ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΤΡΟ: 1.2 ΕΡΓΟ: SECURITY CHECK-IN SYSTEMS (SECINS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SECURITY CHECK-IN SYSTEMS (SECINS) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΆΞΟΝΑΣ 1. «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΜΕΤΡΟ 1.2. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Σελ. 1 από86

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 13 Ιουνίου 2008 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Διακήρυξης: 5 /2008 Αριθ. Πρωτ.: 1737 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: FAX: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΟΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ έργου «SECINS» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,55 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%) ΉΤΟΙ ,00ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός 22 Ιουλίου 2008 Τρίτη 11:00 Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γραφείο Ημερομηνία αποστολής περίληψης σε Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τεχνικές Προδιαγραφές Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΝΑΙ Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Τον Ν. 2286/95 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199). Σελ. 2 από86

3 1.2 Τον Ν. 2362/95 (Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.3 Τον Ν. 2859/00 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 1.4 Τον Ν. 2522/97 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών». 1.5 Τον Ν. 2121/93 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας». 1.6 Της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α 63) που την ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία. 1.7 Του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α 30) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05 (Α 279). 1.8 Του Ν. 2328/95 (Α 159) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2372/96 (Α 29) άρθρο 11 και τον Ν.2414/96 (Α 135) άρθρο14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/ Την αριθμ / Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/05» (ΦΕΚ 1637/Β /05) Το Π.Δ. 60/07 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών» Το Π.Δ. 118/07 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την αριθμ /ΥΔ 6963/ επιστολή της ΕΥΔ ΚΠ INTERREG έγκριση χρηματοδότησης του προγράμματος SECINS (Security Check-in Systems)». 2.2 Την αριθμ. πρωτ /02/07/ Απόφαση κ. Υπουργού ΥΕΝ. 2.3 Την με αριθ /2565/ΔΟΣ/ (Β 1590) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 2.4 Την με αριθ / (Β 1673) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικράτειας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005». 2.5 Το υπ αριθμ. Πρωτ /ΥΔ7795/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG με το οποίο δίδεται η σύμφωνη γνώμη για Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με αντικείμενο την υλοποίηση της ενέργειας: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SECURITY CHECK-IN SYSTEMS (SECINS)» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Τ Α Ι 1. Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για προμήθεια που αφορά αγορά και εγκατάσταση των ειδών που αναφέρονται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α μέχρι και ΣΤ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την /ΥΔ 6963/ επιστολή της ΕΥΔ ΚΠ INTERREG σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης του προγράμματος SECINS (Security Check-in Systems), με κωδικό Ι , την Α.Π /02/07/ Απόφαση κ. Υπουργού ΥΕΝ. Η ενέργεια χρηματοδοτείται, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα-Ιταλία του έργου SECINS (Security Check-in Systems). 3. Ο διαγωνισμός κατάθεση - άνοιγμα προσφορών θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα ημερών (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα Δεδομένων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3 του Π.Δ. Σελ. 3 από86

4 59/2007 συνταγμένη κατά το οικείο Υπόδειγμα της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και παρέχοντας απρόσκοπτη και πλήρη απ ευθείας πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα έγγραφα του Διαγωνισμού από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας σύμφωνα με το άρθρο 36 Παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 59/2007. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής θα γίνει στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 4. Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω προμήθεια που αφορά την Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.. 5. Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό (αποκαλούμενη εφεξής «Υπηρεσία»), σύμφωνα με την Α.Π /02/07/ Απόφαση κ. Υπουργού ΥΕΝ, είναι ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές. 6. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός, Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας T.K Τηλ.: Fax.: Ιουλίου 2008 Τρίτη 11:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Η μεταβολή των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας ή της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. 7. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (β) Ενώσεις προμηθευτών (γ) Συνεταιρισμοί (δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν σε κάθε περίπτωση τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. H επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και της ζητηθεί από την Υπηρεσία εάν αυτή κρίνει ότι, η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε με νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εμπορικό βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός. 8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α - ΣΤ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: Παράρτημα Α Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών Παράρτημα Β Γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού Παράρτημα Γ Ειδικοί όροι Σελ. 4 από86

5 Παράρτημα Δ Μεθοδολογία - Κριτήρια Αξιολόγησης Παράρτημα Ε Τεχνική περιγραφή - Πίνακες Τεχνικών προδιαγραφών Παράρτημα ΣΤ Υποδείγματα 9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα δίδονται από την Υπηρεσία, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων όλα τα έγγραφα της διακήρυξης δημοσιεύονται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας (www.olig.gr). 10. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μετά την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφ όσον διαπιστώσουν οποιανδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. 12. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας και στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ε.Ε. 13. Η περίληψη της παρούσας να αποσταλεί προς δημοσίευση, με την μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3 του Π.Δ. 59/2007 συνταγμένη κατά το οικείο Υπόδειγμα της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο φύλλο διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ( κατ ελάχιστον ) σε τρεις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΥΔ ΚΠ INTERREG) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Περίληψη της Διακήρυξης) 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ) 3. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Καραίσκου 111, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 4. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 18, ΑΘΗΝΑ) 5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Κάνιγγος 27, ΑΘΗΝΑ) 6. Τ.Ε.Ε. (Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα ) 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ακαδημίας 7, ΑΘΗΝΑ) 8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Λουδοβίκου 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Πανεπιστημίου 44, ΑΘΗΝΑ) 10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Αγ. Κων/νου 3, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 11. ΕΟΜΜΕΧ (Ξενίας 16 και Έβρου, ΑΘΗΝΑ) 12. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σελ. 5 από86

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ. 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β σελ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ σελ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ σελ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε σελ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ σελ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ σελ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 6 από86

7 Ανήκει στην /2008 Διακήρυξη Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ PVC ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ Κύριο αντικείμενο: Πρόσθετα αντικείμενα: ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%) ( προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α ,55 ) (Φ.Π.Α.: ,45 ) Έως 30/09/2008 Οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΕΝΑΝΠ ΣΑΕ 189/3 έργο SECINS Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ στο πλαίσιο του έργου SECINS (κωδ. Έργου Ι ) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δεκτές θα γίνονται προσφορές μόνον για το σύνολο της προμήθειας, όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Σελ. 7 από86

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 1.1 Στα πλαίσια της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙ Α ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ , η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, έχει εγκρίνει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής το ποσό: ,55 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την ενέργεια «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ» στο πλαίσιο του έργου SECINS (Security Check-in Systems), που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος ασφαλείας στους λιμένες Ηγουμενίτσας, Πατρών και Κέρκυρας. 1.2 Ο επιλεγείς Ανάδοχος θα εργαστεί είτε στα γραφεία του, είτε, εφόσον απαιτηθεί από τις ανάγκες της σύμβασης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε., των Οργανισμών Λιμένα Πατρών και Κέρκυρας, καθώς και στα γραφεία του ΥΕΝΑΝΠ. Μετακινήσεις μεταξύ των ανωτέρω τόπων δεν θα θεωρούνται εκτός έδρας μετακινήσεις, τα δε σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων 2.1 Η παρούσα Προκήρυξη και τα Τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους που θα προμηθευτούν ηλεκτρονικά, από την παραπάνω διεύθυνση, την προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν, να γνωστοποιούν γραπτώς την λήψη αυτών, στην Αναθέτουσα Αρχή Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα τεύχη διαγωνισμού της παραγράφου 2.1 μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν ή ιδιωτικών εταιρειών κατ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού μέχρι και την 6 η ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου της Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και στους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει ηλεκτρονικά τα τεύχη και έχουν ενημερώσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι και έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Διευκρινίζεται ότι οι απαντήσεις επί των ερωτήσεων θα αναρτώνται επίσης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην ηλεκτρονική σελίδα Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Σελ. 8 από86

9 Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση 3.1 Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας ειδών, στο πλαίσιο του έργου SECINS (Security Check-in Systems), ανέρχεται σε ,55 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 3.2 Η ενέργεια χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα-Ιταλία του έργου SECINS (Security Check-in Systems). 3.3 Οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΕΝΑΝΠ ΣΑΕ 189/3 έργο SECINS. 3.4 Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας έχει ως εξής: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. Οργανισμός Λιμένα Πατρών Α.Ε. Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. Συνολικό Ποσό χωρίς Φ.Π.Α ,55 Συνολικό Ποσό με Φ.Π.Α , Η παρούσα Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με: (α) τη Σύμβαση Χρηματοδότησης και τη Σύμβαση μεταξύ των Εταίρων του έργου SECINS (κωδ. Έργου Ι ), το οποίο εντάχτηκε στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα-Ιταλία με απόφαση της 3 ης Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος, στις στα Ιωάννινα, η οποία απόφαση κοινοποιήθηκε στον Εταίρο της ενέργειας, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με την Α.Π /ΥΔ 6963/ επιστολή της ΕΥΔ ΚΠ INTERREG, και (β) την Α.Π /02/07/ Απόφαση ΥΕΝ. Άρθρο 4 Διαδικασία επιλογής Αναδόχου Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 4.1 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί στο αρχικά στάδια υποβολής προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με την παρούσα.(παράρτημα Δ) 4.2 Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού, σχετικά με την ανάθεση που αφορά την Ελλάδα για ολόκληρη τη προμήθεια όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη. Η απόφαση δε ματαίωσης του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07 δεν εδραιώνει αξίωση κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τους διαγωνιζόμενους. Σελ. 9 από86

10 Άρθρο 5 Ορισμοί Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία: 5.1 «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία 5.2 «Υπηρεσία»: Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό 5.3 «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση, κοινοπραξία ή συνεταιρισμός που υποβάλλει προσφορά. 5.4 «Ανάδοχος»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, μέσω της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί. 5.5 «Αντίκλητος»: Το πρόσωπο που ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.). 5.6 «Τεύχη Δημοπράτησης»: Τα Τεύχη που εκδίδει η Υπηρεσία και περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός. 5.7 «Προσφορά»: Η προσφορά που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι προς την Υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Περιλαμβάνει το Φάκελο που περιέχει τα δικαιολογητικών συμμετοχής, την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά. 5.8 «Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία (ιδιωτικό συμφωνητικό) που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας και του πλειοδότη. 5.9 «Υπεύθυνη Δήλωση»: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στα ελληνικά ή σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση). Η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόμιμο εκπρόσωπο «Προμήθεια»: Η προμήθεια ειδών και υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα. Άρθρο 6 Γλώσσα Διαδικασίας 6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. 6.2 Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, τα έγγραφα που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προσφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Πρωτότυπα έγγραφα που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. 6.3 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 6.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας, και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Σελ. 10 από86

11 Άρθρο 7 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 7.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας. 7.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 7.3 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. Άρθρο 8 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 8.1 Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι αναφερόμενοι στην παρ. 7 της απόφασης της παρούσας εφόσον δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Ελληνικού δημοσίου ή ΝΠΔΔ Οικονομική επάρκεια προμηθευτή Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας με μέσο όρο του κύκλου εργασιών του αυτοτελώς φυσικού ή νομικού προσώπου ή της σύμπραξης ή κοινοπραξίας που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον το διπλάσιο του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης προμήθειας. Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, απαιτούνται: - Οι Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. ή - Δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος) Ο προσφέρων υποβάλει μαζί με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση, από αυτόν, όλων των δικαιολογητικών απαιτούνται από τη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται κατά την κατακύρωση μόνο από τον επιλεγέντα Ανάδοχο Σημειώνεται ότι: Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα λαμβάνεται υπόψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού ή με αντικείμενο που θα αναλάβουν στα πλαίσια της σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία (3) έτη, θα ληφθεί υπ όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψηφίου (ενδεικτικώς τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, Υπεύθυνη Δήλωση άλλων φορέων, στις δυνατότητες των Σελ. 11 από86

12 οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος, για τη σχετική δέσμευσή τους) από τα οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του χρονικού διαστήματος που αυτό λειτουργεί. 8.3 Τεχνική επάρκεια προμηθευτή Ο Υποψήφιος οφείλει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συγκεκριμένα εμπειρία σε υλοποίηση προμηθειών που αφορούν τα αντικείμενα της παρούσας. Η ειδική ικανότητα αποδεικνύεται από την υλοποίηση προμηθειών, παρόμοιων με την υπό ανάθεση κατά τα ανωτέρω, που έχουν παρασχεθεί από την σύμπραξη ή κοινοπραξία, καθώς και από το στελεχιακό δυναμικό που ανήκει στην επιχείρηση των Υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων των μελών των συμπράξεων ή κοινοπραξιών και των υπεργολάβων τους). Συγκεκριμένα, απαιτείται: (α) Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας. Τεκμηριώνεται με τα εξής στοιχεία: - Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. - Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση προμήθειας τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (β) Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία με έργα ανάλογα με αυτό που προδιαγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη. Τεκμηριώνεται με τα εξής στοιχεία: - Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο της παρούσας. Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ * οι επιθυμητές δυνατές τιμές είναι οι ακόλουθες: ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγική λειτουργία (γ) Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον το 40% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται με εργασία στελεχών αποκλειστικής απασχόλησης του υποψηφίου αναδόχου. Τεκμηριώνεται με τα εξής στοιχεία: - Συγκεντρωτικός Πίνακας στοιχείων της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΣ * οι επιθυμητές δυνατές τιμές είναι οι ακόλουθες: Αποκλειστικής Απασχόλησης ή Υπεργολάβος ΣΥΝΟΛΟ Σελ. 12 από86

13 - Αλφαβητική κατάσταση του προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης του υποψηφίου Αναδόχου, η ακρίβειά της οποίας θα βεβαιώνεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και θα είναι σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ* * οι επιθυμητές δυνατές τιμές είναι οι ακόλουθες: μόνιμο στέλεχος ή εξωτερικός συνεργάτης Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται: είτε μέσω της εμπειρίας του Υποψηφίου ή μέλους του, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε μέσω της εμπειρίας μέλους της προτεινόμενης ομάδας έργου, είτε μέσω της εμπειρίας άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του Υποψηφίου με αυτούς, αρκεί να αποδεικνύεται εγγράφως ότι ο Υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του την ανωτέρω εμπειρία. Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τμήματα της σύμβασης υπεργολαβικά, για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, υποχρεούνται να δηλώσουν στην Προσφορά τους, αναφέροντας τα στοιχεία του/των υπεργολάβων και καθορίζοντας τα τμήματα αυτά, ώστε να προσμετρώνται στην φάση της αξιολόγησης των Υποψηφίων. 8.4 Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 8.5 Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετική με το πρόγραμμα SECINS (Security Check-In Systems) της Κ.Π. INTERREG. 8.6 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 8.7 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Ιδίως, οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς κλπ. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων ή επιφυλάξεων, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη του Υποψηφίου που τις διατυπώνει. Άρθρο 9 Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής και υποβολής προσφορών 9.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο συμβατό προς τις απαιτήσεις της παρούσας, τον φάκελο της Προσφοράς, και εντός της προθεσμίας που προβλέπει η παρ.6 της απόφασης της παρούσας, ήτοι: έως 22 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. στην Ηγουμενίτσα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι Προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας Σελ. 13 από86

14 συνεδρίασης. Οι περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη. 9.2 Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας με ευθύνη του Υποψηφίου, ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που θα περιέλθουν αυτές στην ως άνω Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 9.1. ανωτέρω. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή ή τη μη παραλαβή της υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 9.3 Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί Υποψήφιοι που θα υποβάλλουν το φάκελο της Προσφοράς, που θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 9.4 Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου της Προσφοράς έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα νέο στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 9.5 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους, τεχνικά εγχειρίδια και prospectus που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα), δακτυλογραφημένες, σε δύο (2) αντίτυπα, τα οποία τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και μονογραφή εκπροσώπου του υποψηφίου στη κάθε σελίδα, και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα αντίτυπα. 9.6 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, η υπέρβαση του αναφερόμενου στη παρούσα διακήρυξη χρόνου υλοποίησης του έργου ή υπό αίρεση αποδοχή του αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται. 9.7 Οι Προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας διενέργειας: «Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.» Ο αριθμός της Διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι: «22 Ιουλίου 2008». Τα πλήρη στοιχεία του Αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση) Να ανοιχτεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 5/2008 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 22 Ιουλίου 2008 Αποστολέας:... Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς:... Να ανοιχτεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Σελ. 14 από86

15 9.8 Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως εξής: Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Η εγγύηση συμμετοχής Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, επί ποινής απόρριψης, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Σημειώνεται ότι ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο Υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Ο φάκελος Τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και τέσσερα (4) απλά φωτοαντίγραφα. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή Ο φάκελος Οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και τέσσερα (4) απλά φωτοαντίγραφα Στην τεχνική προσφορά με ποινή απόρριψης δεν θα γίνεται αναφορά σε οικονομικά μεγέθη - στοιχεία τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της Οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κτλ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 9.9 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει δημόσια στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινής αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5.Β.1 του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: (α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς τους οι προσφέροντες (Παράρτημα ΣΤ της παρούσας): Σελ. 15 από86

16 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. - αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή και δη για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Επισημαίνεται ότι την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση υποβάλλουν: i) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του σε κάθε άλλη περίπτωση ii) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού iii) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δεν τελούν σε αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και της Ελληνικής νομοθεσίας. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και της Ελληνικής νομοθεσίας. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή της παρούσας ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά το ειδικό επάγγελμα τους Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07. (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2&3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Π.Δ. Δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετική με το έργο SECINS (Security Check-in Systems) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα-Ιταλία (γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας Σελ. 16 από86

17 ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται η προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών, που αφορούν στην τεκμηρίωση της φερεγγυότητας και της χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και της τεχνικής επάρκειας και επαγγελματικής δραστηριότητας που απαιτείται από τη Διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης. (δ) Παραστατικό αντιπροσώπευσης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1γ του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. (ε) Δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (παρ. 1 άρθρου 18 Π.Δ. 118/07). (στ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. (ζ) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία 9.11 Επισημαίνεται ότι: Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης και θα ακολουθούν τα προσαρτώμενα Υποδείγματα (Παράρτημα ΣΤ ), η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους Υποψηφίους, το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι Υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν πριν από τη λήξη ισχύος τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, για χρόνο που θα καλύπτει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της χρονικής επέκτασης του Διαγωνισμού. Εάν δεν απαντήσουν εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτόματα θεωρούνται εκτός Διαγωνισμού στην οποία περίπτωση τους επιστρέφονται οι εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από σχετικό γραπτό αίτημα τους. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό Σελ. 17 από86

18 φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. Άρθρο 10 Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 10.1 Ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την παρ της παρούσας Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: (α) Την Τεχνική Προσφορά, που θα περιέχει: (i) Ανάλυση Επιμέρους Θεμάτων του Έργου - Μεθοδολογία Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου της διακήρυξης. Περιγραφή των βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα υπό ανάθεση έργα, κατά την υλοποίηση του έργου και τρόπος αντιμετώπισης αυτών κατά την αντίληψη του Υποψηφίου. Ανάλυση σε ομάδες/ πακέτα εργασίας φάσεις εργασιών και περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων για κάθε φάση εξέλιξης του έργου, με τις οποίες, κατά τη γνώμη του Υποψηφίου, θα υλοποιηθεί επιτυχώς το έργο. Προσδιορισμός των παραδοτέων του έργου που προτείνει ο Υποψήφιος, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, και τα οποία πρέπει να συνδέσει με τις ομάδες - φάσεις εργασιών και επιμέρους δραστηριότητες. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ομάδων - φάσεων του έργου και των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αναδόχου με τουλάχιστον μηνιαία ανάλυση (διάγραμμα Gantt). Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης. Εργαλεία ανάπτυξης υλοποίησης υποστήριξης των εφαρμογών. Εγγύηση, συντήρηση και διαθεσιμότητα του συστήματος. Τεχνική Υποστήριξη. Επιπλέον προσφερόμενα είδη και εξοπλισμός υποστήριξης, σύνδεσης, προστασίας, άδειες χρήσης κ.λ.π. Εκπαίδευση Prospectus Τεχνικά εγχειρίδια. (ii) Διάρθρωση Ομάδας Έργου Εταιρική Παρουσίαση - γενική παρουσίαση του διαγωνιζόμενου (Company profiles - συνοπτική περιγραφή τεχνικής υποδομής, εξοπλισμού, εργαλείων, Η/Υ, λογισμικού, εργαστηρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων κλπ που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος). Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα και διοίκηση έργου για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του υποψήφιου Αναδόχου. Σελ. 18 από86

19 Κατάλογο των προτεινόμενων από τον Υποψήφιο ειδικών συνεργατών (experts), είτε για ειδικά έργα είτε για ειδικά θέματα, που θα είναι διαθέσιμοι στο έργο. Μέθοδος επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Πίνακας Ομάδας Έργου, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η στελέχωσή της (συντονιστής, επιστημονικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό) και ο αριθμός των ανθρωπομηνών που ο συντονιστής και τα λοιπά στελέχη θα απασχοληθούν με το αντικείμενο της παρούσας, σε κάθε έναν λιμένα ενδιαφέροντος της παρούσας: Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Πάτρα (Παράρτημα ΣΤ ). Σημειώνεται ότι, η κατανομή των ανθρωπομηνών ανά λιμένα είναι ενδεικτική, αλλά η συνολική ελάχιστη κατανομή των ανθρωπομηνών είναι δεσμευτική. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου. Στα βιογραφικά σημειώματα θα δηλώνεται μεταξύ άλλων η εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο (Παράρτημα ΣΤ ). Δήλωση του συντονιστή της ομάδας έργου, στην οποία θα δηλώνει σε πόσες και ποιες συμβάσεις υλοποίησης έργων άσκησε παρόμοια καθήκοντα Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους εργοδότες/ αναθέτουσες αρχές. Έκθεση Καθηκόντων, στην οποία θα παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες των στελεχών της ομάδας έργου και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία εκτέλεση των εργασιών των υπό προμήθεια ειδών. (iii) Αντίγραφο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αναφορά μόνο στα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες, χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό στοιχείο (τιμές). (β) Δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 &3 του Π.Δ. 118/07, καταγωγής των προσφερόμενων υλικών και της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος. Προσφορές στις οποίες δεν θα υπάρχουν οι παρακάτω σχετικές δηλώσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Συγκεκριμένα: (i) Όταν ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. (ii) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. (γ) Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07 που απαιτούνται κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα: (i) Όταν στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Σελ. 19 από86

20 (ii) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από το φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (iii) Όταν στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων. Άρθρο 11 Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 11.1 Ο κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα είναι ασφαλώς σφραγισμένος κατά τα οριζόμενα της παρούσας. Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται παρακάτω Τιμές Όλα τα οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στην Προσφορά και λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της ισχύος αυτής. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές, οι οποίες είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις - Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. - Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα Πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Σελ. 20 από86

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.1 ΕΡΓΟ: GIPSY ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του προγράμματος GUIDEPORT στον Λιμένα Πατρών». Στα πλαίσια του : EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 9.948.808,00 # ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Τιμή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 9.948.808,00 # ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 15 / 3 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 05 /2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 05 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 111 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 111 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 22 / 03 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 06/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 06 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑ: 10-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αρ. Πρωτ.: 1720 Αρ. Σχ.: 463 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα