ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 156/2005 της Szilvia Deminger, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης που καταβάλλονται στην Ουγγαρία για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 1. Περίληψη της αναφοράς Η αναφέρουσα επιθυμεί να πληροφορηθεί εάν τα τέλη ταξινόμησης που καταβάλλονται στην Ουγγαρία για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβατά με τη νομοθεσία της ΕΕ, διότι θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ. 2. Παραδεκτό Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού). 3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου Δυνάμει του νόμου CX 2003, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005, η Ουγγαρία θέσπισε τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα οχήματα. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στην πρώτη κυκλοφορία του οχήματος στο ουγγρικό οδικό δίκτυο κατόπιν πώλησης του οχήματος βάσει του νόμου περί ΦΠΑ, ενδοκοινοτικής αγοραπωλησίας, εισαγωγής και μετατροπής. Συγκεκριμένα, ο φόρος επιβάλλεται και στην περίπτωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που τίθενται σε κυκλοφορία στο ουγγρικό οδικό δίκτυο μετά την εισαγωγή τους από άλλο κράτος μέλος. Το ουγγρικό τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, ορίζεται ως ένα σταθερό ποσό, συναρτήσει του κυλινδρισμού, του τύπου καυσίμου που χρησιμοποιεί το όχημα και των προδιαγραφών εκπομπής καυσαερίων. Ωστόσο, το ύψος του τέλους δεν εξαρτάται από το εάν το προς ταξινόμηση όχημα είναι CM\ doc PE v09-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 καινούριο ή μεταχειρισμένο. Η αναφέρουσα επιθυμεί να πληροφορηθεί «εάν τα τέλη ταξινόμησης που καταβάλλονται στην Ουγγαρία για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία διότι θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ». Εν απουσία εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν τέλη ταξινόμησης υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται προς το πρωτογενές και το δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο. Όσον αφορά το πρωτογενές δίκαιο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κανένα κράτος µέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών µελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. Η θεμελιώδης αυτή αρχή του κοινοτικού δικαίου είναι ουσιώδους σημασίας στον τομέα της φορολογίας των αυτοκινήτων επειδή συνιστά συχνά τη βάση επί της οποίας αξιολογείται η συμβατότητα ενός τέλους ταξινόμησης με το κοινοτικό δίκαιο. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει έρευνα σχετικά με διάφορες πτυχές του ουγγρικού τέλους ταξινόμησης. Τα βασικά σημεία που θέτουν ζήτημα συμβατότητας είναι εκείνα που αφορούν την παραβίαση του άρθρου 90 διότι το ουγγρικό τέλος φαίνεται να είναι ένας εσωτερικός φόρος που εισάγει διακρίσεις μεταξύ των εισαγόμενων αυτοκινήτων τα οποία πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία στους ουγγρικούς δρόμους, και των εγχώριων αυτοκινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η έλλειψη εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων δεν εμποδίζει την εφαρμογή του άρθρου 90 σε ένα κράτος μέλος, δεδομένου ότι ο όρος «ομοειδές εθνικό προϊόν» μπορεί κάλλιστα να αφορά ένα προϊόν το οποίο κατέστη εγχώριο κατά την εισαγωγή και την κυκλοφορία του στην εγχώρια αγορά (Επιτροπή κατά Δανίας, C-47/88). Επιπλέον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, κατά την επιβολή τέλους ταξινόμησης οχημάτων, ένα κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο της ταξινόμησης προκειμένου να συμμορφώνεται προς το άρθρο 90. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι «η εκ μέρους κράτους μέλους είσπραξη φόρου επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προελεύσεως άλλου κράτους μέλους αντιβαίνει προς το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΟΚ, όταν το ποσό του φόρου, υπολογιζόμενο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική απόσβεση της αξίας του οχήματος, υπερβαίνει το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στα μητρώα του πρώτου κράτους.» (Nunes Tadeu, υπόθεση C-345/93, σκέψη 20, Επιτροπή κατά Δανίας, C-47/88, σκέψη 22 και Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, C-375/95). Στην πραγματικότητα, το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε ένα καινούριο αυτοκίνητο αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της αξίας του, το οποίο, με την πάροδο του χρόνου, μειώνεται αναλογικά με τη μείωση της αξίας του αυτοκινήτου. Κατά συνέπεια, PE v /11 CM\ doc

3 τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ενσωματώνουν ήδη στην αξία τους το ποσό του τέλους ταξινόμησης που έχει μειωθεί λόγω της φυσιολογικής φθοράς του οχήματος. Προκύπτει, επομένως, ότι, εάν δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματική μείωση της αξίας ενός μεταχειρισμένου οχήματος, το τέλος που επιβάλλεται σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το εξωτερικό το οποίο θα τεθεί σε κυκλοφορία στην Ουγγαρία θα υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ομοίου τύπου και μοντέλου, με τον ίδιο κυλινδρισμό, ίδιο τύπο καυσίμων και τα ίδια πρότυπα εκπομπής καυσαερίων, που υπάρχει ήδη στην ουγγρική αγορά και το οποίο ταξινομήθηκε στην Ουγγαρία ως καινούριο. Κατά συνέπεια, όταν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος υπόκειται σε τέλος ταξινόμησης, το γεγονός ότι η πραγματική μείωση της αξίας του δεν λαμβάνεται υπόψη και ότι το τέλος ταξινόμησης δεν μειώνεται αναλογικά, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τοιουτοτρόπως επιβαλλόμενο τέλος ταξινόμησης ισοδυναμεί με εσωτερικό φόρο που μπορεί να εισαγάγει διακρίσεις μεταξύ αλλοδαπών και εγχώριων ομοειδών προϊόντων. Η Επιτροπή φρονεί ότι η ουγγρική νομοθεσία, επιβάλλοντας στα καινούρια αυτοκίνητα τέλος ταξινόμησης ίδιου ύψους με αυτό που εφαρμόζεται σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, παραβιάζει το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Στις 12 Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή. Επιθυμεί, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι οποιοδήποτε σχετικό μέτρο της Επιτροπής δεν διασφαλίζει τη νομική προστασία μεμονωμένων ατόμων. Συνιστάται, επομένως, στην αναφέρουσα να προσφύγει ενώπιον των εθνικών αρχών προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των ατομικών της δικαιωμάτων. 4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου Πρέπει καταρχάς να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν αυτά τα τέλη και να αποφασίζουν μονομερώς το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού τους. Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία δύναται επίσης να διατηρεί ένα τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων, καθορίζοντας το ύψος του στο ποσό που θεωρεί η ίδια κατάλληλο (στη Δανία, επί παραδείγματι, ένα παρόμοιο τέλος ανέρχεται στο 180% της αξίας του οχήματος). Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κοινοτικός κανόνας ο οποίος να απαιτεί από την Ουγγαρία να καταργήσει το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε νέα ή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα. Δεν υπάρχουν επίσης κοινοτικές διατάξεις που ρυθμίζουν το ύψος αυτού του τέλους. Η Ουγγαρία είναι συνεπώς ελεύθερη να επιβάλλει τέλος ταξινόμησης σε αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην επικράτειά της, ακόμα και αν έχει προηγουμένως καταβληθεί τέλος ταξινόμησης για τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα σε άλλο κράτος μέλος. Η Ουγγαρία πρέπει, ωστόσο, να μεριμνήσει ώστε η εθνική νομοθεσία να συνάδει με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Οι εθνικοί κανόνες παραβιάζουν το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ εάν, επί παραδείγματι, υποβάλλουν ομοειδή εισαγόμενα και εγχώριας CM\ doc 3/11 PE v09-00

4 παραγωγής αυτοκίνητα οχήματα σε διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές ή εάν υπολογίζουν το ποσό του φόρου για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα προϊόντα χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, γεγονός που επιφέρει την επιβολή μεγαλύτερης φορολογίας στα προϊόντα από άλλα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση της Ουγγαρίας σε σχέση με τα νέα αυτοκίνητα οχήματα. Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα, το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΚ, παραβιάζεται εφόσον το τέλος ταξινόμησης βαρύνει περισσότερο τα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη από ό,τι τα ομοειδή μεταχειρισμένα οχήματα που είναι ήδη ταξινομημένα στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η ουγγρική νομοθεσία περί τελών ταξινόμησης παραβίαζε το άρθρο 90 και κίνησε επομένως διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας, στο πλαίσιο της οποίας απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία στις 18 Δεκεμβρίου Κατόπιν της παραλαβής αυτής της επιστολής, η Ουγγαρία κατήργησε την προσαύξηση του 25% που εφαρμοζόταν στα εισαγόμενα οχήματα εκείνη την περίοδο, θέσπισε μια σταθερή κλίμακα απόσβεσης για τα μεταχειρισμένα οχήματα και προέβλεψε μια διαδικασία προσφυγής βάσει της οποίας ένας φορολογούμενος θα μπορούσε να αμφισβητήσει το ποσό του φόρου που καθορίζεται βάσει της σταθερής κλίμακας. Αφού εξέτασε τις εν λόγω τροποποιήσεις, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή απέστειλε, στις 4 Ιουλίου 2006, συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή προς τις ουγγρικές αρχές, με την οποία αμφισβητούσε τη σταθερή κλίμακα απόσβεσης που εξακολουθούσε να θεωρείται ασύμβατη με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ διότι φαινόταν υπερβολικά βραδεία εμποδίζοντας, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να ληφθεί υπόψη η πραγματική απώλεια αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τη στιγμή της ταξινόμησης, όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 5 Οκτωβρίου 2006 το ΔΕΚ εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ουγγαρία σε υποθέσεις που παραπέμφθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της νομοθεσίας ως είχε προ των τροποποιήσεων του Η απόφαση που εκδόθηκε από το Δικαστήριο ήταν σύμφωνη με τη θέση της Επιτροπής. Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο αρνήθηκε να παράσχει περιορισμό των διαχρονικών αποτελεσμάτων της απόφασης διότι δεν διαπίστωσε ότι υπήρχε κίνδυνος σοβαρών διαταράξεων για την Ουγγαρία όσον αφορά την επιστροφή του επιπλέον φόρου που είχε επιβληθεί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, η Ουγγαρία υποχρεώθηκε να επιστρέψει στους αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων το μέρος του τέλους ταξινόμησης που υπερέβαινε το κατάλοιπο φόρου, το οποίο ήταν ενσωματωμένο στην αξία ομοειδών οχημάτων που είχαν ήδη ταξινομηθεί στην ημεδαπή. Μετά την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης, η Ουγγαρία τροποποίησε εκ νέου τη συναφή νομοθεσία της. Οι τροποποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου Η τροποποιηθείσα νομοθεσία προβλέπει πλέον μια τροποποιημένη κλίμακα απόσβεσης η PE v /11 CM\ doc

5 οποία αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική απόσβεση της αξίας των αυτοκινήτων σε σύγκριση με την προηγούμενη κλίμακα. Προκειμένου να συμμορφωθεί προς την προαναφερθείσα απόφαση σε σχέση με την επιστροφή του φόρου, η Ουγγαρία ενέκρινε επίσης έναν νόμο περί επιστροφής φόρου που τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου και βάσει του οποίου τα τέλη επιστράφηκαν σε όλους σχεδόν τους φορολογούμενους που υπέβαλαν σχετική αίτηση. Συμπέρασμα Μολονότι η ουγγρική φορολογική νομοθεσία περί ταξινόμησης έχει υποστεί σημαντικές βελτιώσεις, προς το παρόν η Επιτροπή δεν έχει περατώσει ακόμη τη διαδικασία επί παραβάσει, καθώς συνεχίζονται οι επαφές με τις ουγγρικές αρχές για την περαιτέρω αποσαφήνιση ορισμένων δευτερευουσών πτυχών όσον αφορά την κλίμακα απόσβεσης. 5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή θα ήθελε να παραθέσει τις ακόλουθες συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Κοινοτικό δίκαιο Τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τα εν λόγω τέλη και να αποφασίζουν μονομερώς για το ύψος και τις μεθόδους υπολογισμού τους. Έτσι, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ένα τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων, καθορίζοντας το ύψος του στο ποσό που θεωρούν τα ίδια κατάλληλο (στη Δανία, επί παραδείγματι, ένα παρόμοιο τέλος ανέρχεται στο 180% της αξίας ενός οχήματος). Ωστόσο, αυτά τα τέλη πρέπει να συνάδουν με τη Συνθήκη ΕΚ, και ειδικότερα με το άρθρο 90 αυτής. Η Ουγγαρία είναι, ως εκ τούτου, ελεύθερη να επιβάλλει τέλος ταξινόμησης στα αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στο έδαφός της, ακόμη και αν το τέλος ταξινόμησης επί των αυτοκινήτων αυτών έχει ήδη καταβληθεί προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο τέλος είναι συμβατό με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Ιστορικό της επιβολής τέλους ταξινόμησης στην Ουγγαρία Η Ουγγαρία θέσπισε τέλος ταξινόμησης δυνάμει του νόμου CX του 2003 (εφεξής «ο νόμος»). Η Επιτροπή θεώρησε ότι ο εν λόγω νόμος παραβίαζε το άρθρο 90 της Συνθήκης και κίνησε διαδικασία επί παραβάσει (2005/4256) κατά της Ουγγαρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία στις 18 Οκτωβρίου CM\ doc 5/11 PE v09-00

6 Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2006, η Ουγγαρία τροποποίησε τη νομοθεσία της για το τέλος ταξινόμησης. Η συγκεκριμένη τροπολογία καθιέρωσε έναν σταθερό πίνακα απόσβεσης βάσει παλαιότητας του οχήματος. Στις 4 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, με την οποία αμφισβητούσε τη συμβατότητα του σταθερού πίνακα απόσβεσης προς το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η σταθερή απόσβεση φαινόταν υπερβολικά βραδεία εμποδίζοντας, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να ληφθεί υπόψη η πραγματική απώλεια αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τη στιγμή της ταξινόμησης, όπως απαιτείται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στις 5 Οκτωβρίου 2006, στο πλαίσιο δύο αιτήσεων για έκδοση προδικαστικής απόφασης, το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σχετικά με το ουγγρικό τέλος ταξινόμησης σε υποθέσεις που εξετάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της νομοθεσίας ως είχε προ των τροποποιήσεων του Συνεπεία της απόφασης Nádasdi, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο CXXX του 2007 για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης. Πρόσφατες εξελίξεις στην ουγγρική νομοθεσία και υφιστάμενη κατάσταση Τροπολογίες από 5ης Φεβρουαρίου 2007 Η Ουγγαρία τροποποίησε τη νομοθεσία της σχετικά με το τέλος ταξινόμησης, εγκρίνοντας τον νόμο CXXXI του 2006, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου Η ισχύουσα έκδοση του πίνακα απόσβεσης κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης είναι αυτή που ορίζεται από την εν λόγω τροποποίηση. Απόφαση του Δικαστηρίου (Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, 20 Σεπτεμβρίου 2007) Στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει, το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σχετικά με το ελληνικό τέλος ταξινόμησης. Μεταξύ των αντικειμενικών κριτηρίων βάσει των οποίων μπορεί να οριστεί σταθερή κλίμακα απόσβεσης, το Δικαστήριο ανέφερε την παλαιότητα του οχήματος, αλλά και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη γενική του κατάσταση, το σύστημα προώθησης, τη μάρκα και το μοντέλο του. Διαδικασία προσφυγών από 1ης Απριλίου 2008 Με ισχύ από 1ης Απριλίου 2008, το υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών και το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσαν από κοινού το διάταγμα αριθ. 13/2008 για τον εξατομικευμένο υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και άλλους διαδικαστικούς κανόνες (εφεξής «το PE v /11 CM\ doc

7 διάταγμα»). Η διαδικασία προσφυγών ενσωματώθηκε στον νόμο σε νέο τμήμα, υπό τον τίτλο υπολογισμός τέλους σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες. Σύμφωνα με το διάταγμα, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δύναται, προκαταβάλλοντας ένα ποσό ύψους 45 φιορινιών Ουγγαρίας (περίπου 180 ευρώ), να αμφισβητήσει τον εξατομικευμένο υπολογισμό του τέλους από τις τελωνειακές αρχές και να ζητήσει εμπεριστατωμένη εξέταση της αξίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από εμπειρογνώμονες, βάσει κριτηρίων (διανυθέντα χιλιόμετρα, τεχνική και γενική κατάσταση του οχήματος, σύγκριση της αξίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος με αυτήν παρεμφερούς οχήματος αναφοράς) που δεν αναφέρονται στον νόμο. Η Ουγγαρία έχει αναθέσει σε μία μόνο αρχή την αποκλειστική αρμοδιότητα εξέτασης των μεμονωμένων απαιτήσεων που αφορούν τον υπολογισμό τελών στην Békéscsaba, μια απομακρυσμένη πόλη κοντά στα ρουμανικά σύνορα, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από τη Βουδαπέστη. Σε επιστολή της 22ας Απριλίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε από την Ουγγαρία πληροφορίες σχετικά με δύο πτυχές της υπόθεσης (τα κριτήρια απόσβεσης και τα κριτήρια προσφυγής). Συμπέρασμα Κατόπιν εξέτασης της ουγγρικής απάντησης της 3ης Ιουλίου 2008, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα διαδικασία επί παραβάσει δεν μπορεί να περατωθεί. 6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου Την 1η Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή απηύθυνε στην Ουγγαρία δεύτερη προειδοποιητική επιστολή στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει σχετικά με τη φορολογία των αυτοκινήτων στην Ουγγαρία. Στην εν λόγω προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή επεσήμανε ότι, από 5ης Φεβρουαρίου 2007, οι κλίμακες απόσβεσης (όπως ορίζονται στην ουγγρική νομοθεσία για τον καθορισμό του τέλους ταξινόμησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων) κατέστησαν υψηλότερες και, ως εκ τούτου, αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική μείωση της αξίας των οχημάτων. Ταυτόχρονα, όμως, η Επιτροπή αποδοκίμασε τους συντελεστές απόσβεσης με το σκεπτικό ότι εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα και μόνο κριτήριο (αυτό της παλαιότητας του οχήματος), σύστημα το οποίο καταδικάζει απερίφραστα το Δικαστήριο στην υπόθεση C-74/06. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή υποστήριξε ότι συντελεστές απόσβεσης αυτού του είδους συνεχίζουν «να μην συγκλίνουν» προς την πραγματική αξία των εισαγομένων μεταχειρισμένων οχημάτων, στοιχείο που συνιστά προϋπόθεση οριζόμενη από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Επιπλέον, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι ορισμένες παράμετροι (η φυσική προσβασιμότητα σε μία μόνο αρχή για ολόκληρη τη χώρα, η χρονοβόρα διαδικασία) του εξατομικευμένου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2008, καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων των αιτούντων στην εν λόγω διαδικασία. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ CM\ doc 7/11 PE v09-00

8 της τελευταίας και της νομολογίας του Δικαστηρίου όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Στην απάντησή της στις 2 Φεβρουαρίου 2009, η Ουγγαρία εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-74/06 δεν αφορά την παρούσα υπόθεση διότι αναφέρεται σε κατάσταση στην Ελλάδα όπου το ύψος του τέλους ταξινόμησης βασίζεται στην αξία του αυτοκινήτου, εν αντιθέσει με την περίπτωση της Ουγγαρίας όπου βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ουγγαρίας, το ουγγρικό σύστημα αποδίδει εύλογη προσέγγιση της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δεδομένου ότι οι συντελεστές απόσβεσης βασίζονται ουσιαστικά σε διάφορα κριτήρια (περιλαμβανομένων των διανυθέντων χιλιομέτρων) που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό ενός ενιαίου συντελεστή με τη χρήση μέσων τιμών. Η Ουγγαρία διατείνεται επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, διότι η ουγγρική νομοθεσία ορίζει ακριβή κριτήρια για τον υπολογισμό της απόσβεσης κατά τη διαδικασία του εξατομικευμένου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, διότι οι αρχές πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή τους και διότι η ανάθεση της αρμοδιότητας σε μία μόνο αρχή απορρέει από την ανάγκη συνεπούς διοικητικής πρακτικής και από το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στην περιοχή. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει την απάντηση της Ουγγαρίας. Μετά την εξέταση αυτή, εάν θεωρήσει ότι εξακολουθεί να υφίσταται παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας παρά την ανωτέρω επιχειρηματολογία, η Επιτροπή θα εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη με παραλήπτη το εν λόγω κράτος μέλος. 7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου Την 1η Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή απέστειλε στην Ουγγαρία δεύτερη προειδοποιητική επιστολή στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει σχετικά με τη φορολόγηση των αυτοκινήτων στην Ουγγαρία. Σε αυτήν την προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του τέλους επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα και μόνο κριτήριο (αυτό της παλαιότητας του οχήματος), σύστημα το οποίο καταδικάζει το Δικαστήριο στην υπόθεση C-74/06. Η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η άσκηση των δικαιωμάτων των αιτούντων λόγω ορισμένων παραμέτρων (η φυσική προσβασιμότητα σε μία μόνο αρχή για ολόκληρη τη χώρα, η αυξημένη χρονική διάρκεια της διαδικασίας) του εξατομικευμένου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, που τέθηκε σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2008 για να είναι δυνατή η μεμονωμένη τεχνική εξέταση των αυτοκινήτων. Συνεπώς, η εν λόγω διαδικασία φαίνεται ότι αντιβαίνει στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Στην απάντησή της στις 2 Φεβρουαρίου 2009, η Ουγγαρία εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-74/06 δεν αφορά την παρούσα υπόθεση διότι αναφέρεται σε κατάσταση PE v /11 CM\ doc

9 στην Ελλάδα όπου το ύψος του τέλους ταξινόμησης βασίζεται στην αξία του αυτοκινήτου, εν αντιθέσει με την περίπτωση της Ουγγαρίας όπου βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ουγγαρίας, το ουγγρικό σύστημα αποδίδει εύλογη προσέγγιση της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δεδομένου ότι οι συντελεστές απόσβεσης βασίζονται πράγματι σε διάφορα κριτήρια (περιλαμβανομένων των διανυθέντων χιλιομέτρων) που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό ενός ενιαίου συντελεστή με τη χρήση μέσων τιμών. Η Ουγγαρία διατείνεται επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, διότι η ουγγρική νομοθεσία ορίζει ακριβή κριτήρια για τον υπολογισμό της απόσβεσης κατά τη διαδικασία του εξατομικευμένου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, διότι οι αρχές πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή τους και διότι η ανάθεση της αρμοδιότητας σε μία μόνο αρχή απορρέει από την ανάγκη συνεπούς διοικητικής πρακτικής και από το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στην περιοχή. Έχοντας αναλύσει την απάντηση της Ουγγαρίας, η Επιτροπή επιμένει στην άποψη ότι οι παραπάνω πτυχές του ουγγρικού συστήματος φορολόγησης των αυτοκινήτων εξακολουθούν να μην είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει πρέπει να συνεχιστεί με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης δια της οποίας το κράτος μέλος καλείται να τροποποιήσει τη νομοθεσία του. Όσον αφορά την καθυστέρηση έκδοσης του εγγράφου διαμονής, η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία την περίοδο κατά την οποία υποβλήθηκε η παρούσα αναφορά, προέβλεπε ότι η απόφαση για την χορήγηση ή την άρνηση χορηγήσεως της πρώτης αδείας διαμονής πρέπει να λαμβάνεται εντός συντομοτάτης προθεσμίας, το αργότερο δε εντός έξι μηνών από της αιτήσεως. Συνεπώς, η καθυστέρηση των 7 εβδομάδων δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, η οποία θα αντικαταστήσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα οδηγία 64/221/ΕΚ, δεν θα είναι πλέον απαραίτητη για τους πολίτες της Ένωσης η έκδοση δελτίων διαμονής στο κράτος μέλος όπου διαμένουν: μια απλή εγγραφή από τις αρμόδιες αρχές θα αρκεί και μάλιστα θα ζητείται μόνον εάν θεωρείται απαραίτητη από το κράτος μέλος υποδοχής. Η βεβαίωση εγγραφής θα εκδίδεται άμεσα, με την επίδειξη ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και τα δικαιολογητικά συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις διαμονής. Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν αυτήν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 30 Απριλίου Αυτές οι ενέργειες με σκοπό τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου συνάδουν με τις ενέργειες στις οποίες έχουν ήδη προβεί ορισμένα κράτη μέλη για την κατάργηση της απαίτησης άδειας διαμονής. 8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου Η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Νοεμβρίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη εις βάρος της Ουγγαρίας, με την οποία υποστηρίζει ότι το σύστημα τελών ταξινόμησης αυτοκινήτου δεν CM\ doc 9/11 PE v09-00

10 συμμορφώνεται με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, οι ουγγρικές αρχές δεσμεύθηκαν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου Αφ ής στιγμής αναπροσαρμοστεί η νομοθεσία σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη, η υπόθεση παραβίασης μπορεί να κλείσει. Όσον αφορά τα δικαιώματα διαμονής στην Ουγγαρία, κάθε πολίτης της ΕΕ που υπάγεται στις απαιτήσεις που ορίζουν τα άρθρα 16 και 19 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία («LASSAL» IS C-162/09) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όλες οι προηγούμενες περίοδοι μόνιμης διαμονής άρα και πριν από την ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΕ στην ίδια χώρα υποδοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των 5 ετών συνεχούς διαμονής. 9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές 0106/2005 & 0156/2005, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (ΑΝΑΘ. VI) Η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Νοεμβρίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη κατά της Ουγγαρίας η οποία αφορά τη μη συμμόρφωση του οικείου συστήματος τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επί του παρόντος βρίσκεται υπό συζήτηση ένα σχέδιο νόμου στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας με σκοπό την ρύθμιση των ζητημάτων που έθεσε η Επιτροπή στην αιτιολογημένη γνώμη της. Η Επιτροπή αναμένει το αποτέλεσμα των κοινοβουλευτικών συζητήσεων και θα αποφασίσει σχετικά με ενδεχόμενες προσεχείς ενέργειες. Όσον αφορά τα δικαιώματα διαμονής στην Ουγγαρία, κάθε πολίτης της ΕΕ που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, δύναται να διεκδικήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία («Lassal», C-162/09 και Dias, C- 325/09) του Δικαστηρίου της ΕΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής οι περίοδοι συνεχούς νόμιμης διαμονής πέντε ετών που συμπληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την ημερομηνία αυτή νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ. 10. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές 106/2005 & 156/2005 (ΑΝΑΘ. VΙI), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011 Η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Νοεμβρίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη εις βάρος της Ουγγαρίας, με την οποία υποστηρίζει ότι το σύστημα τελών ταξινόμησης αυτοκινήτου δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. PE v /11 CM\ doc

11 Στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας συζητούσε σχέδιο νόμου με σκοπό τη ρύθμιση των ζητημάτων που έθεσε η Επιτροπή στην αιτιολογημένη γνώμη της. Στις 26 Ιουλίου 2011 οι ουγγρικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του νόμου XCVI του 2011 που τροποποίησε το νόμο CX του 2003 για το τέλος ταξινόμησης. Ο νέος νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 14ης Ιουλίου 2011 (τεύχος 81 του 2011) και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουλίου Ο νέος νόμος τροποποιεί τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, θεσπίζοντας συντελεστές επιταχυνόμενης απόσβεσης. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι νέοι συντελεστές επιταχυνόμενης απόσβεσης διασφαλίζουν εύλογη προσέγγιση της πραγματικής αξίας των μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συμπέρασμα Δεδομένου ότι η Ουγγαρία εναρμόνισε τη νομοθεσία της για το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή αποφάσισε στις 27 Οκτωβρίου 2011 να κλείσει τη διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε κατά του εν λόγω κράτους μέλους. CM\ doc 11/11 PE v09-00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1116/2001, του Siegfried Missalla, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολόγηση από τη φινλανδική κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.5.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0600/2013 του Horst Izykowski, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους γερμανούς συνταξιούχους που κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.3.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0518/2009, του Tamás Benocz, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 12.02.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1519/2008, του Matías Cuadrado González, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0954/2011 του M. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη άνιση μεταχείριση όσον αφορά την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.1.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1341/2010, του Samuel Martin-Sosa, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του περιβαλλοντικού κινήματος «Ecologistas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 02.09.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0212/2008, του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0323/2011, του Alejandro Sanchez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Fundacion Equo», σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 13.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.1.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2009, του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1065/2007, του Alessandro Nucci, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αστική ατμοσφαιρική ρύπανση 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0783/2007, του Γ.Τ., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά µε την προστασία της χερσονήσου του Ακάµα στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.2.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1484/2008 της Catherine Le Comte, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις επιπτώσεις της ηχητικής και ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.07.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1833/2008, του Ιωάννη Αστερίου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των Σωματείων Μεταλλείων Κασσάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 16.11.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0752/2008, της Anneli Manner, φινλανδικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0460/2005, της Ελένης Δημακοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.3.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1529/2008, του Ángel Jesús Costero Nieto, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.10.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0078/2007, του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 13.1.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0831/2008, του M.C.L.V., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 009-04 Επιτροπή Αναφορών 0.7.04 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0098/0, του Ferran Rosa Gaspar, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.09.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0359/2012 της Maria Elena Solís Yánez, (ισπανικής ιθαγένειας), σχετικά με τη χορήγηση άδειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0117/2010, της Αγγελικής Χαροκόπου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 19 ελληνικών οργανώσεων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 13.11.2015 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Ουγγρικού Κοινοβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 7.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1069/2008, της S. B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση των εκπαιδευτικών και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1050/2008, του Ernesto Cesarini, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 40 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.3.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 27.1. 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1563/2014, του D. G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 22.4.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0553/2007, της Krystyna Kowalska, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την παραβίαση από τις πολωνικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.5.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1542/2009, του Dimitar Balyuchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με μη συμμόρφωση των βουλγαρικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 1.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (76/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λετονίας (Saeima) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0986/2006, του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1279/2011, της Leona Maes, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αμβέρσα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.5.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0587/2013 της Winnie Sophie Füchtbauer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής και επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0398(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0398(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 19.6.2017 2016/0398(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.06.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1567/2009 της C.M.S.M.C, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς στην Πορτογαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών Αναφορά 28/11/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1456/2008, της κ. Maria Luisa Rivera Alvarez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Asociación

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1153/2012, της Gabi Schäffer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με ηχορρύπανση από τον αερολιμένα της Φρανκφούρτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 25.11.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0653/2005, της Marion Locker, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της αυστριακής Ένωσης Δικαιωμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.5.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0892/2008, της Mila Malonova Grecheva, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των «κατοίκων του οικοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.5.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Ισπανίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 207 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 28.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1716/2012 της Maria Iancu, ρουμανικής ιθαγένειας σχετικά με τη σύμβαση εργασίας της στην Ιταλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2013 COM(2013) 788 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016.

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0368 (COD) 8025/1/17 REV 1 TRANS 139 MAR 70 CODEC 561 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: WK 5263/17 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (50/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.1.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Δανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0733/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0733/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0733/2016 1.6.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τους ενδοκρινικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (51/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Εθνοσυνέλευσης της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα