ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 2/65760/0022 Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμ ματέα, τακτικών και αναπληρωματικών, και Εισηγη τή χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. α) τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο νομικής κρίσης», β) τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου και άρθρου πέ μπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) «Σύστημα επιλο γής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως το άρθρο πέμπτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας... και άλλες διατάξεις», γ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993) «Αύξηση συντάξεων και άλ λες διατάξεις», δ) τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ε) τις διατάξεις του ν.3200/2003, άρθρο 24 παρ. 1 (ΦΕΚ 281/Α/2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», στ) τις διατάξεις του Π.Δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/1988) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα, ζ) τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερ νήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», η) τις διατάξεις του Π.Δ.400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1995) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», θ) την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β/2009) «Αλλαγή τίτλων Υπουρ γείων», ι) την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8614/ απόφαση (ΦΕΚ 474/Β/ ) «Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσι ακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ια) την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/10870/ από φαση (ΦΕΚ 643/Β/ ) «Ορισμός Μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με την οποία ορίσθηκαν ως Μέλη του οι κάτωθι: i) Μιχαήλ Δημητρόπουλος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ασκερίδη, Επίτιμο Πρόεδρο Εφετών Διοικητι κών Δικαστηρίων, ii) Σπυρίδων Σκουτέρης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλος, με αναπληρω τή τον Δημήτριο Παπαδόπουλο Παπαβασιλείου, Επίτιμο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, iii) Ιωάννα Μαρή, Επίτιμη Σύμβουλος Επικρατείας, Μέ λος, με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Παπαδοπούλου, Επίτιμη Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, iν) Σπύρος Παπασπύρος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Μέλος, με αναπληρωτή τον

2 2344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κωνσταντίνο Παπαντωνϊου, Αντιπρόεδρο της Εκτελε στικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ν) Σωτηρία Μητσώνη, μέλος της Εκτελεστικής Επι τροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Μέλος, με αναπληρωτή τον Βα σίλειο Πολυμερόπουλο, Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., vi) Παρασκευή Κέστη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Γραμματέας με αναπληρώτρια την Ελένη Ρούφου, Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιβ) την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/1999) «Μεταβίβαση εξου σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 1943/1991». ιγ) την αριθ. 2/55491/0022/ (ΦΕΚ 304/τ.ΥΟΔΔ/ ) προηγούμενη απόφαση με θέμα «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα, τακτι κών και αναπληρωματικών, και Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». 2. Το γεγονός ότι το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Συμ βουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), όπως περι γράφεται στο άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, «είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,...», καθιστά απαραίτητη τη λειτουργία του τόσο με την τακτική όσο και με την αναπληρωματική του σύνθεση, δηλαδή ο αριθμός των συνεδριάσεων να ανέρχεται σε οκτώ (8) συνεδριάσεις το μήνα. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα χιλιά δων ευρώ ( ) για το έτος 2010 και δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ) για κάθε ένα από τα επόμενα έτη και έως τη σύσταση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 515 Φ , αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε αποζημίωση, κατά μήνα, για τον Πρό εδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα, τους αναπληρωτές αυτών, και τον Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ειδικού Υπηρε σιακού Συμβουλίου, ως εξής: Πρόεδρος, τακτικός ή αναπληρωματικός: 400 Μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά: 300 Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου: 300 Γραμματέας, τακτικός ή αναπληρωματικός: Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης εις ακέραιον, πρέπει: i) ο Πρόεδρος (τακτικός και αναπληρωματικός), τα Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), ο Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γραμματέας (τακτικός και ανα πληρωματικός) να συμμετέχει, έκαστος, σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. ii) Οι συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδρι άσεις ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προ ϋποθέσεις της περ. (ii), η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. 3. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από 13ης Μαΐου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ορισμού Μελών του Ειδικού Υπη ρεσιακού Συμβουλίου. 4. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ αριθμ. 2/55491/0022/ (ΦΕΚ 304/Τ.ΥΟΔΔ/ ) προη γούμενη απόφαση με θέμα «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα, τακτικών και αναπλη ρωματικών, και Εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2010 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημ. Διοίκησης και Δημοσιονομικής Ηλ. Διακυβέρνησης Πολιτικής του Υπ. Εσωτερικών, του Υπ. Οικονομικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Αριθμ Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μου σείου Τεχνολογίας». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). β. Του Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8 2 85) «Ανάπτυξη της Επι στημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροπο ποιήθηκε από το Ν. 2919/2001 «Σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/ ) γ. Του Ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνο λογίας και άλλες διατάξεις», καθώς και του Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ Α 21/ ) βάσει του οποίου παρατείνεται η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του Ν. 3653/2008 ( , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009 ΦΕΚ 8 Α ) έως δ. Του άρθρου 4 του Π.Δ. της 12ης Οκτωβρίου 2001 «Έγκριση Σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Β 1411/ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 265). 2. Το Π.Δ. 248/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί ας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 116), όπως τροπο ποιήθηκε με τα ΠΔ 179/92 (ΦΕΚ Α 81), ΠΔ 147/94 (ΦΕΚ Α 99) και ΠΔ 128/97 (ΦΕΚ Α 115).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/ ) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού». 4. Το Π.Δ. 185/2009, (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών και Γενικής Γραμ ματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμμα τείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 6. Το ΠΔ 189/2009, (ΦΕΚ 221/Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» άρ θρο 8 παρ. α «Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού και συγκροτού νται σε Γενικές Γραμματείες,. α) από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουρ γείου Ανάπτυξης καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονται από αυτήν. 7. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ γών». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α / ) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009». 9. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με αρ. 1903/ , με το οποίο προτεί νονται 4 μέλη από τον επιστημονικό χώρο. 10. Την με αρ. 64/10/ επιστολή του Σωματεί ου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», στην οποία διατυπώνεται ότι «Το Σωματείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Ν. 3513/2006 (άρθρο 8) και ειδικότερα την υποχρέωση της συμμετοχής του στον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Ιδρύματος με χρηματικό ποσό που να καλύπτει το ένα δέκατο των δαπανών του». 11. Το έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με αρ. Δ / Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Διορίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολο γίας, ως εξής: 1. Ιωάννης Σειραδάκης του Μιχαήλ, Α.Δ.Τ. ΑΖ642702, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, (εδ. β περ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 2. Αθανάσιος Τσαυτάρης του Σωτηρίου, Α.Δ.Τ. ΑΒ696207, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ/ΕΚΕ ΤΑ, (ως άνω). 3. Θόδωρος Καρτσιώτης του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΕ186323, Πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», (ως άνω). 4. Μιχάλης Καλφίδης του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΒ717502, Επι χειρηματίας, μέλος Δ.Σ. ΧΑΝΘ, (ως άνω). 5. Ψύλλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Α.Δ.Τ. ΑΒ703157, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ, μέλος του Σωματείου «Φίλοι Τεχνικού Μουσείου Θεσσα λονίκης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», (ως άνω). 6. Ζαχαρίας Σκούρας του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. Π094668, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, (εδ. β περ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 7. Στέλιος Ανδρέου του Στυλιανού, Α.Δ.Τ. ΑΕ180651, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ, (ως άνω). 8. Ελπίδα Κολοκυθά του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΗ150329, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, (ως άνω). 9. Νίκη Μάνου Ανδρεάδου του Εμμανουήλ, Α.Δ.Τ. ΑΒ162638, Λέκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, (ως άνω). 10. Ιωάννης Μυλόπουλος του Αντρέα, Α.Δ.Τ. ΑΒ163318, Καθηγητής Πρύτανης ΑΠΘ, ως εκπρόσωπος της Υπουρ γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (εδ. β περ. γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). 11. Θόδωρος Παπαδόπουλος του Κοσμά, Α.Δ.Τ. ΑΖ191577, Δήμαρχος Θέρμης, ως εκπρόσωπος του Δή μου Θέρμης (εδ. β περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3513/2006). ΙΙ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριε τής. III. H υπ αριθμ / απόφαση καταργεί ται. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την ΔΥ1α/Γ.Π / απόφαση του Υπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), διο ρίζεται, από , ο Όθωνας Χαραλαμπάκης του Μιχαήλ, Δημοσιογράφος, Πτυχιούχος ΜΜΕ Παντείου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αποδοχές του ανωτέρω καθορίζονται στο βασικό μι σθό του 7ου Μισθολογικού Κλιμακίου της Π.Ε. κατηγορί ας του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με την 2/8098/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 8652/ ).

4 2346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με τη ΔΥ16/ΓΠ οικ 57459/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) τροποποιείται η ΔΥ1δ/ΓΠοικ / (ΦΕΚ 163 ΥΟΔΔ) απόφαση και διορίζε ται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», αρμοδιότητας της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, τακτικό μέλος του Νοσοκομείου ο Θεόδωρος Ρούπας του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΖ , πτυχιού χος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής Διοικητής, σε αντικατάσταση του Νικολάου Απέργη του Εμμανουήλ, ο οποίος δεν δι ατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίσθηκε. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμ βουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/0022/ (ΦΕΚ 1576 Β ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (5) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. οικ Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών άσκησης επαγγέλ ματος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτή των στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Ανατολι κού και Νότιου τομέα. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/96) «Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθη νών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/Β/7 8 09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αρ. οικ: 547/ (ΦΕΚ 136/Β/ ) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Ορισμός Αντινομαρχών Προ έδρων Νομαρχιακών Επιτροπών». 4. Την υπ αρ. οικ. 1074/ (ΦΕΚ 100/Β/3 2 10) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπο γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια τάξεις». 6. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολό γου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού διατάγ ματα και τις διατάξεις κατάταξης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως ισχύουν. 7. Τα άρθρα 94 παρ. 1β. και 104 του Π.Δ.238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχα νίας και Ενέργειας». 8. Το άρθρο 44 του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». 9. Την υπ αρ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας για τη χορήγηση επαγγελματικών αδει ών. 10. Την υπ αρ. Φ.Γ.Θ./οικ. 4901/311/2002 (ΦΕΚ 364/ Β/2002) υπουργική απόφαση «Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934». 11. Την υπ αρ. 219/ απόφαση που αφορά τον ορισμό επιτροπών εξέτασης υποψηφίων για την από κτηση επαγγελματικών αδειών και την υπ αρ. 985/ τροποποιητική της. 12. Το υπ αρ / έγγραφο που αφορά το πρόγραμμα εξετάσεων έτους Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων, για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά επαγ γέλματα, αποφασίζουμε: Ορίζουμε από τον ενιαίο πίνακα επιλογής Προέδρων και μελών, της με αρ. 985/ απόφασης, επιτροπές εξετάσεων υποψηφίων για ηλεκτρολογικά και μηχα νολογικά επαγγέλματα οι οποίες θα διενεργήσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις την και σύμ φωνα με το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Κονιδάρης Ανδρέας του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Mπιρμπίλης Βασίλειος του Θεοχάρη, (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Καραγιάννης Σπυρίδων του Κωνστα ντίνου, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Φραγκόπουλος Αντώνιος του Παύλου, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Τακτικό μέλος: Πράττης Δημήτριος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Στεφάνου Φραγκίσκος του Λουκά, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Μαντάς Κωνσταντίνος του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Κόλλιας Κλήμης του Μιχαήλ, (Α.Δ.Τ. Μ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Φουντά Αικατερίνη του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. Τ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Β β. Αναπληρώτρια: Δρογούτη Λαμπρινή του Χρύσανθου, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Τακτικό μέλος: Τουμάζος Αλέξανδρος του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. Κ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Β β. Αναπληρωτής: Μικέδης Μενέλαος του Παντελή, (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Γ β.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2347 Γραμματείς των επιτροπών ορίζονται: Για τη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Ανατολικού τομέα: Α) Για την επιτροπή Ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων: Φουντούλη Μαριάνθη του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Χημικών με Β β, με αναπληρωτή τον Τόντο Χρήστο του Δημοσθένη, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ. Β) Για την επιτροπή Μηχανολογικών ειδικοτήτων: Τόντο Χρήστο του Δημοσθένη, (Α.Δ.Τ. Ξ ), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ., με αναπλη ρώτρια την Φουντούλη Μαριάνθη του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Χημικών με Β β. Για τη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Νότιου τομέα: Τζίντζιο Φιλήμονα του Αθανασίου, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΔΕ Τεχνικό με Α β, με αναπληρώτρια την Καφίρη Μαριάννα του Αριστείδη, (Α.Δ.Τ. Χ ), του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ. Εργο των παραπάνω επιτροπών θα είναι ο έλεγχος του βαθμού γνώσεως των υποψηφίων για τη χορήγηση από την οικεία υπηρεσία των αδειών άσκησης επαγγέλ ματος, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτήτων περιοχής ευθύνης των Δ/νσεων Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Ανατολικού και Νότιου τομέα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ - Αριθμ. οικ Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών άσκησης επαγ γέλματος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ει δικοτήτων στη Δ/νση Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Κε ντρικού τομέα. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/96) «Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθη νών Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/Β/7 8 09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αρ. οικ. 547/ (ΦΕΚ 136/Β/ ) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Ορισμός Αντινομαρχών Προ έδρων Νομαρχιακών Επιτροπών». 4. Την υπ αρ. οικ: 1074/ (ΦΕΚ 100/Β/3 2 10) από φαση Νομάρχη Αθηνών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 5. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 6. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολό γου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού διατάγ ματα και τις διατάξεις κατάταξης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως ισχύουν. 7. Τα άρθρα 94 παρ. 1β και 104 του Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α/1979) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχα νίας και Ενέργειας». 8. Το άρθρο 44 του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». 9. Την υπ αρ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών. 10. Την υπ αρ. Φ.Γ.Θ./οικ. 4901/311/2002 (ΦΕΚ 364/ Β/2002) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934». 11. Την υπ αρ. 219/ απόφαση που αφορά τον ορισμό επιτροπών εξέτασης υποψηφίων για την από κτηση επαγγελματικών αδειών και την υπ αρ. 985/ τροποποιητική της. 12. Το υπ αρ / έγγραφο που αφορά το πρόγραμμα εξετάσεων έτους Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων, για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά επαγ γέλματα, αποφασίζουμε: Ορίζουμε από τον ενιαίο πίνακα επιλογής Προέδρων και μελών, της με αρ. 985/ απόφασης, επιτροπή εξέτασης υποψηφίων για ηλεκτρολογικά και μηχανολο γικά επαγγέλματα οι οποίες θα διενεργήσουν τις αντί στοιχες εξετάσεις την και σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Θεοδωρόπουλος Ηλίας του Σπυρίδωνος, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α β. Αναπληρωτής: Μαντζούκας Βασίλειος του Αργυρίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Τσιουμπλέκος Αριστοτέλης του Στέρ γιου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με Β β. Αναπληρώτρια: Μπάκου Ευαγγελία του Σωτηρίου, (Α.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μη χανικών με Δ β. Τακτικό μέλος: Καρυώτης Παναγιώτης του Κωνστα ντίνου, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Β β. Αναπληρωτής: Στουραϊτη Μαρία του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Γ β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πρόεδρος: Δρακάκης Πολυχρόνης του Εμμανουήλ, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Α β. Αναπληρωτής: Βαλμάς Δημήτριος του Ζήνωνος, (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α β. Μέλη: Τακτικό μέλος: Δρογούτη Λαμπρινή του Χρύσανθου, (Α.Δ.Τ. Ρ ), του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα νικών με Γ β. Αναπληρωτής: Κυριακόπουλος Σταύρος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Τακτικό μέλος: Μανάλης Δημήτριος του Γεωργίου, (A.Δ.Τ. Π ), του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχα νικών με Γ β. Αναπληρωτής: Πράττης Δημήτριος του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β β. Γραμματέας των επιτροπών ορίζεται η Μπαλαντινάκη Αικατερίνη του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. Σ ), του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Γ β, με αναπληρώτρια την Καψούλη Ελένη του Χαραλάμπους, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Γ β.

6 2348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Εργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι ο έλεγχος του βαθμού γνώσεως των υποψηφίων για τη χορήγηση από την οικεία υπηρεσία των αδειών άσκησης επαγγέλ ματος, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ειδικοτήτων περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Ανάπτυξης Νομ. Αθηνών Κεντρικού τομέα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδας της Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ Συγκρότηση μικτού κλιμακίου ελέγχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ Α 21), «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας αρ. απο φάσεων Ν.Σ. 7/35 & 8/36/ (ΦΕΚ 396 Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 10/139/ (ΦΕΚ 2110/Β / & 2166/Β / ) και 10/106/ (ΦΕΚ 2638/Β / ) αποφάσεις του Ν.Σ. 3. Την αριθμ. Οικ.2/ απόφαση Νομάρχη Κο ρινθίας περί «ορισμού Αντινομαρχών» (ΦΕΚ 1/τΥΟΔΔ/ ). 4. Την αριθμ. Οικ. 45/ απόφασή μας «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και άσκηση αυτών με εντολή Νο μάρχη» (ΦΕΚ 11/ Β ). 5. Τον Ν.2801/200 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 6. Τον Ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α / ) και ιδίως το άρθρο Την υπ αριθ. Φ2/55009/4626/00 κοινή υπουργική απόφαση (Οδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων). 8. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ /2010 έγγρα φο της υπηρεσίας μας. 9. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2517/2/10 α/ έγγραφο του Τ.Τ. Αυτ/μων Κορινθίας 10. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/20/49 α/ έγγραφο του Τ.Τ. Κορίνθου 11. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/12/33 δ/ έγγραφο του Α.Τ. Ξυλοκάστρου 12. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1016/20/278 α/ έγγραφο του Α.Τ. Κιάτου 13. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου /22/10/ έγγραφο του Λιμεναρχείου Κορίνθου 14. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 474/ έγγρα φο της Δ/νσης ΚΤΕΟ Κορινθίας 15. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2698/ έγ γραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής 16. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 12407/2884/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 17. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 1315/ έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού 18. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 4063/ έγ γραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών 19. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 12903/ έγ γραφο της Δ/νσης Πληροφορικής 20. Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 26890/Δ1.6209/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζεται ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων, κατά υπηρεσία, που μπορούν να συμμετέχουν στα Μ.Κ.Ε.. α. Εκπρόσωποι Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικ/ νιών α1. Δημόπουλος Κων/νος του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ: Χ898210, ειδικότητας: ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ α2. Μιχόπουλος Ηλίας του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Λ917947, ειδικότητας: ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α3. Λατανιώτης Παύλος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: Σ446047, ειδικότητας: ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α4. Σταυρόπουλος Κων/νος του Βασιλείου, με ΑΔΤ: Γ671609, ειδικότητας ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ α5. Ελένη Μενελία του Χρήστου, με ΑΔΤ: ΑΒ783087, ειδικότητας ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ β. Εκπρόσωποι της Δ/νσης ΚΤΕΟ Κορινθίας β1. Μιχαλόπουλος Βασίλειος του Αναστασίου, με ΑΔΤ: ΑΑ ειδικότητας: ΠΕ ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ β2. Αδάμ Δημήτριος του Αναστασίου, με ΑΔΤ: Λ911941, ειδικότητας: ΤΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ β3. Κολοτούρος Θεόδωρος του Αθανασίου, με ΑΔΤ: Ρ373385, ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ β4. Μπούρας Ιωάννης του Κων/νου, με ΑΔΤ: Φ282245, ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ γ. Εκπρόσωποι της ΝΑ Κορινθίας γ1. Χαρίτου Σπυριδούλα του Χρήστου, με ΑΔΤ: Ν462662, ειδικότητας Πτυχ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ2. Βασιλειάδης Δημήτριος του Αντωνίου, με ΑΔΤ: ΑΒ784202, ειδικότητας: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής γ3. Γιαννακός Βασίλειος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΗ227988, ειδικότητας: ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού γ4. Μπακόλας Χρήστος του Δημητρίου, με ΑΔΤ: Π , ειδικότητας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ5. Θελερίτης Κωνσταντίνος του Αλεξίου, με ΑΔΤ: ΑΑ , ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟΥ, υπάλληλος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμ ματισμού γ6. Ιωάννου Γεώργιος του Νικολάου, με ΑΔΤ: Σ , ειδικότητας: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής γ7. Καραχοντζίτης Ανδρέας του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΗ727251, ειδικότητας: Κτηνίατρος, υπάλληλος της Δ/ νσης Κτηνιατρικής γ8. Ραβάνης Σταμάτης του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Ι , ειδικότητας: Υγειονολόγος Κτηνίατρος, υπάλληλος της Δ/νσης Κτηνιατρικής δ. Εκπρόσωποι Τροχαίας Αυτ/μων δ1. Α/Α Τσίμπρης Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΜ:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2349 δ2. Α/Β Μπράβος Γεώργιος του Ευαγγέλου, με ΑΜ: ε. Εκπρόσωποι Τροχαίας Κορίνθου ε1. Υ/Β Τσίτου Αγλαΐα Μαρία του Χαραλάμπους με ΑΜ: ε2. Ανθ/μος Αλμπανόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου ΑΜ: στ. Εκπρόσωποι Α.Τ. Ξυλοκάστρου στ1. Υ/Α Τσαμαδιάς Χρυσοβαλάντης του Αναστασίου, με ΑΜ: στ2. Ανθ/μος Γκούμας Γεώργιος του Ελευθερίου, με ΑΜ: ζ. Εκπρόσωποι Α.Τ. Κιάτου ζ1. Α/Β Δούρος Γεώργιος του Παναγιώτη, με ΑΜ: ζ2. Υ/Β Κλαδούχος Αντώνιος του Ιωάννη, με ΑΜ: η. Εκπρόσωποι Λιμεναρχείου Κορίνθου η1. Αρχ/στής Λ.Σ. Κεραμιδάς Αναστάσιος του Θεοδώ ρου, με ΑΜ: 3030 η2. Κελ/στής Λ.Σ. Μαγκλάσης Παναγιώτης του Γεωρ γίου με ΑΜ: 4886 θ. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης θ1. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΒ784253, ειδικότητας: Κοινωνικού Επιθ/τή Εργα σίας, υπάλληλος του ΤΚΕ Κορίνθου θ2. Βραχνού Τσελώνη Χριστίνα του με ΑΔΤ:, ειδικό τητας: υπάλληλος του ΤΚΕ Κορίνθου. 2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Με ταφορών & Επικοινωνιών συγκροτείται κάθε φορά το Μ.Κ.Ε. από υπαλλήλους που συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω ονομαστικό πίνακα. Επικεφαλής του εκά στοτε Μ.Κ.Ε. ορίζεται, ένας από τους εκπροσώπους των παρ. α και β. 3. Ο Έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιο χής αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχιακής Αυτό/σης, ακόμη και στους λιμένες, καθ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου ακόμη και τις αργίες. Κόρινθος, 5 Οκτωβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. οικ Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου σταυλι σμού ζώων και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Τον Νόμο 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/94) «Ίδρυση Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης». 2. Τον Νόμο 1579/85 (ΦΕΚ 217/Α/85) άρθρο 15 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήμα τος Υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Τον Νόμο 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α/95) άρθρο 11 «Προ σαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τον Νόμο 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α/08) άρθρο 2 «Ρυθμί σεις θεμάτων κτηνοτροφίας». 5. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343/Β/95) «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτρο φικών εγκαταστάσεων», αποφασίζουμε: Συγκροτούμε Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυ λισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και ορίζουμε ως μέλη τους εξής: 1. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Υγείας της Ν.Α. Σερρών την Τσιλικούδη Ουρανία Α.Δ.Τ. ΑΖ του Αθανα σίου, επόπτη Δημόσιας Υγείας τακτικό μέλος, με ανα πληρωτές τους επόπτες Δημόσιας Υγείας Γρηγοριάδη Γρηγόριο του Νικολάου Α.Δ.Τ. ΑΖ , Στάθη Ιωάννα Χριστίνα του Γεωργίου Α.Δ.Τ. Ρ και Σφετκόπουλο Απόστολο του Χρήστου Α.Δ.Τ. ΑΕ αντίστοιχα στην περιοχή ευθύνης τους. 2. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερρών τον Λέκκα Γεώργιο του Σωτηρίου κτηνίατρο Α.Δ.Τ. ΑΗ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καβατζίκη Δημήτριο του Φωτίου κτηνίατρο Α.Δ.Τ. ΑΒ της ίδιας υπηρεσίας. 3. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Σερρών τον Μερτικά Απόστολο του Μηνά γε ωπόνο Α.Δ.Τ. Χ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καραλή Κωνσταντίνο του Στέργιου Α.Δ.Τ. ΑΕ γεωπόνο της ίδιας υπηρεσίας. 4. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Σερρών τον Νεράντζη Παναγιώτη του Χρήστου γεωλόγο Α.Δ.Τ. ΑΖ , τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπούμπα Παναγιώτη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. ΑΕ επόπτη Δημόσιας Υγείας. 5. Εκπρόσωπο του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου της περιοχής που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η μονάδα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, τα οποία θα ορισθούν από τα αντίστοιχα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. 6. Εκπρόσωπο της Αγροτικής Συνεταιριστικής Ορ γάνωσης ή (εφόσον αυτή δεν υπάρχει) του Αγροτικού συλλόγου της περιοχής που θα ιδρυθεί και θα λειτουρ γήσει η μονάδα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, που ορίζονται από τα αντίστοιχα συμβούλια τους. 7. Εκπρόσωποι των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη του νομού ως εξής: ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαι οτήτων τον Χαλκίδη Παναγιώτη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. Π αρχιφύλακα του Αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Πεχλιβάνη Γρηγόριο του Αποστόλου Α.Δ.Τ. Λ , αναπληρωτή αρχιφύλακα του ίδιου μουσείου. 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων την Δαδάκη Σταυρούλα του Σιδέρη, Α.Δ.Τ. Σ αρχαιολόγο τα κτικό μέλος με αναπληρωτή τον Καμήλαλη Ιωάννη του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΕ αρχαιοφύλακα Ν. Σερρών. 8. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας τον Σίσκο Βασίλειο του Κωνσταντίνου Α.Δ.Τ. ΑΖ , δασολόγο, τακτικό μέ λος, με αναπληρωτή τον Χουτζούδη Συμεών του Ιωάννη Α.Δ.Τ. ΑΕ δασολόγο της ίδιας Υπηρεσίας. 9. Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρι σμών Ν. Σερρών:

8 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Σερρών το Βλάχο Γεώργιο του Σωτηρίου Α.Δ.Τ. Κ κτηνοτρό φο Ελαιώνα, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Φραγκά κη Χρήστο του Βασιλείου Α.Δ.Τ. Τ , κτηνοτρόφο του Βαλτερού. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Βισαλτί ας τον Ντουντουγιάννη Γεώργιο του Αρχιμήδη Α.Δ.Τ. ΑΖ , κτηνοτρόφο των Θερμών, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Μπασδάρα Ιωάννη του Νικολάου Α.Δ.Τ. ΑΖ , κτηνοτρόφο της Νιγρίτας. 10. Εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερ κίνης τον Κατσέλη Νικόλαο του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΕ δασολόγο, τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Δημάκη Αγγελική του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΖ πε ριβαλλοντολόγο. Ο εκπρόσωπος του φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης συμμετέχει στην επιτροπή όταν η μονάδα που ιδρύεται και λειτουργεί βρίσκεται στο «Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης» που χαρακτηρίσθη κε με την Υπ. Απ /2006 (ΦΕΚ 98/ΤΑΑ ΠΘ/06) και συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στα όρια των παρακάτω Δήμων: Κερκίνης, Πετριτσίου, Ηράκλειας (εξαιρούνται οι οικισμοί Καρπερή, Ψωμοτόπι, Δασοχώρι, Βαλτερό και Κοίμηση), Σιδηροκάστρου (εξαιρούνται οι οικισμοί Βαμβακόφυτο, Καμαρωτό, Χορτερό, και Σιδηρόκαστρο) καθώς και μέσα στα όρια των κοινοτήτων Αγκίστρου και Προμαχώνα. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος σε βαθ μό υπάλληλος ΠΕ (ή AT) κατηγορίας που συμμετέχει στην επιτροπή και εν προκειμένω ο Σίσκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Επό πτης Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Σερρών που συμμετέχει στην επιτροπή και ως μέλος. Έργο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η γνωμοδότηση σε θέματα σταυλισμού ζώων και ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο κτηνοτροφικών επιχει ρήσεων σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Σέρρες, 3 Ιουνίου 2010 Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες Τηλέφωνα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καλλίρης Πελοπίδας T.K. Τηλ.: 2741360601-602 Δ/νση Αναπτυξης : 2741073800 grafeioantiperif@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δέδες Γεώργιος 20100 Τηλ.: Fax 2741360601-602 2741073800 grafeioantiperif@pekorinthias.gr Δ/νση Αναπτυξης : Γασπαρινάτου Σταυροπούλου Παρασκευή Τηλ.: 2741360655 p.stavropoulou@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 317/22-5- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1945 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στo πλαί σιο του Άξονα 4 του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 56 /16-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 2/18-2 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη 18-2-2010 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Αντδημάρχου κ. Γιαννακάκη Ιωάννη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα