Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 3 η Νοεµβρίου 2014 µέχρι την 24 η ώρα της 3 ης εκεµβρίου 2014, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Το Μητρώο αυτό, που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ2390/Β/ ) θα έχει ισχύ για οκτώ (8) µήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο ικαίωµα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν µόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Επισηµαίνεται ότι οι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δηµόσιων οργανισµών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το Μητρώο. Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων). Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαµβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, µε προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και µε ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηµατολόγια. Η υγεία, η φυσική καταλληλότητα και η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να επιτρέπουν στους Ερευνητές την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας, δεδοµένου ότι απαιτούνται για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πολλαπλές µετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µε τους υπευθύνους αυτών. Οι Ιδιώτες Συνεργάτες λαµβάνουν µέρος σε µη αµειβόµενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεµινάρια για την επιµόρφωσή τους, όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συµπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηµατολογίων κάθε έρευνας που συµµετέχουν. Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Ιδιώτες Συνεργάτες δεσµεύονται, και εγγράφως, για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του - 1 -

2 στατιστικού έργου που αναλαµβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν. Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται µε ένα σύστηµα βαθµολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσµατικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι Ιδιώτες Συνεργάτες έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης στην ΕΛΣΤΑΤ εντός 21 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των σχετικών Πινάκων Κατάταξης των Ιδιωτών Συνεργατών. Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης αξιολογείται για το έργο που αναλαµβάνει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συνέχιση της απασχόλησής του ως Ιδιώτη Συνεργάτη, στην ΕΛΣΤΑΤ. Η αµοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών καθορίζεται σύµφωνα µε προκαθορισµένους κανόνες µέτρησης του έργου των Ιδιωτών Συνεργατών και προκαθορισµένης αµοιβής ανά µονάδα έργου. Η αµοιβή για τη συλλογή ερωτηµατολογίων γίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των πλήρως και ορθά συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης. Η αµοιβή για κάθε συλλεχθέν και ορθά συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ µε βάση το µέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συµπληρωµένου ερωτηµατολογίου και δύναται να αναπροσαρµόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου. Η καταβολή της αµοιβής των Ιδιωτών Συνεργατών πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της εργασίας τους. Η παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτών Συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ σε καµία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους µόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ». Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η: Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε προηγούµενα Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση εγγραφής. Για τους ενδιαφεροµένους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισµό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ ( /νση ιοικητικής Υποστήριξης - Τµήµα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών), καθώς και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών. Οι ενδιαφερόµενοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και, όταν τους ζητηθεί, να υποβάλουν, άµεσα, τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά: 1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. 2) Βεβαίωση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου και Ο Υ που ανήκουν

3 3) Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται, ότι ο ενδιαφερόµενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασµού. 4) ύο πρόσφατες φωτογραφίες. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν, όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται µε την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο. 5) Τίτλο-ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΙΚΑΤΣΑ και νυν ΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα). 6) Βεβαίωση σπουδών (για τους Φοιτητές τριες). 7) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, για όσους δεν τηρούν τα βιβλία του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ότι δεν είναι κατ επάγγελµα ερευνητές και η εργασία που θα αναλάβουν είναι περιστασιακή και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. 8) Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ. 1) για υποψηφίους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών από την Ελλάδα. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους Ιδιώτες Συνεργάτες, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως. Για αυτούς τους Ιδιώτες Συνεργάτες που θα απασχοληθούν στην Αττική, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη ιεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ που είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή της έρευνας για την οποία έχουν επιλεγεί. Για τους Ιδιώτες Συνεργάτες που θα απασχοληθούν σε Νοµούς εκτός Αττικής, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία Στατιστικής Νοµού (ΥΣΝ). Στη συνέχεια, κατόπιν πρώτων ελέγχων, τα δικαιολογητικά µεταβιβάζονται στη ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης, Τµήµα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών. Οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες, για να έχουν δικαίωµα παραλαβής του υλικού της έρευνας, πρέπει προηγουµένως να έχουν παραδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εκπαίδευση στην πρώτη έρευνα που θα επιλεγούν και αυτά τα δικαιολογητικά να έχουν περάσει από έναν πρώτο έλεγχο, από τους παραλαµβάνοντες αυτά αρµόδιους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ. Επισηµαίνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι αναρµόδια για τον καθορισµό του καθεστώτος ανεργίας (όπως σε θέµατα ΟΑΕ ) που αφορά όσους απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο Ιδιώτη Συνεργάτη κατά τη συµπλήρωση της Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών θα γίνει από το Τµήµα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. διενεργούµενη έρευνα, στην οποία καλείται να συµµετάσχει σε µία ή περισσότερες από τις περιοχές προτίµησης που έχει δηλώσει στην Αίτηση - Υπεύθυνη ήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Επισηµαίνεται ότι δεν πληρώνονται οδοιπορικά έξοδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν προτίµηση µόνο σε περιοχές που κρίνουν ότι µπορούν να µεταβούν µε ίδια - 3 -

4 έξοδα. Επίσης, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ότι µπορεί να είναι διαθέσιµος µόνο µικρός αριθµός ερωτηµατολογίων για συλλογή σε κάποιες περιοχές. 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ διενεργούµενη έρευνα της κατηγορίας ερευνών που έχει επιλέξει (Νοικοκυριά ή Επιχειρήσεις) στην Αίτηση - Υπεύθυνη ήλωσή του θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. 3. ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης να επιλεγεί σε µηνιαίες ή τριµηνιαίες έρευνες στα νοικοκυριά, θα πρέπει να έχει δηλώσει διαθεσιµότητα χρόνου για όλους τους µήνες για τους οποίους ισχύει το Μητρώο. Η συνεργασία µε τους υπευθύνους των νοικοκυριών για τη συλλογή στοιχείων πολλές φορές απαιτεί επισκέψεις και κατά τις απογευµατινές ώρες και κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης να επιλεγεί σε έρευνες στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχει διαθεσιµότητα χρόνου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των επιχειρήσεων. µηνιαία ή τριµηνιαία έρευνα, έστω και για ένα µήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση - Υπεύθυνη ήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από τις µηνιαίες ή τριµηνιαίες έρευνες, καθώς και από τις επόµενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Αν Ιδιώτης Συνεργάτης που συµµετέχει σε µηνιαία ή τριµηνιαία έρευνα, διακόψει έστω και για ένα µήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση - Υπεύθυνη ήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από το υπόλοιπο των µηνιαίων ή τριµηνιαίων ερευνών που συµµετέχει, καθώς και από τις επόµενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. 4. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ διενεργούµενη έρευνα, για την οποία επιλέχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα, ή άρνηση µετά από εκπαιδευτικό σεµινάριο, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Αν Ιδιώτης Συνεργάτης, που ήδη συµµετέχει σε έρευνα, αρνηθεί τη συµµετοχή του σε επόµενη έρευνα, για την οποία επιλέγεται, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από τις επόµενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών και δεν θα συµπεριληφθεί στο επόµενο Μητρώο. Θα συνεχίσει, όµως, την ολοκλήρωση της διενέργειας των ερευνών που έχει αρχίσει, µε βάση το νέο Μητρώο. 5. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - 4 -

5 Άρνηση του ήδη επιλεγµένου Ιδιώτη Συνεργάτη σε πρόσθετη έρευνα από αυτήν που απασχολείται, µέσα στον ίδιο µήνα και µέχρι τη συµπλήρωση των ωρών κατά µήνα που έχει δηλώσει, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών και δεν θα συµπεριληφθεί στο επόµενο Μητρώο. 6. ΗΛΩΣΗ ΨΕΥ ΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, συµµετοχή και εµπειρία σε συγκεκριµένες στατιστικές έρευνες, σχέση συγγένειας µε Υπαλλήλους που εργάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ, πλαστά δικαιολογητικά κλπ., θα έχει ως συνέπεια και τον αποκλεισµό του όχι µόνον από το νέο Μητρώο, αλλά και από τα επόµενα τρία (3) Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών. 7. ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Ιδιώτες Συνεργάτες, που αναλαµβάνουν ένα µικρό ή µεγαλύτερο αριθµό ερωτηµατολογίων µιας έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να εργαστούν µε συνέπεια, ώστε να επιστρέψουν στους καθορισµένους χρόνους και ορθά συµπληρωµένα τα ερωτηµατολόγια στην ΕΛΣΤΑΤ. Η ανταπόκριση του Ιδιώτη Συνεργάτη στο έργο του θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και, αν βρεθεί η ανταπόκριση ελλιπής, ο Συνεργάτης θα αντικατασταθεί µε συγκεκριµένη διαδικασία και, επίσης, δεν θα συµπεριληφθεί τουλάχιστον στο επόµενο Μητρώο. 8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ εν επιτρέπεται Ιδιώτης Συνεργάτης να λάβει µέρος σε έρευνες που διενεργούνται σε Υπηρεσία Στατιστικής Νοµού (ΥΣΝ), όταν στην ίδια ΥΣΝ υπηρετεί συγγενής του. Έχει, όµως, δικαίωµα να υποβάλλει Αίτηση - Υπεύθυνη ήλωση για συµµετοχή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εκτός της ΥΣΝ που υπηρετούν οι συγγενείς του. Επίσης, αποκλείονται οι Ιδιώτες Συνεργάτες από έρευνες, όπου στα Τµήµατα ή στις ιευθύνσεις που τις διενεργούν υπηρετούν συγγενείς τους ως Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ. Υπάρχει, όµως, η δυνατότητα, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, να απασχοληθούν σε έρευνες άλλων ιευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Τέλος, στις έρευνες, γενικώς, δεν επιτρέπεται να λάβουν µέρος ως Ιδιώτες Συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα του Προϊσταµένου και των Υπαλλήλων του Τµήµατος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, των ιευθυντών και Γενικών ιευθυντών της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. 9. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης θα ειδοποιείται για την επιλογή του σε διενεργούµενη έρευνα µε µήνυµα στον αριθµό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για επικοινωνία µε την ΕΛΣΤΑΤ και µε τον ίδιο τρόπο, (δηλαδή µε µήνυµα από τον ίδιο αριθµό στον αριθµό του κινητού από το οποίο του έχει αποσταλεί το µήνυµα-πρόσκληση), θα αποδέχεται την πρόσκληση. Η σχετική διαδικασία καταγράφεται ηλεκτρονικά και ως αποδεικτικό ισχύει το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από το σύστηµα αποστολής και λήψης µηνυµάτων, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από τον πάροχο της συγκεκριµένης εφαρµογής και διατίθεται από τον πάροχο στην ΕΛΣΤΑΤ

6 Για να µην διακινδυνεύσει η εγκαιρότητα της διεξαγωγής των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, η µη απόκριση του υποψηφίου, ανεξαρτήτως λόγου, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος 48 ωρών από την ώρα αποστολής του µηνύµατος, θα θεωρείται άρνηση και θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν µε βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Αυτή η Ανακοίνωση Πρόσκληση δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Κατά τον ίδιο χρόνο, η πρόσκληση, µε δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, αποστέλλεται προς τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, αναρτάται δε σε όλες τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών της ΕΛΣΤΑΤ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείµενο και από τις οδηγίες συµπλήρωσης της Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης, οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών κ. Βασίλειο Γούλα, στο τηλέφωνο , ή στον κ. Νικόλαο Φραγκουλόπουλο στο τηλέφωνο , ή στην κ α Ιωάννα Φωτοπούλου στο τηλέφωνο και στην κ α Περσεφόνη Καραπιπέρη, στο τηλέφωνο Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 2014 Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέας Β. Γεωργίου - 6 -

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα