ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (Σημείωση: υπογράφεται μετά την επιλογή της επιχείρησης ως ωφελουμένου του έργου) ΜΕΤΑΞΥ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ) ΚΑΙ της xxxx (Επιχείρηση) ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ συνομολογείται σήμερα στην Αθήνα, στις xxxx: ΜΕΤΑΞΥ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μητροπόλεως 42, Τ.Κ , εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασίλη Κορκίδη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΕΣΕΕ» ΚΑΙ της επιχείρησης (πλήρης τίτλος) με έδρα στην (πόλη), οδός (οδός) αρ. (αριθμός),τκ (ταχ,κωδικός) με Α.Φ.Μ. (ΑΦΜ) ΔΟΥ (ΔΟΥ), την οποία εκπροσωπεί ο (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο) και Α.Δ.Τ. (ΑΔΤ), (εφεξής αποκαλούμενης «η Επιχείρηση») Δεδομένου ότι (α) η ΕΣΕΕ είναι δικαιούχος της πράξης «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μικρομεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , και της οποίας πράξης η 1 η δραστηριότητα προβλέπει, μεταξύ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 1

2 άλλων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των ΜΜ και ΠΜ εμπορικών επιχειρήσεων μέσω mentoring, (β) η Επιχείρηση συμφωνεί να αποδεχτεί τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στη συνέχεια της παρούσας τα μέρη συμφωνούν να αποτυπώσουν εγγράφως τη συμφωνία τους με τους ακόλουθους αμοιβαίους όρους και συμφωνίες: 1 Ορισμός Αντικειμένου του Συμφωνητικού Στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού η ΕΣΕΕ αναλαμβάνει να παράσχει στην Επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω ενός σύμβουλου - μέντορα σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή με συγκεκριμένη διάρκεια απασχόλησης του μέντορα. Ο μέντορας, η θεματική περιοχή και η χρονική διάρκεια απασχόλησης του μέντορα ορίζονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Σε περίπτωση τυχόν αντιφάσεων μεταξύ των όρων που περιλαμβάνονται στο παρόν και σε άλλα τεχνικά ή συμβατικά κείμενα η σειρά αναφοράς και υπεροχής αυτών είναι η πιο κάτω: 1. Το παρόν συμφωνητικό. 2. Το έντυπο αίτησης συμμετοχής, όπως παραλήφθηκε από την ΕΣΕΕ. 3. Η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 2 Ωφελούμενη επιχείρηση αποδέκτης των υπηρεσιών Αποδέκτης των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας Επιχείρηση. Για οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής μορφής, η οποία θα συντελεστεί στη διάρκεια ισχύος του παρόντος συμφωνητικού θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως η ΕΣΕΕ από την Επιχείρηση. 3 Διάρκεια παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών Ως ημερομηνία έναρξης παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού. Η περίοδος εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίζεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της παραπάνω οριζόμενης διάρκειας παροχής των υπηρεσιών μετά από έγγραφο αίτημα της Επιχείρησης προς την ΕΣΕΕ, τονίζεται ωστόσο ότι η έγκριση του αιτήματος αυτού βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ΕΣΕΕ. Σε περίπτωση θετικής απόφασης θα τροποποιηθεί καταλλήλως το Παράρτημα του παρόντος. 4 Οικονομικό αντικείμενο Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από την ΕΣΕΕ στην Επιχείρηση εντελώς δωρεάν. Η Επιχείρηση δεν επιτρέπεται να καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή ή οποιαδήποτε αποζημίωση στο σύμβουλο μέντορα. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 2

3 Επίσης η Επιχείρηση δεν επιτρέπεται να απασχολήσει τον σύμβουλο μέντορα καθοιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο, με ή χωρίς αμοιβή, για την περίοδο ισχύος του παρόντος συμφωνητικού. 5 Ολοκλήρωση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών Το παρόν συμφωνητικό θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών. Ρητά συμφωνείται ότι η ολοκλήρωση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν συναρτάται με την παράδοση και παραλαβή από την Επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής παραδοτέων. Η επεξεργασία από τον σύμβουλο μέντορα τυχόν παραδοτέων κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών και η παράδοσή τους στην Επιχείρηση δεν συνιστά αντικείμενο του παρόντος συμφωνητικού. 6 Τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου Αιτήματα τροποποίησης της θεματικής περιοχής υποστήριξης και της χρονικής διάρκειας απασχόλησης του μέντορα υποβάλλονται εγγράφως από την Επιχείρηση προς την ΕΣΕΕ, τονίζεται ωστόσο ότι η έγκριση του αιτήματος αυτού βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ΕΣΕΕ. Σε περίπτωση θετικής απόφασης θα τροποποιηθεί καταλλήλως το Παράρτημα του παρόντος. 7 Υποχρεώσεις της ΕΣΕΕ Η ΕΣΕΕ παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η ΕΣΕΕ παρακολουθεί την υλοποίηση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών αυτεπάγγελτα και δειγματοληπτικά. Η Επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει εγγράφως την παρέμβαση της ΕΣΕΕ σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνάδουν με την ισχύουσα πρακτική όσον αφορά την ποιότητα ή το επίπεδό τους. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο σύμβουλος - μέντορας αποκτά κατά την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της Επιχείρησης, εφεξής αποκαλουμένων «Πληροφορίες» θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον σύμβουλο - μέντορα και την ΕΣΕΕ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα, τα υπολογιστικά συστήματα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε στοιχείο, που εμπίπτει στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον σύμβουλο - μέντορα κατά την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα ανήκουν στην κυριότητα της ΕΣΕΕ. 8 Υποχρεώσεις της Επιχείρησης Η Επιχείρηση θα πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω mentoring. Για να επιτύχει μια διαδικασία mentoring, η Επιχείρηση θα πρέπει να είναι πρόθυμη να αποκομίσει γνώσεις και εμπειρία με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της. Αρχικά ο επιχειρηματίας ή/και τα στελέχη της θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν τη σχέση μέντορα και καθοδηγούμενου, να είναι ανοικτοί σε νέες ιδέες και προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν καινούργιες διαδικασίες. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 3

4 Μερικές πρόσθετες προϋποθέσεις που μεγιστοποιούν την πιθανότητα επιτυχίας ενός προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω mentoring είναι: Ο επιχειρηματίας είναι έτοιμος να αποδεχτεί νέες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις, ενώ αν είναι νέος επιχειρηματίας, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει επιπρόσθετα ο ενθουσιασμός. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να δεχτεί νέες γνώσεις και δεξιότητες, να αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο και να αλλάξει, αν και όπου χρειάζεται, την εταιρική κουλτούρα. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αποδεχτεί ότι θα διαθέσει χρόνο και προσπάθεια για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αποδεχτεί τη θέση του ως καθοδηγούμενου από τον μέντορα, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τις ικανότητές του. Ο επιχειρηματία πρέπει ενεργά να υποστηρίζει την παροχή ή ανεύρεση εμπιστευτικών και μη πληροφοριών / στοιχείων για την επιχείρηση, Ο επιχειρηματίας πρέπει να εκτελεί τις ενέργειες που του/της αναλογούν, διαθέτοντας τον απαιτούμενο χρόνο και άλλους πόρους (εξαιρούνται χρηματικοί πόροι) Η Επιχείρηση πρέπει να αποδεχθεί την ανάρτηση σε εμφανές σημείο της έδρας της επικοινωνιακού υλικού, το οποίο θα ετοιμάσει η ΕΣΕΕ, και το οποίο θα παραπέμπει στην υποστήριξη της Επιχείρησης από την πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μικρομεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις». Η Επιχείρηση αποδέχεται επίσης τη χρήση της επωνυμίας της από την ΕΣΕΕ σε όλα τα υλικά, οποιασδήποτε μορφής, σε σχέση με την ανωτέρω πράξη. 9 Καλόπιστη Εφαρμογή του Συμφωνητικού Η ΕΣΕΕ και η Επιχείρηση από κοινού αποδέχονται ότι το παρόν συμφωνητικό θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση, που κατά την εκτέλεση του συμφωνητικού παρατηρηθεί παρέκκλιση από τη βασική αυτή αρχή, Η ΕΣΕΕ και η Επιχείρηση θα ενημερώσουν εγκαίρως ο ένας τον άλλον και αμφότεροι με καλή πίστη θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν επί των ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να εξαφανίσουν τις αιτίες που δημιουργούν τέτοιες παρεκκλίσεις. 10 Ευθύνη της ΕΣΕΕ Η ΕΣΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη έναντι της Επιχείρησης για οποιεσδήποτε ζημίες, θετικές ή αποθετικές, προκύψουν ως αποτέλεσμα της παροχής ή/και της εφαρμογής των συμβουλευτικών υπηρεσιών του παρόντος συμφωνητικού. Η μη παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση της Επιχείρησης κατά της ΕΣΕΕ. 11 Λοιποί όροι Η παραλαβή και παράδοση οποιονδήποτε εγγράφων που αφορούν τον παρόν, θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 4

5 Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, που διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφονται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 5

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα Μαΐου 2014 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29, Αθήνα, μεταξύ των :

Στην Αθήνα σήμερα Μαΐου 2014 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29, Αθήνα, μεταξύ των : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 17706/4429 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Αριθμ Πρωτ.: 4948 Αθήνα, 07 / 12 /2012 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 60.010,11 (εξήντα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ή / και ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_2_ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ_2013 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ Για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546 36, Τ: 003 2310 240002, Τ+F: 003 2310 281567,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα