ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους Ηλικίας έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Σήμερα, την [ημερομηνία] στην [πόλη], μεταξύ: 1. Τ [ στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο) του Ωφελουμένου), κατοίκου οδός, αριθμός, με ΑΔΤ/ ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, με ΑΦΜ της ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΚΑΥΑΣ [καλουμένου στο εξής χάριν συντομίας ως «ο Ωφελούμενος»]. 2. Τ [πλήρης επωνυμία παρόχου], με διακριτικό τίτλο, αριθμό αδειοδότησης/κωδ. πιστοποίησης που εδρεύει [πλήρη στοιχεία έδρας], με ΑΦΜ της ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένης από τ [πλήρη στοιχεία ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου] [καλουμένης στο εξής χάριν συντομίας ως «ο Πάροχος» ή «Πάροχος κατάρτισης»]. 3. Τ [πλήρης επωνυμία επιχείρησης], με διακριτικό τίτλο, που εδρεύει [πλήρη στοιχεία έδρας], με ΑΦΜ της ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένης από τ [πλήρη στοιχεία ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου], [καλουμένης στο εξής χάριν συντομίας ως «η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης»]. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ: 1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο ής Συ χρηματοδοτούμενων Ενερ ειών από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της ενικής ραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουρ είου Ερ ασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενερ ώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου του. 36 4/2007 (ΦΕΚ 267/Α)των πράξεων της Δράσης «Επιτα ή 1

2 Εισόδου στην Α ορά Ερ ασίας ια Ανέρ ους έους Ηλικίας έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύ κλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου που συ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) στο πλαίσιο στου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (εφεξής η «Δράση»), εξέδωσε τη με αριθμ. /20 3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ια τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιτα ή Εισόδου στην Α ορά Ερ ασίας ια Ανέρ ους έους Ηλικίας έως 29 ετών» [εφεξής «η Πρόσκληση»] με την οποία ορίζονται οι ειδικοί όροι επιχορή ησης με επιτα ές κατάρτισης ( training voucher) της ως άνω δράσης. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνερ ων νέων στην α ορά ερ ασίας, η οποία δυνητικά καταλή ει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 2. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμ άσεων που θα περιλαμ άνει: Πρό ραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 00 ωρών, η οποία δεν θα υπερ αίνει τους μήνες. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμ ουλευτικής καθοδή ησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν: (α) στη διά νωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών ανα κών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανά κες των επιχειρήσεων, ( ) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και ( ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες ια την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμ αση ερ ασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής Επιχορή ηση της επιχείρησης που προ αίνει στην πρόσλη η του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης. 3. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο στο παρόν συμ αλλόμενος Πάροχος εξεδήλωσε ενδιαφέρον και ενε ράφη στο «Μητρώο Παρόχων» της Πρόσκλησης, ενώ ο στο παρόν συμ αλλόμενος Ωφελούμενος επελέ η, άσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περι ράφεται στην Πρόσκληση, και ενε ράφη στο «Μητρώο Ωφελουμένων», μέσω του οποίου του δίνεται η δυνατότητα να λά ει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επα ελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). Το πρό ραμμα κατάρτισης που προσφέρει ο πάροχος κατάρτισης φέρει τον τίτλο: και ανήκει στο θεματικό Πεδίο.. 2

3 Επειδή οι στο παρόν συμ αλλόμενοι, Ωφελούμενος, Πάροχος Κατάρτισης και η Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης αποφάσισαν να συνερ αστούν στο ανωτέρω πλαίσιο, συνάπτεται η παρούσα σύμ αση, σύμφωνα και κατ εκτέλεση του όρου.3.2. της Πρόσκλησης, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα «ο Κώδικας Δεοντολο ίας», το περιεχόμενο του οποίου οι στο παρόν συμ αλλόμενοι δηλώνουν ότι έλα αν νώση και συμφωνούν καθ όλες τις προ λέ εις, όρους και ρυθμίσεις του. Άπαντες οι Συμ αλλόμενοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται όλους τους όρους και προ λέ εις της Πρόσκλησης και του Κώδικα Δεοντολο ίας. Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος έχει και δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που προ λέπονται στην Πρόσκληση και στον Κώδικα Δεοντολο ίας, ενώ αρύνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση και Κώδικα Δεοντολο ίας. Ομοίως, ο Πάροχος και η Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης έχουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση και στον Κώδικα Δεοντολο ίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμ αλλομένων ασκούνται αποκλειστικά, σε πλήρη συμμόρφωση, με τις διατυπώσεις, στο χρόνο και κατά τη διαδικασία που ρυθμίζεται στην Πρόσκληση και στον Κώδικα Δεοντολο ίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:. Πρόσκληση, 2. Σύμ αση, και 3. Κώδικας Δεοντολο ίας. Περαιτέρω, τα στο παρόν συμ αλλόμενα μέρη συμφωνούν, συνομολο ούν και κάνουν αμοι αία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ι. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων 1.Ο ωφελούμενος αναλαμ άνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο προαναφερθέν πρό ραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 2. Ο ωφελούμενος δηλώνει ότι επέλεξε τον συμ αλλόμενο στην παρούσα Πάροχο κατάρτισης, το πρό ραμμα συνεχιζόμενης επα ελματικής κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρό ραμμα, με κριτήριο τις ανά κες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας ια την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Περαιτέρω, δηλώνει ότι επέλεξε τη συνερ αζόμενη Επιχείρηση πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με τον αριθμό των προτεινόμενων από τον Πάροχο κατάρτισης θέσεων πρακτικής άσκησης καθώς και με τα αποτελέσματα της σύζευξης των ανα κών δεξιοτήτων του με τις ανά κες της επιχείρησης. Ο Ωφελούμενος δηλώνει ότι δεν υπήρξε κανενός είδους πίεση εκ μέρους του Παρόχου Κατάρτισης, άπαντα δε τα συμ αλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει μεταξύ τους οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή συνεννόηση, με ή χωρίς αντάλλα μα, με αντικείμενο ιδίως την από τον Ωφελούμενο προς τον Πάροχο κατάρτισης, ανάθεση της παρούσης. 3

4 3.Ο Ωφελούμενος θα πρέπει μέχρι 3 Οκτω ρίου 20 3 να ενερ οποιήσει την επιτα ή εισόδου στην α ορά ερ ασίας, καθ ον τρόπο προ λέπεται στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση, που δεν ενερ οποιήσει την επιτα ή εισόδου στην α ορά ερ ασίας εντός της προ λεπόμενης προθεσμίας, ο Ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και δια ράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. 4.Ο Ωφελούμενος ια την ε ραφή του στον Πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολο ητικά ια την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση, η ακρί εια και αλήθεια των οποίων ελέ χεται από τον Πάροχο. 5.Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρό ραμμα κατάρτισης, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη επιμέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει ενερ ά στις τεχνικές και τις μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. 6.Ο Ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι ποσοστό 0 από τη συνολική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης (δηλ. 8 ώρες), οι δε απουσίες του δεν δύνανται να ξεπεράσουν ποσοστό 0 επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προ ράμματος κατάρτισης (δηλ. 8 ώρες). 7.Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι ποσοστό 20 από τη συνολική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης (δηλ. 6 ώρες), οι δε απουσίες του δεν δύνανται να ξεπεράσουν ποσοστό 20 επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προ ράμματος κατάρτισης (δηλ. 6 ώρες) αποκλειστικά εάν: o είναι άτομο με αναπηρία, κατόπιν προσκόμισης επίσημου αποδεικτικού αιτιολο ίας και λή ης νώσης του Παρόχου κατάρτισης, o έχει αποδεδει μένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προ ράμματος. Στην περίπτωση αυτή, ο Ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική ε αίωση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε, o διανύει περίοδο ε κυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προ ράμματος. Στην περίπτωση αυτή η Ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον Πάροχο κατάρτισης σχετική ε αίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού. 8.Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολα ήσει και να οηθήσει τον Ωφελούμενο, ώστε να καλύ ει την διδακτέα ύλη ια να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προ ράμματος. 9.Σε περίπτωση που ο Πάροχος κατάρτισης δηλώσει, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ια έναν Ωφελούμενο, απουσία που ξεπερνά το όριο του 0, θα πρέπει να επι ε αιώνει στο σύστημα των επιτα ών εισόδου στην α ορά ερ ασίας, που τηρείται από την ΕΥΕ/ΕΚΤ του Υπουρ είου Ερ ασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εάν ο Ωφελούμενος εντάσσεται σε 4

5 κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 10.Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος υπερ εί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, χάνει το δικαίωμα επιχορή ησης στο πλαίσιο της δράσης και δια ράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, ενώ ο Πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται αμοι ής ή κάθε άλλης αποζημίωσης ια τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον Ωφελούμενο. 11.Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος υπερ εί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προ ράμματος κατάρτισης, δεν δικαιούται να λά ει το επίδομα πρακτικής άσκησης, ενώ ο Πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται να λά ει την Β πληρωμή, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στον καταρτιζόμενο που διέκο ε ή αποχώρησε. 12.Ο Ωφελούμενος, με δική του φροντίδα και επιμέλεια, υποχρεούται να λαμ άνει νώση ια κάθε θέμα σχετικό με τα θέματα της κατάρτισης και πρακτικής του άσκησης, μέσω της ιστοσελίδας την οποία χρησιμοποιεί ια τη συμμετοχή του σε κάθε στάδιο υλοποίησης της Δράσης. 13.Ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνά ει συμ άσεις κατάρτισης με περισσότερους του ενός Παρόχους συ χρόνως κατά τους όρους της Πρόσκλησης (σημείο.3.2 της Πρόσκλησης). Στην περίπτωση αυτή, οι επόμενες συμ άσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες. 14.Ο Ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον Πάροχο κατάρτισης να εισπράξει αντ αυτού κατά τους όρους της Πρόσκλησης, το τίμημα της επιτα ής εισόδου στην α ορά ερ ασίας που δικαιούται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 15.Ο Ωφελούμενος υποχρεούται, ια χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής του στη Δράση (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση), να ενημερώνει τον Πάροχο κατάρτισης, ια οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής του, όσον αφορά την απασχόλησή του και ειδικότερα να παρέχει σε αυτόν τα στοιχεία του κεφ..7.2.α. της Πρόσκλησης. 16.Ο Ωφελούμενος παρέχει τη συ κατάθεσή του ια την περαιτέρω επεξερ ασία [από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ είου Ερ ασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της ΕΥΕ/ΕΚΤ] των προσωπικών δεδομένων του, συμπεριλαμ ανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται ια τις ανά κες υλοποίησης της Δράσης, ια το σκοπό εξα ω ής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέρ ειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών ια την αξιολό ηση της εν λό ω δράσης. Σε κάθε περίπτωση έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσ ασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 2 και 3 του 2472/ Ο Ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέρ ειας ελέ χων σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης να συνερ αστεί με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όρ ανα ελέ χου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στη δράση. 5

6 ΙΙ. Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης 1. Ο Πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί ια τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον Ωφελούμενο, αποκλειστικά και μόνον μέσω της επιτα ής εισόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 7 της Πρόσκλησης. Ουδέν έτερο αντάλλα μα δύναται να αξιώσει ή διεκδικήσει από τον Ωφελούμενο ή από οποιονδήποτε άλλο. 2. Προ της υπο ραφής της παρούσας, ο Πάροχος κατάρτισης, δηλώνει ότι έλε ξε τα ακόλουθα: i) Ότι ο Ωφελούμενος δεν έχει ήδη συνά ει σύμ αση με άλλον πάροχο κατάρτισης, ii) Ότι η επιτα ή του Ωφελούμενου είναι σε ισχύ. iii) Την επιλεξιμότητα συμμετοχής του Ωφελούμενου στη δράση. Ο έλε χος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου κατάρτισης και: ια τις προϋποθέσεις (i) & (ii) διενερ είται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ια την προϋπόθεση (iii) διενερ είται μέσω των δικαιολο ητικών που θα του υπο άλλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής του ια την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε σε αυτήν (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο της Πρόσκλησης σε συνδυασμό με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του Ωφελούμενου, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ώστε να ενημερωθεί ια τα στοιχεία που δήλωσε ο Ωφελούμενος στην αίτησή του. 3. Η ενερ οποίηση της επιτα ής ίνεται μετά τη σύνα η της παρούσας σύμ ασης μεταξύ του Ωφελουμένου, του Παρόχου κατάρτισης και της Επιχείρησης πρακτικής άσκησης, με την ηλεκτρονική υπο ολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον Πάροχο κατάρτισης, της ημερομηνίας σύνα ης της παρούσας σύμ ασης, καθώς και του ΚΑΥΑΣ του Ωφελούμενου. Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, την ίδια ημέρα σύνα ης της σύμ ασης με τον Ωφελούμενο και την Επιχείρηση, να αναρτήσει τη σχετική πληροφορία, καταχωρώντας και τον ΚΑΥΑΣ του Ωφελούμενου στην ειδική ιστοσελίδα άλλως η παρούσα σύμ αση θεωρείται άκυρη. 4. Από την ενερ οποίηση της επιτα ής και ια διάστημα έως ενενήντα (90) ημερολο ιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υπο άλει Δήλωση ναρξης Τμήματος/Προ ράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον Ωφελούμενο. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, λύεται αυτοδίκαια η σύμ αση μεταξύ Ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης. 5. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς να ίνει Δήλωση ναρξης Τμήματος Κατάρτισης, η σύμ αση λύεται αυτοδικαίως και ο 6

7 Ωφελούμενος μπορεί να συνά ει νέα σύμ αση με άλλο Πάροχο της επιλο ής του. 6. Το Πρό ραμμα θεωρητικής κατάρτισης, που θα παράσχει ο Πάροχος στον Ωφελούμενο έχει το ειδικότερο περιεχόμενο και τη διάρκεια, όπως προ λέπεται στη Δήλωση ναρξης Τμήματος Κατάρτισης και κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 7.Ο Πάροχος κατάρτισης είναι υπεύθυνος ια τη διαμόρφωση της διδακτέας ύλης και του ωρολο ίου προ ράμματος, εξειδικεύοντας το περιεχόμενο κάθε αντικειμένου κατάρτισης σε επιμέρους μαθήματα. Ο Πάροχος κατάρτισης έχει σχεδιάσει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προ ράμματος συνεχιζόμενης επα ελματικής κατάρτισης σε συνερ ασία με την Επιχείρηση πρακτικής άσκησης, με τρόπο ώστε ο Ωφελούμενος να προετοιμασθεί κατάλληλα ια την πρακτική του άσκηση στην Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης, δηλαδή να αποκτήσει το σύνολο των ασικών και επί μέρους επα ελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο ερ ασίας του συ κεκριμένου επα έλματος ή ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες νώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται ια την ανταπόκρισή του στις δραστηριότητες που θα εκτελεστούν. Το πρό ραμμα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να περιλαμ άνει κατά το 20 της συνολικής του διάρκειας ( 6 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» και περιλαμ άνουν α) «Υ ιεινή και ασφάλεια στην ερ ασία, τεχνικές αναζήτησης ερ ασίας και ασικές αρχές ερ ατικού δικαίου», διάρκειας 8 ωρών και ) «Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης», διάρκειας 8 ωρών. Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας, είναι δυνατή η πρα ματοποίηση επιτόπιων επισκέ εων των καταρτιζομένων στους χώρους διεξα ω ής της πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να λά ουν επαρκή ενημέρωση ια θέματα που άπτονται της λειτουρ ίας της, όπως νωριμία με τα στελέχη της επιχείρησης με τα οποία ο καταρτιζόμενος πρόκειται να συνερ αστεί, περιή ηση στις ε καταστάσεις κ.λπ, προκειμένου να μπορέσουν να ενσωματωθούν ομαλότερα σ αυτή. Το υπόλοιπο 80 της διάρκειας του προ ράμματος, θα περιλαμ άνει θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» και οι οποίες σχετίζονται με τις προδια ραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης. Τα προ ράμματα θα πρέπει να σχεδιαστούν, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με καθορισμένες θεματικές ενότητες που προδια ράφονται από πιστοποιημένα επα ελματικά περι ράμματα. 8.Το πρό ραμμα κατάρτισης που προσφέρει ο Πάροχος κατάρτισης, όπως και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρό ραμμα ανά θεματικό αντικείμενο, ετέθη υπό η του Ωφελουμένου πριν αυτός επιλέξει τον Πάροχο κατάρτισης. 9.Ο Πάροχος κατάρτισης αναλαμ άνει την υποχρέωση να παράσχει το πρό ραμμα αυτό, να υποστεί ελέ χους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όρ ανα και θα πληρωθεί, μετά τον έλε χο των παρασχεθεισών υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. 7

8 10. ια κάθε πρό ραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή από τον Πάροχο κατάρτισης στους Ωφελούμενους, του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης. Η μεθοδολο ία που θα επιλε εί ια την υλοποίηση των προ ραμμάτων, θα πρέπει να ασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Η κατάρτιση πρα ματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι ε ε ραμμένοι στο Εισα ω ικό ή στο Πιστοποιημένο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που θα διδάξουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 11.Το πρό ραμμα κατάρτισης περιλαμ άνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ώρες συνολικά και ημερησίως δεν μπορεί να υπερ αίνει τις έξι (6) ώρες. Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) ώρες και δεν μπορεί να υπερ αίνει τους πέντε ( ) μήνες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμ άνονται και τα διαλείμματα. 12.Ο Πάροχος κατάρτισης, σε συνερ ασία με τον Ωφελούμενο, θα πρέπει από κοινού με την επιχείρηση με την οποία συνερ άζεται, λαμ άνοντας υπό η τις νώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του Ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, να επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο Ωφελούμενος μετά την ολοκλήρωση του προ ράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Πριν την έναρξη του προ ράμματος θεωρητικής κατάρτισης, προτείνονται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, η τελική τοποθέτηση του Ωφελουμένου, όμως, πρα ματοποιείται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και εφόσον έχει προη ηθεί η εξοικείωση με το ερ ασιακό περι άλλον στο πλαίσιο της εν λό ω θεματικής ενότητας. 13.Η πρακτική άσκηση στις Επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης μπορεί να ξεκινά ταυτόχρονα ή σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ( 0) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης. 14.Η ημερήσια εκπαίδευση (θεωρία και πρακτική) ολοκληρώνεται το αρ ότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αρ ίες. 15.Το Τμήμα/Πρό ραμμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους ριστου έννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 16.Σε περιπτώσεις που ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακό ει τη λειτουρ ία του Τμήματος/Προ ράμματος ια συνεχές διάστημα με αλύτερο των ημερολο ιακών ημερών υποχρεούται να υπο άλει αιτιολο ημένο αίτημα προς την ΕΥΕ/ΕΚΤ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. 17. ια κάθε πρό ραμμα κατάρτισης, ο Πάροχος κατάρτισης οφείλει να θέσει υποχρεωτικά υπό η του Ωφελουμένου: (α) το εκπαιδευτικό 8

9 περιεχόμενο του προ ράμματος, ( ) την επιστολή πρόθεσης συνερ ασίας με την Επιχείρηση πρακτικής άσκησης, της οποίας η επα ελματική δραστηριότητα θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προ ράμματος και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της θεωρητικής κατάρτισης καθώς και τον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, ο οποίος είναι (πλήρη στοιχεία διευθ/νσης τόπου διεξα ω ής ), ( ) τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης σε σχέση με τον αριθμό των ερ αζομένων στην Επιχείρηση. 18.Ο Πάροχος κατάρτισης επέλεξε να συνερ αστεί με την Επιχείρηση πρακτικής άσκησης, αφού έλα ε υπό η και τα παρακάτω: o Ότι ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα κ.λπ.), όπου θα πρα ματοποιηθεί η πρακτική άσκηση σε πρα ματικές συνθήκες ερ ασίας ρίσκεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προ ράμματος κατάρτισης και σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη νώμη του Ωφελούμενου μπορεί να πρα ματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προ ράμματος κατάρτισης. o Ότι ο αριθμός των Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων και ο Ωφελούμενος, που τοποθετούνται ταυτόχρονα σε Επιχείρηση ια την πρακτική άσκηση, έχει καθοριστεί σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης και είναι κατ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον Πίνακα 4 της Πρόσκλησης. o Ότι ο Πάροχος κατάρτισης θα παρέχει στον Ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδή ησης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μέσω του Επόπτη Πρακτικής. 19.Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προ ράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο Ωφελούμενος. 20.Αντικατάσταση της Επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθ όλη τη διάρκεια του προ ράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης (α) παύσει τη λειτουρ ία της, ( ) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, ( ) επέλθει αλλα ή του τόπου ε κατάστασής της, (δ) συ χωνευθεί ή εξα οραστεί από άλλη επιχείρηση, (ε) τεθεί σε αδράνεια, και (στ) ια λό ους ανωτέρας ίας. 21.Κατά την υλοποίηση προ ραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορη ούνται από τον Πάροχο κατάρτισης προς τους Ωφελούμενους εδέσματα και ανα υκτικά/ καφέδες. 22.Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, και ια κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να υπο άλει ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα, το ημερήσιο απουσιολό ιο και ειδικότερα, εντός εικοσαλέπτου (20 ) από την έναρξη της πρώτης 9

10 εκπαιδευτικής ώρας του προ ράμματος. Σε περίπτωση αποχώρησης Ωφελουμένου, ή προσέλευσης απόντος, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του συστήματος εντός εικοσαλέπτου (20 ) από αυτήν. Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και ια κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να υπο άλει ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα το ημερήσιο απουσιολό ιο εντός εξήντα λεπτών (60 ) από την έναρξη της πρώτης ώρας πρακτικής άσκησης του προ ράμματος. Σε περίπτωση που κατά τον έλε χο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί, θα υπάρχουν κυρώσεις ια τον Πάροχο κατάρτισης. 23.Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ενός Τμήματος Κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να ελέ χει ότι ο αριθμός καταρτιζομένων που υλοποιούν ταυτόχρονα την πρακτική τους άσκηση σε μια επιχείρηση με την οποία συνερ άζεται στο πλαίσιο της συ κεκριμένου Τμήματος Κατάρτισης, δεν υπερ αίνει το όριο του κεφαλαίου 4. Β της Πρόσκλησης, ανεξάρτητα αν οι Ωφελούμενοι προέρχονται από τον ίδιο ή άλλο Πάροχο κατάρτισης. 24.Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης κάθε Τμήματος Κατάρτισης, ο Πάροχος κατάρτισης εκδίδει σε κάθε Ωφελούμενο «απόδειξη παροχής υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης» αξίας 60. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κάθε Τμήματος Κατάρτισης, ο Πάροχος κατάρτισης εκδίδει σε κάθε Ωφελούμενο «απόδειξη παροχής υπηρεσιών πρακτικής άσκησης» αξίας 40. Στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμ αση ερ ασίας του Ωφελουμένου στην Επιχείρηση πρακτικής, κατά τους όρους της Πρόσκλησης, ο Πάροχος κατάρτισης, εκδίδει ια τις υπηρεσίες του σε κάθε Ωφελούμενο απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 300. Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέ χων που θα διενερ ηθούν, ο Πάροχος κατάρτισης χορη εί σε κάθε καταρτιζόμενο «Βε αίωση Ολοκλήρωσης του Προ ράμματος Κατάρτισης». 25. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του Ωφελουμένου, καλύπτονται από την επιτα ή εισόδου στην α ορά ερ ασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο της Πρόσκλησης και αρύνουν τον Πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη κατα ολή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 26. Ο Πάροχος κατάρτισης, θα πρέπει στη δομή όπου θα πρα ματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχει εξασφαλίσει προσ ασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το όμο 4067/20 2 (ΦΕΚ 79/Α/20 2) «έος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδη ίες Σχεδιασμού του Υπουρ είου Περι άλλοντος, Ενέρ ειας και Κλιματικής Αλλα ής «Σχεδιάζοντας ια Όλους» και τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Είναι δυνατή, ια την εξασφάλιση της προσ ασιμότητας σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση, η μίσθωση δομών, μόνο μεταξύ των Παρόχων της Πρόσκλησης. 27.Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υπο άλει, μέσω της 10

11 ειδικής ιστοσελίδας και μέσα στις προθεσμίες που θέτει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων με τους οποίους συνερ άζεται στο πλαίσιο της δράσης, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 828/2006 της Επιτροπής. 28.Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται ια ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση του Τμήματος Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση), να παρακολουθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση την κατάσταση του Ωφελουμένου που συμμετείχε σε αυτό, όσον αφορά στην πρόσ ασή του στην α ορά ερ ασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 29.Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέρ ειας ελέ χων, σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης, να συνερ αστεί με τα όρ ανα ελέ χου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση και να διαθέτει το φάκελο της Δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολο ητικά ια την υλοποίησή της, καθώς και ια τις ενέρ ειες δημοσιότητας που αναλαμ άνει. 30.Ο Πάροχος κατάρτισης οφείλει να υπο άλει τα απολο ιστικά στοιχεία και λοιπά δικαιολο ητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6.2 της Πρόσκλησης ια την πιστοποίηση της Κατάρτισης 31.Ο Πάροχος κατάρτισης οφείλει να τηρεί στο αρχείο του φάκελο της Δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολο ητικά ια την υλοποίησή της, και την παρούσα σύμ αση, κατ ελάχιστον μέχρι το τέλος του Ο Πάροχος κατάρτισης που συμμετέχει στη Δράση οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 8-9 του Κανονισμού (ΕΚ) 828/2006 και τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. ΙΙΙ. Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης 1.Η Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης δηλώνει ότι είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, στην οποία δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία ια την πρόσλη η του προσωπικού της δεν υπά εται στις διατάξεις του. 2 90/ 994, όπως ισχύει σήμερα. Επιπλέον, δεν συνιστά επιχείρηση του τουριστικού κλάδου και δεν είναι μέλος του ΣΕΤΕ. 2.Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης αναλαμ άνει να τοποθετήσει τον Ωφελούμενο σε συ κεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης ια χρονικό διάστημα που δεν θα υπερ αίνει τους πέντε ( ) μήνες, με συνολική διάρκεια 00 ωρών, μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού τμήματος του προ ράμματος κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.4 της Πρόσκλησης. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης υποχρεούται ιδίως να παρέχει πρακτική άσκηση στον Ωφελούμενο, σε πρα ματικές συνθήκες ερ ασίας, η δε θέση πρακτικής άσκησης θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προ ράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο Ωφελούμενος. 11

12 3.Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προ ράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο Ωφελούμενος. 4.Αντικατάσταση της Επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθ όλη τη διάρκεια του προ ράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης (α) παύσει τη λειτουρ ία της, ( ) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, ( ) επέλθει αλλα ή του τόπου ε κατάστασής της, (δ) συ χωνευθεί ή εξα οραστεί από άλλη επιχείρηση, (ε) τεθεί σε αδράνεια, και (στ) ια λό ους ανωτέρας ίας. 5.Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης απα ορεύεται να προ εί σε απολύσεις που οδη ούν σε μείωση του αριθμού των ερ αζομένων τους, από την ημερομηνία υπο ραφής της παρούσας τριμερούς σύμ ασης και ια όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα ( 0) ερ άσιμων ημερών από την απόλυση, να προ εί σε νέα πρόσλη η, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπο ραφή της τριμερούς σύμ ασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμ άνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υπο ολής μήνυσης από τον ερ οδότη σε ερ αζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της ερ ασίας του ή σε αδίκημα, εν ένει, τουλάχιστον σε αθμό πλημμελήματος (άρθρ. του.2 2/ 920). Οι κατα ελίες συμ άσεων ερ ασίας ορισμένου χρόνου, ια σπουδαίο λό ο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ. Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμ ασης ερ ασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος. Σε περίπτωση παρα ίασης του παρόντος όρου, η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης εκπίπτει αυτομάτως και αυτοδικαίως του δικαιώματος επιχορή ησης των ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα προ λεπόμενα στην Πρόσκληση ια την περίπτωση της πρόσλη ης του Ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. 6. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης υποχρεούται να τηρεί όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και υ ιεινή των απασχολουμένων σε αυτή, και να λαμ άνει όλα τα σχετικά προληπτικά μέτρα, η δε τηρούμενη έναντι των Ωφελουμένων συμπεριφορά της να είναι σύμφωνη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 12

13 IV. Τελικές διατάξεις 1. Οι όροι με κεφαλαία θα έχουν την έννοια που προσδίδεται σε αυτούς στην Πρόσκληση. 2. Η διάρκεια της παρούσας σύμ ασης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 3. Η λύση της παρούσας σύμ ασης και η σύνα η νέας είναι δυνατή μόνο μέχρι την έναρξη του προ ράμματος. Μετά την έναρξη του προ ράμματος είναι κατ εξαίρεση δυνατή η λύση της παρούσας σύμ ασης και η σύνα η νέας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης: (α) παύσει τη λειτουρ ία της, ( ) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, ( ) επέλθει αλλα ή του τόπου ε κατάστασής της, (δ) συ χωνευθεί ή εξα οραστεί από άλλη επιχείρηση, (ε) τεθεί σε αδράνεια, και (στ) ια λό ους ανωτέρας ίας. 4. Η παρούσα σύμ αση δεν δύναται να τροποποιηθεί ούτε να εκχωρηθεί. 5. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από και/ή σε σχέση με την παρούσα σύμ αση θα επιλύονται αμετάκλητα από τα κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια. Η παρούσα συντάχθηκε και υπε ράφη σε τέσσερα πρωτότυπα, και θα αναρτηθεί από τον Πάροχο κατάρτισης σκαναρισμένη στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ωφελούμενος Ο Πάροχος Κατάρτισης Η Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟ ΤΟΛΟ ΙΑΣ 13

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η ράση απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων: 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων /ΤΕΙ 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - Περιφέρειας Κρήτης) Ταχ. Δ/νση: Ηγ. Γαβριήλ 103-105, Τ.Κ.:74100, Ρέθυμνο Τηλ.: 28310-40052, 28310-40050

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ορθή Επανάληψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 2.1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 2.1 Αντικείμενο της Δράσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 2.1 Αντικείμενο της Δράσης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» Σε συνεργασία με 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ».

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ». ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ :: : ««Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Σ Ε Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Π Ε» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το παρόν έχει σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Εγκύκλιος σχετικά µε το έργο της ΕΣΕΕ: «ράσεις Κατάρτισης, Συµβουλευτικής και

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Εγκύκλιος σχετικά µε το έργο της ΕΣΕΕ: «ράσεις Κατάρτισης, Συµβουλευτικής και 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Εγκύκλιος σχετικά µε το έργο της ΕΣΕΕ: «ράσεις Κατάρτισης, Συµβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τοµέα του λιανικού εµπορίου» Με την παρούσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ» Στο πλαίσιο της υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής:

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Προγράµµατος ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραμμα για ανέργους νέους ηλικίας ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραμμα για ανέργους νέους ηλικίας ετών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών Ο Δήμος Χαλκηδόνος σας ενημερώνει για το νέο πρόγραμμα που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με το δελτίο τύπου που αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σήμερα, την 17/03/2014, μεταξύ Πρώτον. Του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) Δήμου Σύρου - Ερμούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (αριθ. πρωτ.: 5645/ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (αριθ. πρωτ.: 5645/ ) «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Νοέμβριος 2008 1 1. Αντικείμενο προγράμματος - δράσεις Οι προβλεπόμενες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Nέο πρόγραμμα για ανέργους νέους ηλικίας ετών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Nέο πρόγραμμα για ανέργους νέους ηλικίας ετών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Nέο πρόγραμμα για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 15-02 - 2016 Πρόγραμμα για 15.000 ανέργους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Περιεχόμενα 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;... 2 2. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;... 2 3. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; Η Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» Σε συνεργασία με 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»

Θέμα: Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Μητρώου Ωφελουμένων για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 10-12-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 2121 ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, 54 124, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 99 71 36, Φαξ: +30 2310 99 70 67 e-mail: praktiki@auth.gr URL: http://www.dasta.auth.gr Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 23299207 ΦΑΞ 23251861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 23223640

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Καλλιθέα σήμερα 05 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφενός μεν α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 65

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 65 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Voucher Τουρισμού για ηλικίες 18-29 ετών

Voucher Τουρισμού για ηλικίες 18-29 ετών Voucher Τουρισμού για ηλικίες 18-29 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα www.insete-training.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. & Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΟΕ/ ΕΕ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 1 Εάν δεν προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Θεσσαλονίκη 17.11.15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015 Μαρούσι, 17/02/2015 Αρ.Πρωτ:143/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για την δράση on the job training εκπαίδευση των στελεχών των ΚΕΠ (Health Coaches) του προγράμματος «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ/λου Αίτησης [συμπληρώνεται από τον εταίρο της Α.Σ.] ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.... ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κομοτηνή, 08/06/2015 Αριθμ. Πρωτ. 384 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν κάποιος έχει ατομικό εισόδημα 3500,69 ευρώ, σε ποια κατηγορία εμπίπτει ή ;

Αν κάποιος έχει ατομικό εισόδημα 3500,69 ευρώ, σε ποια κατηγορία εμπίπτει ή ; ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην αίτηση μπαίνει το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα; Το Φορολογητέο Εισόδημα; το ΣΥΝΟΛΙΚΟ (Γ1), δείτε Πρόσκληση άρθρο 2.3 ποιο είναι το καθαρό ποσό του επιδόματος (πόσες κρατήσεις)?

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα