ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 2/65760/0022 Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμ ματέα, τακτικών και αναπληρωματικών, και Εισηγη τή χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. α) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο νομικής κρίσης», β) τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου και άρθρου πέ μπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) «Σύστημα επιλο γής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως το άρθρο πέμπτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας... και άλλες διατάξεις», γ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) «Αύξηση συντάξεων και άλ λες διατάξεις», δ) τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ε) τις διατάξεις του ν.3200/2003, άρθρο 24 παρ. 1 (ΦΕΚ 281/Α/2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», στ) τις διατάξεις του Π.Δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/1988) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα, ζ) τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερ νήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», η) τις διατάξεις του Π.Δ.400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1995) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», θ) την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β/2009) «Αλλαγή τίτλων Υπουρ γείων», ι) την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8614/ απόφαση (ΦΕΚ 474/Β/ ) «Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσι ακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ια) την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/10870/ από φαση (ΦΕΚ 643/Β/ ) «Ορισμός Μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με την οποία ορίσθηκαν ως Μέλη του οι κάτωθι: i) Μιχαήλ Δημητρόπουλος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ασκερίδη, Επίτιμο Πρόεδρο Εφετών Διοικητι κών Δικαστηρίων, ii) Σπυρίδων Σκουτέρης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλος, με αναπληρω τή τον Δημήτριο Παπαδόπουλο Παπαβασιλείου, Επίτιμο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, iii) Ιωάννα Μαρή, Επίτιμη Σύμβουλος Επικρατείας, Μέ λος, με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Παπαδοπούλου, Επίτιμη Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, iν) Σπύρος Παπασπύρος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Μέλος, με αναπληρωτή τον

2 2344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κωνσταντίνο Παπαντωνϊου, Αντιπρόεδρο της Εκτελε στικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ν) Σωτηρία Μητσώνη, μέλος της Εκτελεστικής Επι τροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Μέλος, με αναπληρωτή τον Βα σίλειο Πολυμερόπουλο, Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., vi) Παρασκευή Κέστη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Γραμματέας με αναπληρώτρια την Ελένη Ρούφου, Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιβ) την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/1999) «Μεταβίβαση εξου σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 1943/1991». ιγ) την αριθ. 2/55491/0022/ (ΦΕΚ 304/τ.ΥΟΔΔ/ ) προηγούμενη απόφαση με θέμα «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα, τακτι κών και αναπληρωματικών, και Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». 2. Το γεγονός ότι το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Συμ βουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), όπως περι γράφεται στο άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, «είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,...», καθιστά απαραίτητη τη λειτουργία του τόσο με την τακτική όσο και με την αναπληρωματική του σύνθεση, δηλαδή ο αριθμός των συνεδριάσεων να ανέρχεται σε οκτώ (8) συνεδριάσεις το μήνα. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα χιλιά δων ευρώ ( ) για το έτος 2010 και δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ) για κάθε ένα από τα επόμενα έτη και έως τη σύσταση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 515 Φ , αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε αποζημίωση, κατά μήνα, για τον Πρό εδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα, τους αναπληρωτές αυτών, και τον Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ειδικού Υπηρε σιακού Συμβουλίου, ως εξής: Πρόεδρος, τακτικός ή αναπληρωματικός: 400 Μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά: 300 Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου: 300 Γραμματέας, τακτικός ή αναπληρωματικός: Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης εις ακέραιον, πρέπει: i) ο Πρόεδρος (τακτικός και αναπληρωματικός), τα Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), ο Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γραμματέας (τακτικός και ανα πληρωματικός) να συμμετέχει, έκαστος, σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. ii) Οι συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδρι άσεις ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προ ϋποθέσεις της περ. (ii), η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. 3. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από 13ης Μαΐου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ορισμού Μελών του Ειδικού Υπη ρεσιακού Συμβουλίου. 4. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ αριθμ. 2/55491/0022/ (ΦΕΚ 304/Τ.ΥΟΔΔ/ ) προη γούμενη απόφαση με θέμα «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα, τακτικών και αναπλη ρωματικών, και Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2010 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημ. Διοίκησης και Δημοσιονομικής Ηλ. Διακυβέρνησης Πολιτικής του Υπ. Εσωτερικών, του Υπ. Οικονομικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Αριθμ Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μου σείου Τεχνολογίας». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β. Του Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8 2 85) «Ανάπτυξη της Επι στημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροπο ποιήθηκε από το Ν. 2919/2001 «Σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/ ) γ. Του Ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνο λογίας και άλλες διατάξεις», καθώς και του Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ Α 21/ ) βάσει του οποίου παρατείνεται η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του Ν. 3653/2008 ( , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009 ΦΕΚ 8 Α ) έως δ. Του άρθρου 4 του Π.Δ. της 12ης Οκτωβρίου 2001 «Έγκριση Σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Β 1411/ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 265). 2. Το Π.Δ. 248/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί ας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 116), όπως τροπο ποιήθηκε με τα ΠΔ 179/92 (ΦΕΚ Α 81), ΠΔ 147/94 (ΦΕΚ Α 99) και ΠΔ 128/97 (ΦΕΚ Α 115).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/ ) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού». 4. Το Π.Δ. 185/2009, (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών και Γενικής Γραμ ματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμμα τείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 6. Το ΠΔ 189/2009, (ΦΕΚ 221/Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» άρ θρο 8 παρ. α «Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού και συγκροτού νται σε Γενικές Γραμματείες,. α) από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουρ γείου Ανάπτυξης καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονται από αυτήν. 7. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ γών». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α / ) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009». 9. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με αρ. 1903/ , με το οποίο προτεί νονται 4 μέλη από τον επιστημονικό χώρο. 10. Την με αρ. 64/10/ επιστολή του Σωματεί ου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», στην οποία διατυπώνεται ότι «Το Σωματείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Ν. 3513/2006 (άρθρο 8) και ειδικότερα την υποχρέωση της συμμετοχής του στον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Ιδρύματος με χρηματικό ποσό που να καλύπτει το ένα δέκατο των δαπανών του». 11. Το έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με αρ. Δ / Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Διορίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολο γίας, ως εξής: 1. Ιωάννης Σειραδάκης του Μιχαήλ, Α.Δ.Τ. ΑΖ642702, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, (εδ. β περ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 2. Αθανάσιος Τσαυτάρης του Σωτηρίου, Α.Δ.Τ. ΑΒ696207, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ/ΕΚΕ ΤΑ, (ως άνω). 3. Θόδωρος Καρτσιώτης του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΕ186323, Πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», (ως άνω). 4. Μιχάλης Καλφίδης του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΒ717502, Επι χειρηματίας, μέλος Δ.Σ. ΧΑΝΘ, (ως άνω). 5. Ψύλλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Α.Δ.Τ. ΑΒ703157, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ, μέλος του Σωματείου «Φίλοι Τεχνικού Μουσείου Θεσσα λονίκης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», (ως άνω). 6. Ζαχαρίας Σκούρας του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. Π094668, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, (εδ. β περ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 7. Στέλιος Ανδρέου του Στυλιανού, Α.Δ.Τ. ΑΕ180651, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ, (ως άνω). 8. Ελπίδα Κολοκυθά του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΗ150329, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, (ως άνω). 9. Νίκη Μάνου Ανδρεάδου του Εμμανουήλ, Α.Δ.Τ. ΑΒ162638, Λέκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, (ως άνω). 10. Ιωάννης Μυλόπουλος του Αντρέα, Α.Δ.Τ. ΑΒ163318, Καθηγητής Πρύτανης ΑΠΘ, ως εκπρόσωπος της Υπουρ γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (εδ. β περ. γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 11. Θόδωρος Παπαδόπουλος του Κοσμά, Α.Δ.Τ. ΑΖ191577, Δήμαρχος Θέρμης, ως εκπρόσωπος του Δή μου Θέρμης (εδ. β περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). ΙΙ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριε τής. III. H υπ αριθμ / απόφαση καταργεί ται. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την ΔΥ1α/Γ.Π / απόφαση του Υπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), διο ρίζεται, από , ο Όθωνας Χαραλαμπάκης του Μιχαήλ, Δημοσιογράφος, Πτυχιούχος ΜΜΕ Παντείου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αποδοχές του ανωτέρω καθορίζονται στο βασικό μι σθό του 7ου Μισθολογικού Κλιμακίου της Π.Ε. κατηγορί ας του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με την 2/8098/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 8652/ ).

4 2346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με τη ΔΥ16/ΓΠ οικ 57459/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/ΓΠοικ / (ΦΕΚ 163 ΥΟΔΔ) απόφαση και διορίζε ται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, τακτικό μέλος του Νοσοκομείου ο Θεόδωρος Ρούπας του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΖ , πτυχιού χος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής Διοικητής, σε αντικατάσταση του Νικολάου Απέργη του Εμμανουήλ, ο οποίος δεν δι ατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίσθηκε. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμ βουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (5) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. οικ Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών άσκησης επαγγέλ ματος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτή των στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Ανατολι κού και Νότιου τομέα. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/96) «Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθη νών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/Β/7 8 09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αρ. οικ: 547/ (ΦΕΚ 136/Β/ ) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Ορισμός Αντινομαρχών Προ έδρων Νομαρχιακών Επιτροπών». 4. Την υπ αρ. οικ. 1074/ (ΦΕΚ 100/Β/3 2 10) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπο γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια τάξεις». 6. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολό γου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού διατάγ ματα και τις διατάξεις κατάταξης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως ισχύουν. 7. Τα άρθρα 94 παρ. 1β. και 104 του Π.Δ.238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχα νίας και Ενέργειας». 8. Το άρθρο 44 του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». 9. Την υπ αρ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας για τη χορήγηση επαγγελματικών αδει ών. 10. Την υπ αρ. Φ.Γ.Θ./οικ. 4901/311/2002 (ΦΕΚ 364/ Β/2002) υπουργική απόφαση «Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934». 11. Την υπ αρ. 219/ απόφαση που αφορά τον ορισμό επιτροπών εξέτασης υποψηφίων για την από κτηση επαγγελματικών αδειών και την υπ αρ. 985/ τροποποιητική της. 12. Το υπ αρ / έγγραφο που αφορά το πρόγραμμα εξετάσεων έτους Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων, για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά επαγ γέλματα, αποφασίζουμε: Ορίζουμε από τον ενιαίο πίνακα επιλογής Προέδρων και μελών, της με αρ. 985/ απόφασης, επιτροπές εξετάσεων υποψηφίων για ηλεκτρολογικά και μηχα νολογικά επαγγέλματα οι οποίες θα διενεργήσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις την και σύμ φωνα με το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Κονιδάρης Ανδρέας του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Mπιρμπίλης Βασίλειος του Θεοχάρη, (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Καραγιάννης Σπυρίδων του Κωνστα ντίνου, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Φραγκόπουλος Αντώνιος του Παύλου, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Τακτικό μέλος: Πράττης Δημήτριος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Στεφάνου Φραγκίσκος του Λουκά, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Μαντάς Κωνσταντίνος του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Κόλλιας Κλήμης του Μιχαήλ, (Α.Δ.Τ. Μ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Φουντά Αικατερίνη του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. Τ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Β β. Αναπληρώτρια: Δρογούτη Λαμπρινή του Χρύσανθου, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Τακτικό μέλος: Τουμάζος Αλέξανδρος του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. Κ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Β β. Αναπληρωτής: Μικέδης Μενέλαος του Παντελή, (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Γ β.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2347 Γραμματείς των επιτροπών ορίζονται: Για τη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Ανατολικού τομέα: Α) Για την επιτροπή Ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων: Φουντούλη Μαριάνθη του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Χημικών με Β β, με αναπληρωτή τον Τόντο Χρήστο του Δημοσθένη, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ. Β) Για την επιτροπή Μηχανολογικών ειδικοτήτων: Τόντο Χρήστο του Δημοσθένη, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ., με αναπλη ρώτρια την Φουντούλη Μαριάνθη του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Χημικών με Β β. Για τη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Νότιου τομέα: Τζίντζιο Φιλήμονα του Αθανασίου, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΔΕ Τεχνικό με Α β, με αναπληρώτρια την Καφίρη Μαριάννα του Αριστείδη, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ. Εργο των παραπάνω επιτροπών θα είναι ο έλεγχος του βαθμού γνώσεως των υποψηφίων για τη χορήγηση από την οικεία υπηρεσία των αδειών άσκησης επαγγέλ ματος, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτήτων περιοχής ευθύνης των Δ/νσεων Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Ανατολικού και Νότιου τομέα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ - Αριθμ. οικ Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών άσκησης επαγ γέλματος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ει δικοτήτων στη Δ/νση Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Κε ντρικού τομέα. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/96) «Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθη νών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/Β/7 8 09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αρ. οικ. 547/ (ΦΕΚ 136/Β/ ) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Ορισμός Αντινομαρχών Προ έδρων Νομαρχιακών Επιτροπών». 4. Την υπ αρ. οικ: 1074/ (ΦΕΚ 100/Β/3 2 10) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 6. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολό γου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού διατάγ ματα και τις διατάξεις κατάταξης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως ισχύουν. 7. Τα άρθρα 94 παρ. 1β και 104 του Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α/1979) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχα νίας και Ενέργειας». 8. Το άρθρο 44 του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». 9. Την υπ αρ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών. 10. Την υπ αρ. Φ.Γ.Θ./οικ. 4901/311/2002 (ΦΕΚ 364/ Β/2002) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934». 11. Την υπ αρ. 219/ απόφαση που αφορά τον ορισμό επιτροπών εξέτασης υποψηφίων για την από κτηση επαγγελματικών αδειών και την υπ αρ. 985/ τροποποιητική της. 12. Το υπ αρ / έγγραφο που αφορά το πρόγραμμα εξετάσεων έτους Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων, για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά επαγ γέλματα, αποφασίζουμε: Ορίζουμε από τον ενιαίο πίνακα επιλογής Προέδρων και μελών, της με αρ. 985/ απόφασης, επιτροπή εξέτασης υποψηφίων για ηλεκτρολογικά και μηχανολο γικά επαγγέλματα οι οποίες θα διενεργήσουν τις αντί στοιχες εξετάσεις την και σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Θεοδωρόπουλος Ηλίας του Σπυρίδωνος, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Μαντζούκας Βασίλειος του Αργυρίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Τσιουμπλέκος Αριστοτέλης του Στέρ γιου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με Β β. Αναπληρώτρια: Μπάκου Ευαγγελία του Σωτηρίου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μη χανικών με Δ β. Τακτικό μέλος: Καρυώτης Παναγιώτης του Κωνστα ντίνου, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Στουραϊτη Μαρία του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Γ β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Δρακάκης Πολυχρόνης του Εμμανουήλ, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Α β. Αναπληρωτής: Βαλμάς Δημήτριος του Ζήνωνος, (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Δρογούτη Λαμπρινή του Χρύσανθου, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Αναπληρωτής: Κυριακόπουλος Σταύρος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Τακτικό μέλος: Μανάλης Δημήτριος του Γεωργίου, (A.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχα νικών με Γ β. Αναπληρωτής: Πράττης Δημήτριος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η Μπαλαντινάκη Αικατερίνη του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Γ β, με αναπληρώτρια την Καψούλη Ελένη του Χαραλάμπους, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Γ β.

6 2348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Εργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι ο έλεγχος του βαθμού γνώσεως των υποψηφίων για τη χορήγηση από την οικεία υπηρεσία των αδειών άσκησης επαγγέλ ματος, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτήτων περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Κεντρικού τομέα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδας της Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ Συγκρότηση μικτού κλιμακίου ελέγχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ Α 21), «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας αρ. απο φάσεων Ν.Σ. 7/35 & 8/36/ (ΦΕΚ 396 Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 10/139/ (ΦΕΚ 2110/Β / & 2166/Β / ) και 10/106/ (ΦΕΚ 2638/Β / ) αποφάσεις του Ν.Σ. 3. Την αριθμ. Οικ.2/ απόφαση Νομάρχη Κο ρινθίας περί «ορισμού Αντινομαρχών» (ΦΕΚ 1/τΥΟΔΔ/ ). 4. Την αριθμ. Οικ. 45/ απόφασή μας «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και άσκηση αυτών με εντολή Νο μάρχη» (ΦΕΚ 11/ Β ). 5. Τον Ν.2801/200 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 6. Τον Ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α / ) και ιδίως το άρθρο Την υπ αριθ. Φ2/55009/4626/00 κοινή υπουργική απόφαση (Οδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων). 8. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ /2010 έγγρα φο της υπηρεσίας μας. 9. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2517/2/10 α/ έγγραφο του Τ.Τ. Αυτ/μων Κορινθίας 10. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/20/49 α/ έγγραφο του Τ.Τ. Κορίνθου 11. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/12/33 δ/ έγγραφο του Α.Τ. Ξυλοκάστρου 12. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/20/278 α/ έγγραφο του Α.Τ. Κιάτου 13. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου /22/10/ έγγραφο του Λιμεναρχείου Κορίνθου 14. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 474/ έγγρα φο της Δ/νσης ΚΤΕΟ Κορινθίας 15. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2698/ έγ γραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής 16. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 12407/2884/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 17. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1315/ έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού 18. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 4063/ έγ γραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών 19. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 12903/ έγ γραφο της Δ/νσης Πληροφορικής 20. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 26890/Δ1.6209/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζεται ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων, κατά υπηρεσία, που μπορούν να συμμετέχουν στα Μ.Κ.Ε.. α. Εκπρόσωποι Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικ/ νιών α1. Δημόπουλος Κων/νος του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ: Χ898210, ειδικότητας: ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ α2. Μιχόπουλος Ηλίας του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Λ917947, ειδικότητας: ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α3. Λατανιώτης Παύλος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: Σ446047, ειδικότητας: ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α4. Σταυρόπουλος Κων/νος του Βασιλείου, με ΑΔΤ: Γ671609, ειδικότητας ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α5. Ελένη Μενελία του Χρήστου, με ΑΔΤ: ΑΒ783087, ειδικότητας ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ β. Εκπρόσωποι της Δ/νσης ΚΤΕΟ Κορινθίας β1. Μιχαλόπουλος Βασίλειος του Αναστασίου, με ΑΔΤ: ΑΑ ειδικότητας: ΠΕ ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ β2. Αδάμ Δημήτριος του Αναστασίου, με ΑΔΤ: Λ911941, ειδικότητας: ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ β3. Κολοτούρος Θεόδωρος του Αθανασίου, με ΑΔΤ: Ρ373385, ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ β4. Μπούρας Ιωάννης του Κων/νου, με ΑΔΤ: Φ282245, ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ γ. Εκπρόσωποι της ΝΑ Κορινθίας γ1. Χαρίτου Σπυριδούλα του Χρήστου, με ΑΔΤ: Ν462662, ειδικότητας Πτυχ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ2. Βασιλειάδης Δημήτριος του Αντωνίου, με ΑΔΤ: ΑΒ784202, ειδικότητας: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής γ3. Γιαννακός Βασίλειος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΗ227988, ειδικότητας: ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού γ4. Μπακόλας Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: Π , ειδικότητας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ5. Θελερίτης Κωνσταντίνος του Αλεξίου, με ΑΔΤ: ΑΑ , ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟΥ, υπάλληλος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμ ματισμού γ6. Ιωάννου Γεώργιος του Νικολάου, με ΑΔΤ: Σ , ειδικότητας: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής γ7. Καραχοντζίτης Ανδρέας του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΗ727251, ειδικότητας: Κτηνίατρος, υπάλληλος της Δ/ νσης Κτηνιατρικής γ8. Ραβάνης Σταμάτης του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Ι , ειδικότητας: Υγειονολόγος Κτηνίατρος, υπάλληλος της Δ/νσης Κτηνιατρικής δ. Εκπρόσωποι Τροχαίας Αυτ/μων δ1. Α/Α Τσίμπρης Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΜ:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2349 δ2. Α/Β Μπράβος Γεώργιος του Ευαγγέλου, με ΑΜ: ε. Εκπρόσωποι Τροχαίας Κορίνθου ε1. Υ/Β Τσίτου Αγλαΐα Μαρία του Χαραλάμπους με ΑΜ: ε2. Ανθ/μος Αλμπανόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου ΑΜ: στ. Εκπρόσωποι Α.Τ. Ξυλοκάστρου στ1. Υ/Α Τσαμαδιάς Χρυσοβαλάντης του Αναστασίου, με ΑΜ: στ2. Ανθ/μος Γκούμας Γεώργιος του Ελευθερίου, με ΑΜ: ζ. Εκπρόσωποι Α.Τ. Κιάτου ζ1. Α/Β Δούρος Γεώργιος του Παναγιώτη, με ΑΜ: ζ2. Υ/Β Κλαδούχος Αντώνιος του Ιωάννη, με ΑΜ: η. Εκπρόσωποι Λιμεναρχείου Κορίνθου η1. Αρχ/στής Λ.Σ. Κεραμιδάς Αναστάσιος του Θεοδώ ρου, με ΑΜ: 3030 η2. Κελ/στής Λ.Σ. Μαγκλάσης Παναγιώτης του Γεωρ γίου με ΑΜ: 4886 θ. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης θ1. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΒ784253, ειδικότητας: Κοινωνικού Επιθ/τή Εργα σίας, υπάλληλος του ΤΚΕ Κορίνθου θ2. Βραχνού Τσελώνη Χριστίνα του με ΑΔΤ:, ειδικό τητας: υπάλληλος του ΤΚΕ Κορίνθου. 2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Με ταφορών & Επικοινωνιών συγκροτείται κάθε φορά το Μ.Κ.Ε. από υπαλλήλους που συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω ονομαστικό πίνακα. Επικεφαλής του εκά στοτε Μ.Κ.Ε. ορίζεται, ένας από τους εκπροσώπους των παρ. α και β. 3. Ο Έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιο χής αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχιακής Αυτό/σης, ακόμη και στους λιμένες, καθ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου ακόμη και τις αργίες. Κόρινθος, 5 Οκτωβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. οικ Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου σταυλι σμού ζώων και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Τον Νόμο 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/94) «Ίδρυση Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης». 2. Τον Νόμο 1579/85 (ΦΕΚ 217/Α/85) άρθρο 15 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήμα τος Υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Τον Νόμο 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α/95) άρθρο 11 «Προ σαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τον Νόμο 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α/08) άρθρο 2 «Ρυθμί σεις θεμάτων κτηνοτροφίας». 5. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343/Β/95) «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτρο φικών εγκαταστάσεων», αποφασίζουμε: Συγκροτούμε Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυ λισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και ορίζουμε ως μέλη τους εξής: 1. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Υγείας της Ν.Α. Σερρών την Τσιλικούδη Ουρανία Α.Δ.Τ. ΑΖ του Αθανα σίου, επόπτη Δημόσιας Υγείας τακτικό μέλος, με ανα πληρωτές τους επόπτες Δημόσιας Υγείας Γρηγοριάδη Γρηγόριο του Νικολάου Α.Δ.Τ. ΑΖ , Στάθη Ιωάννα Χριστίνα του Γεωργίου Α.Δ.Τ. Ρ και Σφετκόπουλο Απόστολο του Χρήστου Α.Δ.Τ. ΑΕ αντίστοιχα στην περιοχή ευθύνης τους. 2. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερρών τον Λέκκα Γεώργιο του Σωτηρίου κτηνίατρο Α.Δ.Τ. ΑΗ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καβατζίκη Δημήτριο του Φωτίου κτηνίατρο Α.Δ.Τ. ΑΒ της ίδιας υπηρεσίας. 3. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Σερρών τον Μερτικά Απόστολο του Μηνά γε ωπόνο Α.Δ.Τ. Χ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καραλή Κωνσταντίνο του Στέργιου Α.Δ.Τ. ΑΕ γεωπόνο της ίδιας υπηρεσίας. 4. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Σερρών τον Νεράντζη Παναγιώτη του Χρήστου γεωλόγο Α.Δ.Τ. ΑΖ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπούμπα Παναγιώτη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. ΑΕ επόπτη Δημόσιας Υγείας. 5. Εκπρόσωπο του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου της περιοχής που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η μονάδα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, τα οποία θα ορισθούν από τα αντίστοιχα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. 6. Εκπρόσωπο της Αγροτικής Συνεταιριστικής Ορ γάνωσης ή (εφόσον αυτή δεν υπάρχει) του Αγροτικού συλλόγου της περιοχής που θα ιδρυθεί και θα λειτουρ γήσει η μονάδα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, που ορίζονται από τα αντίστοιχα συμβούλια τους. 7. Εκπρόσωποι των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη του νομού ως εξής: ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαι οτήτων τον Χαλκίδη Παναγιώτη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. Π αρχιφύλακα του Αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Πεχλιβάνη Γρηγόριο του Αποστόλου Α.Δ.Τ. Λ , αναπληρωτή αρχιφύλακα του ίδιου μουσείου. 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων την Δαδάκη Σταυρούλα του Σιδέρη, Α.Δ.Τ. Σ αρχαιολόγο τα κτικό μέλος με αναπληρωτή τον Καμήλαλη Ιωάννη του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΕ αρχαιοφύλακα Ν. Σερρών. 8. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας τον Σίσκο Βασίλειο του Κωνσταντίνου Α.Δ.Τ. ΑΖ , δασολόγο, τακτικό μέ λος, με αναπληρωτή τον Χουτζούδη Συμεών του Ιωάννη Α.Δ.Τ. ΑΕ δασολόγο της ίδιας Υπηρεσίας. 9. Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρι σμών Ν. Σερρών:

8 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Σερρών το Βλάχο Γεώργιο του Σωτηρίου Α.Δ.Τ. Κ κτηνοτρό φο Ελαιώνα, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Φραγκά κη Χρήστο του Βασιλείου Α.Δ.Τ. Τ , κτηνοτρόφο του Βαλτερού. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Βισαλτί ας τον Ντουντουγιάννη Γεώργιο του Αρχιμήδη Α.Δ.Τ. ΑΖ , κτηνοτρόφο των Θερμών, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Μπασδάρα Ιωάννη του Νικολάου Α.Δ.Τ. ΑΖ , κτηνοτρόφο της Νιγρίτας. 10. Εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερ κίνης τον Κατσέλη Νικόλαο του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΕ δασολόγο, τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Δημάκη Αγγελική του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΖ πε ριβαλλοντολόγο. Ο εκπρόσωπος του φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης συμμετέχει στην επιτροπή όταν η μονάδα που ιδρύεται και λειτουργεί βρίσκεται στο «Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης» που χαρακτηρίσθη κε με την Υπ. Απ /2006 (ΦΕΚ 98/ΤΑΑ ΠΘ/06) και συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στα όρια των παρακάτω Δήμων: Κερκίνης, Πετριτσίου, Ηράκλειας (εξαιρούνται οι οικισμοί Καρπερή, Ψωμοτόπι, Δασοχώρι, Βαλτερό και Κοίμηση), Σιδηροκάστρου (εξαιρούνται οι οικισμοί Βαμβακόφυτο, Καμαρωτό, Χορτερό, και Σιδηρόκαστρο) καθώς και μέσα στα όρια των κοινοτήτων Αγκίστρου και Προμαχώνα. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος σε βαθ μό υπάλληλος ΠΕ (ή AT) κατηγορίας που συμμετέχει στην επιτροπή και εν προκειμένω ο Σίσκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Επό πτης Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Σερρών που συμμετέχει στην επιτροπή και ως μέλος. Έργο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η γνωμοδότηση σε θέματα σταυλισμού ζώων και ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο κτηνοτροφικών επιχει ρήσεων σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Σέρρες, 3 Ιουνίου 2010 Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 103 22 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα