ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4524 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/17939/585/ Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (33η συνεδρίαση 1ης Δεκεμβρίου 2016 / αριθμ. απόφασης 94 / Θέμα Δ1 - Θεσμικά) Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - παράρτημα διπλώματος», ΦΕΚ 189/ , όπως ισχύει σήμερα. β) Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», ΦΕΚ 195/ , τ.α, όπως ισχύει σήμερα. γ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», ΦΕΚ 195/ , τ.α, όπως ισχύει σήμερα. δ) Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22, περίπτωση γ του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», ΦΕΚ 195/ , τ.α, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 83/ τ.α. ε) Την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/MODIP/17916/44/ απόφαση της ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ., με συνημμένο το απόσπασμα πρακτικού, με την οποία έγινε αποδεκτό το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., η οποία διαβιβάστηκε προς τη Σύγκλητο με το αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/MODIP/17938/46/ (ΔΠΘ/ ΣΥΓΚ/17939/585/ ) έγγραφο του Αναπληρωτή Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων Καθηγητή Νικόλαου Αγγελούση, Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.. στ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Δ.Π.Θ. από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, αποφασίζουμε και εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ., ο οποίος έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και ισχύς του Κανονισμού Το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού εναρμονίζεται και εξειδικεύει τις διατάξεις των παρακάτω νόμων: α) Νόμος (Άρθρο 14 και Κεφάλαιο Ι) (ΦΕΚ Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». β) Νόμος (Άρθρο 38) (ΦΕΚ Α 71/ ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». γ) Νόμος 3374 (ΦΕΚ Α 189/ ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος». Συγκεκριμένα, στις ακόλουθες διατάξεις καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. και οι διαδικασίες βελτίωσης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. Άρθρο 2 Σκοπός και αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. αποτελεί δομή του Ιδρύματος με σκοπό όπως περιγράφεται συνοπτικά στη νομοθεσία (άρθρο 14 του ν. 4009/2011): την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελούν το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος και την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.

2 45830 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4524/ Προκειμένου η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. να αντεπεξέλθει στο ρόλο της και να συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας του Ιδρύματος, έχει αναλάβει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες: διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαρκής αναθεώρηση των μέσων και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο των αναθεωρημένων αποφάσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π., αλλά και σε αντιστοιχία με διεθνείς πρακτικές, συντονισμό, προγραμματισμό και υποστήριξη όλων των απαιτούμενων διαδικασιών κατά την εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων ή/και του Ιδρύματος, προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα ή φορείς της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού μεταξύ των μελών της Διοίκησης του Ιδρύματος για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στρατηγικών ενεργειών και δράσεων, υλοποίηση ενεργειών προώθησης, προβολής και διαφήμισης του Ιδρύματος και του έργου του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διαμόρφωση πλαισίου Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Αριστείας και δημιουργία κλίματος παρακίνησης και αριστείας, μέσω επιβράβευσης ατόμων, ομάδων, ακαδημαϊκών μονάδων και διοικητικών υπηρεσιών για εξαιρετικές επιδόσεις τους, ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριακού συστήματος με αυξημένη διασύνδεση με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος, με στόχο την αναβάθμιση της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν δείκτες απόδοσης και αποτελεσματικότητας σπουδών και παρεχόμενων υπηρεσιών, προσαρμογή των προτύπων εντύπων της Α.ΔΙ.Π. που αφορούν στην εσωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων, ώστε να είναι σε αρμονία με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε Τμήματος, δημιουργία προτύπων ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ποιότητας του διδακτικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φοιτητές, καθώς και για τη γενικότερη αξιολόγηση όλων των συνιστωσών του έργου του Ιδρύματος από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων, συγκέντρωση και τήρηση αρχείου των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων ή/και των εξωτερικών αξιολογήσεων των Τμημάτων (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή), διαβίβασή τους στην Α.ΔΙ.Π. και δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π., συστηματική καταγραφή, αποτύπωση και αποτίμηση των παροχών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης για τις αδυναμίες των υπηρεσιών που χρήζουν βελτίωσης ή αναβάθμισης, συλλογή όλων των δεδομένων (raw data) που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων, καθώς και από όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, στατιστική επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στοιχείων σε ετήσια βάση και εξαγωγή προσδιορισμένων γενικών και ειδικών δεικτών ποιότητας για όλες τις συνιστώσες της λειτουργίας των Τμημάτων και του Ιδρύματος (δομές, ανθρώπινο δυναμικό, έργο και υπηρεσίες), επεξεργασία και «αποκωδικοποίηση» των αποτελεσμάτων της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων και του Ιδρύματος και υποβολή προτάσεων στα συλλογικά όργανα και την κεντρική διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του έργου σε όλους τους τομείς, σύνταξη εσωτερικών απογραφικών εκθέσεων του Ιδρύματος, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις των Τμημάτων και των Υπηρεσιών, οι οποίες υποβάλλονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος, μελέτη των απογραφικών δεικτών του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου των Τμημάτων και του έργου των κεντρικών υπηρεσιών του Ιδρύματος με στόχο την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Δ.Π.Θ., σύνταξη ανά τετραετία της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος, την οποία διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, αναζήτηση / μελέτη καλών πρακτικών από διεθνώς καταξιωμένα Ιδρύματα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών και της υποστήριξης των φοιτητών, διεξαγωγή συγκριτικών μελετών του παραγόμενου έργου σε Τμήματα του Ιδρύματος και σε ομοειδή Τμήματα άλλων ΑΕΙ, με στόχο την κατάδειξη των ισχυρών σημείων αλλά και των αδυναμιών - τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο - ως βάση για τη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω βελτίωση, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναντήσεων των ομάδων που εμπλέκονται στη διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς της μέσω της ανατροφοδότησης από όλους τους συμμετέχοντες (μέλη ΟΜ.Ε.Α., εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές), πραγματοποίηση συναντήσεων / συνεδριάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των εξωτερικών συνεργατών της με στόχο τον διαρκή έλεγχο, προγραμματισμό και συντονισμό των δραστηριοτήτων και ενεργειών της για θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας, τήρηση αρχείου με τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) με δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π., παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τον εμπλουτισμό του των Οδηγών Σπουδών των Τμημάτων και του Ιδρύματος με στοιχεία της αξιολόγησής τους, στήριξη του Πρύτανη στην κατάρτιση των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με την πολιτεία, εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος που αφορούν συγχωνεύσεις, κατατμήσεις, μετονομασίες και καταργήσεις ακαδημαϊκών Τμημάτων του Δ.Π.Θ., μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο Ιδρύματος (Βιβλιοθήκες, διαδικτυακές υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί χώροι, φοιτητική μέριμνα κ.α.), διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του Ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.α.,

3 Τεύχος Β 4524/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε εθνικές και διεθνείς ενώσεις πανεπιστημίων και οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας, οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνείς λίστες κατάταξης Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Άρθρο 3 Συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4009/2011, η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και αποτελείται από: την/τον Πρύτανη ή μια/έναν από τις/τους αναπληρώτριες/ωτές της/του, ως Πρόεδρο πέντε καθηγήτριες/ητές του Α.Ε.Ι., μια/έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 (διοικητικού προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ε.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού - Ε.ΔΙ.Π. και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού - Ε.Τ.Ε.Π.), με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, μια/έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και μια/έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό. 2. Η διαδικασία ορισμού των εκπροσώπων των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων των ανωτέρω κατηγοριών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 3. Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων ορίζονται με ετήσια θητεία. Η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. δε μεταβάλλεται λόγω νόμιμων αδειών των μελών της, εάν αυτές δεν ξεπερνούν το ένα (1) έτος. 4. Η αντικατάσταση μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται. 5. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, εάν κάποια από τα μέλη εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις της τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Άρθρο 4 Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Προέδρου και των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 1. Η/Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις: συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΜΟ.ΔΙ.Π., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγήτρια/ητή των θεμάτων μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει εισηγήτρια/ητή, προεδρεύει των εργασιών της, υπογράφει τις αποφάσεις που εκδίδονται και όλη την αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και άλλες υπηρεσίες εντός ή εκτός του Ιδρύματος, προΐσταται και συντονίζει το έργο του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 2. Τα τακτικά μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις: παρίστανται στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π., εισηγούνται επί θεμάτων της συνεδρίασης που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π., συνεργάζονται με το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της ΜΟ.ΔΙ.Π. επί συγκεκριμένων θεμάτων που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π., 3. Η/Ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της κατηγορίας Διοικητικού Προσωπικού και παρέχει επικουρική βοήθεια ως προς τη συλλογή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης του διοικητικού έργου του Ιδρύματος. 4. Η/Ο εκπρόσωπος της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και παρέχει επικουρική βοήθεια ως προς τη συλλογή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος. 5. Η/Ο εκπρόσωπος της κατηγορίας Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της κατηγορίας Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και παρέχει επικουρική βοήθεια ως προς τη συλλογή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος. 6. Η/Ο εκπρόσωπος της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και παρέχει επικουρική βοήθεια ως προς τη συλλογή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος. Άρθρο 5 Διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 1. Για την επιστημονική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος μπορούν να τοποθετούνται με πράξη του Πρύτανη διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου ή να προσλαμβάνονται εξωτερικοί συνεργάτες, των οποίων οι αρμοδιότητες είναι οι εξής: α) η γραμματειακή υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που αφορά τη λειτουργία της, β) η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των ακαδημαϊκών μονάδων, γ) η συλλογή των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, δ) η σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων του Ιδρύματος και η υποβολή τους στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος και στην Α.ΔΙ.Π., ε) η παραλαβή και διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. των ανά τετραετία Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησής του,

4 45832 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4524/ στ) η μέριμνα για την παραλαβή των αρχικών Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος, ο έλεγχός τους από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υποβολή παρατηρήσεων στην Α.ΔΙ.Π., ζ) η μέριμνα για την παραλαβή, διάδοση και προβολή των τελικών Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος, η) η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο Τμημάτων και Σχολών, θ) η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, ι) ο έλεγχος των εσωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων, ο εντοπισμός τυχόν ελλείψεων και η μέριμνα για την αποκατάστασή τους, ια) η μελέτη των εξωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων και η σύνταξη προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος σχετικά με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας, ιβ) η διατήρηση έντυπου και ψηφιακού αρχείου με στοιχεία των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων και με στοιχεία αξιολόγησης των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, ιγ) η παραμετροποίηση, εγκατάσταση, περιοδική επικαιροποίηση, χρήση και μέριμνα για την καλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, ιδ) η έκδοση συγκεντρωτικών στατιστικών σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας και Ιδρύματος, ιε) η μέριμνα για την προβολή και διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος με ενέργειες δημοσιότητας και άλλα πρόσφορα μέσα, ιστ) η ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών των ΟΜ.Ε.Α. και των ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος, σχετικά με διαδικασίες αξιολόγησης, πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας, ιζ) η παρακολούθηση και η διενέργεια ελέγχων για την καλή εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, ιη) η εισήγηση για την ίδρυση νέων ακαδημαϊκών μονάδων, ο έλεγχος και η εισήγηση για την έγκριση των κανονισμών λειτουργίας τους. ιθ) η μελέτη εκπαιδευτικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων κρατών, η εξαγωγή πορισμάτων και η υποβολή σχετικών προτάσεων, κ) ο εντοπισμός και η προβολή άριστων πρακτικών σε όλες τις λειτουργίες του Ιδρύματος, κα) η οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε εθνικές και διεθνείς ενώσεις πανεπιστημίων και οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας, κβ) η οργάνωση, ο συντονισμός και η υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνείς λίστες κατάταξης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, κγ) η ανάλυση «δυνατών σημείων», «αδυναμιών», «ευκαιριών» και «στόχων» με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της στρατηγικής του Ιδρύματος, καθώς επίσης και την υποστήριξη βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. 2. Ως Προϊστάμενος της Γραμματείας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ορίζεται μόνιμη/ος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ (όλων των κλάδων) ή υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ (όλων των κλάδων). Άρθρο 6 Συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση που απευθύνει στα μέλη της η/ο Πρόεδρός της. 2. Η/Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετέχουν. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη λαμβάνοντας υπόψη και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από τα μέλη. 3. Η σύγκληση της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι επίσης υποχρεωτική εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών της το έχει ζητήσει εγγράφως, προσδιορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. 4. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται στα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, μπορεί αυτή η προθεσμία να συντμηθεί, αλλά τότε αναφέρονται στην πρόσκληση οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία. 5. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εάν συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη. 6. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή της μετέχουν περισσότερα από τα μισά τακτικά μέλη. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο, με την ίδια ημερήσια διάταξη, με όσα μέλη είναι παρόντα και πάντως περισσότερα από τρία (3). 7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην περίπτωση δε της ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 8. Στις συνεδριάσεις μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου η/ο Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π., που τηρεί τα πρακτικά υπό την εποπτεία του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. 9. Η/Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορεί να καλέσει προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν με την έναρξη της συζήτησης. 10. Η/Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. 11. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι δυνατό να συνεδριάζει και με τη χρήση, εν όλω ή εν μέρει, ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές καθορίζονται ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών. 12. Η/Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος της υψηλότερης βαθμίδας που μετέχει στη σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π Τηρείται βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. Στο πρακτικό της κάθε συνεδρίασης μνημονεύονται τα ονόματα και οι ιδιότητες των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που

5 Τεύχος Β 4524/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Καταχωρίζονται οι γνώμες όλων των μελών και τα ονόματα τούτων. Το Πρακτικό συντάσσεται από την/τον Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και επικυρώνεται από την/τον Πρόεδρο. 14. Η υπογραφή της/του Προέδρου αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης της ΜΟ.ΔΙ.Π. 15. Οι αποφάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π, η οποία αποτελεί οργανικό τμήμα της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου. 16. Όλη η αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός του Ιδρύματος, υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. και φέρει το λογότυπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Άρθρο 7 Πόροι της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου, από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ είναι δυνατή και η αναζήτηση δωρεών και χορηγιών, εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία του έργου της. Άρθρο 8 Αξιολόγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως μονάδας του Πανεπιστημίου, δηλαδή το κατά πόσο επιτυγχάνει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε και εάν πραγματικά συμβάλλει στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στο Δ.Π.Θ., θα πραγματοποιείται σε τετραετή βάση παράλληλα με την εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος. 2. Αρμόδια για την αξιολόγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τα μέλη της Ομάδας Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος, όπως ορίζονται από την Α.ΔΙ.Π. 3. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. υποβάλλει στη Ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος απολογιστική έκθεση, σχετικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων της και το επιτελούμενο έργο της. Η έκθεση αυτή είναι συμπληρωματική της αναφοράς για τη λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος που περιλαμβάνει η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. 4. Το τελικό πόρισμα της αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί διακριτή αναφορά στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος αλλά μπορεί και να αποτελεί ξεχωριστό έγγραφο, κατά την κρίση των μελών της Ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. 5. Σε κάθε περίπτωση το πόρισμα της αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. ανακοινώνεται σε συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π., όπως και η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. Άρθρο 9 Tο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος (Ε.Σ.ΔΙ.Π.) Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος συνίσταται: 1. στη σύνταξη, συλλογή και αποδελτίωση των ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης όλων των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος, 2. στη σύνταξη και υποβολή της τετραετούς έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος στην Α.ΔΙ.Π., 3. στο σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας όλων των συνιστωσών του έργου του Ιδρύματος, 4. στην εισήγηση προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Ιδρύματος για θέματα διασφάλισης ποιότητας, 5. στην πιστοποίηση ή στο συντονισμό των ενεργειών για την πιστοποίηση από τρίτους, όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Άρθρο 10 Διαδικασία πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος Η διαδικασία της πιστοποίησης του ΕΣ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος στοχεύει στο να επαληθεύσει ότι υπάρχει Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, είναι γνωστό σε όλους και λειτουργεί αποτελεσματικά με στόχο τη δημιουργία δράσεων βελτίωσης. Η πιστοποίηση του Ε.Σ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος διενεργείται από την Α.ΔΙ.Π. μετά από την ολοκλήρωση με επιτυχία της αντίστοιχης Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. Τα κριτήρια Πιστοποίησης του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος είναι: θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, αποτελεσματική οργάνωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας. Τα κριτήρια συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με απόφαση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. ή της Συγκλήτου. Το κείμενο που περιγράφει το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας συντάσσεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π., ανακοινώνεται σε συνεδρίασή της και διαβιβάζεται με πρωτόκολλο προς έγκριση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Κατόπιν, διαβιβάζεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Α.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμο σε όλους. Άρθρο 11 Υποβολή ετήσιας εσωτερικής έκθεσης των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος στη ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ετήσια εσωτερική έκθεση περιλαμβάνει, με τη μορφή πινάκων, συγκεντρωτικά στοιχεία για τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο, καθώς και για τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται από την ακαδημαϊκή μονάδα κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού

6 45834 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4524/ έτους (δύο συνεχόμενα - χειμερινό και εαρινό - διδακτικά εξάμηνα). 2. α) Τα δεδομένα συλλέγονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. το οποίο είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών των Τμημάτων και αντλεί από εκεί δεδομένα τα οποία καταχωρούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος πραγματοποιούνται και οι αξιολογήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές. β) Οι αξιολογήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση. Η/Ο εκάστοτε διδάσκων βάσει του τρόπου που έχει επιλεγεί ζητά από την/τον υπεύθυνο του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., σε καθορισμένη ημερομηνία, να εκδώσει κωδικούς για συγκεκριμένο αριθμό ή όλους τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε συγκεκριμένο μάθημα το οποίο διδάσκει. Κάθε κωδικός είναι μοναδικός για κάθε φοιτητή και μόνο για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Οι φοιτητές που έχουν λάβει κωδικό από την/τον διδάσκοντα εισέρχονται σε καθορισμένη χρονική περίοδο, διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας, στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που υπάρχουν καταχωρημένες στο σύστημα. γ) Κάθε Τμήμα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο των φοιτητών του με απόφαση της Συνέλευσής του η οποία εγκρίνεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος. Η διαδικασία της προσθήκης επιπλέον ερωτήσεων δύναται να ξεκινά μετά τη λήξη της αξιολόγησης του εαρινού εξαμήνου και οφείλει να ολοκληρώνεται πριν την έναρξη της αξιολόγησης του χειμερινού εξαμήνου. δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκάστου εξαμήνου, η ΜΟ.ΔΙ.Π. επεξεργάζεται τα δεδομένα και εξάγει τα σχετικά αποτελέσματα τα οποία κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην ΟΜ.Ε.Α. της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας, πριν την έναρξη της επόμενης διαδικασίας αξιολόγησης. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται και στο αρχείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. 3. Το Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. αποστέλλει σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες και λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος ενημερωτικό έγγραφο, με το οποίο καλεί, εντός καθορισμένων προθεσμιών, τις/τους υπεύθυνες/ους κάθε μονάδας να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. τα δεδομένα του ακαδημαϊκού έτους (δύο συνεχόμενα - χειμερινό και εαρινό - διδακτικά εξάμηνα) που μόλις ολοκληρώθηκε. Μετά τη λήξη των προθεσμιών η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. εξάγει τα δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα και συντάσσει τις ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις των μονάδων του Ιδρύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των παρελθόντων ετών, τηρούνται στο αρχείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. 4. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων δύο συνεχόμενων ακαδημαϊκών ετών, η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. επεξεργάζεται στατιστικά τα στοιχεία και συντάσσει εσωτερική έκθεση του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρελθόντων ετών, ανακοινώνεται σε συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Άρθρο 12 Υποβολή τετραετούς έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης δύο διετών εσωτερικών εκθέσεων του Ιδρύματος, η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσει τετραετή έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τουλάχιστον των τεσσάρων παρελθόντων ετών, ανακοινώνεται σε συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της Συγκλήτου, διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π. με αριθμό πρωτοκόλλου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, τηρείται στο αρχείο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Άρθρο 13 Διαδικασίες εισήγησης προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Ιδρύματος για θέματα διασφάλισης ποιότητας Η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π., μετά τη σύνταξη της διετούς εσωτερικής έκθεσης του Ιδρύματος, προχωρά σε παρουσίασή της στη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π., όπου πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη με τις παρελθούσες διετείς εσωτερικές εκθέσεις του Ιδρύματος και γίνεται καταγραφή των σημείων που χρήζουν βελτίωσης, όπως ανέκυψαν από την εσωτερική έκθεση σε διάφορες μονάδες του Ιδρύματος και χρήζουν εισήγησης. Σε περίπτωση που προκύπτει, βάσει των εκθέσεων, σημείο που χρήζει βελτίωσης σε κάποια μονάδα του Ιδρύματος, η ΜΟ.ΔΙ.Π. αναθέτει σε κάποιο μέλος της ή συστήνει επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της, προκειμένου να συντάξει σχετική εισήγηση, η οποία ανακοινώνεται στη συνέλευση της ΜΟ.ΔΙ.Π., εγκρίνεται και διαβιβάζεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα του Ιδρύματος. Θεματικοί τομείς για τους οποίους γίνεται εισήγηση από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος είναι: 1. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας με έμφαση στις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της λογοκλοπής. 2. Ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων μάθησης των φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών. 3. Υποστήριξη δεξιοτήτων των διδασκόντων, επιμόρφωση σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και στην αξιοποίηση μεθόδων πληροφορικής. 4. Αναμόρφωση και αναδιοργάνωση προγραμμάτων σπουδών. 5. Ενίσχυση και υποστήριξη ερευνητικών ομάδων του Ιδρύματος. 6. Ενίσχυση της διασύνδεσης του Ιδρύματος με την κοινωνία. 7. Συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνείς λίστες κατάταξης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 8. Συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις διασφάλισης ποιότητας. 9. Προβολή και δημοσιότητα όλων των συνιστωσών του έργου του Ιδρύματος. Άρθρο 14 Διαδικασίες πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών 1. Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών. 1. Η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης αφορά στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που εκπονούνται μετά την ψήφιση του ν. 4009/2011, ενώ τα προγράμματα

7 Τεύχος Β 4524/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ προπτυχιακών σπουδών που παρέχονται από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων κατά τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των Τμημάτων, με βάση το ν. 3374/2005 και τη συνακόλουθη πρόσκληση τους από την Α.ΔΙ.Π. να πιστοποιηθούν. 2. Η σειρά των ενεργειών σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις έχει ως εξής: Η Κοσμητεία κάθε Σχολής, που θέλει να οργανώσει και να πιστοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο πιστοποίησης το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π., και το εγκρίνει σε συνεδρίασή της. Η Κοσμητεία ακολούθως διαβιβάζει το αντίστοιχο έντυπο με αριθμό πρωτοκόλλου στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, προκειμένου αυτή να προβεί σε διαδικασία «εσωτερικής» πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. σε συνεδρίασή της συγκροτεί ομάδα αξιολογητών από το γενικό μητρώο της Α.ΔΙ.Π., στην οποία διαβιβάζει τη σχετική πρόταση και ζητά, εντός καθορισμένης ημερομηνίας, τεκμηριωμένη εισήγηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του υπό πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση, ορίζονται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. που θα υποβάλλουν εντός της ίδιας καθορισμένης ημερομηνίας εισήγηση που αφορά στα τεχνικοοικονομικά στοιχεία του υπό πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Μετά τη λήψη των αντίστοιχων εισηγήσεων, η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. τις κοινοποιεί στα μέλη της. Σε νέα συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσεται η τελική εισήγηση για το υπό πιστοποίηση Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις προαναφερθείσες εισηγήσεις και υποβάλλεται για έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η/Ο Πρύτανης του Ιδρύματος μετά από την εισήγηση της Κοσμητείας, την ολοκλήρωση της διαδικασίας «εσωτερικής» Πιστοποίησης από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος με θετική κατάληξη και τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εγκρίνει το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 32 ν. 4009/2011) και ακολούθως υποβάλλει όλο το φάκελο της πρότασης του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην Α.ΔΙ.Π. για τη διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης από επιτροπές εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4009/ Στα βασικά κριτήρια πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 72 Κριτήρια Πιστοποίησης του ν. 4009/2011 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 4. Η παραπάνω διαδικασία οφείλει να τροποποιείται κάθε φορά που το επιβάλλουν σχετικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 2. Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1. Η σειρά των ενεργειών που προβλέπεται από τις τρέχουσες διατάξεις έχει ως εξής: Για κάθε νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο πιστοποίησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.. Το συμπληρωμένο έντυπο εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος στο οποίο θα λειτουργήσει και παράλληλα η Γ.Σ. του Τμήματος εισηγείται στην αντίστοιχη Κοσμητεία της Σχολής την ίδρυση του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διαβιβάζοντας παράλληλα και το συμπληρωμένο έντυπο. Η Κοσμητεία σε συνεδρίασή της εισηγείται επί της αναγκαιότητας οργάνωσης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και παράλληλα διαβιβάζει το αντίστοιχο έντυπο με αριθμό πρωτοκόλλου στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος για πιστοποίηση. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. σε συνεδρίασή της συγκροτεί ομάδα αξιολογητών από το γενικό μητρώο της Α.ΔΙ.Π. ή το μητρώο ΑΠΕΛΛΑ του Ιδρύματος, στην οποία διαβιβάζει τη σχετική πρόταση και ζητά, εντός καθορισμένης ημερομηνίας, τεκμηριωμένη εισήγηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του υπό πιστοποίηση προγράμματος σπουδών. Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση, ορίζονται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. ή άλλα μέλη από το μητρώο ΑΠΕΛΛΑ του Ιδρύματος που θα υποβάλλουν εντός της ίδιας καθορισμένης ημερομηνίας εισήγηση που αφορά στα τεχνικοοικονομικά στοιχεία του υπό πιστοποίηση προγράμματος σπουδών. Μετά τη λήψη των αντίστοιχων εισηγήσεων, η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. τις κοινοποιεί στα μέλη της. Σε νέα συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσεται η τελική εισήγηση για το υπό πιστοποίηση πρόγραμμα σπουδών, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις προαναφερθείσες εισηγήσεις και υποβάλλεται για έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η/Ο Πρύτανης του Ιδρύματος μετά από την εισήγηση της Κοσμητείας, την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος με θετική κατάληξη και τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εγκρίνει το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2. Στα βασικά κριτήρια πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 72 Κριτήρια Πιστοποίησης του ν. 4009/2011 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

8 45836 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4524/ η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 3. Η παραπάνω διαδικασία οφείλει να τροποποιείται κάθε φορά που το επιβάλλουν σχετικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 3. Πιστοποίηση Λοιπών Προγραμμάτων Σπουδών. 1. Η σειρά των ενεργειών πιστοποίησης έχει ως εξής: Για κάθε νέο πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο πιστοποίησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.. Το συμπληρωμένο έντυπο εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος στο οποίο θα λειτουργήσει και διαβιβάζεται με αριθμό πρωτοκόλλου στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος για πιστοποίηση. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. σε συνεδρίασή της συγκροτεί ομάδα αξιολογητών από το γενικό μητρώο ΑΠΕΛΛΑ του Ιδρύματος, στην οποία διαβιβάζει τη σχετική πρόταση και ζητά, εντός καθορισμένης ημερομηνίας, τεκμηριωμένη εισήγηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του υπό πιστοποίηση προγράμματος σπουδών. Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση, ορίζονται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. ή άλλα μέλη από το μητρώο ΑΠΕΛΛΑ του Ιδρύματος, που θα υποβάλλουν εντός της ίδιας καθορισμένης ημερομηνίας εισήγηση που αφορά στα τεχνικοοικονομικά στοιχεία του υπό πιστοποίηση προγράμματος σπουδών. Μετά τη λήψη των αντίστοιχων εισηγήσεων, η γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. τις κοινοποιεί στα μέλη της. Σε νέα συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσεται η τελική εισήγηση για το υπό πιστοποίηση πρόγραμμα σπουδών, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις προαναφερθείσες εισηγήσεις και υποβάλλεται στην Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης ή άλλο αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος. Η Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης ή άλλο αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος εγκρίνει, μετά από τη θετική απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π., το πρόγραμμα σπουδών και αναθέτει την υλοποίηση του σε ομάδες διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Δομής Δια Βίου Μάθησης ή τον Κανονισμό του Ιδρύματος. 2. Στα βασικά κριτήρια πιστοποίησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 3. Η παραπάνω διαδικασία οφείλει να τροποποιείται κάθε φορά που το επιβάλλουν σχετικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Άρθρο 15 Συντονισμός και υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης Κατά τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος, η ΜΟ.ΔΙ.Π.: καταρτίζει με τη βοήθεια των Σχολών του Ιδρύματος πίνακα με προτεινόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τον οποίο διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π., ενημερώνεται από την Α.ΔΙ.Π. για πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και δύναται να προτείνει τροποποιήσεις αυτών, ενημερώνεται από την Α.ΔΙ.Π. για τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων που θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση του Ιδρύματος, καταρτίζει το τελικό πρόγραμμα της αξιολόγησης το οποίο και αποστέλλει στην τελική μορφή του στην Α.ΔΙ.Π. για ενημέρωση των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, έρχεται σε επικοινωνία με τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και τις ΟΜ.Ε.Α. και με τους επί κεφαλής των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος, προκειμένου να οργανωθεί επιτυχώς η υλοποίηση του προγράμματος της αξιολόγησης του Ιδρύματος, βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες που διεξάγουν την εξωτερική αξιολόγηση, όποτε κριθεί απαραίτητο από αυτούς, καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της αξιολόγησης αλλά και κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος, είναι ο αποδέκτης του σχεδίου της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος το οποίο αποστέλλεται από την Α.ΔΙ.Π. και το οποίο γνωστοποιεί στην/στον Πρύτανη του Ιδρύματος και τους λοιπούς αναπληρωτές Πρύτανη για σχετικά σχόλια - παρατηρήσεις, συντάσσει υπόμνημα με σχετικά σχόλια - παρατηρήσεις επί του σχεδίου της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης το οποίο διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π., είναι αποδέκτης της τελικής μορφής της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης την οποία διαβιβάζει στην/στον Πρύτανη και στα μέλη της Συγκλήτου και αναρτά στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν ορίστηκε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν ορίστηκε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Της δεύτερης (2 ης ) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που πραγματοποιείται στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Της πρώτης (1 ης ) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική με τις κρίσεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ νομοθεσία

Η σχετική με τις κρίσεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ νομοθεσία Η σχετική με τις κρίσεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ νομοθεσία Ν.4009/2011 Άρθρο 19 Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών 1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν ορίστηκε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν ορίστηκε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Της τέταρτης (4 ης ) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που πραγματοποιείται στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: (σε αντικατάσταση του ΠΔ 127/2003, ΦΕΚ 114/Α/ 12.5.2003) Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Άρθρο Γ1 Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος 1. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου διακρίνονται σε συλλογικά και μονοπρόσωπα. 2. Τα συλλογικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν ορίστηκε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν ορίστηκε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Της τρίτης (3 ης ) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Συμβουλίου

Κανονισμός Συμβουλίου Κανονισμός Συμβουλίου Άρθρο 1. Σύγκλιση Συνεδρίασης α) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου μία φορά ανά μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1

Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1 Design by Nikolaos Koumparos Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1 Πράξη «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» Ομάδα Έργου: Άρης Μερτζάνης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αθανασία Τσακίρη Γραμματειακή υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο Γ1 Διοικητική Οργάνωση του Ιδρύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο Γ1 Διοικητική Οργάνωση του Ιδρύματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο Γ1 Διοικητική Οργάνωση του Ιδρύματος Τα Διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου διακρίνονται σε συλλογικά και μονοπρόσωπα. Τα συλλογικά όργανα είναι: α) η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΔΙ.Π. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ενημερωτικό Τεύχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.ΔΙ.Π. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ενημερωτικό Τεύχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc. Υπεύθυνος ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα