Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία"

Transcript

1 Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Kαλάξε 20 ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: , URL: Πξάμε : «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» ε απηό ην Newsletter Έλα λέν ηνπηθό ζρέδην πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε κε ηίηιν «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» γελλήζεθε ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπύξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο- Δηδπιιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ Αηηηθήο: ηφρνο, αληηθείκελν, δξάζεηο Μειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο: ηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ νκάδα ζηφρν O ξόινο ηεο δξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο νκάδαο ζηόρνπ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ σθεινύκελσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Πεξηερφκελν επηκέξνπο ελεξγεηψλ Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία ε εμέιημε ηεινύλ νη δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ... πληνληζηήο Δηαίξνο Α..: ΚΔΚ ΓΙΟΝ - Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλάπηπμεο Δηαίξνο εθπόλεζεο πξντόληνο : ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.») Η Πξάμε «Κηζαηξψλεηα -Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1:Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8:«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).

2 Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Φίιεο θαη Φίινη, Με ην πεξηνδηθφ Newsletter επηδηψθνπκε λα κεηαθέξνπκε ηηο εμειίμεηο, ηελ πνξεία & ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο (έξγνπ) κε ηίηιν «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» πνπ πινπνηεί ε Γηθαηνχρνο Αλαπηπμηαθή χκπξαμε (Α..) «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8: «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) (αξ. απφθαζεο έληαμεο 2298/ , ΟΠ: ). Η Πξάμε ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ Φνξέσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα άλεξγα κέιε ηεο νκάδαο ζηφρνπ σο απνηέιεζκα δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη αλάδεημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Μέζσ ηεο παξνχζαο πεξηνδηθήο έθδνζεο επηηπγράλεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζηνλ επξχ θνηλφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αιιά θαη ε απαηηνχκελε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ καο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο & ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο εληππψζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Με εθηίκεζε Γηα ηελ Α.. «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.» / πκκεηέρσλ Δηαίξνο δξάζεο δεκνζηφηεηαο /πξνβνιήο/ ελεκέξσζεο & εθπφλεζεο πξντφληνο

3 Έλα λέν ηνπηθό ζρέδην πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε κε ηίηιν «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» γελλήζεθε ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπύξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο- Δηδπιιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ Αηηηθήο: ηφρνο, αληηθείκελν, δξάζεηο Έλα λέν ηνπηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε κε ηίηιν «Kηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» γελλήζεθε ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάδλξαο-Δηδπιιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ Αηηηθήο. Σν αλσηέξσ έξγν (πξάμε) απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο θαη πινπνηείηαη απφ ηελ Α.. «Kηζαηξψλεηα Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1:Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο8 :«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). ηόρνο - Oθέιε ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αλέξγσλ, εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ, ή / θαη δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ, λέσλ επηζηεκφλσλ θαη αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο, ζηε Γπηηθή Αηηηθή θαη εηδηθφηεξα ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, κέζα απφ έλα επξχ πιέγκα δξάζεσλ πνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε, πξνο ην ζθνπφ απαζρφιεζεο ησλ σθεινχκελσλ ζε δπλακηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ίδξπζεο απφ απηνχο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. 4019/2011 ή/θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Αληηθείκελν ηεο πξάμεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ Φνξέσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα άλεξγα κέιε ηεο Οκάδαο ηφρνπ, σο απνηέιεζκα δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη αλάδεημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο. Ωο παξαγφκελν πξντφλ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ σθεινχκελσλ ζε δπλακηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο

4 θαη ίδξπζεο απφ απηνχο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. 4019/2011 ή/θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Οκάδα ζηόρνο είλαη εμήληα ηξείο (63) άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, ή/θαη δπλεηηθνί σθεινχκελνη, λένη επηζηήκνλεο (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ) θαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο 40 (αξηζκ. 2399/03.07/2012 ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο), ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Μέιε ηεο Α.. απνηεινχλ νη θάησζη Φνξείο : ΚΔΚ ΓΙΟΝ- Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλάπηπμεο (πληνληζηήο) Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Μάλδξαο-Δηδπιιίαο Γήκνο Αζπξνπχξγνπ Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αζελψλ (Δ.Π.Δ.Κ.Α.) ΑΡΒΙ-Πεξηβαιινληηθέο Δπηρεηξήζεηο Διιάδνο-ΑΡΒΙ Α.Δ. χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (.Κ.Λ.Δ.) Θ.Αιεμαλδξίδεο & ΙΑ Δ.Δ. ΩΜΔGA TECHNOLOGY Ωο εθηηκώκελα νθέιε αλαθέξνληαη ηα εμήο: - θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ, ψζηε νη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο λα θαιχπηνπλ δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο - θαηάιιειε πξνεηνηκαζία σθεινχκελσλ ππνςήθησλ πξνο απαζρφιεζε ζηηο ππφ ίδξπζε ή άιιεο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ - θαηάιιειε πξνεηνηκαζία σθεινχκελσλ ππνςήθησλ γηα έληαμε ζε άιια πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο/επηρνξήγεζεο Ωο εθηηκώκελα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ηα εμήο: - ππνζηήξημε σθεινχκελσλ κε δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο - ππνζηήξημε σθεινχκελσλ κε δξάζεηο θαηάξηηζεο - πξνψζεζε σθεινχκελσλ ζε απαζρφιεζε (πξφζιεςε ζε επηρεηξήζεηο / δεκηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ) Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ηφρνπ θαη απνηειεζκάησλ, ην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο δξάζεσλ, δξάζεηο, ππνδξάζεηο θαη επηκέξνπο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ σθεινχκελσλ, ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαη ζπληζηνχλ νινθιεξσκέλν ζρέδην πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θάησζη Γξάζεηο / Τπνδξάζεηο /Δλέξγεηεο:

5 ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΓΡΑΔΩΝ / ΓΡΑΔΙ /ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 319- ΜΔΛΔΣΔ 1. ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΙΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 320- ΓΙΚΣΤΩΖ 2. ΓΙΚΣΤΩΖ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΩΝ ΑΛΛΔ Α. ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ONE STOP SHOP) ANAMOΡΦΩΖ ΓΟΜΩΝ 3. ΓΙΚΣΤΩΖ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΑΛΛΔ Α.. ΜΔ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 4. ΓΙΚΣΤΩΖ ΑΛΛΔ Α.. ΜΔ ΆΛΛΔ Α.. ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΔΜΠΔΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ 5. ΤΣΖΜΑ ΓΙΚΣΤΩΖ 6. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΖ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 327- ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΝΖΜΔΡΩΖ- ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ 7. ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ/ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΠΙΚΖ ΓΡΑΖ Α. ΚΑΙ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΙ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 8. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΙ ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ TOΠΙΚΖ ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ, ΤΠΖΡΔΙΩΝ, ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ, ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 9. ΓΖΜΙΟΤΡΓΙA ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 348- ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 10. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΥΔΓΙΟΤ 349- ΚΑΣΑΡΣΙΖ-ΔΠΙΜΟΡΦΩΖ ΠΡΑΙΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - 1 ΚΑΣΑΡΣΙΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΙΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 1 ΚΑΣΑΡΣΙΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΙΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 1 ΚΑΣΑΡΣΙΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΙΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΙΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ 351- ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ 14. ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ-ΣΟΥΟΤ 15. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΙΓΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΖ ΠΡΟ ΔΡΓΟΓΟΣΔ 16. ΟΡΙΕΟΝΣΙΔ ΓΡΑΔΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ

6 Μειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο: ηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ νκάδα ζηφρν ην πιαίζην ηεο πξάμεο πινπνηείηαη Γξάζε κε ηίηιν «Μειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο». Η εθπφλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηηο θάησζη παξακέηξνπο: Πεξηνρή πινπνίεζεο Οκάδα ζηφρνο Γηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ Πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πλάθεηα-αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο & χπαξμε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε ινηπά ζρέδηα απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο Αλακελφκελα απνηειέζκαηα /επηπηψζεηο παξεκβάζεσλ / Πεγέο Θέινληαο λα ζπλνςίζνπκε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ νδήγεζαλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εγθξηζείζαο παξέκβαζεο, παηαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηα εμήο : 1) Σεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θιάδσλ παξέκβαζεο χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γήκσλ Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, πνπ ζπληζηνχλ θχξηα πξνβιήκαηα ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ππνδεηθλχνπλ αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα αθνξνχλ θπξίσο: ζηελ θξίζηκε ππνβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ & θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιείςεηο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ δεκηνπξγνχλ κείδνλα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο δσήο, ζηα επηδεηλνχκελα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηηο ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο (αλεξγία, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, εγθιεκαηηθφηεηα, γθεηνπνίεζε θ.ιπ.) θαη ηηο έληνλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ αζηηθή αλάπηπμε, ζηελ ππνβνήζεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, ζηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ αμηνπνίεζε δσλψλ κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ηνπξηζκφο, πξάζηλα επαγγέικαηα, πνιηηηζκφο, βηνκεραλία, εκπφξην, logistics, έξεπλα θαη αλάπηπμε-δηάρπζε ηερλνινγίαο, ππεξεζίεο, αλαςπρή, λαπηηιία θιπ.), ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη

7 επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ζηελ ηαρχηεξε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε δπλαηφηεηα επαλέληαμεο ησλ αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ αχμεζε ησλ απαζρνινύκελσλ κε πξνζαλαηνιηζκό ζε αληαγσληζηηθνύο θαη θαηλνηόκνπο θιάδνπο θαη ζε λέεο εηδηθόηεηεο. Έλαο από ηνπο ηνκείο απηνύο, ζηε ζύγρξνλε αγνξά εξγαζίαο, είλαη θαη ν ηνκέαο ηεο αεηθόξνπ πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο/ δηαρείξηζεο, δειαδή ηα ιεγόκελα πξάζηλα επαγγέικαηα, θαη εηδηθφηεξα ηα πξάζηλα επαγγέικαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. ηελ θαηεγνξία απηή ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: Αεηθνξηθή παξαγσγή ελέξγεηαο, Παξαγσγή πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο, εχθνια αλαθπθινχκελα ή απνζπληηζέκελα, απφ πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, Βηνκεραληθέο επεμεξγαζίεο ιπκάησλ/ απνβιήησλ Βηνκεραληθή εθαξκνγή ηερλνινγηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ. Καηά θνηλή νκνινγία, ηα πξάζηλα επαγγέικαηα δεπηεξνγελνύο ηνκέα, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ αλακθίβνια, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο, είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθύθισζε απνξξηκκάησλ/ απνβιήησλ, θαζώο ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ρσκαηεξέο, γεκάηεο βηνκεραληθά θαη αζηηθά απόβιεηα (θαηά κήθνο ηεο Αηηηθήο Οδνύ, από ηε Μάλδξα κέρξη ηα δηόδηα ηεο Διεπζίλαο), επηθίλδπλεο γηα ηε δεκόζηα πγεία. 2) Σεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο νκάδαο ζηφρνπ Οκάδα ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη (63) άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ ή/θαη δπλεηηθά σθεινύκελνη λένη επηζηήκνλεο (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ) θαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζηνπο Γήκνπο παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ππνβιεζείζαο θαη εγθξηζείζαο Μειέηεο ηνπ ζρεδίνπ, ην έηνο 2011, ε Πεξηνρή Τινπνίεζεο, εκθάληζε ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό αλεξγίαο, ζπλάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφιπηα κε ηελ γεληθή εηθφλα αλεξγίαο πνπ επηθξαηνχζε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. χκθσλα κε δηαζέζηκα ζηνηρεία φπσο πξνθχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ππνινγίδεηαη φηη νη Γήκνη Αζπξνπχξγνπ θαη Διεπζίλαο παξνπζίαδαλ πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ μεπεξλά ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο πιεζπζκνχ, δειαδή πεξίπνπ άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη είλαη λένη έσο 30 εηψλ, ελψ αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν Γήκνο Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, μεπεξλψληαο ην 10,73%, πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ είρε ζεκεηψζεη ην 2001, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληζηηθήο ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ). Η χθεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηα ινπθέηα ζε πνιιά θαηαζηήκαηα θαη εξγνζηάζηα, θαζψο θαη νη

8 κεηψζεηο πξνζσπηθνχ απφ επηρεηξήζεηο θαη ε έιιεηςε δξάζεσλ αλάπηπμεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, επηηείλνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απηή ηελ θαηάζηαζε. Τπνινγίδεηαη πσο αλ δελ γίλεη άκεζα θάηη δξαζηηθφ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, δελ είλαη δηφινπ απίζαλν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2012, νη άλεξγνη λα απνηεινχλ ην έλα ηξίην ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Απφ ηελ εμέηαζε, δε, ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο, δηαπηζηψλεηαη φηη, νη άλεξγνη ησλ δήκσλ παξέκβαζεο πξνέξρνληαη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (δει. απφθνηηνη ΑΔΙ-ΣΔΙ, απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιπ.). Οκνίσο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαηά ειηθία θαη θχιν, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα ειηθίαο έσο 30 εηψλ (θιηκάθηα ειηθηψλ 15-19, & εηψλ) απνηεινχλ ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ησλ δήκσλ παξέκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθφ θαζψο πξφθεηηαη γηα ηε δπλακηθφηεξε απφ άπνςε απφδνζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ειηθηαθή θαηεγνξία. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαηά θχιν, πξνβάδηζκα θαηέρνπλ νη γπλαίθεο ιφγσ ηεο νινέλα απμαλφκελεο αλεξγίαο πνπ εκθαλίδνπλ, σζηφζν ηφζν άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο ησλ αλσηέξσ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ απεηινχληαη ζνβαξά απφ ηελ αλεξγία θαη ρξεηάδνληαη ηζφηηκε ζηήξημε γηα ηελ δηέμνδφ ηνπο απφ απηή. Καηά ηα αλσηέξσ, ζα έιεγε θαλείο φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ πξνθείκελε πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ηεο. - Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ είλαη ε αλάγθε γηα απόθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ ζε ζέκαηα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο, όπσο ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα, ηα νπνία ζπλάδνπλ θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ψζηε λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο κε ζθνπφ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο θαη ηθαλνί λα βξνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο δπλακηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια, ζα ηνπο παξαζρεζνχλ νη απαξαίηεηεο Τπεξεζίεο πκβνπιεπηηθήο. 3) Σεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ παξεκβάζεσλ Οη παξεκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, είλαη ζθφπηκν λα αληαπνθξίλνληαη θάιπςε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη λα αθνξνχλ : ζηελ Σε δεκηνπξγία δηθηχσλ αλζξψπσλ θαη δνκψλ γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη αμηνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ.

9 Σε ζπκβνπιεπηηθή ηεο νκάδαο ζηφρνπ κέζσ νξγαλσκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο & ελίζρπζεο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ Σελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε πξάζηλα επαγγέικαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ηα νπνία ζπλάδνπλ θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ψζηε λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο κε ζθνπφ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο θαη ηθαλνί λα βξνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο δπλακηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Σελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη απηναπαζρφιεζεο ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο ηεο Πεξηνρήο. Όιεο νη αλσηέξσ παξεκβάζεηο αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ εγθξηζέληνο έξγνπ θαη έρνπλ σο θχξηνπο ζθνπνχο ηελ αεηθφξν θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ, κε ηελ επηηπρή θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε ηεο νκάδαο-ζηφρνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία.

10 O ξόινο ηεο δξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο νκάδαο ζηόρνπ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ σθεινύκελσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Πεξηερφκελν επηκέξνπο ελεξγεηψλ Η δξάζε ηεο πκβνπιεπηηθήο δελ είκαη απιψο ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο σθεινχκελνο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ αιιά ζπληζηά θαη ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζε απηφ θαζψο πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηα κέιε γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η πκβνπιεπηηθή ηνπ ζρεδίνπ παξέρεηαη αλάκεζα ζηα ζηειέρε ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηνπο σθεινχκελνπο, θπξίσο κέζσ ζπλεδξηψλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη αθφινπζεο επηκέξνπο ελέξγεηεο πκβνπιεπηηθήο: 1) δξάζεηο εληνπηζκνχ, πξνζέγγηζεο, ελεκέξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ: πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο έλαξμεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη σθεινχκελνη πξνζεγγίδνληαλ ψζηε λα γλσξίζνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ρεδίνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηα νθέιε πνπ δχλαληαη λα απνθνκίζνπλ απφ απηφ. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαζψο θαη ηελ επξχηεξε πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ε Α.. θαη νη αξκφδηνη Φνξείο πινπνίεζεο πξνβαίλνπλ ζε θάζε πξφζθνξν κέζν δεκνζηνπνίεζεο-ελεκέξσζεο, φπσο ελδεηθηηθά: - ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ΟΣΑ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη ηνπο Φνξείο εθπξνζψπεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ, - δεκνζίεπζε, αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ/πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, αθηζψλ θιπ - θαηαρσξήζεηο ζε ηζηνζειίδεο θιπ., - δηάζεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (θπιιάδηα θιπ), - επηζθέςεηο ελεκέξσζεο ζε ππεξεζίεο ή θνξείο ζπγθέληξσζεο κειψλ νκάδαο ζηφρνπ, - απεπζείαο πιεξνθφξεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο δνκέο ζηήξημεο - ζπλαληήζεηο ελεκέξσζεο θιπ. 2) δξάζεηο δηθηχσζεο κε δνκέο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη παξαπνκπήο ζε δνκέο πνπ πξνζθέξνπλ πιηθή ππνζηήξημε: αθνξνχλ ζηελ παξαπνκπή σθεινχκελσλ κε ηδηαίηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο απφ εηδηθά θέληξα θαη ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθέο ελέξγεηεο ηεο ππνδξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη: - δηάγλσζε ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη θαηαγξαθή ηνπο ζην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο (π.ρ. αλάγθεο ζε θνηλσληθή θξνληίδα, λνζειεπηηθή ππνζηήξημε, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, θιπ)

11 - δηθηχσζε, ζπλεξγαζία θαη αλνηθηή επηθνηλσλία κε δνκέο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο π.ρ. θνηλσληθέο δνκέο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θιπ. 3) δξάζεηο γεληθήο ζπκβνπιεπηηθήο/ζπκβνπιεπηηθή ππνδνρήο: ζπλίζηαηαη ζηελ ιεπηνκεξή αλαδήηεζε, δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ, ελδηαθεξφλησλ, πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ, θιίζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ, θαη επηζπκηψλ ησλ σθεινχκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εξγαζηαθή ηνπο ελεξγνπνίεζε θαη εμέιημε. ηα πιαίζηα απηά επηδηψθνληαη : - ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ σθεινχκελσλ ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο - ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, - ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε επίπεδν απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή απαζρφιεζεοαπηναπαζρφιεζεο - ε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηηο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο θάζε σθεινχκελνπ ζε πεξαηηέξσ - εθηφο ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο, απηναπαζρφιεζεο θιπ 4) δξάζεηο λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ: αθνξνχλ ζηελ παξνρή πξνο ηνπο σθεινχκελνπο γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ λνκηθνχ, ζεζκηθνχ, θνηλσληθνχ, εξγαζηαθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα βειηηψλνπλ ηελ αληαπφθξηζή ηνπο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 5) δξάζεηο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο: επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ θάζε κέινπο πξνζεγγίδνληάο ηνλ σο κηα κνλαδηθή νληφηεηα. Απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ηνπ ηεο ηδηαίηεξεο ζέζεο ηνπο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 6) δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο απαζρφιεζεο (επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή): αθνξνχλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ «πξνθίι» ησλ σθεινχκελσλ. πλίζηαληαη θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ σθεινχκελσλ, ηελ πξνψζεζε ησλ δπλαηνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο (ελεκέξσζε γηα ζπλζήθεο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο,

12 ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, πξνζεκείσζε ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ εξγνδφηε θιπ). 7) δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: ζπλίζηαληαη ζηελ νινθιεξσκέλε ζηήξημε θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο σθεινχκελνπο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ πξνψζεζε ζηελ απηναπαζρφιεζε, κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ωο επηκέξνπο ελέξγεηεο δχλαληαη λα είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: - Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ (business plan) / Πξνψζεζε αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΚνηλΔΠ) ηνπ Ν.4019/ Γηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη ζπκπιήξσζεο εληχπσλ - Πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα έλαξμεο επαγγέικαηνο, θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ακνηβψλ, ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο ΝΔΔ θιπ. - Γηεπθφιπλζε ηεο πξνψζεζεο πξντφλησλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ, πξνψζεζε ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο - Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο - Γηεξεχλεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη επθαηξηψλ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο - Πξνψζεζε, ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γπλαηθψλ σθεινχκελσλ (ηφλσζε γπλαηθείαο απηνπεπνίζεζεο, ελδπλάκσζε, εκςχρσζε γηα ηελ πξνψζεζε επαγγεικαηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ρεηξαθέηεζεο θιπ.)

13 Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ ζε βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Ο θχξηνο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ε βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ ζην βηψζηκν θαη αληαγσληζηηθφ ηνκέα ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνχο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηθαλνχο λα πξνσζεζνχλ ζηηο ελέξγεηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζρεδίνπ (απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο/ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ). Δηδηθφηεξα, νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε αθνξνχλ, ελδεηθηηθά, ζηα εμήο: Δλεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο νινθιεξσκέλεο θαηάξηηζεο ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (δφκεζε ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο). Σν αληηθείκελν θαηάξηηζεο επηιέρζεθε εμ αξρήο κε γλψκνλα ηηο δηαγλσζζείζεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ, φπσο έρνπλ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε αλάιπζεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ηνπ ζρεδίνπ (βι. αλσηέξσ ζέκα δειηίνπ) ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ηελ αλάγθε γηα πξφζζεηε γλψζε θαη θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζε ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο /επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ρεδηαζκφο σξνινγίνπ πξνγξακκάησλ (εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο, ηίηινο καζήκαηνο θιπ) ρεδηαζκφο-επηινγή εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγίαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θιπ.) Δπηινγή εθπαηδεπηψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ρεδηαζκφο πξαθηηθήο άζθεζεο πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Δπηινγή θαη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο θιπ.

14 Σα ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Α/Α TITΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 1 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ (ΓΡΑΖ 11) 2 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ (ΓΡΑΖ 12) 3 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ - ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ (ΓΡΑΖ 13) ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΣΣΗΚΖ /ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ /ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ/ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΩΡΔ ΚΑΣΑΡΣΗΕ ΟΜΔΝΩΝ ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ & 75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ & 75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ & 75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΔΚ ΓΗΟΝ ΔΠΔΚΑ ΚΔΚ ΓΗΟΝ ΔΠΔΚΑ ΚΔΚ ΓΗΟΝ ΔΠΔΚΑ Σν πεξηερφκελν θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο δνκείηαη ζε βαζηθνχο άμνλεο κε ηνπο αλάινγνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηεξεί φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο. Οη άμνλεο απηνί είλαη νη εμήο: 1. Βαζηθφο θνξκφο θαηάξηηζεο - Καηάξηηζε ζηα αλσηέξσ αληηθείκελα Απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ καζεζηαθφ άμνλα θάζε πξνγξάκκαηνο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ψζηε νη σθεινχκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα εληαρζνχλ άκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ελφηεηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. 2. Πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο ηνλ άμνλα απηφ ελζσκαηψλνληαη δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζηξαηεγηθήο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ηξφπνη εμεχξεζεο εξγαζίαο, πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο κε ηνλ εξγνδφηε, βαζηθέο αξρέο γηα εθθίλεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ηζφηεηα επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. 3. Απαζρφιεζε / Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Απηφο ν επηκέξνπο καζεζηαθφο θχθινο αθνξά ζηελ θαηάξηηζε πάλσ ζε ζέκαηα εμεχξεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, κε ζεκαληηθέο αλαθνξέο ηφζν ζε

15 λνκηθά θαη ζεζκηθά δεηήκαηα φζν θαη ζε ινγηζηηθά ζέκαηα, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Σα καζήκαηα απηά ζηνρεχνπλ: α) ηελ απφθηεζε γεληθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα ειίζζνληαη θαιχηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζεκαληηθέο αλαθνξέο ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, αμηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θιπ. β) ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο (απηναπαζρφιεζε) κε έκθαζε ζηηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο (ΚνηλΔΠ) ηνπ Ν.4019/2011 θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ απηή θιπ. 4. Γπλακηθή ηεο νκάδαο Πξφθεηηαη γηα καζεζηαθφ άμνλα πνπ πξνσζεί ηελ δνπιεηά ζε νκάδα. Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο επηδηψθεη ηε ζχλδεζε ηεο νκάδαο αλά ηαθηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο ελδέρεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ λα ηελ έρεη επηθνξηίζεη αξθεηά, κε θίλδπλν πηζαλή δηάζπαζή ηεο. Η δνπιεηά ζε νκάδα πεξηιακβάλεη κάζεζε ζε απηνγλσζία, απηνεθηίκεζε, πξνζσπηθή αλάπηπμε, αξρέο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα κέζα απφ απηά: α) νη εθπαηδεπφκελνη βνεζνχληαη σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο β) δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, ζεβαζκνχ θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γ) νη εθπαηδεπφκελνη ππνζηεξίδνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ ηνπο ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα εληαρζνχλ, ρσξίο ηδηαίηεξα (πξνζσπηθά θπξίσο) πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή δ) ελζαξξχλεηαη ε αξρή ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ, πξνηξέπνληαο ηηο γπλαίθεο σθεινχκελνπο λα εληαρζνχλ δπλακηθά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 5. Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία ηνλ εθπαηδεπηηθφ απηφ άμνλα επηρεηξείηαη ε παξνρή γλψζεσλ ζε ζέκαηα ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, πξφιεςεο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θηλδχλσλ, θξνληίδαο εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο, ρξήζεο εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο θιπ. 6. Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ ην καζεζηαθφ απηφ άμνλα αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρέζεσλ εξγνδνηψλ εξγαδνκέλσλ, θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ έξγνπ, επζχλε

16 απνδεκίσζεο απφ κε ηήξεζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, δηαθξίζεηο αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, πεξηπηψζεηο ππεξσξίαο θαη ππεξεξγαζίαο θιπ. 7. Υξήζε βαζηθψλ εθαξκνγψλ Η/Τ Ο καζεζηαθφο απηφο άμνλαο αθνξά ζε κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε Η/Τ, ειεθηξνληθψλ κεραλψλ θαη θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (Δηζαγσγή ζηνπο Η/Τ, Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ, Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, Ηιεθηξνληθά Λνγηζηηθά Φχιια, Υξήζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Παξνπζηάζεηο κε ρξήζε Η/Τ) πκπιεξσκαηηθά κε ην αλσηέξσ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζπλνδεχεηαη κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο, ελδπλάκσζεο θαη παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη δξάζεηο πξνεηνηκαζίαο, πξνψζεζεο θαη έληαμεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Η εληαία κεζνδνινγία πνπ δηαηξέρεη ηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη παηδαγσγηθήο, φπσο ελδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: - Δλεξγεηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο: ζπλίζηαληαη ζε κεζφδνπο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ππνβνεζνχλ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, εθκαηεχνληαο νπζηαζηηθά ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη εκπεηξίεο (εξψηεζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, κηθξέο πξαθηηθέο εξγαζίεο, παίμηκν ξφισλ, δηάινγνο, πξνζεκείσζε, απαληήζεηο-εξσηήζεηο, εθκαίεπζε, ζπδήηεζε ζε κηθξέο νκάδεο θιπ.). - Δπηθνηλσληαθή κέζνδνο: αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο θάζε πξνγξάκκαηνο θαη έρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνλ δηάινγν. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο, φρη σο απιφο απνδέθηεο αιιά σο ελζπλείδεην Τπνθείκελν θαηνξζψλεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ επεξεάδεη θαη δίλεη κνξθή ζηε δσή ηνπ (δηάινγνο, θξηηηθφο ζηνραζκφο, δεκηνπξγηθή πξάμε, ζπλερήο αλαλέσζε, θιίκα εκπηζηνζχλεο θιπ.). - Δμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε: βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ζχδεπμε ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο (αηνκηθή πξνζέγγηζε, ζχδεπμε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο κε αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο εθπαηδεπνκέλσλ θιπ.). - Άκεζε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξαθηηθή: δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ. πδεηνχληαη πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο (case

17 study) φπνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη πξνηείλνπλ ιχζεηο, αιιαγέο θαη πξννπηηθέο αμηνπνηψληαο ηηο κέρξη ζηηγκήο γλψζεηο ηνπο (κειέηεο πεξίπησζεο, νκαδηθέο εξγαζίεο, δπλακηθφ εξγαζηήξην, workshop, δνπιεηά ζε νκάδα θ.α.). -Γηδαζθαιία κε ηε κνξθή πνιπδχλακνπ δσληαλνχ «εξγαζηεξίνπ»: ε δηδαζθαιία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ε κία ηεο άιιεο, παξάιιεια ζπλδέεηαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ, ελψ δχλαηαη λα -ζπλνδεχεηαη απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ ελνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, φ,πνπ απαηηείηαη. Η παξνπζίαζή ησλ ελνηήησλ αθνινπζεί ηελ πνξεία: αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ, δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχλζεζε πνπ εκπεξηέρεη ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, επηθέληξσζε ζηελ απαξαίηεηε γλψζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε απαηηεί ( δηαδνρηθή αιιεινπρία ελνηήησλ, ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία θ.α.) - Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηχπνπ "step by step approach": ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη α) ην ζπλερή έιεγρν ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη β) ηε δηαξθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζιακβαλφκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. πλήζσο αλαιχεηαη ζε ζηάδηα φπσο, "ζπλνπηηθή παξνπζίαζε", "αλαιπηηθή ζεσξεηηθή παξνπζίαζε", "πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο, "εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο", "αλαθεθαιαίσζε".

18 ε εμέιημε ηεινύλ νη ινηπέο δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ε εμέιημε ηεινχλ νη δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πληνληζκφο-δηαρείξηζε (ζπλαληήζεηο εηαίξσλ, πξαθηηθά πξνφδνπ εξγαζηψλ θιπ.) Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο, πξνβνιήο θαη ζπλαθψλ δξάζεσλ πξνβνιήο/πιεξνθφξεζεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θιπ. -Γηάζεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ -Πξνψζεζε ελεξγεηψλ πξνβνιήο ζε ηνπηθφ επίπεδν -Αλαθνηλψζεηο θ.α. -Πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε εξγαζηεξίσλ, εθδειψζεσλ θιπ. Πιεξνθφξεζε, πξνεηνηκαζία ζπκβνπιεπηηθήο πξνζέιθπζεο σθεινχκελσλ θιπ.) ππνζηήξημεο νκάδαο ζηφρνπ (ελέξγεηεο Δλεξγνπνίεζε δξάζεσλ δηθηχσζεο απαζρφιεζεο ηνπ ζρεδίνπ κε εξγνδφηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ Παξάιιεια, ζρεδηάδεηαη ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ηνπ έξγνπ ηα νπνία αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο ρξήζηεο, αθελφο κελ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο χκπξαμεο, αθεηέξνπ δε σο πξνο ηελ ππνζηήξημε δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, αλαπηχζζεηαη ηα ζχζηεκα ζπκβνπιεπηηθήο/θαηαγξαθήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ηα νπνία αλακέλεηαη, κέζσ ησλ βειηησκέλσλ εθαξκνγψλ ηνπ, λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηνπο ρξήζηεο (εηαίξνπο) ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δξάζεο ζπκβνπιεπηηθήο αιιά θαη λα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε εμσηεξηθνχο θνξείο (επηρεηξήζεηο θιπ) πξνο ην ζθνπφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.. ή λα επηθνηλσλνχλ κε ην πληνληζηή Φνξέα ηεο Α..: ΚΔΚ ΓΙΟΝ-Δπξσπαηθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλάπηπμεο, Kαλάξε 20 ΣΚ Αζήλα ηει.: , fax: /Υ. Μνχζθνπ 18 ΣΚ Ι.Ιιίζηα, ηει.: , fax: ,

19

20 Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα -Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Kαλάξε 20 ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: URL: Δηαίξνη Α..: ΚΔΚ ΓΙΟΝ-Δπξσπαηθό Πνιηηηζηηθό θαη Δξεπλεηηθό Κέληξν Αλάπηπμεο (πληνληζηήο) Kαλάξε 20 / Υ.Μνχζθνπ 18 ΣΚ Αζήλα/ΣΚ Ι.Ιιίζηα ηει.: / , fax: / URL: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Μάλδξαο-Δπδπιιίαο Θεκηζηνθιένπο 10, ΣΚ Μάλδξα, ηει.: , fax: URL: Γήκνο Αζπξνπύξγνπ Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 18, ΣΚ Αζπξφππξγνο, ηει.: , , , , fax: URL: Δπξσπατθό Πνιηηηζηηθό & Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελώλ (Δ.Π.Δ.Κ.Α) Καλάξε 20 ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: URL: ΑΡΒΙ-Πεξηβαιινληηθέο Δπηρεηξήζεηο Διιάδνο-ΑΡΒΙ Α.Δ. Μάξλε 4, ΣΚ Αζήλα, ηει.: , fax: URL: ύλδεζκνο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδνο (.Κ.Λ.Δ.) Σνζίηζα 19 ΣΚ Αζήλα, ηει , fax : URL: Θ.Αιεμαλδξίδεο & ΙΑ Δ.Δ. ΩΜΔGA TECHNOLOGY Δι.Βεληδέινπ 4 ΣΚ Καιιηζέα, ηει.: , fax: URL: Η Πξάμε «Κηζαηξψλεηα -Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 7:«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1:Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8:«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα