ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ορισμός της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης Δομής και Λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ (1) Ορισμός της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α 83) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». 2. Την υπουργική απόφαση υπ αριθμ α/Β1/ (Β 1975) «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». 3. Το π.δ. 72/2013 (Α 119) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». 4. Την Προεδρική Πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αριθμ. 2691/ (ΥΟΔΔ 152) διορισμού Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 5. Την υπ αριθμ. 4499/ (ΑΔΑ: 6ΓΡΔ469Β7Κ- ΔΑ6) Πρυτανική Πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016 (Α 83) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις». 7. Τις διατάξεις των άρθρων 50 έως και 68 του ν. 4485/2017 (Α 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας και τις Μονάδες Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 2α και 2β, 57 παρ. 1, 58 παρ. 1, 3 και 4α. 8. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 4485/ 2017 (Α 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ως προς τη μετονομασία των Γραμματειών του Ε.Λ.Κ.Ε. σε Μ.Ο.Δ.Υ. και τη σύσταση Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης. 9. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4485/ 2017 (Α 114): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», για τον ορισμό από τη Σύγκλητο της ΜΟΔΥ ως οργανικής μονάδας του φορέα και ως προς τον ορισμό του επιπέδου, της οργανωτικής δομής, του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και των επιμέρους μονάδων αυτής. 10. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν.4485/2017 (Α 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπου προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του άρθρου 7, τα θέματα που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11. Το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 12. Την υπ αρ /Ζ1/ , εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4) με θέμα «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών

2 14776 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1345/ Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α 114)». 13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα. 14. Την εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την οργανωτική δομή της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνεδρίαση υπ αριθμ. 282/ Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ αριθμ. 52/ συνεδρίαση. 16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους τριάντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (32.866,00), η οποία θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το υπ αριθμ. Φ.1/Γ/3ΝΠ/42771/ Β1/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζει: Α) Ορίζει την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως οργανική μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο Διεύθυνσης. Β) Εντάσσει το παρακάτω οργανόγραμμα στην οργανωτική διάρθρωση και δομή των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Γ) Ο Προϊστάμενος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. προΐσταται των υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εποπτεύει την ορθή λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) για τον ΕΛΚΕ. Δ) Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: 1. Τμήμα Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης 2. Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 3. Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων 4. Τμήμα Αγορών, Προμηθειών και Διαγωνισμών 5. Τμήμα Ανάπτυξης και Διεκδίκησης Έργων 6. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ποιότητας Κάθε Τμήμα αποτελείται από Γραφεία, τα οποία ανά τμήμα δίνονται στη συνέχεια. 1. Τμήμα Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης 1.1. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 1.2. Γραφείο Ανθρώπινων Πόρων 1.3. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης 1.4. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 2. Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 2.1. Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης 2.2. Γραφείο Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 2.3. Γραφείο Προϋπολογισμού 2.4. Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης 3. Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων 3.1. Γραφείο Ευρωπαϊκών Έργων 3.2. Γραφείο Εθνικών Έργων 3.3. Γραφείο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και Διά Βίου 3.4. Γραφείο Λοιπών Έργων 4. Τμήμα Αγορών, Προμηθειών και Διαγωνισμών 4.1. Γραφείο Αγαθών 4.2. Γραφείο Υπηρεσιών 4.3. Γραφείο Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Υλοποίησης Συμβάσεων 5. Τμήμα Ανάπτυξης και Διεκδίκησης έργων 5.1. Γραφείο Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων 5.2. Γραφείο Εθνικών Έργων και Προγραμμάτων 5.3. Γραφείο Λοιπών Έργων 6. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ποιότητας 6.1. Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 6.2. Γραφείο Ποιότητας Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης είναι: 1. Τμήμα Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης: Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών, του Προέδρου της και του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης. Γραμματειακή υποστήριξη του ΕΛΚΕ Οργάνωση και διενέργεια συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών Σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης και πρακτικών Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών Τήρηση πρωτοκόλλου, παρακολούθηση αλληλογραφίας και διαχείριση κεντρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Τήρηση μητρώου προσωπικού και καταγραφή σχετικών δραστηριοτήτων (άδειες, απουσίες, εκπαίδευση) Τεχνική Υποστήριξη δραστηριοτήτων ΕΛΚΕ, συντήρηση και αναβάθμιση ιστοσελίδας. Τεχνική Υποστήριξη Επιστημονικών Υπευθύνων και συνεργατών τους για την από απόσταση χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος. Υποστήριξη για την εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος. Υποστήριξη για την αφομοίωση και εφαρμογή των ειδικών εφαρμογών των Φορέων Χρηματοδότησης για την παρακολούθηση των έργων. Νομική Υποστήριξη δραστηριοτήτων ΕΛΚΕ και Επιτροπής Ερευνών Νομική εκπροσώπηση Επιτροπής Ερευνών και ΕΛΚΕ Παροχή νομικής στήριξης του γραφείου προμηθειών στο πλαίσιο της διενέργειας διαγωνιστικών δραστηριοτήτων και αγορών. 2. Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης: Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων

3 Τεύχος Β 1345/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Απεικόνιση και έλεγχος λογιστικών γεγονότων σύμφωνα με το ενιαίο γενικό λογιστικό σχέδιο Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών, συνεργασία και επικοινωνία με τραπεζικά ιδρύματα Σύνταξη και έλεγχος προϋπολογισμών και απολογισμών ΕΛΚΕ Τήρησης και εφαρμογή ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων Υποβολή στοιχείων και αναφορών σε φορείς Παρακολούθηση και προσδιορισμό χρηματοοικονομικών εισροών Χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ταμειακών ροών έργων Ενημέρωση συστήματος και καταχώρηση χρηματοοικονομικών δεδομένων Συμφωνίες ταμείου, λογαριασμών και έργων Έκδοση Φορολογικών Στοιχείων Διενέργεια τραπεζικών εργασιών Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση κρατήσεων ΕΛΚΕ Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 3. Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων: Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων Υποβολή αναφορών προς τη Διοίκηση και τους Φορείς Χρηματοδότησης Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης της έρευνας. Υποστήριξη ακαδημαϊκής κοινότητας για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Ενημέρωση Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τις τρέχουσες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση. Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προς τους φορείς χρηματοδότησης και παρακολούθηση τους. Παροχή τεχνικής βοήθειας των μελών ΔΕΠ για την διεκδίκηση προτάσεων. Οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για υποβολή των προτάσεων. Συντονισμός της διαδικασίας αναμόρφωσης των προτάσεων κατά τη διαδικασία ένταξης σε συνεργασία με τους φορείς χρηματοδότησης. Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των έργων. Εισαγωγή δεδομένων και στοιχείων στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα, μέσω διαδικτύου, των φορέων χρηματοδότησης. Σύνταξη οδηγιών διαχείρισης έργων. Επικοινωνία με τους φορείς χρηματοδότησης και αποστολή στοιχείων. Σύνταξη και παρακολούθηση εκθέσεων έργων. Παρακολούθηση δεσμεύσεων έργων. Προετοιμασία, συντονισμός και διεκπεραίωση ελέγχων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου έργων. Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 4. Τμήμα Αγορών, Προμηθειών και Διαγωνισμών: Ενημέρωση, ταξινόμηση και εφαρμογή νομικού πλαισίου και κανόνων δημοσιότητας. Παραλαβή αιτημάτων προμηθειών, έλεγχος και προπαρασκευαστικές ενέργειες Οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την υλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων Επικοινωνία με προμηθευτές Συνεργασία και προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης Παρακολούθηση και διαχείριση εγγυητικών επιστολών Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Διοικητική υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών Επικοινωνία και συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους για την υλοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο των απαραίτητων αγορών και προμηθειών των έργων τους Εισαγωγή δεδομένων και στοιχείων προμηθειών-αγορών, στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου, στα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα και πλατφόρμες Κατάρτιση και παρακολούθηση συμβάσεων προμηθευτών και αγορών 5. Τμήμα Ανάπτυξης και Διεκδίκησης Έργων: Παρακολούθηση προσκλήσεων και σχετικών εκδηλώσεων Επικοινωνία με φορείς χρηματοδότησης Ενημέρωση ακαδημαϊκής κοινότητας για επικείμενες προσκλήσεις Προετοιμασία και Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων Τήρηση αρχείου προτάσεων και στατιστικών στοιχείων 6. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας: Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων Παρακολούθηση υλοποίησης των Διαδικασιών του ΕΛΚΕ Καταγραφή, ανάλυση και υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης και διαχείρισης προβλημάτων Εισαγωγή και εφαρμογή νέων διαδικασιών, κατάργηση και αναβάθμιση υπαρχόντων που δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό τους Υποστήριξη και προετοιμασία στην καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων ελέγχων

4 14778 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1345/ Αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών υλοποίησης των έργων Κατάρτιση δεικτών ποιότητας και ερευνητικής δραστηριότητας Επικαιροποίηση οδηγού διαχείρισης και διαδικασιών Διενέργεια μετρήσεων σχετικών με το βαθμό ικανοποίησης της Παν/κής Κοινότητας από την συνεργασία της με τον ΕΛΚΕ Εξαγωγή και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την υλοποιούμενη ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του Πανεπιστημίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 28 Μαρτίου 2018 Ο Πρύτανης ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ Ι Αριθμ (2) Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης Δομής και Λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (συν. αριθμ. 1045/4/ , Θέμα 11ο) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ189/2015 τ.α') όπως ισχύουν «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 2. Τις διατάξεις των άρθ. 14 παρ. 1 έως 5, άρθ. 66 παρ. 1(α), παρ. 2(β),(γ), παρ 3(α),(β) και παρ 4, αρθ. 71, αρθ. 72, του ν.4009/2011 (ΦΕΚ195/2011, τ.α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και αρθ. 80 παρ. 22(γ) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016 τ.α') «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις των αρθ. 8 παρ.2(β),(ιβ) και άρθ. 13 παρ. 2(ιβ) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ.α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 4. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 929/ συνεδρίασης της Συγκλήτου με την οποία ιδρύθηκε Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 5. Την απόφαση της υπ'αριθμ. 1042/1/ συνεδρίασης της Συγκλήτου «Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (MO.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 6. Την απόφαση της 1ης συνεδρίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της 9ης Φεβρουαρίου 2018, του ακαδημαϊκού έτους , με θέμα: «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 7. Την απόφαση της Συγκλήτου συν. αριθμ. 1045/4/ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Οργάνωσης Δομής και Λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εγκρίνουμε: Τον Κανονισμό της Οργάνωσης Δομής και Λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) ως εξής: Άρθρο 1 Σκοπός και αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Ι. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Ι. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος με σκοπό: την ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικής και των απαραίτητων ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου των ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος, την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π., την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π, και τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους. 2. Προκειμένου η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Ι. να ανταπεξέλθει στο ρόλο της και να συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας του Ιδρύματος, εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες γενικές αρμοδιότητες, ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η υλοποίηση των ακόλουθων ειδικότερων αρμοδιοτήτων: α) Η συστηματική αναθεώρηση/επικαιροποίηση του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος. β) Η εποπτεία της εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής του. γ) Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση.

5 Τεύχος Β 1345/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δ) Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου των κριτηρίων σχετικά με το σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών με σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους. ε) Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της Α.ΔΙ.Π., όσο και από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ιδίως δεδομένων σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, το διδακτικό και ερευνητικό έργο και τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος. στ) Η στατιστική ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων ποιότητας και αποτελεσμάτων αξιολόγησης, ως σημαντικά εργαλεία για λήψη αποφάσεων για κάθε επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος. ζ) Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ), του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), των εργαστηρίων κλπ. και η ενημέρωση των Τμημάτων, Υπηρεσιών και της Κεντρικής Διοίκησης για τα θέματα που χρήζουν βελτίωσης. η) Η συστηματική παρακολούθηση της επικαιροποίησης των ιστοσελίδων των Τμημάτων, των Σχολών, της MO.ΔΙ.Π. και του Ιδρύματος, με σκοπό την έγκυρη και επαρκή παροχή και διάχυση δημόσιας πληροφόρησης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και τη γενικότερη δραστηριότητα του Ιδρύματος. θ) Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης: πιστοποίησης /επαναπιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών στις ακαδημαϊκές μονάδες. ι) Η αποδελτίωση των πάσης φύσεως εκθέσεων για την επισήμανση των αδυναμιών με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα. ια) Η μέριμνα για τη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. με αυτό της Α.ΔΙ.Π., καθώς και με τα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος και η συνεχής ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ιβ) Η ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά με διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. ιγ) Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π. ιδ) Η συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για την υποβοήθηση των αναγκών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ιε) Η διεξαγωγή ερευνών/μελετών αναφορικά με την ποιότητα του διδακτικού, του ερευνητικού και του διοικητικού έργου του Ιδρύματος. ιστ) Η συνεργασία και η επικοινωνία με την Α.ΔΙ.Π. καθώς και με όσα μέρη εμπλέκονται στην εφαρμογή και υλοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος. ιζ) Ο εντοπισμός και η προβολή βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος στους τομείς της διασφάλισης ποιότητας των σπουδών και παρεχόμενων υπηρεσιών ιη) Η μέριμνα για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Τμημάτων. ιθ) Η εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών, η έκδοση συστάσεων σχετικά με ενδεχόμενα σφάλματα, παραλείψεις και άλλες ενδεικνυόμενες ενέργειες, καθώς και η διαβίβασή τους στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος. κ) Η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υποβολή τους στη Διοίκηση του Ιδρύματος. κα) Η μέριμνα για συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή δεδομένων του Π.Ι. στις διεθνείς λίστες κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η σύνταξη προτάσεων-εισηγήσεων επί του θέματος. κβ) Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με το υλικό που προκύπτει κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης και της πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ε.Σ.Δ.Π. κγ) Η συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις της Α.ΔΙ.Π. και η ενημέρωση των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων για θέματα διασφάλισης ποιότητας. κδ) Η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος και της Ενδιάμεσης Έκθεσης (ανά διετία). κε) Η δημιουργία πρότυπων ερωτηματολογίων και απογραφικών εντύπων για την αξιολόγηση της ποιότητας του διδακτικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φοιτητές, καθώς και για τη γενικότερη αξιολόγηση όλων των συνιστωσών του έργου του Ιδρύματος από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και άλλους αποδέκτες του έργου αυτού. κστ) Η εκπόνηση μελετών για τη συγγραφή προτάσεων μεθοδολογίας για την εφαρμογή όσων προβλέπονται στο (κε) κζ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τη νομοθεσία, τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, ή ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος στη MO.ΔΙ.Π. Άρθρο 2 Συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Ι. 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 4009/ 2011 και 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017, η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Ι. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, και αποτελείται από: τον Πρύτανη του Π.Ι., ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από έναν από τους αναπληρωτές του, πέντε καθηγητές του Π.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού του Π.Ι. που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/ 2011, (διοικητικού προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ε.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού - Ε.ΔΙ.Π. και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού - Ε.Τ.Ε.Π.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, και

6 14780 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1345/ έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη. 2. Η διαδικασία ορισμού των εκπροσώπων των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων των ανωτέρω κατηγοριών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 3. Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων ορίζονται με ετήσια θητεία. Η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. δεν μεταβάλλεται λόγω νόμιμων αδειών των μελών της, εάν αυτές δεν ξεπερνούν το ένα (1) έτος. 4. Η αντικατάσταση μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται, και γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 5. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, εάν κάποια από τα μέλη εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις της τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να προκύπτει απαρτία. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις-Συναντήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π του Π.Ι. 1. Οι συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, όπως αυτές αναφέρονται στο ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσο και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση που απευθύνει στα μέλη ο Πρόεδρος της. 2. Η πρόσκληση με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης διανέμεται στα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π το αργότερο 48 ώρες πριν την κάθε συνεδρίαση. 3. Στις συνεδριάσεις μετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στη ΜΟ.ΔΙ.Π. κάθε κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος. Οι εν λόγω εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στην κατηγορία τους. 4. Στις συνεδριάσεις μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι υπάλληλοι της Γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π., ένας εκ των οποίων τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, υπό την εποπτεία του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. 5. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 6. Τηρείται βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο. 7. Όλη η αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός του Ιδρύματος, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π και φέρει το λογότυπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Άρθρο 4 Διοικητική, επιστημονική, τεχνική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Ι. 1. Η διοικητική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. παρέχεται από το Γραφείο της Μονάδας, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη οργανική μονάδα και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ή/και εξωτερικούς συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον οργανισμό του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης. 2. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της, και η εν γένει συνδρομή της επί των ως άνω γενικών και ειδικότερων αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π.: α) Συνδράμει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Π.Ι. και στην Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών. β) Παρακολουθεί την υλοποίηση των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος και του Ε.Σ.Δ.Π. γ) Παρακολουθεί την ορθή συμπλήρωση και διεκπεραίωση των εντύπων και διαδικασιών του Ε.Σ.Δ.Π. δ) Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. υποστηρίζοντας το Ενιαίο Πληροφορικό Σύστημα. ε) Υποστηρίζει και οργανώνει δράσεις προβολής και δημοσιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. (ημερίδες, συνέδρια κ.ο.κ.). στ) Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων. Συνεργάζεται, επικοινωνεί και ενημερώνει τις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων καθώς και το λοιπό προσωπικό για θέματα διασφάλισης ποιότητας. ζ) Οργανώνει την επικοινωνία, είτε της ΜΟ.ΔΙ.Π., είτε των Τμημάτων, με την Α.ΔΙ.Π.,. η) Ασχολείται με την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση του υλικού που προκύπτει κατά τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης και της Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και του Ε.Σ.Δ.Π. θ) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων και στη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος, της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διετίας και όλων των κειμένων που απαιτούνται για την ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Α.ΔΙ.Π. ι) Ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα με τα δεδομένα των ερωτηματολογίων. ια) Ενημερώνει τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για θέματα και προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. 3. Η επιστημονική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. παρέχεται είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, είτε από επιτροπές που συγκροτεί η ΜΟ.ΔΙ.Π. με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες). 4. Η τεχνική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. παρέχεται από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, η οποία φροντίζει για την προσαρμογή και διασύνδεση των πληροφοριακών

7 Τεύχος Β 1345/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ συστημάτων του Ιδρύματος (με στόχο τη διάθεση, επεξεργασία και αποτύπωση δεικτών απόδοσης και αποτελεσματικότητας σπουδών και όλων παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος), καθώς και τη διασύνδεση με το Ο.Π.Ε.Σ.Π. Άρθρο 5 Πόροι της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Π.Ι. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου, από εθνικά, ευρωπαϊκά, ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ είναι δυνατή και η αναζήτηση δωρεών και χορηγιών, εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία του έργου της. 2. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Δ.Π. και την απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας στο Ίδρυμα, η διοίκηση του Π.Ι. μεριμνά για την παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και υποστήριξης στα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π.. Άρθρο 6 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) 1. Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) είναι η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με όρους ποιότητας και ειδικότερα η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των διοικητικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π., τις διεθνείς πρακτικές και ειδικότερα τις πρακτικές διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 2. Το πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος. Ειδικότερα, σε αυτό περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.). Τα επίπεδα εφαρμογής των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας είναι το διδακτικό, το ερευνητικό και το διοικητικό έργο. Άρθρο 7 Δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) 1. Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος. Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. 2. Οι διεργασίες είναι οι οργανικές ενότητες του Συστήματος, οι οποίες περιγράφονται στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), προσλαμβάνουν τα εισερχόμενα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος και αποδίδουν αντίστοιχα ή σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα. 3. Η διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η διεργασία. Η διαδικασία έχει έναρξη, στάδια και λήξη. 4. Η οδηγία εργασίας είναι η περιγραφή κάποιου/ων σταδίου/ων της διαδικασίας με τη μορφή αναλυτικών βημάτων και έχει ως σκοπό την υλοποίησή της. 5. Η τεκμηρίωση κάθε διεργασίας προκύπτει από τα αναγκαία και κατάλληλα έγγραφα και αρχεία σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή. 6. Τα μέσα αξιολόγησης της διεργασίας είναι συνήθως δείκτες, οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος (Key Performance Indicators KPI's - Δείκτες Επιδόσεων). 7. Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο συντάσσεται και αναθεωρείται από τη MO.ΔΙ.Π. και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, περιλαμβάνονται όλες οι διεργασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.). Ενδεικτικά, ως διεργασίες ή/και διαδικασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Π.Ι., αναφέρονται οι ακόλουθες: α) Η Πολιτική του Ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας και η στοχοθεσία για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος. β) Η συλλογή και αποδελτίωση των ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων Αυτοαξιολόγησης των ακαδημαϊκών τμημάτων και λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος. γ) Η εσωτερική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.). δ) Ο σχεδιασμός, έγκριση και αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών. ε) Η παρακολούθηση του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου. στ) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ποιότητας. ζ) Η αναζήτηση και η διαχείριση αναγκαίων πόρων. η) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών. θ) Η εξωτερική αξιολόγηση, πιστοποίηση/επαναπιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.). ι) Η παρακολούθηση και συμμετοχή σε διεθνείς λίστες κατάταξης. Άρθρο 8 Εγχειρίδιο ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. του Π.Ι. 1. Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιέχεται η πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος, η οργάνωση και οι επιμέρους πολιτικές ποιότητας για κάθε δραστηριότητα που καλύπτει το Σύστημα Ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται και αποτυπώνονται: α) Σαφείς και καθορισμένοι στόχοι για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και των υποστηρικτικων υπηρεσιών των δομών του Ιδρύματος. β) Η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής βελτίωσης της ποιότητας και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών ενεργειών.

8 14782 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1345/ Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιγράφονται αναλυτικά οι διεργασίες και οι διαδικασίες του Ε.Σ.Δ.Π. και περιγράφεται η μέθοδος εφαρμογής των εργασιών που υλοποιούν τις αντίστοιχες πολιτικές του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 3. Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιλαμβάνονται τα έντυπα τεκμηρίωσης και ροής πληροφοριών, καθώς και οι προϋποθέσεις για την τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου. Άρθρο 9 Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Ι. Η MO.ΔΙ.Π. του Π.Ι. είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιοτικής λειτουργίας του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα. Οι βασικοί άξονες της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Π.Ι. είναι: α) Η συνεχής βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος με την αναμόρφωσή τους. β) Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών. γ) Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στα Προγράμματα Σπουδών του Ιδρύματος. δ ) Η βελτίωση της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος. ε) Η μείωση του ποσοστού φοιτητών που εγκαταλείπουν ή καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. στ) Η ενίσχυση του ερευνητικού έργου. ζ) Η αύξηση του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου. η) Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. θ) Η ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών. ι) Η ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των Τμημάτων και των Σχολών του Π.Ι. σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. ια) Η ενίσχυση Προγραμμάτων Διακρατικής Συνεργασίας με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού. ιβ) Η ενίσχυση των συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και εσωτερικού και η ενίσχυση ερευνητικών ομάδων και συνεργασιών. ιγ) Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας Σχολών και Τμημάτων. ιδ) Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. ιε) Η συνεργασία με τους συντάκτες των Πινάκων Παγκόσμιας Κατάταξης. ιστ) Η υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής. ιζ) Η δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών. ιη) Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, κ.ά.). ιθ) Η στήριξη φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η ενίσχυση και βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας. κ) Η βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης ΑΜΕΑ στα Προγράμματα Σπουδών. κα) Η αξιοποίηση του Δικτύου Αποφοίτων του Ιδρύματος. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2018 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ Σέρρες :07.05.2018 Πληροφορίες: φ.γκαβέζου Αρ.Πρωτ. 2074 Τηλ.: 2321049210, Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18073 11 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1660 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΦ2.1/2764 Έγκριση δομής, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο )

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο ) Λάρισα, 12-2-2018 Αρ. Πρωτ. 807 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13077 2 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1178 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/33196/1628 Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 02 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 15/02.03.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Έγκριση Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40539 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών («Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α.»)

Κανονισμός Λειτουργίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών («Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α.») Κανονισμός Λειτουργίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών («Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α.») Άρθρο 1: Γενικά - Σκοπός Η Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α. είναι η διοικητική δομή του Πανεπιστημίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19315 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1763 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2019 1 1.1. Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19541 21 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1791 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Οργάνωση Δομής και Λειτουργίας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45829 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4524 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/17939/585/21-12-2016 Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13325 1 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1070 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.1.Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας 1.1.1. Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.:12828 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.Δ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57385 25 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4768 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας επτά (7) υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Αθήνα, 25 Μαΐου 2018 Δρ Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια ΑΔΙΠ Ενότητες Παρουσίασης Έναρξη λειτουργίας του ΕΣΔΠ: Τι θα πρέπει να έχει προηγηθεί Τι είναι εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47673 4 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3802 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1105 22 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 78 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση δομής, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9907 9 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 833 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση υπερωριακής εργασίας πέντε (5) υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος. Διαδικασία ανάπτυξης

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος. Διαδικασία ανάπτυξης Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει διαδικασίες που τεκμηριώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7047 21 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 554 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. απόφ. 463/2017 Ορισμός της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών Στρατηγικοί Στόχοι Οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Πατρών, συνιστούν τους πυλώνες προς τους οποίους προσανατολίζεται κατά συνεκτικό τρόπο η δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 [1] όπως έχουν τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Κ. : 41 110 Λάρισα Πληροφορίες : Μητούση Χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας Κομοτηνή, 2019 Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Υποστήριξης Πανεπιστημιακών Οργάνων Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς Τ.Κ. 185 34 Υπεύθυνη: Διονυσία Αρτέμη Τηλ.: 210 4142229

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου Τηλ.: 2321049141,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Κομοτηνή, 9-1-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν μια πολιτική διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγχειρίδιο Ποιότητας. Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Ιούλιος (ν2.18)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγχειρίδιο Ποιότητας. Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Ιούλιος (ν2.18) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εγχειρίδιο Ποιότητας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Ιούλιος 2018 (ν2.18) Περιεχόμενα Ορολογία... 5 Ακρωνύμια... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28169 2 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2554 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ είναι προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Λάρισα 15/11/2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΚ 41110 Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Λάρισα 14-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΚ 41110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Τ μήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος του Τ μήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα 20-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ Αρ. Πρωτ. -1898- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΚ 41110 Πληροφορίες : Μακρίνα Κουτσοπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Καρδίτσα, 20-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΤΚ 43100

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 283 Βόλος, 17 /09/2018

Αρ. Πρωτ.: 283 Βόλος, 17 /09/2018 Αρ. Πρωτ.: 283 Βόλος, 17 /09/2018 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36603 19 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2870 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 23945/10-01-2018 (ΦΕΚ 163/Β /26.01.2018) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πρότυπα Ποιότητας: Απαιτήσεις και Τεκμηρίωση qdata@adip.gr Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ Δρ Νικόλαος Γεωργιάδης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36183 16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2830 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση και Εσωτερικός Κανονισμός του εργαστηρίου Τουρισμού και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8453 2 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 698 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υπερωριακή Εργασία και Εργασία προς Συμπλήρωση της Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575 ΤΚ 41110 Πληροφορίες : Ν. Χαϊνταρλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γρηγορίου ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2410684479 EMAIL : agrigoriou@teilar.gr ΛΑΡΙΣΑ 28-02-19 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 75 ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Δ.Ι.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο Ζ1 Γενική Διάρθρωση Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: 2287/18/ΓΠ Βόλος 12 Φεβρουαρίου 2018

Αριθμ. πρωτ.: 2287/18/ΓΠ Βόλος 12 Φεβρουαρίου 2018 Αριθμ. πρωτ.: 2287/18/ΓΠ Βόλος 12 Φεβρουαρίου 2018 Προς: τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS 299959 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 1.Κύριο Περιεχόμενο 1.1 Φοιτητές 1.1.1 Ασκούμενοι φοιτητές (Κατανομή ανά τμήμα/κατανομή σε ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46937 31 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3743 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 927 24 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας Ε.Σ.Δ.Π.

Εγχειρίδιο Ποιότητας Ε.Σ.Δ.Π. Εγχειρίδιο Ποιότητας Ε.Σ.Δ.Π. Περιεχόμενα Ορολογία... 5 Ακρωνύμια... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ... 8 2.Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας : Σκοπός και πεδίο εφαρμογής... 8 3.Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12873 24 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 251/3/23.3.2017 Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Κ. : 41110 Λάρισα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Υποστήριξης Πανεπιστημιακών Οργάνων Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς Τ.Κ. 185 34 Υπεύθυνη: Διονυσία Αρτέμη Τηλ.: 210 4142230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3031 1 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.10.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.4051 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα Τηλέφωνο : 213-2161244 Fax :

Διαβάστε περισσότερα