Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τοµέα της ασφάλισης ζηµιών, των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ στον τοµέα της ασφάλισης ζωής, της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τοµέα των επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ στον τοµέα των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), µε σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη φράση, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), σχετικά µε το κοινό σχέδιο που ενέκρινε στις 11 Μαΐου 1995 η επιτροπή συνδιαλλαγής, Εκτιµώντας: (1) ότι ορισµένα γεγονότα έδειξαν πως είναι ενδεδειγµένη η τροποποίηση ορισµένων σηµείων των οδηγιών του Συµβουλίου που προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις επενδύσεων σε κινητές αξίες, και οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), συγκεκριµένα δε των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ (4) και 89/646/ΕΟΚ, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ (5) και 92/49/ΕΟΚ, των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ (6) και 92/96/ΕΟΚ και των οδηγιών 93/22/ΕΟΚ (7) και 85/611/ΕΟΚ (8), µε σκοπό να ενισχυθεί το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας 7 ότι είναι ευκταία η θέσπιση παρεµφερών µέτρων στο σύνολο του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 7 (2) ότι οι οδηγίες αυτές καθορίζουν, µεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειµένου οι αρµόδιες αρχές να χορηγήσουν άδεια λειτουργίας, για την ανάληψη δραστηριότητας 7 (3) ότι οι αρµόδιες αρχές δεν θα πρέπει να χορηγούν ούτε να διατηρούν σε ισχύ άδεια λειτουργίας χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης, εάν οι στενοί δεσµοί που τη συνδέουν µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα είναι ικανοί να παρεµποδίσουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων 7 ότι οι χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας οφείλουν επίσης να παρέχουν ικανοποίηση στις αρµόδιες αρχές ως προς αυτό 7 (4) ότι ο παρεχόµενος από την παρούσα οδηγία ορισµός των «στενών δεσµών» αποτελείται από ελάχιστα κριτήρια και ότι αυτό δεν κωλύει τα κράτη µέλη να τον εφαρµόζουν και για περιπτώσεις µη προβλεπόµενες στον παρόντα ορισµό 7 (5) ότι µόνον η απόκτηση σηµαντικού ποσοστού του κεφαλαίου µιας εταιρείας δεν αποτελεί συµµετοχή η οποία λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εάν η απόκτηση αυτή γίνεται µόνον ως προσωρινή επένδυση η οποία δεν επιτρέπει την άσκηση επιρροής επί της δοµής και της οικονοµικής πολιτικής της επιχείρησης 7 (6) ότι στην ορθή εκπλήρωση της αποστολής των ελεγκτικών αρχών στον τοµέα της εποπτείας περιλαµβάνεται η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση που θα πρέπει να ασκείται επί χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης όταν αυτό το είδος εποπτείας προβλέπεται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου 7 ότι, σε αυτή την περίπτωση, οι αρχές από τις οποίες ζητείται η άδεια λειτουργίας πρέπει να µπορούν να εξακριβώνουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση της χρηµατοπιστωτικής αυτής επιχείρησης 7 1

2 (7) ότι οι αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης και του ελέγχου τον οποίο ασκεί το κράτος µέλος καταγωγής, απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να µη χορηγούν ή να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν στοιχεία, όπως το περιεχόµενο του προγράµµατος δραστηριοτήτων, ο τόπος άσκησης των δραστηριοτήτων ή οι πράγµατι ασκούµενες δραστηριότητες δείχνουν σαφώς ότι η χρηµατοπιστωτική επιχείρηση προτίµησε να υπαχθεί στο νοµικό σύστηµα ενός κράτους µέλους για να αποφύγει την υπαγωγή της σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε άλλο κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το µεγαλύτερο τµήµα των δραστηριοτήτων της 7 ότι µια χρηµατοπιστωτική επιχείρηση η οποία είναι νοµικό πρόσωπο πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική της έδρα 7 ότι µια χρηµατοπιστωτική επιχείρηση η οποία δεν είναι νοµικό πρόσωπο πρέπει να έχει κεντρική διοίκηση στο κράτος µέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας 7 ότι, εξάλλου, τα κράτη µέλη πρέπει να απαιτούν από τη χρηµατοπιστωτική επιχείρηση να έχει την κεντρική της διοίκηση οπωσδήποτε στο κράτος µέλος καταγωγής της και όντως να ασκεί εκεί δραστηριότητα 7 (8) ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των αρχών ή οργανισµών που, ως εκ των καθηκόντων τους, συµβάλλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 7 ότι, για να διαφυάσσεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που διαβιβάζονται, ο κατάλογος των αποδεκτών τους πρέπει να παραµένει αυστηρά περιοριστικός 7 (9) ότι ορισµένες πράξεις, όπως π.χ. οι απάτες και τα εγκλήµατα των προσώπων που είναι κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών, ακόµη και όταν δεν αφορούν χρηµατοπιστωτικές αλλά άλλου είδους επιχειρήσεις, είναι ικανές να επηρεάσουν τη σταθερότητα και το αδιάβλητο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 7 (10) ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών 7 (11) ότι, οσάκις προβλέπεται ότι οι πληροφορίες δεν µεταδίδονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών, οι αρχές αυτές µπορούν, κατά περίπτωση, να εξαρτήσουν τη συγκατάθεσή τους από την τήρηση συγκεκριµένων όρων 7 (12) ότι θα πρέπει επίσης να επιτραπεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ, αφενός, των αρµόδιων αρχών και, αφετέρου, των κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισµών µε ανάλογη αποστολή, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής, κατά περίπτωση δε, και άλλων δηµοσίων αρχών επιφορτισµένων µε την εποπτεία των συστηµάτων πληρωµών 7 (13) ότι θα πρέπει να εισαχθεί στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ το ίδιο καθεστώς επαγγελµατικού απορρήτου για τις αρχές τις επιφορτισµένες µε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και µε την εποπτεία των ΟΣΕΚΑ και των επιχειρήσεων που συµβάλλουν στη δραστηριότητά τους, αλλά και οι ίδιες δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών µε τις προβλεπόµενες για τις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και µε την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 7 (14) ότι η παρούσα οδηγία συντονίζει, κατά τα οριζόµενα στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ, το σύνολο των διατάξεων που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρχών για όλον το χρηµατοπιστωτικό τοµέα 7 (15) ότι, για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων καθώς και για την προστασία των πελατών των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο ελεγκτής οφείλει να ενηµερώνει ταχέως τις αρµόδιες αρχές όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, λάβει γνώση, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, ορισµένων γενονότων, τα οποία είναι ικανά να επηρεάσουν σοβαρά τη χρηµατοπιστωτική κατάσταση ή τη διοικητική και λογιστική οργάνωση της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης 7 (16) ότι, λαµβανοµένου υπόψη του επιδιωκόµενου στόχου, είναι ευκταίο τα κράτη µέλη να προβλέψουν ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση, οσάκις τα γεγονότα αυτά διαπιστώνονται από έναν ελεγκτή κατά την εκπλήρωση της αποστολής του σε µια επιχείρηση που έχει στενούς δεσµούς µε µια χρηµατοπιστωτική επιχείρηση 7 2

3 (17) ότι η υποχρέωση που επιβάλλεται στους ελεγκτές να ανακοινώνουν, ενδεχοµένως, στις αρµόδιες αρχές, σχετικά µε µια χρηµατοπιστωτική επιχείρηση, ορισµένα γεγονότα ή αποφάσεις που διαπίστωσαν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους σε µια µη χρηµατοπιστωτική επιχείρηση δεν µεταβάλλει από µόνη της το χαρακτήρα της αποστολής τους σ' αυτήν την επιχείρηση, ούτε τον τρόπο µε τον οποίο οφείλουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους έναντι της επιχείρησης αυτής 7 (18) ότι η θέσπιση της παρούσας οδηγίας αποτελεί το καταλληλότερο µέσο για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων, και ιδίως της ενίσχυσης των εξουσιών των αρµόδιων αρχών 7 ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούµενο για την επίτευξη αυτών των στόχων και δεν υπερβαίνει τα προς τούτο αναγκαία, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Οσάκις οι λέξεις «χρηµατοπιστωτική επιχείρηση» χρησιµοποιούνται στην παρούσα οδηγία, αντικαθίστανται από: - «πιστωτικό ίδρυµα», όταν η παρούσα οδηγία τροποποιεί τις οδηγίες 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ, - «ασφαλιστική επιχείρηση», όταν η παρούσα οδηγία τροποποιεί τις οδηγίες 73/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ, - «επιχείρηση επενδύσεων», όταν η παρούσα οδηγία τροποποιεί την οδηγία 93/22/ΕΟΚ, - «οργανισµός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή µια επιχείρηση που συµβάλλει στη δραστηριότητά του», όταν η παρούσα οδηγία τροποποιεί την οδηγία 85/611/ΕΟΚ. Άρθρο 2 1. Προστίθεται ο ακόλουθος ορισµός: - στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, ως πέµπτη περίπτωση, - στο άρθρο 1 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ, ως στοιχείο ιβ), - στο άρθρο 1 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, ως στοιχείο ιγ), - στο άρθρο 1 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, ως σηµείο 15: «"στενοί δεσµοί": η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µέσω: α) συµµετοχής, δηλαδή της άµεσης ή δι'ενός δεσµού ελέγχου, κατοχής του 20 % ή άνω των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης ή β) δεσµού ελέγχου, δηλαδή µέσω του δεσµού που υπάρχει µεταξύ µιας µητρικής επιχείρησης και µιας θυγατρικής, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (*) ή µέσω µιας σχέσης της ίδιας φύσεως, µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και µιας επιχείρησης 7 κάθε θυγατρική επιχείρηση µιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται και αυτή ως θυγατρική της µητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων. Θεωρείται επίσης ότι δηµιουργεί στενούς δεσµούς µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων φυσικών ή νοµικών, µια κατάσταση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά συνδέονται σταθερά µε το αυτό πρόσωπο διά δεσµού ελέγχου. (*) ΕΕ αριθ. L 193 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/605/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 317 της , σ. 60).» 2. Προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: - στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, - στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, - στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, - στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ: 3

4 «Επιπλέον, όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν την άδεια λειτουργίας µόνον όταν οι δεσµοί αυτοί δεν παρεµποδίζουν την ορθή άσκηση της αποστολής τους στον τοµέα της εποπτείας. Οι αρµόδιες αρχές αρνούνται επίσης την άδεια εάν οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία η επιχείρηση έχει στενούς δεσµούς, ή δυσχέρειες σχετικές µε την εφαρµογή τους, παρεµποδίζουν την ορθή εκπλήρωση της αποστολής τους στον τοµέα της εποπτείας. Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις να τους παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούν ώστε να µπορούν οι αρχές αυτές να βεβαιώνονται ότι τηρούνται πάντοτε οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.» Άρθρο 3 1. Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 8 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ και στο άρθρο 8 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ: «1α. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να έχουν την κεντρική τους διοίκηση στο ίδιο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική τους έδρα.» 2. Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 3 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ: «2α. Τα κράτη µέλη απαιτούν: - από τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι νοµικά πρόσωπα και έχουν, σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, καταστατική έδρα, να βρίσκεται η κεντρική τους διοίκηση στο ίδιο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική τους έδρα, - από τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, να ευρίσκεται η κεντρική τους διοίκηση στο κράτος µέλος που χορήγησε την άδεια λειτουργίας τους, και µέσα στο οποίο όντως λειτουργούν.» Άρθρο 4 1. Στο άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «5α. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών και: - των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των οργάνων τα οποία συµµετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και σε άλλες παρεµφερείς διαδικασίες ή - των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των προσώπων τα οποία είναι επιφορτισµένα µε το νοµικό έλεγχο των λογαριασµών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή - των ανεξάρτητων αναλογιστών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν δυνάµει του νόµου έλεγχο επ' αυτών καθώς και των οργάνων που είναι επιφορτισµένα µε την εποπτεία των αναλογιστών αυτών. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο απαιτούν τη συνδροµή των ακόλουθων τουλάχιστον προϋποθέσεων: - οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής εποπτείας ή του καθήκοντος ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, - οι πληροφορίες που λαµβάνονται σ' αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, - όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν µεταδίδονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που κοινολόγησαν τις εν λόγω πληροφορίες, και, στην περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη την ταυτότητα των αρχών, προσώπων ή οργάνων τα οποία µπορούν να δέχονται τις πληροφορίες δυνάµει της παρούσας παραγράφου.» 4

5 2. Στο άρθρο 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ και στο άρθρο 25 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «5α. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών και: - των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των οργάνων τα οποία συµµετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και σε άλλες παρεµφερείς διαδικασίες ή - των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το νοµικό έλεγχο των λογαριασµών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, απαιτούν τη συνδροµή των ακόλουθων τουλάχιστον προϋποθέσεων: - οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής εποπτείας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, - οι πληροφορίες που λαµβάνονται σε αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, - όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν µεταδίδονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που κοινολόγησαν τις εν λόγω πληροφορίες, και, εάν συντρέχει η περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη την ταυτότητα των αρχών που µπορούν να δέχονται τις πληροφορίες δυνάµει της παρούσας παραγράφου.» 3. Στο άρθρο 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, στο άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ, στο άρθρο 25 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «5β. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη, προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιάβλητου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των αρχών ή οργάνων που είκαι εκ του νόµου αρµόδια για τον εντοπισµό των παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών και για τη διερεύνηση των παραβάσεων αυτών. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, απαιτούν τη συνδροµή των ακόλουθων τουλάχιστον προϋποθέσεων: - οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, - οι πληροφορίες που λαµβάνονται σ'αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, - όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν µπορούν να κοινολογηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που κοινολόγησαν αυτές τις πληροφορίες, και, στην περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Εάν, σ' ένα κράτος µέλος, οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προβαίνουν στον εντοπισµό ή τη διερεύνηση παραβάσεων χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες εντεταλµένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, η βάσει του πρώτου εδαφίου δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών µπορεί να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο. Για την εφαρµογή της τελευταίας περίπτωσης του δευτέρου εδαφίου, οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές, οι οποίες κοινολόγησαν τις πληροφορίες, την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόµενο της εντολής των προσώπων στα οποία θα διαβιβασθούν οι εν λόγω πληροφορίες. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη την ταυτότητα των αρχών ή των οργάνων που µπορούν να δέχονται τις πληροφορίες δυνάµει της παρούσας παραγράφου. 5

6 Πριν από τις 31 εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.» 4. Στο άρθρο 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ και στο άρθρο 25 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζουν τις αρµόδιες αρχές να διαβιβάζουν: - στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισµούς µε παρόµοια αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής, - ενδεχοµένως, σε άλλες δηµόσιες αρχές επιφορτισµένες µε την εποπτεία των συστηµάτων πληρωµής, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους ούτε εµποδίζουν τις εν λόγω αρχές ή οργανισµούς να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 4. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται σ' αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.» 5. Στο άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «5γ. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξουσιοδοτούν τις αρµόδιες αρχές να διαβιβάζουν: - στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισµούς µε παρόµοια αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής, - ενδεχοµένως, σε άλλες δηµόσιες αρχές επιφορτισµένες µε την εποπτεία των συστηµάτων πληρωµής, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, και να επιτρέπουν στις εν λόγω αρχές ή οργανισµούς να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 4. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται σ' αυτό το πλαίσιο υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.» 6. Στο άρθρο 12 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8: «8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζουν τις αρµόδιες αρχές να ανακοινώνουν τις πληροφορίες, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, σε συµψηφιστικό επιµελητήριο ή άλλο παρόµοιο οργανισµό αναγνωρισµένο από το εθνικό δίκαιο να παρέχει υπηρεσίες συµψηφισµού ή διακανονισµού συµβάσεων σε αγορά του κράτους µέλους τους, εάν θεωρούν ότι η ανακοίνωση αυτή είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των οργανισµών αυτών, σε σχέση µε παραβάσεις, έστω και δυνητικές, παρεµβαινόντων στην αγορά αυτή. Οι πληροφορίες οι λαµβανόµενες στο πλαίσιο αυτό υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εντούτοις, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι βάσει της παραγράφου 2 λαµβανόµενες πληροφορίες να µην µπορούν να κοινολογηθούν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών οι οποίες κοινολόγησαν τις πληροφορίες.» 7. Στο άρθρο 50 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασµό των αρµόδιων καθώς και οι εντεταλµένοι από τις αρµόδιες αρχές ελεγκτές λογαριασµών ή εµπειρογνώµονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εµπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες τα πρόσωπα αυτά δέχονται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν µπορούν να κοινολογηθούν σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή παρά µόνον υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή, µη επιτρέπουσα τον προσδιορισµό της ταυτότητας µεµονωµένων ΟΣΕΚΑ ή εταιρειών διαχείρισης ή θεµατοφυλάκων, (που εφεξής καλούνται "επιχειρήσεις που συµβάλλουν στη δραστηριότητά τους", µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο. Εάν όµως ένας ΟΣΕΚΑ ή µια επιχείρηση που συµβάλλει στη δραστηριότητά του κηρυχθεί σε πτώχευση ή διαταχθεί η αναγκαστική εκκαθάριση τους µε δικαστική απόφαση, οι εµπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους που συµµετέχουν στις προσπάθειες διάσωσής του µπορούν να κοινολογηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εµπορικού δικαίου. 6

7 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εµποδίζουν τις αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας και των άλλων οδηγιών που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ ή τις επιχειρήσεις που συµβάλλουν στη δραστηριότητά τους. Οι πληροφορίες, αυτές υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών συµφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µόνον εφόσον οι γνωστοποιούµενες πληροφορίες καλύπτονται από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 5. Οι αρµόδιες αρχές οι οποίες λαµβάνουν εµπιστευτικές πληροφορίες, δυνάµει των παραγράφων 2 ή 3, µπορούν να τις χρησιµοποιούν µόνον κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: - προκειµένου να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας εκ µέρους των ΟΣΕΚΑ ή των επιχειρήσεων που συµβάλλουν στη δραστηριότητά τους, και να διευκολύνουν τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, ή - για να επιβάλουν κυρώσεις ή - στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης αρµόδιας αρχής ή - στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί, βάσει του άρθρου 51 παράγραφος Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 δεν εµποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών: α) στο εσωτερικό κράτους µέλους, στο οποίο υπάρχουν πλείονες αρµόδιες αρχές ή β) τόσο στο εσωτερικό κράτους µέλους όσο και µεταξύ κρατών µελών, µεταξύ των αρµόδιων αρχών και: - των αρχών που έχουν δηµόσια εξουσία για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, καθώς και των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών αγορών, - των οργάνων που συµµετέχουν στην εκκαθάριση, την πτώχευση και σε άλλες παρεµφερείς διαδικασίες των ΟΣΕΚΑ και των επιχειρήσεων που συµβάλλουν στη δραστηριότητά τους, - των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το νοµικό έλεγχο των λογαριασµών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, για την εκπλήρωση της αποστολής τους στον τοµέα της εποπτείας. εν εµποδίζουν επίσης τη διαβίβαση, στους οργανισµούς τους επιφορτισµένους µε τη διαχείριση συστηµάτων αποζηµίωσης, των αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, µεταξύ των αρµοδίων αρχών και: - των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των οργάνων τα οποία συµµετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και σε άλλες παρεµφερείς διαδικασίες ή - των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το νοµικό έλεγχο των λογαριασµών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου απαιτούν τη συνδροµή των ακόλουθων τουλάχιστον προϋποθέσεων: - οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, - οι λαµβανόµενες στο πλαίσιο αυτό πληροφορίες υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, - όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν µπορούν να κοινολογηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που κοινολόγησαν τις εν λόγω πληροφορίες και, στην 7

8 περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι εν λόγω αρµόδιες αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη την ταυτότητα των αρχών οι οποίες µπορούν να δέχονται τις πληροφορίες δυνάµει της παρούσας παραγράφου. 8. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5, τα κράτη µέλη, προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιάβλητου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των αρχών ή οργάνων που είναι εκ του νόµου αρµόδια για τον εντοπισµό και τη διερεύνηση των παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας του πρώτου εδαφίου, απαιτούν τη συνδροµή των ακόλουθων τουλάχιστον προϋποθέσεων: - οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, - οι λαµβανόµενες στο πλαίσιο αυτό πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, - όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν µπορούν να κοινολογηθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που κοινολόγησαν αυτές τις πληροφορίες και, στην περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι εν λόγω αρµόδιες αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Εάν, σ'ένα κράτος µέλος, οι αρχές ή τα όγρανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προβαίνουν στον εντοπισµό ή τη διερεύνηση παραβάσεων χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες εντεταλµένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, η βάσει του πρώτου εδαφίου δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών µπορεί να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο. Για την εφαρµογή της τελευταίας περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου, οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές, οι οποίες κοινολόγησαν τις πληροφορίες, την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόµενο της εντολής των προσώπων στα οποία θα διαβιβασθούν οι εν λόγω πληροφορίες. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη την ταυτότητα των αρχών ή των οργάνων που µπορούν να δέχονται τις πληροφορίες βάσει της παρούσας παραγράφου. Πριν από τις 31 εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζουν µια αρµόδια αρχή να διαβιβάζει στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισµούς µε ανάλογη αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ούτε εµποδίζουν τις εν λόγω αρχές ή οργανισµούς να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που αυτές χρειάζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 5. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται στο πλαίσιο αυτό υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζουν τις αρµόδιες αρχές να ανακοινώνουν τις πληροφορίες, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5, σε συµψηφιστικό επιµελητήριο ή άλλο παρόµοιο οργανισµό αναγνωρισµένο από το εθνικό δίκαιο να παρέχει υπηρεσίες συµψηφισµού ή διακανονισµού συµβάσεων σε αγορά του κράτους µέλους τους, εάν θεωρούν την ανακοίνωση αυτή αναγκαία για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των οργανισµών αυτών, σε σχέση µε παραβάσεις, έστω και δυνητικές, παρεµβαινόντων στην αγορά αυτή. Οι πληροφορίες οι λαµβανοµένες στο πλαίσιο αυτό, υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εντούτοις, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι βάσει της παραγράφου 3 λαµβανόµενες πληροφορίες να µην µπορούν να κοινολογηθούν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχόν οι οποίες κοινολόγησαν τις εν λόγω πληροφορίες. 11. Επιπλέον, παρά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν, δυνάµει νοµοθετικών διατάξεων, την ανακοίνωση ορισµένων πληροφοριών σε άλλες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησής τους που είναι υπεύθυνες για τη νοµοθεσία περί εποπτείας των ΟΣΕΚΑ και των 8

9 επιχειρήσεων που συµβάλλουν στη δραστηριότητά τους, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και στους επιθεωρητές που είναι εντεταλµένοι από τις εν λόγω υπηρεσίες. Ωστόσο, η παροχή αυτών των πληροφοριών επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους προληπτικού ελέγχου. Εντούτοις, τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι πληροφορίες που λαµβάνονται δυνάµει των παραγράφων 3 και 6 δεν µπορούν ουδέποτε να αποτελέσουν αντικείµενο των ανακοινώσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που ανακοίνωσαν αυτές τις πληροφορίες.» Άρθρο 5 Εισάγονται οι ακόλουθες διατάξεις: - στην οδηγία 77/780/ΕΟΚ άρθρο 12α, - στην οδηγία 92/49/ΕΟΚ άρθρο 16α, - στην οδηγία 92/96/ΕΟΚ άρθρο 15α, - στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ άρθρο 25α, - στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ άρθρο 50α, οι οποίες έχουν ως εξής: «1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν τουλάχιστον ότι: α) κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ (*), το οποίο ασκεί σε µια χρηµατοπιστωτική επιχείρηση την αποστολή που περιγράφεται στο άρθρο 51 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ (**), στο άρθρο 37 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή στο άρθρο 31 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή κάθε άλλη νόµιµη αποστολή, υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στις αρµόδιες αρχές κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά την επιχείρηση αυτή, των οποίων έλαβε γνώση κατά την άσκηση της αποστολής αυτής, και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν: - ν'αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, - να θίξουν τη συνέχεια της εκµετάλλευσης της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης ή - να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων 7 β) η ίδια υποχρέωση ισχύει για το αυτό πρόσωπο όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβε γνώση στα πλαίσια µιας αποστολής όπως αναφέρεται στο στοχείο α), η οποία εκπληρούται σε µια επιχείρηση που έχει στενούς δεσµούς απορρέοντες από δεσµό ελέγχου µε τη χρηµατοπιστωτική επιχείρηση στην οποία το πρόσωπο αυτό εκπληρώνει την προαναφερόµενη αποστολή. 2. Η καλή τη πίστει κοινολόγηση στις αρµόδιες αρχές, γεγονότων ή αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισµού κοινολόγησης πληροφοριών που επιβάλλεται συµβατικώς ή από νοµοθετική, καινονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά. (*) ΕΕ αριθ. L 126 της , σ. 20. (**) ΕΕ αριθ. L 222 της , σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/605/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 317 της , σ. 60).» Άρθρο 6 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 18 Ιουλίου Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 9

10 Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 7 Η παραούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος K. H NSCH Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος M. BARNIER (1) ΕΕ αριθ. C 229 της , σ. 10. (2) ΕΕ αριθ. C 52 της , σ. 15. (3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της , σ. 61). Κοινή θέση του Συµβουλίου της 6ης Ιουνίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 213 της , σ. 29). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 323 της , σ. 56). (4) ΕΕ αριθ. L 322 της , σ. 30. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/646/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 386 της , σ. 1). (5) ΕΕ αριθ. L 228 της , σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/49/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 228 της , σ. 1). (6) ΕΕ αριθ. L 63 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/96/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 360 της , σ. 1). (7) ΕΕ αριθ. L 141 της , σ. 27. (8) ΕΕ αριθ. L 375 της , σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/220/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 100 της , σ. 31). 10

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2014 EL L 300/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

5455/02 ZAC/as DG H II EL

5455/02 ZAC/as DG H II EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2002 (OR. en) 5455/02 EUROPOL 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου και του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994) Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010 Άρθρο 1 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ L 126 της , σ. 1 έως 59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ΕΕ L 126 της , σ. 1 έως 59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) 32000L0012 Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 22-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/22-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 106 της 14/04/1994 σ. 0022 Πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες 92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 28/01/1992 σ. 0032-0033 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 302/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 41/20 Ο ΗΓΙΑ 2001/107/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. χρήµατος.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. χρήµατος. L 275/39 Ο ΗΓΙΑ 2000/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 87/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις 14 εκεµβρίου 1994)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις 14 εκεµβρίου 1994) Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ /* COM/94/585 Τελικό - COD 94/0471 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 382 της 31/12/1994 σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/70 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/72/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2002 (OR. en) 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 SURE 34 CODEC 834 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.10.2008 C 251/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.9.2007 COM(2007) 525 τελικό 2007/0192 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: Με ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2001 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0273/1999 29/11/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (EK) αριθ..../1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 15 Νοεµβρίου 1999για την έκδοση Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα