήσιο και συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο. 9 Να ελέγχουν την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγονται μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις. 10 Να διενεργούν όλοι οι αναλυτές αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. 11 Να αναφέρεται η μορφή του κάθε αντιδραστηρίου (έτοιμο προς χρήση ή προς ανασύσταση), ο χρόνος σταθερότητάς του στον αναλυτή και η απαιτούμενη συχνότητα βαθμονόμησης για κάθε εξέταση. Θα αξιολογηθεί και Θα βαθμολογηθεί. 12 Να διαθέτουν ενσωματωμένο χώρο συντήρησης για όλα τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια και να αναφερθεί ο αριθμός των εξετάσεων που καλύπτει. Αν διατίθεται ενσωματωμένος χώρος συντήρησης για τα υγρά βαθμονόμησης calibrators και ελέγχου-controls, να προσφερθεί, θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 13 Οι αναλυτές του συστήματος να διαθέτουν αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας 6

7 δείγματος σε καψάκια, καψάκια σε σωληνάριο). 14 Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις, προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή, αλλά και κατ επιλογή του χειριστή. 15 Να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς εισαγωγής δειγμάτων στο αναλυτικό σύστημα ανεξάρτητα από το προαναλυτικό. Θα αξιολογηθεί η δυνατόττητα με μία εισαγωγή του δείγματος να ολοκληρώνονται όλες οι προσφερόμενες αναλύσεις. 16 Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. 17 Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλύπτεται η παραγωγικότητα του εργαστηρίου και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η συνέχιση εκτέλεσης των αναλύσεων, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 18 Να συνδεθούν με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: 5 τουλάχιστον μη συμπεριλαμβανομένων των ΗΥ που είναι συνδεδεμένοι στο αναλυτικό σύστημα ). 19 Προτιμητέα μέθοδος ανάλυσης των ανοσοχημικών αναλυτών είναι η χημειοφωταύγεια. 20 Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. 2.2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:2) ΠΙΝΑΚΑ Α2 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ Α3 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να είναι δύο (2) πλήρως αυτοματοποιημένοι αναλυτές ή συνδυασμός αναλυτών που θα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: Λιγότερα λάθη Πλήρης ιχνηλασιμότητα δειγμάτων Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) Ασφαλή αποτελέσματα Απελευθέρωση προσωπικού Υψηλή παραγωγικότητα Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων 2. Να διαχειρίζονται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία (STAT) και να επιτρέπεται η διενέργεια επειγόντων αναλύσεων. Να δοθεί πλήρης περιγραφή των αναλυτών. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. 7

8 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3. Να εκτελούν όλες τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.2 και όσες εξετάσεις προσφερθούν από αυτές που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.3. Κάθε εξέταση από τις επιθυμητές εξετάσεις του ΠΙΝΑΚΑ Α.3 που θα προσφερθεί, θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ξεχωριστά. 4. Να προσδιορίζονται δείγματα ορού, πλάσματος, ούρων, ολικού αίματος και αιμολύματος. 5. Η παραγωγικότητα κάθε ανοσολογικού αναλυτή να είναι τουλάχιστον 80 εξετάσεις/ώρα και κάθε ένας να διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον. Εάν προσφερθεί και φωτομετρικός αναλυτής να είναι random access και να έχει ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων. 6. Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις ανοσολογικές εξετάσεις είναι άμεση χημειοφωταύγεια ή ηλεκτροχημειοφωταύγεια ή ενισχυμένη χημειοφωταύγεια. 7. Να αναφερθεί η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό κάθε φαρμάκου, τόσο του Πίνακα Α.2 και όσων αναλύσεων προσφερθούν από τις επιθυμητές εξετάσεις του Πίνακα Α.3. Προτιμητέα μεθοδολογία η ανοσοχημική. Κάθε μία από τις ανωτέρω εξετάσεις και των δύο πινάκων που θα προσφερθεί με ανοσοχημικό προσδιορισμό, θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 8. Να έχουν δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων-καψάκια και σωληνάρια διαφόρων τύπων-και συνεχούς προγραμματισμού. 9. Για κάθε φωτομετρική εξέταση που θα προσφερθεί θα αξιολογηθεί ο χρόνος δυνατότητας παραμονής του αντιδραστηρίου στον αναλυτή. 10. Να διαθέτουν αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, καψάκια σε σωληνάριο κτλ). 11. Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις, προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή, αλλά και κατ επιλογή του χειριστή. 12. Να διενεργούν αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. 13. Να έχουν δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων, σε δύο τουλάχιστον επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. 14. Να ελέγχεται η επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγονται μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις. 15. Να συνδεθούν με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: 2 τουλάχιστον ). 16. Να διαθέτουν δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή και βαθμονομήσεων. 17. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης, σημείο που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 18. Να συνοδεύονται : 8

9 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. β) από σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες τους. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 19. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. 20. Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης των αναλυτών στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο μειοδότης είναι ο ίδιος για τις εξετάσεις που αναφέρονται στους πίνακες: α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 και β) ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1.1 και δύναται να τις προσφέρει με το ίδιο αναλυτικό σύστημα μπορεί να τις ενσωματώσει σε αυτό. 2.3 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ Α4 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Δύο (2) πλήρως αυτοματοποιημένους όμοιους αναλυτές που θα ολοκληρώνουν τις ανοσολογικές εξετάσεις των δεικτών καρκίνου, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: Λιγότερα λάθη Πλήρης ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) Ασφαλή αποτελέσματα Απελευθέρωση προσωπικού Υψηλή παραγωγικότητα Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων 2. Να διαχειρίζονται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να επιτρέπουν τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT). Να δοθεί πλήρης περιγραφή των αναλυτών. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. 3. Να εκτελούν όλες τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.4 ΔΕΙΚΤΩΝ και όσες εξετάσεις προσφερθούν από αυτές που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.4.1. Κάθε εξέταση από τις επιθυμητές εξετάσεις του ΠΙΝΑΚΑ Α.4.1 που θα προσφερθεί, θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ξεχωριστά. 4. Ο χρόνος επώασης να είναι μικρότερος των 45 λεπτών και θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί επιπλέον ο πιο μικρός χρόνος επώασης. 5. Η παραγωγικότητα κάθε αναλυτή να είναι τουλάχιστον 150 εξετάσεις/ώρα και κάθε αναλυτής να διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον. 6. Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι άμεση χημειοφωταύγεια ή ηλεκτροχημειοφωταύγεια ή ενισχυμένη 9

10 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ χημειοφωταύγεια. 7. Να έχουν δυνατότητα reflex testing. 8. Για τα αντιδραστήρια των κατωτέρω αναφερομένων δεικτών, είναι προαπαιτούμενα τα κάτωθι: α) το CA 15-3, να έχει παρασκευαστεί με μονοκλωνικά αντισώματα 115 D8 & DF3 β) το CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα 1116 NS 19-9 και γ) το CA-125 με μονοκλωνικά αντισώματα OC 125 τα οποία πρέπει να αναφέρονται στα φυλλάδια που συνοδεύουν τα αντιδραστήρια. 9. Να αναφερθεί ο αριθμός των βημάτων προσδιορισμού των ζητούμενων εξετάσεων, σημείο που θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί, καθώς είναι προτιμητέες οι εξετάσεις δύο βημάτων. 10. Ο προσδιορισμός του total PSA να είναι ισομοριακός. 11. Στον προσδιορισμό του free PSA να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα ειδικό έναντι του free PSA μονοκλωνικό αντίσωμα, διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του total PSA. 12. Να έχουν δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων-καψάκια και σωληνάρια διαφόρων τύπων-και συνεχούς προγραμματισμού. 13. Να διαθέτουν αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, καψάκια σε σωληνάριο κτλ). 14. Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις, προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από το χειριστή. 15. Να διενεργούν αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος και φυσαλλίδων. 16. Να έχουν δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων, σε δύο τουλάχιστον επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. 17. Να προσδιορίζονται δείγματα ορού, πλάσματος. 18. Να ελέγχεται η επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγονται έγκαιρα μηνύματα προειδοποίησης για τυχόν ελλείψεις. 19. Να συνδεθούν με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. 20. Να διαθέτουν δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή και βαθμονομήσεων. 21. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στους αναλυτές. 22. Να συνοδεύονται : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής 10

11 της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. β) από σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες τους. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 23. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. 24. Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης των αναλυτών στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. 2.4 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ Α5 (Να προσφερθεί ανεξάρτητα) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που θα ολοκληρώνει τις ανοσολογικές εξετάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: Λιγότερα λάθη Πλήρης ιχνηλασιμότητα δειγμάτων Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) Ασφαλή αποτελέσματα Απελευθέρωση προσωπικού Υψηλή παραγωγικότητα Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων 2. Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT). Να δοθεί πλήρης περιγραφή του αναλυτή. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. 3. Να εκτελεί τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 4. Ο χρόνος επώασης να είναι μικρότερος των 50 λεπτών. 5. Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι τουλαχιστον 80 εξετάσεις/ώρα και να διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον ή συνεχούς φόρτωσης. 6. Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι ή άμεση χημειοφωταύγεια ή ηλεκτροχημειοφωταύγεια ή ενισχυμένη χημειοφωταύγεια. 7. Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, καψάκια σε σωληνάριο). 8. Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις, προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων. 9. Να διενεργεί αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. 10. Να έχει δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των 11

12 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ αποτελεσμάτων σε δύο τουλάχιστον επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. 12. Να προσδιορίζονται δείγματα ορού και πλάσματος. 13. Να ελέγχει την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγει έγκαιρα μηνύματα προειδοποίησης για τυχόν ελλείψεις. 14. Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. 15. Να διαθέτει δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή και βαθμονομήσεων. 16. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. 17. Να συνοδεύεται : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. β) από σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες του. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 18. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. 19. Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. 2.5 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ Α6 (Να προσφερθεί ανεξάρτητα) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που θα ολοκληρώνει τις ανοσοχημικές εξετάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: Λιγότερα λάθη Πλήρης ιχνηλασιμότητα δειγμάτων Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) Ασφαλή αποτελέσματα Απελευθέρωση προσωπικού Υψηλή παραγωγικότητα Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων 2. Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (SΤΑΤ). Να δοθεί πλήρης περιγραφή του αναλυτή. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. 12

13 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3. Να εκτελεί τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α.6 4. Ο χρόνος επώασης να είναι μικρότερος των 50 λεπτών. 5. Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι 150 εξετάσεις/ώρα και να διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον. 6. Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι ή άμεση χημειοφωταύγεια ή ηλεκτροχημειοφωταύγεια ή ενισχυμένη χημειοφωταύγεια. 7. Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων-καψάκια και σωληνάρια διαφόρων τύπων-και συνεχούς προγραμματισμού. 8. Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, καψάκια σε σωληνάριο). 9. Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις, προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή. 10. Να διενεργεί αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. 11. Να έχει δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων σε δύο τουλάχιστον επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. 12. Να προσδιορίζονται δείγματα ορού και πλάσματος. 13. Να ελέγχει την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις. 14. Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. 15. Να διαθέτει δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων. 16. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. 17. Να συνοδεύεται από : α) σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. β) σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες του. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 18. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. 19. Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. 13

14 2.6 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ που να προσδιορίζει πολυχρωματικά τουλάχιστον 10 παραμέτρους : γλυκόζη (GLU), λεύκωμα(pro), νιτρικά(nit), κετονικά σώματα(ket), ουροχολινογόνο(uro), χολερυθρίνη(bil), λευκοκύτταρα(leu), ph, χροιά-χρώμα(col), αιμοσφαιρίνη(bld). 2. Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία με ταχύτητα άνω των 100 εξετάσεων ανά ώρα ανά αναλυτή. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του αναλυτή. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. 3. Να πραγματοποιείται βαθμονόμηση στη μέτρηση του ειδικού βάρους με διαθλασίμετρο. 4. Να εκτελεί πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων. 5. Να έχει δυνατότητα απαλειφής των παρεμβολών στα αποτελέσματα, εξαιτίας της επίδρασης ενδογενών ή εξωγενών ουσιών που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικά στα ούρα (π.χ. χολερυθρίνη, φάρμακα κ.α.). 6. Να διορθώνει αυτόματα την τιμή του ειδικού βάρους σε δείγματα με γλυκοζουρία και πρωτεϊνοουρία. 7. Να χρησιμοποιεί δείγμα μικρότερο από 5 ml με αυτόματο δειγματολήπτη. 8. Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων με γραμμικό κώδικα. 9. Να διαχειρίζεται επείγοντα δείγματα χωρίς την αφαίρεση των δειγμάτων ρουτίνας. 10. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτή ούρων κυτταρομετρίας. 11. Να έχει χωρητικότητα ταινιών αντίδρασης ώστε να καλύπτεται η ημερήσια λειτουργία (τουλάχιστον 120 ταινίες) του αναλυτή. 12. Να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις και ενδείξεις σφαλμάτων λειτουργίας. 13. Να διαθέτει οθόνη όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του αναλυτή. Να περιγραφεί το βασικό μενού. 14. Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθουν στοιχεία 15. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να δοθεί εφεδρική λύση αναλυτή, όμοιας τεχνολογίας με ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα, εντός 48 ωρών. Δεν απαιτείται εφεδρικό σύστημα εντός του εργαστηρίου. 16. Να συνοδεύεται από : από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 17. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή οίκου στην προτότυπη έκδοση. 18. Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση 14

15 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. 2.5 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΥΡΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ σύγχρονης τεχνολογίας. 2. Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία με ταχύτητα τουλάχιστον 50 εξετάσεων ανά ώρα ανά αναλυτή. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του αναλυτή. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. 3. Να εκτελεί πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων. 4. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ σύγχρονης τεχνολογίας στον οποίο να προσδιορίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω έμμορφα στοιχεία: -λευκά αιμοσφαίρια -ερυθρά αιμοσφαίρια -επιθηλιακά κύτταρα -κύλινδροι -βακτήρια -μύκητες -κρύσταλλοι -σπερματοζωάρια 5. Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και χωρίς γραμμικό κώδικα. 6. Να διαχειρίζεται επείγοντα δείγματα χωρίς την αφαίρεση των δειγμάτων ρουτίνας 7. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτή ούρων. 8. Να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις και ενδείξεις σφαλμάτων λειτουργίας. 9. Να διαθέτει οθόνη όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του αναλυτή. Να περιγραφεί το βασικό μενού. 10. Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS). (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. 11. Να διαθέτει σύστημα υψηλής ακρίβειας στις αραιώσεις και να είναι αυτόματης λήψης δείγματος. 12. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να δοθεί εφεδρική ανάλυση με αναλυτή όμοιας τεχνολογίας εντός 48 ωρών. Δεν απαιτείται εφεδρικό σύστημα εντός του εργαστηρίου. 13. Να συνοδεύεται : από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 15

16 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. 15. Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ Na + /K Ο αριθμός αφορά το σύνολο των δειγμάτων των ηλεκτρολυτών 5. ΑΣΒΕΣΤΙΟ(ΟΛΙΚΟ) SGOT SGPT γgt ALP TOT.PROTEIN ALBUMIN LDH CK CK-MB α-αμυλαση ΟΡΟΥ/ΟΥΡΩΝ CRP TOT.BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ HDL-CHOLEST ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ(urine) ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟ CYSTATINE Lp(a) APO A (Na + : K + :

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 32. APO B Ολικά λευκώματα ΕΝΥ TROPONIN Θα αξιολογηθεί ο αναλυτικός χρόνος και η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία. Να επισυναφθεί η σχετική συμμόρφωση με τις οδηγίες διεθνών 35. BNPή NT-PROBNP VITAMIN B FOLATE T3 οργανισμών FT TSH A-TG A-TPO PROG E FSH LH TESTO DHEA-S HbA1c 6500 Θα αξιολογηθεί η υψηλή ευαισθησία και επαναληψιμότητα 50. PRL (Προλακτίνη) HYDROXY-VITAMIN D ΝΗ3 AΜΜΩΝΙΑ Benzodiapines BZD 1400 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ 1. Li, ΛΙΘΙΟ ( με ηλεκτρόδιο) OSTEOC HTG (θυρεοσφαιρίνη) ΜΡΑ Μυκοφαινολικό οξύ ACETAMINOPHEN Τρανσφερίνη PCT(Προκαλσιτονίνη) Γαλακτικό οξύ

18 9. SALICYLATE ANTITHRYPHSIN CERULOPLASMIN 150 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ 1. TACROLIMUS CYCLOSPORINE W.B CARBAMAZEPINE DIGOXIN PHENOBARBITAL PHENYΝTOIN VALPROIC ACID 1500 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ 1. TRICYCLIC ANTIDEP THEOPHYLLINE Sirolimus 75 4 Εverolimus Methotrexate NGAL 150 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ 1. CA CA CA AFP CEA PSA total PSA free ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ SCC HE4 ProGrP

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ 1. CA CYFRA NEURON SPECIFIC ENOLASE β-cross LAPS PINP 375 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.6 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ 1. S TK Thymidine Kinase TPA-M 500 4, Β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

Το ζητούμενο έργο όσο αφορά την περιγραφή του είδους και του αριθμού των εξετάσεων περιγράφεται στους πίνακες του παραρτήματος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Το ζητούμενο έργο όσο αφορά την περιγραφή του είδους και του αριθμού των εξετάσεων περιγράφεται στους πίνακες του παραρτήματος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβούλευση τεχνικών Προδιαγραφών Διαβούλευση τεχνικών Προδιαγραφών Για την ανάδειξη χορηγού/ων για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων αυτομάτων βιοχημικών αναλυτών, με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές:

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Πίνακας 1. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Πίνακας 1. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ Πίνακας 1. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α Είδος Εξέτασης- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ 1 AntiHAV(Total) 300 2 Anti-HAV (IgM) 100 3 HbsAg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect ci4100 Ο αναλυτής Architect ci4100 ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220V. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής της τελευταίας 5ετίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ( ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΉΣ) 1α. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ Α. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα Αρ. Πρωτ

Λάρισα Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αναλυτής: 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220 V, 2. Nα είναι σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18661/2-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:196/08-01-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προσφορά μεθόδου Αντικείμενο του Διαγωνισμού Το Νοσοκομείο διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ A Εξετάσεις με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αρ. πρ. 754/26-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ) 1. Ο αναλυτής να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ο υπό προμήθεια αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) Η τεχνική μεθόδου οφείλει να: Έχει υψηλή ασφάλεια, ευαισθησία, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεν δίνει ψευδείς αντιδράσεις. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:4996/18-3-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 5904/

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 5904/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 5904/1-4-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 6/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 20999 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Τρίπολη: 22/7/2016

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Τρίπολη: 22/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ,Ι.ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 22 Μαρτίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 1918 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 4/10/2016 Αριθμ. πρωτ.: 28732

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002899922 2015-07-08

15PROC002899922 2015-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002899922

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2013 Αρ. Πρωτ.: 9972/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2013 Αρ. Πρωτ.: 9972/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592160 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

τα service και όλα τα αναλώσιμα) CPV: όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από δημόσια διαβούλευση είναι οι παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

τα service και όλα τα αναλώσιμα) CPV: όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από δημόσια διαβούλευση είναι οι παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τρίπολη: 12/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 16/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4784

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Θήρα, 13/03/2017 Αριθμ. Πρωτ. 1394 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κριτήρια καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών και ομαδοποίησης εξετάσεων του παρόντος διαγωνισμού 1. Η ιδιαιτερότητα του Νοσοκομείου μας (Παιδιατρικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ ΧΑΙΔΑΡΙ 3/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ ΧΑΙΔΑΡΙ 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 3/12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 21/4/2016 Αριθμ. πρωτ.: 11883

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 1. Να είναι ενιαίος με κοινή μονάδα ελέγχου και κοινό σημείο φόρτωσης/ εκφόρτωσης δειγμάτων, calibrators

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02.06.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6638 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Σ.Β. % Α/Α Α ΓΕΝΙΚΑ Ογκομετρικές αντλίες μονής έγχυσης κατάλληλες για χορήγηση φαρμάκων ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ --------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -------- 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -------- Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ 217/25-2-2015 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 1 Ιουλίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 4350 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΓΕΝΙΚΑ Αγορά για το Παθολογοανατομικό Τμήμα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» 25ΗΣ ΚΟΜΟΤ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑ 25ΗΣ ΚΟΜΟΤ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΝΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΝΗ TSH 5000 2500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ( ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ )CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ( ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ )CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20656/04-12-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την υπογραφή της σύμβασης να προσφέρουν (πιστοποιημένα δύο νέους (μη χρησιμοποιημένους) αιματολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -------- 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΣ 11 Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ασάφειες Ελλείψεις προδιαγραφών του αναλυτικού και προαναλυτικού συστήματος απουσιάζουν απαραίτητα ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά

Ασάφειες Ελλείψεις προδιαγραφών του αναλυτικού και προαναλυτικού συστήματος απουσιάζουν απαραίτητα ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά Αξιότιμοι Κύριοι/ες, Σε σχέση με το αρχικό κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση, παρατηρούμε κάποιες θετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης τουλάχιστον των σημερινών δυνατοτήτων του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΕΛΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΗΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΣΕΛΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΗΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 6 η ΤΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ» ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Διοικητικού ΣΜΗΜΑ: Οικονομικό Σρίπολη, 19/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ Προδιαγραφές αναλυτή 1. Να λειτουργούν υπό τάση 220V 2. Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και τελευταίας τεχνολογίας. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγχρωμη οθόνη αφής, και λειτουργικό σύστημα windows ή αντίστοιχο στα Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

3. Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης.

3. Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης. CellDyn Sapphire ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης φλεβικού αίματος. Όλες οι παράμετροι που ζητούνται ( και

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/24-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 16/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4782

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005307833 2016-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, FAX: 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγχρωμη οθόνη αφής, και λειτουργικό σύστημα windows ή αντίστοιχο στα Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτηση προς δηµόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αντιδραστηρίων βιοχηµικού αναλυτή του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών µε cpv (33696300-8). Οι ενδιαφερόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Hsv. Ασφάλεια προσωπικού - ελαχιστοποίηση της επαφής με επικίνδυνα βιολογικά υγρά

Hsv. Ασφάλεια προσωπικού - ελαχιστοποίηση της επαφής με επικίνδυνα βιολογικά υγρά Hsv ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α [2] ΔΥΟ ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ Αξιότιμοι Κύριοι, Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 6653

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 6653 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Σ.Β. (%) Α/Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα αφαίρεσης αιματολογικών παραγόντων από τον ασθενή, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για : 1. Τη θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της χώρας είναι πολλές και σημαντικές :

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της χώρας είναι πολλές και σημαντικές : Αξιότιμοι Κύριοι/ες, Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της χώρας είναι πολλές και σημαντικές : Πίεση στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων & κατ επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 16291

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 16291 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προτάσεις για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για ανοσολογικά αντιδραστήρια

Θέμα : Προτάσεις για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για ανοσολογικά αντιδραστήρια Προς Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Γραφείο προμηθειών Θέμα : Προτάσεις για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για ανοσολογικά αντιδραστήρια Στα πλαίσια της πρόσκλησης για τη Δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 1/12/2016 Αριθμ. πρωτ.: 35549

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 215/25-02-2015 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος κυτταρομετρητή ροής με σύγχρονες τεχνικές κυτταρομετρίας ροής και διαχωρισμού κυττάρων με

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ης ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΗΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ» CPV:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ης ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΗΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 6 η ΤΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ» ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Διοικητικού ΣΜΗΜΑ: Οικονομικό Σρίπολη, 23/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 20809/30-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της β-2 Μικροσφαιρίνης (Uβ2M) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 4/10/2016 Αριθμ. πρωτ.: 28730

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 16 10-2012 Αριθ. Πρωτ. 32429 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

τα αναλώσιµα) CPV: όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά από δηµόσια διαβούλευση είναι οι παρακάτω:

τα αναλώσιµα) CPV: όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά από δηµόσια διαβούλευση είναι οι παρακάτω: Τρίπολη: 2/2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ - (1 ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ 2 ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΠΡΟΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Λαύριο, 09/07/2013 Αρ. Πρωτ.:083603 ΠΡΟΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 7ΒΙΔΟΡΡ3-ΣΚ7 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ.Πρωτ.: 3715/14-06-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού και Συνοδού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 6648

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 6648 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη: 28/12/2016. Αρ. Πρωτ: :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ :Τέρµα Ερυθρού Σταυρού : Τρίπολη

Τρίπολη: 28/12/2016. Αρ. Πρωτ: :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ :Τέρµα Ερυθρού Σταυρού : Τρίπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV )» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 459.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV )» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 459. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-0)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 459.809,40 Α. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα