ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρ τιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευ μάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονι σμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κα τάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι νοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α ), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α ), το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α ), το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α ) και το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α ) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α ). β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136/Α ). γ) Του ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευ ρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλ λων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (ΦΕΚ 104/Α ). δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ γείων» (ΦΕΚ 231/Α ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. 37/2008 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσω τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο φύλλο L226/4/ , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλο βενίας και της Σλοβακίας και την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και της απόφασης της Μικτής Επιτρο πής του Ε.Ο.Χ. αριθμ. 64/2006 της 2ας Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΙΙΙ (μεταφορές) της συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. (ΕΕΕΕ L245/ ) με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της απαιτούμενης δι αδικασίας για την θέση της απόφασης σε ισχύ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού ορίζεται ότι: «Κανονική διαμονή»: Κανονική διαμονή στην Ελλάδα θεωρείται ότι έχει ένα πρόσωπο όταν διαμένει στη χώρα επί 185, τουλάχιστον, ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών ή, όταν πρόκειται για πρόσωπο χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, που συνεπάγονται στενή σχέση του με τον τόπο όπου κατοικεί στην Ελλάδα.

2 1668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Στην περίπτωση που το παραπάνω πρόσωπο δεν έχει επαγγελματικούς δεσμούς με την Ελλάδα, στην οποία όμως βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί, με συνέπεια να αναγκάζεται, εκ του γεγονότος αυτού, να διαμένει πότε στην Ελλάδα και πότε στο κράτος ή στα κράτη όπου έχει τους επαγγελματικούς του δεσμούς, τότε θεωρείται ότι έχει την «κανονική του διαμονή» στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι επιστρέφει εδώ τακτικά. Ο όρος να επιστρέφει στην Ελλάδα τακτικά δεν χρει άζεται να πληρούται, αν το πρόσωπο διαμένει σε άλλο κράτος για την εκτέλεση αποστολής, συγκεκριμένης διάρκειας. Για τον ίδιο λόγο, πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελ λάδα για εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης διάρκειας δεν θεωρούνται ότι έχουν την «κανονική τους διαμονή» στην Ελλάδα. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή σχολείο δεν συνεπάγε ται μεταφορά της κανονικής διαμονής. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για αλλοδαπούς πολίτες κρατών εκτός αυτών της Ε.Ε., της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, οι οποίοι διαμένουν αποδεδειγμένα μόνιμα στη χώρα τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν απο κτήσουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα. Για τους ξένους υπηκόους θεωρείται απαραίτητος ο εφοδιασμός τους με άδεια διαμονής ή παραμονής στην Ελλάδα, η οποία να έχει τόση διάρκεια ώστε, να ισχύει κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση ή μετατροπή άδειας οδήγησης (η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μετά πάροδο 185 ημερών από την έκδοση της άδειας διαμονής), μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης. Ειδικά για πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, το δικαίωμα υποβολής της σχετικής αίτησης, για τη χορήγηση, ανανέωση ή μετατροπή άδειας οδήγησης ή έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης παρέχεται μετά πάροδο 185 τουλάχιστον ημερών από την έναρξη της κανονικής διαμονής τους στην Ελλάδα (άρθρο 2 του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης» ΦΕΚ 15/Α ). «Κατοικία»: Είναι ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του φυσικού προσώπου. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Η συγκε κριμένη κατοικία διατηρείται μέχρις ότου αποκτηθεί νέα. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοι κία του φυσικού προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος διαμονής του. Προϋπόθεση για να έχε το πρό σωπο «τόπο κατοικίας» στην Ελλάδα είναι να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα (άρθρο 2 του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης» ΦΕΚ 15/Α ). «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»: Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατη γοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευ μάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών. Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υπο κατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. υπ αριθμ. 19/1995 «Προ σαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α 15/ ), όπως ισχύει. Τα ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, όπως αυτές στο π.δ. υπ αριθμ. 19/1995 «Προσαρ μογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδή γησης» (ΦΕΚ Α 15/ ), όπως ισχύει. Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού ή, επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή πε ρισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95». Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού. Άρθρο 3 (άρθρα 1, 2, 4 και 14 2 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ) Πεδίο εφαρμογής του ΠΕΙ 1. Από 10 Σεπτεμβρίου 2008, οι οδηγοί: α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους Ε.Ε. ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτεν στάιν), β. Υπήκοοι κράτους εκτός Ε.Ε., οι οποίοι απασχολού νται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε., όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. 2. Από 10 Σεπτεμβρίου 2009, οι οδηγοί: α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λι χτενστάιν) β. Υπήκοοι κράτους εκτός Ε.Ε., οι οποίοι απασχολού νται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε., όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ με ταφοράς εμπορευμάτων το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. 3. Οι οδηγοί των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων εξαιρούνται της υποχρέωσης να κατέχουν ΠΕΙ: α. Οχημάτων, των οποίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h. β. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται όμως απ αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1669 γ. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.). δ. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευα σμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία. ε. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάστα ση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης. στ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθή ματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο διά ταγμα αυτό). ζ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιω τικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων. η. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπό θεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού. 4. Οι οδηγοί των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων απαλλάσσονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της υποχρέωσης να κατέχουν ΠΕΙ: α. Οχημάτων των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κα τηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγη σης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Μετά την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ μετα φοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό. β. Οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατη γοριών Γ, Γ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χο ρηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου Μετά την ημερομηνία αυτή οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό. 5. Ως ημερομηνία χορήγησης συγκεκριμένης κατηγο ρίας ή υποκατηγορίας άδειας οδήγησης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, θεωρείται η ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του υποψηφίου οδηγού, στη συ γκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία. Αν πρόκειται για άδεια οδήγησης κράτους μέλους της Ε.Ε., ή κρά τους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), ως ημερομηνία χορήγησης θεωρείται αυτή που βρίσκεται στην κατακόρυφη στήλη με ένδειξη «ΑΠΟ», της άδειας οδήγησης και σε κάθε άλλη περίπτωση, η ημερομηνία έκδοσης της άδειας. Άρθρο 4 (άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ) Αρχική επιμόρφωση και Περιοδική κατάρτιση οδηγών Για την χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών ή ΠΕΙ με ταφοράς εμπορευμάτων, απαιτείται ο οδηγός να επιτύ χει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση αρχικής επιμόρ φωσης, και, στη συνέχεια να μετέχει σε προγράμματα περιοδικής κατάρτισης ανά πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και στο Παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού. α. Αρχική επιμόρφωση: Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να εξετασθεί θεω ρητικά και πρακτικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, στοιχείο 2.1 του διατάγματος αυτού. Σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις αυτές, ο οδηγός έχει δικαίωμα απόκτησης ΠΕΙ, το οποίο έχει πενταετή ισχύ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του διατάγματος αυτού. ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να κατέχουν όλοι οι οδηγοί, οι οποίοι θα αποκτήσουν άδεια οδήγη σης: α.α. Των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε, από 10 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά. β.β. Των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε από 10 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά. β. Περιοδική κατάρτιση: Ο οδηγός ο οποίος είναι κάτοχος ΠΕΙ αρχικής επι μόρφωσης, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων και μετά τη λήξη της ισχύος του ΠΕΙ αυτού πρέπει να αποκτήσει ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης. Για τη χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει προηγουμένως πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 3 του διατάγματος αυτού. Μετά την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθη μάτων του προγράμματος αυτού ο οδηγός δικαιούται να αποκτήσει ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης για μια πε νταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του διατάγματος αυτού. ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης υποχρεούνται να κατέχουν και οι οδηγοί της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του δια τάγματος αυτού, μετά από τις ημερομηνίες απαλλαγής τους που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Άρθρο 5 (άρθρο 5 2 και 3 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ) Ηλικία οδηγών 1. Οι οδηγοί οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μπορούν να οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε και των κατη γοριών Γ, Γ+Ε, αφού συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, και κατέχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης καθώς και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγμα τος αυτού. 2. Οι οδηγοί οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών μπορούν να οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε και των κατηγοριών Δ, Δ+Ε σε απεριόριστου μήκους διαδρομές, αφού συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.

4 1670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 6 (άρθρο 5 4 και 5, άρθρο 6 και άρθρο 9 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ) Χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης 1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέ σεις: α. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα και την κατοικία του στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφο ρών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. β. Να έχει συμπληρώσει την κατάλληλη ηλικία, σύμ φωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του διατάγματος αυτού. γ. Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και πρακτική εξέταση και δ. Να καταβάλει τα απαιτούμενα ποσά για εξέτα στρα, για πάγια τέλη χαρτοσήμου και για εισφορές υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 2. Αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, τη διεξαγωγή της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης και τη χορήγηση του ΠΕΙ και του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή την καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» πάνω στην άδεια οδήγησης είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω νιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 3. Η θεωρητική και η πρακτική εξέταση διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2 σημείο 2.1, του διατάγματος αυτού. 4. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., επιτρεπομένης της διενέργει ας και κατά τις ημέρες αργιών, με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. 5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από δύο υπαλλή λους της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινω νιών της Ν.Α., και ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ (εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυ μνασίου ή ισότιμης σχολής) εκ των οποίων ο ένας, του λάχιστον, τεχνικός. Στην επιτροπή συμμετέχει και γραμ ματέας, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος της ίδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή Έπαρχου, κατά περίπτωση. Σε κάθε μέλος της επιτροπής και στο γραμματέα καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον ειδι κό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α ), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομί ας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το ύψος της προα ναφερόμενης αποζημίωσης. 6. Οι ερωτήσεις της θεωρητικής εξέτασης τίθενται από την ύλη βιβλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 1 και Τμήμα 2, σημείο 2.1 του δια τάγματος αυτού. 7. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στη θεωρητική και πρακτική εξέταση, υποχρεούνται να καταβάλουν εξέταστρο εβδομήντα (70,00) ευρώ, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 (Α 173), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών το ύψος του εξέταστρου μπορεί να αναπροσαρμόζεται. 8. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση, οι ενδιαφε ρόμενοι υποχρεούται σε πρακτική εξέταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1, του διατάγματος αυτού. Η πρακτική εξέταση διενεργείται ενώπιον επιτροπής με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις τις σχετικές με την πρακτική εξέταση υποψήφιων οδηγών. Αν ο υποψήφιος πρακτικής εξέτασης για χορήγηση ΠΕΙ δεν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τέτοιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας για την οποία πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής κατάστασης, της Ομά δας 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α /15) όπως το Παράρτημα αυτό τροποποιημένο ισχύει κάθε φορά, τότε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρα κτική εκπαίδευση και εξέταση χορήγησης ΠΕΙ, πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανο ητικής κατάστασης οι οποίες απαιτούνται για τους οδη γούς της συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδειας οδήγησης, εφαρμοζομένων των διατάξεων, των σχετικών με τη χορήγηση άδειας οδήγησης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο υποψήφιος εφοδι άζεται με Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψήφιου οδηγού και υφίσταται πρακτική εκπαίδευση και εξέτα ση σύμφωνα με τις περί υποψήφιων οδηγών σχετικές διατάξεις. Κατά την πρακτική εξέταση υποχρεούται σε πορεία 90 λεπτών της ώρας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1 του διατάγματος αυτού, αντί των 45 λεπτών της ώρας που ορίζει η νομο θεσία για τους υποψήφιους οδηγούς. Στην προκειμένη περίπτωση και εφόσον ο ενδιαφερόμενος είχε επιτύ χει και σε θεωρητική εξέταση υποψήφιου οδηγού για τη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης, μαζί με τη χορήγηση του ΠΕΙ του χορηγείται και η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης. 9. Η πρακτική εξέταση χορήγησης ΠΕΙ, για τους υπο ψήφιους οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας πραγματο ποιείται με εκπαιδευτικό όχημα παρουσία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές με τους εκπαιδευτές και τους υποψήφιους οδηγούς διατάξεις. Για τους υποψήφιους πρακτικής εξέτασης για χορή γηση ΠΕΙ, οι οποίοι κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, επιτρέ πεται η εκπαίδευση και η πρακτική εξέταση και σε όχη μα Ιδιωτικής Χρήσης, το οποίο κυκλοφορεί στο όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα της επιχείρησης στην οποία έχει προσληφθεί ο ενδιαφερόμενος ή σε όχημα Δημοσίας Χρήσης. 10. Όσοι επιτύχουν στη θεωρητική και πρακτική εξέ ταση δικαιούνται ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης και τους χορηγείται Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού πενταετούς ισχύος, η οποία αρχίζει από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του ενδιαφερομένου ή καταχωρεί ται στην άδεια οδήγησης ο κοινοτικός κωδικός «95».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οδηγοί, κάτοχοι ΠΕΙ για μεταφορά επιβατών ή οδη γοί κάτοχοι ΠΕΙ για μεταφορά εμπορευμάτων, προκει μένου να αλλάξουν ή να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους και να εκτελούν και μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, αντίστοιχα, δεν υποχρεούνται να εξετασθούν στα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης, παρά μόνο στα τμήματα που αφορούν ειδικά την επιμόρφωση της νέας δραστηριότητας. 12. Κάτοχοι ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά επιβατών για μια από τις υποκατηγορίες ή κατηγορίες Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης τέτοιου ΠΕΙ για οποιαδήποτε από τις υπό λοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων. Κάτοχοι ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά εμπορευμάτων, για μία από τις υποκατηγορίες ή κατη γορίες Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, απαλλάσσονται από την υποχρέ ωση απόκτησης τέτοιου ΠΕΙ για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων. 13. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης και επανεξέτασης των οδηγών και κάθε αναγκαία λεπτο μέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 7 (άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ) Χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης τόπος περιοδικής κατάρτισης 1. Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, προκει μένου να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να οδηγεί τα οχήματα της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων υπο κατηγοριών ή κατηγοριών και μετά τη λήξη της ισχύος του ΠΕΙ, υποχρεούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης και να εφοδιασθεί με νέο ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης οδηγού, πενταετούς ισχύος, Υποχρέωση κατοχής ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης έχουν και οι οδηγοί της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του δια τάγματος αυτού, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 2. Τα προγράμματα περιοδικής κατάρτισης διενερ γούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 3, του διατάγματος αυτού. 3. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν: α. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφο ρέων (ΣΕΚΑΜ) β. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) γ. Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) εφόσον όλα τα παραπάνω κέντρα ή σχολές διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας. 4. Προκειμένου τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου κέντρα ή σχολές, να έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν προγράμματα περιοδικής κατάρτισης πρέπει να κατέχουν ειδική, προς τούτο, άδεια, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφο ρών και Επικοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα τους. Για το σκοπό αυτό οι σχολές υποβάλουν αίτηση, συ νοδευόμενη από πίνακα των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα, καθώς και τα στοιχεία των καθηγητών οι οποίοι πρόκειται να διδάσκουν το συγκε κριμένο μάθημα. Δικαίωμα διδασκαλίας στις σχολές αυτές έχουν, οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις περί ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟ ΟΜΕ και ΚΕΘΕΥΟ, καθηγητές. 5. Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, οι ενδι αφερόμενοι εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από τον κατά νόμο εκπρόσωπο των πα ραπάνω φορέων. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με σχετική αίτηση, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. του τόπου κατοικίας του, η οποία του χορηγεί νέο Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού πενταε τούς ισχύος, η οποία ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης του φορέα ή του καταχωρεί στην άδεια οδήγησης τον κοινοτικό κωδικό «95». Για τη χορήγηση του νέου Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή την καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού «95», απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος καταβάλει πάγια τέλη χαρτοσήμου και εισφορές υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 6. Οδηγός κάτοχος ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης είναι υποχρεωμένος, πριν ή και μετά από τη λήξη ισχύος του να επαναλάβει την επιμόρφωση αυτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω και να εφοδιασθεί με νέο ΠΕΙ, πενταετούς ισχύος, προκειμένου, μετά τη λήξη ισχύος του προηγουμένου δελτίου να συνεχίσει τη δραστηρι ότητα του οδηγού μεταφοράς επιβατών ή μεταφοράς εμπορευμάτων. 7. Κάτοχοι ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης για τη μεταφο ρά επιβατών, για μία από τις υποκατηγορίες ή κατηγο ρίες Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε, απαλλάσσονται από την υποχρέ ωση απόκτησης τέτοιου ΠΕΙ για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων. Κάτοχοι ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης για μεταφορά εμπο ρευμάτων, για μία από τις υποκατηγορίες ή κατηγορίες Γ1, Γ1 + Ε, Γ, Γ+Ε απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης τέτοιου ΠΕΙ για οποιαδήποτε από τις υπό λοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων. 8. Οδηγός κάτοχος ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης ή περιο δικής κατάρτισης, προκειμένου, πριν ή και μετά τη λήξη ισχύος του, να αποκτήσει νέο ΠΕΙ περιοδικής κατάρτι σης, δικαιούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα περιο δικής κατάρτισης του άρθρου αυτού, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., εφόσον: α. Έχει την κανονική του διαμονή στο κράτος αυτό ή β. Εργάζεται στο συγκεκριμένο αυτό κράτος ως οδη γός. Οι οδηγοί αυτοί, εφόσον αποκτήσουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούνται να υποβάλουν στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., αίτηση με σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος αυτού και να τύχουν ΠΕΙ περιοδικής κα τάρτισης. Ειδικά οι οδηγοί, οι οποίοι έχουν την κανονική τους διαμονή στο Λιχτενστάιν και εργάζονται εκεί έχουν τη δυνατότητα να υπόκεινται σε περιοδική κατάρτιση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό εναλλακτικά στην Ελβε τία, στην Αυστρία και στη Γερμανία, στο βαθμό που η περιοδική κατάρτιση που παρέχεται στα κράτη αυτά, εναρμονίζεται πλήρως με τα οριζόμενα στο παρόν διά ταγμα.

6 1672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 9. Η διαδικασία έγκρισης των σχολών/κέντρων της παραγράφου 3, η έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, οι υποχρεώσεις και ο έλεγχος αυτών, η αναγνώριση των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το χρονο διάγραμμα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών από τους οδηγούς της παραγράφου 4 του άρθρου 3, του διατάγματος αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο μέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθο ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 8 (άρθρο 10 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ) Κοινοτικός κωδικός αριθμός 1. Καθορίζεται ως κοινοτικός κωδικός αριθμός ο «95» με την παρακάτω σημασία: «95»: Οδηγός κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελματικής ικανότητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 του διατάγματος αυτού, μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται (π.χ ). Ο αριθμός αυτός τίθεται δίπλα στην κατηγορία ή υποκατηγορία για την οποία ισχύει το ΠΕΙ: α) είτε στην άδεια οδήγησης, β) είτε στο Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο καταρτίζεται κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του διατάγματος αυτού. Μέχρις ότου αρχίσει η έκδο ση Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγού, η κατοχή ΠΕΙ συ γκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας οχημάτων, αποδεικνύεται από την καταχώρηση, πάνω στην άδεια οδήγησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95». Η ημερομηνία έναρξης έκδοσης Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγού, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο φορέας έκδοσης των δελτίων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο έχει εκδο θεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, ισχύει ως έχει και επί του ελληνικού εδάφους και παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και τα ελληνικά Δελτία Επιμόρφωσης Οδηγού. Οδηγός κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία ισχύει και στην Ελλάδα πάνω στην οποία είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού θεωρείται κά τοχος ΠΕΙ, αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας και εντός του ελληνικού εδάφους. 3. Κατά την έκδοση του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδη γού, ή κατά τη σήμανση της άδειας οδήγησης με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό «95», πρέπει, η συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία της άδειας οδήγησης (της οποίας άδειας ο αριθμός αναφέρεται στο δελτίο), να είναι σε ισχύ. 4. Οδηγός, υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε. ή εκτός κρά τους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), ο οποίος απασχολείται ή χρησιμοποιείται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ο οποίος εκτελεί οδικές μεταφορές εμπορευμάτων επιτρέπεται να αποδεικνύει την κατάρτιση και την επιμόρφωση που απαιτείται στο διάταγμα αυτό, με τη βεβαίωση οδη γού η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 484/2002, αντί του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή αντί του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» πάνω στην άδεια οδήγησης. 5. Οδηγός, υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε., ο οποίος απασχολείται ή χρησιμοποιείται από επιχείρηση εγκα τεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ο οποίος εκτελεί οδικές μεταφορές επιβατών αποδεικνύει την κατάρτιση και την επιμόρφωση που απαιτείται στο διάταγμα αυτό, αποκλειστικά και μόνο με το Δελτίο Επιμόρφωσης Οδη γού ή με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό «95», πάνω στην κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης. Άρθρο 9 Αντίγραφο Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού Ανάκληση ΠΕΙ 1. Σε περίπτωση απώλειας, για οποιονδήποτε λόγο, του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, εκδίδει αντί γραφο, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου. 2. Το ΠΕΙ ανακαλείται, με απόφαση του Νομάρχη ή Έπαρχου προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., η οποία το χορήγησε, όταν δια πιστωθεί ότι η χορήγησή του δεν έγινε νόμιμα. Ταυτό χρονα αφαιρείται και το σχετικό Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο και ακυρώνεται ή διαγράφεται από την άδεια οδήγησης ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95», κατά περίπτωση. 3. Η ανάκληση, της άδειας οδήγησης ή του μέρους της που αφορά στο δικαίωμα οδήγησης φορτηγών (Γ1, Γ, Γ1+Ε, Γ+Ε) ή λεωφορείων (Δ1, Δ, Δ1+Ε, Δ+Ε), συνεπάγεται και ανάκληση και του αντίστοιχου ΠΕΙ, με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή του οικείου Έπαρχου. Ταυτόχρονα αφαιρείται και το σχετικό Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο και ακυρώνεται ή διαγράφεται από την άδεια οδήγησης ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95». Άρθρο 10 Αρμοδιότητα 1. Αρμοδιότητα επί παντός θέματος χορήγησης ή ανάκλησης ΠΕΙ, έκδοσης ή ακύρωσης (για οποιονδήπο τε λόγο) Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, αναγραφής ή διαγραφής του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» στην άδεια οδήγησης, έχει η Υπηρεσία Μεταφορών και Επι κοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου εκτός των περιπτώσεων οι οποίες αναφέρονται ρητά στο διάταγμα αυτό. 2. Αρμοδιότητα για την έγκριση διενέργειας προγραμ μάτων περιοδικής κατάρτισης, από ΣΕΚΑΜ ή ΣΕΚΟΟΜΕ ή ΚΕΘΕΥΟ και έκδοσης της σχετικής ειδικής άδειας των σχολών/κέντρων αυτών, καθώς και για τον έλεγχό τους όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των προγραμ μάτων, έχει η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα της σχολής/κέντρου. 3. Αρμοδιότητα για τον έλεγχο των οδηγών, όσον αφορά στην κατοχή ισχύοντος Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, ή ισχύουσας άδειας οδήγησης με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό «95», έχουν: α. Οι Αστυνομικές Αρχές. β. Οι Λιμενικές Αρχές.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1673 γ. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.), τα οποία συ γκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επι κοινωνιών των Ν. Α., δ. Tα αρμόδια όργανα ελέγχου της εργατικής νομο θεσίας ή των Κανονισμών της Ε.Ε. για τους οδηγούς, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ε. Οποιαδήποτε άλλα όργανα ελέγχου, στα οποία ήθελε εκχωρηθεί στο μέλλον με νόμο η αρμοδιότητα αυτή. Άρθρο 11 Κυρώσεις 1. Οδηγός που: α. οδηγεί χωρίς να είναι κάτοχος του κατάλληλου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, όπου αυτό απαιτείται, β. οδηγεί με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότη τας που έχει λήξει, γ. κατέχει ή κάνει χρήση πλαστού ή παραποιημένου Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή άδειας οδήγησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί, με μη νόμιμο τρόπο, ο κοινοτι κός κωδικός αριθμός «95» ή πλαστής ή παραποιημένης βεβαίωσης της παρ. 4, του άρθρου 8, του διατάγματος αυτού, τιμωρείται με τις ποινές των άρθρων 94, 95, 98 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει, αντιστοίχως. 2. Αυτός που καταλαμβάνεται να κατέχει ή να κάνει χρήση πλαστής, ή παραποιημένης ή με ψευδές περιε χόμενο, βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού, τιμωρείται με τις ποινές των άρθρων 216 ή 217 του Ποινικού Κώδικα, κατά περίπτωση. 3. Πέραν των ποινικών κυρώσεων στις οποίες υπό κειται αυτός που εκδίδει βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού με ψευδές περιεχόμενο, αφαιρείται με απόφαση του οικείου Νο μάρχη ή Έπαρχου, για διάστημα έξι (6) μηνών και η άδεια λειτουργίας της σχολής Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ή Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., κατά περίπτωση. Άρθρο 12 Άδειες οδήγησης 1. Υποψήφιοι οδηγοί οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση από 10 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά, για τη χορήγηση άδειας οδήγησης για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της σχετικής διάταξης της περίπτωσης β, της παραγράφου 1, του άρθρου 7 του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α ), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3, του άρθρου 42, του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ). Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του ορίου της ηλικί ας των 18 ετών απαιτείται και για όσους, από την ημερο μηνία αυτή και μετά υποβάλουν αίτηση για μετατροπή, σε ελληνικές αδειών οδήγησης των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε. 2. Υποψήφιοι οδηγοί οι οποίοι υποβάλουν αίτηση, από 10 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά, για χορήγηση άδειας οδήγησης για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες Δ, Δ+Ε πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του ορίου της ηλικί ας των 21 ετών απαιτείται και για όσους, από την ημερο μηνία αυτή και μετά, υποβάλουν αίτηση για μετατροπή, σε ελληνικές αδειών οδήγησης των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε. Στους οδηγούς της παραγράφου αυτής, η χορηγού μενη άδεια οδήγησης ισχύει για απεριόριστου μήκους διαδρομές. Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις Υποψήφιοι οδηγοί των κατηγοριών Γ, Γ+Ε ή Δ, Δ+Ε, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση πριν από τις 10 Σε πτεμβρίου 2009 ή πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, αντίστοιχα, για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οποι ασδήποτε από τις κατηγορίες αυτές, και δεν έχουν επιτύχει στην πρακτική εξέταση μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008, αντίστοιχα, δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρ θρου 3 του διατάγματος αυτού. Άρθρο 14 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του διατάγματος αυτού, τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τμήμα 1: Περιεχόμενα Οι γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για τη διαπίστωση της αρχικής επι μόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα θέματα του παρόντος καταλόγου. Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και πρακτι κών ικανοτήτων για την οδήγηση υπό συνθήκες απόλυ της ασφάλειας οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας. Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο 2 της διάρθρωσης των επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρ τημα Ι της απόφασης 85/368/ΕΟΚ, ήτοι το επίπεδο που επιτυγχάνεται κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση συ μπληρούμενη από επαγγελματική εκπαίδευση. 1. Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Όλες οι άδειες οδήγησης 1.1. Στόχος: γνώση των χαρακτηριστικών του συστή ματος μετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του. Καμπύλες ροπής, ισχύος, και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα, περιοχή βέλτιστης χρήσης του στροφόμετρου, διαγράμματα επικάλυψης των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων Στόχος: γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών. Ιδιαιτερότητες του υδροπνευματικού κυκλώματος των φρένων, όρια χρήσης των φρένων και των επιβρα δυντών, συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή,

8 1674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) επιδίωξη του καλύτερου συνδυασμού ταχύτητας και των σχέσεων του κιβωτίου, χρήση της αδράνειας του οχήματος, χρήση των μέσων επιβράδυνσης και πέδησης σε κατωφέρεια, στάση που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση βλάβης Στόχος: δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατα νάλωσης καυσίμου. Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης του καυσίμου με την εφαρμογή της τεχνογνωσίας των σημείων 1.1 και 1.2. Άδειες οδήγησης Γ, Γ + E, Γ1, Γ1 + E 1.4. Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος. Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρή ση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου οχήματος ή συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξο να, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο βάρους, τύποι συσκευασίας και υποστηρίγματα φορτίου. Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων που απαιτούν πρόσ δεση, τεχνικές σφήνωσης και πρόσδεση, χρήση ιμάντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων πρόσδεσης, χρήση των μέσων μετακίνησης φορτίων, τοποθέτηση και αφαί ρεση καλυμμάτων του φορτίου. Άδειες οδήγησης Δ, Δ + E, Δ1, Δ1 + E 1.5. Στόχος: εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών. Συνυπολογισμός των διαμήκων και πλάγιων μετα τοπίσεων, κατανομή της χρήσης της οδού, θέση στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προ βόλων, χρήση ειδικών έργων υποδομής (δημόσιοι χώροι, οδοί περιορισμένης χρήσης), διαχείριση από την οπτική γωνία του οδηγού των αντικρουόμενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης και των άλλων λειτουργιών, συ νεργασία με τους επιβάτες, ιδιαιτερότητες της μετα φοράς ορισμένων ομάδων επιβατών (άτομα μειωμένης κινητικότητας, παιδιά) Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος. Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρή ση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου ενός οχήματος ή ενός συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομή του φορτίου, συνέπειες της υπερ φόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο βάρους. 2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων Όλες οι άδειες οδήγησης 2.1. Στόχος: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου. Μέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις μεταφορές, αρχές, εφαρμογή και συνέπειες των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 και (ΕΟΚ) αριθμ. 3821/1985, κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης, κακής χρήσης ή παραποίησης του χρονοταχυγράφου, γνώση του κοινωνικού περιβάλ λοντος του οδικού μεταφορέα: δικαιώματα και υποχρε ώσεις των οδηγών ως προς την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση. Άδειες οδήγησης Γ, Γ + E, Γ1, Γ1 + E 2.2. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων. Άδειες εκμετάλλευσης μεταφορών, υποχρεώσεις των τυποποιημένων συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη σύμβαση με ταφοράς, άδειες διεθνών μεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύμβαση περί του συμβολαίου δια την διεθνή οδι κήν μεταφοράν εμπορευμάτων»), σύνταξη της διεθνούς φορτωτικής, διέλευση συνόρων, πράκτορες μεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων. Άδειες οδήγησης Δ, Δ + E, Δ1, Δ1 + E 2.3. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου της μεταφοράς επιβατών. Μεταφορά ειδικών ομάδων, εξοπλισμός ασφαλείας του λεωφορείου, ζώνες ασφαλείας, φόρτωση του οχή ματος. 3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφά λεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη. Όλες οι άδειες οδήγησης 3.1. Στόχος: ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα. Τυπολογία των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο των μεταφορών, στατιστικές τροχαίων ατυχημάτων, συμμετοχή των βαρέων οχημάτων/πούλμαν στα ατυχή ματα, συνέπειες στον άνθρωπο, υλικές και οικονομικές συνέπειες Στόχος: ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότη τας και της διακίνησης λαθρομεταναστών. Γενική ενημέρωση, συνέπειες για τους οδηγούς, προ ληπτικά μέτρα, κατάλογος σημείων επαλήθευσης, νο μοθεσία σχετική με την ευθύνη των μεταφορέων Στόχος: ικανότητα πρόληψης των φυσικών κιν δύνων. Εργονομικές αρχές: επικίνδυνες κινήσεις και σωμα τικές στάσεις, φυσική κατάσταση, ασκήσεις χειρισμού, μέσα ατομικής προστασίας Στόχος: συνειδητοποίηση της σημασίας της φυ σικής και πνευματικής ικανότητας. Αρχές υγιούς και ισορροπημένης διατροφής, επι πτώσεις της κατανάλωσης οινοπνεύματος, φαρμάκων ή κάθε άλλης ουσίας που μπορεί να μεταβάλει την συμπεριφορά, συμπτώματα, αιτίες, αποτελέσματα της κόπωσης και του άγχους, θεμελιώδης ρόλος του βασι κού κύκλου εργασίας/ανάπαυσης Στόχος: ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτα κτης ανάγκης. Συμπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: αξιο λόγηση της κατάστασης, αποτροπή του δευτερεύοντος ατυχήματος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθει ας, περίθαλψη των τραυματιών και παροχή πρώτων βοη θειών, αντίδραση σε περίπτωση πυρκαϊάς, απομάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λε ωφορείου, διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων, βα σικές αρχές της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τρο χαίου ατυχήματος Στόχος: συμπεριφορά η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας. Συμπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας: σημασία για την επιχείρηση της ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι συνο μιλητές του οδηγού, συντήρηση του οχήματος, οργάνω * *

9 ΦΕΚ 112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1675 ση της εργασίας, εμπορικές και οικονομικές συνέπειες μιας διαφοράς. Άδειες οδήγησης Γ, Γ + E, Γ1, Γ1 + E 3.7. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οργάνωση της αγοράς. Σχέση των οδικών μεταφορών με τους άλλους τρό πους μεταφοράς (ανταγωνισμός, φορτωτές), διάφορες δραστηριότητες οδικών μεταφορών (μεταφορές για λογαριασμό τρίτου, για ίδιο λογαριασμό, βοηθητικές δραστηριότητες των μεταφορών), οργάνωση των κύρι ων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών ή βοηθητικών δρα στηριοτήτων των μεταφορών, διάφορες εξειδικεύσεις μεταφορών (βυτιοφόρα οχήματα, ελεγχόμενη θερμο κρασία, κ.λπ.), εξελίξεις του κλάδου (διαφοροποιήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνδυασμένες σιδηρο δρομικές οδικές μεταφορές, υπεργολαβία, κ.λπ.). Άδειες οδήγησης Δ, Δ + E, Δ1, Δ1 + E 3.8. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς. Σχέση των οδικών μεταφορών επιβατών με τους άλ λους τρόπους μεταφοράς επιβατών (σιδηρόδρομοι, ΙΧ αυτοκίνητα), διάφορες δραστηριότητες οδικών μεταφο ρών επιβατών, διέλευση συνόρων (διεθνείς μεταφορές), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών επιβατών. Τμήμα 2: Υποχρεωτική αρχική επιμόρφωση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο Επιλογή εξετάσεων Οι αρμόδιες αρχές (Υπηρεσίες Μεταφορών και Επι κοινωνιών των Ν.Α.) διοργανώνουν θεωρητικές και πρα κτικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται παραπάνω, για να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από το τμή μα 1 όσον αφορά τους αναφερόμενους στόχους και θέματα. α) Η θεωρητική εξέταση αποτελείται από δύο τουλά χιστον δοκιμασίες: i) ερωτήματα που περιλαμβάνουν είτε ερωτήσεις πολ λαπλών επιλογών, είτε ερωτήσεις που απαιτούν άμεση απάντηση, είτε συνδυασμό των δύο συστημάτων, ii) μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων. Οι θεωρητικές εξετάσεις διαρκούν τουλάχιστον 4 ώρες. β) Η πρακτική εξέταση αποτελείται από δύο δοκι μασίες: i) δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογή σει την εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Η δοκιμασία αυτή διε ξάγεται, κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικημένων περιοχών, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκι νητοδρόμους (ή παρόμοιες οδούς), καθώς και σε όλους τους τύπους των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επιθυμητό η δοκιμασία αυτή να διεξάγεται κάτω από διαφορετι κές συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά βέλ τιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις ζώνες κυκλοφορίας που θα μπορούσε να συναντήσει. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά ii) πρακτική δοκιμασία ως προς τα σημεία 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 30 λεπτά. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά τις πρακτικές εξετάσεις ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα κριτήρια των οχημάτων εξέτασης, όπως ορίζονται στην υπουρ γική απόφαση αριθμ. οικ.58930/480 «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων» (ΦΕΚ Β 526/ ), όπως ισχύει. Η πρακτική άσκηση μπορεί να συμπληρωθεί από τρίτη δοκιμασία σε ειδικό γήπεδο ή σε προσομοιωτή υψηλής τεχνολογίας, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, για να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήματος σε συνάρ τηση με την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωμά των καθώς και τις αλλαγές τους με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, την ημέρα ή τη νύχτα. Η διάρκεια αυτής της προαιρετικής δοκιμασίας, όταν αυτή καθοριστεί, και εφόσον ο οδηγός εξετασθεί στην ανωτέρω δοκιμασία, μπορεί να αφαιρεθεί από τη διάρκεια των 90 λεπτών της δοκιμασίας οδήγησης του σημείου βi). Η μείωση αυτή δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα 30 λεπτά κατ ανώτατο όριο. Για τους οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 πα ράγραφος 3, η θεωρητική εξέταση περιορίζεται στα θέματα του τμήματος 1 που αφορούν τα οχήματα της νέας αρχικής επιμόρφωσης. Οι οδηγοί αυτοί οφείλουν ωστόσο να υποστούν το σύνολο της πρακτικής εξέ τασης. Τμήμα 3: Υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση που προ βλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 Τα μαθήματα υποχρεωτικής περιοδικής κατάρτισης πρέπει να διοργανώνονται από εγκεκριμένο κέντρο κα τάρτισης. Η διάρκειά της είναι 35 ώρες ανά πενταετία, παρέχεται δε κατά περιόδους 7 τουλάχιστον ωρών. Η περιοδική αυτή κατάρτιση μπορεί εν μέρει να παρέχεται σε ανωτάτης στάθμης προσομοιωτές. Τμήμα 4: Έγκριση της αρχικής επιμόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης 4.1. Τα κέντρα περιοδικής κατάρτισης πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η έγκριση αυτή χορηγείται μόνο με γραπτή αίτηση. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που πε ριέχουν: κατάλληλο πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπου διευ κρινίζονται τα διδασκόμενα θέματα και αναφέρεται το προτεινόμενο σχέδιο εκτέλεσης και οι προτεινόμενες μέθοδοι διδασκαλίας, τα προσόντα και τα πεδία δραστηριότητας των διδασκόντων, πληροφορίες σχετικά με τους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα, το παιδαγωγικό υλικό, τα μέσα που διατίθενται για την πρακτική εξάσκηση, το στόλο των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, οι όροι συμμετοχής στα μαθήματα (αριθμός συμ μετεχόντων) Η αρμόδια αρχή οφείλει να χορηγεί την έγκριση γραπτώς και με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων: η κατάρτιση πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση,

10 1676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποστολής εξουσιοδοτημένων ατόμων για να παρί στανται στα μαθήματα κατάρτισης των εγκεκριμένων κέντρων, και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα κέντρα αυτά όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και την ορθή διεξαγωγή των μαθημάτων κατάρτισης και των εξετάσεων, η έγκριση μπορεί να ανακαλείται ή να αναστέλ λεται όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι έγκρισης. Το εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης πρέπει να εξασφα λίζει ότι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν καλά τις τελευταίες εξελίξεις των κανονιστικών ρυθμίσεων και των οδηγιών κατάρτισης. Στο πλαίσιο διαδικασίας ειδικής επιλογής, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν διδακτικές και παιδαγωγικές ικανότητες. Όσον αφορά την πρακτική πλευρά της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν εμπειρία ως επαγγελματίες οδηγοί ή ανάλογη εμπειρία οδήγησης, όπως οι εκπαιδευτές οδήγησης βαρέων οχημάτων. Το πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την έγκριση, και πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που αναφέρονται στον κατάλογο του τμή ματος 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του δελτίου είναι σύμ φωνα με τα πρότυπα ISO 7810 και ISO Οι μέθοδοι ελέγχου των χαρακτηριστικών των δελτί ων επιμόρφωσης οδηγού οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμφωνίας τους προς τα διεθνή πρό τυπα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO Το δελτίο περιλαμβάνει δύο όψεις: Η πλευρά 1 περιλαμβάνει: α) την ένδειξη «δελτίο επιμόρφωσης οδηγού», τυπω μένη με παχιά γράμματα στην ή στις γλώσσες του κρά τους μέλους που εκδίδει το δελτίο β) την αναγραφή του ονόματος του κράτους μέλους που εκδίδει το δελτίο (προαιρετική εγγραφή) γ) το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει το δελτίο, τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε πα ραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια τα διακριτικά σήματα είναι τα εξής: Β: Βέλγιο BG: Βουλγαρία CZ: Τσεχική Δημοκρατία DK: Δανία D: Γερμανία EST: Εσθονία GR: Ελλάδα E: Ισπανία F: Γαλλία IRL: Ιρλανδία I: Ιταλία CY: Κύπρος LV: Λετονία LT: Λιθουανία L: Λουξεμβούργο H: Ουγγαρία M: Μάλτα NL: Κάτω Χώρες A: Αυστρία PL: Πολωνία P: Πορτογαλία RO: Ρουμανία SLO: Σλοβενία SK: Σλοβακία FIN: Φινλανδία S: Σουηδία UK: Ηνωμένο Βασίλειο δ) τις ειδικές πληροφορίες του δελτίου, οι οποίες αριθμούνται ως εξής: 1. το επώνυμο του δικαιούχου, 2. το όνομα του δικαιούχου, 3. την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του δικαι ούχου, 4. α) την ημερομηνία έκδοσης, β) την ημερομηνία λήξης ισχύος, γ) το όνομα της αρχής που εκδίδει το δελτίο (μπορεί να τυπώνεται στη σελίδα 2), δ) αριθμό διαφορετικό από τον αριθμό της αδείας οδήγησης, για διοικητικούς σκοπούς (προαιρετική εγγραφή), 5. α) τον αριθμό της άδειας οδήγησης, β) τον αύξοντα αριθμό, 6. τη φωτογραφία του δικαιούχου, 7. την υπογραφή του δικαιούχου, 8. τον τόπο διαμονής, τον τόπο κατοικίας ή την ταχυ δρομική διεύθυνση (προαιρετική εγγραφή), 9. τις υποκατηγορίες οχημάτων για τις οποίες ο οδη γός ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αρχικής επιμόρ φωσης και περιοδικής κατάρτισης ε) την ένδειξη «υπόδειγμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην ή στις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει το δελτίο και την ένδειξη «δελτίο επιμόρφωσης οδηγού» στις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, τυπωμένες σε μπλε χρώμα ώστε να αποτελούν το φόντο του δελτίου: tarjeta de cualificación del conductor Osv d ení profesní zp sobilosti idi e chaufføruddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis Juhi ametipädevuse kaart driver qualification card carte de qualification de conducteur cárta cáilíochta tiomána carta di qualificazione del conducente vad t ja kvalifik cijas apliec ba vairuotojo kvalifikacin kortel gépjárm vezet i képesítési igazolvány karta ta kwalifikazzjoni tas-sewwieq kwalificatiekaart bestuurder karta kwalifikacji kierowcy carta de qualificação do motorista Cartela de preg tire profesional a conduc torului auto preukaz o kvalifikácii vodi a kartica o usposobljenosti voznika kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1677 στ) τα χρώματα αναφοράς: μπλε: Pantone Reflex blue, κίτρινο: Pantone yellow. Η πλευρά 2 περιλαμβάνει: α) 9. τις υποκατηγορίες οχημάτων για τις οποίες ο οδηγός ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αρχικής επι μόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, 10. τον κοινοτικό κωδικό «95», 11. χώρο για την ενδεχόμενη αναγραφή, από το κράτος μέλος που εκδίδει το δελτίο, των ενδείξεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαχείρισή του ή οι οποίες αφορούν την οδική ασφάλεια (προαιρετική εγγραφή). Όταν μια εγγραφή αφορά ένα σημείο που ορίζεται στο παρόν παράρτημα, της εγγραφής αυτής πρέπει να προ ηγείται ο αριθμός του αντίστοιχου σημείου. β) Επεξήγηση των αριθμημένων σημείων των πλευρών 1 και 2 του δελτίου (τουλάχιστον των σημείων 1, 2, 3, 4α), 4β), 4γ), 5α), 5β) και 10). Οι ενδείξεις αυτές σε εθνική γλώσσα διαφορετική από τις ακόλουθες: βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβε νική, φινλανδική και σουηδική, είναι έγκυρες εφόσον το δελτίο είναι δίγλωσσο και περιλαμβάνει τις ενδείξεις σε μία τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες γλώσσες, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος. 3. Ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων Τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν το δελτίο απο σκοπούν στην αποφυγή οποιασδήποτε παραποίησης ή αθέμιτης παρέμβασης και στην ανίχνευση οποιασδήπο τε τέτοιας απόπειρας. Το επίπεδο ασφαλείας του δελτίου είναι τουλάχι στον ανάλογο προς το επίπεδο ασφαλείας της άδειας οδήγησης. 4. Ειδικές διατάξεις: Ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή, μπορεί να προστεθούν χρώματα ή σημάνσεις, όπως ραβδωτός κωδικός, εθνικά σύμβολα και στοιχεία ασφαλείας, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος. Στο πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των δελτίων, ο ραβδωτός κωδικός δεν επιτρέπεται να περιέχει άλλες πληροφορίες πλην εκείνων οι οποίες είναι ήδη ορατές στο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού ή οι οποίες είναι απα ραίτητες για τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ

12 1678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των διατάξεων για τις οποίες αναφέρονται διαφο ρετικές ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής. Η δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού ανατίθεται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινω νιών. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 74 ΦΕΚ 112 Α/

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 74 ΦΕΚ 112 Α/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 74 ΦΕΚ 112 Α/18-6-2008 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM(2017) 47 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΤΥΠΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στο κωδικοποιηµένο κείµενο του π.δ.74/2008 (Α'112) που ακολουθεί, έχουν συµπεριληφθεί τα παρακάτω νοµοθετήµατα (νόµοι) που το έχουν τροποποιήσει και συµπληρώσει: 1) Άρθρο 9 ν.3897/2010 (Α 208) 2) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003L0059 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2012 COM(2012) 385 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003. L 226/4 10.9.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µ ε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ»

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ» Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4383/2016. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4383/2016. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4383/2016 Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις. NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν..1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΖ, 13 Απριλίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΖ, 13 Απριλίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΖ, 13 Απριλίου 2016, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Ευρωµεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12388/17 Διοργανικός φάκελος : 2017/0170 (NLE) VISA 354 COLAC 83 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15067 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 26 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2252.2.1/36162/16 Τροποποίηση αναπροσαρμογή της υπ αριθμ. 3323.1/01/ 05/26 5 2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25ης Αυγούστου για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (2008/766/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25ης Αυγούστου για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (2008/766/ΕΚ) 10.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2008 για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008)

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004. Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004. Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 Άρθρο 73 Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών 1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα για τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 Οι γνώσεις που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διαπιστώνεται η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12097/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα