ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP"

Transcript

1 ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζε ηνπηθά δίθηπα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνύλ νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Αιιαγή νλόκαηνο θαη νκάδαο εξγαζίαο Η/Τ Δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ θαθέισλ Εγθαηάζηαζε θνηλόρξεζησλ εθηππσηώλ Σα βήκαηα πνπ ζα πεξηγξαθνύλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηώλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδηα θαη ζε άιιεο εθδόζεηο ησλ Windows (Me, 2000, Vista, 7). Σα παξαπάλσ ζέκαηα αλαιύνληαη θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 1. Αλλαγή ονόμαηος και ομάδας εργαζίας Η/Τ Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηα Windows λα ηξνπνπνηεζεί ην όλνκα θαη ε νκάδα εξγαζίαο ελόο Η/Τ πνπ ζπλδέεηαη ζε θάπνην δίθηπν. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αιιαγώλ απηώλ αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, επηιέγνπκε ην εηθνλίδην «Ο Τπνινγηζηήο κνπ». Κάλνπκε δεμί θιηθ θαη επηιέγνπκε κε αξηζηεξό θιηθ «Ιδηόηεηεο» (Εηθόλα 1). Εικόνα 1 2. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηε κε ηίηιν «Ιδηόηεηεο ζπζηήκαηνο» επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Όλνκα ππνινγηζηή». ε απηήλ ηελ θαξηέια θαίλεηαη ην ηξέρνλ όλνκα ηνπ Η/Τ θαη ε νκάδα εξγαζίαο. Γηα λα ηα αιιάμνπκε, παηάκε ην θνπκπί «Αιιαγή» (Εηθόλα 2). Κνηλόρξεζηνη θάθεινη θαη εθηππσηέο ζηα Windows ειίδα 1

2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη κε ηίηιν «Αιιαγέο νλόκαηνο ππνινγηζηή» κπνξνύκε λα αιιάμνπκε (α) ην όλνκα ηνπ ππνινγηζηή ζπκπιεξώλνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν θαη (β) ηελ νκάδα εξγαζίαο ζπκπιεξώλνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν. Αθνύ θάλνπκε ηηο αιιαγέο, παηάκε ην θνπκπί «ΟΚ» (Εηθόλα 3). Κνηλόρξεζηνη θάθεινη θαη εθηππσηέο ζηα Windows ειίδα 2

3 Ο έιεγρνο ηνπ νλόκαηνο ηνπ Η/Τ, κπνξεί λα γίλεη θαη από ηελ γξακκή εληνιώλ ησλ Windows κε ηελ ρξήζε ηεο εληνιήο «hostname» (Εηθόλα 4). Εικόνα 4 2. Κοινότρηζηοι θάκελοι 2.1. Δημιοσργία κοινότρηζηοσ θακέλοσ Έζησ ν θάθεινο κε όλνκα public, ζηνλ νπνίν επηζπκώ λα έρνπλ πξόζβαζε νη Η/Τ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ ζην νπνίν ζπλδένκαη. Γηα λα ηνλ νξίζνπκε σο θνηλόρξεζην θάθειν, αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Εικόνα 5 1. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζηνλ θάθειν θαη επηιέγνπκε «Ιδηόηεηεο» (Εηθόλα 5). 2. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Κνηλή ρξήζε». ηελ θαξηέια θνηλή ρξήζε θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή «Κνηλή ρξήζε ηνπ θαθέινπ ζην Κνηλόρξεζηνη θάθεινη θαη εθηππσηέο ζηα Windows ειίδα 3

4 δίθηπν» θαη νξίδνπκε έλα όλνκα γηα ηνλ θνηλόρξεζην θάθειν. Αλ επηζπκνύκε νη άιινη ρξήζηεο ηνπ δηθηύνπ λα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύλ ηα αξρεία, θάλνπκε θιηθ ζηελ ζρεηηθή επηινγή (Εηθόλα 6). 3. Παηάκε ην θνπκπί «ΟΚ» Εικόνα Πρόζβαζη ζηον κοινότρηζηο θάκελο από άλλον Η/Τ ηοσ ηοπικού δικηύοσ Εικόνα 7 Γηα λα απνθηήζνπκε πξόζβαζε ζηνλ θνηλόρξεζην θάθειν από έλαλ 2 ν Η/Τ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ, ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ζηελ γξακκή δηεπζύλζεσλ ησλ Windows ηνπ 2 νπ Η/Τ (Εηθόλα 7): Κνηλόρξεζηνη θάθεινη θαη εθηππσηέο ζηα Windows ειίδα 4

5 \\Όλνκα_Τπνινγηζηή\Όλνκα_θαθέινπ π.ρ. \\vgkamas\public 3. Κοινότρηζηοι εκησπωηές 3.1. Ρύθμιζη κοινότρηζηοσ εκησπωηή Αξρηθά απαηηείηαη ε ξύζκηζε ηνπ εθηππσηή πνπ ζέινπκε λα δηακνηξάζνπκε, σο θνηλόρξεζην (ππνηίζεηαη όηη ήδε ν εθηππσηήο έρεη ηνπηθά εγθαηαζηαζεί ζηνλ Η/Τ). Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε απηήλ ηελ ξύζκηζε αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα. 1. Επηιέγνπκε Έλαξμε Ρπζκίζεηο Εθηππσηέο θαη θαμ (Εηθόλα 8) Εικόνα 8 Εικόνα 9 2. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη εκθαλίδνληαη νη δηάθνξνη εγθαηεζηεκέλνη εθηππσηέο. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζην εθηππσηή πνπ ζέινπκε λα δηακνηξάζνπκε θαη επηιέγνπκε ηδηόηεηεο (Εηθόλα 9) Κνηλόρξεζηνη θάθεινη θαη εθηππσηέο ζηα Windows ειίδα 5

6 3. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Κνηλή ρξήζε». Κάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή «Υξήζε εθηππσηή σο θνηλόρξεζηνπ». Οξίδνπκε ην όλνκα ηνπ θνηλόρξεζηνπ εθηππσηή. (Εηθόλα 10). 4. Παηάκε ην θνπκπί «ΟΚ» Εικόνα Εγκαηάζηαζη κοινότρηζηοσ εκησπωηή Ο θνηλόρξεζηνο εθηππσηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη ζηνλ 2 ν Η/Τ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε είλαη ηα παξαθάησ: 1. Επηιέγνπκε Έλαξμε Ρπζκίζεηο Εθηππσηέο θαη θαμ. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε «Πξνζζήθε εθηππσηή» (Εηθόλα 11). Εικόνα ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη κε ηίηιν «Οδεγόο πξνζζήθεο εθηππσηή» παηάκε ην θνπκπί «Επόκελν», επηιέγνπκε «Εθηππσηήο δηθηύνπ ή εθηππσηήο ζπλδεδεκέλνο κε άιινλ ππνινγηζηή» θαη παηάκε πάιη ην θνπκπί «Επόκελν» (Εηθόλα 12) Κνηλόρξεζηνη θάθεινη θαη εθηππσηέο ζηα Windows ειίδα 6

7 Εικόνα Κάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή «ύλδεζε ζηνλ εθηππσηή» θαη δειώλνπκε ην όλνκά ηνπ (ελαιιαθηηθά κπνξνύκε λα κελ δειώζνπκε ην όλνκα ηνπ εθηππσηή θαη λα αλαδεηεζεί ζην δίθηπν). Παηάκε 2 θνξέο ην θνπκπί «Επόκελν» θαη κία θνξά ην θνπκπί «Σέινο» (Εηθόλα 13) Εικόνα 13 Η εγθαηάζηαζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ εθηππσηή έρεη νινθιεξσζεί. Κνηλόρξεζηνη θάθεινη θαη εθηππσηέο ζηα Windows ειίδα 7

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 2013 ABBYY Production LLC. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Νη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα