ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διενέρ γεια επαγγελματικών εξετάσεων ορκωτών ελε γκτών λογιστών Αντικατάσταση μέλους και παράταση διάρκειας του έργου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προ σφορών στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού δια γωνισμού για την ανάθεση του υποέργου «Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την προώθη ση της διείσδυσης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρι σμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» στο πλαίσιο της Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι στικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ , η οποία συγκροτήθηκε με την με Α.Π. Φ /22445/1773/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για έναν (1) υπάλ ληλο που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το χρονικό διάστημα από μέχρι Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών των ιδιωτι κών επενδυτικών σχεδίων της 2ης προκήρυξης του άξονα 7 των Ολοκληρωμένων Προγραμμά των Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Ε. Π. «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » Καθορισμός μεταφορικού έργου ψυγείων φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Κανονισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3056/247 (1) Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων ορκωτών ελεγκτών λο γιστών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β) Του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 40/τ.Α /1997). γ) Του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 3148/ (ΦΕΚ 136/ τ.α/2003 «Επιτροπή λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις». δ) Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ.Α /2000). ε) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α / ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1462 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Την υπ αριθμ. 1581/37/ (ΦΕΚ 14/ / τ.νπδδ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτρο πής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)». 4. Την υπ αριθμ. 670/ εισήγηση του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ΕΛΤΕ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ι. Συγκροτούμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3148/2003 εξεταστική επιτροπή ως εξής: 1) Βενιέρης Γεώργιος, Πρόεδρος. 2) Νιάρχος Νικήτας, Μέλος. 3) Αλαμάνος Χαρίλαος, Μέλος και αναπληρωτής Ευ θύμιος Κολλύρης. 4) Κυριάκου Μάριος Μέλος και αναπληρωτής Μιχαήλ Κόκκινος. 5) Σαμοθράκης Γεώργιος Μέλος και αναπληρωτής Χρήστος Σιάτης. Άρθρο 2 Η εξεταστική επιτροπή έχει την ευθύνη για την όλη διεξαγωγή των εξετάσεων και ειδικότερα: α) Μεριμνά για τα διοικητικά θέματα διεξαγωγής των εξετάσεων. β) Επιλέγει τους θεματοθέτες των εξετάσεων. γ) Επιλέγει τους εξεταστές γραπτών.

2 3674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Προσδιορίζει την εξεταστέα ύλη μέσα στα πλαίσια των θεμάτων που καθορίζονται από το άρθρο 11 του π.δ. 226/1992. ε) Προσδιορίζει ενδεικτικά βοηθήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εξεταζόμενοι για τις εξετά σεις. στ) Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στους θεμα τοθέτες και εξεταστές γραπτών. ζ) Επιλέγει τα προς εξέταση θέματα κάθε γνωστικού τομέα από τα υποβαλλόμενα θέματα. η) Αποφασίζει, μετά από αιτιολογημένη κρίση, την προφορική ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, εξέταση των υποψηφίων σε περιπτώσεις αναπηρίας ή υποψηφίων με μαθησιακά προβλήματα. θ) Επικυρώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα διαβιβάζει στο ΣΟΕΛ. Άρθρο 3 Η θητεία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής είναι για ένα χρόνο, η δε αμοιβή τους καθορίζεται στο ποσό των Ευρώ για το διάστημα αυτό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Φ /1345/80 (2) Αντικατάσταση μέλους και παράταση διάρκειας του έργου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου «Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την προώθηση της διείσδυ σης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότη τας (ΣΗΘ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» στο πλαίσιο της Δράσης του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ , η οποία συγκροτήθηκε με την με Α.Π. Φ /22445/1773/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο μηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168/ ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154/ ). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19/ ). 4. Το π.δ. 327/1995 «Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών που προβλέπονται στα προ γράμματα του Υπουργείου ΒΕΤ» (ΦΕΚ 176Α/ ), και ιδιαίτερα το άρθρο To π.δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 (ΦΕΚ Α 230/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 18/2000 «Τροποποίηση του π.δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελ ληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπη ρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου 18ης Ιουλίου 1992», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997» (ΦΕΚ Α 15/2000) και το π.δ. 101/2003 «Τροποποίηση του π.δ. 346/1998 (Α 230) όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 18/2000 (Α 15) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 (ΦΕΚ Α 95/ ). 6. Το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμά των ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 4β του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α 114/ ). 7. Το π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέ ρωσης» (ΦΕΚ Α 186/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 521/ ), όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει. 9. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή θειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α 3/ ). 10. Το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178Α) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσε ως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρε σιών σύμφωνα με την οδηγία ΕΟΚ». 11. Την υπ αριθμ. C (2001) 500/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Επι χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». 12. Την υπ αριθμ. Ε (2004)5484/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. 13. Το Συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την υπ αριθμ /211.1/2909/ απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ για την ένταξη της πράξης «Ενημέρωση, υποστήριξη, προώθηση και διάδοση της Συμπαραγωγής, των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας» με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Ανάπτυξης Τομέας Ενέργει ας στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1, Δράση του ΕΠΑΝ ΚΠΣ Την υπ αριθμ. 8480/ /2911/ Τροποποιη τική Απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ για την ένταξη της πρά ξης «Ενημέρωση, υποστήριξη, προώθηση και διάδοση της Συμπαραγωγής, των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας» με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Ανάπτυ ξης Τομέας Ενέργειας στη Δράση του ΕΠ «Αντα γωνιστικότητα». 16. Την υπ αριθμ. Φ /18498/14811/ Πρόσκλη ση για την υποβολή προτάσεων για την ανάθεση του υποέργου «Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την προώθηση της διείσδυσης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και των Ανανεώσι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3675 μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1, Δράση του ΕΠΑΝ ΚΠΣ Το υπ αριθμ. Φ /18508/1482/ έγγραφο αποστολής της περίληψης της προκήρυξης για τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι νοτήτων. 18. Την περίληψη της προκήρυξης η οποία δημοσιεύ θηκε με αριθμό 2005/S στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 19. Το υπ αριθμ. Φ /18510/1484/ έγγραφο αποστολής της περίληψης της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημοσίευσή της στον Ελληνικό Τύπο. 20. Το ΦΕΚ 252/ Τεύχος Διακηρύξεων Δη μοσίων Συμβάσεων, στο οποίο δημοσιεύθηκε περίληψη της προκήρυξης. 21. Το υπ αριθμ. Φ /21472/1759/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας (στο εξής «ΕΔΕΕ») για τον ορισμό εκπροσώπου της στην Επιτροπή. 22. Το υπ αριθμ. Φ.ypourgia/ Υπουργείο Ανάπτυξης/15α/5976/ της ΕΔΕΕ για τον ορισμό εκπροσώπου της στην Επιτροπή. 23. Την υπ αριθμ. Φ /22445/1773/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Συγκρότηση Επιτρο πής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου «Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την προ ώθηση της διείσδυσης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» στο πλαίσιο της Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ (ΦΕΚ Β 1727/ ). 24. Την από επιστολή του Ιωάννη Βουτυρά, μέλους της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού της Δράσης και αναπληρωτού του Προέδρου αυτής, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με την πα ραίτησή του από την ιδιότητά του αυτή. 25. Την από επιστολή του Προέδρου της Επι τροπής διενέργειας Διαγωνισμού της Δράσης προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την παραίτηση του Ιωάννη Βουτυρά από την ιδιότητά του ως μέλους της επιτροπής και αναπληρωτού του Προέδρου αυτής. 26. Την ανάγκη παράτασης της διάρκειας του έργου της Επιτροπής λόγω της ως άνω παραίτησης του μέ λους αυτής και την εξέταση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή στον εν λόγω διαγωνισμό του νέου νομοθε τικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 27. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την αντικατάσταση του μέλους και αναπληρωτού του Προέδρου της Επιτροπής, Ιωάννη Βουτυρά, λόγω της παραιτήσεως αυτού, με το Γεώργιο Σουφλή, ο οποίος θα συμμετέχει με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής. Ως αναπληρώτρια του Προέδρου της Επι τροπής ορίζεται το μέλος Ολυμπία Τσαγκαράκου. Ως εκ τούτου, η νέα συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προτάσεων και γνωμοδότηση για την επιλογή του Αναδόχου του υποέργου «Δράσεις ενημέρωσης ευαι σθητοποίησης για την προώθηση της διείσδυσης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)», του έργου «Ενημέρωση, υποστήριξη, προώθηση και διάδοση της Συμπαραγωγής, των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέρ γειας» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1, Δράση του ΕΠΑΝ ΚΠΣ , έχει ως ακολούθως: 1. Νικόλαος Χέλμης, Γεν. Δ/ντής ΥΠΑΝ, ως Πρόεδρος. 2. Ολυμπία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια ΥΠΑΝ, ως μέλος και αναπληρώτρια του Προέδρου. 3. Γεώργιος Σουφλής, Υπάλληλος του ΥΠΑΝ, ως μέ λος. 4. Ελένη Κεφαλή, αποσπασμένη υπάλληλος στο ΥΠΑΝ, ως μέλος. 5. Τάσος Παγκάκης, Executive Director της εταιρείας Adel/Saatchi & Saatchi, εκπρόσωπος της ΕΔΕΕ, ως μέ λος, και Σοφία Παπακωνσταντίνου, της ίδιας εταιρείας, ως αναπληρωματικό μέλος αυτού. Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από τη Βα σιλική Σήτα με αναπληρώτρια τη Νικολέτα Βασιλονικο λιδάκη, υπαλλήλους του ΥΠΑΝ. 2. Την παράταση της διάρκειας του έργου της Επι τροπής έως την 31η Ιουνίου Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. Φ /22445/1773/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2006 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ. Φ.80427/οικ. 4960/1059 (3) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για έναν (1) υπάλληλο που υπη ρετεί στο γραφείο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το χρονικό διάστημα από μέχρι ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) και του άρθρου 18 του ν. 3254/ Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 3. Την υπ αριθμ. 2/2682/0022/ (ΦΕΚ 78/ τ.β/ ) κοινή απόφαση «καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργα σίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Γραφείων Γενικών Γραμματέων...». 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 5.100,00 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προ ϋπολογισμό της Γ.Γ.Κ.Α. έτους 2006 (ΚΑΕ ,00 ΕΥΡΩ και ΚΑΕ 1.300,00 ΕΥΡΩ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και

4 3676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξαιρέσιμες ημέρες, για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας, για το χρονικό διάστημα από μέχρι και , για 720 ώρες απογευματινές καθώς και 192 ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Η πραγματοποίηση των ωρών θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ (4) Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων της 2ης προκήρυξης του άξο να 7 των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Ε. Π. «Αγροτική Ανά πτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου ». ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Την υπ αριθμ /8404/505 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυ ξης του αγροτικού χώρου» (ΦΕΚ Β /1488/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /16773/ απόφαση (ΦΕΚ Β71849/ ) και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /4596/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 505/2002 για τα καθε στώτα ενισχύσεων των Ολοκληρωμένων Προγραμμά των Αγροτικής Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου », όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ /17008/ απόφαση και ισχύει. 3. Το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ιδιαίτερα τη ΣΑΕ 082/3. 4. Την υπ αριθμ. 326/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «καθορισμού αποζημιώσεων Αξιολογητών προέδρων και μελών Επιτροπών παραλαβής έργων των ΟΠΑΑΧ του Επιχει ρησιακού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Π.Ε.Π». 5. Το άρθρο 24 του ν. 3156/2003 ΦΕΚ 157/ (Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών), την υπ αριθμ / ΦΕΚ 1557/Β/ κοινή υπουργική από φαση, περί διάρθρωσης, αρμοδιοτήτων, και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτού μενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ Π, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 6. Την ανάγκη συγκρότησης Γνωμοδοτικών Επιτρο πών και τον καθορισμό των μελών, των εισηγητών και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ αριθμ. 505/305875/8404/ κοινής υπουργι κής απόφασης και το άρθρο 2 της υπ αριθμ / 4596/ απόφασης λεπτομερειών του υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Επενδυτικών Σχεδίων ΟΠΑΑΧ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1. Συγκροτούνται οι εξής Γνωμοδοτικές Επιτροπές: 1.α Γνωμοδοτική Επιτροπή, με αρμοδιότητες στα πλαί σια του μέτρου 7.9, που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: α. Κοντομίχος Νικόλαος, Γεωπόνος, προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανα τολισμού και Εγγυήσεων Προσανατολισμός (ΕΓΤΠΕ Π), ως Πρόεδρος, ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το Ρουμπιέ Νικόλαο, Γεωπόνο, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. β. Σουργιαδάκης Φίλιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, ως μέλος, ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Καραβά Νικόλαο, Γεωπόνο, στέλεχος της Ει δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρω τοβουλίας LEADER+. γ. Παπαγεωργίου Γιώργος, Γεωπόνος, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρω τοβουλίας LEADER+, ως μέλος, ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Κων σταντινίδη Θωμά Οικονομολόγο, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβου λίας LEADER+. Εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται τα παρακάτω στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ Π: Παπασουλιώτης Παναγιώτης, Γεωπόνος, Κάγκου Ελένη Γεωπόνος, Κουτσαυτάκη Χρυσούλα Χημικός Μηχανικός και Μπιζάς Κων/νος, Περιβαλλοντολόγος, οι οποίοι σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αναπληρώνονται αντίστοιχα από τα κάτωθι στελέχη της Ειδικής Υπηρεσί ας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ Π: Σοφός Φίλιππος Οικονομολόγος, Αβρίθης Παναγιώτης, Ιχθυολόγος, Ξυλούρης Ιωάννης Οικονομο λόγος, και Κωσταράς Νικόλαος, Γεωπόνος. 1.β Γνωμοδοτική Επιτροπή, με αρμοδιότητες στα πλαίσια των λοιπών μέτρων, που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: α. Αμπαδογιάννης Νικόλαος, Γεωπόνος, προϊστάμενος τμήματος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γ.Δ., ως Πρόεδρος, ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας ή κω λύματος αναπληρώνεται από το Σερεπίσο Θεόδωρο, Γεωπόνο, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. β. Χαλικιά Δήμητρα, Δασολόγος, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβου λίας LEADER+, ως μέλος, η οποίος σε περίπτωση αδυ ναμίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από την Παπάντου Δήμητρα Περιβαλλοντολόγο, στέλεχος της Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. γ. Κασάπογλου Ευάγγελος Μαθηματικός Οικονομο λόγος, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, ως μέλος, ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ανα πληρώνεται από τη Ρουσοπούλου Μαρία Οικονομολόγο,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3677 στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. Εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρη ματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ Π: για το μέτρο 7.3 η Αραχωβίτη Ευλαμπία, Γεωπόνος, η οποία σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ανα πληρώνεται από το Ζήνα Μιχάλη, Γεωπόνο, για το μέτρο 7.4 ο Μανέτας Νικόλαος Γεωπόνος, ο οποία σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ανα πληρώνεται από την Καραγκιοζοπούλου Αικατερίνη, Γεωπόνος, για το μέτρο 7.5 η Κυρίτση Ευσταθία Πολιτικός Μη χανικός, η οποία σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το Δήμο Γεώργιο, Γεωπόνο, για το μέτρο 7.6 η Κατσιρμά Ανθή Γεωπόνος, η οποία σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Κλωτσοτύρα Βασίλη, Γεωλόγο, για το μέτρο 7.8 ο Μπιζάς Κων/νος, Περιβαλλοντο λόγος,ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από την Αραχωβίτη Ευλαμπία, Γεωπό νο. 1γ. Τεχνική και Γραμματειακή υποστήριξη στις ανωτέ ρω Γνωμοδοτικές Επιτροπές παρέχουν οι ορισθείσες για τα ΟΠΠΑΧ Δομές Στήριξης οι οποίες καλούνται για συνεδρίαση με κλήση των Προέδρων. Άρθρο 2 1. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές θα λειτουργούν με κλή ση του Προέδρου και θα αποφαίνονται νομίμως επί των θεμάτων της αρμοδιότητας τους σε πλήρη σύνθεση. Η άποψη του τυχόν μειοψηφούντος μέλους καταγράφεται στα πρακτικά από τη Γραμματεία. 2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα διεξάγονται εντός και εκτός κανονικού ωραρίου απασχόλησης, στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ Π., Λ. Αθηνών (3ος όροφος). 3. Το έργο των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των μελών τους περιγράφονται στην υπ αριθμ /8404/505 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας και στην /4596/ απόφασή μας, όπως τροποποι ήθηκαν και ισχύουν. 4. Τροποποιήσεις της σύνθεσης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών γίνονται με τροποποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2006 Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ. Β1/11856/866 (5) Καθορισμός μεταφορικού έργου ψυγείων φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/ ) «Περί διενεργείας εμπο ρευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων». 2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ της Ε/118000/3370/70 (ΦΕΚ 381/Β/ ) κανονιστικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, «περί μεταφορικού έρ γου φορτηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων». 4. Την ανάγκη καλύτερης εκμετάλλευσης του στό λου των φορτηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων ψυ γείων. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την παράγραφο 9 του κεφαλαίου ΣΤ της Ε/118000/3370/70 απόφασης και καθορίζουμε το έργο των ψυγείων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ως εξής: «9. Ψυγείων (μετά η άνευ ψυκτικού μηχανήματος) Α. Διεθνών Μεταφορών: α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποί ων απαιτεί ψύξη. β. Η μεταφορά κενών κιβωτίων συσκευασίας νωπών προϊόντων με ναυλωμένα και μόνο ψυγεία αυτοκίνητα κατά τη μετάβαση στο τόπο φόρτωσης, για την τα χεία εξυπηρέτηση των εξαγωγών των ευπαθών προ ϊόντων. γ. Η μεταφορά κάθε είδους εμπορευμάτων κατά την εκ του εξωτερικού επιστροφή αυτών. δ. Η μεταφορά μη ευπαθών προϊόντων, όταν αυτή πραγματοποιείται με σκοπό την τροφοδοσία πλοίων, εφ όσον τα μη ευπαθή προϊόντα δεν υπερβαίνουν το 15% του ωφέλιμου φορτίου. Β. Εθνικών μεταφορών: α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποί ων απαιτεί ψύξη. β. Η μεταφορά εμπορευμάτων που δεν απαιτούν ψύξη, εφόσον τα εμπορεύματα αυτά δεν μεταφέρονται σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με άλλης κατηγορίας ειδικοποιημένο όχημα. γ. Η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ειδικό χώ ρισμα για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από άλλο. Η ύπαρξη του χωρίσματος αυτού αναγρά φεται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυ κλοφορίας». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. 375/10 (6) Κανονισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αφού έλαβε υπόψη: α. Το νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 11, παρ. 3, 12, παρ. 1, περιπτ. ιβ και μα, και το άρθρο 17,

6 3678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. το π.δ. 387/2002, «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προ σόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335 Α ), γ. την απόφαση 69452/ , του Υπουργού Μεταφο ρών και Επικοινωνιών, «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουρ γίας Ε.Ε.Τ» (ΦΕΚ 505/Β / ), ιδίως το άρθρο 3, δ. την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 280/127/ , «Παροχή εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β / ), ε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζει: Α. Εκδίδει «Κανονισμό Διαδικασίας Δημόσιας Διαβού λευσης», με το ακόλουθο περιεχόμενο: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός θέτει τις γενικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία των δημοσίων δι αβουλεύσεων που διενεργεί η ΕΕΤΤ σύμφωνα με το νόμο 3431/2006. Άρθρο 2 Σκοπός των διαβουλεύσεων Η δημόσια διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων έτσι ώστε, ιδίως, η ΕΕΤΤ να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Άρθρο 3 Γενικές αρχές 1. Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές τις διαφάνειας, της αμεροληψίας της αντικειμε νικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της τεχνολογικής ουδετερότητας. 2. Η διατύπωση του κειμένου της διαβούλευσης γίνεται με τρόπο σαφή, κατανοητό και ορισμένο ως προς το καθορισμό των ενδιαφερομένων και άμεσα επηρεαζό μενων, από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μερών. 3. Η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να ενημερωθούν ως προς τη διενέργεια, το σκοπό, την έναρξη και τη διάρκεια αυτής. 4. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ακολου θείται σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/ Η διαδικασία των διαβουλεύσεων αρχίζει είτε με πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ή κατό πιν αιτήματος των ενδιαφερομένων μερών το οποίο η ΕΕΤΤ εξετάζει υπό το πρίσμα των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοι νωνιών και δύναται να αποφασίσει τη διεξαγωγή ή όχι διαβούλευσης. 6. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατυπώθη καν στην εκάστοτε δημόσια διαβούλευση πριν καταλήξει στην υιοθέτηση αποφάσεων / μέτρων επί θεμάτων τα οποία εξετάστηκαν σε αυτήν. 7. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο της δημόσιας δια βούλευσης και οι σχετικές απαντήσεις των ενδιαφερο μένων δεν δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που ενδέχεται να ακολουθήσει. Άρθρο 4 Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων 1. Τα κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να έχουν ενδεικτικά την παρακάτω δομή: α. συνοπτική παράθεση του θεματικού αντικειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, β. στοιχεία / κατευθυντήριες οδηγίες για την ακολου θούμενη διαδικασία, όπως πληροφορίες σχετικές με το που θα αποστέλλονται οι απαντήσεις, προθεσμία κατάθεσης απαντήσεων, τρόπο υποβολής απόψεων σύμ φωνα με το άρθρο 5 και τυχόν περιορισμό ως προς την έκταση των απαντήσεων των ενδιαφερομένων, γ. κυρίως κείμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και δ. παραρτήματα και γλωσσάριο. 2. Το κυρίως κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δύ ναται να περιέχει ιδίως: α. ανάλυση του σχετικού εθνικού και κοινοτικού νο μικού πλαισίου, β. περιγραφή ζητημάτων που αφορούν τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και προτεινόμενα μέτρα, γ. την ακολουθούμενη διεθνή πρακτική επί παρομοίου θέματος, δ. σχέδιο απόφασης που σκοπεύει η ΕΕΤΤ να εκδώ σει, ε. ειδικό ερωτηματολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφε ρόμενοι καλούνται να απαντήσουν και στ. εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών της σκο πούμενης ρύθμισης ή μέτρου, μέσω σχετικών οικονο μικών αναλύσεων. Άρθρο 5 Υποβολή απόψεων στη δημόσια διαβούλευση 1. Οι απαντήσεις / απόψεις των ενδιαφερομένων υπο βάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μόνον επώνυμα και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομέ νου (όνομα και επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρο μείο). Η ΕΕΤΤ μπορεί να ορίσει ότι οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων μπορεί να υποβάλλονται και σε άλλη κοινοτική γλώσσα. 2. Οι σχετικές απαντήσεις υποβάλλονται: α. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΤ και εφόσον η υποβολή σε ηλεκτρονι κή μορφή είναι εφικτή. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της έντυπης έκδοσης από την αντίστοιχη ηλεκτρονική υπερισχύει το κείμενο σε έντυπη μορφή, και β. όπου ρητά προβλέπεται στο κείμενο δημόσιας δι αβούλευσης. 3. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετά σχουν σε δημόσια διαβούλευση που διενεργεί η ΕΕΤΤ υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες / κατευθυ ντήριες γραμμές που περιέχονται στο κείμενο κάθε δημόσιας διαβούλευσης. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤΤ λάβει απόψεις ενδιαφερομένων, με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες / κατευθυντήριες γραμμές του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, δύναται να μην τις λάβει υπόψη της.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3679 Άρθρο 6 Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης 1. Πριν την ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβού λευσης η ΕΕΤΤ δύναται να πραγματοποιεί συναντήσεις με ενδιαφερόμενους προκειμένου να σχηματίσει πλη ρέστερη εικόνα του θεματικού αντικειμένου το οποίο τυχόν να αποτελέσει αντικείμενο της δημόσιας δια βούλευσης. 2. Η ΕΕΤΤ μετά την έναρξη της διαβούλευσης, με σχε τική ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελί δα της, δύναται να διοργανώσει ανοικτή συνάντηση, απευθύνοντας προς τούτο στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετική πρόσκληση, για την παρουσίαση του αντικει μένου αυτής. 3. Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης προετοιμά ζεται από την καθ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα της ΕΕΤΤ, η οποία καταλήγει στη διατύπωση του κειμένου που τίθεται σε διαβούλευση. 4. Η καθ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα της ΕΕΤΤ, διασφαλίζει την εύρυθμη διεξαγωγή της διαβούλευσης και παρέχει διευκρινήσεις σε τυχόν ερωτήματα των ενδιαφερομένων μερών. 5. Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ δύναται να συγκροτήσει ομάδα εργασίας ή επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12, περ. λζ, του ν. 3431/2006, καλώντας και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την καλύτερη προε τοιμασία και διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης. 6. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ επιθυμεί να έχει την άποψη των ενδιαφερομένων για σκοπούμενες δράσεις ή μέτρα ήσσονος σημασίας, δύναται να διεξάγει σχε τικές ακροάσεις, και δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα των ακροάσεων αυτών. 7. Κατ εξαίρεση, σε περιπτώσεις επείγοντος, η ΕΕΤΤ μπορεί να ορίσει ότι η διαβούλευση θα διεξαχθεί εν όλω ή εν μέρει στο πλαίσιο ημερίδας ή συνεδρίου, οπότε τηρούνται αναλυτικά πρακτικά. Άρθρο 7 Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης 1. Η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί το κείμενο κάθε δημόσιας δι αβούλευσης σε κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης στο δικτυακό της τόπο. 2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται και σε έντυπη μορφή το περιεχόμενο του κειμένου κάθε δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις οδηγίες / κατευθύνσεις οι οποίες περιέχονται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίσει την καταβολή ποσού για την παραλαβή από τα ενδιαφερόμενα μέρη τεύχους δημόσιας διαβούλευσης. 3. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει ανακοίνωση έναρξης της δημό σιας διαβούλευσης σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας εκ των οποίων η μία οικονομική. Η ανακοίνωση περιέχει τουλάχιστον το θέμα της δημόσιας διαβούλευσης, την προθεσμία, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής απαντήσεων / απόψεων, όπως καθορίζονται στο κείμενο της διαβούλευσης και εν ελλείψει σχετικής αναφοράς στο άρθρο 5 του πα ρόντος Κανονισμού. Άρθρο 8 Διάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων 1. Η διάρκεια κάθε δημόσιας διαβούλευσης είναι κατ αρχήν 30 μέρες. 2. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίσει μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα ως διάρκεια μιας δημόσιας διαβού λευσης, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3431/2006, περί ελάχιστης διάρκειας ορισμένων διαβουλεύσεων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως: α. την τυχόν επείγουσα ανάγκη για τη λήψη μέτρων επί συγκεκριμένων ζητημάτων αναφορικά με τις ηλε κτρονικές επικοινωνίες, β. την πολυπλοκότητα των θεμάτων που θίγονται στη δημόσια διαβούλευση, γ. τη διενέργεια, προγενέστερα, διαβουλεύσεως για το ίδιο ή για ζήτημα σχετικό με το αντικείμενο της διαβούλευσης, δ. το συμβιβάσιμο με άλλες ταχθείσες προθεσμίες δράσης, ε) άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης και μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο που απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αποστολή απαντήσεων στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση. Άρθρο 9 Παράταση του χρόνου διενέργειας των διαβουλεύσεων 1. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ δύναται να παρατείνει τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων, τα οποία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, όπως ορίζεται στο κείμενο της διαβούλευσης, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας αποστολής των σχετικών απαντήσεων. 2. Η απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ για παράταση της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης, και ο ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής των απαντήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. 3. Αιτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με παράταση της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης, που υποβάλλο νται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται από την ΕΕΤΤ. 4. Κατ εξαίρεση, σε περιπτώσεις επείγοντος, η ΕΕΤΤ με ανακοίνωση της, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονι σμού, μπορεί να συντμήσει την ορισθείσα προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Άρθρο 10 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 1. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει άμεσα μετά τη λήξη της δια βούλευσης, στην ιστοσελίδα της, αυτούσιες τις απα ντήσεις των ενδιαφερομένων εν όλω ή εν μέρει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. 2. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα αποτε λέσματα καθώς και τα συμπεράσματά της από τη δια βούλευση όπως αυτά προκύπτουν από τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων μερών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν στα γραφεία της ΕΕΤΤ ή να λάβουν αντίγραφα: α. μετά τη λήξη της διαβούλευσης των απόψεων των ενδιαφερομένων, με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 11 του παρόντος Κανονισμού για την τήρηση εμπιστευ

8 3680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τικότητας των υποβληθέντων στοιχείων, και των πρα κτικών όσων διαβουλεύσεων διενεργήθηκαν με ημερίδα ή συνέδριο, λόγω επείγοντος, β. της απόφασης της ΕΕΤΤ με τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας διαβούλευσης, 4. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίσει την καταβολή ποσού για την παραλαβή από τα ενδιαφερόμενα μέρη των σχετι κών κειμένων της δημόσιας διαβούλευσης. Άρθρο 11 Τήρηση εμπιστευτικότητας 1. Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και άλλες πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται στην ΕΕΤΤ κατά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, είναι αυστηρά εμπιστευτικές, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή συνάγεται τούτο σαφώς από τη φύση των περιεχόμενων στις απα ντήσεις τους στοιχείων. 2. Η ΕΕΤΤ δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (3) του πα ρόντος άρθρου. 3. Η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικό τητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τού το επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές. Άρθρο 12 Ματαίωση Δημόσιας Διαβούλευσης 1. Η ΕΕΤΤ δύναται, με απόφασή της ανά πάσα στιγμή να ματαιώσει τη συνέχιση κάποιας δημόσιας διαβού λευσης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, ιδίως αν περιέλθουν σε γνώση της νέα στοιχεία ή στοιχεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί όταν αποφάσισε τη διε ξαγωγή της. 2. Η απόφαση της ΕΕΤΤ για ματαίωση μιας δημόσιας διαβούλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 13 Τήρηση Αρχείου 1. Η ΕΕΤΤ τηρεί έντυπα ή/και ηλεκτρονικά αρχείο δι αβουλεύσεων. 2. Η ΕΕΤΤ τηρεί ηλεκτρονικά κεντρικό σημείο πλη ροφόρησης στο οποίο παρατίθενται όλα τα κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα αυτών καθώς και τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ από τις διαβου λεύσεις, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης που βρί σκονται σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρό ντος Κανονισμού συνεχίζονται σύμφωνα με την διαδικα σία που προβλέπεται στο κείμενο της Διαβούλευσης. 2. Οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού θεωρούνται ισχυρές. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Β. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2006 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθµ. 14/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 145/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισµού λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 8879 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής σκοπός Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

γ) της διάθεσης πίστωσης ύψους ,82 (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με αριθμό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8.

γ) της διάθεσης πίστωσης ύψους ,82 (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με αριθμό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΕ-Α43 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Έχοντας υπ όψιν :

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΕ-Α43 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Έχοντας υπ όψιν : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΥΣΧΕΠ Πληροφορίες: 210-3684139, 4294 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/07/2013 Αρ. Πρωτ: 36006 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX:

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4.8. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3094/99915 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Στ. Σύλλας ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Αχαρνών 5 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: 3 η 7.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 7-9-05 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Αριθ. Πρωτ: 7751 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, 18-12-2014 ΑΠ.: 743/41 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Δημοπράτησης για το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Α. Π.: 686/27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Α. Π.: 686/27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26.03.2013 Α. Π.: 686/27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διεξαγωγή μελέτης, σχετικά με τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΕ 454 (ΦΕΚ Β 872/ ) Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.)

ΕΛΤΕ 454 (ΦΕΚ Β 872/ ) Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) ΕΛΤ Ε 454 ΦΕΚ Β 872.28.6.0 Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Λογιστικής Τ υποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) ΕΛΤΕ 454 (ΦΕΚ Β 872/28.6.2005) Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Γ. Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Γ. Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Γ. Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40,101-82- Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 22 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14282/6 Πιλοτική εφαρμογή, για το έτος 2009, του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18391 25 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1819 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 30.01.2014 ΑΠ.: 705/018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 130604 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΔΑ : 4A15Φ-Ω Θεσσαλονίκη, 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 300628/ΥΔ1184 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 06 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000.

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουνίου 2001 ΓENIKH ΓΡΑΜΜATEIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 18527 / ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θέμα: Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ.Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ.Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2289 22 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ35/οικ.62786/3165 Μεταβίβαση ενεργού τροχαίου υλικού ιδιοκτησίας του ΟΣΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα