ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική της αρμοδιότητα στις 4 Νοεμβρίου Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ 1, η ΕΕ αναθέτει στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσπίζει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Ο ΕΕΜ είναι ένα σύστημα τραπεζικής εποπτείας που περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και είναι επιφορτισμένο με την προληπτική εποπτεία στις συμμετέχουσες χώρες. Η ΕΚΤ θα ασκεί εποπτεία στις σημαντικές τράπεζες και οι ΕΑΑ στις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, η δε ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ. Ο κανονισμός ΕΕΜ τέθηκε σε ισχύ στις 3 Νοεμβρίου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ; ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; Ο κανονισμός ΕΕΜ απαιτεί ρητά από την ΕΚΤ τη θέσπιση και κοινοποίηση πλαισίου για τον καθορισμό των όρων συνεργασίας της ίδιας με τις ΕΑΑ εντός του ΕΕΜ. Ενόψει τούτου και σε διαβούλευση με τις εν λόγω αρχές, η ΕΚΤ εκπόνησε το παρόν σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ και περιλαμβάνει διατάξεις που έχουν άμεση εφαρμογή στις τράπεζες. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ, το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο πρέπει πρώτα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το τελικό κείμενο του κανονισμού πρέπει να δημοσιευθεί μέχρι τις 4 Μαΐου Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΕΕ L 287, , σελ

2 3 ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΕΜ; Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο περιέχει κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του ΕΕΜ που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αρχές και την οργάνωση του ΕΕΜ, τη μέθοδο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χαρακτηρισμό μιας τράπεζας ως σημαντικής, τις διακριτές διαδικασίες εποπτείας των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών τραπεζών και τις κοινές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αμφότερες τις ως άνω κατηγορίες τραπεζών, τις διαδικασίες που διέπουν τη στενή συνεργασία με κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ που αποφασίζουν να προσχωρήσουν στον ΕΕΜ, διοικητικές κυρώσεις και μεταβατικές διατάξεις. Άλλοι σημαντικοί κανόνες θα περιληφθούν σε ξεχωριστές νομικές πράξεις (δηλαδή στο σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη, στον εσωτερικό κανονισμό του Εποπτικού Συμβουλίου, στις τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, στους εσωτερικούς κανόνες σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και εποπτικών καθηκόντων). 4 ΠΟΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ Η ΕΚΤ; Η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τις σημαντικές τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στις συμμετέχουσες χώρες. Η διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών τραπεζών απορρέει από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα εποπτεύει τον τραπεζικό τομέα σε συνεργασία με τις ΕΑΑ. Οι σημαντικές τράπεζες θα περιλαμβάνουν περίπου 130 τραπεζικούς ομίλους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 85% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας τράπεζας ως σημαντικής εξηγούνται στη συνέχεια. Οι ΕΑΑ θα εποπτεύουν άμεσα όλες τις υπόλοιπες τράπεζες στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ η ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ. Όποτε κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών προτύπων εποπτείας, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει να ασκεί άμεση εποπτεία και σε λιγότερο σημαντικές τράπεζες. 5 ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; Η ΕΚΤ θα αξιολογεί όλες τις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στις συμμετέχουσες χώρες, σε συνεργασία με τις ΕΑΑ και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο. Ο χαρακτηρισμός ορισμένης τράπεζας ως σημαντικής συναρτάται προς τους ακόλουθους παράγοντες: i) τη συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του, ii) τη 2

3 σημασία του για την οικονομία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο ή της ΕΕ συνολικά, iii) το φάσμα των διασυνοριακών του συναλλαγών, iv) το αν έχει ζητήσει ή λάβει δημόσια χρηματοδοτική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ) και v) το αν ανήκει στις τρεις σημαντικότερες τράπεζες της οικείας χώρας. Μια τράπεζα θα χαρακτηρίζεται σημαντική, εφόσον πληροί οποιοδήποτε από τα πέντε αυτά κριτήρια. 6 ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ; Η ΕΚΤ θα αποφασίσει ποιες τράπεζες είναι σημαντικές και θα τις ενημερώσει τουλάχιστον δύο μήνες προτού αναλάβει πλήρως τα προληπτικά εποπτικά της καθήκοντα (βλ. ερώτηση 1 παραπάνω). Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις προτού η ΕΚΤ λάβει την απόφασή της. Στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ θα δημοσιευθεί κατάλογος των σημαντικών τραπεζών που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, καθώς επίσης και κατάλογος των λιγότερο σημαντικών τραπεζών στον οποίον θα προσδιορίζεται και η ΕΑΑ που θα τις εποπτεύει. Αμφότεροι οι κατάλογοι θα ενημερώνονται τακτικά και τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Οι αποφάσεις που ταξινομούν μια τράπεζα ως σημαντική ή λιγότερο σημαντική υπόκεινται σε ετήσια επανεξέταση. Εάν μια σημαντική τράπεζα παύει να πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια σπουδαιότητας για τρία συναπτά ημερολογιακά έτη, η ευθύνη για την άμεση εποπτεία της περιέρχεται στην οικεία ΕΑΑ. Αντίστοιχα, εάν διαπιστωθεί ότι μια λιγότερο σημαντική τράπεζα πληροί οποιοδήποτε από τα εν λόγω κριτήρια, αυτή θα θεωρείται σημαντική. Η μεταβολή στο εποπτικό καθεστώς μιας τράπεζας μπορεί να επέρχεται και σε πιο πρώιμο στάδιο υπό εξαιρετικές περιστάσεις, όταν δηλαδή καθίσταται σαφές ότι αυτή δεν πρόκειται να πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια σπουδαιότητας (π.χ. εάν η συνολική αξία του ενεργητικού της υποχωρήσει κάτω από το προβλεπόμενο όριο λόγω της πώλησης σημαντικού τμήματός της). 7 ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Η ΕΚΤ ΚΑΙ ΟΙ ΕΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ; Ο ΕΕΜ αποτελεί ένα ενοποιημένο σύστημα που περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ. Ως προς συγκεκριμένα καθήκοντα η ΕΚΤ διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εποπτεία λιγότερο σημαντικών τραπεζών και οι ΕΑΑ στην εποπτεία σημαντικών τραπεζών (βλ. ερώτηση 8 παρακάτω). Συνεπώς, η ομαλή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ είναι πρωταρχικής 3

4 σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΕΜ. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο αναφέρεται σε καθήκον καλόπιστης συνεργασίας και υποχρεώνει την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ένας τρόπος ενίσχυσης της συνεργασίας στο πλαίσιο της εποπτείας των σημαντικών τραπεζών είναι η σύσταση μικτών εποπτικών ομάδων (βλ. ερώτηση 10 παρακάτω). Εξάλλου, κατά την εκτέλεση των προληπτικών της καθηκόντων η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει τις ΕΑΑ να κάνουν χρήση των εξουσιών τους (κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο εθνικό δίκαιο) και να λάβουν μέτρα σε περίπτωση που η ίδια η ΕΚΤ είναι μεν επιφορτισμένη με συγκεκριμένο καθήκον, αλλά δεν διαθέτει τη σχετική εξουσία. Μια άλλη μορφή συνεργασίας θα είναι οι ανταλλαγές και αποσπάσεις προσωπικού μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ, καθώς και μεταξύ ΕΑΑ. 8 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΑΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Αν και οι σημαντικές τράπεζες θα εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, ρόλο στην εποπτεία τους θα έχουν και οι ΕΑΑ. Δεδομένης της εκτενούς εποπτικής εμπειρίας τους και της γεωγραφικής τους εγγύτητας προς τις τράπεζες, οι ΕΑΑ θα συνδράμουν την ΕΚΤ στην εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων: θα εκπονούν σχέδια αποφάσεων στους τομείς εποπτικής αρμοδιότητας της ΕΚΤ, θα βοηθούν στην άσκηση πρόσθετων εποπτικών καθηκόντων (όπως η παρακολούθηση του βαθμού έκθεσης των τραπεζών σε κινδύνους σε ημερήσια βάση, ο έλεγχος των ικανοτήτων και της ακεραιότητας των μελών των διοικητικών οργάνων και άλλες ελεγκτικές δραστηριότητες), θα συμμετέχουν ενεργά στις μικτές εποπτικές ομάδες και θα συνδράμουν την ΕΚΤ στις διαδικασίες εκτέλεσης. Η ΕΚΤ θα επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος και θα εκτελεί συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα όσον αφορά λιγότερο σημαντικές τράπεζες (βλ. ερώτηση 9). Η ΕΚΤ μπορεί επίσης να ασκεί τις εποπτικές της εξουσίες επί λιγότερο σημαντικών τραπεζών (δηλαδή να ζητεί πληροφορίες και να διενεργεί έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις). Επιπλέον, οι ΕΑΑ θα κρατούν την ΕΚΤ ενήμερη για την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών τραπεζών που οι ίδιες θα ασκούν (σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια που θα καθορίζει η ΕΚΤ και που θα λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό έκθεσης της τράπεζας σε κινδύνους και τον αντίκτυπό του στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα), ιδίως όσον αφορά ουσιαστικές εποπτικές διαδικασίες και τα σχέδια ουσιαστικών εποπτικών αποφάσεων. Οι ΕΑΑ υποχρεούνται εξάλλου να κρατούν την 4

5 ΕΚΤ ενήμερη για κάθε απότομη και μείζονα επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας λιγότερο σημαντικής τράπεζας. Ακόμη, η ΕΚΤ θα έχει το δικαίωμα να εκδίδει κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές ή γενικές οδηγίες προς τις ΕΑΑ και θα μπορεί να αναλαμβάνει την άμεση εποπτεία μίας ή περισσότερων λιγότερο σημαντικών τραπεζών, εάν το κρίνει αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών προτύπων εποπτείας. Ο κανονισμός ΕΕΜ και το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο δεν επηρεάζουν τα εποπτικά καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕΜ. Έτσι, καθήκοντα όπως τα σχετικά με την προστασία καταναλωτή και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα εξακολουθήσουν να ασκούνται από τις εθνικές αρχές. 9 ΠΟΙΑ ΑΡΧΗ ΘΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και για την αξιολόγηση της απόκτησης ειδικών συμμετοχών από αυτά (κοινές διαδικασίες). Και οι ΕΑΑ θα συνδράμουν την ΕΚΤ στο πλαίσιο των κοινών αυτών διαδικασιών, λαμβάνοντας τις αιτήσεις αδειοδότησης και απόκτησης ειδικών συμμετοχών και εκπονώντας σχέδια αποφάσεων ή προτάσεων αντίστοιχα, βάσει δικής τους αρχικής αξιολόγησης της εκάστοτε αίτησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Εφόσον μια ΕΑΑ διαπιστώνει ότι ορισμένη αίτηση δεν είναι σύμφωνη με το εθνικό δίκαιο, την απορρίπτει και ενημερώνει την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται από τις προτάσεις των ΕΑΑ, αλλά θα βασίζει την απόφασή της σε δική της αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. 10 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ; Οι μικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) είναι επιχειρησιακές ομάδες εντός του ΕΕΜ, οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με την άσκηση της εποπτείας των σημαντικών τραπεζών σε ημερήσια βάση και θα αποτελούν μία από τις βασικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ. Για κάθε σημαντική τράπεζα θα συσταθεί μία ομάδα αποτελούμενη από μέλη του προσωπικού τόσο των ΕΑΑ που εμπλέκονται στην εποπτεία της συγκεκριμένης τράπεζας όσο και της ΕΚΤ. Τον συντονισμό της ομάδας θα αναλάβει η ΕΚΤ με τη συνδρομή υποσυντονιστή προερχόμενου από κάθε ΕΑΑ. Τα βασικά καθήκοντα των ΜΕΟ θα περιλαμβάνουν τη διενέργεια της ανάλυσης κινδύνου της εποπτευόμενης μονάδας ή ομίλου και την εκπόνηση προτάσεων για το εποπτικό πρόγραμμα και τα κατάλληλα εποπτικά μέτρα. 5

6 Οι ΜΕΟ θα μεριμνούν εξάλλου για τον συντονισμό των ομάδων που διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις. 11 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤ; Σε σύγκριση με τις εθνικές αρχές, η ΕΚΤ μπορεί να εφαρμόζει υψηλότερες απαιτήσεις σχετικά με τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και αυστηρότερα μέτρα προς αντιμετώπιση συστημικών ή μακροπροληπτικών κινδύνων σε επίπεδο τράπεζας, στο βαθμό που αυτά συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες του οικονομικού κύκλου σε εγχώριο επίπεδο. Όποτε η ΕΚΤ κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή υψηλότερων απαιτήσεων σχετικά με τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ή τη λήψη αυστηρότερων μέτρων προς αντιμετώπιση συστημικών ή μακροπροληπτικών κινδύνων, θα συνεργάζεται στενά με τις ΕΑΑ στις οικείες χώρες και πριν από τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης θα κοινοποιεί σε αυτές τα μέτρα που προτίθεται να λάβει. Παρομοίως, οι ΕΑΑ που λαμβάνουν μακροπροληπτικά μέτρα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ θα ειδοποιούν εκ των προτέρων την ΕΚΤ. 12 ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; Η ΕΚΤ θα ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας, ιδίως κατά τη λήψη μικροπροληπτικών εποπτικών αποφάσεων. Κάθε τράπεζα που υπόκειται σε εποπτική διαδικασία θα διαθέτει τα ειδικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις διοικητικές διαδικασίες. Μια τράπεζα μπορεί να ζητήσει την κίνηση εποπτικής διαδικασίας της ΕΚΤ και να ορίσει εκπρόσωπό της στην εν λόγω διαδικασία. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο προβλέπει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη χρήση αποδείξεων, την ακρόαση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων και, ειδικότερα, το δικαίωμα ακρόασης της εποπτευόμενης τράπεζας πριν από τη λήψη κάθε εποπτικής απόφασης της ΕΚΤ που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και δυσμενώς τα δικαιώματα της πρώτης. Προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα υπεράσπισης της τράπεζας, μετά την κίνηση εποπτικής διαδικασίας αυτή θα έχει πρόσβαση στο αρχείο της ΕΚΤ (οριοθετούμενη από τις σχετικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας). Οι εποπτικές αποφάσεις θα αιτιολογούνται με σαφήνεια. 6

7 Μια τράπεζα μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης της ΕΚΤ να επανεξετάσει εποπτική απόφαση που έχει λάβει η ΕΚΤ στο πλαίσιο εποπτικής διαδικασίας. Η τράπεζα μπορεί επίσης να αποφασίσει να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13 ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ Η ΕΚΤ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΑΑ; Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικοινωνία τους με την ΕΚΤ και τις σχετικές διαδικασίες. Λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη μετάφραση των κειμένων και προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία, οι τράπεζες μπορούν επίσης να συμφωνούν ότι θα επικοινωνούν με την ΕΚΤ στην αγγλική. Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ θα επικοινωνούν στην αγγλική. 14 ΤΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΚΤ; ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕΑΑ έχουν την εξουσία να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στα πιστωτικά ιδρύματα. Εάν η παράβαση αφορά νομοθεσία της ΕΕ με άμεση εφαρμογή (π.χ. τον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις) 2, η ΕΚΤ μπορεί να κινήσει διαδικασία παράβασης κατά σημαντικών τραπεζών, οι δε ΕΑΑ μπορούν να κινήσουν τέτοια διαδικασία κατά λιγότερο σημαντικών τραπεζών. Εάν η παράβαση αφορά εθνική νομοθεσία (π.χ. νόμο που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), μόνο οι ΕΑΑ μπορούν να επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις στις (σημαντικές και λιγότερο σημαντικές) τράπεζες. Πάντως, σε σχέση με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ οι ΕΑΑ μπορούν να κινήσουν διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων μόνο κατόπιν εντολής της ΕΚΤ. Οι ΕΑΑ είναι εξάλλου αποκλειστικά αρμόδιες να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις μη χρηματικής φύσης ή να κινούν διαδικασία παράβασης κατά φυσικών προσώπων (π.χ. κατά μέλους του διοικητικού συμβουλίου μιας τράπεζας). Αν η παράβαση αφορά κανονισμό ή απόφαση της ΕΚΤ, αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια να κινήσει διαδικασία παράβασης τόσο κατά σημαντικών όσο και κατά λιγότερο σημαντικών τραπεζών (στην 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/

8 τελευταία περίπτωση στον βαθμό που ο κανονισμός ή η απόφαση της ΕΚΤ εφαρμόζεται σε αυτές και επιβάλλει υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ, π.χ. το σχέδιο κανονισμού για τα εποπτικά τέλη). Μια ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα εντός της ΕΚΤ θα διενεργεί έρευνα και, κατά περίπτωση, θα προτείνει στο Εποπτικό Συμβούλιο την επιβολή ποινής στην εμπλεκόμενη τράπεζα. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει την οριστική απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης της ερευνητικής μονάδας. 15 ΥΠΟ ΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙ ΕΑΑ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ, και ειδικά η οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 3, προβλέπει ορισμένες κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι τράπεζες προς την αρμόδια αρχή (π.χ. σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων). Οποιαδήποτε εποπτευόμενη τράπεζα επιθυμεί να εγκαταστήσει υποκατάστημα ή να παρέχει υπηρεσίες στην επικράτεια άλλης συμμετέχουσας χώρας υποχρεούται να ενημερώνει την αρχή της χώρας καταγωγής της για την πρόθεσή της αυτή. Εντός του ΕΕΜ, τόσο οι σημαντικές όσο και οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες σε άλλη συμμετέχουσα χώρα θα αποστέλλουν τέτοιες κοινοποιήσεις στην ΕΑΑ. Σημαντικές τράπεζες οι οποίες προτίθενται να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους εκτός του ΕΕΜ θα αποστέλλουν τις κοινοποιήσεις στην ΕΚΤ, ενώ οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες θα ενημερώνουν την οικεία ΕΑΑ. Προκειμένου μια τράπεζα να ασκήσει το δικαίωμα εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η αρχή της χώρας καταγωγής της υποχρεούται να προωθήσει την κοινοποίηση και ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες στην αρχή της χώρας υποδοχής. Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτός του ΕΕΜ θα πρέπει να διαβιβάζουν την κοινοποίηση στην ΕΑΑ της χώρας υποδοχής, η οποία με τη σειρά της υποχρεούται, αμέσως μόλις τη λάβει, να ενημερώσει την ΕΚΤ. 3 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. 8

9 Το παραπάνω ζήτημα των αρχικών αποδεκτών όσον αφορά τις κοινοποιήσεις δεν επηρεάζει την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ εντός του ΕΕΜ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο. 16 ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΤΥΧΟΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΑΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ; Γενικά μπορεί να προεξοφληθεί η μεταφορά εποπτικών εξουσιών από τις ΕΑΑ στην ΕΚΤ. Έτσι, η αρχή που παύει να είναι αρμόδια οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια περαίωσης του συνόλου των διαδικασιών πριν από το χρόνο μεταβολής των εποπτικών της εξουσιών. Η ίδια αρχή υποχρεούται εξάλλου να ενημερώσει την αρχή που αναλαμβάνει την εποπτεία για τις εν λόγω διαδικασίες. Εφόσον έχει ήδη κινηθεί ορισμένη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η περαίωσή της πριν από την εν λόγω μεταβολή, η αρχή που έχει κινήσει τη διαδικασία θα παραμένει αρμόδια έως την περαίωσή της. Αν η αρχή που παύει να είναι αρμόδια είναι ΕΑΑ, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ότι αναλαμβάνει η ίδια τη συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας. Με την επιφύλαξη της άσκησης από την ΕΚΤ των εξουσιών που της αναθέτει ο κανονισμός ΕΕΜ, δεν επηρεάζονται οι εποπτικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι ΕΑΑ πριν από τις 4 Νοεμβρίου 2014 (π.χ. χορήγηση άδειας για τη χρήση ορισμένου εσωτερικού υποδείγματος ή απόφαση που επιβάλλει υψηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση). 17 ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΕΕΜ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤ; Κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ μπορούν να προσχωρήσουν στον ΕΕΜ θεσπίζοντας στενή συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ τους και της ΕΚΤ. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο καθορίζει τους όρους λειτουργίας της στενής συνεργασίας και τους όρους άσκησης της τραπεζικής εποπτείας στις χώρες αυτές. Εν είδει γενικής αρχής, οι διατάξεις του σχεδίου κανονισμού για το πλαίσιο θα ισχύουν και ως προς εποπτευόμενες οντότητες εγκατεστημένες σε χώρες που έχουν επιλέξει στενή συνεργασία, λαμβανομένου πάντως υπόψη ότι οι ενέργειες της ΕΚΤ δεν μπορούν να παράγουν άμεσα αποτελέσματα έναντι των οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τέτοιες χώρες, διότι η ίδια δεν νομιμοποιείται να ασκεί δεσμευτικές εξουσίες εκτός της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, οι ΕΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ΕΚΤ λαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλουν οι σημαντικές 9

10 εποπτευόμενες οντότητες ή που σχετίζονται με αυτές. Και οι ΕΑΑ θα υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της ΕΚΤ όσον αφορά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα. 18 ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΚΤ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΑΤ); ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ; Η ΕΚΤ θα διεκπεραιώνει τα καθήκοντά της με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και σύμφωνα με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Θα υπόκειται εξάλλου στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΤ οι οποίες αφορούν το ευρωπαϊκό εποπτικό εγχειρίδιο που καταρτίζει η EΑΤ. Η ΕΑΤ είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη σχεδίων τεχνικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων που διασφαλίζουν την εποπτική σύγκλιση και τη συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων εντός της ΕΕ. Η ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη σχεδίων ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων από την ΕΑΤ. Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο δεν εξετάζει τους ουσιαστικούς αυτούς κανόνες, παρά μόνο τους διαδικαστικούς κανόνες που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ των συμμετεχουσών χωρών εντός του ΕΕΜ. 10

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ; Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ 1, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 30 Σεπτεμβρίου 2014 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία (CON/2016/34) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.10.2008 C 251/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση αναφορικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τραπεζικής εποπτείας

Οδηγός τραπεζικής εποπτείας Οδηγός τραπεζικής εποπτείας Νοέμβριος 2014 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014 Ταχυδρομική διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 87/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 30/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.2.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2017

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη (CON/2017/3) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓOΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ ΕΠΟΠΤΕIΑΣ

ΟΔΗΓOΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ ΕΠΟΠΤΕIΑΣ ΟΔΗΓOΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ ΕΠΟΠΤΕIΑΣ Σεπτέμβριος 2014 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014 Διεύθυνση Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική θυρίδα Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα