ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική της αρμοδιότητα στις 4 Νοεμβρίου Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ 1, η ΕΕ αναθέτει στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσπίζει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Ο ΕΕΜ είναι ένα σύστημα τραπεζικής εποπτείας που περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και είναι επιφορτισμένο με την προληπτική εποπτεία στις συμμετέχουσες χώρες. Η ΕΚΤ θα ασκεί εποπτεία στις σημαντικές τράπεζες και οι ΕΑΑ στις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, η δε ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ. Ο κανονισμός ΕΕΜ τέθηκε σε ισχύ στις 3 Νοεμβρίου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ; ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; Ο κανονισμός ΕΕΜ απαιτεί ρητά από την ΕΚΤ τη θέσπιση και κοινοποίηση πλαισίου για τον καθορισμό των όρων συνεργασίας της ίδιας με τις ΕΑΑ εντός του ΕΕΜ. Ενόψει τούτου και σε διαβούλευση με τις εν λόγω αρχές, η ΕΚΤ εκπόνησε το παρόν σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ και περιλαμβάνει διατάξεις που έχουν άμεση εφαρμογή στις τράπεζες. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ, το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο πρέπει πρώτα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το τελικό κείμενο του κανονισμού πρέπει να δημοσιευθεί μέχρι τις 4 Μαΐου Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΕΕ L 287, , σελ

2 3 ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΕΜ; Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο περιέχει κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του ΕΕΜ που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αρχές και την οργάνωση του ΕΕΜ, τη μέθοδο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χαρακτηρισμό μιας τράπεζας ως σημαντικής, τις διακριτές διαδικασίες εποπτείας των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών τραπεζών και τις κοινές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αμφότερες τις ως άνω κατηγορίες τραπεζών, τις διαδικασίες που διέπουν τη στενή συνεργασία με κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ που αποφασίζουν να προσχωρήσουν στον ΕΕΜ, διοικητικές κυρώσεις και μεταβατικές διατάξεις. Άλλοι σημαντικοί κανόνες θα περιληφθούν σε ξεχωριστές νομικές πράξεις (δηλαδή στο σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη, στον εσωτερικό κανονισμό του Εποπτικού Συμβουλίου, στις τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, στους εσωτερικούς κανόνες σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και εποπτικών καθηκόντων). 4 ΠΟΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ Η ΕΚΤ; Η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τις σημαντικές τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στις συμμετέχουσες χώρες. Η διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών τραπεζών απορρέει από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα εποπτεύει τον τραπεζικό τομέα σε συνεργασία με τις ΕΑΑ. Οι σημαντικές τράπεζες θα περιλαμβάνουν περίπου 130 τραπεζικούς ομίλους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 85% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας τράπεζας ως σημαντικής εξηγούνται στη συνέχεια. Οι ΕΑΑ θα εποπτεύουν άμεσα όλες τις υπόλοιπες τράπεζες στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ η ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ. Όποτε κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών προτύπων εποπτείας, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει να ασκεί άμεση εποπτεία και σε λιγότερο σημαντικές τράπεζες. 5 ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; Η ΕΚΤ θα αξιολογεί όλες τις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στις συμμετέχουσες χώρες, σε συνεργασία με τις ΕΑΑ και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο. Ο χαρακτηρισμός ορισμένης τράπεζας ως σημαντικής συναρτάται προς τους ακόλουθους παράγοντες: i) τη συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του, ii) τη 2

3 σημασία του για την οικονομία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο ή της ΕΕ συνολικά, iii) το φάσμα των διασυνοριακών του συναλλαγών, iv) το αν έχει ζητήσει ή λάβει δημόσια χρηματοδοτική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ) και v) το αν ανήκει στις τρεις σημαντικότερες τράπεζες της οικείας χώρας. Μια τράπεζα θα χαρακτηρίζεται σημαντική, εφόσον πληροί οποιοδήποτε από τα πέντε αυτά κριτήρια. 6 ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ; Η ΕΚΤ θα αποφασίσει ποιες τράπεζες είναι σημαντικές και θα τις ενημερώσει τουλάχιστον δύο μήνες προτού αναλάβει πλήρως τα προληπτικά εποπτικά της καθήκοντα (βλ. ερώτηση 1 παραπάνω). Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις προτού η ΕΚΤ λάβει την απόφασή της. Στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ θα δημοσιευθεί κατάλογος των σημαντικών τραπεζών που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, καθώς επίσης και κατάλογος των λιγότερο σημαντικών τραπεζών στον οποίον θα προσδιορίζεται και η ΕΑΑ που θα τις εποπτεύει. Αμφότεροι οι κατάλογοι θα ενημερώνονται τακτικά και τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Οι αποφάσεις που ταξινομούν μια τράπεζα ως σημαντική ή λιγότερο σημαντική υπόκεινται σε ετήσια επανεξέταση. Εάν μια σημαντική τράπεζα παύει να πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια σπουδαιότητας για τρία συναπτά ημερολογιακά έτη, η ευθύνη για την άμεση εποπτεία της περιέρχεται στην οικεία ΕΑΑ. Αντίστοιχα, εάν διαπιστωθεί ότι μια λιγότερο σημαντική τράπεζα πληροί οποιοδήποτε από τα εν λόγω κριτήρια, αυτή θα θεωρείται σημαντική. Η μεταβολή στο εποπτικό καθεστώς μιας τράπεζας μπορεί να επέρχεται και σε πιο πρώιμο στάδιο υπό εξαιρετικές περιστάσεις, όταν δηλαδή καθίσταται σαφές ότι αυτή δεν πρόκειται να πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια σπουδαιότητας (π.χ. εάν η συνολική αξία του ενεργητικού της υποχωρήσει κάτω από το προβλεπόμενο όριο λόγω της πώλησης σημαντικού τμήματός της). 7 ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Η ΕΚΤ ΚΑΙ ΟΙ ΕΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ; Ο ΕΕΜ αποτελεί ένα ενοποιημένο σύστημα που περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ. Ως προς συγκεκριμένα καθήκοντα η ΕΚΤ διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εποπτεία λιγότερο σημαντικών τραπεζών και οι ΕΑΑ στην εποπτεία σημαντικών τραπεζών (βλ. ερώτηση 8 παρακάτω). Συνεπώς, η ομαλή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ είναι πρωταρχικής 3

4 σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΕΜ. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο αναφέρεται σε καθήκον καλόπιστης συνεργασίας και υποχρεώνει την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ένας τρόπος ενίσχυσης της συνεργασίας στο πλαίσιο της εποπτείας των σημαντικών τραπεζών είναι η σύσταση μικτών εποπτικών ομάδων (βλ. ερώτηση 10 παρακάτω). Εξάλλου, κατά την εκτέλεση των προληπτικών της καθηκόντων η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει τις ΕΑΑ να κάνουν χρήση των εξουσιών τους (κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο εθνικό δίκαιο) και να λάβουν μέτρα σε περίπτωση που η ίδια η ΕΚΤ είναι μεν επιφορτισμένη με συγκεκριμένο καθήκον, αλλά δεν διαθέτει τη σχετική εξουσία. Μια άλλη μορφή συνεργασίας θα είναι οι ανταλλαγές και αποσπάσεις προσωπικού μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ, καθώς και μεταξύ ΕΑΑ. 8 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΑΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Αν και οι σημαντικές τράπεζες θα εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, ρόλο στην εποπτεία τους θα έχουν και οι ΕΑΑ. Δεδομένης της εκτενούς εποπτικής εμπειρίας τους και της γεωγραφικής τους εγγύτητας προς τις τράπεζες, οι ΕΑΑ θα συνδράμουν την ΕΚΤ στην εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων: θα εκπονούν σχέδια αποφάσεων στους τομείς εποπτικής αρμοδιότητας της ΕΚΤ, θα βοηθούν στην άσκηση πρόσθετων εποπτικών καθηκόντων (όπως η παρακολούθηση του βαθμού έκθεσης των τραπεζών σε κινδύνους σε ημερήσια βάση, ο έλεγχος των ικανοτήτων και της ακεραιότητας των μελών των διοικητικών οργάνων και άλλες ελεγκτικές δραστηριότητες), θα συμμετέχουν ενεργά στις μικτές εποπτικές ομάδες και θα συνδράμουν την ΕΚΤ στις διαδικασίες εκτέλεσης. Η ΕΚΤ θα επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος και θα εκτελεί συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα όσον αφορά λιγότερο σημαντικές τράπεζες (βλ. ερώτηση 9). Η ΕΚΤ μπορεί επίσης να ασκεί τις εποπτικές της εξουσίες επί λιγότερο σημαντικών τραπεζών (δηλαδή να ζητεί πληροφορίες και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις). Επιπλέον, οι ΕΑΑ θα κρατούν την ΕΚΤ ενήμερη για την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών τραπεζών που οι ίδιες θα ασκούν (σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια που θα καθορίζει η ΕΚΤ και που θα λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό έκθεσης της τράπεζας σε κινδύνους και τον αντίκτυπό του στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα), ιδίως όσον αφορά ουσιαστικές εποπτικές διαδικασίες και τα σχέδια ουσιαστικών εποπτικών αποφάσεων. Οι ΕΑΑ υποχρεούνται εξάλλου να κρατούν την 4

5 ΕΚΤ ενήμερη για κάθε απότομη και μείζονα επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας λιγότερο σημαντικής τράπεζας. Ακόμη, η ΕΚΤ θα έχει το δικαίωμα να εκδίδει κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές ή γενικές οδηγίες προς τις ΕΑΑ και θα μπορεί να αναλαμβάνει την άμεση εποπτεία μίας ή περισσότερων λιγότερο σημαντικών τραπεζών, εάν το κρίνει αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών προτύπων εποπτείας. Ο κανονισμός ΕΕΜ και το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο δεν επηρεάζουν τα εποπτικά καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕΜ. Έτσι, καθήκοντα όπως τα σχετικά με την προστασία καταναλωτή και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα εξακολουθήσουν να ασκούνται από τις εθνικές αρχές. 9 ΠΟΙΑ ΑΡΧΗ ΘΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και για την αξιολόγηση της απόκτησης ειδικών συμμετοχών από αυτά (κοινές διαδικασίες). Και οι ΕΑΑ θα συνδράμουν την ΕΚΤ στο πλαίσιο των κοινών αυτών διαδικασιών, λαμβάνοντας τις αιτήσεις αδειοδότησης και απόκτησης ειδικών συμμετοχών και εκπονώντας σχέδια αποφάσεων ή προτάσεων αντίστοιχα, βάσει δικής τους αρχικής αξιολόγησης της εκάστοτε αίτησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Εφόσον μια ΕΑΑ διαπιστώνει ότι ορισμένη αίτηση δεν είναι σύμφωνη με το εθνικό δίκαιο, την απορρίπτει και ενημερώνει την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται από τις προτάσεις των ΕΑΑ, αλλά θα βασίζει την απόφασή της σε δική της αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. 10 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ; Οι μικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) είναι επιχειρησιακές ομάδες εντός του ΕΕΜ, οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με την άσκηση της εποπτείας των σημαντικών τραπεζών σε ημερήσια βάση και θα αποτελούν μία από τις βασικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ. Για κάθε σημαντική τράπεζα θα συσταθεί μία ομάδα αποτελούμενη από μέλη του προσωπικού τόσο των ΕΑΑ που εμπλέκονται στην εποπτεία της συγκεκριμένης τράπεζας όσο και της ΕΚΤ. Τον συντονισμό της ομάδας θα αναλάβει η ΕΚΤ με τη συνδρομή υποσυντονιστή προερχόμενου από κάθε ΕΑΑ. Τα βασικά καθήκοντα των ΜΕΟ θα περιλαμβάνουν τη διενέργεια της ανάλυσης κινδύνου της εποπτευόμενης μονάδας ή ομίλου και την εκπόνηση προτάσεων για το εποπτικό πρόγραμμα και τα κατάλληλα εποπτικά μέτρα. 5

6 Οι ΜΕΟ θα μεριμνούν εξάλλου για τον συντονισμό των ομάδων που διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις. 11 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤ; Σε σύγκριση με τις εθνικές αρχές, η ΕΚΤ μπορεί να εφαρμόζει υψηλότερες απαιτήσεις σχετικά με τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και αυστηρότερα μέτρα προς αντιμετώπιση συστημικών ή μακροπροληπτικών κινδύνων σε επίπεδο τράπεζας, στο βαθμό που αυτά συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες του οικονομικού κύκλου σε εγχώριο επίπεδο. Όποτε η ΕΚΤ κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή υψηλότερων απαιτήσεων σχετικά με τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ή τη λήψη αυστηρότερων μέτρων προς αντιμετώπιση συστημικών ή μακροπροληπτικών κινδύνων, θα συνεργάζεται στενά με τις ΕΑΑ στις οικείες χώρες και πριν από τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης θα κοινοποιεί σε αυτές τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Παρομοίως, οι ΕΑΑ που λαμβάνουν μακροπροληπτικά μέτρα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ θα ειδοποιούν εκ των προτέρων την ΕΚΤ. 12 ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; Η ΕΚΤ θα ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας, ιδίως κατά τη λήψη μικροπροληπτικών εποπτικών αποφάσεων. Κάθε τράπεζα που υπόκειται σε εποπτική διαδικασία θα διαθέτει τα ειδικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις διοικητικές διαδικασίες. Μια τράπεζα μπορεί να ζητήσει την κίνηση εποπτικής διαδικασίας της ΕΚΤ και να ορίσει εκπρόσωπό της στην εν λόγω διαδικασία. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο προβλέπει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη χρήση αποδείξεων, την ακρόαση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων και, ειδικότερα, το δικαίωμα ακρόασης της εποπτευόμενης τράπεζας πριν από τη λήψη κάθε εποπτικής απόφασης της ΕΚΤ που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και δυσμενώς τα δικαιώματα της πρώτης. Προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα υπεράσπισης της τράπεζας, μετά την κίνηση εποπτικής διαδικασίας αυτή θα έχει πρόσβαση στο αρχείο της ΕΚΤ (οριοθετούμενη από τις σχετικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας). Οι εποπτικές αποφάσεις θα αιτιολογούνται με σαφήνεια. 6

7 Μια τράπεζα μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης της ΕΚΤ να επανεξετάσει εποπτική απόφαση που έχει λάβει η ΕΚΤ στο πλαίσιο εποπτικής διαδικασίας. Η τράπεζα μπορεί επίσης να αποφασίσει να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13 ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ Η ΕΚΤ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΑΑ; Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικοινωνία τους με την ΕΚΤ και τις σχετικές διαδικασίες. Λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη μετάφραση των κειμένων και προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία, οι τράπεζες μπορούν επίσης να συμφωνούν ότι θα επικοινωνούν με την ΕΚΤ στην αγγλική. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ θα επικοινωνούν στην αγγλική. 14 ΤΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΚΤ; ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕΑΑ έχουν την εξουσία να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στα πιστωτικά ιδρύματα. Εάν η παράβαση αφορά νομοθεσία της ΕΕ με άμεση εφαρμογή (π.χ. τον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις) 2, η ΕΚΤ μπορεί να κινήσει διαδικασία παράβασης κατά σημαντικών τραπεζών, οι δε ΕΑΑ μπορούν να κινήσουν τέτοια διαδικασία κατά λιγότερο σημαντικών τραπεζών. Εάν η παράβαση αφορά εθνική νομοθεσία (π.χ. νόμο που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), μόνο οι ΕΑΑ μπορούν να επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις στις (σημαντικές και λιγότερο σημαντικές) τράπεζες. Πάντως, σε σχέση με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ οι ΕΑΑ μπορούν να κινήσουν διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων μόνο κατόπιν εντολής της ΕΚΤ. Οι ΕΑΑ είναι εξάλλου αποκλειστικά αρμόδιες να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις μη χρηματικής φύσης ή να κινούν διαδικασία παράβασης κατά φυσικών προσώπων (π.χ. κατά μέλους του διοικητικού συμβουλίου μιας τράπεζας). Αν η παράβαση αφορά κανονισμό ή απόφαση της ΕΚΤ, αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια να κινήσει διαδικασία παράβασης τόσο κατά σημαντικών όσο και κατά λιγότερο σημαντικών τραπεζών (στην 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/

8 τελευταία περίπτωση στον βαθμό που ο κανονισμός ή η απόφαση της ΕΚΤ εφαρμόζεται σε αυτές και επιβάλλει υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ, π.χ. το σχέδιο κανονισμού για τα εποπτικά τέλη). Μια ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα εντός της ΕΚΤ θα διενεργεί έρευνα και, κατά περίπτωση, θα προτείνει στο Εποπτικό Συμβούλιο την επιβολή ποινής στην εμπλεκόμενη τράπεζα. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει την οριστική απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης της ερευνητικής μονάδας. 15 ΥΠΟ ΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙ ΕΑΑ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ, και ειδικά η οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 3, προβλέπει ορισμένες κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι τράπεζες προς την αρμόδια αρχή (π.χ. σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων). Οποιαδήποτε εποπτευόμενη τράπεζα επιθυμεί να εγκαταστήσει υποκατάστημα ή να παρέχει υπηρεσίες στην επικράτεια άλλης συμμετέχουσας χώρας υποχρεούται να ενημερώνει την αρχή της χώρας καταγωγής της για την πρόθεσή της αυτή. Εντός του ΕΕΜ, τόσο οι σημαντικές όσο και οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες σε άλλη συμμετέχουσα χώρα θα αποστέλλουν τέτοιες κοινοποιήσεις στην ΕΑΑ. Σημαντικές τράπεζες οι οποίες προτίθενται να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους εκτός του ΕΕΜ θα αποστέλλουν τις κοινοποιήσεις στην ΕΚΤ, ενώ οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες θα ενημερώνουν την οικεία ΕΑΑ. Προκειμένου μια τράπεζα να ασκήσει το δικαίωμα εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η αρχή της χώρας καταγωγής της υποχρεούται να προωθήσει την κοινοποίηση και ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες στην αρχή της χώρας υποδοχής. Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτός του ΕΕΜ θα πρέπει να διαβιβάζουν την κοινοποίηση στην ΕΑΑ της χώρας υποδοχής, η οποία με τη σειρά της υποχρεούται, αμέσως μόλις τη λάβει, να ενημερώσει την ΕΚΤ. 3 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. 8

9 Το παραπάνω ζήτημα των αρχικών αποδεκτών όσον αφορά τις κοινοποιήσεις δεν επηρεάζει την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ εντός του ΕΕΜ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο. 16 ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΤΥΧΟΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΑΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ; Γενικά μπορεί να προεξοφληθεί η μεταφορά εποπτικών εξουσιών από τις ΕΑΑ στην ΕΚΤ. Έτσι, η αρχή που παύει να είναι αρμόδια οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια περαίωσης του συνόλου των διαδικασιών πριν από το χρόνο μεταβολής των εποπτικών της εξουσιών. Η ίδια αρχή υποχρεούται εξάλλου να ενημερώσει την αρχή που αναλαμβάνει την εποπτεία για τις εν λόγω διαδικασίες. Εφόσον έχει ήδη κινηθεί ορισμένη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η περαίωσή της πριν από την εν λόγω μεταβολή, η αρχή που έχει κινήσει τη διαδικασία θα παραμένει αρμόδια έως την περαίωσή της. Αν η αρχή που παύει να είναι αρμόδια είναι ΕΑΑ, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ότι αναλαμβάνει η ίδια τη συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας. Με την επιφύλαξη της άσκησης από την ΕΚΤ των εξουσιών που της αναθέτει ο κανονισμός ΕΕΜ, δεν επηρεάζονται οι εποπτικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι ΕΑΑ πριν από τις 4 Νοεμβρίου 2014 (π.χ. χορήγηση άδειας για τη χρήση ορισμένου εσωτερικού υποδείγματος ή απόφαση που επιβάλλει υψηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση). 17 ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΕΕΜ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤ; Κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ μπορούν να προσχωρήσουν στον ΕΕΜ θεσπίζοντας στενή συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ τους και της ΕΚΤ. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο καθορίζει τους όρους λειτουργίας της στενής συνεργασίας και τους όρους άσκησης της τραπεζικής εποπτείας στις χώρες αυτές. Εν είδει γενικής αρχής, οι διατάξεις του σχεδίου κανονισμού για το πλαίσιο θα ισχύουν και ως προς εποπτευόμενες οντότητες εγκατεστημένες σε χώρες που έχουν επιλέξει στενή συνεργασία, λαμβανομένου πάντως υπόψη ότι οι ενέργειες της ΕΚΤ δεν μπορούν να παράγουν άμεσα αποτελέσματα έναντι των οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τέτοιες χώρες, διότι η ίδια δεν νομιμοποιείται να ασκεί δεσμευτικές εξουσίες εκτός της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, οι ΕΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ΕΚΤ λαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλουν οι σημαντικές 9

10 εποπτευόμενες οντότητες ή που σχετίζονται με αυτές. Και οι ΕΑΑ θα υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της ΕΚΤ όσον αφορά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα. 18 ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΚΤ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΑΤ); ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ; Η ΕΚΤ θα διεκπεραιώνει τα καθήκοντά της με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και σύμφωνα με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Θα υπόκειται εξάλλου στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΤ οι οποίες αφορούν το ευρωπαϊκό εποπτικό εγχειρίδιο που καταρτίζει η EΑΤ. Η ΕΑΤ είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη σχεδίων τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων που διασφαλίζουν την εποπτική σύγκλιση και τη συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων εντός της ΕΕ. Η ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη σχεδίων ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων από την ΕΑΤ. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο δεν εξετάζει τους ουσιαστικούς αυτούς κανόνες, παρά μόνο τους διαδικαστικούς κανόνες που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ των συμμετεχουσών χωρών εντός του ΕΕΜ. 10

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.2.2015 L 27/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Αναστασίου Νομικός Λειτουργός. Η εξέλιξη του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας τα τελευταία χρόνια

Μαργαρίτα Αναστασίου Νομικός Λειτουργός. Η εξέλιξη του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας τα τελευταία χρόνια Μαργαρίτα Αναστασίου Νομικός Λειτουργός Η εξέλιξη του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας τα τελευταία χρόνια Λευκωσία, 3 Ιουνίου 2019 Rubric [Please select] [Please select] Overview 1 2 3 4 5 6 Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 25.2.2019 L 55/7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/322 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2014 L 354/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ; Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ 1, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων. Σχέδιο κανονισμού (10896/2014 C8-0090/ /0807(CNS))

Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων. Σχέδιο κανονισμού (10896/2014 C8-0090/ /0807(CNS)) 21.11.2014 A8-0028/ 001-014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-014 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Kay Swinburne Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής για επιβολή κυρώσεων A8-0028/2014 (10896/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ EBA/GL/2017/14 16/02/2018 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτεία των σημαντικών υποκαταστημάτων 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2019 L 157/61 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/976 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Μαΐου 2019 για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 370/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/02.04.2019 Θέμα 2: Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2019 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2018 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/6 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274/36 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

A8-0219/

A8-0219/ 29.6.2018 A8-0219/ 001-011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-011 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Έκθεση Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner A8-0219/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0204/146. Τροπολογία. Karima Delli εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0204/146. Τροπολογία. Karima Delli εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 21.3.2019 A8-0204/146 146 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 11 στοιχείο α σημείο ii Άρθρο 16 παράγραφος 2 «Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018 (OR. en) 11190/18 ADD 1 EF 200 ECOFIN 734 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0242(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0242(CNS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2012/0242(CNS) 8.10.2012 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 29.4.2019 L 113/11 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2019/671 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 9ης Απριλίου 2019 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.3.2018 L 67/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/344 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 30 Σεπτεμβρίου 2014 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 12.4.2019 A8-0012/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Othmar Karas, Pervenche Berès A8-0012/2019 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0807(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0807(CNS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2014 2014/0807(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα