Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία"

Transcript

1 Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Kαλάξε 20 ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: , URL: Πξάμε : «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» ε απηό ην Newsletter Έλα λέν ηνπηθό ζρέδην πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε κε ηίηιν «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» γελλήζεθε ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπύξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο- Δηδπιιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ Αηηηθήο: ηφρνο, αληηθείκελν, δξάζεηο Μειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο: ηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ νκάδα ζηφρν O ξόινο ηεο δξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο νκάδαο ζηόρνπ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ σθεινύκελσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Πεξηερφκελν επηκέξνπο ελεξγεηψλ Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία ε εμέιημε ηεινύλ νη δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ... πληνληζηήο Δηαίξνο Α..: ΚΔΚ ΓΙΟΝ - Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλάπηπμεο Δηαίξνο εθπόλεζεο πξντόληνο : ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.») Η Πξάμε «Κηζαηξψλεηα -Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1:Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8:«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).

2 Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Φίιεο θαη Φίινη, Με ην πεξηνδηθφ Newsletter επηδηψθνπκε λα κεηαθέξνπκε ηηο εμειίμεηο, ηελ πνξεία & ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο (έξγνπ) κε ηίηιν «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» πνπ πινπνηεί ε Γηθαηνχρνο Αλαπηπμηαθή χκπξαμε (Α..) «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8: «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) (αξ. απφθαζεο έληαμεο 2298/ , ΟΠ: ). Η Πξάμε ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ Φνξέσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα άλεξγα κέιε ηεο νκάδαο ζηφρνπ σο απνηέιεζκα δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη αλάδεημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Μέζσ ηεο παξνχζαο πεξηνδηθήο έθδνζεο επηηπγράλεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζηνλ επξχ θνηλφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αιιά θαη ε απαηηνχκελε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ καο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο & ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο εληππψζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Με εθηίκεζε Γηα ηελ Α.. «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.» / πκκεηέρσλ Δηαίξνο δξάζεο δεκνζηφηεηαο /πξνβνιήο/ ελεκέξσζεο & εθπφλεζεο πξντφληνο

3 Έλα λέν ηνπηθό ζρέδην πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε κε ηίηιν «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» γελλήζεθε ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπύξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο- Δηδπιιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ Αηηηθήο: ηφρνο, αληηθείκελν, δξάζεηο Έλα λέν ηνπηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε κε ηίηιν «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» γελλήζεθε ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάδλξαο-Δηδπιιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ Αηηηθήο. Σν αλσηέξσ έξγν (πξάμε) απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο θαη πινπνηείηαη απφ ηελ Α.. «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1:Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο8 :«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). ηόρνο - Oθέιε ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αλέξγσλ, εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ, ή / θαη δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ, λέσλ επηζηεκφλσλ θαη αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο, ζηε Γπηηθή Αηηηθή θαη εηδηθφηεξα ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, κέζα απφ έλα επξχ πιέγκα δξάζεσλ πνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε, πξνο ην ζθνπφ απαζρφιεζεο ησλ σθεινχκελσλ ζε δπλακηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ίδξπζεο απφ απηνχο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. 4019/2011 ή/θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Αληηθείκελν ηεο πξάμεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ Φνξέσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα άλεξγα κέιε ηεο Οκάδαο ηφρνπ, σο απνηέιεζκα δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη αλάδεημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο. Ωο παξαγφκελν πξντφλ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ σθεινχκελσλ ζε δπλακηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο

4 θαη ίδξπζεο απφ απηνχο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. 4019/2011 ή/θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Οκάδα ζηόρνο είλαη εμήληα ηξείο (63) άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, ή/θαη δπλεηηθνί σθεινχκελνη, λένη επηζηήκνλεο (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ) θαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο 40 (αξηζκ. 2399/03.07/2012 ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο), ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Μέιε ηεο Α.. απνηεινχλ νη θάησζη Φνξείο : ΚΔΚ ΓΙΟΝ- Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλάπηπμεο (πληνληζηήο) Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Μάλδξαο-Δηδπιιίαο Γήκνο Αζπξνπχξγνπ Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αζελψλ (Δ.Π.Δ.Κ.Α.) ΑΡΒΙ-Πεξηβαιινληηθέο Δπηρεηξήζεηο Διιάδνο-ΑΡΒΙ Α.Δ. χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (.Κ.Λ.Δ.) Θ.Αιεμαλδξίδεο & ΙΑ Δ.Δ. ΩΜΔGA TECHNOLOGY Ωο εθηηκώκελα νθέιε αλαθέξνληαη ηα εμήο: - θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ, ψζηε νη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο λα θαιχπηνπλ δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο - θαηάιιειε πξνεηνηκαζία σθεινχκελσλ ππνςήθησλ πξνο απαζρφιεζε ζηηο ππφ ίδξπζε ή άιιεο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ - θαηάιιειε πξνεηνηκαζία σθεινχκελσλ ππνςήθησλ γηα έληαμε ζε άιια πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο/επηρνξήγεζεο Ωο εθηηκώκελα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ηα εμήο: - ππνζηήξημε σθεινχκελσλ κε δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο - ππνζηήξημε σθεινχκελσλ κε δξάζεηο θαηάξηηζεο - πξνψζεζε σθεινχκελσλ ζε απαζρφιεζε (πξφζιεςε ζε επηρεηξήζεηο / δεκηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ) Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ηφρνπ θαη απνηειεζκάησλ, ην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο δξάζεσλ, δξάζεηο, ππνδξάζεηο θαη επηκέξνπο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ σθεινχκελσλ, ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαη ζπληζηνχλ νινθιεξσκέλν ζρέδην πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θάησζη Γξάζεηο / Τπνδξάζεηο /Δλέξγεηεο:

5 ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΔΩΝ / ΓΡΑΔΙ /ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 319- ΜΔΛΔΣΔ 1. ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΙΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 320- ΓΙΚΣΤΩΖ 2. ΓΙΚΣΤΩΖ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΩΝ ΑΛΛΔ Α. ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ONE STOP SHOP) ANAMOΡΦΩΖ ΓΟΜΩΝ 3. ΓΙΚΣΤΩΖ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΑΛΛΔ Α.. ΜΔ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 4. ΓΙΚΣΤΩΖ ΑΛΛΔ Α.. ΜΔ ΆΛΛΔ Α.. ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΔΜΠΔΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ 5. ΤΣΖΜΑ ΓΙΚΣΤΩΖ 6. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΖ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 327- ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΝΖΜΔΡΩΖ- ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ 7. ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ/ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΠΙΚΖ ΓΡΑΖ Α. ΚΑΙ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΙ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 8. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΙ ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ TOΠΙΚΖ ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ, ΤΠΖΡΔΙΩΝ, ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ, ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 9. ΓΖΜΙΟΤΡΓΙA ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 348- ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 10. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΥΔΓΙΟΤ 349- ΚΑΣΑΡΣΙΖ-ΔΠΙΜΟΡΦΩΖ ΠΡΑΙΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - 1 ΚΑΣΑΡΣΙΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΙΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 1 ΚΑΣΑΡΣΙΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΙΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 1 ΚΑΣΑΡΣΙΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΙΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ 351- ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ 14. ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ-ΣΟΥΟΤ 15. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΙΓΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΖ ΠΡΟ ΔΡΓΟΓΟΣΔ 16. ΟΡΙΕΟΝΣΙΔ ΓΡΑΔΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ

6 Μειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο: ηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ νκάδα ζηφρν ην πιαίζην ηεο πξάμεο πινπνηείηαη Γξάζε κε ηίηιν «Μειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο». Η εθπφλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηηο θάησζη παξακέηξνπο: Πεξηνρή πινπνίεζεο Οκάδα ζηφρνο Γηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ Πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πλάθεηα-αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο & χπαξμε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε ινηπά ζρέδηα απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο Αλακελφκελα απνηειέζκαηα /επηπηψζεηο παξεκβάζεσλ / Πεγέο Θέινληαο λα ζπλνςίζνπκε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ νδήγεζαλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εγθξηζείζαο παξέκβαζεο, παηαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηα εμήο : 1) Σεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θιάδσλ παξέκβαζεο χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γήκσλ Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, πνπ ζπληζηνχλ θχξηα πξνβιήκαηα ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ππνδεηθλχνπλ αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ θπξίσο: ζηελ θξίζηκε ππνβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ & θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιείςεηο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ δεκηνπξγνχλ κείδνλα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο δσήο, ζηα επηδεηλνχκελα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηηο ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο (αλεξγία, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, εγθιεκαηηθφηεηα, γθεηνπνίεζε θ.ιπ.) θαη ηηο έληνλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ αζηηθή αλάπηπμε, ζηελ ππνβνήζεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, ζηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ αμηνπνίεζε δσλψλ κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ηνπξηζκφο, πξάζηλα επαγγέικαηα, πνιηηηζκφο, βηνκεραλία, εκπφξην, logistics, έξεπλα θαη αλάπηπμε-δηάρπζε ηερλνινγίαο, ππεξεζίεο, αλαςπρή, λαπηηιία θιπ.), ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη

7 επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ζηελ ηαρχηεξε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε δπλαηφηεηα επαλέληαμεο ησλ αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ αχμεζε ησλ απαζρνινύκελσλ κε πξνζαλαηνιηζκό ζε αληαγσληζηηθνύο θαη θαηλνηόκνπο θιάδνπο θαη ζε λέεο εηδηθόηεηεο. Έλαο από ηνπο ηνκείο απηνύο, ζηε ζύγρξνλε αγνξά εξγαζίαο, είλαη θαη ν ηνκέαο ηεο αεηθόξνπ πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο/ δηαρείξηζεο, δειαδή ηα ιεγόκελα πξάζηλα επαγγέικαηα, θαη εηδηθφηεξα ηα πξάζηλα επαγγέικαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: Αεηθνξηθή παξαγσγή ελέξγεηαο, Παξαγσγή πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο, εχθνια αλαθπθινχκελα ή απνζπληηζέκελα, απφ πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, Βηνκεραληθέο επεμεξγαζίεο ιπκάησλ/ απνβιήησλ Βηνκεραληθή εθαξκνγή ηερλνινγηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ. Καηά θνηλή νκνινγία, ηα πξάζηλα επαγγέικαηα δεπηεξνγελνύο ηνκέα, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ αλακθίβνια, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο, είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθύθισζε απνξξηκκάησλ/ απνβιήησλ, θαζώο ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ρσκαηεξέο, γεκάηεο βηνκεραληθά θαη αζηηθά απόβιεηα (θαηά κήθνο ηεο Αηηηθήο Οδνύ, από ηε Μάλδξα κέρξη ηα δηόδηα ηεο Διεπζίλαο), επηθίλδπλεο γηα ηε δεκόζηα πγεία. 2) Σεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο νκάδαο ζηφρνπ Οκάδα ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη (63) άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ ή/θαη δπλεηηθά σθεινύκελνη λένη επηζηήκνλεο (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ) θαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζηνπο Γήκνπο παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ππνβιεζείζαο θαη εγθξηζείζαο Μειέηεο ηνπ ζρεδίνπ, ην έηνο 2011, ε Πεξηνρή Τινπνίεζεο, εκθάληζε ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό αλεξγίαο, ζπλάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφιπηα κε ηελ γεληθή εηθφλα αλεξγίαο πνπ επηθξαηνχζε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. χκθσλα κε δηαζέζηκα ζηνηρεία φπσο πξνθχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ππνινγίδεηαη φηη νη Γήκνη Αζπξνπχξγνπ θαη Διεπζίλαο παξνπζίαδαλ πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ μεπεξλά ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο πιεζπζκνχ, δειαδή πεξίπνπ άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη είλαη λένη έσο 30 εηψλ, ελψ αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν Γήκνο Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, μεπεξλψληαο ην 10,73%, πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ είρε ζεκεηψζεη ην 2001, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληζηηθήο ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ). Η χθεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηα ινπθέηα ζε πνιιά θαηαζηήκαηα θαη εξγνζηάζηα, θαζψο θαη νη

8 κεηψζεηο πξνζσπηθνχ απφ επηρεηξήζεηο θαη ε έιιεηςε δξάζεσλ αλάπηπμεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, επηηείλνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απηή ηελ θαηάζηαζε. Τπνινγίδεηαη πσο αλ δελ γίλεη άκεζα θάηη δξαζηηθφ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, δελ είλαη δηφινπ απίζαλν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2012, νη άλεξγνη λα απνηεινχλ ην έλα ηξίην ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Απφ ηελ εμέηαζε, δε, ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο, δηαπηζηψλεηαη φηη, νη άλεξγνη ησλ δήκσλ παξέκβαζεο πξνέξρνληαη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (δει. απφθνηηνη ΑΔΙ-ΣΔΙ, απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιπ.). Οκνίσο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαηά ειηθία θαη θχιν, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα ειηθίαο έσο 30 εηψλ (θιηκάθηα ειηθηψλ 15-19, & εηψλ) απνηεινχλ ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ησλ δήκσλ παξέκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθφ θαζψο πξφθεηηαη γηα ηε δπλακηθφηεξε απφ άπνςε απφδνζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ειηθηαθή θαηεγνξία. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαηά θχιν, πξνβάδηζκα θαηέρνπλ νη γπλαίθεο ιφγσ ηεο νινέλα απμαλφκελεο αλεξγίαο πνπ εκθαλίδνπλ, σζηφζν ηφζν άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο ησλ αλσηέξσ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ απεηινχληαη ζνβαξά απφ ηελ αλεξγία θαη ρξεηάδνληαη ηζφηηκε ζηήξημε γηα ηελ δηέμνδφ ηνπο απφ απηή. Καηά ηα αλσηέξσ, ζα έιεγε θαλείο φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ πξνθείκελε πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ηεο. - Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ είλαη ε αλάγθε γηα απόθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ ζε ζέκαηα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο, όπσο ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα, ηα νπνία ζπλάδνπλ θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ψζηε λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο κε ζθνπφ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο θαη ηθαλνί λα βξνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο δπλακηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια, ζα ηνπο παξαζρεζνχλ νη απαξαίηεηεο Τπεξεζίεο πκβνπιεπηηθήο. 3) Σεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ παξεκβάζεσλ Οη παξεκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, είλαη ζθφπηκν λα αληαπνθξίλνληαη θάιπςε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη λα αθνξνχλ : ζηελ Σε δεκηνπξγία δηθηχσλ αλζξψπσλ θαη δνκψλ γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη αμηνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ.

9 Σε ζπκβνπιεπηηθή ηεο νκάδαο ζηφρνπ κέζσ νξγαλσκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο & ελίζρπζεο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ Σελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε πξάζηλα επαγγέικαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ηα νπνία ζπλάδνπλ θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ψζηε λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο κε ζθνπφ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο θαη ηθαλνί λα βξνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο δπλακηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Σελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη απηναπαζρφιεζεο ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο Πεξηνρήο. Όιεο νη αλσηέξσ παξεκβάζεηο αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ εγθξηζέληνο έξγνπ θαη έρνπλ σο θχξηνπο ζθνπνχο ηελ αεηθφξν θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ, κε ηελ επηηπρή θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε ηεο νκάδαο-ζηφρνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία.

10 O ξόινο ηεο δξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο νκάδαο ζηόρνπ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ σθεινύκελσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Πεξηερφκελν επηκέξνπο ελεξγεηψλ Η δξάζε ηεο πκβνπιεπηηθήο δελ είκαη απιψο ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο σθεινχκελνο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ αιιά ζπληζηά θαη ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζε απηφ θαζψο πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηα κέιε γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η πκβνπιεπηηθή ηνπ ζρεδίνπ παξέρεηαη αλάκεζα ζηα ζηειέρε ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηνπο σθεινχκελνπο, θπξίσο κέζσ ζπλεδξηψλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη αθφινπζεο επηκέξνπο ελέξγεηεο πκβνπιεπηηθήο: 1) δξάζεηο εληνπηζκνχ, πξνζέγγηζεο, ελεκέξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ: πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο έλαξμεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη σθεινχκελνη πξνζεγγίδνληαλ ψζηε λα γλσξίζνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ρεδίνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηα νθέιε πνπ δχλαληαη λα απνθνκίζνπλ απφ απηφ. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαζψο θαη ηελ επξχηεξε πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ε Α.. θαη νη αξκφδηνη Φνξείο πινπνίεζεο πξνβαίλνπλ ζε θάζε πξφζθνξν κέζν δεκνζηνπνίεζεο-ελεκέξσζεο, φπσο ελδεηθηηθά: - ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ΟΣΑ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη ηνπο Φνξείο εθπξνζψπεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ, - δεκνζίεπζε, αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ/πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, αθηζψλ θιπ - θαηαρσξήζεηο ζε ηζηνζειίδεο θιπ., - δηάζεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (θπιιάδηα θιπ), - επηζθέςεηο ελεκέξσζεο ζε ππεξεζίεο ή θνξείο ζπγθέληξσζεο κειψλ νκάδαο ζηφρνπ, - απεπζείαο πιεξνθφξεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο δνκέο ζηήξημεο - ζπλαληήζεηο ελεκέξσζεο θιπ. 2) δξάζεηο δηθηχσζεο κε δνκέο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη παξαπνκπήο ζε δνκέο πνπ πξνζθέξνπλ πιηθή ππνζηήξημε: αθνξνχλ ζηελ παξαπνκπή σθεινχκελσλ κε ηδηαίηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο απφ εηδηθά θέληξα θαη ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθέο ελέξγεηεο ηεο ππνδξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη: - δηάγλσζε ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη θαηαγξαθή ηνπο ζην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο (π.ρ. αλάγθεο ζε θνηλσληθή θξνληίδα, λνζειεπηηθή ππνζηήξημε, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, θιπ)

11 - δηθηχσζε, ζπλεξγαζία θαη αλνηθηή επηθνηλσλία κε δνκέο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο π.ρ. θνηλσληθέο δνκέο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θιπ. 3) δξάζεηο γεληθήο ζπκβνπιεπηηθήο/ζπκβνπιεπηηθή ππνδνρήο: ζπλίζηαηαη ζηελ ιεπηνκεξή αλαδήηεζε, δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ, ελδηαθεξφλησλ, πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ, θιίζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ, θαη επηζπκηψλ ησλ σθεινχκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εξγαζηαθή ηνπο ελεξγνπνίεζε θαη εμέιημε. ηα πιαίζηα απηά επηδηψθνληαη : - ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ σθεινχκελσλ ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο - ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, - ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε επίπεδν απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή απαζρφιεζεοαπηναπαζρφιεζεο - ε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηηο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο θάζε σθεινχκελνπ ζε πεξαηηέξσ - εθηφο ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο, απηναπαζρφιεζεο θιπ 4) δξάζεηο λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ: αθνξνχλ ζηελ παξνρή πξνο ηνπο σθεινχκελνπο γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ λνκηθνχ, ζεζκηθνχ, θνηλσληθνχ, εξγαζηαθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα βειηηψλνπλ ηελ αληαπφθξηζή ηνπο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 5) δξάζεηο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο: επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ θάζε κέινπο πξνζεγγίδνληάο ηνλ σο κηα κνλαδηθή νληφηεηα. Απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ηνπ ηεο ηδηαίηεξεο ζέζεο ηνπο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 6) δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο απαζρφιεζεο (επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή): αθνξνχλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ «πξνθίι» ησλ σθεινχκελσλ. πλίζηαληαη θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ σθεινχκελσλ, ηελ πξνψζεζε ησλ δπλαηνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο (ελεκέξσζε γηα ζπλζήθεο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο,

12 ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, πξνζεκείσζε ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ εξγνδφηε θιπ). 7) δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: ζπλίζηαληαη ζηελ νινθιεξσκέλε ζηήξημε θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο σθεινχκελνπο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ πξνψζεζε ζηελ απηναπαζρφιεζε, κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ωο επηκέξνπο ελέξγεηεο δχλαληαη λα είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: - Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ (business plan) / Πξνψζεζε αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΚνηλΔΠ) ηνπ Ν.4019/ Γηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη ζπκπιήξσζεο εληχπσλ - Πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα έλαξμεο επαγγέικαηνο, θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ακνηβψλ, ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο ΝΔΔ θιπ. - Γηεπθφιπλζε ηεο πξνψζεζεο πξντφλησλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ, πξνψζεζε ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο - Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο - Γηεξεχλεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη επθαηξηψλ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο - Πξνψζεζε, ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γπλαηθψλ σθεινχκελσλ (ηφλσζε γπλαηθείαο απηνπεπνίζεζεο, ελδπλάκσζε, εκςχρσζε γηα ηελ πξνψζεζε επαγγεικαηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ρεηξαθέηεζεο θιπ.)

13 Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ ζε βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Ο θχξηνο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ε βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ ζην βηψζηκν θαη αληαγσληζηηθφ ηνκέα ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνχο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηθαλνχο λα πξνσζεζνχλ ζηηο ελέξγεηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζρεδίνπ (απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο/ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ). Δηδηθφηεξα, νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε αθνξνχλ, ελδεηθηηθά, ζηα εμήο: Δλεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο νινθιεξσκέλεο θαηάξηηζεο ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (δφκεζε ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο). Σν αληηθείκελν θαηάξηηζεο επηιέρζεθε εμ αξρήο κε γλψκνλα ηηο δηαγλσζζείζεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ, φπσο έρνπλ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ηνπ ζρεδίνπ (βι. αλσηέξσ ζέκα δειηίνπ) ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ηελ αλάγθε γηα πξφζζεηε γλψζε θαη θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζε ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο /επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ρεδηαζκφο σξνινγίνπ πξνγξακκάησλ (εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο, ηίηινο καζήκαηνο θιπ) ρεδηαζκφο-επηινγή εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγίαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θιπ.) Δπηινγή εθπαηδεπηψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ρεδηαζκφο πξαθηηθήο άζθεζεο πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Δπηινγή θαη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο θιπ.

14 Σα ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Α/Α TITΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 1 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ (ΓΡΑΖ 11) 2 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ (ΓΡΑΖ 12) 3 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ (ΓΡΑΖ 13) ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΣΣΗΚΖ /ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ /ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ/ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΩΡΔ ΚΑΣΑΡΣΗΕ ΟΜΔΝΩΝ ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ & 75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ & 75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ & 75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΔΚ ΓΗΟΝ ΔΠΔΚΑ ΚΔΚ ΓΗΟΝ ΔΠΔΚΑ ΚΔΚ ΓΗΟΝ ΔΠΔΚΑ Σν πεξηερφκελν θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο δνκείηαη ζε βαζηθνχο άμνλεο κε ηνπο αλάινγνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηεξεί φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο. Οη άμνλεο απηνί είλαη νη εμήο: 1. Βαζηθφο θνξκφο θαηάξηηζεο - Καηάξηηζε ζηα αλσηέξσ αληηθείκελα Απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ καζεζηαθφ άμνλα θάζε πξνγξάκκαηνο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ψζηε νη σθεινχκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα εληαρζνχλ άκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ελφηεηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. 2. Πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο ηνλ άμνλα απηφ ελζσκαηψλνληαη δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζηξαηεγηθήο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ηξφπνη εμεχξεζεο εξγαζίαο, πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο κε ηνλ εξγνδφηε, βαζηθέο αξρέο γηα εθθίλεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ηζφηεηα επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. 3. Απαζρφιεζε / Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Απηφο ν επηκέξνπο καζεζηαθφο θχθινο αθνξά ζηελ θαηάξηηζε πάλσ ζε ζέκαηα εμεχξεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, κε ζεκαληηθέο αλαθνξέο ηφζν ζε

15 λνκηθά θαη ζεζκηθά δεηήκαηα φζν θαη ζε ινγηζηηθά ζέκαηα, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Σα καζήκαηα απηά ζηνρεχνπλ: α) ηελ απφθηεζε γεληθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα ειίζζνληαη θαιχηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζεκαληηθέο αλαθνξέο ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, αμηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θιπ. β) ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο (απηναπαζρφιεζε) κε έκθαζε ζηηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο (ΚνηλΔΠ) ηνπ Ν.4019/2011 θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ απηή θιπ. 4. Γπλακηθή ηεο νκάδαο Πξφθεηηαη γηα καζεζηαθφ άμνλα πνπ πξνσζεί ηελ δνπιεηά ζε νκάδα. Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο επηδηψθεη ηε ζχλδεζε ηεο νκάδαο αλά ηαθηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο ελδέρεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ λα ηελ έρεη επηθνξηίζεη αξθεηά, κε θίλδπλν πηζαλή δηάζπαζή ηεο. Η δνπιεηά ζε νκάδα πεξηιακβάλεη κάζεζε ζε απηνγλσζία, απηνεθηίκεζε, πξνζσπηθή αλάπηπμε, αξρέο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα κέζα απφ απηά: α) νη εθπαηδεπφκελνη βνεζνχληαη σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο β) δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, ζεβαζκνχ θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γ) νη εθπαηδεπφκελνη ππνζηεξίδνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ ηνπο ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα εληαρζνχλ, ρσξίο ηδηαίηεξα (πξνζσπηθά θπξίσο) πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή δ) ελζαξξχλεηαη ε αξρή ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ, πξνηξέπνληαο ηηο γπλαίθεο σθεινχκελνπο λα εληαρζνχλ δπλακηθά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 5. Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία ηνλ εθπαηδεπηηθφ απηφ άμνλα επηρεηξείηαη ε παξνρή γλψζεσλ ζε ζέκαηα ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, πξφιεςεο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θηλδχλσλ, θξνληίδαο εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο, ρξήζεο εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο θιπ. 6. Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ ην καζεζηαθφ απηφ άμνλα αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρέζεσλ εξγνδνηψλ εξγαδνκέλσλ, θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ έξγνπ, επζχλε

16 απνδεκίσζεο απφ κε ηήξεζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, δηαθξίζεηο αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, πεξηπηψζεηο ππεξσξίαο θαη ππεξεξγαζίαο θιπ. 7. Υξήζε βαζηθψλ εθαξκνγψλ Η/Τ Ο καζεζηαθφο απηφο άμνλαο αθνξά ζε κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε Η/Τ, ειεθηξνληθψλ κεραλψλ θαη θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (Δηζαγσγή ζηνπο Η/Τ, Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ, Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, Ηιεθηξνληθά Λνγηζηηθά Φχιια, Υξήζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Παξνπζηάζεηο κε ρξήζε Η/Τ) πκπιεξσκαηηθά κε ην αλσηέξσ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζπλνδεχεηαη κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο, ελδπλάκσζεο θαη παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη δξάζεηο πξνεηνηκαζίαο, πξνψζεζεο θαη έληαμεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Η εληαία κεζνδνινγία πνπ δηαηξέρεη ηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη παηδαγσγηθήο, φπσο ελδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: - Δλεξγεηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο: ζπλίζηαληαη ζε κεζφδνπο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ππνβνεζνχλ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, εθκαηεχνληαο νπζηαζηηθά ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη εκπεηξίεο (εξψηεζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, κηθξέο πξαθηηθέο εξγαζίεο, παίμηκν ξφισλ, δηάινγνο, πξνζεκείσζε, απαληήζεηο-εξσηήζεηο, εθκαίεπζε, ζπδήηεζε ζε κηθξέο νκάδεο θιπ.). - Δπηθνηλσληαθή κέζνδνο: αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο θάζε πξνγξάκκαηνο θαη έρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνλ δηάινγν. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο, φρη σο απιφο απνδέθηεο αιιά σο ελζπλείδεην Τπνθείκελν θαηνξζψλεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ επεξεάδεη θαη δίλεη κνξθή ζηε δσή ηνπ (δηάινγνο, θξηηηθφο ζηνραζκφο, δεκηνπξγηθή πξάμε, ζπλερήο αλαλέσζε, θιίκα εκπηζηνζχλεο θιπ.). - Δμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε: βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζχδεπμε ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο (αηνκηθή πξνζέγγηζε, ζχδεπμε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο κε αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο εθπαηδεπνκέλσλ θιπ.). - Άκεζε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξαθηηθή: δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ. πδεηνχληαη πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο (case

17 study) φπνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη πξνηείλνπλ ιχζεηο, αιιαγέο θαη πξννπηηθέο αμηνπνηψληαο ηηο κέρξη ζηηγκήο γλψζεηο ηνπο (κειέηεο πεξίπησζεο, νκαδηθέο εξγαζίεο, δπλακηθφ εξγαζηήξην, workshop, δνπιεηά ζε νκάδα θ.α.). -Γηδαζθαιία κε ηε κνξθή πνιπδχλακνπ δσληαλνχ «εξγαζηεξίνπ»: ε δηδαζθαιία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ε κία ηεο άιιεο, παξάιιεια ζπλδέεηαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ, ελψ δχλαηαη λα -ζπλνδεχεηαη απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ ελνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, φ,πνπ απαηηείηαη. Η παξνπζίαζή ησλ ελνηήησλ αθνινπζεί ηελ πνξεία: αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ, δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχλζεζε πνπ εκπεξηέρεη ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, επηθέληξσζε ζηελ απαξαίηεηε γλψζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε απαηηεί ( δηαδνρηθή αιιεινπρία ελνηήησλ, ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία θ.α.) - Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηχπνπ "step by step approach": ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη α) ην ζπλερή έιεγρν ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη β) ηε δηαξθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζιακβαλφκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. πλήζσο αλαιχεηαη ζε ζηάδηα φπσο, "ζπλνπηηθή παξνπζίαζε", "αλαιπηηθή ζεσξεηηθή παξνπζίαζε", "πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο, "εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο", "αλαθεθαιαίσζε".

18 ε εμέιημε ηεινύλ νη ινηπέο δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ε εμέιημε ηεινχλ νη δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πληνληζκφο-δηαρείξηζε (ζπλαληήζεηο εηαίξσλ, πξαθηηθά πξνφδνπ εξγαζηψλ θιπ.) Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο, πξνβνιήο θαη ζπλαθψλ δξάζεσλ πξνβνιήο/πιεξνθφξεζεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θιπ. -Γηάζεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ -Πξνψζεζε ελεξγεηψλ πξνβνιήο ζε ηνπηθφ επίπεδν -Αλαθνηλψζεηο θ.α. -Πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε εξγαζηεξίσλ, εθδειψζεσλ θιπ. Πιεξνθφξεζε, πξνεηνηκαζία ζπκβνπιεπηηθήο πξνζέιθπζεο σθεινχκελσλ θιπ.) ππνζηήξημεο νκάδαο ζηφρνπ (ελέξγεηεο Δλεξγνπνίεζε δξάζεσλ δηθηχσζεο απαζρφιεζεο ηνπ ζρεδίνπ κε εξγνδφηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ Παξάιιεια, ζρεδηάδεηαη ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ηνπ έξγνπ ηα νπνία αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο ρξήζηεο, αθελφο κελ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο χκπξαμεο, αθεηέξνπ δε σο πξνο ηελ ππνζηήξημε δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, αλαπηχζζεηαη ηα ζχζηεκα ζπκβνπιεπηηθήο/θαηαγξαθήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ηα νπνία αλακέλεηαη, κέζσ ησλ βειηησκέλσλ εθαξκνγψλ ηνπ, λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο ρξήζηεο (εηαίξνπο) ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο αιιά θαη λα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε εμσηεξηθνχο θνξείο (επηρεηξήζεηο θιπ) πξνο ην ζθνπφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.. ή λα επηθνηλσλνχλ κε ην πληνληζηή Φνξέα ηεο Α..: ΚΔΚ ΓΙΟΝ-Δπξσπαηθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλάπηπμεο, Kαλάξε 20 ΣΚ Αζήλα ηει.: , fax: /Υ. Μνχζθνπ 18 ΣΚ Ι.Ιιίζηα, ηει.: , fax: ,

19

20 Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα -Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Kαλάξε 20 ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: URL: Δηαίξνη Α..: ΚΔΚ ΓΙΟΝ-Δπξσπαηθό Πνιηηηζηηθό θαη Δξεπλεηηθό Κέληξν Αλάπηπμεο (πληνληζηήο) Kαλάξε 20 / Υ.Μνχζθνπ 18 ΣΚ Αζήλα/ΣΚ Ι.Ιιίζηα ηει.: / , fax: / URL: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Μάλδξαο-Δπδπιιίαο Θεκηζηνθιένπο 10, ΣΚ Μάλδξα, ηει.: , fax: URL: Γήκνο Αζπξνπύξγνπ Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 18, ΣΚ Αζπξφππξγνο, ηει.: , , , , fax: URL: Δπξσπατθό Πνιηηηζηηθό & Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελώλ (Δ.Π.Δ.Κ.Α) Καλάξε 20 ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: URL: ΑΡΒΙ-Πεξηβαιινληηθέο Δπηρεηξήζεηο Διιάδνο-ΑΡΒΙ Α.Δ. Μάξλε 4, ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: URL: ύλδεζκνο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδνο (.Κ.Λ.Δ.) Σνζίηζα 19 ΣΚ Αζήλα, ηει , fax : URL: Θ.Αιεμαλδξίδεο & ΙΑ Δ.Δ. ΩΜΔGA TECHNOLOGY Δι.Βεληδέινπ 4 ΣΚ Καιιηζέα, ηει.: , fax: URL: Η Πξάμε «Κηζαηξψλεηα -Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1:Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8:«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο Γέζκε εξγαζηώλ 3 Αλάιπζε αλαγθώλ http://www.intercol.edu/nqcontent.cfm?a_id=1 Πεξηερόκελα 1. Σηφρνη 3 2. Δλεκέξσζε ηεο έξεπλαο ηεο EUCIS 4 3. Γείγκα εξσηεκαηνιφγηνπ θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 5 4. Σχλνςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα