Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ( ) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις"

Transcript

1 Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ( ) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΤ (ΔΥΣΔΚΤ)

2 Βαζηθά ζεκεία θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ (1) Δλίζρπζε ηεο ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, ώζηε λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθόο θαη εκθαλήο αληίθηππνο (Τα Δ.Π πξέπεη λα επηθεληξώζνπλ ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηνπο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ). Διάρηζην πνζνζηό 20% γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο ζην πλεύκα ηεο δέζκεπζεο ηεο ΔΔ γηα αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνύο. Πξνώζεζε Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο - Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο (Αύμεζε πνζνζηνύ ρξεκαηνδόηεζεο Α.Π θαηά 10%).

3 Βαζηθά ζεκεία θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ (2) Δλίζρπζε ησλ εηαηξηθώλ ζρέζεσλ κε ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζε επελδύζεηο ηνπ ΔΚΤ κε θαηαλνκή θαηάιιεινπ πνζνύ πόξσλ ηνπ ΔΚΤ γηα δξάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο. Δλίζρπζε βαξχηεηαο ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζέζπηζε ελόο ζπλόινπ ππνρξεσηηθώλ θνηλψλ δεηθηψλ. Απινύζηεπζε ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο κε ηε ρξήζε ησλ απινπζηεπκέλσλ επηινγψλ θφζηνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο έσο θαη γηα ην 50% ησλ έξγσλ.

4 Πξφηαζε Σξνπνπνίεζεο ηνπ Καλ.ΔΚΣ Πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ (1) ηφρνο Η θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, κέζσ ηεο παξνρήο κηαο ζέζεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή απαζρόιεζεο γηα ηνπο λένπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. Ωθεινχκελνη: Νένη ειηθίαο εηψλ εθηόο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, εξγαζίαο: α) νηθνλνκηθά αλελεξγνί, β) άλεξγνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη γ) αλαδεηνχληεο εξγαζία σο εγγεγξακκέλνη, ή κε.

5 Πξφηαζε Σξνπνπνίεζεο ηνπ Καλ.ΔΚΣ αλαθνξηθά κε ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ (2) Δπηιέμηκεο πεξηνρέο εθαξκνγήο: Πεξηθέξεηεο, ζηηο νπνίεο ην πνζνζηό αλεξγίαο ησλ λέσλ μεπεξλά ην 25% θαηά ην έηνο Πξνυπνινγηζκφο: 3 δηο ΔΚΤ + 3 δηο απεπζείαο ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δ.Δ. (γηα ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη απεπζείαο ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 0,16 δηο ).

6 Θεκαηηθή πγθέληξσζε θαη πλέπεηα Οξίδνληαη ειάρηζηα πνζνζηά (θαηώθιηα) γηα θάζε θαηεγνξία πεξηθεξεηώλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Πξόηαζε Γεληθνύ Καλνληζκνύ. Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κηθξφηεξν ηνπ 75% ηνπ επξσπατθνύ κ.ν (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Γπηηθή Διιάδα) δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 25% ησλ δηαξζξσηηθώλ πόξσλ ζε ελέξγεηεο ΔΚΤ. Πεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηαμχ 75%-90% ηνπ επξσπατθνύ κ.ν (Γπηηθή Μαθεδνλία, Ιόληα Νεζηά, Σηεξεά Διιάδα, Πεινπόλλεζνο, Βόξεην Αηγαίν θαη Κξήηε δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ δηαξζξσηηθώλ πόξσλ ζε ελέξγεηεο ΔΚΤ. Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεγαιχηεξν ηνπ 90% ηνπ επξσπατθνύ κ.ν (Αηηηθή θαη Νόηην Αηγαίν) δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 52% ησλ δηαξζξσηηθώλ πόξσλ ζε ελέξγεηεο ΔΚΤ.

7 Αλαπηπμηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο Πεξηόδνπ Στπατεγική, ε οποία ωρ ππορ τοςρ τομείρ παπέμβασερ τος ΕΚΤ σςνοψίδεται σε 2 άξονερ πποτεπαιότεταρ: 1. Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύελεξγόο θνηλσληθή ελζσκάησζε 2. Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο

8 Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ-ελεξγόο θνηλσληθή ελζσκάησζε Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θνηλσληθή πξόλνηα θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο Υγεηνλνκηθή πεξίζαιςε

9 Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε (1) Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αλνηρηνχ ραξαθηήξα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ελίζρπζε ηνπ πνζνζηνύ νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ πξνώζεζε πςειώλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο ζηε δηδαζθαιία ελίζρπζε ηεο ζύλδεζεο ΑΔΙ/ΤΔΙ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηε δηα βίνπ κάζεζε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

10 Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε (2) Αληηκεηψπηζε θαη κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο Υηνζέηεζε Σηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο Σρεδηαζκόο θαηάιιεια ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα ηηο Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο

11 Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (1) Βηψζηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, ή θαηάξηηζεο Βαζηθό εξγαιείν ηεο λέαο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο ζα απνηειέζεη ε «Δγγχεζε πξνο ηνπο λένπο» (youth guarantee). Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε γηα ηνπο αλαδεηνχληεο ζέζε εξγαζίαο θαη ηα νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, ζηνπο αλέξγνπο πνπ δηαβηνχλ ζε λνηθνθπξηά ρσξίο νχηε έλαλ εξγαδφκελν θαη ζηνπο αλέξγνπο κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζόλησλ ηνπο.

12 Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (2) Δθζπγρξνληζκφο θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο αλάπηπμε κέηξσλ γηα έγθαηξε παξέκβαζε θαη πξόιεςε ηεο αλεξγίαο αλάπηπμε αλαζεσξεκέλσλ αηνκηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγνδόηεο δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο απαζρόιεζεο Απηναπαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ Παξνρή θηλήηξσλ γηα παξαγσγή λέσλ /θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ

13 Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θνηλσληθή πξόλνηα θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο Γηακόξθσζε Δζληθήο Σηξαηεγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο Αλάπηπμε βηώζηκεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο

14 Υγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο Δδξαίσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο Αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο κε επξσπατθά πξόηππα Πξνάζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ.

15 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζε όια ηα επίπεδα (εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό) Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, θαζώο θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο. Αλάπηπμε, πξνώζεζε θαη εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε παξνρή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο

16 ελάξηα αξρηηεθηνληθήο Δ.Π Βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί: Δάλ όινη, ή θάπνηνη από ηνπο 4 ζεκαηηθνύο ζηόρνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην εύξνο παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΤ είλαη θαηαιιειόηεξν λα ζπγρξεκαηνδνηεζνύλ όρη κόλν από ην ΔΚΤ, αιιά θαη από άιια Τακεία. Αξα ην βαζηθό εξώηεκα «κνλνηακεηαθά, ή πνιπηακεηαθά Δ.Π» πξέπεη λα απαληεζεί ππό ην πξίζκα ηεο θαιχηεξεο επίηεπμεο ηνπ θάζε Θεκαηηθνύ Σηόρνπ. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Δ.Π. ζε Σνκεαθά θαη Πεξηθεξεηαθά κε θαζνξηζηηθό θξηηήξην ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε επίηεπμε ηνπ θάζε Θεκαηηθνύ Σηόρνπ. Με άιια ιόγηα, πνηνη απφ ηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο ηνπ ΔΚΣ είλαη θαηαιιειφηεξν λα εληαρζνχλ ζε Σνκεαθά θαη πνηνη ζε Πεξηθεξεηαθά Δ.Π. ζα πξέπεη λα πξνθύςεη από ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εζληθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ αλαγθώλ κε ηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν.

17 Σελάξηα Αξρηηεθηνληθήο Δ.Π. ΔΝΑΡΙΟ 1: ΜΟΝΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣΑΜΔΙΑΚΟ Α.Π. Έναρ Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ, ζςμβάλλει ζε έναν θεμαηικό ζηόσο και σπημαηοδοηείηαι από ένα Ταμείο. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ ΣΑΜΔΙΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΟΟΣΟ ΤΓΥΡ/ΓΟΣΗΗ 1 8. Πξνψζεζε απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε θηλεηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ 2 9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 8.1. πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε γηα αλαδεηνχληεο ζέζε εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα 9.3. Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 1 ΔΚΣ Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο 1 Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο

18 Σελάξηα Αξρηηεθηνληθήο Δ.Π. ΔΝΑΡΙΟ 2: ΜΟΝΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤΣΑΜΔΙΑΚΟ Α.Π. Έναρ Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ, ζςμβάλλει ζε έναν μόνο θεμαηικό ζηότο και σπημαηοδοηείηαι από περιζζόηερα από ένα Ταμεία.. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ ΣΑΜΔΙΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΟΟΣΟ ΤΓΥΡ/ΓΟΣΗΗ 1 9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 9.4. Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηψζηκεο θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο Δπελδχζεηο ζε ππνδνκέο πγείαο 1 ΔΚΣ Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο 2 ΔΣΠΑ Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο

19 Σελάξηα Αξρηηεθηνληθήο Δ.Π. ΔΝΑΡΙΟ 3: ΠΟΛΤΘΔΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣΑΜΔΙΑΚΟ Α.Π. Έναρ Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ, ζςμβάλλει ζε περιζζόηεροσς από έναν ζεκαηηθνύο ζηόρνπο και σπημαηοδοηείηαι από ένα Ταμείο ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ ΣΑΜΔΙΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΟΟΣΟ ΤΓΥΡ/ΓΟΣΗΗ Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, δεμηφηεηεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε 10.3 Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δηά Βίνπ Μάζεζε 1 Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο 11. Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο Γεκ.Γηνίθεζεο 11.2 Γεκηνπξγία ηθαλνηήησλ γηα ελδηαθεξφκελνπο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε 2 Αλάινγα κε ηελ ΔΚΣ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο

20 Σελάξηα Αξρηηεθηνληθήο Δ.Π. ΔΝΑΡΙΟ 4: ΠΟΛΤΘΔΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤΣΑΜΔΙΑΚΟ Α.Π. Έναρ Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ, ζςμβάλλει ζε περιζζόηεροσς από έναν θεμαηικούρ ζηόσοςρ και σπημαηοδοηείηαι από περιζζόηερα από ένα Ταμεία. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ ΣΑΜΔΙΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΟΟΣΟ ΤΓΥΡ/ΓΟΣΗΗ 1 3. Σφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 8. Πξνψζεζε απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε θηλεηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ 3.2. Πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κε ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ 8.5. Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ αιιαγή 1 ΔΣΠΑ Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο 2 ΔΚΣ Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πεξηθέξεηαο

21 Πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ γηα ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ( ) Οινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκφο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα Δ.Π ηνπ ΔΚΣ ηεο Νέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ» Γηνξγάλσζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαπηπμηαθήο εκεξίδαο (Μάηνο 2013) Οινθιήξσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο αιιά θαη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο επαγγεικαηηθνύο θνξείο θαη ελώζεηο ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ Σρεδηαζκνύ θαη Καηάξηηζεο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ επόκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ( ).

22 Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

23 To EKT θαηά ηελ πεξίνδν Τνπηθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα (ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΔΚΟ) Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο Γίθηπν άκεζεο αληηκεηώπηζεο ηεο θηώρεηαο Δπηρνξήγεζε ΟΤΑ γηα πξόζιεςε αλέξγσλ εηώλ Κνηλσθειήο εξγαζία

24

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα