ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 2/65760/0022 Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμ ματέα, τακτικών και αναπληρωματικών, και Εισηγη τή χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. α) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο νομικής κρίσης», β) τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου και άρθρου πέ μπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) «Σύστημα επιλο γής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως το άρθρο πέμπτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας... και άλλες διατάξεις», γ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) «Αύξηση συντάξεων και άλ λες διατάξεις», δ) τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ε) τις διατάξεις του ν.3200/2003, άρθρο 24 παρ. 1 (ΦΕΚ 281/Α/2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», στ) τις διατάξεις του Π.Δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/1988) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα, ζ) τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερ νήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», η) τις διατάξεις του Π.Δ.400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1995) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», θ) την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β/2009) «Αλλαγή τίτλων Υπουρ γείων», ι) την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8614/ απόφαση (ΦΕΚ 474/Β/ ) «Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσι ακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ια) την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/10870/ από φαση (ΦΕΚ 643/Β/ ) «Ορισμός Μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με την οποία ορίσθηκαν ως Μέλη του οι κάτωθι: i) Μιχαήλ Δημητρόπουλος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ασκερίδη, Επίτιμο Πρόεδρο Εφετών Διοικητι κών Δικαστηρίων, ii) Σπυρίδων Σκουτέρης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλος, με αναπληρω τή τον Δημήτριο Παπαδόπουλο Παπαβασιλείου, Επίτιμο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, iii) Ιωάννα Μαρή, Επίτιμη Σύμβουλος Επικρατείας, Μέ λος, με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Παπαδοπούλου, Επίτιμη Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, iν) Σπύρος Παπασπύρος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Μέλος, με αναπληρωτή τον

2 2344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κωνσταντίνο Παπαντωνϊου, Αντιπρόεδρο της Εκτελε στικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ν) Σωτηρία Μητσώνη, μέλος της Εκτελεστικής Επι τροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Μέλος, με αναπληρωτή τον Βα σίλειο Πολυμερόπουλο, Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., vi) Παρασκευή Κέστη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Γραμματέας με αναπληρώτρια την Ελένη Ρούφου, Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιβ) την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/1999) «Μεταβίβαση εξου σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 1943/1991». ιγ) την αριθ. 2/55491/0022/ (ΦΕΚ 304/τ.ΥΟΔΔ/ ) προηγούμενη απόφαση με θέμα «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα, τακτι κών και αναπληρωματικών, και Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». 2. Το γεγονός ότι το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Συμ βουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), όπως περι γράφεται στο άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, «είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,...», καθιστά απαραίτητη τη λειτουργία του τόσο με την τακτική όσο και με την αναπληρωματική του σύνθεση, δηλαδή ο αριθμός των συνεδριάσεων να ανέρχεται σε οκτώ (8) συνεδριάσεις το μήνα. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα χιλιά δων ευρώ ( ) για το έτος 2010 και δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ) για κάθε ένα από τα επόμενα έτη και έως τη σύσταση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 515 Φ , αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε αποζημίωση, κατά μήνα, για τον Πρό εδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα, τους αναπληρωτές αυτών, και τον Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ειδικού Υπηρε σιακού Συμβουλίου, ως εξής: Πρόεδρος, τακτικός ή αναπληρωματικός: 400 Μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά: 300 Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου: 300 Γραμματέας, τακτικός ή αναπληρωματικός: Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης εις ακέραιον, πρέπει: i) ο Πρόεδρος (τακτικός και αναπληρωματικός), τα Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), ο Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γραμματέας (τακτικός και ανα πληρωματικός) να συμμετέχει, έκαστος, σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. ii) Οι συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδρι άσεις ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προ ϋποθέσεις της περ. (ii), η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. 3. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από 13ης Μαΐου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ορισμού Μελών του Ειδικού Υπη ρεσιακού Συμβουλίου. 4. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ αριθμ. 2/55491/0022/ (ΦΕΚ 304/Τ.ΥΟΔΔ/ ) προη γούμενη απόφαση με θέμα «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα, τακτικών και αναπλη ρωματικών, και Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2010 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημ. Διοίκησης και Δημοσιονομικής Ηλ. Διακυβέρνησης Πολιτικής του Υπ. Εσωτερικών, του Υπ. Οικονομικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Αριθμ Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μου σείου Τεχνολογίας». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β. Του Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8 2 85) «Ανάπτυξη της Επι στημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροπο ποιήθηκε από το Ν. 2919/2001 «Σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/ ) γ. Του Ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνο λογίας και άλλες διατάξεις», καθώς και του Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ Α 21/ ) βάσει του οποίου παρατείνεται η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του Ν. 3653/2008 ( , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009 ΦΕΚ 8 Α ) έως δ. Του άρθρου 4 του Π.Δ. της 12ης Οκτωβρίου 2001 «Έγκριση Σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Β 1411/ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 265). 2. Το Π.Δ. 248/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί ας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 116), όπως τροπο ποιήθηκε με τα ΠΔ 179/92 (ΦΕΚ Α 81), ΠΔ 147/94 (ΦΕΚ Α 99) και ΠΔ 128/97 (ΦΕΚ Α 115).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/ ) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού». 4. Το Π.Δ. 185/2009, (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών και Γενικής Γραμ ματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμμα τείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 6. Το ΠΔ 189/2009, (ΦΕΚ 221/Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» άρ θρο 8 παρ. α «Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού και συγκροτού νται σε Γενικές Γραμματείες,. α) από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουρ γείου Ανάπτυξης καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονται από αυτήν. 7. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ γών». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α / ) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009». 9. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με αρ. 1903/ , με το οποίο προτεί νονται 4 μέλη από τον επιστημονικό χώρο. 10. Την με αρ. 64/10/ επιστολή του Σωματεί ου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», στην οποία διατυπώνεται ότι «Το Σωματείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Ν. 3513/2006 (άρθρο 8) και ειδικότερα την υποχρέωση της συμμετοχής του στον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Ιδρύματος με χρηματικό ποσό που να καλύπτει το ένα δέκατο των δαπανών του». 11. Το έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με αρ. Δ / Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Διορίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολο γίας, ως εξής: 1. Ιωάννης Σειραδάκης του Μιχαήλ, Α.Δ.Τ. ΑΖ642702, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, (εδ. β περ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 2. Αθανάσιος Τσαυτάρης του Σωτηρίου, Α.Δ.Τ. ΑΒ696207, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ/ΕΚΕ ΤΑ, (ως άνω). 3. Θόδωρος Καρτσιώτης του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΕ186323, Πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», (ως άνω). 4. Μιχάλης Καλφίδης του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΒ717502, Επι χειρηματίας, μέλος Δ.Σ. ΧΑΝΘ, (ως άνω). 5. Ψύλλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Α.Δ.Τ. ΑΒ703157, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ, μέλος του Σωματείου «Φίλοι Τεχνικού Μουσείου Θεσσα λονίκης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», (ως άνω). 6. Ζαχαρίας Σκούρας του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. Π094668, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, (εδ. β περ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 7. Στέλιος Ανδρέου του Στυλιανού, Α.Δ.Τ. ΑΕ180651, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ, (ως άνω). 8. Ελπίδα Κολοκυθά του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΗ150329, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, (ως άνω). 9. Νίκη Μάνου Ανδρεάδου του Εμμανουήλ, Α.Δ.Τ. ΑΒ162638, Λέκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, (ως άνω). 10. Ιωάννης Μυλόπουλος του Αντρέα, Α.Δ.Τ. ΑΒ163318, Καθηγητής Πρύτανης ΑΠΘ, ως εκπρόσωπος της Υπουρ γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (εδ. β περ. γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 11. Θόδωρος Παπαδόπουλος του Κοσμά, Α.Δ.Τ. ΑΖ191577, Δήμαρχος Θέρμης, ως εκπρόσωπος του Δή μου Θέρμης (εδ. β περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). ΙΙ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριε τής. III. H υπ αριθμ / απόφαση καταργεί ται. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την ΔΥ1α/Γ.Π / απόφαση του Υπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), διο ρίζεται, από , ο Όθωνας Χαραλαμπάκης του Μιχαήλ, Δημοσιογράφος, Πτυχιούχος ΜΜΕ Παντείου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αποδοχές του ανωτέρω καθορίζονται στο βασικό μι σθό του 7ου Μισθολογικού Κλιμακίου της Π.Ε. κατηγορί ας του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με την 2/8098/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 8652/ ).

4 2346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με τη ΔΥ16/ΓΠ οικ 57459/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/ΓΠοικ / (ΦΕΚ 163 ΥΟΔΔ) απόφαση και διορίζε ται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, τακτικό μέλος του Νοσοκομείου ο Θεόδωρος Ρούπας του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΖ , πτυχιού χος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής Διοικητής, σε αντικατάσταση του Νικολάου Απέργη του Εμμανουήλ, ο οποίος δεν δι ατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίσθηκε. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμ βουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (5) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. οικ Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών άσκησης επαγγέλ ματος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτή των στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Ανατολι κού και Νότιου τομέα. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/96) «Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθη νών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/Β/7 8 09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αρ. οικ: 547/ (ΦΕΚ 136/Β/ ) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Ορισμός Αντινομαρχών Προ έδρων Νομαρχιακών Επιτροπών». 4. Την υπ αρ. οικ. 1074/ (ΦΕΚ 100/Β/3 2 10) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπο γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια τάξεις». 6. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολό γου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού διατάγ ματα και τις διατάξεις κατάταξης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως ισχύουν. 7. Τα άρθρα 94 παρ. 1β. και 104 του Π.Δ.238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχα νίας και Ενέργειας». 8. Το άρθρο 44 του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». 9. Την υπ αρ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας για τη χορήγηση επαγγελματικών αδει ών. 10. Την υπ αρ. Φ.Γ.Θ./οικ. 4901/311/2002 (ΦΕΚ 364/ Β/2002) υπουργική απόφαση «Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934». 11. Την υπ αρ. 219/ απόφαση που αφορά τον ορισμό επιτροπών εξέτασης υποψηφίων για την από κτηση επαγγελματικών αδειών και την υπ αρ. 985/ τροποποιητική της. 12. Το υπ αρ / έγγραφο που αφορά το πρόγραμμα εξετάσεων έτους Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων, για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά επαγ γέλματα, αποφασίζουμε: Ορίζουμε από τον ενιαίο πίνακα επιλογής Προέδρων και μελών, της με αρ. 985/ απόφασης, επιτροπές εξετάσεων υποψηφίων για ηλεκτρολογικά και μηχα νολογικά επαγγέλματα οι οποίες θα διενεργήσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις την και σύμ φωνα με το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Κονιδάρης Ανδρέας του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Mπιρμπίλης Βασίλειος του Θεοχάρη, (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Καραγιάννης Σπυρίδων του Κωνστα ντίνου, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Φραγκόπουλος Αντώνιος του Παύλου, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Τακτικό μέλος: Πράττης Δημήτριος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Στεφάνου Φραγκίσκος του Λουκά, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Μαντάς Κωνσταντίνος του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Κόλλιας Κλήμης του Μιχαήλ, (Α.Δ.Τ. Μ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Φουντά Αικατερίνη του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. Τ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Β β. Αναπληρώτρια: Δρογούτη Λαμπρινή του Χρύσανθου, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Τακτικό μέλος: Τουμάζος Αλέξανδρος του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. Κ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Β β. Αναπληρωτής: Μικέδης Μενέλαος του Παντελή, (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Γ β.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2347 Γραμματείς των επιτροπών ορίζονται: Για τη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Ανατολικού τομέα: Α) Για την επιτροπή Ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων: Φουντούλη Μαριάνθη του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Χημικών με Β β, με αναπληρωτή τον Τόντο Χρήστο του Δημοσθένη, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ. Β) Για την επιτροπή Μηχανολογικών ειδικοτήτων: Τόντο Χρήστο του Δημοσθένη, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ., με αναπλη ρώτρια την Φουντούλη Μαριάνθη του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Χημικών με Β β. Για τη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Νότιου τομέα: Τζίντζιο Φιλήμονα του Αθανασίου, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΔΕ Τεχνικό με Α β, με αναπληρώτρια την Καφίρη Μαριάννα του Αριστείδη, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ. Εργο των παραπάνω επιτροπών θα είναι ο έλεγχος του βαθμού γνώσεως των υποψηφίων για τη χορήγηση από την οικεία υπηρεσία των αδειών άσκησης επαγγέλ ματος, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτήτων περιοχής ευθύνης των Δ/νσεων Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Ανατολικού και Νότιου τομέα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ - Αριθμ. οικ Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών άσκησης επαγ γέλματος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ει δικοτήτων στη Δ/νση Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Κε ντρικού τομέα. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/96) «Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθη νών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/Β/7 8 09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αρ. οικ. 547/ (ΦΕΚ 136/Β/ ) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Ορισμός Αντινομαρχών Προ έδρων Νομαρχιακών Επιτροπών». 4. Την υπ αρ. οικ: 1074/ (ΦΕΚ 100/Β/3 2 10) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 6. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολό γου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού διατάγ ματα και τις διατάξεις κατάταξης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως ισχύουν. 7. Τα άρθρα 94 παρ. 1β και 104 του Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α/1979) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχα νίας και Ενέργειας». 8. Το άρθρο 44 του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». 9. Την υπ αρ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών. 10. Την υπ αρ. Φ.Γ.Θ./οικ. 4901/311/2002 (ΦΕΚ 364/ Β/2002) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934». 11. Την υπ αρ. 219/ απόφαση που αφορά τον ορισμό επιτροπών εξέτασης υποψηφίων για την από κτηση επαγγελματικών αδειών και την υπ αρ. 985/ τροποποιητική της. 12. Το υπ αρ / έγγραφο που αφορά το πρόγραμμα εξετάσεων έτους Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων, για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά επαγ γέλματα, αποφασίζουμε: Ορίζουμε από τον ενιαίο πίνακα επιλογής Προέδρων και μελών, της με αρ. 985/ απόφασης, επιτροπή εξέτασης υποψηφίων για ηλεκτρολογικά και μηχανολο γικά επαγγέλματα οι οποίες θα διενεργήσουν τις αντί στοιχες εξετάσεις την και σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Θεοδωρόπουλος Ηλίας του Σπυρίδωνος, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Μαντζούκας Βασίλειος του Αργυρίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Τσιουμπλέκος Αριστοτέλης του Στέρ γιου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με Β β. Αναπληρώτρια: Μπάκου Ευαγγελία του Σωτηρίου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μη χανικών με Δ β. Τακτικό μέλος: Καρυώτης Παναγιώτης του Κωνστα ντίνου, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Στουραϊτη Μαρία του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Γ β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Δρακάκης Πολυχρόνης του Εμμανουήλ, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Α β. Αναπληρωτής: Βαλμάς Δημήτριος του Ζήνωνος, (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Δρογούτη Λαμπρινή του Χρύσανθου, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Αναπληρωτής: Κυριακόπουλος Σταύρος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Τακτικό μέλος: Μανάλης Δημήτριος του Γεωργίου, (A.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχα νικών με Γ β. Αναπληρωτής: Πράττης Δημήτριος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η Μπαλαντινάκη Αικατερίνη του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Γ β, με αναπληρώτρια την Καψούλη Ελένη του Χαραλάμπους, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Γ β.

6 2348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Εργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι ο έλεγχος του βαθμού γνώσεως των υποψηφίων για τη χορήγηση από την οικεία υπηρεσία των αδειών άσκησης επαγγέλ ματος, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτήτων περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Κεντρικού τομέα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδας της Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ Συγκρότηση μικτού κλιμακίου ελέγχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ Α 21), «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας αρ. απο φάσεων Ν.Σ. 7/35 & 8/36/ (ΦΕΚ 396 Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 10/139/ (ΦΕΚ 2110/Β / & 2166/Β / ) και 10/106/ (ΦΕΚ 2638/Β / ) αποφάσεις του Ν.Σ. 3. Την αριθμ. Οικ.2/ απόφαση Νομάρχη Κο ρινθίας περί «ορισμού Αντινομαρχών» (ΦΕΚ 1/τΥΟΔΔ/ ). 4. Την αριθμ. Οικ. 45/ απόφασή μας «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και άσκηση αυτών με εντολή Νο μάρχη» (ΦΕΚ 11/ Β ). 5. Τον Ν.2801/200 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 6. Τον Ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α / ) και ιδίως το άρθρο Την υπ αριθ. Φ2/55009/4626/00 κοινή υπουργική απόφαση (Οδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων). 8. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ /2010 έγγρα φο της υπηρεσίας μας. 9. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2517/2/10 α/ έγγραφο του Τ.Τ. Αυτ/μων Κορινθίας 10. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/20/49 α/ έγγραφο του Τ.Τ. Κορίνθου 11. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/12/33 δ/ έγγραφο του Α.Τ. Ξυλοκάστρου 12. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/20/278 α/ έγγραφο του Α.Τ. Κιάτου 13. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου /22/10/ έγγραφο του Λιμεναρχείου Κορίνθου 14. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 474/ έγγρα φο της Δ/νσης ΚΤΕΟ Κορινθίας 15. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2698/ έγ γραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής 16. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 12407/2884/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 17. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1315/ έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού 18. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 4063/ έγ γραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών 19. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 12903/ έγ γραφο της Δ/νσης Πληροφορικής 20. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 26890/Δ1.6209/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζεται ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων, κατά υπηρεσία, που μπορούν να συμμετέχουν στα Μ.Κ.Ε.. α. Εκπρόσωποι Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικ/ νιών α1. Δημόπουλος Κων/νος του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ: Χ898210, ειδικότητας: ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ α2. Μιχόπουλος Ηλίας του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Λ917947, ειδικότητας: ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α3. Λατανιώτης Παύλος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: Σ446047, ειδικότητας: ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α4. Σταυρόπουλος Κων/νος του Βασιλείου, με ΑΔΤ: Γ671609, ειδικότητας ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α5. Ελένη Μενελία του Χρήστου, με ΑΔΤ: ΑΒ783087, ειδικότητας ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ β. Εκπρόσωποι της Δ/νσης ΚΤΕΟ Κορινθίας β1. Μιχαλόπουλος Βασίλειος του Αναστασίου, με ΑΔΤ: ΑΑ ειδικότητας: ΠΕ ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ β2. Αδάμ Δημήτριος του Αναστασίου, με ΑΔΤ: Λ911941, ειδικότητας: ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ β3. Κολοτούρος Θεόδωρος του Αθανασίου, με ΑΔΤ: Ρ373385, ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ β4. Μπούρας Ιωάννης του Κων/νου, με ΑΔΤ: Φ282245, ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ γ. Εκπρόσωποι της ΝΑ Κορινθίας γ1. Χαρίτου Σπυριδούλα του Χρήστου, με ΑΔΤ: Ν462662, ειδικότητας Πτυχ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ2. Βασιλειάδης Δημήτριος του Αντωνίου, με ΑΔΤ: ΑΒ784202, ειδικότητας: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής γ3. Γιαννακός Βασίλειος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΗ227988, ειδικότητας: ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού γ4. Μπακόλας Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: Π , ειδικότητας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ5. Θελερίτης Κωνσταντίνος του Αλεξίου, με ΑΔΤ: ΑΑ , ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟΥ, υπάλληλος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμ ματισμού γ6. Ιωάννου Γεώργιος του Νικολάου, με ΑΔΤ: Σ , ειδικότητας: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής γ7. Καραχοντζίτης Ανδρέας του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΗ727251, ειδικότητας: Κτηνίατρος, υπάλληλος της Δ/ νσης Κτηνιατρικής γ8. Ραβάνης Σταμάτης του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Ι , ειδικότητας: Υγειονολόγος Κτηνίατρος, υπάλληλος της Δ/νσης Κτηνιατρικής δ. Εκπρόσωποι Τροχαίας Αυτ/μων δ1. Α/Α Τσίμπρης Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΜ:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2349 δ2. Α/Β Μπράβος Γεώργιος του Ευαγγέλου, με ΑΜ: ε. Εκπρόσωποι Τροχαίας Κορίνθου ε1. Υ/Β Τσίτου Αγλαΐα Μαρία του Χαραλάμπους με ΑΜ: ε2. Ανθ/μος Αλμπανόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου ΑΜ: στ. Εκπρόσωποι Α.Τ. Ξυλοκάστρου στ1. Υ/Α Τσαμαδιάς Χρυσοβαλάντης του Αναστασίου, με ΑΜ: στ2. Ανθ/μος Γκούμας Γεώργιος του Ελευθερίου, με ΑΜ: ζ. Εκπρόσωποι Α.Τ. Κιάτου ζ1. Α/Β Δούρος Γεώργιος του Παναγιώτη, με ΑΜ: ζ2. Υ/Β Κλαδούχος Αντώνιος του Ιωάννη, με ΑΜ: η. Εκπρόσωποι Λιμεναρχείου Κορίνθου η1. Αρχ/στής Λ.Σ. Κεραμιδάς Αναστάσιος του Θεοδώ ρου, με ΑΜ: 3030 η2. Κελ/στής Λ.Σ. Μαγκλάσης Παναγιώτης του Γεωρ γίου με ΑΜ: 4886 θ. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης θ1. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΒ784253, ειδικότητας: Κοινωνικού Επιθ/τή Εργα σίας, υπάλληλος του ΤΚΕ Κορίνθου θ2. Βραχνού Τσελώνη Χριστίνα του με ΑΔΤ:, ειδικό τητας: υπάλληλος του ΤΚΕ Κορίνθου. 2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Με ταφορών & Επικοινωνιών συγκροτείται κάθε φορά το Μ.Κ.Ε. από υπαλλήλους που συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω ονομαστικό πίνακα. Επικεφαλής του εκά στοτε Μ.Κ.Ε. ορίζεται, ένας από τους εκπροσώπους των παρ. α και β. 3. Ο Έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιο χής αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχιακής Αυτό/σης, ακόμη και στους λιμένες, καθ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου ακόμη και τις αργίες. Κόρινθος, 5 Οκτωβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. οικ Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου σταυλι σμού ζώων και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Τον Νόμο 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/94) «Ίδρυση Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης». 2. Τον Νόμο 1579/85 (ΦΕΚ 217/Α/85) άρθρο 15 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήμα τος Υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Τον Νόμο 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α/95) άρθρο 11 «Προ σαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τον Νόμο 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α/08) άρθρο 2 «Ρυθμί σεις θεμάτων κτηνοτροφίας». 5. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343/Β/95) «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτρο φικών εγκαταστάσεων», αποφασίζουμε: Συγκροτούμε Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυ λισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και ορίζουμε ως μέλη τους εξής: 1. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Υγείας της Ν.Α. Σερρών την Τσιλικούδη Ουρανία Α.Δ.Τ. ΑΖ του Αθανα σίου, επόπτη Δημόσιας Υγείας τακτικό μέλος, με ανα πληρωτές τους επόπτες Δημόσιας Υγείας Γρηγοριάδη Γρηγόριο του Νικολάου Α.Δ.Τ. ΑΖ , Στάθη Ιωάννα Χριστίνα του Γεωργίου Α.Δ.Τ. Ρ και Σφετκόπουλο Απόστολο του Χρήστου Α.Δ.Τ. ΑΕ αντίστοιχα στην περιοχή ευθύνης τους. 2. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερρών τον Λέκκα Γεώργιο του Σωτηρίου κτηνίατρο Α.Δ.Τ. ΑΗ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καβατζίκη Δημήτριο του Φωτίου κτηνίατρο Α.Δ.Τ. ΑΒ της ίδιας υπηρεσίας. 3. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Σερρών τον Μερτικά Απόστολο του Μηνά γε ωπόνο Α.Δ.Τ. Χ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καραλή Κωνσταντίνο του Στέργιου Α.Δ.Τ. ΑΕ γεωπόνο της ίδιας υπηρεσίας. 4. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Σερρών τον Νεράντζη Παναγιώτη του Χρήστου γεωλόγο Α.Δ.Τ. ΑΖ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπούμπα Παναγιώτη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. ΑΕ επόπτη Δημόσιας Υγείας. 5. Εκπρόσωπο του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου της περιοχής που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η μονάδα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, τα οποία θα ορισθούν από τα αντίστοιχα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. 6. Εκπρόσωπο της Αγροτικής Συνεταιριστικής Ορ γάνωσης ή (εφόσον αυτή δεν υπάρχει) του Αγροτικού συλλόγου της περιοχής που θα ιδρυθεί και θα λειτουρ γήσει η μονάδα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, που ορίζονται από τα αντίστοιχα συμβούλια τους. 7. Εκπρόσωποι των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη του νομού ως εξής: ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαι οτήτων τον Χαλκίδη Παναγιώτη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. Π αρχιφύλακα του Αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Πεχλιβάνη Γρηγόριο του Αποστόλου Α.Δ.Τ. Λ , αναπληρωτή αρχιφύλακα του ίδιου μουσείου. 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων την Δαδάκη Σταυρούλα του Σιδέρη, Α.Δ.Τ. Σ αρχαιολόγο τα κτικό μέλος με αναπληρωτή τον Καμήλαλη Ιωάννη του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΕ αρχαιοφύλακα Ν. Σερρών. 8. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας τον Σίσκο Βασίλειο του Κωνσταντίνου Α.Δ.Τ. ΑΖ , δασολόγο, τακτικό μέ λος, με αναπληρωτή τον Χουτζούδη Συμεών του Ιωάννη Α.Δ.Τ. ΑΕ δασολόγο της ίδιας Υπηρεσίας. 9. Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρι σμών Ν. Σερρών:

8 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Σερρών το Βλάχο Γεώργιο του Σωτηρίου Α.Δ.Τ. Κ κτηνοτρό φο Ελαιώνα, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Φραγκά κη Χρήστο του Βασιλείου Α.Δ.Τ. Τ , κτηνοτρόφο του Βαλτερού. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Βισαλτί ας τον Ντουντουγιάννη Γεώργιο του Αρχιμήδη Α.Δ.Τ. ΑΖ , κτηνοτρόφο των Θερμών, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Μπασδάρα Ιωάννη του Νικολάου Α.Δ.Τ. ΑΖ , κτηνοτρόφο της Νιγρίτας. 10. Εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερ κίνης τον Κατσέλη Νικόλαο του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΕ δασολόγο, τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Δημάκη Αγγελική του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΖ πε ριβαλλοντολόγο. Ο εκπρόσωπος του φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης συμμετέχει στην επιτροπή όταν η μονάδα που ιδρύεται και λειτουργεί βρίσκεται στο «Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης» που χαρακτηρίσθη κε με την Υπ. Απ /2006 (ΦΕΚ 98/ΤΑΑ ΠΘ/06) και συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στα όρια των παρακάτω Δήμων: Κερκίνης, Πετριτσίου, Ηράκλειας (εξαιρούνται οι οικισμοί Καρπερή, Ψωμοτόπι, Δασοχώρι, Βαλτερό και Κοίμηση), Σιδηροκάστρου (εξαιρούνται οι οικισμοί Βαμβακόφυτο, Καμαρωτό, Χορτερό, και Σιδηρόκαστρο) καθώς και μέσα στα όρια των κοινοτήτων Αγκίστρου και Προμαχώνα. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος σε βαθ μό υπάλληλος ΠΕ (ή AT) κατηγορίας που συμμετέχει στην επιτροπή και εν προκειμένω ο Σίσκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Επό πτης Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Σερρών που συμμετέχει στην επιτροπή και ως μέλος. Έργο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η γνωμοδότηση σε θέματα σταυλισμού ζώων και ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο κτηνοτροφικών επιχει ρήσεων σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Σέρρες, 3 Ιουνίου 2010 Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 216ΥΟΔΔ/30-4-2012 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1067305ΕΞ2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΞΘΩ-Ε3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΞΘΩ-Ε3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Διοίκησης Αθήνα, 27.08.2013 Τμήμα Προσωπικού Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2867 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 610 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΦΕΚ : ΥΟΔΔ 404/23-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5708/11.1.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών για τη διετία 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών για τη διετία 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ &ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19 Ιουνίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.01.27 09:39:34 EET Reason: Location: Athens : 6 24653 7- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες Τηλέφωνα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καλλίρης Πελοπίδας T.K. Τηλ.: 2741360601-602 Δ/νση Αναπτυξης : 2741073800 grafeioantiperif@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436Φ-ΛΞ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β436Φ-ΛΞ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aθήνα, 12-10-2012 Αρ.Πρωτ. Φ2-1669 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζαχ. Ρωμαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχετ.: 62202, 65401, 62849, 63881, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 62684, 63944, 65626,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΣΧ-Ε91. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012 Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/4/18229 Σχετ.: 18114

ΑΔΑ: Β4ΓΣΧ-Ε91. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012 Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/4/18229 Σχετ.: 18114 ΑΔΑ: Β4ΓΣΧ-Ε91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ KAI ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα