3. Νεωτερικό Κράτος και Ολοκληρωτισµός. A. Κράτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Νεωτερικό Κράτος και Ολοκληρωτισµός. A. Κράτος"

Transcript

1 1 3. Νεωτερικό Κράτος και Ολοκληρωτισµός. A. Κράτος Τί ακριβώς είναι το Κράτος, ουδέτερο νοµικό πλαίσιο ή εργαλείο καταπίεσης; Το Κράτος ως σύνθεση διαφορετικών απόψεων και σηµείο σύγκλισης των διαφορετικοτήτων. Από την ατοµικότητα στην οικουµενικότητα, ένας συλλογικός µύθος που γίνεται συλλογική πραγµατικότητα. Το Κράτος ως (θεολογική;) έννοια της Νεωτερικότητας. Η καθολική συµφωνία περί του καλού και του χρήσιµου. Το Κράτος διαµορφώνεται (από) ή διαµορφώνει (τους) πολίτες; Κρατική αλήθεια, Δηµοκρατία και Ολοκληρωτισµός. Ταξική και αταξική κοινωνία. Ταυτίζεται το Κράτος µε την Διοίκηση, την Τάξη, την Κοινωνία; Κράτος - Έθνος και Κράτος - Λαός, δύο τάσεις ταύτισης δυνάµει ολοκληρωτικές(;). Η ιστορία του Κράτους συνδέεται άρρηκτα µε την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, την πολιτιστική και πολιτισµική τους παράδοση, την εικόνα που οι ίδιες έχουν για τον εαυτό τους και την σειρά και την σηµασία των ανατροπών που υφίστανται. Από τις ελληνικές Πόλεις στα ελληνιστικά βασίλεια και την ρωµαϊκή Πολιτεία, το Κράτος υπήρξε πάντοτε η αφηρηµένη ιδέα της τάξεως και των κανόνων που την διέπουν. Αλλά, τί ακριβώς είναι το κράτος; Είναι η δηµόσια τάξη; Ο ουδέτερος τόπος εντός του οποίου εγκαθίσταται και αναπτύσσεται η κοινωνία, εκεί όπου τίθενται τα όρια της διαφωνίας και οι κανόνες της συµφωνίας µε στόχο το κοινό καλό; Οργανισµός ο οποίος κυβερνάται από µια κυβέρνηση που έχει στόχο την ευηµερία του λαού; Ή εργαλείο καταπίεσης και επιβολής των συµφερόντων µιας τάξης (της άρχουσας) έναντι όλων των άλλων; Η απόπειρα ορισµού του κράτους µας οδηγεί στο γνωστό λάθος της διαλληλίας, δηλαδή του ορισµού δια του οριζοµένου, µια και όσα αναφέρθηκαν αποτελούν χαρακτηριστικά του ίδιου του κράτους, καθιστώντας τον εξωτερικό ορισµό του αδύνατο. Έτσι, είναι πιο εύκολο να ορίσουµε τι κάνει, ή τι διασφαλίζει το κράτος, παρά τι είναι το ίδιο το κράτος. Ως γενικότητα, δηλαδή ως γενόσηµη έννοια, το κράτος τίθεται εκτός χρόνου (παρ' ότι µάλλον διαπιστώνεται η ιστορική εξέλιξη των συστατικών του). Ως εικονική καθολική συµφωνία περί του καλού και του χρήσιµου, το κράτος εµφανίζει θρησκευτικά χαρακτηριστικά (Durkheim). Κατ' αυτόν τον τρόπο, εµφανιζόµενο ως θεολογική έννοια, έχει κάτι από το απόλυτο της θρησκείας. Ο κρατικός λειτουργός πράττει, ο επιθεωρητής επιθεωρεί, η δηµόσια δύναµη επιβάλλει, ο δικαστής δικάζει εν ονόµατι του κράτους. Αλλά ποιός ελέγχει τον ελέγχοντα, τον επιβάλλοντα, τον δικάζοντα; Όλα αυτά γίνονται εν ονόµατι του Λαού (του Έθνους), του Συντάγµατος, του Δικαίου, εν ονόµατι, δηλαδή, αφηρηµένων εννοιών και γενικοτήτων. Το κράτος, ως η (αφηρηµένη) σύνθεση όλων των απόψεων, ως το σηµείο σύγκλισης των διαφωνιών και των διαφορετικοτήτων, αποτελεί τον επίσηµο συγκερασµό των διαφορετικών και ο µετατροπέας του ατοµικού σε οικουµενικό. Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να καταλήξουµε σε δυο πιθανούς ορισµούς, που αλληλοσυµπληρώνονται. Το κράτος είναι το διοικητικό µέσον (το εργαλείο) διαχείρισης του δηµοσίου, κοινού συµφέροντος. Είναι δε και το πλαίσιο εντός του οποίου ασκείται αυτή η διαχείριση. Εάν πάρουµε τώρα τον κλασσικό ορισµό του Max Weber (1919), θα διαπιστώσουµε τον τρόπο µε τον οποίο αλληλο-νοηµατοδοτούνται και εντάσσονται σε µια σύνθετη έννοια τα παραπάνω. Σύµφωνα µε αυτόν, κράτος είναι η ανθρώπινη κοινότητα η οποία, εντός ορισµένου χώρου, διεκδικεί µε επιτυχία και για λογαριασµό της το µονοπώλιο της νόµιµης βίας (διοίκησης, νοµοθεσίας, επιβολής των νόµων και ελέγχου των παρανοµούντων). Νέα ερωτήµατα προκύπτουν. Ταυτίζονται κράτος και (οργανωµένη) κοινωνία; Το κράτος διαµορφώνεται (natura naturans) από, ή διαµορφώνει (natura naturata) τους πολίτες του; Εάν αντλεί το κύρος του (την εξουσία, την εντολή) από τους πολίτες (έπεται αυτών), τότε είναι κράτος

2 2 δηµοκρατικό, εάν όµως διαµορφώνει τους πολίτες του (προηγείται αυτών), τότε είναι ολοκληρωτικό. Δυστυχώς, η προσεκτικότερη παρατήρηση της λειτουργίας του κράτους δείχνει ότι και οι δηµοκρατίες διαµορφώνουν πολίτες, χωρίς να τους ρωτούν ευθέως εάν συµφωνούν. Η διαµόρφωση της συµπεριφοράς πολιτών ως απόλυτης αξίας, η διαδικασία παραγωγής και σεβασµού απολύτων αξιών µέσω της εκπαίδευσης (σχολείο), της θρησκείας (αν και µε έµµεσο τροπο στην Ευρώπη) και, κυρίως, της κρατούσας κουλτούρας δείχνει πως και στα δηµοκρατικά κράτη ασκείται ένα είδος ολοκληρωτικού ελέγχου του πολίτη. Αυτό βέβαια είναι απολύτως προφανές στις δικτατορίες και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Άρα, το κράτος µπορεί να ορισθεί ως ένα Νοµικό υπέρ-πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου που ταυτίζεται ενδεχοµένως µε δύο συλλογικούς µύθους (οι οποίοι γίνονται πραγµατικότητα µέσω της καθολικής αποδοχής). Το Έθνος και τον Λαό. Αναλόγως µε τον βαθµό ταύτισης του µέσου (κράτος) µε τον σκοπό (έθνος/λαός), οδηγούµεθα σε δύο ολοκληρωτικές αντιλήψεις, της αριστεράς (το κράτος αποτελεί το µέσον επιβολής της εξουσίας υπέρ του λαού και της εγκαθίδρυσης της αταξικής κοινωνίας) και της δεξιάς (το κράτος επιβάλλει την ανωτερότητα του έθνους που υπηρετεί και την προτείνει έναντι όλων των άλλων). Οι ολοκληρωτικές όµως αντιλήψεις δεν ταυτίζονται αναγκαστικά µε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και ακόµη λιγότερο, βεβαίως, µε τα ολοκληρωτικά κινήµατα, όπως θα δειχθεί παρακάτω. Πώς όµως λειτουργεί η σωρευτική (κύρους και εξουσιών) ικανότητα του κράτους και η εξ αυτής άσκηση καθολικά αποδεκτής εξουσίας; Δια της διαδικασίας συγκέντρωσης διαφορετικών συµβολικών κεφαλαίων, όπως ο πολιτισµός (κουλτούρα) και οι επίσηµες εκδηλώσεις του (κρατικές επιχορηγήσεις, φεστιβάλ), το εκπαιδευτικό σύστηµα, το περιεχόµενο και οι τίτλοι του (πτυχία, διπλώµατα, υποτροφίες, αναγνωρίσεις), καθώς και η ύψιστη µεταξύ αυτών, δηλαδή ο κεντρικός έλεγχος του πλούτου και η εκτύπωση και κυκλοφορία εθνικού νοµίσµατος (Κεντρική Τράπεζα). Μπορεί η κρατική εξουσία να είναι αρχαιότατη και διαχρονική, η εµφάνιση όµως του νεωτερικού κράτους είναι πρόσφατη. Παρ' ότι ταυτίζεται χρονικά µε την Νεωτερικότητα, της οποίας αποτελεί και παράγωγο, οι ρίζες του βρίσκονται ήδη στον Μεσαίωνα, στην εµφάνιση και ανάπτυξη δύο ανταγωνιστικών κρατών, διαφορετικού ύφους αλλά συµπληρωµατικής φιλοσοφίας. Την Γαλλία και την Αγγλία. Η ανάλυση των παραδειγµάτων τους θα βοηθήσει και στην κατανόηση των όσων ειπώθηκαν παραπάνω. Σε αντίθεση µε τις χαλαρές αυτοκρατορίες (Ρώµη, Ρωσσία, Κίνα, Οθωµανική αυτοκρατορία) από την µία, οι οποίες δεν επενέβαιναν στην εσωτερική δοµή των κοινωνιών που τις αποτελούσαν και τις οποίες απλώς επέβλεπαν, και στις ελληνικές Πόλεις από την άλλη, µε την µικρή, κλειστή κοινωνία των πολιτών τους, η Αγγλία και η Γαλλία βρέθηκαν ακριβώς στην µέση. Αρκετά µεγαλύτερες από τις Πόλεις (οι ίδιες µεγάλες Πόλεις που συναρµολογούνται από µικρότερες) και κατα πολύ µικρότερες από τις αχανείς αυτοκρατορίες (που αναπτύχθηκαν χωρίς ισοδύναµη κατάσταση απέναντι τους), οι δύο αυτές Χώρες διαµορφώνουν τις πολιτικές που θα τους εξασφαλίσουν την ανάπτυξη, την οργανωµένη επέκταση και τον µηχανισµό άµυνας έναντι των άλλων, που είναι στην ουσία και ο µηχανισµός διαµόρφωσής τους σε νεωτερικά κράτη. Στην περίπτωση της Αγγλίας µε την ενσωµάτωση (αγγλ. integration), σ' αυτήν της Γαλλίας µε την αφοµοίωση (γαλλ. assimilation) των πληθυσµών που ελέγχουν. Οι δύο αυτές πολιτικές είναι ορατές µέχρι σήµερα, λειτουργούν παρόµοια αν και διαφορετικές και χαρακτηρίζουν (και εξηγούν) την διαδικασία διαµόρφωσης του νεωτερικού κράτους, ως ενός αφηρηµένου, γενόσηµου οργανισµού, διαµορφωτή µε την σειρά του Γάλλων ή Βρεταννών (Ιταλών, Γερµανών κλπ) πολιτών αντίστοιχα. Φυσικά, ό,τι ίσχυε αρχικά για τα κράτη αυτά ισχύει σήµερα και για όλα τα ευρωπαϊκά και όχι µόνον, κράτη. Πώς όµως λειτουργούν οι (διαφορετικές ως) έννοιες ενσωµάτωση και αφοµοίωση; Μα ακριβώς µέσω του συσσωρευµένου συµβολικού κεφαλαίου, διαφορετικού στην Αγγλία και στην Γαλλία, αλλά παρόµοιου στην διαµορφωτική του λειτουργία και δύναµη. Η επίσηµη κουλτούρα µε

3 3 τις εκδηλώσεις της, το εκπαιδευτικό σύστηµα µε τους τίτλους του και η προβαλλόµενη καθολική αξία της διαµορφωµένης από τα παραπάνω διακριτής εθνικής ταυτότητας. Στην περίπτωση της Αγγλίας, η ενσωµάτωση λειτουργεί είτε βίαια (πόλεµοι µε Σκώτους, Ουαλλούς, Ιρλανδούς), είτε και ειρηνικά. Στην δεύτερη περίπτωση οι εθνικοί πληθυσµοί των βρετανικών Νήσων ενσωµατώνονται στην κρατούσα (αγγλική) κουλτούρα, χωρίς να γίνονται Άγγλοι. Η βρετανική υπηκοότητα είναι κυρίως ιδιότητα ευρύτερη της εθνικής, αλλά στενότερη της χαλαρής ρωµαϊκής, οθωµανικής ή κινεζικής ιδιότυπης υπηκοότητας-συµµετοχής στην αυτοκρατορία. Εµφανέστερο είναι το µέχρι πριν λίγα χρόνια παράδειγµα του να ορίζεται µια κοινότητα ως βρετανική, όντας πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες, στο πολυ-πολιτισµικό Λονδίνο. Μουσουλµάνοι συγκατοικούν µε Ινδουϊστές, Άραβες µοιράζονται οικοδοµικά τετράγωνα και τα εντός τους σχολεία µε Εβραίους και όλοι συνυπάρχουν µε τους υπόλοιπους Βρετανούς, δηλαδή Άγγλους, Ιρλανδούς, Σκώτους. Μέχρι την εµφάνιση της πρόσφατης, ισλαµικής τροµοκρατίας (η οποία τίναξε στον αέρα την έννοια και το περιεχόµενο της), το αγγλικό µοντέλο της ενσωµάτωσης έδειχνε να λειτουργεί άψογα, τουλάχιστον κατα δήλωση των βρετανικών αρχών, στο πλαίσιο µιας ιδιότυπης, νεωτερικής Πολιτείας, ακόµη και, κυρίως, µετά την διάλυση της Βρετανικής αυτοκρατορίας. Βεβαίως, οι συχνές τροµοκρατικές επιθέσεις του IRA και άλλων οργανώσεων από την δεκαετία του '70 και µετά, µάλλον διαψεύδουν µέρος από τα παραπάνω. Στην περίπτωση της Γαλλίας το µοντέλο της αφοµοίωσης επιχειρεί την µετατροπή, κυρίως µετά την Γαλλική Επανάσταση, όλων των τοπικών πληθυσµών (Βρετώννοι, Νορµανδοί, Βουργουνδοί, Ωβερνιάτες) σε Γάλλους. Εδώ, το γνωστό (δηµόσιο, δωρεάν, υποχρεωτικό και κοσµικό) γαλλικό σχολείο (l'ecole républicaine) λειτουργεί ως το αποτελεσµατικό εργαλείο της αφοµοίωσης. Εµφανέστερο και πιο βίαιο, το γαλλικό µοντέλο περιέχει στοιχεία που λείπουν από το αγγλικό (η αποποµπή του θρησκευτικού στοιχείου εκτός σχολείου και σχεδόν εκτός κοινωνίας), αλλά λειτουργεί κι αυτό αφαιρετικά ως προς τον ορισµό του πολίτη και των υποχρεώσεων του, µεταφέροντας την ευθύνη της προσαρµογής αποκλειστικά στην Πολιτεία (République). Η µεταφορά σχέσεων και εννοιών από το ανθρώπινο πεδίο στο αφηρηµένο πλαίσιο του κράτους αποτελεί το κατ' εξοχήν χαρακτηριστικό της νεωτερικής αντίληψης περί αυτού, λειτουργία η οποία επίσης περικλείει (χωρίς όµως να προβάλει ανοικτά) και στοιχεία ολοκληρωτισµού. Η ιστορική εµφάνιση του νεωτερικού κράτους θα µπορούσε να τοποθετηθεί στην πρώτη Γαλλική Δηµοκρατία, αµέσως µετά την Επανάσταση (στην Αγγλία επί Cromwell), αλλά σηµαντικά γεγονότα διεκδικούν την προσοχή µας πολύ νωρίτερα. Ένα από αυτά (κατά την γνώµη του γράφοντος το σηµαντικότερο) είναι η προσπάθεια του Λουδοβίκου 14ου να ελέγξει την Αριστοκρατία, αρχικά υποχρεώνοντας την να εγκατασταθεί (δήθεν για να την τιµήσει) εντός των Βερσαλλιών, στην συνέχεια δε, µε εντολή του προς τον Colbert, να προχωρήσει στην συστηµατική καταγραφή των ευγενών, των τίτλων και των χαρακτηριστικών τους (έτος 1666). Τούτο για να επιλυθούν προβλήµατα σύγκρουσης συµφερόντων, τίτλων και καταγωγών όπως έγινε γνωστό, στην ουσία όµως για την υπαγωγή της Αριστοκρατίας στην κεντρική εξουσία. Προχώρησε δε και στην πρωτοφανή και ριζοσπαστική ενέργεια της απονοµής τίτλων ευγενείας σε µη ευγενείς, εν είδει επιβράβευσης υπηρεσιών και αναγνώρισης εξαιρετικών ικανοτήτων, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο στην γνωστή διαδικασία απονοµής κρατικών παρασήµων, διακρίσεων και τίτλων που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα κράτη. Με την κίνηση του αυτή ο Λουδοβικος 14ος απέκοψε την Αριστοκρατία από τις ρίζες της, ανατρέποντας την ιστορική πορεία αιώνων. Ο ευγενής είναι ευγενής, επειδή προέρχεται από ευγενείς και οι υπόλοιποι τον αναγνωρίζουν ως όµοιον τους. Η Ευγένεια υπήρξε αυτόνοµη και αυτονοηµατοδοτούµενη ιστορική πραγµατικότητα, παράλληλη της κεντρικής εξουσίας των Βασιλέων και της Εκκλησίας. Με την επέµβαση του Γάλλου βασιλέως και την µεταφορά της ποιοτικής διαφοροποίησης ενός προσώπου απο την ιστορία και την καταγωγή του στην στιγµιαία και συµβολική, γραφειοκρατική απόφαση της κεντρικής εξουσίας, περνάµε από την πραγµατικότητα στην περιγραφή της, από την ιστορικότητα του συµβόλου στην νεωτερική

4 αντίληψη των τίτλων κατ' απονοµήν, δηλαδή τίτλων επι χάρτου (µετά κρατικής σφραγίδος), σύµβολα της αφηρηµένης, γενικής, απρόσωπης (και υστερόβουλης) κρατικής εξουσίας. Στην συνέχεια, µε την απονοµή τίτλων από Σχολές και Πανεπιστήµια (Master of, Doctor of) θα περάσουµε από την Ευγένεια της καταγωγής (Noblesse de nature) στην Ευγένεια της (ακαδηµαϊκής) τηβέννου (Noblesse de robe). Το νεωτερικό κράτος καταργώντας την ιστορική µνήµη ανατρέπει την ιεραρχία εν τοις πράγµασι, οδηγώντας όχι µόνον σε µια κοινωνία ισότητας, όπου η καθεµία και ο καθένας βρίσκουν την θέση που τους πρέπει, αλλά και σε µια ισοπεδωτική, αµνησιακή κοινωνία, όπου ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει και, περισσότερο, ό,τι µπορέσει να επιβάλει, αν χρησιµοποιήσει υπέρ αυτού την τεράστια δύναµη του απρόσωπου µηχανισµού που είναι ο κρατικός. Τυραννικά καθεστώτα και δικτατορίες (και στο βάθος ο ολοκληρωτισµός) εµφανίζονται στο προσκήνιο. B. Ολοκληρωτισµός. α) Τα αίτια. 4 Η κρατική τροµοκρατία, από την Γαλλική Επανάσταση και µετά. Η παρισινή Κοµµούνα του Ο πόλεµος, ως ο "µεγάλος ισοπεδωτής", το γενικό και αφηρηµένο µηχανικό σφαγείο. Αστική τάξη, υποκρισία, "καθωσπρεπισµός" και η αντίδραση των νέων διανοουµένων. Η καταγγελία της Ιστορίας ως "φάρσας". Απογοήτευση και Μηδενισµός. Ολοκληρωτικά κινήµατα, προπαγάνδα και τροµοκρατία. Η απολιτική κοινωνία, µια κοινωνία δίχως τάξεις. Από τις κοινωνικές τάξεις στις µάζες. Τέχνη και πολιτική. Η "τέχνη για τις µάζες" και η µετατόπιση του ενδιαφέροντος από την µοναδικότητα του "ταλέντου" στην ανωνυµία του "κοινού τόπου". Η "επιστήµη" στην υπηρεσία της πολιτικής και ο ολοκληρωτισµός ως το τελευταίο σκαλί θεοποίησης της επιστηµονικής "αλήθειας". Από την "µεταφυσική" της Ιστορίας στην "µεταφυσική" της Φύσης, οι δύο ολοκληρωτικές ιδεολογίες του 20ου αιώνα. Η τροµοκρατία του όχλου (καλοκαίρι του 1792), αµέσως µετα την απόπειρα φυγής του Λουδοβίκου 16ου από το Παρίσι και η επίσηµη, κρατική τροµοκρατία της νεαρής Γαλλικής Δηµοκρατίας, κατα τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 1794, σηµατοδοτούν την ιδιαίτερη συµπεριφορά και τις συνέπειες της, του νεότευκτου νεωτερικού κράτους στην Ευρώπη, που θα οδηγήσει σε κοσµοϊστορικές ανατροπές, επαναστάσεις, εµφυλίους, καθώς και στην εµφάνιση των ολοκληρωτικών ιδεολογιών και στην εγκαθίδρυση ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ιδιαίτερα η "επίσηµη", κρατική άποψη, κατα τους δύο καλοκαιρινούς µήνες του 1794, πως "la vertu sans la terreur n'a pas de force" (Ροβεσπιέρρος), παντρεύει την κρατική "αλήθεια" µε την κρατική βία, συνδέοντας για πρώτη φορά την "αρετή" µε τον φόβο, την εκάστοτε αλήθεια (κρατική, ιδεολογική, πολιτικό-θρησκευτική) µε την δυναµική επιβολή της και δια του "τρόµου". Επιπλέον, χρησιµοποιείται για πρώτη φορά η βία ως αναγκαία για την εξουδετέρωση των επικίνδυνων άκρων (οι ακραίοι του Hébert και οι enragés του δολοφονηθέντος Marat σύρονται στο ίδιο ικρίωµα µε τους µοναρχικούς και τους "προδότες" της Επανάστασης). Κατ' αυτόν τον τρόπο ο "µετριοπαθής" τύραννος εµφανίζεται να υπερασπίζεται την κοινή λογική και τις θεµελιώδεις αξίες του Κινήµατος. Έτσι θα λειτουργήσει και ο Χίτλερ κατα του Ρεµ και των S. A. όπως και ο Στάλιν κατα των υπολοίπων του Πολιτµπυρώ, στις µεγάλες εκκαθαρίσεις. Όλα τα στοιχεία της ολοκληρωτικής αντίληψης της πολιτικής βρίσκονται εδώ. Ο "εξωτερικός" εχθρός (ο συνασπισµός των ευρωπαϊκών Μοναρχιών κατα της επαναστατικής Γαλλίας) και οι εσωτερικοί συνεργάτες του, οι συνωµότες παλαιοκαθεστωτικοί, ο "εσωτερικός" εχθρός. Οι "συµπαθούντες", οι "επιρρεπείς" που πρέπει να τροµοκρατηθούν, οι "κρυφοί" που πρέπει να αποκαλυφθούν και να εξοντωθούν, και η δικαιοσύνη(;) µικρή λεπτοµέρεια πια στον ρούν

5 5 της Ιστορίας. "Δεν είσθε εδώ για να δικάσετε, αλλά για να καταδικάσετε τον έκπτωτο βασιλιά. Διότι δίκη σηµαίνει και πιθανή αθώωση. Εάν όµως ο Λουδοβίκος είναι αθώος, τότε ένοχη είναι η Επανάσταση" διακηρύττει ο Ροβεσπιέρρος ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, τον Ιανουάριο του Ανατραπής, αιµόφυρτος και ταπεινωµένος, θα ανεβεί τις σκάλες του ικριώµατος στις 27 Ιουλίου του 1794, θύµα των ιδεών του περι Τρόµου, αλλά διαπιστώνοντας ίσως τελικά, πως και "la terreur sans la vertu n'a pas de sens". Επαναστάσεις και κρατικές καταστολές, βίαιες συµπεριφορές και εγκλήµατα του ανεξέλεγκτου όχλου, δηµαγωγούς και δηµεγέρτες γνώρισε πολλούς η Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα. Ένα όµως πολιτικό-ιστορικό γεγονός µεγάλης σηµασίας χαρακτηρίζει όχι µόνον το 19ο, αλλά και ολόκληρο τον 20ο αιώνα, έως και τις ηµέρες µας. Η παρισινή Κοµµούνα του 1871, πρώτο νεώτερο γεγονός όπου η σηµασία του ξεπερνά κατά πολύ την έκταση του, όπου η ερµηνεία του δεν εξαντλείται στην περιγραφή του και όπου οι βαθύτερες συνέπειες του το υπερβαίνουν κατα πολύ, ως καθαυτό ιστορικό γεγονός. Αλλά τι ακριβώς εξέφραζε η παρισινή Κοµµούνα; Γιατί την έπνιξε, κυριολεκτικά, στο αίµα η κεντρική κυβέρνηση του Adolphe Thiers; Τι είδους και ποιους ολοκληρωτισµούς αποκάλυψε ως ιδεολογία, ως θεωρία και ως πράξη, µέσω και της βάρβαρης καταστολής της; Ποιές και τι είδους µνήµες, πληγές και βαθειά συναισθήµατα ανολοκλήρωτης πολιτικής-ποιητικής εµπειρίας άφησε; Ποιός ο τελικός συµβολισµός της; Στις 4 και στις 5 Σεπτεµβρίου του 1870, ύστερα από την ήττα του Ναπολέοντος ΙΙΙ έναντι των Πρώσσων του Βίσµαρκ και την επικείµενη είσοδο του γερµανικού στρατού στο Παρίσι, δύο παράλληλες εξουσίες εγκαθίστανται στην Γαλλία. Αυτή της κεντρικής κυβέρνησης υπό τον Thiers στις Βερσαλλίες και αυτή του παρισινού Δήµου (Κοινότητας ή "Κοµµούνας") στην οδό de la Corderie, όπου και συνεδριάζουν τα µέλη του κοινοτικού συµβουλίου και της Εθνοφρουράς, εργάτες, διανοούµενοι, προοδευτικοί αστοί, πατριώτες. Όλοι αυτοί υποψιάζονται ότι ο αγώνας χάθηκε, ότι η αστική τάξη τους πρόδωσε, ότι οι µεγαλοαστοί απλώς προσπαθούν να σώσουν το τοµάρι και τις περιουσίες τους, ότι ο λαός σκοτώνεται για το τίποτα. Στις 31 Οκτωβρίου ακούγεται για πρώτη φορά η κραυγή "vive la Commune!". Από τις 22 έως τις 29/01 του 1871 οι κοµµουνάροι οργανώνονται και αποκρύπτουν τα, αγορασµένα µε δηµόσια εγγραφή και άρα ανήκοντα στον λαό, κανόνια της Εθνοφρουράς στον λόφο της Μονµάρτης. Μετά την είσοδο και την αποχώρηση, χωρίς ιδιαίτερα επεισόδια, των Γερµανών από την πόλη, το Παρίσι µετατρέπεται σε αυτόνοµη περιοχή, όπου δεν έχει πρόσβαση ο κυβερνητικός στρατός. Η αστυνοµία και η ένοπλη δύναµη αντικαθίστανται από οπλισµένους πολίτες, όπως και οι κρατικοί υπάλληλοι. Επιβάλλεται ένα είδος σεισάχθειας που απαλλάσσει τους καταχρεωµένους από τα δάνεια που τους έπνιγαν, τα εργοστάσια καταλαµβάνονται και λειτουργούν εκ νέου από τους εργάτες, συσσίτια οργανώνονται για τους απόρους, οι τραυµατίες, οι ανήµποροι, τα ορφανά του πολέµου τίθενται υπο την προστασία της Κοµµούνας, αναρχικοί, σοσιαλιστές, πατριώτες, διανοούµενοι συνυπάρχουν και ονειρεύονται την εγκαθίδρυση µιας άµεσης, γνήσιας δηµοκρατίας για όλους. Οι φεµινίστριες της Nathalie Lemelin και της Élisabeth Dmitrieff συµµετέχουν σε αυτήν την τέταρτη και πιο ριζοσπαστική Γαλλική Επανάσταση µετά το 1789, ο Βίκτωρ Ουγκώ µοιράζεται ανάµεσα στους πύρινους λόγους που εκφωνεί στα οδοφράγµατα και στην συγγραφή των πιο σηµαντικών σελίδων του, οργανώνονται λαϊκές γιορτές και θεάµατα, συγκεντρώνονται τρόφιµα και ρούχα, οχυρώνονται οι δρόµοι και φυλάσσονται οι πύλες της πόλης. Όλα αυτά δεν κρατούν παρά µόλις λίγες εβδοµάδες. Στις 28 Μαΐου ο κυβερνητικός στρατός έχει πια καταλάβει την πόλη ύστερα από λυσσώδεις µάχες και την (πιθανώς) εκ προδοσίας εγκατάλειψη µιας από τις πύλες εισόδου στην οχυρωµένη πόλη αφύλακτης. Οι σφαγές, οι συνοπτικές εκτελέσεις χιλιάδων κοµµουνάρων, η καταστροφή των φτωχών διαµερισµάτων της πόλης από το πυροβολικό, η αγριότητα της καταστολής και ο κυνισµός των πολιτικών, οι ποταµοί αίµατος που ρέουν µπροστά από τον θλιβερό τοίχο των εκτελέσεων στο (τί ειρωνία!..) νεκροταφείο

6 6 του Père-Lachaise θα παραµείνουν, ως ιστορικά γεγονότα, χαραγµένα στην µνήµη του παρισινού λαού για πολλά χρόνια. Θα εµπνεύσουν στον Μάρξ την πολιτική θέση περι "πρωτοβουλίας από τα κάτω" στο βιβλίο του για τον γαλλικό εµφύλιο (1871), στον Λένιν την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου µέσω του µονοκοµµατικού κράτους, στον Μάο την άµεση εξουσία των µαζών, στον Φιντέλ Κάστρο την επιβολή της επανάστασης των φτωχών και τον εξοπλισµό του λαού, στον Μπακούνιν την κατάργηση της οποιασδήποτε ιεραρχίας, εξουσίας και αρχής. Ποιά όµως είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα οδηγήσουν στις ολοκληρωτικές αντιλήψεις περι πολιτικής πάλης, ανατροπής, αντίδρασης, καταστολής και ιδεολογικοποίησης της βίας; Ποιά είναι τα γεγονότα που συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν, την διεκδίκηση µε το έγκληµα, το όνειρο µε τον εφιάλτη; Στις 24 Μαΐου του 1871, λίγες ηµέρες πριν την πτώση του Παρισιού και το πνίξιµο της Κοµµούνας στο αίµα της και ύστερα από αποτυχηµένες διαπραγµατεύσεις µε την κυβέρνηση για την απελευθέρωση φυλακισµένων ηγετών τους, οι κοµµουνάροι εκτελούν πολλούς οµήρους (ανάµεσα τους και τον επίσκοπο του Παρισιού) που είχαν χρησιµοποιήσει ως διαπραγµατευτικό όπλο. Το τραγικό αυτο συµβάν (που προκάλεσε και το κυνικό σχόλιο κυβερνητικού µέλους "tant pis pour les otages") αποτελεί και το πρώτο, βαρύτατα συµβολικό έγκληµα στην διεκδίκηση της πολιτικής χειραφέτησης της αριστεράς. Θα ακολουθήσουν όµως πολλά άλλα, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, ιδίως στον 20ο αιώνα... Η έλλειψη συγκεκριµένου πολιτικού στόχου και η επικράτηση ακραίων στοιχείων που έπαιξαν και έχασαν την µοίρα (και την ζωή) των πολλών, οι νεφελώδεις διεκδικήσεις και οι µαξιµαλιστικές απαιτήσεις εµφανίζονται επίσης ως ψήγµατα των µελλοντικών, ολοκληρωτικών απόψεων µιας άκρας αριστεράς, η οποία και έγινε το άλλοθι για την βάρβαρη, "επιστηµονική" τροµοκρατία του Κράτους στα επόµενα χρόνια, όπως ακριβώς συνέβη κατα την κατάπνιξη της Κοµµούνας από τον κυβερνητικό στρατό, που χρησιµοποίησε όλα τα µέσα για να σβήσει και την ελάχιστη ελπίδα αναπύρωσης της επαναστατικής φλόγας. Εκτελέσεις, βασανιστήρια, φυλακίσεις και εκτοπίσεις, αστυνοµοκρατία, χαφιεδισµό, προδοσία και, κυρίως, την κατατροµοκράτηση όλων των διαφωνούντων. Ο γαλλογερµανικός πόλεµος του 1870 και όσοι ακολούθησαν, κυρίως δε ο Πρώτος Παγκόσµιος, δηµιούργησαν και µια νέα, απογοητευτική πραγµατικότητα για τους ανθρώπους και τους λαούς. Αυτή της, άνευ νοήµατος, σφαγής σε τεράστια κλίµακα. Της ακατανόητης, αλλά και αναπόφευκτης θυσίας για το τίποτα. Η έννοια της πατρίδος άλλαξε, όπως και η διεξαγωγή του πολέµου. Η σφαγή από απόσταση, οι τεράστιοι αριθµοί ανωνύµων θυµάτων, η καρικατούρα ενός αόρατου εχθρού, η γενίκευση µεχρι α-νοησίας της έννοιας της θυσίας, χειρότερα, η υποχρεωτική θυσία, στέλνει ένα τµήµα του πληθυσµού στην απελπισία, στην εγκατάλειψη της πολιτικής και στον µηδενισµό. Πολλοί σκέφτονται πως η πολιτική δεν εχει πλέον νόηµα. Κυρίως όταν χρησιµοποιείται, µέσω του πολέµου, για τον εµπλουτισµό των βιοµηχάνων όπλων µαζικής καταστροφής, τους οποίους υπηρετούν πολιτικοί ασπόνδυλοι και υποκριτές. Η ηθική της άρχουσας τάξης τίθεται εν αµφιβόλω. Η αστική τάξη ταυτίζεται µε το διεθνές κεφάλαιο και οι προβαλλόµενες αρχές της ξεχειλίζουν από υποκρισία. Οι πιο αξιοπεριφρόνητοι και οι διεφθαρµένοι εµφανίζονται ως τιµητές των αγνών ιδεολόγων, που µε την σειρά τους χάνονται µέσα στην αφέλεια των λόγων τους, αφήνοντας ένα κρίσιµο κενό στην κοινωνία. Η αίσθηση ότι όλα είναι µάταια, ότι µια παγκόσµια ελίτ κυβερνά τον αδύναµο κόσµο, εξαπλώνεται ταχύτατα, όσο αποσύρεται η ελπίδα. Τα εκατοµµύρια των νεκρών της φρικτής σφαγής του και γεγονότα όπως η συνοπτική εκτέλεση στρατιωτών που αρνήθηκαν να πολεµήσουν επιτείνουν το αίσθηµα της γενικευµένης µαταιότητας, οδηγώντας σε µια α-πολιτική στάση αποδοχής και αδιαφορίας. Ο λαός όµως βράζει, καζάνι έτοιµο να σκάσει. Δηµαγωγοί και δηµεγέρτες καραδοκούν. Την διάλυση των τάξεων ερχεται να καλύψει η µαζικοποίηση και η µεταµόρφωση του λαού σε ανώνυµο πλήθος. Στην εγκατάλειψη των πολιτών απαντά η ακλόνητη σιγουριά του δηµαγωγού. Στην απολιτική

7 7 στάση του απελπισµένου, η ολοκληρωτική προσωπικότητα του δηµεγέρτη. Η περιφρόνηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής δεν θα µείνει για πολύ ατιµώρητη. Οι πύλες της ολοκληρωτικής κόλασης, αργά αλλά σταθερά, ανοίγουν. Όσοι την εύχονται, την καλοδέχονται και την αναµένουν δεν είναι αναγκαστικά "ολοκληρωτικοί". Οι µέτριοι και οι αποτυχηµένοι, οι απελπισµένοι και οι ανήµποροι, οι ατάλαντοι, οι ανώνυµοι και όσοι επιβίωσαν από την διάτρητη ταξική κοινωνία του κράτους-έθνους που την συγκολλούσε µόνον το εθνικιστικό συναίσθηµα, όσοι χάσανε την προσωπικότητα τους στην διαδροµή και την ελπίδα στον ορίζοντα, ακούν τους ποιητές να διαλαλούν την αηδία τους για την επίσηµη κουλτούρα (Ρεµπώ) και να προσκαλούν τους βαρβάρους, "Σκύθες, Νέγρους, Ινδιάνους, όλους", να την ποδοπατήσουν. Ιδιαίτερα η τέχνη, από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι και τις δεκαετίες του '20 και του '30, µε την περιφρόνηση της προς το "ταλέντο" και καθε τι το "εξαιρετικό", µε την προσήλωση της στο ανώνυµο και την έλξη της προς τα µικρά και ασήµαντα, ανταποκρίνεται και επιβεβαιώνει τον "κοινό τόπο" κάθε ολοκληρωτισµού, αυτόν της διάλυσης του προσώπου στην ανωνυµία της µάζας. Φουτουριστές, Κυβιστές, Ντανταϊστές, Κονστρουκτιβιστές, αρνητές και χλευαστές της ακαδηµαϊκής τέχνης παρελαύνουν. Από τον Luigi Roussolo, που εκστασιάζεται µπροστά σ' ένα αυτοκίνητο, τραγουδά τις µηχανές και θέλει να απαλλάξει την Ιταλία από το ιστορικό της παρελθόν και τον ρόλο της ως Μουσείο της Ευρώπης, έως τον Kazimir Malevitch, που ζωγραφίζει ένα "µαύρο τετράγωνο σε άσπρο φόντο" (1918), περνώντας από τον σοσιαλο-δαρβινιστή (κατα δήλωση του) Filippo Tommaso Marinetti, συγγραφέα του "φουτουριστικού µανιφέστου" (1909) που θεωρεί τον πόλεµο "απολυµαντή του κόσµου" και τον Franscesco Pratella και την αγάπη του για τον "θόρυβο" (l'arte dei Rumori, µαζί µε τον Roussolo, 1913), οι ευρωπαίοι καλλιτέχνες δείχνουν µια εξάντληση, µια θυµωµένη απόρριψη της καλλιτεχνικής παράδοσης και µια έλξη προς το παράδοξο και το σκοτεινό, που δεν θα αργήσει, δυστυχώς, να έλθει. Ανάµεσα τους, τραγική φιγούρα, ο Βλαδίµηρος Μαγιακόφσκυ, που τελείωσε την ζωή του στις 14 Απριλίου του 1935, ώρα 10.15, έχοντας ήδη κραυγάσει "κάτω ο έρωτας σας, κάτω η τέχνη σας, κάτω η κοινωνία σας, κάτω η θρησκεία σας", θύµα της επαναστατικής απο-γοήτευσης και της ρωσσικής ρουλέττας. Θα έπρεπε µάλλον να προσθέσουµε και τους εξπρεσσιονιστές Frank Wedekind, Gottfried Benn και Oscar Kokoshka, ανάµεσα σε άλλους, για τις εφιαλτικές θεατρικές, ποιητικές και ζωγραφικές εικόνες τους. Ίσως η τέχνη, περισσότερο από την κοινωνιολογία ή την ιστορία, να δείχνει το εφιαλτικό µονοπάτι απ' όπου πέρασε, σχεδόν απαρατήρητος, ο ολοκληρωτισµός. Εάν πρέπει να υπογραµµίσουµε κάτι στην διαδροµή της Νεωτερικότητας προς τον ολοκληρωτισµό, αυτό είναι η έννοια της ισότητας, δεύτερης κατα σειράν αξίας στο τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, Ελευθερία-Ισότης-Αδελφότης. Ο Gracchus Babeuf και πριν από αυτόν ο Jacques Hébert, δύο από τους ακραίους ριζοσπάστες της γαλλικής αριστεράς, θεωρούσαν πως η ισότητα πρέπει να προσδιορισθεί και να επιτευχθεί προς τα κάτω. Σύµφωνα και µε τους δύο, άποψη διατυπωµένη µε διαφορετικό τρόπο αλλά στην ουσία παρόµοια, η αρχή της ισότητας πρέπει να ενσωµατώνει και την γνώση πως οι τύραννοι και οι δυνάστες προέρχονταν από τις ανώτερες τάξεις, από το ιερατείο και τους µορφωµένους, όχι από τον απλό λαό που δεν είχε τον χρόνο να µορφωθεί. Οι φυσικά ευφυείς, οι δυνατοί εκ φύσεως και οι φιλόδοξοι εκ πεποιθήσεως αποτελούν επίσης τους δυνάµει εχθρούς του λαού. Όσοι θέλουν να άρχουν, να οδηγούν και να επιβάλουν, είναι υποψήφιοι δεσπότες, άρα και αυτοί επικίνδυνοι. Η ισότητα όλων πρέπει να έχει ένα υποχρεωτικό επίπεδο, στο οποίο όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση. Η άνοδος προσώπων στην εξουσία είναι απαράδεκτη. Η εξουσία πρέπει να είναι συλλογική και απρόσωπη. Ιδού η "Συνωµοσία των Ίσων". Ιδού η αρχή του ολοκληρωτισµού. Η καταγγελία της "επίσηµης" ιστορίας ως φάρσας, συναντά µια άλλη άποψη για την πραγµατικότητα, αυτήν της απλής, επιστηµονικοφανούς "αλήθειας". Τέλος στην παραπλάνηση µιας διεθνούς "συνωµοσίας" που σκοπό έχει την εκµετάλλευση των µαζών. Η "επιστήµη" θα τους

8 αποκαλύψει. Από την αρχή η Νεωτερικότητα ανέβασε την επιστήµη στο επίπεδο της µόνης, απόλυτης αλήθειας. Έρχεται τώρα η ώρα για την ιεροποίηση της. Με απλοϊκό τρόπο. Σε βασικό, πρωτογενές επίπεδο. Ο ολοκληρωτισµός θα ωθήσει την θεοποίηση της επιστήµης στο τελευταίο σκαλί. Αυτό της φτηνής, της δήθεν µεταφυσικής. Για την µαρξιστική αριστερά, το νόηµα βρίσκεται στην Ιστορία. Αυτή διδάσκει, αυτή οδηγεί, αυτή δικαιώνει. Για την εθνικιστική δεξιά, η αλήθεια περιέχεται στο Έθνος. Αυτό δίνει όνοµα στους πολλούς, περιεχόµενο στην κοινωνία και νόηµα στην ζωή. Η παρέµβαση της ολοκληρωτικής ιδεολογίας στα παραπάνω είναι φαινοµενικά ασήµαντη, αλλά σηµειολογικά εκρηκτική. Περισσότερο προφανής στην δεύτερη περίπτωση, η αντικατάσταση του έθνους απο την φυλή µεταφέρει το κέντρο βάρους στην Φύση. Η "επιστήµη" λοιπόν αποκαλύπτει την απαίτηση της Φύσης να προστατευθεί η Φυλή. Όλα είναι δυνατά και όλα µπορούν και πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο ιερός αυτός σκοπός. Η ναζιστική Γερµανία καταβυθίζεται στον καταστροφικό της µυστικισµό, προκαλεί έναν ολοκληρωτικό πόλεµο και παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρο τον κόσµο. Αλλά και στην πρώτη περίπτωση η ακατανίκητη επιθυµία, περισσότερο η εξωλογική αγωνία να µη χαθεί το Τραίνο της Ιστορίας, αναδύει από την επαναστατική δικτατορία του Λένιν το ολοκληρωτικό κράτος του Στάλιν. Εξ αυτού προκύπτει ένας ολοκληρωτισµός διεθνής στην οργάνωση του, καθολικός στην ιδεολογία του και παγκόσµιος στις πολιτικές του βλέψεις. β) Η περιγραφή - το ιστορικό. 8 Το ολοκληρωτικό σύστηµα. Διαφορές µε την δικτατορία και το µονοκοµµατικό κράτος. Η εσωτερική οργάνωση και η ολοκληρωτική ιδεολογία. Η αλάνθαστη Ηγεσία. Ο (αφηρηµένος) Σκοπός. Οι διεθνείς συµµαχίες. Η έννοια της παγκόσµιας "συνωµοσίας" και ο "εσωτερικός" εχθρός. Η κρατική τροµοκρατία και η ολοκληρωτική προπαγάνδα. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ξανά-"γράφουν" την Ιστορία. Από το στατικό "καθεστώς" στο αέναο "κίνηµα". Η εγκαθίδρυση ενός µυθικού κόσµου. Ο εξαιρετικά επιτυχής ορισµός του ολοκληρωτισµού από την Hannah Arendt (για περισσότερα, βλ. Πηγές) ως η µόνιµη κυριαρχία πάνω σε όλους και σε όλα, σε αδιάκοπη κίνηση δίνει µε λιτό τρόπο τα τρία βασικά του χαρακτηριστικά. Την απόλυτη εξουσία, την µέγιστη έκταση και την διαρκή κίνηση. Εάν το πρώτο είναι κοινό στα κάθε φύσης δικτατορικά καθεστώτα, τα δύο άλλα τον διαφοροποιούν από αυτά σηµαντικά. Η µέγιστη έκταση της επιβολής του ολοκληρωτισµού δεν περιορίζεται από τα εξωτερικά του σύνορα, για την ακρίβεια δεν υπάρχουν σύνορα που να τον συγκρατούν, είτε εσωτερικά (οι πολίτες, οι νόµοι), είτε εξωτερικά (τα άλλα κράτη). Στόχος του ολοκληρωτισµού είναι να περιλάβει όλο και περισσότερους στους κόλπους του και να τους θέτει (και να τους διατηρεί) σε συνεχή, αέναη κίνηση. Στο µεν εσωτερικό µε την κρατική τροµοκρατία και την προβαλλόµενη αίσθηση της διαρκούς ενοχής, που µετατρέπει όλους σε εν δυνάµει εγκληµατίες χωρίς έγκληµα. Εξοντώνοντας την αλληλεγγύη δια του φόβου, το ολοκληρωτικό σύστηµα µετατρέπει την κοινωνία σε µια άµορφη µάζα φοβισµένων, αλλά πολιτικά αδιάφορων ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή την ολοκληρωτική οργάνωση της κοινωνίας, επιτυγχάνει την εξάλειψη της ατοµικής ιδιότητας ως χαρακτηριστικό των πολιτών µονίµως. Αντιθέτως οι δικτατορίες στηρίζονται σε κάποιες κοινωνικές τάξεις, υπολογίζουν τους "ηµετέρους" και δεν περιφρονούν µε τόσο απόλυτο τρόπο την ανθρώπινη ζωή, ούτε δείχνουν να ενδιαφέρονται για την δηµιουργία και την αναπαραγωγή "µαζανθρώπων". Απειλούν τους πραγµατικούς τους εχθρούς, ενώ η ολοκληρωτική τροµοκρατία απειλεί ανεξαιρέτως όλους. Αρκούνται στον έλεγχο του εσωτερικού τους χώρου και δεν στρέφονται ενάντια στα άλλα κράτη. Οι δικτατορίες έχουν ανάγκη συνεργατών και αποδοχής, το ολοκληρωτικό καθεστώς την ενοχή και τον διαρκή, ανεξήγητο, αλλά ελέγξιµο και τροφοδοτούµενο από αυτό, φόβο. Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα οι καταδότες δεν

9 9 αναµένουν επιβράβευση και βελτίωση της κατάστασης τους, αλλά στιγµιαία αποµάκρυνση της υποψίας από αυτούς. Έτσι, ως υποτιθέµενοι ένοχοι όλοι, αλλά και όλοι όσοι έχουν σχέση µαζί τους, οδηγούνται στην αποφυγή κάθε προσωπικής σχέσης και επαφής ("κολλητική" ενοχή). Κατ' αυτόν τον τρόπο τα ολοκληρωτικά κινήµατα εµφανίζονται ως µαζικές οργανώσεις αλληλοαποξενωµένων και αποµονωµένων ατόµων. Ποιά είναι όµως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους; Η ριζική απώλεια του προσωπικού συµφέροντος είναι το ένα. Η κυνική, βαρυεστηµένη αδιαφορία απέναντι στον θάνατο ή στην καταστροφή το άλλο. Η περιφρόνηση της κοινής λογικής και η παθιασµένη τάση να χρησιµοποιούνται οι πιο αφηρηµένες έννοιες ως κανόνες ζωής το τρίτο. Τα παραδείγµατα αφθονούν, ιδίως κατα την διάρκεια των φοβερών µαχών στο ανατολικό Μέτωπο, από το 1942 έως και το 1945 και στις δύο πλευρές. Και ποιοί λοιπόν ηγούνται των µαζών; Οι Ηγέτες είναι παλαιοί δηµεγέρτες και δηµαγωγοί (Χίτλερ), ή ασήµαντοι φαινοµενικά, κρυφοί συνωµότες (Στάλιν) που δεν προέρχονται από τις ίδιες τις µάζες. Προέρχονται είτε από τον όχλο, όπως ο πρώτος, είτε από την συνωµοτική φράξια του κόµµατος, όπως ο δεύτερος. Αποδεικνύονται δε αλύπητοι εχθροί των παλαιών συντρόφων τους, τους οποίους και εξοντώνουν αµέσως πριν, ή µόλις αναρριχηθούν στην εξουσία (οι εκκαθαρίσεις των S. A από τον Χίτλερ και οι εκκαθαρίσεις στο κόµµα από τον Στάλιν, στις δίκες της Μόσχας). Στο εξωτερικό τώρα, η θεµελιώδης διαφορά µε τις δικτατορίες είναι η διαρκής επιθετικότητα. Ο ολοκληρωτισµός αυτο-ακυρώνεται εάν δεν εξαχθεί, εάν δεν καταλάβει όλον τον κόσµο, είτε για να υπηρετηθεί (από όλους τους άλλους) η ανώτερη φυλή, είτε για να πεισθεί (ολόκληρος ο κόσµος) για την ανωτερότητα της προτεινόµενης από τον Ηγέτη ερµηνείας της Ιστορίας, ανεβαίνοντας στο ίδιο τραίνο. Πολύ σηµαντικές είναι για τον ολοκληρωτισµό οι οργανώσεις των "συµπαθούντων", ή αλλιώς οι οργανώσεις "βιτρίνας". Αρχικά στο εσωτερικό και στην συνέχεια στο εξωτερικό, οι συµπαθούντες δεν είναι µέλη του κόµµατος, αλλά κάποια µέλη της ελίτ που έχουν βρεθεί εκτός της "καλής" ευρωπαϊκής κοινωνίας (Céline), άλλοτε απογοητευµένοι ονειροπόλοι που ένοιωσαν την ανάγκη να πιστέψουν σε κάτι απλό και αποτελεσµατικό, άλλοτε κουρασµένοι διανοούµενοι ή απλώς ατάλαντοι καλλιτέχνες που αναζητούν διακαώς τους "βαρβάρους". Όλοι αυτοί, ούτε γνωρίζουν την πραγµατικότητα, ούτε έχουν άµεση πρόσβαση στην ολοκληρωτική ιεραρχία και στα µυστικά της. Κολακεύονται απλώς να συναντούν τους "εκλεκτούς", να φωτογραφίζονται ή να δείχνονται µαζί τους, συνεισφέροντας στην καταξίωση του ολοκληρωτικών ιδεών. Διαφήµιση στο εξωτερικό και προπαγάνδα στο εσωτερικό, ιδού τα δύο εργαλεία του ολοκληρωτισµού. Κυρίως στο εσωτερικό, όπου γρήγορα γίνεται κατανοητό πως πιο ισχυρός φαίνεσαι ως µέλος του κόµµατος, από το να είσαι απλώς ένας νοµιµόφρων πολίτης. Τα µέλη του κόµµατος εµφανίζονται ως µέλη µιας µυστικής εταιρείας (κατά το πρότυπο των µυστικών οργανώσεων) αλλά χωρίς µυστικό. Εντός ενός µυστικού εµείς έναντι όλων των άλλων. Η µυστική αστυνοµία (Gestapo στην χιτλερική Γερµανία, NKVD στην σταλινική Ρωσσία) παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα και φυσικά τον εαυτό της, όπως ακριβώς πράττει µια συνωµοτική οργάνωση πολλών επιπέδων, όπου όλοι είναι υπεύθυνοι, αλλά λίγοι τα γνωρίζουν όλα κι αυτοί πάλι "αντικαθίστανται" περιοδικά (βλ τις σταλινικές εκκαθαρίσεις της γραφειοκρατίας που επέβαλε την καταστροφή των Σοβιέτ και την απόλυτη κυριαρχία του κόµµατος µετά τον Λένιν, κατα τις δίκες του ). Ο ολοκληρωτικός ηγέτης είναι αλάνθαστος ακόµη κι όταν ψεύδεται, διότι µόνον αυτός γνωρίζει και ερµηνεύει σωστά τις δυνάµεις της Ιστορίας ή της Φύσης. Στις µάζες ο ηγέτης προσφέρει την καθολική εξήγηση όλων των φαινοµένων και απορρίπτει µε αυστηρότητα το τυχαίο. Έτσι ο Στάλιν περνάει τις τροµερές αποτυχίες του σοβιετικού στρατού στις αρχές του πολέµου, ως αναγκαίο κακό για να εξαντληθεί ο αντίπαλος, έτσι πείθει τους πάντες ο Χίτλερ περι της τελικής

10 10 νίκης, ακόµη και όταν όλα δείχνουν να έχουν χαθεί, ακόµη και όταν οι Σοβιετικοί βοµβαρδίζουν την Καγκελαρία, τον Απρίλιο του Ακόµη και το ίδιο το ολοκληρωτικό κράτος δεν είναι παρά το µέσον ενός σκοπού. Ο σκοπός είναι η διατήρηση της Φυλής για τους µεν, η πραγµατοποίηση της Ιστορίας για τους δε. Ενώπιον της Ιστορίας όλοι είναι ίσοι και ο ηγέτης δεν είναι παρά ένας υπάλληλος (πατερούλης) των µαζών που οδηγεί. Οι µάζες οδηγούνται σε µια νίκη και σε µια επιτυχία στην πιο αφηρηµένη τους µορφή. Ό,τι δεν συµφωνεί µε την επίσηµη εκδοχή αναθεωρείται (οι φωτογραφίες του Στάλιν, από τις οποίες αφαιρούνται σταδιακά οι "εκκαθαρισθέντες" και εκτελεσθέντες σύντροφοι). Η ισότητα στην χιτλερική εκδοχή της πραγµατοποιείται εντός της ανωνυµίας της φυλής. Δυστυχώς (όπως θα δείξει αργότερα και η θλιβερή εµπειρία των κόκκινων Χµέρ του Πόλ-Πότ) η ισότητα προς τα κάτω πραγµατοποιήθηκε αρκετές δεκαετίες µετά το όραµα των Hébert και Babeuf, µετατρέποντας τους εύπιστους µάρτυρες σε απρόσωπα ροµπότ, που οδηγήθηκαν στην σφαγή εαυτών και αλλήλων µέσω της καθολικής ιδεολογίας του απρόσωπου τρόµου. Αντικειµενικός πολιτικός σκοπός δεν υπάρχει, γιατί η επίτευξη του θα αποτελούσε και τον τερµατισµό του κινήµατος. Μετά τον θάνατο του Ηγέτη (σταλινισµός) οι τροµοκρατηµένοι σύντροφοι έσπευσαν να ακυρώσουν το "έργο" βεβαιούµενοι πως κανένας δεν θα το συνεχίσει ή θα το επαναλάβει. Μετά την καταστροφή των πάντων (ναζισµός), ίσως απώτερο, µυστικοπαθήαυτοκτονικό στόχο του χιτλερικού ολοκληρωτισµού ("καταρρέουµε, µαζί µας θα παρασύρουµε το Σύµπαν"! J. Goebbels) τίποτε δεν επιζεί για να θυµίζει την ποιητική της Κόλασης. Μόνον ερείπια και απαξία. Τί ακριβώς προσπάθησαν να επιτύχουν τα δύο ολοκληρωτικά καθεστώτα-κινήµατα του 20ου αιώνα; Αντιµέτωπα µε έναν "πλασµατικό" εχθρό, µια διεθνή "συνωµοσία" εναντίον της Φυλής ή του Λαού, ευρισκόµενα περισσότερο "εν αµύνει" παρά προτείνοντας ένα συγκεκριµένο, εφικτό πολιτικό στόχο, διαφέρουν κατά πολύ στην πορεία τους. Η ναζιστική Γερµανία των Χίτλερ, Χίµµλερ, Γκαίµπελς, Γκαίρινγκ και των λοιπών ( ), πιο οµιχλώδης στις επιδιώξεις της αλλά σαφώς πιο επιθετική στην συµπεριφορά της, αναζήτησε ένα µυθικό "ζωτικό" χώρο, µια φανταστική "Βαλχάλα", έναν κόσµο Ιπποτών, χωρίς ιππότες, ένα Γκράαλ µε περιεχόµενο το αίµα µιας υπερβατικής Φυλής, αντίδοτο στην θλιβερή µετριότητα των αναζητητών της. Η σταλινική Σοβιετική Ρωσσία ( ) αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα µυθικής αναζήτησης µιας αλήθειας που µεταµορφώνει τους ανθρώπους σε παντοδύναµες µηχανές, χωρίς ανάγκες, προτιµήσεις ή ερωτήµατα, έτοιµες να σφυρηλατήσουν µια παγκόσµια Μητρόπολη βασισµένη στην συνεχή εργασία και ικανή για τα πάντα, από την µετατροπή όλης της οικουµένης σ' ένα καλολαδωµένο εργαστήριο παραγωγής του ο,τιδήποτε, µέχρι την κατάκτηση του Διαστήµατος από τον ανώνυµο Εργάτη. Και τα εγκλήµατα, λοιπόν; Στην µεταφυσική της αναζήτηση µιας τέλειας, αθάνατης, µυθικής φυλής, η χιτλερική Γερµανία είχε ανάγκη από το ακριβώς αντίθετο της. Την απολύτως απεχθή, συνωµότρια και συνωµοτούσα φυλή, αυτήν που είχε ως σκοπό (τί απίστευτη προβολή!) να κατακτήσει και να µολύνει τον Κόσµο. Την εβραϊκή φυλή. Τους Εβραίους. Η σταλινική Σοβιετική Ένωση δεν έδειξε, αρχικά, τέτοιες µεταφυσικές µίσους. Της αρκούσαν το µίσος ενάντια στο Κεφάλαιο και την Μπουρζουαζία. Το µίσος ενάντια στους προδότες και τους αντεπαναστάτες. Το µίσος έναντι του εαυτού της. Αργότερα όµως και λόγω ανυπαρξίας εχθρού, απαραίτητου για την διαρκή, αέναη εγρήγορση όλων, ιδού το αυτονόητο. Το κεφάλαιο παραµένει ο αντίπαλος. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Είναι διεθνές. Ποιοί όµως κρύβονται πίσω από το κεφάλαιο; Διεθνείς Τραπεζίτες και Βιοµήχανοι, παράσιτα που πίνουν το αίµα των λαών. Πού βρίσκονται όλοι αυτοί; Παντού, κυρίως όµως στην Αµερική. Είναι οι γνωστοί Ροκφέλερ, Ρότσιλντ, Γκούγκενχαϊµ και τόσοι άλλοι. Χειρότερα, βρίσκονται ακόµη και στην ίδια την Σοβιετική πατρίδα. Ανάµεσα τους, πολλοί γιατροί. Μια συνωµοσία τελεί εν προετοιµασία (η σταλινική Σοβιετική

11 11 Ένωση αποτείνει έτσι έναν περίεργο χαιρετισµό στον νικηµένο και ατιµασθέντα αντίπαλο του ). Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Η απάντηση αναµένεται τροµερή. Το σταλινικό ολοκληρωτικό καθεστώς κινητοποιείται προς τρόµο όλων. Όµως, στις 5 Μαρτίου του 1953 ο Στάλιν πεθαίνει, ύστερα από ένα βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο και τέσσερις ηµέρες αγωνίας. Ο Λαβρέντι Μπέρια φτάνει πολύ αργά. Οι γιατροί δεν µπόρεσαν να κάνουν τίποτε, αυτή την φορά. Πόσο αθώα είναι για όλα αυτά η Νεωτερικότητα; Ποιά είναι η δική της εµπλοκή, η δική της ευθύνη στην ανθρώπινη τραγωδία του Ολοκληρωτισµού; Τί µας οδήγησε στην µεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ποτέ ο πολιτισµένος κόσµος; Ποιά ακριβώς ειναι τα στοιχεία της πολιτικής, κοινωνικής, φιλοσοφικής και ανθρωποκεντρικής νοο-τροπίας της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αδελφότητας που παρέκκλιναν και προκάλεσαν αυτή την πανευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσµια τραγωδία; Στο πρώτο µέρος του παρόντος κειµένου έγινε προσπάθεια να ορισθεί το κατ' εξοχήν δηµιούργηµα της Νεωτερικότητας, το νεωτερικό κράτος. Ο αφηρηµένος και απρόσωπος κρατικός µηχανισµός, που εγγυάτο την ίση µεταχείριση των πολιτών, που απετέλεσε το γιγάντιο βήµα εξόδου του ανθρώπου από τον θεοκρατικό και απόλυτα ιεραρχικό Μεσαίωνα, έγινε εργαλείο καταπίεσης και πρόφαση επιβολής εξ ίσου γενικών και αφηρηµένων, απρόσωπων και καταπιεστικών νόµων. Επίσης, η συσσώρευση τεράστιας συµβολικής δύναµης στα χέρια του νεωτερικού κράτους (δηλαδή στα χέρια των κρατικών υπαλλήλων µιας απρόσωπης Δηµόσιας Διοίκησης), κυρίως στον χώρο της επίσηµης παιδείας και της κρατικής κουλτούρας, αποδείχθηκε πηγή πολλών κακών. Η στροφή της Νεωτερικότητας από το άπειρο και το εκτός (του Κόσµου) στο πεπερασµένο και το εντός, µέσω της αναγωγής της επιστήµης σε απόλυτη, αλλά και συνεχώς αναθεωρούµενη και συνεπώς µη σταθερή αλήθεια, αποκάλυψε µια ισχυρή σηµειολογική αντίφαση, που ακυρώνει κάποτε κι αυτήν την κατάκτηση της ελευθερίας της σκέψης. Όπως και η αντικατάσταση του προσώπου από το άτοµο, της ποιότητας από την ποσότητα, της Μονάδος από τους αριθµούς. Στην (ορθή) πάλη της ενάντια στην δεισιδαιµονία και τον σκοταδισµό, η Νεωτερικότητα προχώρησε σε µία ακόµη, ανυπολόγιστων συνεπειών, βαθειά συµβολική κίνηση. Στην αφ' ιεροποίηση. Στην αποµυθοποίηση, δηλαδή, της καταγωγής του ανθρώπου και στο κατ' επέκταση οριστικό διαζύγιο µεταξύ ύλης και πνεύµατος, σώµατος και ψυχής. Τελικά, από την αντιµετώπιση του Υποκειµένου ως µιας µάζας µυώνων, νεύρων, σάρκας και υγρών, δηλαδή ως αντικειµένου, µέχρι τους θαλάµους αερίων του Άουσβιτς και των ανώνυµων Γκούλαγκ της Σιβηρίας, η απόσταση αποδείχθηκε πως ήταν µόνον κάποιες δεκάδες χρόνια και µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα. Θα ήταν όµως άδικο να ενοχοποιηθεί ο ανθρωπισµός για την ακύρωση του ανθρώπου. Η χρήση των αφηρηµένων εννοιών, η εκµετάλλευση των πολιτικών εργαλείων προς επίτευξη σκοτεινών σκοπών, η προβληµατική και πολλές φορές ψυχοπαθολογική προσωπικότητα ηγετών και ηγετίσκων, καθώς και η αδιάφορη, α-πολιτική συµπεριφορά των πολιτών φτιάχνουν το εκρηκτικό µείγµα που µπορεί να οδηγήσει στον ολοκληρωτισµό. Ίσως ακόµη και οι µικρές, καθηµερινές µας συµπεριφορές να µην είναι και τόσο γραφικές και ακίνδυνες. Η συµπεριφορές δασκάλων σε µαθητές, συζύγων σε συζύγους, ισχυρών (χωρίς κύρος) σε ασθενείς (χωρίς ελπίδα) µπορεί να είναι το ίδιο επικίνδυνες, όσο και οι γενικές, αφηρηµένες και ισοπεδωτικές έννοιες που συζητήθηκαν. Η εύκολη αµφισβήτηση και η απαξίωση των πάντων, οι αγανακτισµένες, α-πολιτικές εκδηλώσεις, η α- νόητη βία, η τυφλή τροµοκρατία βαρυεστηµένων χουλιγκάνων δείχνουν και τα όρια ανοχής και τις παθογένειες της σύγχρονης κοινωνίας. Χειρότερα ακόµη, η τρέχουσα αντικατάσταση της γνώσης από τις δεξιότητες, της παιδείας από την αγοραία αξία της και της άµιλλας από την φτηνή φιλοδοξία της κοινωνικής επικράτησης ή του εύκολου πλουτισµού, συµπληρώνουν µια γκρίζα πραγµατικότητα, η οποία ουδέποτε υπήρξε ο στόχος του νεωτερικής Πρωτοπορίας.

12 12 Πηγές. Ανάµεσα στην πλούσια βιβλιογραφία και τα έργα που συµβουλεύτηκα (µε ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα κείµενα του Walter Benjamin), θα ξεχωρίσω τις δύο βασικές πηγές που κυρίως χρησιµοποίησα κατα την σύνταξη του παρόντος κεφαλαίου. Τα µαθήµατα του Pierre Bourdieu "περί κράτους" (sur l'état) στο Collège de France από το 1989 έως και το 1992, όπως συγκεντρώθηκαν και τυπώθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Seuil τον Ιανουάριο του 2012, µου στάθηκαν περισσότερο από πολύτιµα για την σύνταξη του υπο-κεφαλαίου Κράτος. Και το κλασσικό The Origins of Totalitarianism (1951) της Hannah Arendt, στην έκδοση Schocken Books (2004), µε βοήθησε να κατανοήσω, να συγκρίνω και να αποδώσω τις έννοιες περί αριστερού και δεξιού ολοκληρωτισµού, στο υπο-κεφάλαιο περί ορισµών και ιστορίας του. Ελπίζω να µή το αδίκησα. Ως προς αυτό το τελευταίο, πολύτιµη µου ήταν και η γαλλική έκδοση Le système totalitaire: Les origines du totalitarisme (Seuil, 2005) µε πρόλογο από την Hélène Frappat. Σχετικά µε την προσωπικότητα του Στάλιν και την εποχή του, η ελληνική µετάφραση (από τον Μ. Γρίβα) της τρίτοµης Πολιτικής Βιογραφίας του Isaac Deutscher στις εκδόσεις Χρησµός του 1971 αποτέλεσε την βασική µου πηγή (σε συνδυασµό και µε κάποιες καταγεγραµµένες, οικογενειακές µνήµες...). Για την ναζιστική Γερµανία βρήκα πολλές πληροφορίες στο Η Άνοδος και η Πτώσις του Γ' Ράϊχ, (Ουίλλιαµ Σάϊρερ, µετάφραση Ν.Κ. Παπαρρόδου, Εκδόσεις Αρσενίδης, Αθήνα, χ.η.). Συµβουλεύτηκα επίσης και το πρωτότυπο Shirer, William L, Rise And Fall Of The Third Reich (1960), στις εκδόσεις Arrow, Το εξαιρετικό Le national-socialisme et l'antiquité του Johann Chapoutot (Presses Universitaires de France, 2008) µε βοήθησε να κατανοήσω τον µυστικό χαρακτήρα του Εθνικοσοσιαλισµού, καθώς και τις φυλετικές του αναφορές στην Αρχαιότητα (ελληνική και ρωµαϊκή). Ίσως, κάποτε, θα πρέπει να (ξανα)κοιτάξουµε (απαλλαγµένοι από το βάρος των οδυνηρών εµπειριών) και την τραυµατική συµµετοχή της Ελλάδος στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Όχι για να αναθεωρήσουµε, αλλά για να κατανοήσουµε τα γεγονότα και τις θυσίες, µακρυά από τις (µικρό)πολιτικές προπαγάνδες. Ακόµη, το γραµµένο µε πραγµατική ποιητική διάθεση και έξοχα πολιτικό L'expressionnisme comme révolte του Jean-Michel Palmier στις εκδόσεις Payot του 1978, καθώς και το Lénine, l'art et la révolution του ιδίου συγγραφέα και από τον ίδιο εκδότη, του Ολοκληρώνω µε το εξαιρετικά κατατοπιστικό, ιστορικό Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-war Russia του David Priestland στις εκδόσεις OUP Oxford, (2007). Ίσως η πληρέστερη περιγραφή της ψυχολογίας (και της φυσιογνωµίας) του ανθρώπινου δυναµικού του ολοκληρωτισµού να βρίσκεται όχι σε ένα επιστηµονικό, αλλά σ' ένα λογοτεχνικό κείµενο. Les Petits Bourgeois του Μπαλζάκ, νουβέλα του 1855, περιγράφει µε τρόπο απαράµιλλο τις φιλοδοξίες, την ρηχότητα και την πολιτική ανέλιξη των µικροαστών, σε µια πορεία χωρίς ηθική, χωρίς τύψεις και χωρίς ιστορική δικαίωση. Και (µάλλον least but not last) µια µικρή αναφορά σε προσωπικά µονογραφήµατα. Ο ολοκληρωτισµός στην τέχνη µε απασχόλησε τόσο, ώστε να αφιερώσω µεγάλο τµήµα της διατριβής µου σ' αυτόν (Modernité française - Modernité allemande, στο Être Compositeur Aujourd'hui, de l'analyse à la Création, thèse de Doctorat d'etat, Université de Paris-Sorbonne, 1994). Οι αναφορές στην Γαλλική Επανάσταση και στον Ροβεσπιέρρο έχουν ως βάση τις έρευνες για τα δύο κείµενα µου, στα Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας (Ιανουάριος 2011) και στην σειρά Οι Μεγάλες Δίκες, Η δίκη του Λουδοβίκου 16ου και Η Τροµοκρατία. Σε αυτά παραπέµπω για περισσότερες πληροφορίες περι του θέµατος, καθώς και στην αναλυτική βιβλιογραφία τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τμήματα:Γ 1,2,3,5 Πεύκης Γ 1,2,5 Λυκόβρυσης ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Το κύμα βίας που αναστατωμένη ζει η ανθρωπότητα τα τελευταία ετούτα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: συχνά η θεματική πρόταση διασαφηνίζεται και αναπτύσσεται καλύτερα με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί επιστήµονες και κοινωνικοί λειτουργοί

Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί επιστήµονες και κοινωνικοί λειτουργοί Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί επιστήµονες και κοινωνικοί λειτουργοί Εισαγωγή Τα παραδείγµατα γυναικών επιστηµόνων, που ακολουθούν, επιλέχθηκαν µετά από έρευνα στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος δεν είναι φυσικά πλήρης,

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Θερμώς ευχαριστώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

Ernesto Laclau: Συνέντευξη Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, (τ.12/2004) 1. Γιατί ο λαϊκισµός αποτελεί σήµερα σηµαντικό ζήτηµα;

Ernesto Laclau: Συνέντευξη Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, (τ.12/2004) 1. Γιατί ο λαϊκισµός αποτελεί σήµερα σηµαντικό ζήτηµα; 1 Ernesto Laclau: Συνέντευξη Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, (τ.12/2004) 1. Γιατί ο λαϊκισµός αποτελεί σήµερα σηµαντικό ζήτηµα; Ο λαϊκισµός ποτέ δεν έπαψε να είναι σηµαντικό θέµα. Έχει να κάνει µε την

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ Α. Ο συγγραφέας στο απόσπασµα αυτό αναφέρεται στη διαφήµιση. Στην αρχή πιστοποιεί την κυριαρχία της σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κοινωνικές ταυτότητες Οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές, είναι ιεραρχημένες και άνισες. Τις ταυτότητες τις αποκτάει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΣΑ Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και κύριοι, Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ. Επιμέλεια: Στέργιος Νότας

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ. Επιμέλεια: Στέργιος Νότας ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ Επιμέλεια: Στέργιος Νότας ΜΥΘΟΣ: Ο αυτισμός είναι μια σπάνια διαταραχή. ΑΛΗΘΕΙΑ: Παλαιότερες επιδημιολογικές έρευνες έδειχναν ότι στον γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Χαρίδημος Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης τόμος Καγκουρό Ελλάς 0 007 (ο πρώτος αριθµός σε µια γραµµή αναφέρεται στη σελίδα που αρχίζει το άρθρο και ο δεύτερος στη σελίδα που περιέχει τις απαντήσεις) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελεί νέο στοιχείο στη ζωή μας η συνειδητοποίηση ότι ο φυλακισμένος, «εχθρός» της κοινωνίας, ο εκτός νόμου άνθρωπος του υπόκοσμου είναι μια ανθρώπινη οντότητα, που αντί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013)

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Αθήνα 24 Σεπτεµβρίου 2013 Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Η κοινή Γενική συνέλευση των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτική της Τμηματοποίησης Αν σκοπεύεις να διαπραγματευτείς ένα π.χ. συμβόλαιο τριών ετών, διαπραγματεύσου σκληρά για ένα συμβόλαιο ενός έτους μόνο. Όταν η διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.ucy.ac.cy SSH IN ERC Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα