ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015 ΘΕΜΑ: 52 ο Έγκριση αμοιβής για τη Συντήρηση του λογισμικού back-office (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Λογιστική-Οικονομική Διαχείριση, Μισθοδοσία, Ενιαία Αρχή πληρωμών, Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Έργων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία 5. Λιακούλη Ευαγγελία 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 6 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Μεγάλη Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 648/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 52 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μπαχτσεβάνος Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.352/ έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Θεσσαλίας τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2 2. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 4. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 5. Το Ν. 4270/ Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ) 7. το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 8. Την αριθ. 46/74301/ εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & ΗΔ «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010» 9. Την αριθ. 6/2067/ εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & ΗΔ «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από » 10. Την αριθμ /739 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β 1291/ ) 11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 12. Την ανάγκη άμεσης επίλυσης των όποιων προβλημάτων εμφανίζονται στο παραπάνω αναφερόμενο βασικό λογισμικό της Περιφέρειας (και των Περιφερειακών Ενοτήτων της), καθώς και των αναγκών για επιβεβλημένη αναβάθμισή τους, ώστε να είναι σύμφωνες με αλλαγές που γίνονται στην νομοθεσία που τις διέπουν και όχι μόνο Εισηγούμαστε την έγκριση της σύναψης Σύμβασης Υποστήριξης Λογισμικού (Εφαρμογών) μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ (OTS) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τους όρους του Υποδείγματος Σύμβασης (που επισυνάπτεται). H σύμβαση θα υπογραφεί, έναντι του συνολικού ποσού ,48 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ,00 + ΦΠΑ:23%), επιμερισμένου στις Περιφερειακές Ενότητες, ανάλογα με τις άδειες χρήσης που χρησιμοποιούν (όπως φαίνεται στον πίνακα του άρθρου 4 του υποδείγματος).

3 Οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και στις Περιφερειακές της Ενότητες. Η εγκατάσταση του λογισμικού έχει γίνει από την αναφερόμενη (κατασκευάστρια) εταιρεία, η οποία κάθε χρόνο αναλαμβάνει και τη συντήρησή του. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 0873 (ο οποίος έχει την απαιτούμενη πίστωση, σε κάθε ΠΕ). ΣΥΜΒΑΣΗ /2015[ ] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην Λάρισα σήμερα / /2015 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων: α. της εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ (OTS) με έδρα στην Μοναστηρίου 125, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (στο εξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και, β. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με έδρα στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΛΑΡΙΣΑ (στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει 6. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/ ) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 10. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 11. Την αριθμ /739 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 12. Την αριθμ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β 1789/ ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» 13. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 14. Την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και την 1500/ Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. «Τροποποίηση της υπ αριθμ / Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/B/ )

4 15. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» 16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 17. Την με αριθμό /2015 (Πρακτικό ο / ) (ΑΔΑ: - ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί έγκρισης της αμοιβής για τη Συντήρηση του λογισμικού back-office (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Λογιστική- Οικονομική Διαχείριση, Μισθοδοσία, Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Έργων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της 18. Τις με αριθ. / (ΑΔΑ: - ), / (ΑΔΑ: - ), / (ΑΔΑ: - ), και / (ΑΔΑ: - ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, από τον ΚΑΕ 873. συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα : Άρθρο 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του Λογισμικού (εφαρμογών) BackOffice της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της, καθώς και η αναβάθμισή τους στις νεώτερες εκδόσεις, όπως αναφέρεται, αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα: Α. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μον Μέτρ Τιμοκατ/γος Αδειες χρήσης Λάρισ. Μαγν. Τρικ. Καρδ. Σύνολο Κόστος Σ.Σ 24% Λογιστική & Οικονομική Διαχείριση Τεμ , ,00 Τεμ 1.000, ,00 Μισθοδοσία Τεμ 6.000, ,00 Τεμ 500, ,00 Διαχείριση Προσωπικού Τεμ 4.000, ,00 Τεμ 400, ,00 Πρωτόκολλο Τεμ 6.000, Τεμ 700, ,00 Ενιαία Αρχή Πληρωμών Τεμ 2.000, ,00 Τεμ 500, ,00 Διαχείριση Εργων Τεμ 7.000, ,00 Τεμ 700, ,00 Σύνολα ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.342,48 Πληρωτέο ,48 Άρθρο 2 ο ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Η σύμβαση ισχύει για περίοδο ενός (1) έτους, ήτοι για το έτος 2015 (αρχομένης από την υπογραφή της, μέχρι και ). Άρθρο 3 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5 Α. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη 3.1 Να παρέχει στον πελάτη δωρεάν τις νέες εκδόσεις του λογισμικού. Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων, στο τμήμα που αφορά στο server, θα γίνεται από την εταιρεία. Στο τμήμα που αφορά στους χρήστες, θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, είτε από το server, είτε με άλλο τρόπο (πχ Internet). Σε περίπτωση προβλήματος της αυτόματης διαδικασίας και μέχρι την επίλυσή του, θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και από τα, κατά τόπους, αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Διαφάνειας κ Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, με σαφείς οδηγίες και καθοδήγηση από την Εταιρεία σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, θα είναι στην ευθύνη της εταιρείας η εργασία αυτή. 3.2 Να υποστηρίζει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, όσον αφορά τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραμμάτων, κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 8:30πμ. έως και τις 16:00μμ, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών. 3.3 Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη, που θα παρουσιαστεί στη λειτουργία του λογισμικού, με μέγιστο χρόνο απόκρισης δύο (2) ώρες, από την ώρα ειδοποίησης και μέγιστο χρόνο αποκατάστασης δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 3.4 Να εκτελεί (περιοδικούς) ελέγχους και εργασίες βελτίωσης του λογισμικού, όταν αυτό απαιτείται, όπως αλλαγές στο λογισμικό που είναι απαραίτητες ως απόρροια νομοθετικών αλλαγών ή ρυθμίσεων, στα αναφερόμενα αντικείμενα του Άρθρου 2, θα καλύπτονται από την παρούσα και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε επόμενη έκδοση του ανάλογου λογισμικού. 3.5 Να εκτελεί βελτιώσεις, όπου ζητούνται, απαραίτητες για την καλή λειτουργία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να φροντίζει να υλοποιούνται και να συμπεριλαμβάνονται σε τακτική αναβάθμιση της εμπλεκόμενης εφαρμογής (σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, από την έγγραφη ειδοποίησή της), είτε αμεσότερα (σε μικρότερο χρονικό διάστημα), σε ιδιαίτερα κρίσιμες περιπτώσεις. 3.6 Να παρέχει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ συμβουλές σε σχέση με τη βελτίωση της λειτουργίας του λογισμικού. 3.7 Να παρέχει στον πελάτη εξωσυμβατικές υπηρεσίες πληροφορικής που θα της ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές, κλπ. Το κόστος τους θα επιβαρύνει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της, μειωμένο, τουλάχιστον, κατά 20%. 3.8 Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη, στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για εργασίες αποκατάστασης βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. 3.9 Να παρέχει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υποστήριξη, μέσω διαδικτύου (ticketing) ή μέσω Να παρέχει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, όποια πληροφορία κρίνει αυτή απαραίτητη, από τα τμήματα της Δ/νσης Διαφάνειας, προκειμένου α) να μπορούν να επικοινωνήσουν οι παραπάνω αναφερόμενες εφαρμογές με άλλες, άλλων κατασκευαστών και β) να μπορεί να γίνει μετάπτωση των δεδομένων, σε άλλες εφαρμογές Να παρέχει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κατάλληλα εργαλεία άντλησης δεδομένων των εφαρμογών (όπως πχ web services), προκειμένου αυτή να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους πολίτες (χρονοδιάγραμμα αντίστοιχο με του σημείου 3.4) 3.12 Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της παρούσας σύμβασης, σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση Να τηρεί εχεμύθεια και σεβασμό για την διαφύλαξη των μυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει της κατά την συνεργασία της με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Β. H Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση προς τον Πελάτη, εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 3.14 Χρησιμοποιεί τα προγράμματα σε σύστημα Η/Υ, που δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές, που θέτει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρησιμοποιεί τα προγράμματα αντίθετα από τις οδηγίες, που υπάρχουν στα εγχειρίδια χρήσης (MANUALS) Αλλάξει το κεντρικό σύστημα Η/Υ, όπου λειτουργούν τα προγράμματα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΕταιρείαΣ Επιτρέψει επέμβαση στα προγράμματα από άτομα, τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία.

6 KAE: Δεν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (BACKUP) ή προκληθεί βλάβη στα προγράμματα από διακοπή ή πτώση τάσης ρεύματος Δεν προφυλάσσει τα αρχεία των προγραμμάτων από ηλεκτρονικούς ιούς, με ειδικά προγράμματα και συστήματα ασφαλείας (security - Antivirus). Άρθρο 4 ο ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1 Η παρούσα Σύμβαση συνομολογείται για βασική αμοιβή, όπως αυτή ορίζεται στο 1 ο άρθρο και η πληρωμή της θα βαρύνει την κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ανάλογα με τις άδειες χρήσης της, όπως αναφέρεται στον πίνακα: ΠΕ Λάρισας ΠΕ Μαγνησίας ΠΕ Τρικάλων ΠΕ Καρδίτσας Άδειες Ποσό Άδειες Ποσό Άδειες Ποσό Άδειες Ποσό , , , ,00 ΦΠΑ 2.909,04 927, , ,40 Τελικό , , , , Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται είτε άπαξ (στο τέλος του χρόνου), είτε σε δύο (2) δόσεις (εξαμηνιαίες - ισόποσες στη γενική περίπτωση), μετά από βεβαίωση εφαρμογής των όρων της παρούσας, από την αρμόδια Δ/νση Διαφάνειας, της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 4.3 Σε περιπτώσεις που δεν εφαρμοστούν πλήρως βασικοί όροι της παρούσας ή /και υπάρξουν θέματα δυσλειτουργιών σε κάποια εφαρμογή, δύναται η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, σε συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να μειώσει την καταβάλλουσα αμοιβή είτε αρχικώς στην 1 η δόση, είτε και οριστικώς, κατά το αναλογούν ποσό. 4.4 Οι όποιες κρατήσεις (πέραν του ΦΠΑ, ο οποίος αναφέρεται ξεχωριστά) βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Άρθρο 5 ο - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταγγελθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην περίπτωση που η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δεν θα καταβάλλει τη συμφωνημένη αμοιβή, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, ενώ διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά της για αποζημίωση. 5.2 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για τη μη τήρηση όρου ή των όρων της Σύμβασης, με συστημένη επιστολή. Το αποτέλεσμα της καταγγελίας θα επέρχεται αφού περάσει ένας μήνας από τη λήψη της ανωτέρω επιστολής και εφόσον δεν θα έχουν εκλείψει οι λόγοι της καταγγελίας. Άρθρο 6 ο - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1 Κανένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση αυτής, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου. 6.2 Η σύμβαση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, πόλεμο, αναρχικές πράξεις. Σ αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα εκτελέσει τις επισκευές που είναι αναγκαίες, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, με το κόστος να βαρύνει την τελευταία. 6.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και εφ όσον συμφωνήσουν και οι δύο των συμβαλλόμενων. 6.4 Η παρούσα σύμβαση καταργεί οποιαδήποτε γραπτή και προφορική συμφωνία, η οποία αφορά στην υποστήριξη και χρήση των εφαρμογών, η οποία έγινε πριν την υπογραφή της.

7 6.5 Απαγορεύεται η εκχώρηση της χρήσης των προγραμμάτων από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ σε τρίτους, όπως επίσης και η επέμβαση στον κώδικα ή στα αρχεία των εφαρμογών από τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρείας. 6.6 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της κατά οποιουδήποτε καταπατά την περί πνευματικής ιδιοκτησίας σχετική νομοθεσία (αγορά, πώληση ή χρήση παράνομων αντιγράφων των προγραμμάτων). 6.7 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για θετικές ή υποθετικές ζημίες, που πιθανόν προέκυψαν από την κακή χρήση των προγραμμάτων της παρούσης Σύμβασης. Άρθρο 7 ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7.1 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, όσο και για διάστημα δύο (2) ετών μετά τη λήξη ή καταγγελία της, να χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή που θα περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια της υπό την παρούσα σύμβαση συνεργασίας τους, μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και να μην τα γνωστοποιούν παρά μόνο σε πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα εν λόγω στοιχεία. 7.2 Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, κατά τη συνεργασία της με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, δεσμεύεται να μη χορηγεί σε αυτούς πληροφορίες βασισμένες στην τεχνογνωσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή εμπιστευτικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Άρθρο 8 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 8.1 Αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, σε σχέση με τη Σύμβαση ή που να προέρχεται από αυτήν και με την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα δύο μέρη έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση σχετικά με αυτήν τη διαφωνία ή διαφορά, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μία συμφωνία με καλή πίστη και σε υπεύθυνο επίπεδο. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, το θέμα παραπέμπεται σε δικαστική διευθέτηση. Άρθρο 9 ο - ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΩΝ 9.1 Συμφωνείται ρητά ότι οι χρησιμοποιούμενες στο κείμενο της παρούσας σύμβασης επικεφαλίδες είναι ενδεικτικές και δεν επηρεάζουν το κείμενο των άρθρων. Άρθρο 10 ο ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 10.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και της Εταιρείας, που αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της παρούσας, και δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλική επίλυση, λύνεται από τα Δικαστήρια της Λάρισας, που καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε ένα (1) πρωτότυπο και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ τα υπόλοιπα πέντε (5) ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ένα (1) για το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Διαφάνειας κ Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης.

8 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Α Αντιπρόεδρος Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», την υπ αριθμ. 169/ /πρακτικό 9 ο (ΑΔΑ: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθμ. 3020/ (ΑΔΑ: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση της σύναψης Σύμβασης Υποστήριξης Λογισμικού (Εφαρμογών) μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ (OTS) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τους όρους του Υποδείγματος Σύμβασης (που επισυνάπτεται). H σύμβαση θα υπογραφεί, έναντι του συνολικού ποσού ,48 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ,00 + ΦΠΑ:23%), επιμερισμένου στις Περιφερειακές Ενότητες, ανάλογα με τις άδειες χρήσης που χρησιμοποιούν (όπως φαίνεται στον πίνακα του άρθρου 4 του υποδείγματος). Οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και στις Περιφερειακές της Ενότητες. Η εγκατάσταση του λογισμικού έχει γίνει από την αναφερόμενη (κατασκευάστρια) εταιρεία, η οποία κάθε χρόνο αναλαμβάνει και τη συντήρησή του. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 0873 (ο οποίος έχει την απαιτούμενη πίστωση, σε κάθε ΠΕ). Λευκό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστασόπουλος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 370

9 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλομπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Αναστασόπουλος Στυλιανός Λάρισα 6/4/2015 Γακόπουλος Χρήστος Καλτσογιάννης Γεώργιος Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία Λιακούλη Ευαγγελία Μπέμπης Απόστολος Νοτόπουλος Ευάγγελος

10

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ.Πρωτ.3323/2010 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς μετά την αρχική σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας»

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ EΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση β) Τιμολόγιο Εργασιών γ) Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων»

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση β) Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Αριθ. Σύµβασης 9/2014 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 7 /2015 Ημερομηνία: 24/02/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002368098 2014-10-29

14PROC002368098 2014-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου:

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 13-7 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 84448/2625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Πτολεμαίων 1 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΘΕΜΑ: 6 ο Αποτελέσματα του πρώτου σταδίου έλεγχος / αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού»

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν.Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα