«Οδηγία 2002/191ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οδηγία 2002/191ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1228 Κ.Δ.Π. 147/2005 Αρ. 3970, Αριθμός 147 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛEKTPO~1JΚΩN ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των Άρθρων 20 (η), 25, 46 (5), (6), 47 (2), (3), 49 (7), 50 (2), (3), (4), (5), 55(2) και 152 Νομική Βάση. Για σκοπούς: εναρμόνισης των διαδικασιών ορισμού και ανάλυσης των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τις κατευθυντιιριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2002/211ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών εmκοινωνιών» (ΕΕ L 108 της , σελ.33), «Οδηγία 2002/191ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεkτρovιkών εmκοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους» (ΕΕ L 108 της , σελ. 7), Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως HλεKΤΡOVΙKών Εmκοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα Άρθρα 20 (η), 46 (5), 47 (2,3),49 (7), 50 (2, 3, 4, 5), 55(2) του περί. Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2ό04 (<<ο Νόμος»), εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Συνοπτικός Τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το Περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών Διάταγμα του Ερμηνεία. 2. (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αγορές» σημαίνει τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτημα της Σύστασης Αγορών της Εmτροπής (όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα της Σύστασης) καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες αγορές ορισθούν από τον Επίτροπο σύμφωνα με την Απόφαση Περί της Μεθοδολογίας Ορισμού Αγορών και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών του 2004, «σχετική αγορά» σημαίνει την αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών, όπως καθορίζεται από τον Επίτροπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Η σχετική αγορά προϊόντων /υπηρεσιών περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις

2 1229 υπηρεσίες που είναι επαρκώς εναλλάξιμα ή υποκατάστατα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά τους, βάσει των οποίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την ικανοποίηση των διαρκών αναγκών των καταναλωτών, τις τιμές τους ή την εmδιωκόμενη χρήση τους, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισμού Kαιlή τη διάρθρωση της προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι σε μικρό μόνο ή σχετικό βαθμό εναλλάξιμα μεταξύ τους δεν αποτελούν μέρος της ίδιας σχετικής αγοράς, «Επιτροπή» σημαίνει την Εmτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινΟΤ11των, «Κατευθυντήριες Γραμμές» σημαίνει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Εmτροπής της 11 ης Ιουλίου 2002 για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση! αξιολόγηση ύπαρξης Σημαντικής Ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εmκοινωνιών (2002/C/165/03 της 11/07/2002), όπως εκάστοτε τροποποιούνται, «κοινοποίηση» σημαίνει την κοινοποίηση από τον Επίτροπο προς την Εmτροπή ενός Προσχεδίου Μέτρων τα οποία σκοπεύει να υιοθετήσει σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφο 3 της Οδηγίας 2002/21ιΕΚ 11, ανάλογα με την περίπτωση, την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφο 3, δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2002/19IΕΚ, «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών" Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και κάθε αναθεώρηση ή τροποποίηση αυτού, «Προσχέδιο Μέτρων» σημαίνει το Προσχέδιο των προτεινόμενων μέτρων το οποίο δύναται να περιέχει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα του καθορισμού αγοράς, της ανάλυσης του εmπέδου του ανταγωνισμού και της εmβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων για μια εξεταζόμενη αγορά, καθώς επίσης και ό,τι άλλο ορίζεται στη Σύσταση Κοινοποιήσεων και στις εκάστοτε σχετικές συστάσεις/ κατευθυντήριες γραμμές/ ανακοινώσεις της Εmτροπής, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, «Σημαντική Ισχύς στην Αγορά» σημαίνει τον προσδιορισμό της θέσης που κατέχει ένας Παροχέας στην αγορά η οποία, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους Παροχείς, συνιστά μια θέση ισοδύναμη με τα νομικά κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η δεσπόζουσα θέση σύμφωνα με την Κοινοτική νομολογία, συγκεκριμένα βρίσκεται σε θέση οικονομικής ισχύος, που εmτρέπει στον Παροχέα ή τους Παροχείς να συμπεριφέρονται, σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες της/τους και εν τέλει τους καταναλωτές. Ο προσδιορισμός ύπαρξης Σημαντικής Ισχύος στην Αγορά θα ισοδυναμεί με το συμπέρασμα ότι στην υπό εξέταση αγορά δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός,

3 1230 «συλλογική δεσπόζουσα θέση» σημαίνει τις περιπτώσεις εκείνες όπου δύο ή περισσότεροι Παροχείς λειτουργούν σε μία αγορά, η δομή της οποίας θεωρείται ότι προσφέρεται για συντονισμένες ενέργειες, δηλαδή ενθαρρύνει την παράλληλη ή ευθυγραμμισμένη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθ11 ερμηνεία του ορισμού της έννοιας «συλλογική δεσπόζουσα θέση», πρέπει να ακολουθείται πιστά η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών ΚοινΟτ11των, καθώς και τη σχετική πρακτική της Επιτροπής. «Σύσταση Αγορών» σημαίνει τη Σύσταση της Επιτροπής της llης Φεβρουαρίου 2003, και κάθε νέα έκδοση αυτής, για τις αγορές προϊόντων Kαιlή υπηρεσιών στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων (ex ante) ρύθμιση βάσει του δικαίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (sector specific reguιatίοn),σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21ΙΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ε(2003)497 της ll ης Ιουλίου 2003, ή άλλως 2003/31lIEK), όπως εκάστοτε τροποποιείται, «Σύσταση ΚοινΟΠΟ111σεων» σημαίνει τη Σύσταση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2003 και κάθε νέα έκδοση αυτής, σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21ΙΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (Ε(2003) 2647 της 23 ης Ιουλίου 2003 ή άλλως 2003/561ΙΕΚ), όπως εκάστοτε τροποποιείται, (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα, και οι οποίοι δεν ορίζονται ρητώς διαφορετικά σε αυτό, θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. Πεδίο Εφαρμογής. 3. Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής: (α) Στον καθορισμό των διαδικασιών ορισμού των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 20 (η), 25,46(5)(6), 47(2),47(3),50(4),50(5) του Νόμου. (β) Στον καθορισμό των διαδικασιών ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού και επιβολής ρυθμιστικών μέτρων για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 20 (η), 46(5), 47(2), 47 (3),55(2),55(3) του Νόμου. (γ) Στον καθορισμό των διαδικασιών κοινοποίησης προς την Επιτροπή των προτεινόμενων Σχεδίων Μέτρων αναφορικά με τις Αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 46(5), 49(7), 50(2), 50(3),50(4),55(2) του Νόμου, και

4 1231 (δ) Στον καθορισμό των διαδικασιών επιβολ11ς ρυθμιστικών υποχρεώσεων, που υιοθετούνται σύμφωνα με τα Άρθρα 47(3),49(7),50(4) του Νόμου. Μέρος Π. Διαδικασίες Ορισμού Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Λειτουργία του Εmτρόπου. 4. (1) Ο Επίτροπος επιδιώκει τον ορισμό των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτημα της Σύστασης Αγορών της Επιτροπής, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει ορίσει διακρατικές αγορές ο Επίτροπος ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 12 του παρόντος Διατάγματος. (2) Ο Επίτροπος δύναται, εκτός των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει του Άρθρου 47(2) του Νόμου, να προβεί σε πλήρη έρευνα της αγοράς, η οποία δύναται να καταλήξει στον ορισμό αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες είναι διαφορετικές από εκείνες που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της Σύστασης Αγορών της Επιτροπής, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Επίτροπος στο Προσχέδιο Μέτρων για ορισμό των σχετικών Αγορών που αναφέρεται στο Άρθρο 8. του παρόντος Διατάγματος οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς τα ΚΡΙτΊΙρια στα οποία στηρίζονται οι εν λόγω ορισμοί. Πηγές Δεδικασμένου και Εξειδίκευσης. 5. (1) Ο Επίτροπος, κατά τον ορισμό των αγορών που περιγράφονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος, λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου του Αντάγωνισμού, όπως αντανακλώνται στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και στην σχετική πρακτική της ΕΠΙΤΡΟΠ11ς, όπως αντανακλάται μεταξύ άλλων στις CJ,{ετικές αποφάσεις της Επιτροπής, τις εκάστοτε ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές και τη Σύσταση Αγορών της Επιτροπής καθώς και τις μεθοδολογίες που περιγράφονται από τον Επίτροπο στην Απόφαση Περί Μεθοδολογίας Ορισμού και Ανάλυσης των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του (2) Στο βαθμό που απαιτείται βάσει του Κοινοτικού Δικαίου και στο βαθμό που θεωρείται από αυτόν κατάλληλο ως επέκταση των αρχών της χρηστής διοίκησης, ο Επίτροπος δύναται, κατά την διαδικασία ορισμού των σχετικών Αγορών να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταλλάσσοντας απόψεις και εάγ είναι δυνατόν και στοιχεία σχετικά με τις υπό εξέταση Αγορές, υπό την προϋπόθεση διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των εν λόγω στοιχείων. (3) Ο Επίτροπος δύναται, προς αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας διάταξης, να προσλαμβάνει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες οικονομικές και/ή τεχνικές και/ή νομικές γνώσεις.

5 1232 Δικαιώματα Εmτρόπου Σχεπκά με την Παροχή πληροφοριών. 6. (1) Ο Επίτροπος, για τον ορισμό αγορών και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, δύναται, μεταξύ άλλων, να απαιτεί δυνάμέι του Άρθρου 46 (6) και 25 του Νόμου, κάθε πληροφορία που θεωρείται ουσιαστική για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών από τους Παροχείς οι οποίοί παρέχουν υπηρεσίες ή και δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην επικράτεια της Κυπρια1l..""ής Δημοκρατίας. (2) Ο Επίτροπος οφείλει να χειρίζεται τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αποκτώνται βάσει της παραγράφου (1) του παρόντος Άρθρου και του άρθρου 46(6) και του άρθρου 25 του Νόμου, ως εμπιστευτικά, στο βαθμό που σχετίζονται με το επιχειρηματικό απόρρητο των Παροχέων που παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία και ισχύουν όλα τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει του Κοινοτικού δικαίου και του Κυπριακού νόμου σχετικά με το επιχειρηματικό απόρρητο. Προκειμένου να παρέχονται τα δικαιώματα αυτά βάσει του Κοινοτικού και Κυπριακού δικαίου, οι Παροχείς που παρέχουν τις πληροφορίες πρέπει να χαρακτηρίζουν με σαφήνεια σε κάθε πληροφορία που θεωρούν εμπιστευτική ως «Επιχειρηματικό Απόρρητο» ή «Εμπιστευτικές». Φύση αιτημάτων για Πληροφορίες ή Στοιχεία. 7. (1) Ο Επίτροπος αποστέλλει σε Παροχείς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ή/και δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ερωτηματολόγια με σκοπό την συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών ή/και στοιχείων για τον ορισμό μιας σχετικής αγοράς και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή. Στα εν λόγω ερωτηματολόγια ο Επίτροπος αναφέρει το λόγο για το οποίο ζητούνται οι εν λόγω πληροφορίες ή/και στοιχεία. (2) Οι Παροχείς από τις οποίες ζητούνται πληροφορίες δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος Άρθρου υποχρεούνται εντός προκαθορισμένης εύλογης προθεσμίας, η οποία θα καθορίζεται κάθε φορά από τον Επίτροπο, να αποστέλλουν στον Επίτροπο πλήρη και ακριβι1 στοιχεία στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα οποία θα ανταποκρίνονται στα ερωτηματολόγια τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου. Ο Επίτροπος δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να παρατείνει την χρονική περίοδο εντός της οποίας θα πρέπει να παρασχεθούν τα αιτούμενα στοιχεία ή/και πληροφορίες. (3) Στην περίπτωση όπου ο Επίτροπος κρίνει ότι απαιτούνται διευκρινήσεις σε σχέση με τις απαντήσεις των εν λόγω Παροχέων ή απαιτούνται συμπληρωματικά ερωτηματολόγια, ο Επίτροπος αποστέλλει τα επιπρόσθετα ερωτηματολόγια στους εν λόγω Παροχείς αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο ζητούνται τα επιπρόσθετα στοιχεία. Οι εν λόγω Παροχείς υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής εύλογης προθεσμίας, η οποία καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από τον Επίτροπο, να αποστέλλουν στον Επίτροπο πλήρη και ακριβή στοιχεία στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα οποία θα ανταποκρίνονται στα ζητούμενα επιπρόσθετα στοιχεία.

6 1233 (4) Στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Παροχείς δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα του Επιτρόπου για παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στους εν λόγω Παροχείς σύμφωνα με του όρους του Περί Διοικητικών Κυρώσεων και Συλλογής Πληροφοριών Διάταγμα. (5) Στην περίπτωση όπου οι εν λόγω πληροφορίες που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος Άρθρου έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή στα πλαίσια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Επιτρόπου σχετικά με τις διαδικασίες προσδιορισμού αγορών και ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, ο Επίτροπος ενημερώνει άμεσα οποιοδήποτε Παροχέα παρείχε τις πληροφορίες - εγγράφως ή με ηλεκτρονική επικοινωνία ή οποία απαιτεί επιβεβαίωση παραλαβή - και η οποία αποτελεί αντικείμενο προτεινόμενου καθορισμού Σημαντικ-ής Ισχύος στην Αγορά ως αποτέλεσμα των ερευνών του Επιτρόπου, αναφορικά με την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στην Επιτροπή. Η ενημέρωση από τον Επίτροπο προς όλους τους άλλους Παροχείς σχετικά με την κοινοποίηση των πληροφοριών αύτών δεν απαιτείται, καθώς θεωρείται ότι τα συμφέροντά τους προστατεύονται επαρκώς με την υποχρέωση του Επιτρόπου να προστατεύει το επιχειρηματικό απόρρητο σύμφωνα με το Άρθρο 6(2) του παρόντος Διατάγματος. (6) Στις περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος κρίνει ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ή/και στοιχείων που έχουν συλλεχθεί δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, από την Επιτροπή σε άλλη Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή και πρέπει να προσδιορίσει το λόγο ή τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται το αίτημά του για τη μη κοινοποίηση. Αντίγραφο του αιτήματος αυτού κοινοποιείται εγγράφως ή με ηλεκτρονική επικοινωνία η οποία απαιτεί επιβεβαίωση παραλαβής στους Παροχείς οι πληροφορίες ψκαι τα στοιχεία των οποίων αποτελούν το αντικείμενο του εν λόγω αιτήματος. Προσχέδια Μέτρων για τον Ορισμό Αγορών - Δημόmες Διαβουλεύσεις. 8. (1) Ο Επίτροπος συντάσσει Προσχέδιο Μέτρων για τις σχετικές αγορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 4(1) ή 4(2) του παρόντος Διατάγματος, στο οποίο αιτιολογεί πλήρως, από νομικής και οικονομικής πλευράς, τους λόγους για τους οποίους προτείνει την υιοθέτηση τελικής Απόφασης υπό τους προτεινόμενους όρους για τον ορισμό της εν λόγω αγοράς. (2) Ο Επίτροπος υποβάλει το Προσχέδιο Μέτρων της προτεινόμενης Απόφασης ορισμού αγοράς, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, να παράσχουν σχόλια επί του εν λόγω ορισμού αγοράς, με την επιφύλαξη του Άρθρου 21 του παρόντος Διατάγματος. Ο Επίτροπος ορίζει κάθε φορά κατά την κρίση του τό

7 1234 χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα δικαιούνται να παράσχουν τα σχόλια και τις απαντήσεις τους στις εν λόγω δημόσιες διαβουλεύσεις, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα. Ο Επίτροπος δύναται, κατά την κρίση του, να παράσχει εύλογες παρατάσεις του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να γίνει ο σχολιασμός και να δοθούν οι απαντήσεις, 'όταν ένα μέρος αναφέρει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σχολιάσει ή να απαντήσει. (3) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στο δικτυακό χώρο του Γραφείου τα σχόλια και τις απαντιίσεις επί των κειμένων των δημόσιων διαβουλεύσεων, υπό τον όρο της εξαίρεσης του επιχειρηματικού απορρήτου, με την επιφύλαξη του Άρθρου 11 του παρόντος Διατάγματος, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, ή δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης οιασδήποτε παράτασης τυχόν δόθηκε, ανάλογα με την περίπτωση. Η προαναφερόμενη προθεσμία δύναται κατά την διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου να παραταθεί, στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στα Άρθρα 9 και 13 του παρόντος Διατάγματος. Τροποποιήσεις ή Αναθεωρήσεις του Προσχεδίου Μέτρων μετά τη Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 9. (1) Ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τα σχόλια που υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη που έλαβαν μέρος στις εν λόγω δημόσιες διαβουλεύσεις και, βασιζόμενος στα σχόλια αυτά και σε οποιαδήποτε νέα στοιχεία τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση του, δύναται να τροποποιήσει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τον προτεινόμενο προς υιοθέτηση ορισμό αγορών, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος. (2) Στην περίπτωση όπου ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων μερών στις δημόσιες διαβουλεύσεις, τροποποιήσει ή αναθεωρήσει ουσιαστικά τον αρχικό ορισμό αγορών, τον οποίο προτείνει στο Προσχέδιο Μέτρων, οφείλει, σε συνέχεια της δημοσίευσης των απαντήσεων των τρίτων μερών, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος Διατάγματος, να δημοσιεύσει και την τροποποίηση του προσδιορισμού των υπό εξέταση σχετικών αγορόν. Διευκρινίσεις μετά τη Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 10. (1) Στην περίπτωση όπου ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις ή τα σχόλια των επιχειρήσεων που έχουν συμμετάσχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις, κρίνει ότι θα πρέπει να δώσει επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με τον αρχικό προσδιορισμό των σχετικών αγορών στο Προσχέδιο Μέτρων το οποίο υιοθετήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος, τότε παράλληλα με την δημοσίευση των απαντήσεων των δημόσιων διαβουλεύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος Διατάγματος, δημοσιεύει και τις εν λόγω διευκρινίσεις. Διαχείριση Εmχειρηματικού Απορρήτου. 11. (1) Στην περίπτωση όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης δεν συναινούν στη δημοσιοποίηση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών ή/και στοιχείων τα

8 1235 οποία συμπεριλαμβάνουν στις απαντήσεις ή στα σχόλιά τους επί της διαβούλευσης, υποχρεούνται παράλληλα με την υποβολή των απαντήσεων στις σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις να υποβάλλουν σχετικό αίτημα δηλώνοντας επακριβώς τα στοιχεία τα οποία θεωρούν εμπιστευτικά και δεν εmθυμούν την δημοσιοποίησή τους, αναφέροντας και τη σχετική αιτιολογία. (2) Ο Επίτροπος λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κοινοτική και κυπριακή νομοθεσία σχετικά με το εmχειρηματικό απόρρητο δύναται, κατά την κρίση του, να θεωρήσει ότι το δημόσιο συμφέρον που προκύπτει και συνδέεται με την ανάγκη για διαφάνεια απαιτεί την απόρριψη του αιτήματος των ενδιαφερομένων μερών που εmδιώκουν να μη δημοσιοποιηθεί το σύνολο ή μέρος των απαντι1σεών τους, και να μην κάνει αποδεκτό ολόκληρο ή εν μέρει το αίτημα των ενδιαφερομένων μερών το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, αναφέροντας και τη σχετική αιτιολογία. Διακραnκές Αγορές. 12. Στην περίπτωση των διακρατικών αγορών ο Επίτροπος συνεργάζεται με τις αρμόδιες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών Μελών για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών ή/και στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού στην εξεταζόμενη διακρατική αγορά. Ο. Επίτροπος λαμβάνει δεόντως υπόψη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, την ανάγκη να. υποβληθεί ο ορισμός αγοράς ο οποίος έχει γίνει για την εν λόγω αγορά σε δημόσια διαβούλευση στην οποία θα δικαιούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Επίτροπος καθορίζει σε Απόφαση, σε. συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα των εν λόγω δημόσιων διαβουλεύσεων, καθώς επίσης και το πλαίσιο και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με την Εmτροπή. Μέρος ΙΠ. Διαδικασίες Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών AνάΎJCl1 Διεξαγωγής της Άσκησης Ανάλυσης Αγορών. 13. (1) Ο Επίτροπος, κατόmν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του ορισμού αγοράς αναφορικά με μια συγκεκριμένη σχετική αγορά στον τομέα ηλεκτρονικών εmκοινωνιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 4 και 5 του παρόντος Διατάγματος, προβαίνει στη συνέχεια στην ανάλυση του εmπέδου του ανταγωνισμού που υφίσταται στην εν λόγω ορισθείσα αγορά. Κατά την ανάλυση αυτή, λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισμού, όπως αντανακλώνται στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη σχετική πρακτική της Εmτροπής, όπως αυτή αντανακλάται στη Σύσταση Αγορών και την Απόφαση του Επιτρόπου Περί Μεθοδολογίας Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών του (2) Όπου έχουν οριστεί διακρατικές αγορές, ο Επίτροπος ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 25 του παρόντος Διατάγματος.

9 1236 (3) Ο Επίτροπος διαβουλεύεται με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της ανάλυσης από το Γραφείο του, του επιπέδου του ανταγωνισμού σε κάθε σχετική αγορά και, όπου κρίνει απαραίτητο, ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και την αξιολογεί κατάλληλα. Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε να διασφ"αλίσει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στα πλαίσια της διεξαγωγής ανάλυσης της αγοράς να τυγχάνουν τέτοιας μεταχείρισης, η οποία διασφαλίζει το επιχειρηματικό απόρρητο. Αποτελέσματα Ανάλυσης Αγοράς. 14. (1) Για κάθε μια από τις υπό εξέταση Αγορές βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος, ο Επίτροπος, εκτιμώντας το επίπεδο ανταγωνισμού σε κάθε ορισθείσα σχετική αγορά, δύναται να καταλήξει σε ένα από τα ακόλουθα συμπεράσματα, τα οποία θα είναι αιτιολογημένα και θα υποστηρίζονται από τα ευρήματα της ανάλυσης αγοράς: (α) Η υπό εξέταση σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική. Στην περίπτωση αυτή ο Επίτροπος δεν θα επιβάλει υποχρεώσεις σε κανένα Παροχέα που προσφέρει υπηρεσίες και ή προϊόντα στην εν λόγω σχετική αγορά, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 16 του παρόντος Διατάγματος. Στην περίπτωση όπου στα πλαίσια της υπό εξέτασης Αγοράς είχαν ήδη επιβληθεί ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε Παροχείς στα πλαίσια της σχετl1αις αγοράς, με βάση το κανονιστικό καθεστώς ΠΟ1J ίσχυε πριν την έκδοση του Νόμου, οι εν λόγω ρυθμιστικές υποχρεώσεις παύουν να ισχύουν κατόπιν σχετικής Απόφασης του Επιτρόπου σύμφωνα με τό Άρθρο 28 του παρόντος Διατάγματος, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 16 του παρόντος Διατάγματος, ειδοποιώντας εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους Παροχείς σχετικά με την Απόφαση αυτή, με συστημένη επιστολή η οποία συνοδεύει το κείμενο της. τελικής Απόφασης. (β) Η υπό εξέταση Αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστl1αι. Στην περίπτωση αυτή ο Επίτροπος ορίζει τουλάχιστον ένα Παροχέα με ΣημανΤΙΚΙ1 Ισχύ στην εν λόγω υπό εξέταση αγορά, στον οποίο επιβάλλεται τουλάχιστον μια ρυθμιστική υποχρέωση, όπως αυτές περιγράφονται στα Άρθρα 56 έως και 67 του Νόμου, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 17 του παρόντος Διατάγματος. (αα) Εφόσον ο Επίτροπος διαπιστώσει την ύπαρξη συλλογιτης δεσπόζουσας θέσης, οφείλει να καθορίσει τουλάχιστον μία κατάλληλη ρυθμιστική υποχρέωση, όπως αυτές παρατίθεται στα Άρθρα 56 έως 67 του Νόμου, επίσης με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος Διατάγματος. (ββ) Στην περίπτωση όπου στην υπό εξέταση σχετικ11 αγορά είχαν Ι1δη επιβληθεί ρυθμιστικές υποχρεώσεις, με βάση τον προηγούμενο Νόμο 19(1)12002, σε Παροχείς που δραστηριοποιούνται στην υπό εξέταση Αγορά, ο Επίτροπος αποφασίζει κατά πόσο οι εν λόγω ρυθμιστικές υποχρεώσεις είτε

10 1237 παύουν να ισχύουν είτε διατηρούνται είτε τροποποιούνται ανάλογα με τα συμπεράσματα του Επιτρόπου στα πλαi.σια της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά. Η παύση ή η τροποποίηση ή η διατήρηση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων ορίζονται σε σχετική Απόφαση του Επιτρόπου, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του παρόντος Διατάγματος, και οι όροι αυτής κοινοποιούνται εγκαίρως σε όλους τους Παροχείς στους οποίους επιβάλλονται οι εν λόγω υποχρεώσεις, με συστημένη επιστολή η οποία συνοδεύει το κείμενο της τελικής Απόφασης. (2) Ο σκοπός ο οποίος θα πρέπει να εξυπηρετείται ως αποτέλεσμα της επιβολής των ρυθμιστικών υποχρεώσεων από τον Επίτροπο σε Παροχείς που έχουν χαρακτηρισθεί ως Οργανισμοί με Σημαντική Ισχύ είναι να διασφαλισθεί ότι η ισχύς των Παροχέων στη σχετική αγορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά ή σε στενά συνδεδεμένες αγορές. (3) Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο σε εκείνες τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οποίων τα χαρακτηριστικά δικαιολογούν ειδική τομεακή ρύθμιση και στις οποίες ο Επίτροπος έχει καταλήξει ότι ένας ή περισσότεροι Παροχείς κατέχουν Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά ή σε παρακείμενη αγορά. (4) Οι εκάστοτε ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Επίτροπο στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Διατάγματος πρέπει να τελούν σε αναλογία με την αποτυχία της αγοράς η οποία πρέπει να αποκατασταθεί ενόψει του συμπεράσματός του ότι ένας Παροχέας ή Παροχείς διαθέτουν ατομικά ή συλλογικά Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, είτε αυτοτελούς είτε συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, οι κατάλληλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις που θα επιβληθούν από τον Επίτροπο θα είναι εκείνες που είναι διαμορφωμένες για να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη αποτυχία της αγοράς που έχει εντοπισθεί στα πλαίσια της άσκησης ανάλυσης αγοράς, όπως ορίζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας. Αυτό απαιτεί τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη δεδομένου στόχου να μην υπερβαίνουν τα απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Κατάρnση Προσχεδίου Μέτρων για την Ανάλυση Αγοράς. 15. Ο Επίτροπος, με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού μιας σχετικής Αγοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα Άρθρα 13 και 14 του παρόντος Διατάγματος, καταρτίζει Προσχέδιο Μέτρων σχετικά με την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού στην εν λόγω σχετική αγορά, το οποίο περιλαμβάνει και τυχόν ρυθ μιστικές υποχρεώσεις που προτείνεται από τον Επίτροπο να επιβληθούν στους Παροχείς με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, αναφορικά με την εν λόγω σχετική αγορά. Υποχρεώσεις σε Παροχείς που δεν 16. (1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επαρκούς σημασίας που να

11 1238 έχουν Ορισθεί ως Έχοντες Σημαντική Ισχύ. δικαιολογούν τέτοιες ενέργειες, ο Επίτροπος δύναται επίσης να επιβάλει δυνάμει των εξουσιών που του παρέχονται από το Άρθρο 55 (2) του Νόμου, ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε Παροχείς που δεν έχουν οριστεί ως Παροχείς με ΣημανΤΙΚΙ1 Ισχύ στη σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. (2) Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου ο Επίτροπος ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στο Μέρος ΙV του παρόντος Διατάγματος, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 31 του παρόντος Διατάγματος. Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο Νόμο. 17. (1) Όπου ο Επίτροπος, κατόπιν ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού σε μια σχετική αγορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 13 και 14 του παρόντος Διατάγματος, ορίσει Παροχέα ή Παροχείς ως κατέχοντες Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, δύναται, δυνάμει του Άρθρου 55(3) του Νόμου, να επιβάλει στους εν λόγω Παροχείς ρυθμιστικές υποχρεώσεις διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στα Άρθρα 56 έως και 67 του Νόμου, εφόσον η διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται από τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Επίτροπος θα πρέπει στο Προσχέδιο Μέτρων που αναφέρεται στο Άρθρο 15 του παρόντος Διατάγματος να περιγράφει αναλυτικά τις προτεινόμενες εναλλακτικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις καθώς επίσης και να αιτιολογεί αναλυτικά τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν να επιλέξει ρυθμιστικές υποχρεώσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στα Άρθρα 56 έως και 67 του Νόμου. Δημόσιες Διαβουλεύσεις Αναφορικά με την Ανάλυση Αγορών. 18. (1) Ο Επίτροπος υποβάλει το Προσχέδιο Μέτρων σχετικά με την ανάλυση αγοράς η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 15 του παρόντος Διατάγματος, σε δημόσια διαβούλευση, η οποία δημοσιεύεται στο δικτι'ακό χώρο του Γραφείου, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα, μεταξύ άlj"ων στους Παροχείς αυτούς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης να υποβάλλουν τις απόψεις τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 21 του παρόντος Διατάγματος. Ο Επίτροπος κάθε φορά ορίζει κατά την κρίση του την χρονική διάρκεια στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν. να απαντήσουν ή να σχολιάσουν στις εν λόγω δημόσιες διαβουλεύσεις, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα. (2) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στο δικτυακό χώρο του Γραφείου τις απαντήσεις και τα σχόλια επί των εν λόγω δημόσιων διαβουλεύσεων, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 11 του παρόντος Διατάγματος, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης αυτών ή σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε παράτασης δόθηκε για υποβολή σχολίων και απαντήσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Η προαναφερόμενη προθεσμία δύναται κατά την κρίση του Επιτρόπου να παραταθεί, ιδίως στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στα Άρθρα 19 και 20 του παρόντος Διατάγματος.

12 1239 Σχόλια και Απαντήσεις των Ενδιαφερομένων Μερών. 19. (1) Ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη του τις απαντήσεις και τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών που έλαβαν μέρος στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση και, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, δύναται να τροποποιήσει στοιχεία της ανάλυσης αγοράς ή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση αγοράς η οποία είχε αρχικά προταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος. (2) Στην περίπτωση όπου ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις δημόσιες διαβουλεύσεις, τροποποιήσει ουσιωδώς την αρχικά προταθείσα ανάλυση αγοράς δημοσιεύει το τροποποιημένο Προσχέδιο Λ1έτρων σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος Διατάγματος. Δημοσίευση Διευκρινίσεων. 20. (1) Σε περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις και τα σχόλια των ενδιαφερομένων, οι οποίες έλαβαν μέρος στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, κρίνει ότι θα πρέπει να δώσει διευκρινίσεις αναφορικά με τα συμπεράσματα της ανάλυσης αγοράς η οποία είχε αρχικά υιοθετηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 13 του παρόντος Διατάγματος, δημοσιεύει, παράλληλα με τη δημοσίευση των απαντήσεων των δημόσιων διαβουλεύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του παρόντος Διατάγματος, και τις εν λόγω διευκρινίσεις. Κοινή Δημόσια Διαβούλευση για Ορισμό και Ανάλυση. 21. (1) Ο Επίτροπος δύναται κατά την κρίση του, αφού ολοκληρώσει τον προσδιορισμό μιας σχετικής Αγοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος να μην δημοσιοποιεί το σχετικό Προσχέδιο Μέτρων σχετικά με τον ορισμό αγοράς έως ότου προχωρήσει στην ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού στην συγκεκριμένη αγορά. (2) Στις περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος προχωρά με τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου ο Επίτροπος δημοσιεύει Προσχέδιο Μέτρων το οποίο καλύπτει τόσο το ζήτημα του ορισμού αγοράς και της ανάλυσης αγοράς όσο και οποιεσδήποτε σχετικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις τις οποίες επιθυμεί να επιβάλει. Το Προσχέδιο Μέτρων υποβάλλεται στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 22, 23 και 24 του παρόντος Διατάγματος Δημόσιες Διαβουλεύσεις. 22. (1) Ο Επίτροπος δημοσιεύει το Προσχέδιο Μέτρων, το οποίο αναφέρεται στο Άρθρο 21 του παρόντος Διατάγματος, και το υποβάλλει, μεταξύ άλλων, σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν τα σχόλια και τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου ορισμού της σχετικής αγοράς και της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή. Ο Επίτροπος κάθε φορά ορίζει κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και την πολυπλοκότητα Kαιlή καινοτομία του αντικειμένου, τη χρονικ-ή διάρκεια εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απαντήσουν στις εν λόγω δημόσιες διαβουλεύσεις, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από δύο (2) μήνες.

13 1240 (2) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στο δικτυακό χώρο του Γραφείου τις απαντι1σεις των ενδιαφερομένων μερών επί της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης, υπό την εmφύλαξη του Άρθρου 11 του παρόντος Διατάγματος, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της. Η προαναφερόμενη προθεσμία δύναται κατά την κρίση του Εmτρόπου να παραταθεί, ιδίως στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στα Άρθρα 23 και 24 του παρόντος Διατάγματος. Εκτίμηση Σχολίων Τρίτων Μερών. 23. (1) ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών που έλαβαν μέρος στις δημόσιες διαβουλεύσεις, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το Άρθρο 21 του παρόντος Διατάγματος, και, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τροποποιεί τα συμπεράσματα του ορισμού ή / και της ανάλυσης αγοράς τα οποία είχαν αρχικά προταθεί στα πλαίσια άσκησης εξουσιών δυνάμει του παρόντος Άρθρου. (2) Στην περίπτωση όπου ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντl1σεις και τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών σε μια δημόσια διαβούλευσης, τροποποιήσει τον ορισμό ή /και την ανάλυση αγοράς τα οποία είχαν αρχικά υιοθετηθεί, δημοσιεύει, παράλληλα με τη δημοσίευση των απαντήσεων και σχολίων επί της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με το Άρθρο 18 του παρόντος Διατάγματος, και την τροποποίηση του ορισμού ή και της ανάλυσης αγoρ~ς που αποτελεί αντικείμενο του Προσχεδίου Μέτρων. Διευκρινίσεις επί της Διαβούλευσης. 24. (1) Στην περίπτωση όπου ο Επίτροπος, Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις και τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών τα οποία έλαβαν μέρος στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης κρίνει ότι θα πρέπει να δώσει διευκρινίσεις αναφορικά με τον ορισμό ή / και την ανάλυση της αγοράς στο Προσχέδιο Μέτρων, το οποίο είχε αρχικά υιοθετηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 13 του παρόντος Διατάγματος, τότε παράλληλα με την δημοσίευση των απαντήσεων και σχολίων επί των δημόσιων διαβουλεύ"σεων σύμφωνα με το Άρθρο 18 του παρόντος Διατάγματος, δημοσιεύει και τις εν λόγω διευκρινίσεις. Διακρατικές Αγορές. 25. Στην περίπτωση των διακρατικών αγορών ο Επίτροπος συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών Μελών για την ανάλυση του εmπέδου του ανταγωνισμού στην εξεταζόμενη διακρατική αγορά. Για το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος συντάσσει άπό κοινού με τις άλλες ενδιαφερόμενες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Προσχέδιο Μέτρων σχετικά με την ανάλυση αγοράς στην εξεταζόμενη διακρατική αγορά και εmβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στην εν λόγω αγορά. Ο Επίτροπος μεριμνά σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες EθVΙKές Ρυθμιστικές Αρχές ώστε το εν λόγω Προσχέδιο Μέτρων να τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευση στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Επίτροπος καθορίζει, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες Εθνικές

14 1241 Ρυθμιστικές Αρχές, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης, η οποία προβλέπεται δυνάμει του παρόντος Άρθρου σε ποιες περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία. Μέρος IV. Διαδικασίες Κοινοποίησης Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προσχέδιο Μέτρων προς Εξέταση από την Επιτροπή. 26. (1) Ο Επίτροπος κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης η οποία αναφέρεται στα Άρθρα 18 και 22 του παρόντος Διατάγματος συντάσσει επαρκώς αιτιολογημένο Προσχέδιο Μέτρων για την εξεταζόμενη αγορά, με σκοπό την υποβολή του Προσχεδίου Μέτρων στην Εmτροπή, το περιεχόμενο του οποίου είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην Σύσταση Κοινοποιήσεων της ΕΠΙΤΡΟΠΙ1ς καθώς επίσης και με μεταγενέστερες κατευθυντήριες γραμμές / συστάσεις /ανακοινώσεις, οι οποίες δύναται να εκδοθούν από την Επιτροπή. Το Προσχέδιο Μέτρων δύναται να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να έχει τη δο μή που προσδιορίζεται στο κατάλληλο Παράρτημα της Απόφασης για τον Ορισμό και την Ανάλυση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται. (2) Ο Επίτροπος, παράλληλα με την σύνταξη του Προσχεδίου Μέτρων, συντάσσει και Σύνοψη Κοινοποίησης του περιεχομένου του Προσχεδίου Μέτρων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 της Σύστασης Κοινοποιήσεων της Εmτροπής. Η Σύνοψη Κοινοποίησης θα είναι στην αγγλική γλώσσα. (3) Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Προσχεδίου Μέτρων ο Επίτροπος συνεργάζεται με την Εmτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Σύσταση Κοινοποίησης και τις εκάστοτε οδηγίες της Εmτροπής. Η συνεργασία αυτή δύναται να περιλαμβάνει ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ της Εmτροπής και του Επιτρόπου σχετικά με το εν λόγω Προσχέδιο Μέτρων πριν την επίσημη κοινοποίηση αυτού σύμφωνα με το Άρθρο 27 του παρόντος Διατάγματος, κατόmν αιτήματος του Εmτρόπου. Κοινοποίηση Προσχεδίου Μέτρων στην Επιτροπή. 27. (1) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Εmτροπή το Προσχέδιο Μέτρων και τη Σύνοψη Κοινοποίησης που αναφέρεται στο Άρθρο 26 του παρόντος Διατάγματος για την υπό εξέταση αγορά σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στη Σύσταση Κοινοποίησης της Επιτροπής και τις εκάστοτε ισχύουσες ανακοινώσεις / κατευθυντήριες γραμμές / συστάσεις της Εmτροπής, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Η κοινοποίηση αυτ11 υλοποιείται με ηλεκτρονική εmστολή η οποία συνοδεύεται από αίτημα εmβεβαίωσης παραλαβ ι1ς (2) Κατά την εξέταση του Προσχεδίου Μέτρων από την Εmτροπή και τις υπόλοιπες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές ο Επίτροπος συνεργάζεται με τους φορείς αυτούς με τον τρόπο που προβλέπεται στη Σύσταση Κοινοποίησης και τα εκάστοτε σχετικά κείμενα της Επιτροπής.

15 1242 (3) Το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου η ΕΠιτροπή πρέπει να επεξεργαστεί και να λάβει θέση σχετικά με το κοινοποιηθέν ΠΡΟσ',(έδιο Μέτρων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/21IΕΚ. Το χρονοδιάγραμμα αυτό υπολογίζέται με αναφορά στο χρόνο κατά τον οποίο η Επιτροπή θεωρεί πλήρη την κοινοποίηση. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί την κοινοποίηση ελλιπή, ο Επίτροπος θα πρέπει να καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια να παράσχει τα πλήρη στοιχεία που ζητούνται το συντομότερο δυνατό και όπου τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα, θα πρέπει να προσπαθεί να παράσχει αυτά εντός τριών (3) ημερών από το αίτημα. Έκδοση Τελικής Απόφασης. 28. (1) Στην περίπτωση όπου το Προσχέδιο Μέτρων γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται βάσει του Άρθρου 7 της Οδηγίας ΕΚ, ο Επίτροπος προβαίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (3) μήνες από την παραλαβή της σχετικής έγκρισης της Επιτροπής, με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου, στην έκδοση Απόφασης αναφορικά με την εφαρμογή του κοινοποιημένου Προσχεδίου Μέτρων με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του παρόντος Άρθρου. Ο Επίτροπος ενημερώνει την Επιτροπή αναφορικά με την ημερομηνία υιοθέτησης του Προσχεδίου Μέτρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανακοινώσεις / κατευθυντήριες γραμμές / συστάσεις της Επιτροπής. (2) Το χρονικό διάστημα των (3) μηνών, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιό (1) δύναται να παραταθεί κατόπιν σχετικής αίτησης της Επιτροπής. (3) Στην περίπτωση όπου η Επιτροπή ή κάποια άλλη Εθνική Ρυθμιστική Αρχή υποβάλει παρατηρι1σεις στο κοινοποιημένο Προσχέδιο Μέτρων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Σύσταση Κοινοποίησης και στα εκάστοτε σχετικά κείμενα της Επιτροπής, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, ο Επίτροπος πριν από την υιοθέτηση του εν λόγω Προσχεδίου Μέτρων, λαμβάνει υπόψη και αντανακλά στην τελική μορφή της Απόφασης που εκδίδεται, τις παρατηρήσεις της Επιτροπή και των υπολοίπων Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Απόρριψη Προσχεδίου Μέτρων. 29. (1) Στην περίπτωση όπου το Προσχέδιο Μέτρων, εκτός των προτεινόμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, δεν γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή, ο Επίτροπος προβαίνει: (α) στις κατάλληλες τρoπ~πoιήσεις του Προσχεδίου Μέτρων που περιέχονται στη σχετική Απόφαση της Επιτροπής, ή (β) σε απόσυρση του προτεινόμενου Προσχεδίου Μέτρων και άμεση έναρξη επαναπροσδιορισμού και ανάλυσης της εξεταζόμενης Αγοράς, ανάλογα με την περίπτωση.

16 1243 (2) Στο βαθμό που η Επιτροπή κρίνει ότι οποιοδήποτε στοιχείο των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που προτείνονται βάσει του Προσχεδίου Μέτρων δεν είναι κατάλληλο ή δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, ο Επίτροπος θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. Προσχέδιο Μέτρων για Διακρατικές Αγορές. 30. Στην περίπτωση των διακρατικών αγορών, ο Επίτροπος συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών Μελών για την σύνταξη Προσχεδίου Μέτρων αναφορικά με την εξεταζόμενη διακρατική αγορά. Ο Επίτροπος μεριμνά δεόντως σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές όπως υποβάλει το εν λόγω Προσχέδιο Μέτρων στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Σύσταση Κοινοποιήσεων και τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές / συστάσεις / ανακοινώσεις της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. l\1έρος V. Λήψη Προσωρινών Μέτρων -Επίλυση διαφορών Προσωρινά Μέτρα. 31. Ο Επίτροπος δύναται, δυνάμει των. εξουσιών που του παρέχονται βάσει του Άρθρου 49(7) του Νόμου και κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που αναφέρονται στα Μέρη π, m και IV του παρόντος Διατάγματος, να επιβάλει προσωρινές και αναλογικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις με άμεση ισχύ σε Παροχέα ή Παροχείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να διασφαλισθούν ο ανταγωνισμός και τα συμφέροντα των καταναλωτών, σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται επείγον. Συνοδευτική Αιτιολογημένη Τεκμηρίωση για τα Προσωρινά Μέτρα. 32. Στην περίπτωση όπου ο Επίτροπος λάβει μέτρα, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του παρόντος Διατάγματος, τα εν λόγω μέτρα ανακοινώνονται άμεσα στην Επιτροπή και στις άλλες αρμόδιες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές συνοδευόμενα από πλήρη αιτιολογημένη τεκμηρίωση αναφορικά με την αναγκαιότητα λήψης προσωρινών μέτρων από τον Επίτροπο καθώς επίσης και με την αναλογικότητα των επιβαλλόμενων μέτρων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 34 του παρόντος Διατάγματος. Παράταση /Μονιμοποίησης Προσωρινών Μέτρων. 33. Ο Επίτροπος, κατόπιν της λήψης των προσωρινών μέτρων που αναφέρονται στο Άρθρο 31 του παρόντος Διατάγματος, εκκινεί άμεσα τις διαδικασίες που περιγράφονται στα Μέρη Π, ΠΙ και IV του παρόντος Διατάγματος προκειμένου να μονιμοποιήσει ή να παρατείνει την εφαρμογή των εν λόγω προσωρινών μέτρων. Μέτρα αναφορικά με Επίλυση Διαφορών. 34. Ο Επίτροπος δύναται, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 31 του παρόντος Διατάγματος και δυνάμει του Άρθρου 47(3) του Νόμου, να επιβάλει ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε Παροχέα ή Παροχείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

17 1244 (α) στις περιπτώσεις όπου η επιβολή των εν λόγω ρυθμιστικώυ υποχρεώσεων απορρέει από την άσκηση των εξουσιών του Επιτρόπου δυνάμει του Μέρους 7 του Νόμου αναφορικά με την επίλυση ενδοσυνοριακών διαφορών μεταξύ Παροχέων οι' οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (β) στις περιπτώσεις όπου η επιβολή των εν λόγω ρυθμιστικών υποχρεώσεων απορρέει από την άσκηση των εξουσιών του Επιτρόπου δυνάμει του Μέρους 7 του Νόμου αναφορικά με την επίλυση διασυνοριακών διαφορών μεταξύ Παροχέων. Μέρος VI. Τελικές Διατάξεις Τροποποιήσεις και Άρσεις Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων. 35. Ο Επίτροπος, όποτε κρίνει αναγκαία την τροποποίηση ή την άρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που έχει επιβάλει σε Παροχείς 11 την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε άλλους Παροχείς, ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται στα Μέρη π, m και IV του παρόντος Διατάγματος, με την επιφύλαξη του Μέρους ν του παρόντος Διατάγματος. Επανεξέταση Ανάλυσης Αγορών. 36. Για κάθε μια από τις αγορές ηλεkτρovιkών επικοινωνιών που ορίζονται από τον Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δυνάμει του άρθρου 46 (8) του Νόμου, ο Επίτροπος υποχρεούται να επανεξετάζει το πεδίο του ορισμού αγορών, την ακρίβεια της ανάλυσης του επιπέδου ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά και την καταλληλότητα των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται σε Παροχείς που καθορίζονται ως κωrέχοντες Σημαντική Ισχύ στην υπό εξέταση Αγορά, ανά τακτά XΡOVΙKά διαστήματα τα οποία δεν δύναται να υπερβαίνουν τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία υιοθέτησης της Απόφασης που ελήφθη σχετικά με την εν λόγω αγορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 28 του παρόντος Διατάγματος. Κυρώσεις 37. Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου και χωρίς περιορισμό των τυχών αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα δυνάμει αυτού εκδοθέντα Διατάγματα ή οι όροι της άδειας των παροχέων, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ' εφαρμογή του Διατάγματος περί Συλλογής Πληροφοριών και επιβολής Διοικητικού Προστίμου σε κάθε Παροχέα που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στο παρόν Διάταγμα. Έναρξη Ισχύος. 38. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 24 Κ.Δ.Π. 15/2005 Αρ. 3945,17.1.2005 Αριθμός 15 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΙ\ΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ!ΚΩΝ EmκOlί~ΩNIΩN ΚΑΙ TAXYΔPOl\ι1IΚΩN ΎllΉPEΣIΩN ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(6) l

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1192 Κ.Λ.Π. 141/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΡ..Ν ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (θ), 118 (2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ PYΘl\ΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ PYΘl\ΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1205 Κ.Δ.Π. 143/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 143 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\ΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 24 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5638 Κ.Δ.Π. 881/2003 Αρ. 3778, 5.12.2003 Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο - «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4217, 30/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4217, 30/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 30(Ι) του 2001 122(Ι) του 2001 139(Ι) του 2002 10(Ι) του 2003 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1937 Κ.Δ.Π. 327/2003

1937 Κ.Δ.Π. 327/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1936 Κ.Δ.Π. 327/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 327 Οι περί Υπολογισμού Κόστους και Τελών Αδεσμόποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου.

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα αναφορικά με την περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Για σκοπούς: εναρμόνισης των διαδικασιών περί του καθορισμού των λογιστικών συστημάτων, της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) Κ.Δ.Π.244/2014 Αρ.Εφ.4779, 09/5/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3564 Κ.Δ.Π. 433/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 433 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1173 Κ.Δ.Π. 139/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 139 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ίβ), 70(1} και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος,

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα